Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BUDOWN.BETONOWE GANKI KOLUMNY ORNAMENTYKA 1912

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:

KSIĄZKA NAPISANA JEST W JĘZYKU ANGIELSKIM,PRZEPRASZAM ZA NIEDOKŁADNE I NIEGRAMATYCZNE TŁUMACZENIE TEKSTU /JEST TO TŁUMACZENIE TŁUMACZA INERNETOWEGO/
FOREWORD


IT is the purpose of the writer to present in this series of books a complete explanation of various successful methods of concrete construction that may be employed by the beginner as well as by the more experienced worker. I shall endeavor to give the details of molds and ideas that are not covered by patents, such as may be easily and cheaply con¬structed; hence the reader is not compelled to pur¬chase expensive patented molds before putting into practise the many successful types of concrete con¬struction I have exhaustively described in this series. There is no practical value to the reader in explain¬ing a patented system of construction, other than a few words on its merits, as the owners of same are always pleased to give this information; hence in going outside the beaten track of concrete authors and presenting ideas, systems, and molds that are practical, successful in operation, and, above all, easily and simply constructed, I trust that I have merited the sincere gratitude of all fellow workers in the concrete field who seek such information. Yours very truly,
A. A. HOUGHTON.PREFACE


THE use of concrete for the construction of steps, porches, and platforms has met with great favor during the past few years; many people who cannot see the value of this material for residence construc¬tion, yet have employed it for steps and also an entire porch.
The builder who would insure success must con¬sider the foundation upon which the work is erected, for, as "no chain is stronger than its weakest link," so must every structure depend upon the foundation and footing course for its stability.
The writer has endeavored to treat this subject as fully as possible, realizing that if the work is not started right, there can be no hope for ultimate success.
The construction of plain concrete porch walls, as well as those with pilasters, will point the way to many builders who are anxious for simple methods to produce the most pleasing designs.
In the ornamentation of the porch walls by using indented and projecting panels, projecting relief ornaments, as well as separately molded panels of a contrasting color or surface finish, a simple way to relieve the sameness of a plain porch wall is secured.
The laving of concrete blocks in regular courses

and also in broken-range ashler work, for porch walls, is fully treated.
The molding of porch floors, plain, reenforced, and mosaic, are an essential part of this work, which the writer has endeavored to present in as plain, com¬prehensive, and simple a manner as possible.
Concrete columns are fully explained; the molding of concrete block columns, circular block columns, as well as the arch type of columnation and the plaster system of molding concrete columns without molds are carefully and fully explained.
The ideas for molds presented in the illustrations and explanations of baluster, lattice, and railing molds should be of value to every concrete worker who desires to perfect the designs illustrated, or others of a similar form.
Believing that I have made this volume as com¬plete and fully explanatory of this subject as the size will permit, and that the ideas and information presented will be of use and value to every concrete worker, I am,
Very truly yours,
1912. A. A. HOUGHTON.TABLE OF CONTENTS


PAGE
FOREWORD 7
PREFACE _ g
CONCRETE FOR PORCH CONSTRUCTION .... 13
FOUNDATIONS AND FOOTING COURSE .... 15
PLAIN CONCRETE PORCHES . . . ' . . . .21
PILASTERS EMPLOYED IN WALL ■ 22
PANELS FOR ORNAMENTING WALLS 26
INSERTING RELIEF ORNAMENTS IN THE WALL . . 26
INSERTING SEPARATELY MOLDED PANELS IN WALL . . 30
CONCRETE BLOCK PORCHES 32
CONCRETE PORCH FLOORS, PLAIN, REENFORCED, AND MOSAIC 37
CONCRETE BLOCK COLUMNS ...... 45
CIRCULAR BLOCK COLUMNS, PLAIN AND FLUTED . . 46
ARCH TYPE OP COLUMNATION 48
PLASTER SYSTEM OF MOLDING COLUMNS, WITHOUT MOLDS 50
CONCRETE BALUSTERS WITH MOLDS .... 54
CONCRETE LATTICE DESIGN, WITH MOLD ... 58
CONCRETE PORCH RAILING AND MOLD ... 59
INDEX -••»..... 61INDEX OF SUBJECTS


Brazing and Soldering 3
Cams 11
Charts 3
Chemistry , 4
Civil engineering 4
Coke 4
Compressed Air 4
Concrete. 5
Dictionaries 5
Dies—Metal Work. 6
Drawing—Sketching Paper 6
Electricity '■ 7
Enameling 9
Factory Management, etc 9
Fuel 10
Gas Engines and Gas 10
Gearing and Cams 11
Hydraulics n
Ice and Refrigeration 11
Inventions—Patents 12
Lathe Practice 12
Liquid Air 12
Locomotive Engineering 12
Machine Shop Practice 14
Manual Training 17
Marine Engineering 17
Metal Work-Dies 6
Mining 17
Miscellaneous 18
Patents and Inventions 12
Pattern Making ■ 18
Perfumery iS
Plumbing 19
Receipt Book 24
Refrigeration and Ice 11
Rubber J 19
Saws , ■ 20
Screw Cutting 20
Sheet Metal Work 20
Soldering 3
Steam Engineering 20
Steam Heating and Ventilation 22
Steam Pipes 22
Steel 22
Watch Making • 23
Wireless Telephones 23INDEXAdvantages of concrete for porch construction, 13
Arch type of columnation, how-secured, 48
Arch type of reenforced concrete floor, 39
Ashler blocks, how molded, 34
Baluster mold, how made and used, 54
Beading joints with colored mortar, how secured, 36
Block columns for concrete porches, 44
Block porches, how construct¬ed, 32
Bonding two courses of concrete together, 28
Clay, bearing-power of, 16 Clean sand, necessity of using, 15 Coloring concrete mortar, 36 Compressive strength of con¬crete, 20
Concrete must be carefully pro¬portioned, 14
Constructing plain concrete porches, 21
Density to concrete, how se¬cured, 14
Estimating weight of concrete
porch, 18
Excavation, depth to make, 16 Expansion joints, how placed, 39

Floors for concrete porches, how
built, 37 Fluting upon column block, how
secured, 48
Footing course, size of, 18 Foundations for concrete
porches, how planned, 15
Girder type of reenforced-con-
crete floor, 40
Gravel, bearing-power of, 16 Gravel used for concrete, 15
Inserting relief ornaments in concrete wall, 26
Lattice mold, how made, 58 Lattice used as curtain wall, 24 Laying concrete blocks, 34 Laying concrete column blocks,
48 Laying concrete porch floors, 37
Marking out ground for porch
foundation, 20 Mixing concrete for porch work,
14
Mold for column blocks, 44 Mold for circular column blocks,
46 Molds that may be used for
panels, 30
Operating mold for column blocks, 44

Panels molded in concrete wall, 26
Panels, separately molded, in¬serting in concrete wall, 30
Pilasters, how molded and the value of, 22
Piles used to increase bearing-power of soil, 18
Plain concrete porches, how built, 21
Plaster system of molding con¬crete columns, 50
Pressure upon foundations, 15
Projecting ledges, how molded, 15
Railing mold for porch, how
made, 59
Reenforced concrete floors, 39 Reenforcement, weight of, 18 Rock ballast to increase bearing-power of soil, 16

Roller used upon concrete floors, 38
Sand to use, 15
Shearing strength of concrete,
20
Soil, bearing-power of, 16 Spading concrete, how done, 14 Steps, how molded, 21 Sticking to mold, how to avoid,
46 Surface finish, various ways of
improving, 32
Table of sizes for plaster column
reenforcement, 54 Tile for concrete porch floors,
.42
Wearing surface of concrete
porch floors, 38 Weight of concrete, 18 Wet concrete, how placed, 58PRZEDMOWA


IT jest celem pisarza do przedstawienia w tej serii książek pełne wyjaśnienie różnych udanych metod budowlanych z betonu, które mogą być wykorzystane przez początkujących, jak również przez bardziej doświadczonych pracowników. I staramy się podać szczegóły form i pomysłów, które nie są objęte patentami, jak można łatwo i tanio kon ¬ structed; dlatego czytelnik nie jest zmuszany do pur ¬ chase drogie opatentowane formy przed włożeniem do wykonywania wielu udanych typów konkretnych kon ¬ dowy Mam wyczerpująco opisany w tej serii. Nie ma praktyczną wartość dla czytelnika w wyjaśnić ¬ nia opatentowanej konstrukcji systemu, inne niż kilka słów na temat jej zasadności, a właściciele są zawsze zadowoleni sam dać tę informację; w tym samym będzie poza uboczu konkretnych autorów i przedstawianie pomysłów, systemy i formy, które są praktyczne, skuteczne w działaniu, a przede wszystkim, łatwo i prosto skonstruowane, ufam, że wymaga Mam szczerą wdzięczność wszystkich współpracowników w konkretnych dziedzinach, którzy szukają takich informacji. Szczerze oddany,
A. A. Houghton.PRZEDMOWA


Wykorzystanie do budowy konkretnych kroków, ganki i platformy spotkała się z wielką korzyść w ciągu ostatnich kilku lat, wielu ludzi, którzy nie mogą zobaczyć wartość tego materiału do budowy zamieszkania ¬ nych, ale to dla zatrudnionych kroki, a także cały ganek.
Budowniczego, którzy ubezpieczają sukces musi kon ¬ Sider fundament, na którym praca jest wzniesiony na jako "łańcuch nie jest silniejszy niż jego najsłabsze ogniwo", więc każdy musi zależeć od struktury fundacji i stopie kurs dla jego stabilności.
Pisarz ma endeavored traktować ten temat, tak dalece jak to możliwe, że w przypadku realizacji prac nie rozpocznie się w prawo, nie może być nadziei na ostateczny sukces.
Budowa gładkich ścianach betonowych ganek, jak również z pilastrami, będą wskazywać drogę do wielu budowniczych, którzy pragną na proste metody produkcji najbardziej miła wzorów.
W ozdoby z gankiem ściany przy użyciu wcięte i projektowanie paneli, projektowanie zwolnieniem ozdoby, jak również osobno uformowanego panele kontrastowym kolorze lub wykończenia powierzchni, prosty sposób do uwolnienia identyczność o gładkich ganek ścianie jest zabezpieczona.
W laving betonowych bloków w regularnych kursów

a także w zakresie łamane ashler pracy, na ganek ściany, traktowany jest w pełni.
W wieniec porche podłogi, równina, reenforced i mozaiki, są istotną częścią tej pracy, którą pisarz ma endeavored przedstawić jako zwykłego, com ¬ prehensive i prosty sposób, jak to możliwe.
Konkretne kolumny są w pełni wyjaśnione, a odlew z betonu bloku kolumn, okrągłym bloku kolumn, jak również arch. typu columnation i gipsu systemu oborywanie konkretne kolumny bez formy są starannie iw pełni wyjaśnione.
Koncepcje dla form przedstawionych w ilustracje i objaśnienia tralkowy, kraty, balustrady i formy powinny być konkretne wartości dla każdego pracownika, który pragnie doskonałe wzory ilustrowane, lub innych o podobnej formie.
Wierząc, że mam w tej wielkości, jak i zwrotu całkowitej sumy com ¬ pełni wyjaśniające w tej kwestii jak wielkość pozwoli, i że pomysły i informacje przedstawiane będą korzystać i wartości dla każdego konkretnego pracownika, Ja,
Bardzo prawdziwie Pozdrawiam,
1912. A. A. Houghton.SPIS TREŚCI


STRONA
7 PRZEDMOWA
PRZEDMOWA _ g
DO BETONU Porch KONSTRUKCJA .... 13
Fundacje i zasadach KURSU .... 15
PLAIN BETONU Porches. . . ". . . .21
Pilastry zatrudnieni na WALL ■ 22
Panele ORNAMENTING ŚCIANKI 26
Wstawianie Zwolnienie ORNAMENTS w ścianie. . 26
Wstawianie ODRĘBNEJ uformowanego panele ścienne. . 30
Betonowego bloku 32 Porches
BETONOWE POSADZKI Porch, PLAIN, REENFORCED I MOZAIKA 37
Betonowego bloku KOLUMNY ...... 45
CIRCULAR BLOCK kolumnami, prostym i Karbowany. . 46
ARCH TYP PO COLUMNATION 48
GIPSU SYSTEM Molding KOLUMNY, BEZ form 50
Z BETONU tralki formy .... 54
BETONU Lattice DESIGN, z pleśnią ... 58
Barierki I BETONU Porch MOLD ... 59
INDEKS - • • »..... 61INDEKS tematów


Lutowanie Lutowanie i 3
Cams 11
Wykresy 3
Chemia, 4
Inżynieria lądowa i wodna 4
Koks 4
Sprężone powietrze 4
Beton. 5
Słowniki 5
Dies-Metal Pracy. 6
Rysunek-Sketching księga 6
Elektryczność "■ 7
Enameling 9
Fabryka Management, itp 9
Paliwa 10
Gazowych i Gazu 10
Przysposobienie i Cams 11
Hydraulika n
Lody i Chłodnictwa 11
Wynalazki, patenty 12
Tokarka praktyka 12
Ciekłe powietrze 12
Lokomotywa inżynieria 12
Maszyna Sklep praktyka 14
Podręcznik Training 17
Marine Engineering 17
Metal Work-Dies 6
Górnictwo 17
Różne 18
Patenty i wynalazki 12
Pattern Making ■ 18
Perfumeryjnego iS
Plumbing 19
Odbiór Book 24
Chłodnictwo i Ice 11
Guma J 19
Piły, ■ 20
Wkręt cięcia 20
Sheet Metal Pracy 20
Lutowanie 3
Para inżynieria 20
Para Ogrzewanie i wentylacja 22
Para Rury 22
Stali 22
Patrz Tworzenie • 23
Telefony bezprzewodowe 23INDEKSZalety konstrukcji betonowych na ganek, 13
Arch typu columnation, jak-zabezpieczone, 48
Arch typu reenforced konkretne piętro, 39
Ashler bloki, jak uformowanego, 34
Balas pleśni, jak i wykorzystywane w, 54
Frezowanie stawów z kolorowym zaprawy, jak zabezpieczone, 36
Blokowanie kolumn konkretnych ganki, 44
Blok ganki, jak konstruować ¬ red., 32
Bonding dwa kursy wraz z betonu, 28
Clay, mając-moc, 16 Czystość piasku, konieczność stosowania, 15 Coloring konkretnych zaprawy, 36 Wytrzymałość kon ¬ kretnych, 20
Pojemniki muszą być starannie pro ¬ portioned, 14
Konstruowanie zwykłego betonu ganki, 21
Gęstość betonu, jak se ¬ cured, 14
Oszacowanie wagi konkretnych
ganek, 18
Wykopów, głębokość do 16 Złącza, jak umieścić, 39

Podłogi konkretnych ganki, jak
zbudowany, 37 Fluting na kolumnie bloku, jak
zabezpieczone, 48
Stopie oczywiście rozmiar, 18 Podstawy do betonu
ganki, jak planowano, 15
Girder typu reenforced-con -
kretnych piętro, 40
Żwir, mając-moc, 16 Żwir stosowany do betonu, 15
Wstawianie ulgi w konkretnych ozdoby ścienne, 26
Lattice czarnoziem, w jaki sposób dokonane, 58 Lattice używane jako zasłona ścianie, 24 Układanie betonowych bloków, 34 Układanie betonowych bloków kolumnie,
48 Kładzenie podłóg betonowych ganek, 37
Oznakowanie obecnie podstawę do kruchty
fundacji, 20 Mieszanie betonu na ganek pracy,
14
Mold na kolumnie bloków, 44 Mold do okólnika kolumnie bloków,
46 Formy, które mogą być wykorzystane do
panele, 30
Operacyjny pleśni na kolumnie bloków, 44

Panele ścienne uformowanego w betonie, 26
Panele, oddzielnie uformowanego w ¬ serting betonu ściany, 30
Pilastry, uformowanego jak i wartości, 22
Piles łożysk używanych do zwiększenia zasilania gleby, 18
Równiana konkretnych ganki, w jaki sposób zbudowane, 21
Plaster systemu oborywanie kon ¬ kretnych kolumn, 50
Ciśnienie na fundamentach, 15
Projektowanie gzymsy, jak uformowanego, 15
Barierki pleśni na ganek, jak
dokonane, 59
Reenforced konkretnych pięter, 39 Reenforcement, wagi, 18 Rock balastu zwiększenie mając zasilania gleby, 16

Roller wykorzystywane na konkretnych piętrach, 38
Sand do użytku, 15
Ścinanie wytrzymałości betonu,
20
Gleba, mając-moc, 16 Spading konkretnych, jak zrobić, 14 stopni, jak uformowanego, 21 Kłucie na pleśń, jak unikać,
46 Wykończenie powierzchni różne sposoby
poprawy, 32
Tabela rozmiarów gipsu kolumnie
reenforcement, 54 Sąsiadująco konkretnych porche podłogi,
.42
Starcie powierzchni betonu
porche pięter, 38 Waga z betonu, 18 Wet betonu, jak umieścić, 58


WIELKOŚĆ 18X13CM,MIĘKKA OKŁADKA,LICZY 56 STRON,14 FIGUR+23 STRONY REKLAM.

STAN :OKŁADKA DB/DB+ ŚRODEK DB+/BDB-.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO THE NORMAN W.HENLEY PUBLISHING COMPANY 132 NASSAU STREET
NEV YORK 1912.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIE

add_me.gif

E1.JPGE2.JPGE3.JPGE4.JPGE5.JPGE6.JPGE7.JPGE8.JPGE9.JPGE10.JPGE11.JPGE12.JPG
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.