Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BUDOWA DRÓG MATERIAŁOZNAWSTWO kamień drewno
              Książka zawiera wiadomości o materiałach stosowanych do budowy dróg i mostów. Szczegółowo zostały opisane następujące materiały drogowe i mostowe: naturalne materiały kamienne, sztuczne materia­ły kamienne, materiały bitumiczne, zaprawy i betony, wyroby beto­nowe, stal oraz drewno. Z materiałów pomocniczych opisano wyroby ceglarskie, papą oraz farby i lakiery. Ponadto zostały podane zasad­nicze metody badań materiałów drogowych i mostowych.
Książka jest podręcznikiem dla I i II klasy technikum drogowego.

              Tytuł: MATERIAŁOZNAWSTWO DROGOWE
Podręcznik dla I i II klasy Technikum Komunikacyjnego


              Autor: Mgr inż. BOHDAN ŻUREK

              Wydawnictwo i rok wydania: WYDANJE DRUGIE POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE


WK
WARSZAWA 1958
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

2500 + 130 egz.

              Stan: db- podniszczenie okladki, pieczatki prywatne

              Oprawa: twarda

              Ilość stron i format: 310str.

              15x21cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

SPIS TREŚCI
Rozdział I.
str.
Podstawowe pojęcia o właściwościach materiałów drogowych 11
Właściwości fizyczne materiałów drogowych .... 11
Właściwości mechaniczne materiałów drogowych . . . . . 14
Pytania 29
Rozdział II.
Naturalne materiały kamienne , 20
1. Pochodzenie naturalnych materiałów kamiennych ..... 20
2 Składniki skał 21
Kwarc . . . . . . . . , . 21
Skalenie . 21
Miki ................. 21
3. Struktura i tekstura skal ............ 22
Struktura skał ... 22
Tekstura skał ............... 22
Rodzaje skał , 23
Podział i charakterystyka skał na terenie Polski ...... 24
Skały wybuchowe na terenie Polski ........ 24
Skały głębinowe ..,.,,. 25
Skały wylewne 26
Skały wybuchowe luźne i spojone ......... 27
Skały osadowe na terenie Polski ........... 28
Skały osadowe pochodzenia mechanicznego ...... 28
Skały osadowe pochodzenia organicznego 35
Skały osadowe pochodzenia chemicznego 38
Skały przeobrażone na terenie Polski , 37
6. Wydobywanie i obróbka naturalnych materiałów kamiennych . . 38
Kamieniołomy .............. 39
Buddwa kamieniołomu . . 39
Eksploatacja kamieniołomu 40
Obróbka materiałów kamiennych ......... 47
7. Rodzaje materiałów kamiennych używanych w budownictwie
drogowym 49
Kamień łamany . .49
Ciosy kamienne 50
Ciosy proste 51
Ciosy kształtowe - 53
Krawężniki kamienne 54
Krawężniki kamienne drogowe . . . . . - - - - 54
Krawężniki kamienne uliczne 55
Warunki techniczne dla krawężników kamiennych . . . 57
Brukowe materiały kamienne ... . . . . - - - - 57
Produkcja brukowych materiałów kamiennych ... - 58
Kostka regularna Kostka zwykła Kostka rządowa . Kostka nieregularna Brukowiec
3. Kruszywo
Kruszywo łamane
dla kruszywa łamanego .
Kruszywo naturalne
Wydobywanie kruszyw naturalnych . . - - - - -Klasyfikacja i warunki techniczne dla kruszyw naturalnych Transport i przechowywanie kruszyw naturalnych . . .
9. Badanie naturalnych materiałów kamiennych
Pobieranie próbek
Sposób pobierania próbek
Pobieranie próbek materiałów kamiennych
Pobieranie próbek kruszywa
Badania właściwości fizycznych marteriałów kamiennych .
Oznaczenie uziarnienia kruszywa
Oznaczenie ciężaru objętościowego materiałów kamiennych.
Oznaczenie ciężaru objętościowego kruszywa
Oznaczenie ciężaru właściwego materiałów kamiennych . Oznaczenie porowatości materiałów kamiennych .... Oznaczenie szczelności materiałów kamiennych ....
Oznaczenie nasiąkliwości
Oznaczenie odporności materiałów kamiennych na zamra­
żanie
Oznaczenie zawartości pyłów w kruszywie
Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych w piasku
Oznaczenie współczynnika emulgacji materiałów kamiennych
Oznaczenie zawartości w kruszywie siarczanów rozpuszczal­
nych w wodzie
Oznaczenie zawartości siarczków w kruszywie .... Oznaczenie zawartości obcych zanieczyszczeń w kruszywie . Oznaczenie zawartości ziarn igielkowatych i blaszkowatych
w kruszywie i
Oznaczenie wilgotności kruszywa
Badania właściwości mechanicznych materiałów kamiennych .
Badanie wytrzymałości na ściskanie
Badanie ścieralności materiałów kamiennych
Oznaczenie zawartości ziarn słabych i zwietrzałych w żwirze
10. Spis ważniejszych norm dotyczących drogowych materiałów ka­
miennych ....
11. Pytania
59 60 61 62 63
64 64 64 69
75 76
79 Sfj
30 86 86 87 88
ao
90 93 96 97 98 99 99
101 102 103 104
105 105 106
106 107
107 107 109 111
112 113
Suszenie surówki 119
Wypalanie surówki 120
Podział klinkieru drogowego i warunki techniczne . . . . 122
Badanie klinkieru drogowego . 123
Oznaczenie wytrzymałości klinkieru na ściskanie .... 123
Oznaczenie ścieralności klinkieru 124
Oznaczenie odporności klinkieru na uderzenia 124
Oznaczenie nasiąkliwości klinkieru 124
Oznaczenie odporności klinkieru na działanie mrozu . . . 125
Transport klinkieru 125
Żużel wielkopiecowy 126
Pytania 126
Rozdział IV.
Lepiszcza drogowe 127
1. Klasyfikacja lepiszcz 127
Lepiszcza mechaniczne 128
Spoiwa chemiczne 128
2. Lepiszcza, bitumiczne 129
Lepiszcza asfaltowe c 129
Asfalty naturalne 129
Asfalty ponaftowe 130
Właściwości techniczne asfaltów drogowych 131
Badanie asfaltów drogowych 133
Emulsje asfaltowe 146
Lepiszcza smołowe 150
Otrzymywanie smół drogowych 150
Właściwości smół drogowych 151
Rodzaje i gatunki smół drogowych . . 153
Metody badań smół drogowych 155
Lepiszcza bitumiczne upłynnione 164
Warunki techniczne dla lepiszcz bitumiczych upłynnionych 166
Metody badań lepiszcz bitumicznych upłynnionych . . . 166
Opakowania i przewóz lepiszcz bitumicznych 167
3. Spoiwa wodoodporne 168
Cement portlandzki 168
Produkcja cementu portlandzkiego . . . . . . . . 168
Właściwości cementu portlandzkiego 171
Opakowanie cementu portlandzkiego 174
Badanie cementu 174
Cement hutniczy 180
Cement glinowy 180
Magazynowanie cementu 181
Wykaz ważniejszych norm dotyczących lepiszcz drogowych . . . 183
Pytania 184

Rozdział III.
Sztuczne materiały kamienne
1. Klinkier drogowy
Produkcja klinkieru drogowego Surowce do produkcji klinkieru Przygotowanie i formowanie surówki
115
115
115
115.
116
Rozdział V.
Masy bitumiczne i badania nawierzchni bitumicznych . . . . 185
1. Rodzaje mas bitumicznych 186
Asfalty lane 186
Skład asfaltów lanych 186
Producja asfaltów lanych 187

188
Masy asfaltobetonowe . j8g
Skład mas asfaltobetonowych lgl
Produkcja mas asfaltobetonowych . . - - - - - - ^
Grysy smołowane - jg2
Rodzaje grysów smołowanych ... - lg3
Produkcja grysów smołowanych ^
Masy smołobetonowe j^gg
Skład mas smołobetonowych lq„
Produkcja mas smołobetonowych ^
Masy zalewowe 195
Skład mas zalewowych ,q„
Badanie mas zalewowych
1Q7
2. Badanie nawierzchni bitumicznych ^±
Oznczenie penetracji nawierzchni ^±
Oznaczenie nasiąkliwości nawierzchni j^
Oznaczenie ciężaru objętościowego nawierzchni Jse
Oznaczenie ciężaru właściwego nawierzchni 19-j
Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni w nawierzchni . . 19S
Oznaczenie zawartości bitumu w nawierzchni 199
Badanie mieszanki mineralnej zawartej w nawierzchni ... 201
Wykaz ważniejszych norm dotyczących mas i nawierzchni bitu­
micznych 201
Pytania 201
Rozdział VI.
Beton i wyroby betonowe 202
1. Beton 202
Składniki betonu 202
Cement 202
Kruszywo 203
Woda 203
Projektowanie betonu 203
Mieszanie i transport betonu 205
Ręczne mieszanie betonu 205
Maszynowe mieszanie betonu 205
Transport betonu 206
Zagęszczanie betonu 206
Ochrona świeżego betonu .- . 208
Betonowanie w niskich temperaturach 208
Warunki techniczne dla betonu nawierzchniowego . 209
Badanie betonu 1 ~ 210
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie ....... 210
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 212
Oznaczenie ścieralności ^^
Oznaczenie nasiąkliwości ....... 212
2. Wyroby betonowe .... 212
Rury betonowe 212
Badanie wytrzymałości rur betonowych ! ! 214
Badanie nasiąkliwości rur betonowych 216
Badanie wodoszczelności rur betonowych . . ~ ~ ~ ~ 21Q
Płyty chodnikowe i kostki betonowe - Ę 217
Krawężniki i obrzeża betonowe - . . . . . . I 220
6
3. Wykaz ważniejszych norm dotyczących betonów i wyrobów beto-
nowych 222
4. Pytania ; 222
Rozdział VII.
Materiały drzewne 223
1. .Rodzaje i gatunki drzew 224
Drzewa liściaste 224
Dąb 224
Wiąz pospolity 224
Jesion 225
Buk 225
Drzewa iglaste 225
Sosna 225
Świerk . 225
Jodła 226
2. Budowa drzewa 226
Korzenie drzewa 226
Korona drzewa 227
Pień drzewa 227
3 Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna 229
Właściwości fizyczne drewna 229
Barwa drewna 229
Zapach drewna 229
Połysk drewna 229
Ciężar właściwy i objętościowy drewna 230
Wilgotność drewna 230
Właściwości mechaniczne drewna 231
Twardość drewna 232
Właściwości wytrzymałościowe drewna 232
Udarność drewna 233
Sprężystość drewna 233
Giętkość drewna . 233
Łupliwość drewna 233
Ścieralność drewna 234
Skład chemiczny drewna 234
4. Wady drewna zmniejszające jego wartość jako budulca .... 234
Wady pierwotne drewna ( 234
Krzywizna strzały 235
Mimośrodowe położenie rdzenia 235
Sęki 235
Inne wady pierwotne drewna 236
Wady wtórne drewna 236
5. Choroby drzew i drewna 237
Działanie bakterii i grzybów 237
Bakterie .237
Grzyby 237
Wady drewna spowodowane przez owady 239
Czerwliwość 239
Plamy rdzeniowe 240
6. Zabezpieczenie drewna przed zniszczeniem 240
Środki grzybobójcze .,..,.,, 240
Środki grzybobójcze w roztworze wodnym 241
Środki grzybobójcze oleiste 242
Pasty grzybobójcze - ; - . - - - - ,.„
Metody nasycania drewna środkami grzybobójczymi . ... ^42
Środki ogniochronne
?45
Ekspoatacja lasu - - jj._
Tartaki i ich urządzenia . 24Ó
Suszenie drewna „V?
Suszenie naturalne drewna ^
Suszenie sztuczne drewna iS
10 Rodzaje materiałów drzewnych ~r?l
Materiały drzewne okrągłe ~j^
Materiały drzewne ciosane ^
Materiały drzewne tarte --yl
Materiały tarte obrzynane y^
Wymiary materiałów tartych ^3
Pomiar i obliczanie miąższości materiałów tartych .... 253
Składowanie materiałów drzewnych 250
11. Pytania ?m
ii Rozdział VIII.
Surówka i stal 26!
Ogólne wiadomości o metalach 26).
Rudy żelaza 263
Żelaziak magnetyczny 263
Żelaziak czerwony 264
Żelaziak brunatny 264
Żelaziak szpatowy 264
3. Surówka i odlewy żeliwne 265
Wstępna przeróbka rud . . . . 265
Topniki 266
Paliwo 266
Wielki piec 266
Proces wielkopiecowy 268
Surówka wielkopiecowa 268
Żeliwo 269
Odlewy żeliwne 269
4. Otrzymywanie stali 270
Otrzymywanie stali metodą Bessemera i Thomasa .... 271
Otrzymywanie stali metodą Siemens-Martina 272
Otrzymywanie stali w piecach elektrycznych 273
5. Gatunki stali zależne od jej składu chemicznego . . . . . . 275
Stale wąglowe 275
Stale stopowe ^^
6. Właściwości techniczne stali . 276
Hartowanie stali 276
Spawanie stali 277
Kształtowanie stali 278
Walcownictwo - - 279
Ciągarstwo 279
Kuźnictwo 280
Prasowanie i tłoczenie stali . , 280

Stale budowlane zwykłe i specjalne 280
Staliwo 280
Wyroby stalowe walcowane 282
Pręty 282
Kształtowniki . . 284
Blachy 285
Druty 287
Siatki . . , 288
Rury 288
Gwoździe, śruby i inne wyroby ze stali - 289
10. Korozja stali 1292
Powłoki rdzochłonne 292
Farby olejne rdzochronne 293
Farby bitumiczne rdzochronne 293
Powłoki metalowe 294
Zwiększenie odporności stali na korozje 294
1!. Pytania 295
Rozdział IX.
Materiały pomocnicze 296
1. Cegła zwykła 296
Produkcja cegły zwykłej 296
Warunki techniczne dla cegły 297
Dachówki 298
Sączki 302
Materiały malarskie 304
Rodzaje farb 306
Narzędzia malarskie 310

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów

add_me.gif

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.


materialoznawstwo drogowe IiIIkl 01.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 02.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 03.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 04.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 05.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 06.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 07.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 08.jpg

materialoznawstwo drogowe IiIIkl 09.jpg

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.