Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

* BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG KOLEJOWYCH Tom I SPIS*

 

 

BUDOWA I UTRZYMANIE

DRÓG KOLEJOWYCH

Tom I

 

Autor: H. Zamięcki
Miękka okładka
Stron: 444
Format: B5
Stan: db
Wydawca: WKiŁ Warszawa 1978r.

 

 

<<<>>> UNIKAT!!! nakład 3000 + 195 egz. <<<>>

 

 

Wiadomości ogólne o transporcie i rozwoju ko­lejnictwa. Opis części składowych drogi kolejo­wej, wiadomości o taborze kolejowym i jego oddziaływaniu na tor, szczegółowe wiadomości o nawierzchni kolejowej.
Ustrój toru kolejowego, obliczanie robót ziem­nych, wiadomości o sile pociągowej i oporach ruchu. Projektowanie linii kolejowych, połącze­nia i skrzyżowania torów, stacje i węzły kole­jowe, wiadomości z zakresu techniki ruchu oraz zadania,   podział   i   urządzenia   lokomotywowni.

 

 

Spis treści:

 

1.               Wiadomości wstępne

1.1.            Pojęcie komunikacji i transportu...........
1.2.            Zarys   historyczny  powstania   i rozwoju  kolei
1.2.1.         Powstanie   toru   kolejowego...........
1.2.2.         Powstanie lokomotywy parowej...........
1.2.3.         Właściwości  przewozów  kolejowych..........
1.3.            Powstanie i rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich
1.4.            Znaczenie transportu kolejowego...........
1.5.            Klasyfikacja   dróg   kolejowych...........
1.6.            Administracja kolei w Polsce............

2.              Części składowe drogi kolejowej oraz jej kształt w planie i profilu

2.1.            Kolej, droga kolejowa, ich części składowe
2.2.            Podział linii kolejowych ze względu na eksploatację. Punkty eksploa­tacyjne
2.3.            Szlak.   Podział  torów..............
2.3.1.         Podtorze.............
2.3.2.         Budowle   inżynierskie..............
2.3.3.         Tor i nawierzchnia.......
2.3.4.         Budynki kolejowe na szlaku i na stacjach.......
2.3.5.         Urządzenia stacyjne  i  inne............
2.4.            Plan  i profil drogi kolejowej............
2.4.1.  .      Oś drogi kolejowej  ...............
2.4.2.         Pas  wydzielony........
2.4.3.         Kierunek i plan drogi kolejowej...........
2.4.4.         Profil  podłużny   drogi  kolejowej...........
2.5.            Skrajnia  budowli  i  skrajnia  taboru  ..........

3.              Wiadomości.o taborze kolejowym

3.1.            Podział   taboru  kolejowego............
3.2.            Lokomotywy  parowe  (parowozy)...........
3.2.1.         Ustrój  parowozu, części składowe, osie napędne i toczne .
3.2.2.         Naciski osi lokomotywy na tor. Prędkość jazdy.......
3.3.            Wiadomości  ogólne   o  elektrycznych   i   spalinowych   pojazdach  trak­cyjnych
3.3.1.         Elektryczne   pojazdy  trakcyjne...........
3.3.2.         Spalinowe  pojazdy  trakcyjne.........
3.4.            Części składowe pojazdu kolejowego oddziałujące bezpośrednio'na tor
3.4.1.        Ogólne  wiadomości  o  ustroju  pojazdów  kolejowych
3.4.2.         Zestaw   kołowy................
3.4.3.         Sprężyny nośne i łożyska.  Zderzaki........
3.4.4.         Łączenie  pojazdów...............
3.4.5.         Wózki..................
3.5.           Właściwości ruchu pojazdu kolejowego  po  torze......
3.5.1.         Ruch  pojazdu  na  prostej.............
3.5.2.         Ruch  pojazdu  w  łukach.............
3.5.3.         Wpisywanie się pojazdów w łuki...........
3.6.            Oddziaływanie pojazdu kolejowego na tor. Wpływ konstrukcji loko­motyw     
3.7.            Zagadnienia postępu technicznego w konstrukcji lokomotyw w związ­ku z dużymi prędkościami

4.              Podtorze kolejowe    

4.1.            Funkcje podtorza i jego części składowe. Praca podtorza przy dużych prędkościach   ruchu
4.2.           Przekroje   poprzeczne   podtorza.   Rowy   odwadniające.....
4.3.            Nasypy, ich wysokość, pochylenia stoków. Ukopy  i  odwały  .
4;3.1.        Rozmieszczenie   materiału  ziemnego   w   nasypach......
4.3.2.         Zabezpieczenie podstawy nasypu...........
4.3.3.         Odkształcenia nasypów..............
4.4.            Przekopy.................
4.4.1.         Głębokość i pochylenie stoków w przekopach.......
4.4.2.         Grunty w przekopach..............
4.4.3.         Odkształcenia   w  przekopach............
4.5.            Wzmacnianie stoków podtorza.....
4.5.1.         Obsiewanie trawą i darniowanie...........
4.5.2.         Wzmacnianie  kamieniem   i   płytami..........
4.6.        Ogólne zasady odwadniania podtorza.........
4.6.1.         Urządzenia odwadniające podtorze z wody powierzchniowej  .
4.6.2.         Urządzenia odwadniające podtorze z wody gruntowej.....
4.6.3     Zabezpieczenie podtorza  przed  wysadzinami......
4.7.           Zasady wykonywania  robót  ziemnych.........
4.7.1.         Odspajanie gruntu i  transport materiałów  ziemnych.....
4.7.2.         Budowa nasypów na trwałych podłożach gruntowych.....
4.7.3.         Budowa nasypów na terenach zawilgoconych i na bagnach .
4.7.4.         Budowa   przekopów       ..............
4.8.            Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych ....
4.9.           Przyczyny osuwisk przy robotach ziemnych i ich zwalczanie .

5.              Nawierzchnia kolejowa

5.1.            Zasadnicze  części  składowe nawierzchni kolejowej   i  jej   praca  .
5.2.            Szyny....................
5.2.1.         Warunki, jakim powinna odpowiadać stal szynowa.....
5.2.2.         Przekrój   poprzeczny szyny i  uzasadnienie  jego  konstrukcji   .
5.2.3.         Masa  i  typy  szyn   ...............
5.2.4.         Typy szyn używane na PKP i ich zastosowanie......
5.2.5.         Porównanie typów szyn pod względem techniczno-eksploatacyjnym .
5.2.6.         Długość    szyn  ...........
5.2.7.         Szyny  toru  bezstykowego
5.2.8.        Czas pracy szyn w torach i ich trwałość  
5.3.            Złączki..................
5.3.1.         Wiadomości   ogólne   o   złączkach............
5.3.2.         Haki  szynowe  zwykłe  i  sprężyste..........
5.3.3.         Wkręty   szynowe.............%     .
5.3.4.         Podkładki  i  przekładki  szynowe............
5.3.5.         Łapki,   śruby  stopowe  i  pierścienie  sprężyste.......
5.3.6.         Klasyfikacja   przytwierdzeń   szynowych   .........
5.3.7.         Złącza  szynowe................
5.3.8.         Łubki   szynowe.............   
5.3.9.         Śruby   łubkowe.................
5.4.            Podkłady..................
5.4.1.         Zadania   i   praca   podkładów............
5.4.2.         Rozstaw   podkładów  w  torze    ..........
5.4.3.         Podkłady  drewniane..............
5.4.4.         Podkłady   stalowe.............
5.4.5.         Podkłady    betonowe..............
5.5.            Podsypka kolejowa . -..............
5.5.1.         Rola  podsypki i materiały podsypkowe.........
5.5.2.         Praca   podsypki   i   jej   wytrzymałość   .           ........
5.5.3.         Ilość   podsypki   w  torze.............
5.6.            Kierunki rozwoju nawierzchni kolejowej w związku z dostosowywa­niem jej do dużych przewozów i zwiększonych prędkości pociągów
5.6.1.         Wytyczne   ogólne...............
5.6.2.         Tolerancje wymiarowe w elementach nawierzchni......
5.6.3.         Kierunki   przyjęte   na   PKP............

6.             Ustrój toru kolejowego

6.1.            Szerokość   toru.................
6.1.1.         Szerokość toru na prostej.............
6.1.2.         Szerokość  toru w łukach  i  ich promienie........
6.1.3.         Pochylenie poprzeczne szyn w torze..........
6.2.            Kształt toru w łukach..............
6.2.1.         Siły działające  na  pojazd  w  łuku..........
6.2.2.         Przechyłka    toru...............
6.2.3.         Krzywe  przejściowe.  Rampy  przechyłkowe  
6.2.4.         Szczególne przypadki krzywej przejściowej  i rampy przechyłkowej  .
6.2.5.         Zasady   budowy   krzywych   przejściowych   i   ramp   przechyłkowych parabolicznych
6.2.6.         Zasady stosowania szyn  skróconych  w łukacli  .      .      .
6.2.7.         Konstrukcja toru kolejowego na łukach o małych promieniach. Pro­wadnice normalne i specjalne
6.3.            Profil podłużny toru i zaokrąglenie jego załomów .      .      .
6.4.            Odstęp między osiami na prostej i w łuku........
6.5.            Zabezpieczenie   toru   przed   pełzaniem.........
6.6.           Konstrukcja toru na mostach............
6.6.1.         Urządzenia ochronne na mostach...........
6.6.2.         Przyrządy  wyrównawcze.............
6.7.            Tor na kanałach rewizyjnych, obrotnicach  i wagach wagonowych    .
6.8.            Tor kolejowy na przejazdach............
6.9.            Odcinki   i  tory  izolowane
Wymagania w stosunku do podłoża i nawierzchni
Łączniki szynowe
Zasady   obliczania   elementów   nawierzchni
Odkształcenia nawierzchni kolejowej..........
Współczynnik   podłoża..............
Metody  obliczania  elementów  nawierzchni  kolejowej.....
Naprężenia  dynamiczne  w elementach  nawierzchni.....
Metoda obliczania wytrzymałości nawierzchni kolejowej  na PKP
Tor    bezstykowy...............
Wiadomości ogólne. Zalety i rozwój toru bezstykowego ....
Wymagania techniczne dotyczące podtorza i nawierzchni przy ukła­daniu toru bezstykowego
6.11.3.       Zachowanie  się  toru bezstykowego  pod  wpływem  temperatury  oraz zabezpieczenie przed podłużnymi przesunięciami toru
6.11.4.       Założenia  techniczne  budowy  toru   bezstykowego......
6.11.5.       Stateczność   toru   bezstykowego...........
6.12.         Przystosowanie toru kolejowego do zwiększonych prędkości pociągów
6.12.1.       Praca toru kolejowego  przy  dużych  prędkościach  ruchu  ....
6.12.2.       Warunki układu geometrycznego torów dla dostosowania  ich do du­żych   prędkości
6.12.3.       Tolerancja szerokości toru  i jej  zmienność........
6.12.4.       Inne odchyłki w planie i profilu w torach przeznaczonych do zwięk­szonych   prędkości
6.12.5.       Kierunki  postępu  technicznego  w  konstrukcji  toru  kolejowego  .

7.             Obliczanie robót ziemnych

7.1.            Zasady obliczania rozmiaru robót ziemnych........
7.2.            Sposoby  obliczania   robót  ziemnych.   Wzory   do   obliczeń   ....
7.2.1.         Obliczanie przekrojów poprzecznych z przekroju podłużnego .
7.2.2.         Obliczanie powierzchni przekroju poprzecznego na podstawie zdjęcia z   natury
7.2.3.         Obliczanie   objętości   mas   ziemnych
7.3.           Wykres  objętości  mas  ziemnych......
7.4.           Wykres podziału mas  ziemnych.  Linie  wyrównawcze.....

8.             Siła pociągowa i opory ruchu

8.1.            Siły  działające  na  pociąg......
8.2.            Pojęcie siły pociągowej lokomotywy  .
§,2.1.        Siła  pociągowa  parowozu......
8.2.2.         Siła  pociągowa  lokomotywy  elektrycznej
8.2.3.         Siła  pociągowa  lokomotywy  spalinowej   .
8.3.            Opory  ruchu pociągu.......
8.3.1.         Opór podstawowy  ruchu pociągu na  prostej
8.3.2.         Opór  ruchu na pochyleniach.....
8.3.3.         Opór  ruchu  w łukach.......
8.3.4.         Opory przy ruszaniu pociągu.....
8.3.5.         Opory  przy  hamowaniu  pociągu  
8.4.           Równanie   ruchu   pociągu

9.              Projektowanie  linii  kolejowych

9.1.            Ogólne   wiadomości   o   projektowaniu   linii   kolejowych.   Stadia   pro­jektowania
9.2.            Studia  ekonomiczne  i ich  zadania..........
9.2.1.         Rejony   ciążenia   linii   kolejowej.........           .
9.2.2.         Rodzaje i mierniki przewozów na projektowanych liniach kolejowych
9.3.            Studia   techniczne...............
9.3.1.         Przebieg   studiów   technicznych...........
9.3.2.         Założenia   projektowe..............
9.3.3.         Studia techniczne na mapach warstwicowych.......
9.3.4.         Zasady  trasowania w terenie równinnym, podgórskim i górskim
9.3.5.         Wykreślanie profilu podłużnego z mapy warstwicowej.....
9.3.6.         Wyznaczanie na mapie  osi linii  kolejowej  o  zadanym  pochyleniu    .
9.3.7.         Charakterystyczne wskaźniki wariantów projektowanej linii kolejowej
9.3.8.         Wybór wariantu trasy..............
9.3.9.         Projektowanie trasy linii kolejowej w planie i profilu podłużnym dla różnych  rodzajów  trakcji
9.4.            Warunki  techniczne  projektowania  linii kolejowych.....
9.4.1.         Promienie   łuków...............
9.4.2.         Wzajemny   układ   prostych  i  łuków..........
9.4.3.         Pochylenia miarodajne............
9.4.4.         Pochylenia szkodliwe i nieszkodliwe.......
9.4.5.         Układ   pochyleń   profilu   podłużnego..........
9.4.6.         Załomy pochyleń niwelety linii kolejowej i ich zaokrąglenia .
9.4.7.         Pochylenia   zastępcze..............
9.4.8.         Niweleta   równi  stacyjnej.............
9.5.            Studia techniczne w terenie i zasady ich wykonywania    ....
9.6.            Pomiary wykonywane w terenie w czasie studiów technicznych .
9.7.            Dokumentacja  techniczna  projektu  budowy  linii  kolejowej.  Projekt wstępny  i projekt techniczny budowy linii

10.           Połączenia i skrzyżowania torów

10.1.         Ogólne wiadomości o połączeniach  i skrzyżowaniach torów    .
10.1.1.       Klasyfikacja   rozjazdów.............
10.1.2.       Rozjazdy  zwyczajne  pojedyncze...........
10.1.3.       Rozjazdy    podwójne..............
10.1.4.       Skrzyżowania   torów..............
10.1.5.       Rozjazdy  krzyżowe..............
10.1.6.       Rozjazdy   łukowe...............
10.1         Konstrukcja    rozjazdów.............
10X1.      Zwrotnice.................
10.2.2.      Krzyżownice............
10.3.          Podrozjazdnice, ich rodzaje i układ..........
10.3.1.       Podrozjazdnice  drewniane  .......
10.3.2.       Podrozjazdnice    stalowe.............
10.3.3.       Układ   podrozjazdnic
10.4.          Układy  geometryczne   rozjazdów  i   ich  obliczanie......
10.4.1.      Rozjazd  zwyczajny z krzyżownicą prostą i iglicami łukowymi stycz­nymi do opornicy w styku przediglicowym
10.4.2.       Rozjazd krzyżowy z iglicami łukowymi i z krzyżownicami pojedyn­czymi  prostymi
10.4.3.       Typy rozjazdów, ich oznaczenia i zastosowanie.......
10.5.          Jazda pociągów po rozjazdach w kierunku prostym i na odgałęzienie
10.5.1.       Współdziałanie zestawu kołowego z elementami rozjazdu .     .      .
10.5.2.       Kierunki   rozwoju   układu   geometrycznego   i  konstrukcji   rozjazdów dla dużego natężenia ruchu a zwiększonych prędkości pociągów
10.5.3.       Rozjazdy   spawane...............
10.6.          Utrzymanie i wymiana rozjazdów..........
10.6.1.       Uszkodzenia i wady powodujące wymianę części rozjazdu ....
10.6.2.       Dopuszczalne   zużycie   części   rozjazdów.........
10.6.3.       Nadzór nad stanem rozjazdów i skrzyżowań torów.....
10.6.4.       Utrzymanie rozjazdów i ich  części.........
10.6.5.       Wymiana   rozjazdów..............
10.6.6.       Oczyszczanie  rozjazdów  ze  śniegu  i  lodu........
10.6.7.       Bezpieczeństwo i higiena pracy przy utrzymaniu i wymianie rozjaz­dów   
10.7.          Połączenia  torów...............
10.7.1.       Połączenie   dwóch  torów   równoległych   rozjazdem   zwyczajnym   .
10.7.2.       Połączenie dwóch torów równoległych dwoma rozjazdami o jednako­wym  skosie
10.7.3.       Połączenie dwóch równoległych torów dwoma  rozjazdami o  różnych skosach
10.7.4.       Połączenie rozjazdami  dwóch  torów nierównoległych.....
10.7.5.       Podwójne  połączenie  torów............
10.7:6.       Rozmieszczenie   rozjazdów   w  połączeniach   torów......
10.7.7.       Drogi  zwrotnicowe...............

11.           Stacje i węzły kolejowe

11.1.          Wiadomości ogólne o stacjach i innych punktach eksploatacyjnych .
11.1.1.       Przystanki osobowe...............
11.1.2.       Ładownie.................
11.1.3.       Bocznice..................
11.1.4.       Posterunki   odstępowe..............
11.1.5.       Mijanki..................
11.1.6.       Stacje...................
11.2.          Stacje  małe.................
11.2.1.       Ogólna  charakterystyka  stacji  małych.........
11.2.2.       Układ  torów  małych   stacji............
11.2.3.       Urządzenia   do  obsługi   ruchu  towarowego........
11.2.4.       Urządzenia do obsługi ruchu pasażerskiego......
11.2.5.       Położenie stacji  w  planie  i  profilu
11.2.6.       Równia  stacyjna i   jej   odwodnienie   ..........
11.2.7.       Podział torów na stacji, odległości między torami, numeracja torów i  rozjazdów
11.2.8.       Połączenia   bocznic   ze  stacjami...........
11.3.          Stacje   średniej   wielkości.............
11.3.1.       Ogólna  charakterystyka   stacji   średniej   wielkości   ......
11.3.2.       Układy   torów.......
11.3.3.       Urządzenia  na  stacjach  średniej   wielkości........
11.3.4.       Stacje  węzłowe
11.4.          Ogólne  wiadomości o  węzłach  kolejowych........
11.4.1.       Typy   węzłów  kolejowych.....
11.4.2.       Elementy węzłów kolejowych............
11.5.          Stacje osobowe, ich praca, układy torów i urządzenia
11.6.          Stacje   postojowe...............
11.6.1.       Zadania   i   praca   stacji  postojowej..........
11.6.2.       Usytuowanie   stacji   postojowej............
11.6.3.       Urządzenia i układy stacji postojowych .........
11.7.          Stacje   towarowe...............
11.7.1.       Ogólne wiadomości o stacjach towarowych........
11.7.2.       Stacje  ładunkowe...............
11.7.3.       Typowe  układy  stacji  ładunkowych..........
11.7.4.       Tory i urządzenia do ładunków specjalnych.......
11.8.          Stacje   rozrządowe.....u.........
11.8.1.       Wiadomości  ogólne  o  pracy  stacji  rozrządowych......
11.8.2.       Typy stacji rozrządowych.............
11.8.3.       Urządzenia  hamujące..............
11.8.4.       Inne  urządzenia  na  stacjach rozrządowych  .....
11.8.5.       Stacje   portowe...............
11.8.6.       Stacje   przemysłowe.........
11.8.7.       Stacje   przeładunkowe..............

12.            Wiadomości z zakresu techniki ruchu kolejowego

12.1.          Przepustowość   stacji..............
12.2.          Modernizacja stacji...............
12.3.          Wpływ wykonywania robót torowych na pracę i modernizację stacji

13.            Lokomotywownie

13.1.          Zadania i podział lokomotywowni..........
13.2.          Tory   i   urządzenia   parowozowni...........
13.3.          Czynności przy obrządzaniu lokomotyw parowych i usytuowanie od­powiednich   urządzeń
13.4.          Tory i urządzenia elektro wozowni..........
13.5.          Tory  i  urządzenia  motowozowni...........
13.6.          Czynności przy obrządzaniu lokomotyw elektrycznych i spalinowych
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 11,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 7,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.