Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BADANIA FIZYKOMECHANICZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ              Tytuł książki:BADANIA FIZYKOMECHANICZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ
              Autor:MIECZYSŁAW HOBLER
              Stan:-bdb/+db minus za podpis osobisty na 1 stronie, odbarwienie na 1-7 stronie i wyklejce, przytarcia okladki.
              Oprawa:miekka
              Wydawnictwo i rok wydania:WARSZAWA 1977 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE Wyd I
              Ilość stron i format:310 str

17x24 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


SPIS TREŚCI
Rozdział 1. PODZIAŁ SKAŁ. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK SKALNYCH . . 7
Podział skał 7
Struktura i tekstura skał 8
Pobieranie i przygotowanie próbek skalnych 9
Rozdział 2. FIZYCZNO-MECHANICZNE WŁASNOŚCT SKAŁ . . 16
2.1. Badanie i wyznaczanie fizycznych własności skał (gruntów) 16
Badania makroskopowe (wstępne) \ . . . 16
Ciężar właściwy i gęstość rzeczywista (gęstość masy, masa właściwa) . . . 20
Ciężar objętościowy i gęstość pozorna (gęstość przestrzenna, gęstość objętościowa) . 22

Oznaczanie gęstości pozornej skał w rtęci . 22
Oznaczanie gęstości pozornej próbki skalnej pokrytej parafiną i zanurzonej
w wodzie 23
Oznaczanie gęstości pozornej próbki skalnej nasyconej wodą 23
Oznaczanie gęstości pozornej próbki skalnej metodą badania w pierścieniu 24
Oznaczanie gęstości pozornej próbki skalnej metodą badaniaw cylindrze ., 24

Szczelność / . 25
Porowatość . ." 25
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności skał 28
Wilgotność skał (gruntów) ._ 32
Nasiąkliwość wagowa i objętościowa skał (gruntów) . . .* 34
Kapilarność skał (gruntów). Oznaczanie kapilarności biernej skał 36
2.1.10. Mrozoodporność skał (gruntów) 38
Oznaczanie miozoodpomości skał metodą bezpośrednią 38
Oznaczanie mrozoodporności skał metodą krystalizacji 40

Pęcznienie skał (gruntów) 40
Badania konsystencji skał (gruntów) ' .'.' 42
2.1.12.1. Oznaczanie granicy skurczalności , 42
2.1.12.2*. Oznaczanie granicy plastyczności 43
2.1.12.3. Oznaczanie granicy płynności . . . : -. ." . . . 45
2.1.13. Analiza ziarnowa i skład ziarnowy 47
Analiza sitowa 47
Analiza areometryczna '.. 52

Ogólny wskaźnik rozmywalności skał karboriskich 59
Oznaczanie części organicznych 61
Oznaczanie stopnia zagęszczenia skał (gruntów) sypkich . . . .' 62
Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości poi ornej szkieletu skał
(gruntu) 63
2.2. Badanie i wyznaczanie mechanicznych własności skał 66
2.2.1.-Badanie ściśliwości skał (gruntów) 66
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie bezpośredniego ścinania . 73
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trój osiowego ściskania ... 80
Badanie.zwięzłości skał ; _ 85

Badanie zwięzłości skał w/g M. M. Protodiakonowa (starszego) 85
Badanie wytrzymałości skał na uderzenie (zwięzłość) ^
Badanie wytrzymałości tłucznia kamiennego (kruszywa )na miażdżenie . . 88
Oznaczanie wskaźnika urabialności metodą tłuczenia; współczynnik
zwięzłości w/g M. M. Protodiakonowa (młodszego) 88
4.
2.2.4.S. Określanie energetycznego wskaźnika urabialności U . . . 91
Badanie twardości skał . 91
Badanie ścieralności skał - 93
Wytrzymałość skał na jednoosiowe ściskanie 98
Badanie skał na ściskanie w trójosiowym stanie naprężenia 106
Wytrzymałość skał na rozciąganie %. . 109

Określanie wytrzymałości próbek na rozciąganie metodą bezpośredniego
rozciągania (rozrywania) próbek o różnym kształcie i wymiarach . . . ; . 110
Określanie wytrzymałości próbek na rozciąganie metodą zginania 111
Określanie wytrzymałości próbek na rozciąganie metodą poprzecznego
ściskania (zgniatania) próbek foremnych i rozłupywania klinami ....'. 113
Określanie wytrzymałości próbek na rozciąganie metodą rozrywania
wydrążonych próbek foremnych i próbek o dowolnym kształcie ..... 115
2.2.10. Określanie wytrzymałości skał zwięzłych na ścinanie 117
Określanie wytrzymałości skał zwięzłych na ścinanie przez bezpośrednie
ścinanie próbek 117
Określanie wytrzymałości skał zwięzłych na ścinanie przez skręcanie
próbek o różnym kształcie - 118
2.2.10.3- Określanie wytrzymałości skał zwięzłych na ścinanie przez ścinanie ze
ściskaniem - • • - H9
2.2.11. Określanie wytrzymałości skał na zginanie 122
2.2.12.. Wyznaczanie moduł* odkształcenia (modułu sprężystości) i liczby (współczynnika)
Poissona ", 123
Rozdział 3. OKREŚLANIE REOLOGICZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ . : . . 131
Rozdział 4. OKREŚLANIE DYNAMICZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ 139
4.1. Zasadnicze pojęcie i określenia ,. . . : .'.... 139
4.1. Metody określenia dynamicznych własności skał na próbkach skał .... ; ...... . 140
Prędkość rozchodzenia się (propagacji) fal podłużnych, poprzecznych i powierzchnio­
wych 141
Laboratoryjne i polowe metody badania akustycznych własności skał i 145

Ultradźwiękowa metoda impulsowa '. . . . 146
Ultradźwiękowa metoda rezonansowa 148
Ultradźwiękowa metoda imersyjna (metoda kątów krytycznych) 149
Metody badania akustycznych własności skał in situ 150

Falowa impedancja akustyczna (akustyczna oporność falowa) ;. . 153
Dynamiczny moduł sprężystości 154
Dynamiczna liczba Poissona 157
Dynamiczny moduł ścinania . . . 158
Dynamiczny objętościowy moduł sprężystości (moduł ściśliwości) .......... 159
Dynamiczna właściwa praca rozpadu skał . . '. 159
Dynamiczna twardość skał .......;.... 168
4.2.10. Dynamiczna-plastycznośćskał . " I69
Rozdział 5. OKREŚLANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI I LICZBY POISSONA ZA POMOCĄ
TENSOMĘTRÓW ELEKTROOPOROWYCH / 171
Wiadomości wstępne . 171
Zasada pracy i budowa tensometrów oporowych -. . . . 172
Przygotowanie tensometrów i przedmiotów do badań .......... 177
Układy pomiarowe i aparatura tensometryczna .* . 178
5.5. Badania tensometryczne na próbkach s,kalnych ....... .... ..... i .,..-.... 181
Rozdział '6. BADANIA SEJSMICZNE 'l82
6.1'. Wiadomości ogólne. ....... 182
. 6^2. Zasadnicze badania metody sejsmicznej . _ "~. 185
6.3. Metody badań sejsmicznych ......... •. 186
6^.3.1. Metoda refleksyjna , 188

Metoda refrakcyjna . 190
Metoda fal przechodzących, tj. metoda prześwietlania masywów skalnych i metoda
profilowania otworów wiertniczych 193
6.3.4. Badania sejsmiczne w wyrobiskach górniczych 194
6.4. Przeprowadzanie rejestracji sejsmicznych . 195
Rozdział 7. BADANIA ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ ... 201
7.1. Elektryczny opór właściwy (rezystywność) skał 201
7.1.1. Polowe pomiary elektryczne oporu właściwego 206
. 7.1.1.1. Metoda elektrooporowa 206
Metoda ładunku elektrycznego 209
Metoda badania geoelektrycznego prądami niskiej częstotliwości 210
Metoda naturalnego pola elektrycznego . 210
Metoda procesu polaryzacji wzbudzonej 210
7.2. Badania dielektrycznych własności skał . 211
Polaryzacja elektryczna skał -. . . . '. 211
Przenikalność elektryczna minerałów i skał 215
Straty dielektryczne 2l7
7.3. Własności magnetyczne skał 219
Pojęcia ogólne 219
Pozostałość magnetyczna (magnetyzm szczątkowy) skał 224
Metodyka badań 225
7.4. Oddziaływanie na skały pól elektrycznych i magnetycznych 227
Rczdział 8. JĄDROWE METODY BADANIA SKAŁ . 229
81. Pojęcia podstawowe . . 229
8.2. Promieniotwórczość skał i wód . 232
8.2.1. Określanie naturalnej promieniotwórczości skał i wód podziemnych . 233
Detektory promieniowania jądrowego ,, 233
Pomiary laboratoryjne promieniotwórczości skał 235
8.3. Oznaczanie własności fizycznych skał ....... 238
Oznaczanie gęstości skał 238
Oznaczanie wilgotności skał 239
8.4. Inne zastosowania promieniowania jądrowego 239
Oznaczanie prędkości i kierunku wód podziemnych 239
Badanie minerałów i skał metodami radiograficznymi -. 240
Ważniejsze zastosowania promieniowania jądrowego w górnictwie, w geologii i w
geofizyce 241
Rozdział 9. BADANIA FIZYKO-TERMICZNYCH WŁASNOŚCI SKAŁ 250
9.1. Zasadnicze parametry określające fizykotermiczne charakterystyki skał 250
Wstęp 250
Wpływ różnych czynników na fizykotermiczne charakterystyki skał 2^1

Wpływ gęstości skał 25i
Wpływ temperatury . . . . 2sl ,
Wpływ wilgotności 252
Wpływ innych czynników ..... 252
9.2. Laboratoryjne metody badania fizyko termicznych własności skał .............. 252
9.2.1. Metody ustalonego systemu cieplnego ^
Metodapłytki 253
Metoda kuli 254
Metoda cylindra (rury) '• . 255
9.2.2. Metody regularnego systemu cieplnego 2^
Metoda akalorymetru , 2S9
Metoda lambdakalorymetm 26°

Metody pseudo ustalonego systemu cieplnego 261
Metody nie ustalonego systemu cieplnego 261
Wyznaczanie ciepła właściwego 262 .
264 266
le metody i sposoby wyznaczania fizykotermicznyćh własności skał
9.2.6. Inni
Rozdział 10. WŁASNOŚCI SKAŁ W MASYWIE SKALNYM
Rozdział 11. SZCZELINOWATOŚĆ SKAŁ I METODY JEJ OKREŚLANIA 269
11.1. Określanie szczelinowatości 269
Metody geologiczne 270
Metody fizyczne . ... 274
Metody wytrzymałościowe 276
Metody przemysłowe . . . 276
:zelinowatości w masywie na podstawie prędkości zmniej-
11.1.4.1. Określanie szczel
276
szania się ciśnienia sprężonego powietrza
11.1.4.2. Określanie szczelinowatości masywu skalnego przez wtłaczanie wody i
przy rozsadzaniu materiałem wybuchowym 277
11.1.5. Metody modelowania 278
Rozdział 12. BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI SKAŁ W MASYWIE SKALNYM 279
Metody obciążania bloków skalnych 281
Metody oddziaływania na skały penetrometrami 285
Metody wstępnego wyznaczania własności skał w masywie 286
Rozdział 13. BADANIE NAPRĘŻEŃ W SKAŁACH 287
13.1. Doświadczalne metody badania stanu naprężeń w masywie skalnym 288
Metoda odprężania skały 288
Metoda dźwigników (poduszek) ciśnieniowych 291
Metody geofizyczne : 293

Metoda akustyczna 293
Metoda sejsmiczna ' 294
13.1.3.3. Metoda elektrometryczna, radiometryczna, magnetyczna i radiofalowa . 294
LITERATURA ' 297
WYKAZ NORM 1 INSTRUKCJI ..." 309
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje
add_me.gif

bad fizykom wlas skal 01.jpg
bad fizykom wlas skal 02.jpg
bad fizykom wlas skal 03.jpg
bad fizykom wlas skal 04.jpg
bad fizykom wlas skal 05.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.