Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

CHEMIA CIAŁA STAŁEGO Dereń Haber Pampuch - SPIS

 

 

CHEMIA

CIAŁA STAŁEGO

 

 

Autor: J. Dereń , J. Haber i R. Pampuch
Twarda okładka
Stron: 676
Format: B5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki
Wydawca: PWN Warszawa 1977r.

 

 

„Chemia ciała stałego" jest pierw­szym o tej treści polskim podręczni­kiem akademickim, przeznaczonym dla studentów wydziałów chemicz­nych, metalurgicznych, ceramicz­nych, inżynierii materiałowej, elek­troniki itp. oraz dla rosnącej rzeszy pracowników naukowo-badawczych i technicznych zajmujących się za­stosowaniem wiedzy o ciałach stałych w najrozmaitszych dziedzinach na­uki i techniki.
Książka składa się z czterech czę­ści. Część pierwsza jest poświęcona zagadnieniom struktury ciała stałe­go, część druga — chemii defektów ciał stałych, która staje się jedną z nowych i ważnych dziedzin współ­czesnej chemii. W części trzeciej omówione są przemiany i równowa­gi fazowe w ciałach stałych, a w czę­ści czwartej — reakcje w fazie stałej.

 

 

Spis treści:

 

Część  I WIĄZANIA CHEMICZNE I STRUKTURA CUŁ STAŁYCH

1.  WIĄZANIA CHEMICZNE W KRYSZTAŁACH

1.1.  Wstęp     ..............................
1.2.  Kryształy o wiązaniach jonowych..................
1.3.  Energia sieciowa kryształów jonowych......,.........
1.3.1.  Podstawy teoretyczne.....................
1.3.2.  Cykl Borna-Habera     .....................
1.3.3.  Inne metody wyznaczania energii sieciowej...........
1.4.  Promienie jonowe.........................
1.5.  Kryształy kowalencyjne.......................
1.6.  Kryształy o wiązaniach metalicznych.................
1.7.  Kryształy cząsteczkowe.......................,
1.8.  Literatura      ............................,

2.  TEORIA POLA KRYSTALICZNEGO...................

2.1.  Wstęp     ...............................
2.2.  Wpływ pola krystalicznego na położenie poziomów energetycznych elektro­nów d
2.3.  Orbitale molekularne jonu centralnego z ligandami............
2.4.  Rozkład elektronów na orbitalach t2g i e0................
2.5.  Rozszczepienie poziomów energetycznych jonów ^"-elektronowych.....
2.6.  Energia stabilizacji w polu krystalicznym................
2.7.  Właściwości optyczne związków metali przejściowych...........
2.8.  Efekt Jahna-Tellera.........................
2.9.  Literatura      .............................

3.  PODSTAWOWE POJĘCIA ELEKTRONOWEJ TEORII CIAŁA STAŁEGO  .   .

3.1.  Wstęp     ...............................
3.2.  Elektronowe teorie ciała stałego....................
3.3.  Teoria pasmowa ciała stałego.....................
3.4.  Ruch elektronu w periodycznym polu kryształu.............
3.5.  Model pasmowy ciała stałego.....................
3.6.  Przewodniki i izolatory........................
3.7.  Poziom Fermiego..........................
3.8.  Kryształy niedoskonałe.......................
3.9.  Literatura 

4. DYNAMIKA   SIECI   PRZESTRZENNYCH   KRYSZTAŁÓW

4.1.  Wstęp     ......................
4.2.  Elementy teorii drgań sieci przestrzennej.......
4.3.  Drgania sieci przestrzennej i spektroskopia cząsteczkowa
4.4.  Ciepło molowe ciał stałych.............
4.5.  Przewodnictwo cieplne...............
4.6.  Literatura      ....................

5.  STRUKTURY KRYStALICZNE    .   .  .      ........

5.1.  Wstęp     ......................
5.2.  Struktury krystaliczne pierwiastków.........
5.3.  Struktura kryształów jonowych...........
5.4.  Struktura krzemianów   ...............
5.5.  Struktury jonowe o najgęstszym ułożeniu.......
5.6.  Struktura spineli.................
5.7.  Literatura     ....................

6.  STAN SZKLISTY...................

6.1.  Wstęp     ......................
6.2.  Trójkąt wiązań    ..............
6.3.  Warunki powstawania szkła............
6.4.  Lepkość ciekłych substancji szkłotwórczych......
6.5.  Likwacja - zakres niemieszalności w stanie ciekłym  .  .
6.6.  Struktura szkła . .......
6.7.  Niejednorodności w szkle..............
6.8.  Literatura....................

 

Część II. KRYSZTAŁY RZECZYWISTE I CHEMIA DEFEKTÓW

7.  DEFEKTY PUNKTOWE     

7.1.  Wstęp     ...............................
7.2.  Defekty punktowe w kryształach o składzie stechiometrycznym, nie zawiera­jących obcych domieszek
7.3.  Oddziaływanie kryształu z fazą gazową.................
7.4.  Równowagi defektów punktowych w kryształach niestechiometrycznych nie zawierających obcych domieszek....................
7.4.1.  Siarczek ołowiu........................
7.4.2.  Bromek potasu    ........................
7.4.3.  Tlenek cynku.........................
7.5.  Literaturą    .......................

8.  WPŁYW  DOMIESZEK  NA  ZDEFEKTOWANIE  KRYSZTAŁÓW.....

8.1.  Wstęp...............................
8.2.  Równowagi defektów punktowych w kryształach PbS zawierających do­mieszkę jonów bizmutu.......................
8.3.  Defekty punktowe w kryształach a diagramy fazowe...........
8.4.  Rozpuszczalność domieszki a odstępstwa od stechiometrii
8.5.  Wpływ domieszek na właściwości fizyczne i chemiczne kryształów.....
8.6.  Literatura.............................

9. DEFEKTY LINIOWE - DYSLOKACJE   ..................

9.1.  Wstęp     ...............................
9.2.  Powstawanie dyslokacji      .......................
9.3.  Zaburzenia sieci krystalicznej wywołane obecnością dyslokacji      ......
9.4.  Literatura.............................

10.  ZWIĄZKI   O   SKŁADZIE   NIESTECHIOMETRYCZNYM.........

10.1.  Wstęp...............................
10.2.  Synteza związków niestechiometrycznych     ...............
10.3.  Nieuporządkowane i uporządkowane fazy niestechiometryczne.....
10.4.  Struktury ścinania     ..........................
10.5.  Literatura........,....................

11.  POWIERZCHNIA CIAŁ STAŁYCH, WARSTWY PRZYPOWIERZCHNIOWE I POLIKRYSZTAŁY      ..........................

11.1.  Wstęp...............................
11.2.  Struktura i właściwości warstw przypowierzchniowych.........
11.3.  Energia powierzchniowa      ......................
11.4.  Zjawiska występujące na styku powierzchni dwu ciał stałych.......
11.5.  Polikryształy...........................
11.6.  Literatura.............................

 

Część III. PRZEMIANY I RÓWNOWAGI FAZOWE W CIAŁACH STAŁYCH

12.  RÓWNOWAGI FAZOWE........................

12.1.  Reguła faz      ............................
12.2.  Diagramy fazowe układów jednoskładnikowych............
12.2.1.  Równowaga między fazą skondensowaną i fazą gazową......
12.2.2.  Równowaga między dwiema fazami skondensowanymi.......
12.3.  Przemiany fazowe pierwszego i drugiego rzędu.............
12.4.  Odmiany polimorficzne enancjotropowe i monotropowe.........
12.5.  Równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych...........
12.6.  Prosty układ eutektyczny......................
12.7.  Układ ze związkiem o kongruentnym punkcie topnienia (układ distektyczny)
12.8.  Układ ze związkiem o inkongruentnym punkcie topnienia (układ meryte-ktyczny)       .............................
12.9.  Układy   dwóch   substancji   wykazujących   nieograniczoną   rozpuszczalność w stanie stałym     ..........................
12.10.  Układy dwóch substancji wykazujących ograniczoną rozpuszczalność w sta­nie stałym     ............................
12.11.  Układy z fazą pośrednią o zmiennym składzie.............
12.12.  Literatura      ............................

13.  POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY I DIAGRAM FAZOWY UKŁADU   .   .   .

13.1.  Funkcje  termodynamiczne  mieszania.................
13.2.  Roztwory niedoskonałe
13.3.  Oddziaływania w roztworze a potencjał termodynamiczny mieszania  .   .   .
13.4.  Diagramy potencjał termodynamiczny-skład i ich związek z diagramami fazowymi     .............................
13.4.1.  Układy, w których składniki tworzą w całym zakresie stężeń roztwory doskonałe      .........................
13.4.2.  Układy, w których składniki tworzą roztwory niedoskonałe wykazu­jące ujemne odstępstwa od prawa Raoulta............
13.4.3.  Układy, w których składniki tworzą roztwory niedoskonałe wykazu­jące dodatnie odstępstwa od prawa Raoulta...........
13.4.4.  Układy, w których dwa składniki rozpuszczają się w sobie tylko w nie­wielkim stopniu.......................
13.5.  Odchylenia od stanu równowagi. Rola diagramów fazowych przy wyborze warunków   przeprowadzenia   krystalizacji...............
13.6.  Literatura.............................

14. ZARODKOWANIE   I   KRYSTALIZACJA.................

14.1.  Wstęp.........................:.....
14.2.  Tworzenie się zarodków krystalicznych — zarodkowanie.........
14.2.1.  Podstawy doświadczalne teorii zarodkowania..........
14.2.2.  Termodynamika procesu zarodkowania.............
14.2.3.  Teoria przemian fazowych     ..................
14.3.  Tworzenie zarodków w obrębie fazy stałej...............
14.4.  Wzrost kryształów.........................
14.4.1.  Termodynamiczne teorie wzrostu kryształów..........
14.4.2.  Kinetyczno-cząsteczkowa teoria wzrostu kryształów.......
14.4.3.  Dyslokacyjny mechanizm wzrostu kryształów..........
14.4.4.  Wzrost kryształów według mechanizmu para-ciecz-kryształ  ....
14.5.  Literatura.............................

 

Część IV, REAKCJE W FAZIE STAŁEJ

15.  SYSTEMATYKA REAKCJI I PRZEMIAN W FAZIE STAŁEJ........

15.1.  Wstęp       ..............................
15.2.  Systematyki ogólne reakcji w fazie stałej................
15.3.  Systematyki szczegółowe reakcji w fazie stałej.............
15.4.  Literatura.............................

16.  DYFUZJA W CIAŁACH STAŁYCH...................

16.1.  Wstęp...............................
16.2.  Fenomenologia dyfuzji     .......................
16.3.  Mechanizm   atomowy   dyfuzji....................
16.4.  Dyfuzja własna i bezładny ruch cieplny................
16.5.  Doświadczalne wartości współczynników dyfuzji własnej lub dyfuzji ato­mów znaczonych w kryształach halogenków, tlenków i krzemianów    .   .   .
16.6.  Dyfuzja w układach wielofazowych oraz efekt Kirkendalla........
16.7.  Dyfuzja wzdłuż dróg wysokiej dyfuzyjności...............
16.8.  Dyfuzja w układach wielofazowych i dyfuzja reakcyjna.........
16.9.  Literatura

17. SPIEKANIE I ROZROST ZIARN

17.1.  Wstęp      ................................
17.2.  Mechanizm spiekania..........................
17.3.  Spiekanie jednoskładnikowych proszków substancji krystalicznych i szkła .   .
17.4.  Spiekanie proszków wielofazowych....................
17.5.  Spiekanie w obecności fazy ciekłej.....................
17.6.  Rozrost ziarn w końcowych stadiach spiekania...............
17.7.  Nieciągły rozrost ziarn w układach jednoskładnikowych............
17.8.  Rozrost ziarn w obecności fazy ciekłej...................
17.9.  Literatura...............................

18.  KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI W UKŁADACH CIAŁO STAŁE-GAZ.....

18.1.  Wstęp.................................
18.2.  Kinetyka reakcji utleniania ciał stałych...................
18.3.  Mechanizm reakcji utleniania ciał stałych..................
18.3.1. Prace Wagnera i jego szkoły.....................
18.3-.2. Dalsze badania mechanizmu utleniania metali............
18.3.2.1.  Mechanizm utleniania metali czystych...........
18.3.2.2.  Mechanizm utleniania stopów..............
18.4.  Mechanizm tworzenia się cienkich warstw.................
18.5.  Literatura...............................

19.  REAKCJE ROZKŁADU CIAŁ STAŁYCH

19.1.  Wstęp.................................
19.2.  Kinetyka rozkładu ciał stałych....................   .   .
19.2.1.  Najczęściej spotykane przebiegi kinetyczne reakcji rozkładu.......
19.2.2.  Równanie kinetyczne wyprowadzone na podstawie modelu wzrostu zarod­ków   
19.2.3.  Równania kinetyczne wyprowadzone na podstawie innych modeli przebie­gu reakcji rozkładu
19.3.  Wpływ ciśnienia fazy gazowej na kinetykę rozkładu termicznego ........
19.4.  Wpływ defektów sieci krystalicznej na szybkość rozkładu termicznego ciał stałych .
19.5.  Anizotropia szybkości rozkładu termicznego ciał stałych...........
19.6.  Inne czynniki wpływające na kinetykę rozkładu termicznego..........
19.6.1.  Wpływ temperatury na kinetykę rozkładu termicznego........   .
19.6.2.  Wpływ zewnętrznego pola elektrycznego i magnetycznego na kinetykę rozkładu termicznego
19.6.3.  Wpływ obcych gazów na kinetykę rozkładu termicznego ciał stałych .   .   .
19.6.4.  Wpływ uprzedniego napromieniowania substancji stałych na szybkość ich dysocjacji
19.7.  Współbieżne niesprzężone reakcje występujące w toku rozkładu termicznego .   .   .
19.8.  Niektóre akty elementarne występujące w procesach rozkładu ciał stałych .   .   .   .
19.8.1.  Tworzenie się wolnych rodników w reakcjach rozkładu ciał stałych .   .   .   .
19.8.2.  Tworzenie się zarodków nowej fazy w reakcjach rozkładu*........
19.9.  Topotaktyczne reakcje rozkładu termicznego wodorotlenków i uwodnionych krze­mianów  
19.9.1.  Relacje krystalograficzne struktury substratów i produktów reakcji rozkła­du...............................
19.9.2.  Rola natury wiązań O —H w reakcjach dehydroksylacji wodorotlenków i krzemianów warstwowych zawierających grupy OH.........
19.10.  Literatura

20. KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI MIĘDZY CIAŁAMI STAŁYMI

20.1 Wstęp..............................   .   .   .
20.2.  Etapy elementarne reakcji między ciałami stałymi..............
20.3.  Kinetyka reakcji miedzy ciałami starymi...............,  .  .
20.3.1.  Kinetyka reakcji w układach złożonych z pastylek...........
20.3.2.  Kinetyka reakcji w mieszaninach proszków..............
20.3.2.1.  Modele dyfuzyjne....................
20.3.2.2.  Modele reakcji, w których wzrost zarodków jest etapem decydu­jącym o całkowitej szybkości procesu............
20.3.2.3.  Modele reakcji, w których procesy na granicy faz decydują o cał­kowitej szybkości    ....................
20.3.2.4.  Modele reakcji, w których szybkości adsorpcji i parowania decy­dują o całkowitej szybkości procesu............
20.3.2.5.  Modele reakcji, w których inne procesy decydują o całkowitej szybkości oraz w toku których zmienia się kinetyka reakcji .  .   .
20.4.  Mechanizm reakcji między ciałami stałymi.................
20.5.  Literatura

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
SKOROWIDZ NAZWISK
SKOROWIDZ RZECZOWY

 
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 13 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 10 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.