Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

ATLAS HEMATOLOGICZNY ŁAWKOWICZ, KRZEMIŃSKA

blank.gifblank.gif  

Witam to moja oferta

103 tablice barwne nakład 5250 egz.

   SŁOWO WSTĘPNE
Po raz pierwszy w historii naszych wydawnictw ukazuje się atlas hemato­logiczny autora polskiego. Jest to duży dorobek piśmiennictwa polskiego, na który złożyła się praca naukowca i wydawcy polskiego oraz wysiłek i tech­nika drukarza czeskiego z zakładów graficznych „Orbis" i „Swoboda" w Pradze Czeskiej. Ta współpraca, ten wspólny wysiłek przedstawicieli za­przyjaźnionych narodów, polskiego i czechosłowackiego, w dziele pomnożenia naszych wartości naukowych — to znamię nowej epoki historycznej, nowego ustroju społecznego, nowych stosunków braterskich pomiędzy dwoma naro­dami kroczącymi drogą do socjalizmu.
Autorzy „Atlasu Hematologicznego", Włodzimierz Ławkowicz i Izabela Krzemińska-Ławkowiczowa w ciągu 4 lat zebrali przeszło 100 plansz naj­częściej spotykanych u nas obrazów krwi i szpiku. Praca ich oparta ] głównie na materiale kierowanych przeze mnie klinik gdańskiej i war*ztiv. -skiej. Autorzy uzupełniają ją materiałem zdobytym przez nich w c;:;i-ic pobytu za granicą, obrazami krwi w chorobach egzotycznych.
Niezależnie wszakże od zadowolenia z ukazania się dzieła pragnę przy­toczyć indywidualne jego właściwości, które mu dają prawo do mierzenia się z najlepszymi wzorami innych narodów w tej dziedzinie. Polegają one najpierw na tym, że wszystkie rysunki zostały wykonane przez osobę nie tylko doskonale znającą swoistą technikę wykonywania takich rycin, ale posiadającą specjalistyczne lekarskie przygotowanie. Skojarzenie w ten spo­sób wartości malarskich z naukowym realizmem szczególnie przemawia do wyobraźni czytelnika. Poza tym uderza wszechstronność ujęcia i planowość w ogarnianiu całokształtu zagadnień hematologicznych, uzupełnionych przez wyczerpujące, jakkolwiek schematyczne ujęcie dość obszernego tekstu z uwzględnieniem wszelkich nowoczesnych zdobyczy diagnostycznych. Wre­szcie zasługuje na uwagę podkreślenie wartości rozpoznawczych morfologii hematologicznej przez uwzględnienie w poszczególnych przypadkach wielu metod barwienia oraz zespolenie badań bioptycznych (krew obwodowa, szpik, węzły chłonne i nakłucie guzów).


SPIS RZECZY
WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I. UKŁAD KRWINEK CZERWONYCH
Erytropoeza normoblastyczna 5
Retikulocyty 8
Erytropoeza megaloblastyczna 10
Erytroblasty patologiczne 12
Obraz krwinek czerwonych w rozmazie krwi obwodowej 14
Anizocytoza i poikilocytoza 15
Wielobarwliwość krwinek czerwonych 15
Nakrapianie zasadochłonne krwinek czerwonych 18
Ciałka Howella-Jolly'ego 20

Pierścienie Cabota 22
Ciałka wewnątrzkomórkowe Heinza-Ehrlicha 24
Owalocytoza, eliptocytoza 26
ROZDZIAŁ II. SCHORZENIA UKŁADU CZERWONOKRWINKOWEGO
Niedokrwistość pokrwotoczna ostra 29
Niedokrwistość w przebiegu przewlekłej utraty krwi 30
Niedokrwistość istotna niedobarwliwa 32
Choroba Addisona-Biermera 34
Sprue rodzima 49
Niedokrwistość hemolityczna ustrojowa Chauffarda-Minkowskiego 54
Niedokrwistość erytroblastyczna Cooleya 59
Niedokrwistość sierpowata 64
Choroba hemolityczna noworodków (erythroblastosis joetalis) 66

Gorączka Oroya (choroba Carriona) 70
Niedokrwistość aregeneracyjna (anemia aplastyczna) 72
Nadkrwistość 78
Czerwienica samoistna (choroba Vaqueza) 79
Ostra szpikowica czerwonokrwinkowa jawna w odmianie nowotworowej
(proerythroblastoma) 82
VIII SPIS RZECZY
ROZDZIAŁ III. UKŁAD GRANULOCYTÓW
Szereg rozwojowy granulocytów 87
Granulocyty kwasochłonne 92
Granulocyty zasadochłonne 100
Odczyny peroksydazowe 105
Przesunięcie obrazu krwinek białych w lewo 108
Nieprawidłowość budowy jąder Pelger-Hueta 110
Przesunięcie obrazu granulocytów w prawo 110
Zmiany jakościowe w zarodzi granulocytów 114

Ziarnistość patologiczna 115
Ciałka Doehlego 118
Zmiany wodniczkowe 118
9. Szpik prawidłowy 118
Zmniejszenie liczby granulocytów w krwi obwodowej 122
Agranulocytoza 124
ROZDZIAŁ IV. UKŁAD PŁYTKOTWÓRCZY
Szereg rozwojowy układu płytkotwórczego 129
Małopłytkowość 134
Małopłytkowość samoistna , 135
ROZDZIAŁ V. KOMÓRKI UKŁADU CHŁONNEGO (LIMFOCYTY)
Szereg rozwojowy limfocytów 139
Limfocytoza we krwi 142
Mononukleoza zakaźna (gorączka gruczołowa Fulifeia, mononucleosis
infectiosa) 146
ROZDZIAŁ VI. UKŁAD MONOCYTÓW
Szereg rozwojowy monocytów 147
Monocytoza we krwi 150
ROZDZIAŁ VII. UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY SZPIKU 151
1. Układ plazmocytów , 155
a) Plazmocytoza we krwi 158
ROZDZIAŁ VIII. SPRAWY ROZROSTOWE I NOWOTWOROWE UKŁADU KRWINEK BIAŁYCH I SIATECZKI
Przewlekła białaczka szpikowa jawna 159
Białaczka szpikowa ostra 164
Zieleniak (chloroma) 175
Białaczka monocytowa 178
Białaczka limfatyczna przewlekła 182
Białaczka limfatyczna ostra 188
Mięsak limfatyczny (lymphosarcoma) 192
SPIS RZECZY
IX
Siatkowiak plazmocytowy 198
Siatkowica przewlekła jawna 206

Choroba Gauchera 211
Ziarnica złośliwa
ROZDZIAŁ IX. CHOROBY PASOŻYTNICZE
t 7. . 223
1. Zimni ca
, . . 226
trzeciaczka
czwartaczka „„„
podzwrotnikowa „3]

Kala-Azar 934
Swidrowce — Trypanosoma
.. 236
ROZDZIAŁ X. NOWOTWORY
SPIS TABLIC
XI

SPIS TABLIC
EryLropoeza normoblnslyczna 7
Retiknlocyty 9
Erylropoeza megaloblaslyczna 11
Paraerytroblasty 13
Anizocytoza i poikilocytoza krwinek czerwonych !if>
Wielobarwliwość krwinek czerwonych J 7
Nakrapianie zasadochłonne krwinek czerwonych ]9
Ciałka Howella-Jo]ly'ego 21
Pierścienie Cabola 23

Ciałka wewnątrzkomórkowe Heinza-Ehrlicho 25
Owalocytoza 27
Niedokrwistość istotna niedoharwliwa (krew obwodowa) 33
Niedokrwislość istotna niedobarwliwa (szpik) 35
Choroba Addisona-Biermera (krew obwodowa) 37
Choroba Addisona-Biermera (szpik) 39
Choroba Addisona-Biermera (krew obwodowa w 8 dniu stosowania wyciągu
wątrobowego) 42
Choroba Addisona-Biermera (retikulocyloza w przebiegu leczenia preparatami
żołądkowo-wątrobowymi). Krew obwodowa 43
Choroba Addisona-Biermera (szpik w 8 dniu leczenia wyciągiem wątroby). ... 47
Sprue (krew obwodowa) 51
Sprue (szpik) 53
Niedokrwislość hemolilyczna ustrojowa (krew obwodowa I 55
Żółtaczka hemolilyczna ustrojowa (szpik) 57
Niedokrwistość erytroblaslyczna Cooleya (krwinki tarczowale). Krew
obwodowa qq
Niedokrwistość erytroblastyczna Cooleya (krew obwodowa). Okres późny.... 61
Niedokrwistość erytroblastyczna Cooleya (krew obwodowa). Posiać ciężka. ... 63
Niedokrwistość sierpowata (krew obwodowa) 65
Erythroblastosis foetalis (krew obwodowa) 69
Gorączka Oroya (Bartonelloza). Choroba Carriona. Krew obwodowa 71
Niedokrwistość aregeneracyjna (krew obwodowa) 73
Niedokrwislość aregeneracyjna (odczyn ze strony układu siateczki w szpiku) 75
Niedokrwistość aregeneracyjna. Paraerytroblasty w szpiku 77
32. Czerwienica (szpik) oi

Proerylhroblasloma (szpik) 85
Mieloblasly i promielocyly 89
Granulocyty obojęlnochłonne: mielocyty, metamielocyty i postacie o jądrze
pałeczkowalym 91
Granulocyly obojęlnochłonne o jądrze podzielonym i wielopłatowym 93
Granulocyty kwasochłonne 95
Eozynofilia we krwi 97
Eozynofilia w szpiku 99
Granulocyly zasadochłonne (barwione metodą May-Griinwald-Giemsy) 101
Granulocyty zasadochłonne (barwione metodą Grahama) odczyn peroksydazowy 102
Granulocyty zasadochłonne (rozmaz barwiony błękitem loluidyny) 103
Odczyn peroksydazowy wg Grahama (szpik) 107
Odczyn peroksydazowy wg Salo (szpik) 109
Przesunięcie obrazu krwinek białych w lewo 111
Anomalia budowy jąder Pelger-Hueta 112
Przesunięcie obrazu krwinek białych w prawo 113

Ziarnistość palologiczna w zarodzi granulocytów 116
Ciałka Doehlego . .' 117
Zmiany wodniczkowe 119
Szpik prawidłowy 123
Agranulocytoza (szpik) 127
Komórki olbrzymie szpiku 131
Megakariocyly o wielopłatowym jądrze 133
Małopłylkowość samoisina (krew obwodowa) 136
Małopłytkowość samoistna (szpik) 137
Limfocyty 141
Limfocyloza w krzluścu (krew obwodowa) 143
Gorączka gruczołowa (krew obwodowa) 144
Gorączka gruczołowa (typy komórek jednojądrzaslych spotykane we krwi
obwodowej) 145
Monocyty 149
Komórki siateczki szpiku -153
Plazmocyty 156

Odczyn plazmocytowy we krwi 157
Przewlekła białaczka szpikowa (krew obwodowa) 161
Przewlekła białaczka szpikowa (szpik) 163
Ostra białaczka szpikowa. Mieloblasly we krwi obwodowej 165
Oslra białaczka szpikowa. Mikromieloblasty i mieloblasty limfocytoidalne. . . . 167
Ostra białaczka szpikowa. Mieloblasly limfocytoidalne z pałeczkami Auera
w zarodzi 168
Oslra białaczka szpikowa. Paramieloblasly monocyloidalne 169
Oslra białaczka szpikowa (szpik) 171
Oslra białaczka szpikowa (szpik) -. 173
Zieleniak (chloroma). Szpik (przypadek I) 176
'74. Zieleniak (chloroma). Szpik (przypadek II) 177
Zieleniak {chloroma). Rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego 179
Białaczka monocylowa (krew obwodowa) 180
Białaczka monocytowa (szpik) 181
Przewlekła białaczka limfatyczna (krew obwodowa) 183
XII
SPIS TABLIC
Przewlekła białaczka limfatyczna (rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego) 185
Przewlekła białaczka limfatyczna (szpik) 187
Ostra białaczka łimfatyczna (krew- obwodowa) 189
Ostra białaczka limfatyczna (szpik), 190
Ostra białaczka limfatyczna (postacie podziałowe) 191
Mięsak limfatyczny (lymphosarcoma). Szpik 193
Mięsak limfatyczny (rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego) 195
Mięsak limfatyczny (rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego) 197
Siatkowiak plazmocytowy (szpik) 200
Siatkowiak plazmocytowy (szpik) 201
Siatkowiak plazmocytowy (szpik) 203
Siatkowiak plazmocytowy (szpik) 205
Siatkowica przewlekła jawna (krew obwodowa) 208
Siatkowica przewlekła jawna (preparat barwiony błękitem toluidyny) 209
Siatkowica przewlekła jawna (szpik) 210
^4. Choroba Gauchera (szpik) 213
Ziarnica złośliwa (szpik) j 215
Ziarnica złośliwa (rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego) 219
Ziarnica złośliwa (rozmaz miazgi z nakłucia węzła chłonnego) 221
Trzeciaczka (Plasmodium vivax). Krew obwodowa 225
Czwartaczka (Plasmodium malariae). Krew obwodowa 227

Zimnica podzwrotnikowa (Plasmodium falciparum vel immaculatum). Krew
obwodowa 229
Kala-Azar (szpik) 233
Świdrowce (Trypanosoma gambiense) 235
Komórki rakowe w rozmazie szpiku 237


TYTUŁ:ATLAS HEMATOLOGICZNY
ORAZ WYTYCZNE W ROZPOZNAWANIU CHORÓB UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

 AUTOR:WŁODZIMIERZ ŁAWKOWICZ IZABELA KRZEMIŃSKA-ŁAWKOWICZOWA
     

STAN :B. Dobry, okladka trochę  przybrudzona

STRON: 238

Rok: 1952

OKŁADKA:  Twarda płócienna

Zobacz inne moje aukcje, kupując kilka książek zaoszczędzasz na kosztach przesyłkii.

                                              Dziękuje

       

 

 blank.gif
Uwaga!!! Książki wysyłam na adres w allegro, więc jeśli chcesz żebym wysłał na inny, po kupieniu wyślij mi maila.


Kliknij na obrazek pod spodem i zobacz inne moje aukcje darmowy hosting obrazkówA oto komentarze od zadowolonych klientów darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.