Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BADANIA MATERIAŁÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH Spis!


extra_towar_a.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 332 19 77

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44-100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
(032) 332 19 77
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

PKO BP

98102024010000010201657642

opis.gif

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

BADANIA MATERIAŁÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH

STEFAN ROLLA

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI
WARSZAWA 1985

NUMER ISBN 83-206-0543-1

Waga 720gram
Wymiary 24x 17cm.
439stron
Stan książki dobry(jak na zdjęciu)
Oprawa miękka
Podniszczenia i przybrudzenia okładki
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

Podstawowe wiadomości o laboratoryjnych i polowych, badaniach materiałów kamiennych, gruntów, spoiw mineralnych, betonu cementowego, lepiszczy oraz
mas i nawierzchni bitumicznych; praca zawiera również opis sposobów badania nośności, równości i szorstkości nawierzchni. Książka jest przeznaczona dla techników i inżynierów zatrudnionych w laboratoriach drogowych oraz przy budowie i utrzymaniu dróg publicznych

Spis treści
Przedmowa 
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O LABORATORIACH DROGOWYCH      .     .
1.1. Zadania i odpowiedzialność laboratoriów drogowych 
1.1.1. Systemy kontroli jakości robót drogowych 
1.1.2. Odpowiedzialność za jakość robót 
1.1.3. Zadania laboratoriów drogowych 
1.2. Organizacja laboratoriów drogowych      .     .
1.2.1. Instytut  Drogowy 
1.2.2. Laboratoria okręgowe i przedsiębiorstw drogowych w resorcie komunikacji  
1.2.3. Laboratoria polowe i zakładowe 
1.2.4. Laboratoria   przewoźne 
1.3. Wyposażenie laboratoriów drogowych 
1.3.1. Laboratoria   główne 
1.3.2. Laboratoria  polowe 
1.3.3. Automatyzacja 
1.4. Organizacja  miejsca  pracy 
1.4.1. Urządzenie laboratorium 
1.4.2. Laboratorium główne 
1.4.3. Laboratorium polowe 
1.4.4. Plan pracy i programy badań 
2. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE
2.1. Podstawowe zasady badań i ich wiarygodność
2.1.1. Zasady badań 
2.1.2. Wiarygodność badań 
2.2. Pobieranie próbek materiałów 
2.3. Oznaczanie gęstości materiałów mineralnych  .
2.3.1. Oznaczanie w piknometrze 
2.3.2. Oznaczanie w kolbie Le Chateliera ....
2.3.3. Ocena  wyników 
2.4. Oznaczanie  gęstości  pozornej 
2.5. Oznaczanie porowatości 
2.6. Oznaczanie szczelności 
2.7. Oznaczanie wilgotności 
Oznaczanie nasiąkliwości 
Oznaczanie  nasiąkliwości  zwykłej 
Oznaczanie nasiąkliwości pod zmniejszonym ciśnieniem 
Oznaczanie odporności na działanie mrozu 
Metoda statystycznej oceny wyników badań 
Potrzeba statystycznej oceny 
Zasadnicze pojęcia  ze statystyki matematycznej   i rachunku  prawdo
podobieństwa    
Rozkłady  prawdopodobieństwa 
Wykreślne przedstawienie wyników 
Przykład analizy statystycznej wyników badań 
Normy 
BADANIA  KAMIENNYCH  MATERIAŁÓW   DROGOWYCH      .      .      .
Pobieranie próbek  materiałów kamiennych 
Rodzaje próbek 
Pobieranie  próbek  skał 
Charakterystyka petrograficzna  materiałów kamiennych    ....
Badanie  cech  fizycznych  kamieni 
Badanie cech mechanicznych kamieni 
Przygotowanie próbek foremnych 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na uderzenie 
Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie 
Oznaczanie wytrzymałości metodami prostymi i szybkimi    ....
Badania  kruszyw kamiennych 
Rodzaje kruszyw i badań 
Pobieranie   próbek 
Oznaczanie  składu  petrograficznego 
Oznaczanie gęstości pozornej ziarn kruszywa na wadze hydrostatycznej
Oznaczanie gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym 
Oznaczanie gęstości nasypowej 
Oznaczanie szczelności ziarn kruszywa 
Oznaczanie  porowatości  ziarn  kruszywa 
Oznaczanie jamistości (wolnych przestrzeni) 
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń  pylasto-ilastych  metodą   odmywania na sicie o oczkach 0,075 rnm 
Oznaczanie zawartości części organicznych 
Oznaczanie  składu ziarnowego 
Oznaczanie kształtu ziarn 
Oznaczanie nasiąkliwości 
Oznaczanie mrozoodporności 
Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
Oznaczanie zawartości siarki, obecności siarczanów i siarczków .
Oznaczanie ścieralności w bębnie Devala 
Specjalne badania kruszywa do celów drogowych 
Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
Oznaczanie ścieralności metodą Mikro-Devała 
Oznaczanie ścieralności kruszywa w aparacie Prootora 
Badanie polerowalności kruszywa 
Oznaczanie kształtu i tekstury ziarn piasku 
Oznaczanie  kruchości piasku 
Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
Badanie kruszywa z żużla wielkopiecowego
Oznaczanie  wskaźnika   rozkruszenia
Oznaczanie rozpadu krzemianowego .
Oznaczanie rozpadu żelazawego
Normy 
BADANIA   GRUNTÓW
Ogólne wytyczne badania gruntów 
Badania makroskopowe 
Oznaczanie rodzaju gruntu 
Oznaczanie stanu gruntów spoistych 
Oznaczanie barw gruntu 
Oznaczanie wilgotności gruntu 
Oznaczanie   zawartości  węglanu   wapnia 
Oznaczanie  wysadzinowości gruntów 
Oznaczanie   uziarnienia  (składu  granulometrycznego)  gruntu   .
Przygotowanie  próbek 
Analiza  sitowa 
Analiza   areometryczna 
Oznaczanie gęstości szkieletu gruntowego (gęstości gruntu) 
Oznaczanie wilgotności i obliczanie stopnia wilgotności 
Oznaczanie  gęstości  pozornej   gruntu 
Oznaczanie w wodzie 
Oznaczanie w pierścieniu lub cylindrze 
Oznaczanie gęstości pozornej  szkieletu gruntowego 
Oznaczanie porowatości i wskaźnika porowatości 
Oznaczanie   granicy  skurczalności 
Oznaczanie   granicy   plastyczności 
Oznaczanie   granicy   płynności 
Metoda   Casagrande'a 
Metoda   Wasiliewa 
Metoda  jednego oznaczania 
Oznaczanie  wskaźnika   plastyczności,   stopnia   plastyczności   i  konsystencji gruntu 
Oznaczanie  zawartości  części  organicznych 
Metoda   utleniania 
Metoda  prażenia 
Ogólnobudowlana   klasyfikacja  gruntów 
Badanie współczynnika wodoprzepuszczalności gruntów sypkich
Oznaczanie  kapilarności  gruntu 
Badanie zagęszczalności  gruntów 
Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych 
Oznaczanie  wilgotności  optymalnej   i  maksymalnej  gęstości  pozornej
szkieletu gruntowego (metoda Proctora) 
Oznaczanie zagęszczenia gruntów gruboziarnistych i kamienistych metodą wibracji
Inne metody standardowego zagęszczania 
Oznaczanie aktywności cząstek pylasto-ilastych 
Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
Oznaczanie wskaźnika błękitu metylenowego 
Badanie nośności gruntu 
Laboratoryjne oznaczanie kalifornijskiego wskaźnika nośności .
Polowe oznaczanie kalifornijskiego wskaźnika nośności
Laboratoryjne oznaczenie modułów odkształceń i sprężystości gruntów  
Badanie mechanicznych właściwości gruntów 
Oznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości 
Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie skrzynkowym    .
Badanie  wysadzinowości gruntów 
Proste badania laboratoryjne wysadzinowości gruntów 
Badanie wysadzinowości metodą zamrażania 
Badania laboratoryjne i polowe gruntów stabilizowanych mechanicznie  
Dobieranie  uziarnienia  gruntu 
Inne  wymagania  stawiane  mieszankom  stabilizowanym  mechanicznie
Badania  polowe 
Badania  laboratoryjne   i  polowe  gruntów  stabilizowanych  cementem
Oznaczenie   przydatności   gruntu 
Ustalenie składu mieszanek 
Ustalenie  ilości  składników na  l  m8 stabilizowanej  warstwy  gruntu
Badania   polowe 
Badania   laboratoryjne   i   polowe   gruntów   stabilizowanych   wapnem
i  aktywnymi  popiołami  lotnymi 
Oznaczanie  przydatności gruntu 
Oznaczanie przydatności spoiw 
Ustalanie składu mieszanek 
Badania polowe 
Badania   laboratoryjne   i   polowe   gruntów   stabilizowanych   asfaltami
upłynnionymi 
Oznaczanie  przydatności  gruntów 
Ustalanie składu mieszanek 
Badania   polowe 
Drogowa klasyfikacja gruntów 
Polowe badania gruntów 
Cel i rodzaj badań 
Prace rozpoznawcze, badania wstępne, programowanie badań .
Otwory badawcze 
Pobieranie próbek gruntu 
Oznaczanie  spójności  gruntu 
Sondowanie 
Oznaczanie wytrzymałości gruntu przy ścinaniu obrotowym
Próbne   obciążenia 
Pomiary poziomu  piezometrycznego wód gruntowych 
Polowe wyznaczanie wilgotności gruntu 
Wyznaczanie wilgotności gruntu piknometrem polowym 
Wyznaczanie wilgotności gruntu  za pomocą karbidu 
Wyznaczanie wilgotności gruntu i kruszyw piknometrem powietrznym Wyznaczanie wilgotności gruntu metodą radiometryczną ....
Polowe badania zagęszczenia gruntów 
Określanie   stopnia   zagęszczenia   za   pomocą   porównywania   gęstości
pozornych  szkieletu  gruntowego 
Określanie stopnia zagęszczenia za pomocą porównywania porowatości
gruntu 
Określanie stopnia  zagęszczenia  za  pomocą  porównywania  modułów
odkształcenia 
Określanie stopnia zagęszczenia za pomocą badań penetracji gruntu
Określanie stopnia zagęszczenia za pomocą badań radiometrycznych
Metoda belki Benkelmana 
Geofizyczne   badania   gruntów Metoda   elektryczna   . Metoda  sejsmiczna Metoda   radiografii Automatyzacja badań gruntów Normy i przepisy ....
BADANIE   SPOIW   MINERALNYCH
Badanie  cementów 
Pobieranie   próbek 
Oznaczanie cech fizycznych 
Analiza chemiczna cementu 
Klasyfikacja  cementów 
Badania  popiołów  lotnych 
Ogólna   klasyfikacja   popiołów 
Oznaczanie    wskaźnika    aktywności   pucolanowej    popiołów    lotnych
z węgla kamiennego 
Oznaczanie aktywności popiołów lotnych z węgla brunatnego .
Badanie  żużla granulowanego 
Normy   i   instrukcje 
BADANIA BETONÓW CEMENTOWYCH
Podstawowe określenia 
Badania składników betonu 
Badania cementów na budowie 
Kruszywo do betonu 
Badanie wody 
Ustalanie składu betonu 
Dobór uziarnienia kruszywa 
Dobór cementu 
Dobór urabialności  i  konsystencji 
Obliczenie ilości składników betonu 
Wykonanie próbnych mieszanek 
Ustalanie mieszanki roboczej 
Badania mieszanek betonowych 
Badanie urabialności i konsystencji 
Oznaczanie gęstości pozornej mieszanki betonowej Oznaczanie porowatości zagęszczonej mieszanki betonowej .
Oznaczanie powietrza w masie betonowej 
Oznaczanie składu mieszanki betonowej 
Kontrola  prawidłowości produkcji mieszanki  betonowej
Badania betonów 
Oznaczanie wytrzymałości na   ściskanie 
Szybka metoda oznaczania wytrzymałości betonu na ściskanie
Oznaczanie  nasiąkliwości betonu 
Oznaczanie mrozoodporności 
Podstawowe cechy betonów drogowych 
Nieniszczące  badania  betonu 
Kontrola  statystyczna robót  betonowych 
Normy 
BADANIA LEPISZCZY BITUMICZNYCH 
"Badania  smół drogowych 
Pobieranie  próbek 
Oznaczanie   lepkości 
Oznaczanie  gęstości  smoły 
Oznaczanie zawartości olejów ł paku 
Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Kraemera-Sarnowa    . Oznaczanie  zawartości  składników  kwaśnych,  naftalenu   i   antracenu
surowego 
Oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w benzenie . Oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w benzenie . Oznaczanie obrazu mikroskopowego smoły stabilizowanej ....
Badania   asfaltów   drogowych 
Pobieranie   próbek 
Oznaczanie   gęstości 
Oznaczanie  penetracji 
Oznaczanie temperatury mięknienia metodą „Pierścień i Kula" .
Oznaczanie  ciągliwości 
Oznaczanie  temperatury   łamliwości 
Oznaczanie  temperatury   zapłonu 
Oznaczanie zawartości parafiny 
Właściwości  asfaltów  drogowych 
Nowoczesne badania asfaltów drogowych 
Badanie lepkości 
Oznaczanie zmian po  wygrzaniu  w cienkiej warstwie 
Badanie   jednorodności 
Klasyfikacja asfaltów według lepkości po wygrzewaniu 
Oznaczanie modułu sztywności 
Badania Teologiczne asfaltu 
Automatyzacja  badań  asfaltu 
Badania emulsji asfaltowych 
Oznaczanie zawartości wody 
Oznaczanie   lepkości 
Oznaczanie  pozostałości   na   sicie 
Oznaczanie   kwasowości   (pH) 
Oznaczanie czasu  rozpadu  emulsji 
Oznaczanie  przyczepności 
Oznaczanie trwałości i  odporności emulsji na wstrząsy 
Oznaczanie odporności emulsji na niskie wartości temperatury .
Oznaczanie  rozcieńczalności  wodą 
Cechy emulsji kationowych 
Badanie cech nie ujętych w normie 
Badania asfaltów upłynnionych 
Destylacja asfaltu upłynnionego 
Cechy asfaltu upłynnionego 
Badania mas zalewowych 
Normy          
BADANIA MAS I NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 
Badania   jakości   składników  mas   bitumicznych 
Badania przyczepności kruszywa  do  bitumu 
Badanie  właściwości emulgacyjnych kruszywa 
Badania mączki mineralnej 
Projektowanie  składu   mieszanek   bitumicznych 
Zasady  ogólne 
Betom   asfaltowy 
Beton  smołowy 
Asfalt   lany 
Asfalt   piaskowy 
Masy bitumiczne warstw ścieralnych dla ruchu lekkiego    .
Masy bitumiczne warstw nośnych 
Masy bitumiczne nawierzchni bardzo ciężkiego ruchu 
Badanie   właściwości   fizycznych   mieszanek   mineralno-bitumicznych
Oznaczanie gęstości pozornej 
Oznaczanie   gęstości 
Oznaczanie   zawartości  wolnych  przestrzeni 
Oznaczanie stopnia zagęszczenia 
Oznaczanie nasiąkliwości 
Oznaczanie zawartości bitumu w masach 
Oznaczanie  właściwości wyekstrahowanego  asfaltu 
Oznaczanie maksymalnej gęstości pozornej kruszywa 
Oznaczanie wolnej przestrzeni w kruszywie 
Badania  mechaniczne mas  bitumicznych 
Oznaczanie wytrzymałości na   ściskanie 
Oznaczanie stabilności i odkształcenia (metoda Marshalla) .... Próba zagęszczania i ścinania w prasie obrotowej (gyratory test)   .
Badanie trójosiowego ściskania 
Badanie wytrzymałości na rozciąganie 
Oznaczanie modułu sztywności masy 
Badania  Teologiczne mas   bitumicznych 
Uwagi ogólne 
Badania   zmęczeniowe 
Badania pełzania mas 
Oznaczanie modułu kompleksowego (dynamicznego) 
Badania mas bitumicznych w czasie ich wytwarzania i wbudowywania
Badania  właściwości nawierzchni  bitumicznych 
Zasady  ogólne 
Pobieranie  próbek 
Badania makroskopowe próbek 
Przygotowanie próbek do dalszych badań 
Badania fizycznych właściwości nawierzchni 
Oznaczanie penetracji nawierzchni 
Oznaczanie stopnia zagęszczenia 
Badania  przepuszczalności  nawierzchni 
Badania stopnia zagęszczenia metodami radiometrycznymi . -   .
Podstawowe właściwości mas nawierzchni bitumicznych 
Ocena statystyczna wyników badań mas bitumicznych 
Normy         
BADANIA   NAWIERZCHNI   DROGOWYCH 
Przegląd   metod 
Badania nośności nawierzchni drogowych .........
Oznaczanie   modułu  odkształcenia   nawierzchni   podatnych   i   podłoża
za  pomocą  płyty  naciskowej 
Wielokrotne  obciążanie płytą naciskową 
Oznaczenie modułu sprężystości nawierzchni 
Badanie ugięć nawierzchni 
Oznaczanie krzywej ugięcia 
Badania dynamiczne 
Badania równości nawierzchni 
Wymagania   ogólne 
Pomiary   planografem 
Pomiary   wstrząsomierzem 
Badanie   profilu   poprzecznego 
Badania  szorstkości nawierzchni 
Oznaczanie  tekstury  nawierzchni 
Metoda   aparatów   wahadłowych 
Oznaczanie szorstkości metodą hamowania  samochodu Pomiar szorstkości metodą przyczepki badawczej .
Metoda   SCRIM 
Normy         
INFORMATYKA W LABORATORIACH
Zakres   stosowania 
Przetwarzanie   danych 
Sterowanie procesami badawczymi .
Bank  danych   
HIGIENA  I BEZPIECZEŃSTWO  PRACY.   RACJONALIZACJA
Pomieszczenie 
Instalacje laboratoryjne 
Oświetlenie 
Czystość  i porządek 
Ochrona  przeciwpożarowa 
Pierwsza  pomoc  w nieszczęśliwych  wypadkach 
Ekstrakcja mas  bitumicznych 
Pracownie   izotopowe 
Racjonalizacja  i wynalazczość 
Normy i przepisy 
Załączniki 
Piśmiennictwo

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka polecona ekonomiczna 6,50zł.

Przesyłka polecona priorytetowa 8,00zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 10,00zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 12,00zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.