Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BIELENIE I BARWIENIE WŁÓKNA - BALASIŃSKI UNIKAT

TYTUŁ KSIĄŻKI - BIELENIE I BARWIENIE WŁÓKNA
AUTOR - TADEUSZ BALASIŃSKI
STAN KSIĄŻKI - DOBRY MINUS (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).
WYDAWNICTWO - PWSZ 1964 (OKOŁO), WYDANIE 1 ???
ILOŚĆ STRON - 392
KOSZT WYSYŁKI - 6 ZŁ
SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

PRZEDMOWA

Chemiczna technologia włókien nie jest przedmiotem oderwa¬nym, samym w sobie, lecz wiąże się ściśle z materiałoznawstwem 'Włókienniczym, chemią ogólną i techniczną oraz z -pracownią chemiczną i włókienniczą. Wiadomości z wyżej wymienionych przedmiotów w sumie dają podstawę do zrozumienia procesów chemicznych i technologicznych, omawianych następnie w che¬micznej technologii włókien.
Wiadomości z materiałoznawstwa, chemii i pracowni chemicz¬nej należy ściśle wiązać z chemiczną technologią włókien, gdyż stanowi to razem właściwą naukę zawodu.
O ile przerabiane w kl. I i II „Podstawy włókiennictwa", jako materiał przygotowawczy, dają uczniowi tylko ogólne pojęcie
0 przeróbce włókien w przędzalni, tkalni, dziewiami i wykoń-czalni, o tyle chemiczna technologia włókien — jako specjalistycz¬na —- omawia szczegółowo wszystkie procesy chemiczne i tech¬nologiczne uszlachetniania włókien.
Całość materiału chemicznej technologii włókien ujęta jest w 2 tomach i w 4 częściach.
Tom I obejmuje „Bielenie" dla klasy trzeciej i „Barwienie" dla klasy czwartej.
Tom II obejmuje „Drukowanie" i „Apreturę" dla klasy piątej.
Podręcznik obejmuje chemiczną obróbkę wszystkich rodzajów włókien, z wysunięciem jako bazy dla włókien naturalnych
1 sztucznych proteinowych — yjełny, a dla włókien naturalnych, roślinnych i sztucznych pochodzenia celulozowego — bawełny. Na bazie obróbki tych włókien omówiona jest obróbka włókien sztucznych i syntetycznych, z uwzględnieniem ich właściwości fizycznych i chemicznych,
W podręczniku starano się uwzględnić opis nowoczesnych me¬tod, szczególnie tych, które zdecydowanie przyjęły się w prze-
myślę. Co do innych, będących w stadium doświadczeń, zacho¬wano rezerwę, gdyż trudno przewidzieć, które z nich utrzymują się w skali -produkcyjnej. Zresztą wąskie ramy podręcznika po¬zwalają na podanie tylko podstawowych wiadomości. Wykładow¬com pozostawia się zatem pewną swobodę (w ramach programu nauczania) w rozszerzaniu materiału oraz naginaniu go, w zależ¬ności od specjalności jaką reprezentuje dana szkoła (Bielsko — wełnę, Łódź — bawełnę). Należy jednak pamiętać o tym, że ce¬lem nauczania w średniej szkole zawodowej jest szkolenie prak¬tyków, a nie naukoioców.
W związku z tym, że materiał w podręczniku podany jest w skondensowanej formie, bez szczegółów, należy wdrażać w uczniów dążenie do kompletowania prywatnej podręcznej bi¬blioteki technicznej z zakresu swojej specjalizacji i do uzupeł¬niania wiadomości zdobywanych w szkole lekturą podaną na końcu podręcznika.

Autor

LITERATURA

1. Amiantow N. — Chemia i technologia półproduktów i barwników,
PWT 1951
2. Batasiński T., Tarchalski B. — Drukowanie i apretura włókna, PWSZ
1961
3. Balasiński T., Dziamara H., RCalinowski L. — Pracownia włókienni-
cza, PWSZ 1962
4. Balasiński, Malinowski, Mamełka, Stankiewicz — Podstawy technologii
włókna, PWSZ 1962
5. Crahński M. — Badania chemiczno-analityczne we włókiennictwie,
WPLiS 1963
6. Brzeziński, J., Wirpsza Z. — Tworzywa sztuczne — Aminoplasty, PWT
1963
7. Cyperling W. — Obsługa postrzygarki do tkanin. WPLiS 1955
8. Dominikiewicz M. — Chemia surowców i środków uszlachetniających
włókienniczych, NBIW 1948
9. Fabierkiewicz W. — Podręczny słownik włókienniczy w 5 językach.
PWT 1955
10. Jędrzejewski W., Wasiak G. — Filce techniczne, WPLiS 1955
11. Jędrzejewski W. — Nowe technologie włókiennicze — Włókniny i przą-
dźmy, WPLiS 1962 32. Krasnodębski M. — Technologia jedwabiu naturalnego, PWT 1953
13. Kiersztiejn B, A. — Merceryzacja tkanin bawełnianych, PWT 1962
14. Laboratorium kolorystyczne — Metody oznaczania trwałości wybar-
wień w oparciu o szarą skalq barwy, WPLiS 1964
15. Łazariew A., Sorokin M. — Żywice syntetyczne, PWT 1957
16. Majzner J. — Chemiczna obróbka włókna, WPLiS 1960
17. Majzner J. — Apretura tkanin, PWN 1956
18. Meyer E. — Wykończanie dzianin, WPLiS 1954
19. Mikolajczyk H. — Materiałoznawstwo włókiennicze dla ZSZ, PWSZ.
1960
20. Mokoszew N. — Analiza braków w wykończalnictwie tkanin baweł-
nianych, PWT 1951
21. Natanson A, — Druk tkanin sposobem fotofUrnowym, WPLiS- 1955
22. Plachecki W. — Draparka do tkanin i jej obsługa, WPLiS 1954
23. Plachecki W. — Uszkodzenia w tkaninach bielonych, PWT 1952
24. Popów J., Mudżiri I. — Pranie i czyszczenie materiałów wełnianych
i jedwabnych, WPLiS 1954
25. Praca zbiorowa — Laboratorium chemicznej obróbki włókna, cz. I i II,
Polit Łódzka 1960
26. Praca zbiorowa — Mały słownik chemiczny, WP 1964
27. Praca zbiorowa — Zbiór zadań praktycznych z włókiennictwa, PWSZ
1962
28. Praca zbiorowa — Czerń anilinowa, PWT 1950
29. Praca zbiorowa — Barwienie barwnikami bezpośrednimi, PWT 1952
30. Praca zbiorowa — Barwienie i drukowanie barwnikami lodowymi,
PWT 1953
31. Praca zbiorowa — Barwienie i drukowanie barwnikami siarkowymi,
PWT 1954
32. Praca zbiorowa — Chemiczna obróbka włókien, cz. I, II, III, PWT 1954
33. Praca zbiorowa — Krajowe środki pomocnicze dla włókiennictwa,
Chemikolor, Łódź 1958
34. Praca zbiorowa — Środki powierzchniowo czynne, PWT 1957
35. Rosental S. — Obsługa suszarek do tkanin, WPLiS 1955
26. Różalski R. — Błędy wykończania w tkaninach wełnianych, PWT 1953
37. Tarchalski B. -- Obsługa drukarki tkanin, WPLiS 1955
38. Trepka E. — Historia kolorystyki, PWN 1&59
39. Trepka E., Łukoś I. — Technologia farbiarstwa, PWN 1954
40. Turski J. — Barwienie i drukowanie barwnikami kwasowymi i kwa-
sowo-chromowy mi, PWT 1956
41. Wajntraub J., Ławicki K. — Obsługa maszyn w bielniku tkanin ba-
wełnianych, WPLiS 1955
SPIS TREŚCI

Przedmowa............... 3
I. BIELENIE
X Wprowadzenie............. . 5
1. Historia i cel bielenia..........
2. "Własności fizyczne i chemiczne włókien...... 7
3. Woda..............' . . 16
a. Charakterystyka i podział wody......'.'.- 16
b. Twardość wody............. 18
c. Oczyszczanie wody............ . 19
II. Obróbka wstępna i bielenie włókien celulozowych . .'- '. . 26
1. Klasyczne metody bielenia bawełny......- . 26
a. Przygotowanie tkanin do bielenia........ 27
b. Opalanie.............. 29
c. Odklejanie.............. 33
d. Pranie — płukanie — rodzaje pralnic...... 36
e. Warzenie — rodzaje kotłów warzelnych ..... 3-8
i. Płukanie po warzeniu........... 46
g. Bielenie —- chlorowanie........... 47
h. Płukanie — kwaszenie — antychlorowanie..... 51
1. Płukanie — farbkowanie —- kontrola na kwas i chlor . . 52
2. Bielenie zimne systemem Mohra........ 53
3. Bielenie przędzy i bawełny luźnej........ 56
4. Bielenie chlorynem sodowym......... 59
5. Bielenie systemem ciągłym.......... 65
a. Bielenie półciągłe pasmowo-szerokościowe..... 65
b. Bielenie ciągłe w szerokości......... 69
c. Bielenie pólciągłe w szerokości........ 7^
6. Merceryzaeja bawełny........... '5
a. Merceryzacja przędzy bawełnianej....... 77
b. Merceryzacja tkanin bawełnianych ........ 79
7. Bielenie lnu.............. S6
a. Bielenie tkanin lnianych......... . 87
b. Bielenie przędzy lnianej..........
8. Bielenie konopi............. 98
9. Bielenie juty.............. ^9
10. Bielenie sztucznych włókien celulozowych.....- . 100
III. Obróbka wstępna i bielenie włókien proteinowych .... 1^5
1. Pranie wełny............... J^s
a. Pranie luźnej wełny potnej.......... J^°
b. Pranie przędzy wełnianej.......... tz
c. Pranie tkanin wełnianych i półwełnianych..... j^
d. Pranie i odbarwianie szmat wełnianych i półwełnianych l^
2. Bielenie wełny..............122
3. Bielenie tkanin półwełnianych i wełnopodobnych .... 125
4. Bielenie sztucznych włókien proteinowych......127
5. Spilśnianie tkanin wełnianych (folowanie) . . . . . . 128
6. Karbonizacja wełny............135
a. Karbonizacja tkanin wełnianych........136
b. Karbonizacja wełny luźnej.........139
c. Karbonizacja szmat wełnianych........140
7. Chlorowanie wełny.............142
S. Odklejanie i bielenie jedwabi naturalnych . . . . . . 143
a. Odklejanie jedwabiu naturalnego........143
b. Bielenie jedwabiu naturalnego........147
IV. Bielenie włókien syntetycznych......... . 149
V. Fizykomechaniczna obróbka włókien........152:
1. Odwadnianie i suszenie ...........152
2. Drapanie tkanin........., ... . 163
3. Strzyżenie tkanin..........: 168-
II. BARWIENIE
I. Ogólne wiadomości % technologii barwienia ...... 174
1. Optyka barwy na włóknie..........174
2. Podstawy chemicznej teorii barwności związków syntetycz¬nych (barwników).............178-
3. Pochodzenie i podział barwników . . .".....181
4. Nomenklatura i symbolika barwników.......184
II. Zasadnicza aparatura barwiarska........ . 180
1. Aparaty do barwienia włókna luźnego.......189
2. Aparaty do barwienia przędzy.........195
3. Aparaty do barwienia tkanin...... . . . . 205
III. Technologia barwienia poszczególnymi grupami barwników . . 212
1. Barwniki bezpośrednie........... 212
a. Barwienie barwnikami bezpośrednimi...... 213
b. Utrwalanie barwników bezpośrednich...... 218
2. Barwniki siarkowe............ 223
a. Barwienie barwnikami siarkowymi....... 225
b. Utrwalanie i ożywianie barwników siarkowych . . . 231
3. Barwniki kadziowe............ 233
Barwniki kadziowe nierozpuszczalne....... 235
a. Barwienie metodą klasyczną........ . 240
b. Barwienie metodą pigmentową......... . 249
c. Barwienie metodą kwaśnych leukozwiązków .... 253
d. Barwienie metodą Standfast . ....... 254
e. Barwienie metodą Wiliamsa.......: ' . 256
Barwniki kadziowe rozpuszczalne — indygosole . . . . 258
a. Barwienie metodą azotynową.....' .' . ' 261
b. Barwienie metodą chromową i żelazową . . ... 263
c. Barwienie metodą chloranową . . . . ". . .' . 264
4. Barwniki tworzone na włóknie.......... 265
Barwniki lodowe..........-..;,, . 266
a. Naftoelany — składniki bierne . ..... 268
b. Zasady naftoelanowe — składniki czynne . . . . . 274
c. Sole naftoelanowe........... 282
[ Kompozycje składników czynnych i biernych ..... 283
Barwniki utleniane na włóknie......... 283
a. Czerń anilinowa............ 284
b. Czerń dwufenylowa........... 289
c. Czerń solanilowa i borusolowa....... . 290
Barwniki ftalocyjaninowe.....-..... 291
5. Barwniki zaprawowe........... 292
6. Barwniki kwasowe............ 293
Barwniki kwasowe zwykłe ... ...... 299
a. Barwienie w kąpieli silnie kwaśnej....... 299
b. Barwienie w kąpieli słabo kwaśnej....... 300
c. Barwienie w kąpieli obojętnej........ 301
Barwniki kwasowe metalokompleksowe typu 1:1. . . 301
Barwniki kwasowe metalokompleksowe typu 1:2. . . 303
7. Barwniki chromowe............ 305
Barwniki kwasowo-chromowe......... 306
Barwniki ortochromowe........... 307
8. Barwniki do półwelny........... 308
Barwniki zwykłe na półwelnę......... 310
Barwniki trwale na półwełnę......... 310
Barwniki na półwełnę do chromowania...... 311
Barwniki na półwełnę do miedziowania...... 312
9. Barwniki do włókien syntetycznych....... 312
Barwniki zawiesinowe............ 313
Barwniki kwasowe do włókien syntetycznych..... 317
Barwniki zasadowe specjalne........ 318
Kompozycje naftoli i zasad.......... 319
Barwniki bezpośrednie do włókien syntetycznych . . . 322
Barwniki kadziowe do włókien syntetycznych .... 322
10. Barwniki chemiczne reaktywne........ 322
11. Barwniki zasadowe............ 327
12. Pigmenty i laki dla włókiennictwa........ 328
IV. Technologia barwienia różnych włókien jednorodnych . . . 331
1. Barwienie włókien łykowych......... 331
2. Barwienie sztucznych włókien celulozowych..... 334
3. Barwienie włókien wełnianych......... 340
4. Barwienie sztucznych włókien proteinowych ..... 348
5. Barwienie jedwabiu naturalnego........ 350
6. Barwienie włókien syntetycznych ...:.... 354
a. Barwienie włókien poliamidowych........ 355
b. Barwienie włókien poliakrylonitrylowych..... 361
c. Barwienie włókien poliestrowych........ 364
d. Barwienie innych włókien syntetycznych .... 367
V. Barwienie włókien mieszanych.......... 368
1. Wełna — włókna celulozowe.......... 370
2. Wełna — włókna syntetyczne......... 372
3. Włókna celulozowe — włókna syntetyczne...... 377
4. Różne rodzaje mieszanek........... 378
VI. Barwienie dzianin........ '..... 382
Literatura................ 388


A.jpgB.jpgC.jpgD.jpgE.jpgF.jpgG.jpgH.jpg

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZ MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG KOLEJNOŚCI

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZ MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.