Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

BUDOWNICTWO BETONOWE DACHY KOMINY POKRYCIA 1911

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:

KSIĄZKA NAPISANA JEST W JĘZYKU ANGIELSKIM,PRZEPRASZAM ZA NIEDOKŁADNE I NIEGRAMATYCZNE TŁUMACZENIE TEKSTU /JEST TO TŁUMACZENIE PRZEZ TŁUMACZA INERNETOWEGO/FOREWORD


IT is the purpose of the writer to present in this series of books a complete explanation of various successful methods of concrete construction that may be employed by the beginner as well as by the more experienced worker. I shall endeavor to give the details of molds and ideas that are not covered by patents, such as may be easily and cheaply con¬structed; hence the reader is not compelled to pur¬chase expensive patented molds before putting into practise the many successful types of concrete con¬struction I have exhaustively described in this series. There is no practical value to the reader in explain¬ing a patented system of construction, other than a few words on its merits, as the owners of same are always pleased to give this information; hence in going outside the beaten track of concrete authors and presenting ideas, systems, and molds that are practical, successful in operation, and, above all, easily and simply constructed, I trust that I have merited the sincere gratitude of all fellow workers in the concrete field who seek such information. Yours very truly,
A. A. HOUGHTON.PREFACE


IN this little volume it has been the purpose of the writer to give the most practical methods of con¬struction, explained in the plainest possible manner, so that any one can apply same to the work he may be required to construct. In constructing any work of concrete, the factor of safety should be large enough, so that the danger of failure is eliminated. This is of greater need where the work must with¬stand a large pressure or strain; for it is far better to err on the safe side than to underestimate the requisite strength demanded for the work.
While the construction of small chimneys is well known to every mason, yet the simple forms shown in this volume cannot but be of value to any one who desires to successfully and rapidly construct a small chimney of concrete. The method of building the core in seven separate parts permits it to be removed from a course of concrete, up to six feet in height, without injury to the work or any tackle other than a short chain and bar. The construction of large chimneys of inter-locking concrete blocks has been proven a success. The type shown in this volume in¬sures not only a strong joint, but a lock that is easily and simply molded with the block. The inter-lock-
9INDEX


PAOS
Adjustable chimney forms 31-36
Adjustable molds for concrete chimney 30-31
Advantages of concrete blocks for chimneys 25
Air-chamber in chimney blocks, how secured 25
Allowable stress for steel reinforcement 14-56
Assembling the core, for small chimneys 19-20
for large chimneys 31-32
Batter to chimney wall, how secured 35
Blocks, inter-locking, for small chimneys 21-22
for large chimneys 23-29
Bracket for concrete roof construction 41-43
Coating molds to prevent sticking 19-30
Comparative weights of clay-tile, slate, and concrete slate 46
Compressive strength of concrete 15
Concrete for chimney' foundation 14
Concrete for roof construction 39-48
Concrete roofs, variojis types of 38
monolithic 40
reinforced slabs 47
slate or tile 50
Concrete slate or tile roofs 46-49
Construction of concrete slate machine 50-51
Core for large chimney 32
Core for small chimney, construction of 17-19
Cost of a concrete roof, monolithic 41
slate or tile 48
Curing a monolithic concrete roof 41
Dead load of roofs..., J 55
Dividing plates for block molds 29


56
Estimating reinforcement for roof
Factor of safety, 13-15
Forms for large chimney, how built .. 30-35
Foundation of concrete chimneys „ 13-14
reinforcement of 27
Gable ornaments, how molded 53
Guides for reinforcement 15-16
Horizontal reinforcement of chimney : 15
Inter-locking blocks for chimneys 21-23
Laying concrete slate 53
Live loads of roofs 57
Loading of roof, how estimated 54-55
Lock-joint for chimney blocks, how molded 29
Machine for molding concrete slate 40-51
Molding an ornamental concrete roof 44
Molding hip and ridge roll ....-.-- 53
Molds for chimney blocks 21-28
Monolithic chimneys, how molded 16-30
Monolithic concrete roof 38-41
Octagonal chimney forms 23-37
Ornamental chimneys, molds for 23-24
Ornamental concrete roof, how molded 43-45
Plan of mold for large chimney 31
liaising chimney molds 33-35
Reinforcement for concrete chimneys 19-27
Reinforcing block chimneys 21, 25, 27
Requisites of chimney construction 13-14
Shearing strength of concrete, safe unit for 15
Sheet steel as centering 32-37
Slabs for roof construction , 45-47

PAGE
Snow and accidentyload for roofs 54
Specifications for concrete block chimney. 27
Strap iron forms for ornamental roof construction...... 45
Tackle for raising chimney forms 34-35
Tension of reinforcing steel, allowable limit 14-56
Thickness of concrete roof, monolithic 39-45
tile or slate 48
Walls of chimney, thickness of .21, 25, 30
Weight of concrete per cubic foot 15
Weight of concrete roof, monolithic 41
slate or tile : 48
Weight of roof construction 55
Weight of roof reinforcement 56
Wet mixture of concrete, advantages of 14-15
Wind load for roofs 54-55
Wind pressure on chimneys 14


PRZEDMOWA


IT jest celem pisarza do przedstawienia w tej serii książek pełne wyjaśnienie różnych udanych metod budowlanych z betonu, które mogą być wykorzystane przez początkujących, jak również przez bardziej doświadczonych pracowników. I staramy się podać szczegóły form i pomysłów, które nie są objęte patentami, jak można łatwo i tanio kon ¬ structed; dlatego czytelnik nie jest zmuszany do pur ¬ chase drogie opatentowane formy przed włożeniem do wykonywania wielu udanych typów konkretnych kon ¬ dowy Mam wyczerpująco opisany w tej serii. Nie ma praktyczną wartość dla czytelnika w wyjaśnić ¬ nia opatentowanej konstrukcji systemu, inne niż kilka słów na temat jej zasadności, a właściciele są zawsze zadowoleni sam dać tę informację; w tym samym będzie poza uboczu konkretnych autorów i przedstawianie pomysłów, systemy i formy, które są praktyczne, skuteczne w działaniu, a przede wszystkim, łatwo i prosto skonstruowane, ufam, że wymaga Mam szczerą wdzięczność wszystkich współpracowników w konkretnych dziedzinach, którzy szukają takich informacji. Szczerze oddany,
A. A. Houghton.PRZEDMOWA


W tym niewiele wielkość została celów pisarza do najbardziej praktycznych metod kon ¬ dowy, wyjaśnił w plainest możliwe sposób, tak że każdy może sam stosuje się do pracy może on zostać zobowiązany do budowy. Przy konstruowaniu wszelkich prac z betonu, współczynnik bezpieczeństwa powinien być wystarczająco duży, aby niebezpieczeństwo porażki jest wyeliminowane. Jest to większa potrzeba, gdzie praca musi ¬ stoiska z dużą presją lub szczepu, bo jest znacznie lepiej err na bezpieczne strony niż lekceważą siłę niezbędną zażądał za pracę.
Podczas budowy małych kominów jest dobrze znana każdemu mason, ale proste formy pokazane w tej wielkości, ale nie może być żadnych wartości, kto pragnie, aby skutecznie i szybko zbudować małe komina betonu. Metoda budowania podstawowych w siedmiu oddzielnych części pozwala mu zostać usunięty z kursu z betonu, do sześciu stóp wzrostu, bez szkody dla pracy lub jakiegokolwiek innego rozwiązania niż krótki łańcuch i bar. Budowa dużych kominów między blokowanie konkretnych bloków okazał się sukcesem. Wzorem w tej wielkości w ¬ nia nie tylko silnego wspólnego, ale że blokada jest łatwo i prosto z uformowanego bloku. W między-lock -
9INDEKS


PAOS
Regulowany komina formy 31-36
Regulowany form konkretnych komina 30-31
Zalety konkretnych bloków dla kominów 25
Powietrza w komorze komina blokach, w jaki sposób zabezpieczone 25
Dopuszczalne naprężenia stali zbrojenia 14-56
Montaż rdzenia, dla małych kominów 19-20
dla dużych kominów 31-32
Batter komina do ściany, w jaki sposób zabezpieczone 35
Bloki, między blokowaniu dla małych kominów 21-22
dla dużych kominów 23-29
Uchwyt do betonu konstrukcji dachu 41-43
Powłoka formy, aby zapobiec nalepienie 19-30
Porównawcza wagi gliny dachówka, łupek, łupki i betonowane 46
Wytrzymałość betonu 15
Pojemniki do komina "fundament 14
Beton do konstrukcji dachu 39-48
Konkretne dachy, variojis rodzaje 38
monolitycznych 40
wzmocnione płyty 47
łupek lub dachówka 50
Betonu lub płytek łupkowych dachów 46-49
Budowa z betonu łupków maszyna 50-51
Kluczowe dla dużych komina 32
Kluczowe dla małych komina, budowa 17-19
Koszt konkretnego dachu, monolitycznych 41
łupek lub dachówka 48
Peklowania monolitycznego betonu dachu 41
Dead obciążenia dachów ... J 55
Podział płyty form bloku 29


56
Oszacowanie zbrojenia na dachu
Czynnik bezpieczeństwa, 13-15
Formularze dla dużych komina, w jaki sposób zbudowane .. 30-35
Fundacja konkretnych kominy "13-14
wzmocnienie 27
Gable ozdoby, jak uformowanego 53
Przewodniki dla wzmocnienia 15-16
Poziome wzmocnienia komina: 15
Inter-blokowanie klocków do kominów 21-23
Kładzenie łupków betonu 53
Live ładunków dachów 57
Ładowanie dachowych, jak szacuje 54-55
Lock-wspólnych dla komina bloki, jak uformowanego 29
Maszyna do oborywanie konkretnych łupek 40-51
Molding ozdobną konkretnych dachu 44
Molding hip grzbiet i toczyć ....-.-- 53
Formy do komina bloków 21-28
Monolityczne kominy, jak uformowanego 16-30
Monolityczne konkretnych dachu 38-41
Ośmiokątne komina formy 23-37
Ozdobne kominy, formy do 23-24
Ozdobne konkretnych dachu, jak uformowanego 43-45
Plan mold dużych komina 31
Łączność komina formy 33-35
Wzmocnienie konkretnych kominy 19-27
Wzmocnienie bloku kominy 21, 25, 27
Rekwizyty z komina budowy 13-14
Ścinanie wytrzymałość betonu, bezpieczne urządzenia do 15
Blachy stalowej jako centering 32-37
Płyty konstrukcji dachu, 45-47

STRONA
Śnieg i accidentyload na dachach 54
Specyfikacja do betonowego bloku komina. 27
Strap żelaza ozdobnych form do konstrukcji dachu ...... 45
Tackle podnoszenia komina formy 34-35
Tension wzmocnienia stalowe dopuszczalnego limitu 14-56
Grubość betonu dachu, monolitycznych 39-45
dachówka lub łupek 48
Ściany komina, grubość .21, 25, 30
Waga stóp sześciennych betonu na 15
Waga konkretnych dachu, monolitycznych 41
łupek lub dachówka: 48
Waga konstrukcji dachu 55
Waga dachu wzmocnienie 56
Wet mieszanki betonu, zalety 14-15
Wiatr obciążenia dla dachów 54-55
Wiatr presję na kominy 14


WIELKOŚĆ 18X13CM,MIĘKKA OKŁADKA,LICZY 61 STRON,15 FIGUR+23 STRONY REKLAM.

STAN :OKŁADKA DB,WYBLAKŁE ZAPLAMIENIE W DLN.WEWN.ROGU STRON,POZA TYM STA W ŚRODKU DB/DB+.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO THE NORMAN W.HENLEY PUBLISHING COMPANY 132 NASSAU STREET
NEV YORK 1911.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIE

add_me.gif

B1.JPGB2.JPGB3.JPGB4.JPGB5.JPGB6.JPGB7.JPGB8.JPGB9.JPGB10.JPG
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.