Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** BIOCHEMIA KLINICZNA I ANALITYKA - spis *****

BIOCHEMIA

KLINICZNA

I

ANALITYKA

PODRĘCZNIK

DLA

SŁUCHACZY

MEDYCZNYCH

STUDIÓW

ZAWODOWYCH

WYDZIAŁÓW

ANALITYKI

MEDYCZNEJAutor: Pod Redakcją Stefana Angielskiego
Miękka okładka
Stron: 656
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1990r.Spis treści:

Część I.
Biochemia kliniczna

1. Zarys biochemii i fizjologii komórki — Stefan Angielski

Błony komórkowe
Skład chemiczny błon komórkowych
Struktura błon plazmatycznych
Białka błon
Rola komponenty cukrowej strony zewnętrznej b!ony plazmalycznej
Transport
ATPaza-Na+, K+
ATPaza-Ca2+
Pompa protonowa, czyli ATPaza-H+
Wymieniacze jonowe
Kanały jonowe
Bioenergetyka
Adenozynotrifosforan (ATP)
Układ oddechowy i fosforylacja oksydacyjna
Białka
Budowa białek
Enzymy
Kwasy nukleinowe
Informacja genetyczna, chromosomy
Mechanizm repliicacji DNA
Biosynteza biafka
Regulacja biosyntezy białka
Zaburzenia genetyczne w syntezie białka
Katabolizm białek i kwasów nukleinowych
Rozpad aminokwasów, losy grupy aminowej
Rozpad nukleotydów
Współzależność przemiany azotowej, węglowodanowej i lipidowej
Utlenianie pirogronianu
Cykl kwasów trikarboksylowych
Komórka — receptor — hormon — neuroprzekaźnik

2. Hormony. Regulacja hormonalna przemian — Jerzy Rogulski

Oś podwzgórzowo-przysadkowa
Synteza i wydzielanie hormonów
Hormony peptydowe
Hormony pochodne tyrozyny
Hormony pochodne cholesterolu
Transport hormonów we krwi
Wiązanie hormonów przez receptory komórkowe
Działanie hormonów na przemiany narządowe
Działanie hormonów tropowych
Hormonalna regulacja gospodarki energetycznej organizmu
Hormonalna regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej

3. Gospodarka węglowodanowa — Jerzy Roguhki

Przemiany węglowodanów
Trawienie i wchłanianie węglowodanów
Losy wchłoniętych monosacharydów
Glikoliza
Ciąg heksozomonofosforanowy
Synteza i rozkład glikogenu
Regulacja przemian glikogenu
Glukoneogeneza
Gospodarka energetyczna organizmu
Okres trawienny i okres potrawienny w gospodarce energetycznej
Przemiana podstawowa
Udział poszczególnych narządów w przemianie podstawowej
Wpływ pracy fizycznej i diety na gospodarkę energetyczną organizmu
Lipidowe i węglowodanowe rezerwy energetyczne
Regulacja hormonalna gospodarki węglowodanowo-lipidowej
Substraty energetyczne we krwi
Regulacja neurohumoralna. Aminy katecholowe
Regulacja hormonalna. Insulina i glukagon
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Zaburzenia wynikające z nieprawidłowego bilansu energetycznego
Enzymatycznie uwarunkowane zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Zaburzenia regulacji hormonalnej
Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej

4. Gospodarka lipidowa — Tadeusz Badzio

Właściwości chemiczne lipidów
Kwasy tłuszczowe
Triglicerydy (tłuszcze właściwe)
Fosfolipidy
Cholesterol
Kwasy żółciowe
Lipidy w środowisku wodnym
Wchłanianie lipidów pokarmowych
Faza lipolityczna
Faza micelarna
Faza śluzówkowa
Faza transportowa
Przemiany wolnych kwasów tłuszczowych i triglicerydów
Synteza kwasów tłuszczowych
Synteza triglicerydów
Tkanka tłuszczowa
Przemiany fosfolipidów
Przemiany cholesterolu i kwasów żółciowych
Udział wątroby w gospodarce lipidowej
Krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych
Ketogeneza
Lipoproteiny surowicy
Frakcje lipoproteinowe
Apolipoproteiny
Przemiany lipoprotein we krwi
Zaburzenia w lipoproteinach surowicy. Dyslipoproteinemie
Klasyfikacja hiperlipoproteinemii
Lipidowa hipoteza miażdżycy

5. Biochemia wątroby — Jerzy Rogulski

Budowa i czynności wątroby
Regulacja stężenia białek osocza krwi
Regulacja zaopatrzenia tkanek w materiał energetyczny
Regulacja gospodarki azotowej organizmu
Czynności obronne i wydalnicze wątroby — przemiana substancji niepolarnych
Mikrosomalne przemiany związków apolarnych
Dalsze zwiększenie polarności cząsteczek — tworzenie tzw. związków sprzężonych
Przemiany hemoprotein — wytwarzanie bilirubiny
Synteza porfiryn
Powstawanie i przemiana bilirubiny
Przemiany cholesterolu — powstawanie kwasów żółciowych
Żółć
Żółtaczki
Zaburzenia biochemiczne w chorobach wątroby
Zatrucia i zespoły chorobowe przebiegające ze stłuszczeniem wątroby
Zatrucia i procesy chorobowe przebiegające z martwicą wątroby
Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby
Próby czynnościowe wątroby
Diagnostyka enzymologiczna w wirusowym zapaleniu wątroby

6. Biochemia mięśnia sercowego — Jerzy Rogulski

Przemiany energetyczne w mięśniu sercowym
Zawał mięśnia sercowego
Diagnostyka enzymologiczna zawału mięśnia sercowego

7. Biochemia i fizjologia nerek — Stefan Angielski

Nefron — podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa
Kłębuszek nerkowy — przesączanie kłębuszkowe
Oznaczanie ilościowe przesączania kłębuszkowego
Kanaliki nerkowe — wchłanianie i wydzielanie
Transport jonów sodowych
Wytwarzanie zagęszczonego moczu
Transport glukozy, aminokwasów i fosforanów
Wydzielanie kanalikowe
Wydzielanie jonów wodorowych i sprzężone z nim wchłanianie zwrotne wodorowę­glanów
Dyfuzja zgodna z gradientem pH
Nerkowa regulacja wydalania wody i sodu
Regulacja wydalania wody
Regulacja wydalania sodu
Przedsionkowy czynnik natriuretyczny
Związek między metabolizmem a transportem w nerce
Zaburzenia czynności nerek w przewlekłej niewydolności nerek i w wybiórczym usz­kodzeniu kanalików nerkowych
Uszkodzenie czynności kanalików nerkowych
Glukozuria nerkowa
Aminoacyduria

8. Gospodarka wodno-elektrolitowa i jej zaburzenia — Stefan Angielski, Anzelm Hoppe

Woda
Rozmieszczenie wody w organizmie
Płyn pozakomórkowy
Osocze
Bilans wodny
Rozmieszczenie elektrolitów w płynach organizmu
Właściwości osmotyczne płynów ustrojowych
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Objętość płynu pozakomórkowego i wewnątrzkomórkowego w zmianach nawodnie­nia
Odwodnienia
Przewodnienia
Potas
Gospodarka wapniowo-fosforanowa
Wydalanie wapnia i fosforanów
Witamina D3 (cholekalcyferof)
Parathormon (PTH)
Kalcytonina (CT)
Krzywica

9. Równowaga kwasowo-zasadowa — Stefan Angielski

Kwasy i zasady
Bufor wodorowęglanowy
Bufory płynów biologicznych
Parametry pomiarowe krwi
pH krwi
pCO2 krwi
Buforowanie
Buforowanie dwutlenku węgla
Mechanizmy fizjologiczne
Regulacja nerkowa
Kwasica metaboliczna
Kwasica cukrzycowa ketonowa
Kwasica nerkowa mocznicowa
Kwasica mleczanowa
Zasadowica metaboliczna
Kwasica oddechowa
Zasadowica oddechowa
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w następstwie zmian objętości płynu pozakomórkowego
Kwasica z rozcieńczenia

10. Biochemia kliniczna i analityka przewodu pokarmowego—Roman Skowroński

Jama ustna, gardło, przełyk
Ślina
Żołądek
Kwas solny i elektrolity
Pepsyna
Śluz żołądkowy
Regulacja wydzielania żołądkowego
Trzustka
Właściwości i skład soku trzustkowego
Regulacja wydzielania trzustkowego
Jelito cienkie
Budowa kosmka jelitowego
Sok jelitowy
Regulacja wydzielania i czynności jelita
Czynność absorpcyjna jelita cienkiego
Jelito grube
Badanie wydzielania żołądkowego
Metoda badania
Zgłębnikowanie dwunastnicy
Metoda badania
Analiza żółci
Badanie kału
Badanie makroskopowe
Badanie mikroskopowe
Badanie chemiczne

11. Krew — Janusz Kabata

Elementy morfotyczne krwi
Krwinki czerwone
Krwinki białe
Krwinki płytkowe

12. Krzepniecie krwi — Jadwiga Kalas

Podstawy fizjologii krzepnięcia krwi
Pojecie hemostazy
Hemostaza miejscowa
Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi
Schemat krzepnięcia krwi
Inhibitory krzepnięcia krwi
Fibrynoliza
Skazy krwotoczne
Skaza krwotoczna naczyniowa
Skaza krwotoczna płytkowa
Skazy krwotoczne osoczowe
Skazy krwotoczne osoczowe nabyte
Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych

13. Białka osocza i ich rola w mechanizmach obronnych organizmu—Dominik Ciesielski

Budowa chemiczna białek
Fizjologia białek osocza i ich znaczenie w patologii
Albumina
Białka wiążące hormony
Białka ostrej fazy
Białka hamujące aktywność enzymów
Białka wiążące hemoglobinę i produkty jej rozpadu
Białka biorące udział w przenoszeniu lipidów
Białka biorące udział w procesie krzepnięcia krwi
Białka biorące udział w reakcjach odpornościowych
Reakcja antygen-przeciwciało i właściwości antygenowe białek

14 Toksykologia kliniczna — Zenon Jakubowski

Rodzaje zatruć
Mechanizm działania trucizn.
Wchłanianie, metabolizm i wydalanie trucizn z organizmu
Wchłanianie trucizn przez przewód pokarmowy
Wchłanianie trucizn przez drogi oddechowe (płuca)
Wchłanianie trucizn przez skórę
Biotransformacja trucizn
Reakcje pierwszej fazy
Reakcje drugiej fazy
Wydalanie substancji obcych z organizmu

15. Farmakokinetyka — Zenon Jakubowski

Wprowadzenie
Farmakokinetyka kliniczna
Farmakokinetyka nieliniowa
Wiązanie leków z białkami
Metabolizm

16. Diagnostyka enzymologiczna — Jerzy Ragulski

Pochodzenie enzymów osocza
Diagnostyka enzymologiczna
Izoenzymy
Znaczenie kliniczne badań enzymologicznych
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT)
Aminotransferaza alaninowa (A1AT)
Fosfataza zasadowa (AP)
Fosfataza kwaśna (ACP)
Amylaza
Dehydrogenazamleczanowa(LDH)idehydrogenazaa-hydroksymaślanowa(HBDH)
Y-Glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Kinaza fosfokreatynowa (CPK)

Część II.
Analityka

17. Wstęp do analityki klinicznej — Jerzy Rogulski

Zasady współpracy laboratorium z odbić rcami wyników analiz
Zadania i obowiązki technika analityka
Materiał biologiczny
Krew
Mocz
Materiał biologiczny — materiałem zakaźnym
Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego
Pobieranie krwi
Przygotowanie krwi do badania
Przechowywanie materiału do badania
Zbieranie i przechowywanie moczu
Źródła błędów w analityce klinicznej
Błędy związane z pobieraniem i przechowywaniem materiału — błąd przedanalityczny
Błędy związane z postępowaniem analitycznym
Wpływ leków
Wpływ spowodowany działaniem farmakologicznym leków
Wpływ spowodowany fizycznym lub chemicznym działaniem leków

18. Analityczne podstawy diagnostyki laboratoryjnej — Tadeusz Badzio

Wprowadzenie do statystyki
Porządkowanie i przedstawienie danych statystycznych
Liczbowe przedstawienie rozkładu liczebności
Miary rozproszenia
Odchylenie standardowe rozkładu normalnego
Błędy w analizie ilościowej
Błąd przypadkowy (błąd precyzji)
Znaczenie odchylenia standardowego błędu przypadkowego w diagnostyce labora­toryjnej
Błąd systematyczny metody
Błąd systematyczny laboratoryjny
Wartości normalne
Określenie pojęcia "wartości normalne"
Zmienność biologiczna
Pomiar normy i sprawdzenie normy.
Wdrażanie ilościowej metody analitycznej
Błąd dopuszczalny
Kalibracja analizy. Wzorzec
Obliczanie wyniku i stężenia wzorca
Ocena błędu przypadkowego
Kontrola błędu systematycznego laboratoryjnego
Kontrola jakości wyników
Systemy kontroli
Zasięg kontroli
Materiał kontrolny
Ocena analiz kontrolnych
Zajęcia praktyczne

19. Metody oznaczania parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo- zasadowej — Jan Stępiński

Współczesne metody oznaczeń elektrolitów
Oznaczanie sodu i potasu metodą fotometrii płomieniowej
Dobór warunków oznaczania sodu i potasu w płynach biologicznych
Oznaczanie chlorków metodą merkurometryczną
Oznaczanie wapnia metodą chloranilową
Oznaczanie fosforu nieorganicznego
Pomiar osmolalności metodą krioskopową (osmometry)
Oznaczanie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
Postępowanie z materiałem badanym
Aparatura do pomiarów równowagi kwasowo-zasadowej
Bufory
Substancje wzorcowe
Metoda równowagi gazowej (metoda tonometryczna)
Metoda bezpośredniego pomiaru pH i pCO2
Wydalanie jonów wodorowych z moczem
Zadania

20. Diagnostyczne metody enzymologiczne oraz metody oznaczania glukozy barwników żółciowych i niektórych niebiałkowych składników azotowych krwi — Jerzy Rogulski

Badanie aktywności enzymów
Oznaczanie aktywności amylazy
Oznaczanie aktywności amylazy metodą Carawaya
Oznaczanie aktywności fosfataz
Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi metodą Besseya, Lowry'ego i Brocka
Oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej w surowicy krwi metodą Besseya, Lowry'ego i Brocka
Oznaczanie aktywności aminotransferaz
Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (A1AT) w surowicy krwi metodą Reitmana i Frankaela
Izozymogram dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
Zasada metody
Oznaczanie glukozy we krwi
Oznaczanie glukozy metodą oksydazową
Oznaczanie glukozy we krwi metodą otoluidynową (Hultman)
Próba tolerancji glukozy
Uproszczona próba tolerancji glukozy
Oznaczanie stężenia mocznika
Oznaczanie mocznika w surowicy krwi metodą ureazową sprzężoną z reakcją Berthelota
Oznaczanie kwasu moczowego
Oznaczanie kwasu moczowego w reakcji z kwasem fosforowolframowym
Oznaczanie kwasu moczowego w moczu
Oznaczanie kreatyniny
Oznaczanie kreatyniny w surowicy krwi i moczu
Wskaźnik oczyszczania osocza z kreatyniny wewnątrzpochodnej (klirens kreatyniny endogennej)
Próba tymolowa
Oznaczanie bilirubiny
Oznaczanie bilirubiny w surowicy krwi metodą Jendrassika
Oznaczanie bilirubiny bezpośredniej

21. Oznaczanie lipidów i lipoprotein surowicy krwi — Tadeusz Badzio

Uwagi ogólne do analiz lipidów
Metody analityczne bezpośrednie i z ekstrakcją lipidów
Ekstrakcja lipidów
Wzorce w analizach lipidowych
Błędy przedanalityczne w analizach lipidowych
Przegląd analityczny
Metody analityczne
Oznaczanie lipidów całkowitych
Metoda sulfosfowanilinowa
Oznaczanie całkowitych p-lipoprotein
Oznaczanie cholesterolu
Oznaczanie cholesterolu w surowicy metodą dwustopniową z reakcją Liebermanna-Burcharda
Oznaczanie cholesterolu HDL metodą enzymatyczną
Oznaczanie cholesterolu LDL
Oznaczanie triglicerydów
Oznaczanie triglicerydów w surowicy metodą Van Handela i Zilversmita oraz Carlsona i Wadstróma
Elektroforetyczne frakcjonowanie lipoprotein na agarozie
Immunoelektroforetyczne oznaczanie apolipoproteiny A-I
Oznaczanie fosfolipidów

22. Metody oznaczania białek osocza krwi — Dominik Ciesielski

Oznaczanie białka całkowitego i albuminy w surowicy krwi
Wzorce i kontrola jakości
Przygotowanie próbek surowicy wzorcowej i surowic kontrolnych
Białko całkowite — oznaczanie stężenia w surowicy krwi metodą biuretowa
Albumina — oznaczanie stężenia w surowicy krwi metodą kolorymetryczną przy uży­ciu zieleni bromokrezolowej
Immunochemiczne metody oznaczania białek surowicy
Immunodyfuzja radialna i elektroimmunodyfuzja
Elektroforeza białek surowicy w żelu agarozowym

23. Metody radioimmunologiczne — Marek Dominiczak

Podstawowe pojęcia z zakresu immunologii
Wytwarzanie przeciwciał na potrzeby badań radioimmunologicznych
Przechowywanie surowic
Zasady pomiaru aktywności substancji promieniotwórczych
Pomiar promieniowania
Jednostki pomiaru radioaktywności
Geometria liczenia
Pomiar promieniowania p
Znakowanie antygenów pierwiastkami promieniotwórczymi
Zasada oznaczenia radioimmunologicznego (RIA)
Technika wykonania oznaczeń
Inkubacja
Rozdział frakcji wolnej od związanej
Wykonanie badania
Opracowanie wyników
Pobieranie materiału do badań — możliwości błędu przedlaboratoryjnego
Dokładność, czułość i precyzja metod radioimmunologicznych
Metody pokrewne metodom radioimmunologicznym
Analiza wysyceniowa
Badania immunoradiometryczne (IRMA)
Metoda radioreceptorowa — oznaczanie hormonów aktywnych biologicznie
Metoda enzymoimmunologiczna (ELISA, ELA) i immunofluorescencyjna
Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym
Oznaczanie stężenia insuliny w osoczu krwi metodą podwójnych przeciwciał

24. Ilościowe metody hematologiczne — Janusz Kabata

Odczyn opadania krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego — OB)
Oznaczanie hematokrytu metodą mikronematokrytową
Oznaczanie hemoglobiny metodą cyjanomethemoglobinową
Oznaczanie ilościowe składników morfotycznych krwi
Oznaczanie liczby krwinek czerwonych
Wskaźniki czerwonokrwinkowe
Liczenie krwinek białych
Rozmaz krwi obwodowej
Leukogram

25. Metody koagulologiczne — Jadwiga Kalas

Laboratoryjne metody badania układu krzepnięcia krwi
Uwagi ogólne
Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi
Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi metodą kapilarową Schillinga
Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi metodą Lee White'a
Oznaczanie czasu wapniowego krzepnięcia osocza
Oznaczanie czasu krwawienia metodą Duke'a
Oznaczanie czasu protrombinowego metodą Quicka
Oznaczanie fibrynogenu metodą biuretową
Oznaczanie czasu kaolinowo-kefalinowego
Oznaczanie czasu fibrynolizy we frakcji euglobulinowej osocza
Badanie monomerów fibryny
Próba żelinkacji etanolowej
Próba z siarczanem protaminy
Uwagi do prób badających monomery fibryny
Obliczanie liczby krwinek płytkowych metodą bezpośredniego liczenia

26. Analityka toksykologiczna — Zenon Jakubowski

Zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych w analizie toksyko­logicznej
Spektrofotometria w nadfiolecie
Kolorymetria
Chromatografia cienkowarstwowa
Metody toksykologiczne
Metoda spektrofotometryczna jednoczesnego oznaczania glutetimidu i barbituranów w materiale biologicznym
Metoda spektrofotometryczna oznaczania hemoglobiny tlenko-węglowej
Metoda spektrofotometryczna oznaczania hemiglobiny (methemoglobiny) we krwi

27. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego — Andrzej Szutowicz

Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego
Określanie wyglądu płynu mózgowo-rdzeniowego
Badanie morfologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego
Badania biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego
Odczyn Pandy'ego
Odczyn globulinowy Nonne-Apelta
Stężenie białka całkowitego (metoda Extona)
Odczyn koloidowy (krzywa koloidowa Langego)
Rozdział elektroforetyczny białek płynu mózgowo-rdzeniowego
Oznaczanie albuminy i immunoglobulin gamma (IgG)
Oznaczanie glukozy

28. Badanie płynów z jam ciała — Bronisław Jażdżewski

Podstawowe wiadomości dotyczące anatomii i histologii jam ciała oraz fizjologii i pa­tofizjologii płynów
Metody badania płynów
Metody wykrywania (badanie radiologiczne i ultrasonograficzne)
Nakłucie i drenaż płuczący
Pobieranie i przesyłanie płynu do laboratorium
Rodzaje płynów
Badania laboratoryjne
Barwa
Gęstość względna
Liczba krwinek czerwonych i białych
Oznaczanie stężenia białka całkowitego
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
Inne badania biochemiczne
Badania cytologiczne
Badania serologiczne
Badania bakteriologiczne, mykologiczne i parazytologiczne.

29. Badanie ogólne plwociny — Bronisław Jażdżewski

30. Badanie moczu — Janusz Kabata

Mocz
Badanie ogólne moczu
Barwa
Zapach
Masa właściwa
pH moczu
Białko
Glukoza
Związki ketonowe
Bilirubina
Urobilinogen
Badanie mikroskopowe osadu moczu
Wykonanie badania ogólnego moczu
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 10 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6,50 złXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXStrona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.