Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** CHEMIA ORGANICZNA - Bobrański - SPIS *****

CHEMIA ORGANICZNAAutor: Bogusław DOBRZAŃSKI
Twarda okładka płucienna
Stron: 530
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1964r.

Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki szkolnej
Spis treści:

Przedmowa

Część I
WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. Przedmiot i znaczenie chemii organicznej

II. Wyodrębnianie i charakterystyka czystych związków organicznych

III. Analiza elementarna związków organicznych

Analiza jakościowa

Wykrywanie węgla i wodoru. Wykrywanie azotu. Wykrywanie tlenu. Wykrywanie chlorowców. Wykrywanie siarki. Wykrywanie metali

Analiza ilościowa

Oznaczanie węgla i wodoru. Oznaczanie azotu. Oznaczanie siarki i chlorowców. Oznaczanie tlenu

Centygramowa analiza elementarna

Centygramowe oznaczanie węgla i wodoru według Bobrańskiego. Centy-gramowe oznaczanie chloru i bromu według Bobrańskiego. Centygramowe oznaczanie jodu według Leiperta i Münstera. Centygramowe oznaczanie azotu

Przykłady obliczania wyników analizy elementarnej

IV. Wzory empiryczne i cząsteczkowe

Wyprowadzanie wzorów empirycznych

Przykłady wyprowadzania wzorów empirycznych

Wyprowadzanie wzorów cząsteczkowych

Wyprowadzanie wzorów cząsteczkowych na podstawie właściwości chemicznych i wyników analizy. Wyprowadzanie wzorów cząsteczkowych z oznaczenia ciężaru cząsteczkowego i wyników analizy

Metody oznaczania ciężaru cząsteczkowego

Metoda V. Meyera. Metoda ebuliometryczna i kriometryczna. Metoda izotermicznej destylacji

V. Wzory strukturalne związków organicznych

Część II
A. ZWIĄZKI ACYKLICZNE

VI. Węglowodory nasycone (Alkany, parafiny)

Metan

Otrzymywanie. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne

Etan
Propan
Wyższe homologi metanu. Zjawisko izomerii

Butany. Izomeria pentanu

Słownictwo węglowodorów nasyconych
Homologi i szeregi homologiczne

Właściwości fizyczne homologów i izomerów. Właściwości chemiczne homologów

VII. Naturalne surowce węglowodorowe

Ropa naftowa

Przeróbka ropy naftowej

Gaz ziemny
Wosk ziemny (ozokeryt) oraz asfalt kopalny
Synteza paliw silnikowych

VIII. Chlorowcopochodne alkanów (chlorowcoalkany)

Metody otrzymywania. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne

Fluoropochodne alkanów
Chloropochodne alkanów
Bromopochodne alkanów
Jodopochodne alkanów

IX. Węglowodory nienasycone

Węglowodory olefinowe (alkeny)

Otrzymywanie. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Polimeryzacja węglowodorów olefinowych. Etylen. Chlorowcopochodne etylenu.

Węglowodory acetylenowe (alkiny)

Ogólna charakterystyka i słownictwo. Acetylen

X. Budowa przestrzenna związków organicznych

Stereoizomeria wiązania etylenowego. Konformacja cząsteczek węglowodorów

XI. Elektronowa teoria wartościowości

Podstawowe wiadomości
Teoria orbitalów atomowych i molekularnych

Hybrydyzacja. Orbitale molekularne (cząsteczkowe). Polarność wiązań. Wyjaśnienie nienasyconego charakteru olefin. Refrakcja cząsteczkowa. Moment dipolowy. Energia wiązań

XII. Węglowodory nienasycone o kilku wiązaniach podwójnych

Mezomeria. Energia mezomerii. Refrakcja cząsteczkowa układów sprzężonych. Synteza dienowa. Węglowodory o skumulowanych wiązaniach podwójnych

XIII. Chlorowcoolefiny i chlorowcoacetyleny

Chlorowcoolefiny (chlorowcoalkeny)
Chlorowcoacetyleny (chlorowcoalkiny)

Nukleofilowe reakcje podstawienia

XIV. Cyjanki (nitryle) i izocyjanki (izonitryle)

Cyjan. Cyjanowodór i cyjanki metali. Cyjanki organiczne. Izocyjankiorganiczne. Tautometria (desmotropia)

XV. Związki nitrowe

Parachora. Właściwości chemiczne związków nitrowych

XVI. Aminy

Otrzymywanie amin. Słownictwo. Właściwości fizyczne i chemiczne

XVII. Związki organiczne fosforu, arsenu i antymonu

Związki fosforoorganiczne
Związki arsenoorganiczne
Arsyny i związki arsenowe. Związki kakodylowe

XVIII. Związki metaloorganiczne zawierające Zn lub Pb

XIX. Związki krzemoorganiczne

XX. Alkohole jedno wodorotlenowe (alkanole)

Słownictwo. Otrzymywanie. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Alkohol metylowy. Alkohol etylowy. Alkohole propylowe. Alkohole butylowe. Alkohole amylowe. Wyższe alkohole

Alkohole szeregu olefinowego

Alkohol winylowy. Alkohol allilowy

Wyższe alkohole nienasycone
Alkohole szeregu acetylenowego

XXI. Alkohole wielowodorotlenowe

Alkohole dwuwodorotlenowe (glikole)
Alkohole zawierające więcej niż dwie grupy wodorotlenowe

Gliceryna

XXII. Etery

Otrzymywanie i budowa. Eter etylowy

Etery powstające z alkoholi wielowodorotlenowych

XXIII. Tioalkohole, tioetery, sulfony, kwasy sulfonowe

Tioalkohole
Tioetery
Sulfony
Kwasy sulfonowe

XXIV. Estry kwasów nieorganicznych

Estry kwasu azotawego. Estry kwasu siarkowego. Estry kwasu fosforowego

XXV. Aldehydy i ketony

Aldehydy

Słownictwo. Otrzymywanie. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Aldehyd mrówkowy. Aldehyd octowy. Akroleina

Ketony

Słownictwo. Otrzymywanie. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Aceton

Chlorowcoaldehydy i chlorowcoketony

Chloral

Hydroksyaldehydy i hydroksyketony
Dwualdehydy i dwuketony
Keteny

XXVI. Kwasy karboksylowe alifatyczne (tłuszczowe)

Słownictwo. Najważniejsze metody otrzymywania. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Kwas mrówkowy. Kwas octowy

Nienasycone kwasy jednokarboksylowe

Kwas oleinowy

Kwasy wielokarboksylowe
Nasycone kwasy dwukarboksylowe (alkanodwukarboksylowe)

Kwas szczawiowy

Nienasycone kwasy dwukarboksylowe (alkenodwukarboksylowe)

XXVII. Pochodne kwasów podstawione w grupie karboksylowej

Halogenki acylowe
Amidy kwasowe
Hydrazydy, azydki kwasowe i kwasy hydroksamowe
Bezwodniki kwasowe

XXVIII. Estry kwasów karboksylowych

Reakcje powstawania estrów. Słownictwo i właściwości estrów

XXIX. Tłuszcze i woski

Tłuszcze
Właściwości fizyczne. Skład chemiczny. Właściwości chemiczne. Badanie jakości tłuszczu. Zastosowanie tłuszczów. Mydła i ich wyrób. Czyszczące działanie mydeł. Synteza tłuszczów

Woski

Fosfolipidy

XXX. Chlorowcokwasy

XXXI. Hydroksykwasy (alkoholokwasy)

Reakcje powstawania. Właściwości

Jednokarboksylowe hydroksykwasy

Kwas mlekowy

Izomeria optyczna

Światło i przyrządy do jego badania. Oznaczanie aktywności optycznej za pomocą polarymetru. Związek pomiędzy izomerią optyczną i obecnością asymetrycznego węgla w związkach optycznie czynnych. Wyrażanie budowy przestrzennej w nazwach. Sposoby rozdziału mieszanin racemicznych

Wielokarboksylowe hydroksykwasy

Kwas winowy. Kwas cytrynowy

XXXII. Ketonokwasy

Otrzymywanie i właściwości. Kwas acetylooctowy

XXXIII. Aminokwasy

Otrzymywanie. Właściwości

XXXIV. Kwas węglowy i jego pochodne

Mocznik

B. ZWIĄZKI KARBOCYKLICZNE

XXXV. Węglowodory alicykliczne (cykloalkany, cykloparafiny)

Struktura pierścieni alicyklicznych

Ciepło spalania cykloalkanów. Izomeria pierścieniowa

Cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan i ich pochodne
Cykloheksan i jego pochodne
Wyższe cykloalkany

XXXVI. Terpeny i karotenoidy

Ogólna charakterystyka i podział. Występowanie

Terpeny jednopierścieniowe

Alkohole i ketony

Terpeny dwupierścieniowe
Seskwiterpeny i dwuterpeny
Politerpeny
Karotenoidy

XXXVII. Sterydy

Sterole
Kwasy żółciowe
Hormony płciowe
Glikozydy nasercowe i saponiny

XXXVIII. Benzen i jego homologi

Smoła pogazowa

Przeróbka smoły pogazowej. Benzen. Analiza struktury za pomocą promieni rentgenowskich i promieni elektronowych. Słownictwo i wzory związków aromatycznych

Homologi benzenu

Metody otrzymywania. Własności fizyczne. Właściwości chemiczne

XXXIX. Chlorowcopochodne benzenu i jego homologów

Otrzymywanie. Właściwości fizyczne i chemiczne

XL. Kwasy sulfonowe pochodne benzenu Otrzymywanie i właściwości

XLI. Fenole

Fenole jedno wodorotlenowe
Fenole wielowodorotlenowe

Dwuhydroksybenzeny i ich pochodne. Trójhydroksybenzeny

XLII. Nitropochodne benzenu

Reguły podstawiania w pierścieniu benzenowym. Momenty dipolowe pochodnych benzenu

XLIII. Aminy aromatyczne

Anilina i jej pochodne

XLIV. Produkty niecałkowitej redukcji aromatycznych związków nitrowych

Związki azowe. Barwniki azowe

Związki dwuazoniowe, dwuazowe i azowe

Właściwości chemiczne

Barwniki azowe
Teoria barwników organicznych
Widma absorpcyjne związków organicznych

Spektroskopia mikrofalowa. Jądrowy rezonans magnetyczny

Aromatyczne pochodne hydrazyny

XLV. Aldehydy i ketony aromatyczne

Aldehydy

Właściwości. Aldehyd benzoesowy

Ketony

Właściwości.

XLVI. Chinony

XLVII. Kwasy aromatyczne

Kwasy aromatyczne jednokarboksylowe
Kwasy aromatyczne wielokarboksylowe
Podstawione kwasy aromatyczne

Kwasy hydroksybenzoesowe

XLVIII. Aromatyczne pochodne metanu, etanu i etylenu

Aromatyczne pochodne metanu
Barwniki trójfenylometanowe
Aromatyczne pochodne etanu i etylenu
Wolne rodniki

XLIX. Pochodne dwufenylu

Stereochemia pochodnych dwufenylu

L. Naftalen i jego pochodne

Naftalen

Izomeria pochodnych naftalenu. Właściwości fizyczne i chemiczne naftalenu

Pochodne naftalenu

LI. Antracen i fenantren oraz ich pochodne

Antracen i fenantren C14H10

Budowa antracenu. Budowa fenantrenu. Właściwości chemiczne antracenu. Właściwości chemiczne fenantrenu

LII. Inne węglowodory o skondensowanych pierścieniach aromatycznych

LIII. Nicbenzenoidowe związki cykliczne zawierające układy sprzężonych wiązań podwójnych

C. ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE

Słownictwo międzynarodowe

LIV. Związki heterocykliczne pięcioczłonowe z jednym heteroatomem

Budowa i wspólne właściwości chemiczne. Sposoby otrzymywania

Furan i jego pochodne

Furan. Pochodne furami

Tiofen i jego pochodne

Tiofen. Pochodne hydrotiofenu

Pirol i jego pochodne

Pirol. Pochodne hydropirolu

LV. Związki heterocykliczne sześcioczłonowe z jednym heteroatomem

Pirydyna i jej pochodne

Otrzymywanie. Budowa. Właściwości fizyczne i chemiczne

Homologi pirydyny
Chinolina i jej pochodne

Chinolina

Izochinolina i jej pochodne
Akrydyna i jej pochodne
Pochodne piranu

LVI. Związki heterocykliczne pięcioczłonowe, zawierające dwa i więcej heteroatomów

Pirazoli jego pochodne
Imidazol i jego pochodne
Tiazol i jego pochodne
Oksazol, izooksazolj triazol, tetrazol i ich pochodne

LVII. Związki heterocykliczne sześcioczłonowe zawierające dwa i więcej heteroatomów

Pirazyna i jej pochodne
Pirymidyna i jej pochodne
Tiazyny, oksazyny i triazyny

LVIII. Puryny

Pteryny

D. PRODUKTY POCHODZENIA NATURALNEGO

LIX. Węglowodany, czyli sacharydy

Skład elementarny węglowodanów i podział

Cukry proste, czyli monosacharydy (monozy)

Budowa monosacharydów. Triozy. Tetrozy. Pentozy. Heksozy

Dwusacharydy, czyli sacharobiozy

Budowa sachorobioz

Przemysłowe otrzymywanie cukru

Uboczne produkty wyrobu cukru buraczanego. Oznaczanie cukrów w roztworach

Fermentacja

Enzymy czyli fermenty. Mechanizm i produkty przejściowe procesu fermentacji. Rodzaje i wspólne cechy enzymów

Trójsacharydy i czterosacharydy
Polisacharydy czyli poliozy

Skrobia. Dekstryny. Glikogen. Celuloza, czyli błonnik lub włóknik roślinny. Zużytkowanie i przeróbka techniczna skrobi i celulozy. Inulina

LX. Białka (protydy)

Skład elementarny substancji białkowych. Ciężar cząsteczkowy białek. Właściwości chemiczne substancji białkowych. Reakqe rozpoznawcze białek

Białka właściwe (proteiny)
Białka złożone (proteidy)

Budowa substancji białkowych. Biochemiczne znaczenie białek

LXI. Alkaloidy

Metody badania budowy alkaloidów

Alkaloidy pochodne pirydyny
Alkaloidy pochodne chinoliny

Chinina i cynchonina

Alkaloidy pochodne izochinoliny

Alkaloidy makowca. Alkaloidy gorzknika kanadyjskiego. Alkaloidy kurary

Alkaloidy pochodne indolu

Alkaloidy sporyszu

Alkaloidy pochodne tropanu

Stereochemia pochodnych tropanu

Alkaloidy psiankowatych
Alkaloidy krasnodrzewu

E. IZOTOPY W CHEMII ORGANICZNEJ

LXII. Ważniejsze izotopy stosowane w chemii organicznej

Reakcje wymiany izotopowej
Zastosowanie izotopów do badania mechanizmu reakcji organicznych

Literatura

Skorowidz nazwisk

Skorowidz rzeczowy
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 11 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6,50 zł
Na życzenie i odpowiedzialność kupującego mogę wysłać zwykłym priorytetem w cenie 4,50zł


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.
Jeśli interesują Państwa ciekawe książki, zapraszam na moje pozostałe aukcje

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXStrona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.