Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

*** CZĘŚCI MASZYN *** A. Rutkowski, Pełny spis!

ant-cor-left.gifant-middle.gifant-cor-right.gif

CZĘŚCI MASZYN

ANDRZEJ RUTKOWSKI

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
WARSZAWA 1986

WYDANIE I

NUMER ISBN 83-02-02916-5

Książka zawiera zasady obliczania i konstruowania połączeń (nitowych, spojeniowych , kształtowych, gwintowych), osi i wałów, łożysk ślizgowych i tocznych, sprzęgieł, hamulców, przekładni (ciernych, cięgnowych, zębatych) oraz ogólne wiadomości o mechanizmach dźwigniowych i krzywkowych.

Poznanie zasad budowy maszyn oraz nabycie umiejętności ich konstruowania, obsługi lub remontowania wymagają opanowania wiadomości o elementach, z których buduje się. maszyny i urządzenia. Zadaniom tym służy przedmiot „części maszyn", w którego ramach uczniowie technikum zapoznają się. z podstawowymi elementami maszyn, zasadami ich kształtowania i obliczania, a także z zasadami ich współdziałania i łączenia w zespoły maszynowe. Wiadomości te są niezbędne dla każdego pracownika przemysłu maszynowego ; zarówno dla pracującego przy konstruowaniu maszyn, jak i zatrudnionego przy opracowywaniu procesów technologicznych lub planowaniu produkcji, przy obsłudze, montażu i remontach maszyn itp. Nieustanny postęp w dziedzinie techniki powoduje, że stale są wprowadzane nowe rozwiązania konstrukcyjne, nowe materiały oraz coraz dokładniejsze metody obliczeń wytrzymałościowych, wskutek czego uzyskuje się m.in. lżejsze konstrukcje, obniżkę kosztów wytwarzania (zwłaszcza kosztów materiałowych) i inne korzyści gospodarcze.
Bogactwo treści związanych z przedmiotem „części maszyn" powoduje, że zarówno program nauczania, jak i podręcznik nie mogą obejmować wszystkich niezbędnych wiadomości. Tak więc w ramach „części maszyn" zostaną omówione tylko podstawowe elementy i zespoły, takie jak śruby, sprężyny, wały, łożyska, przekładnie, sprzęgła itp. — stosowane powszechnie w większości maszyn. Części o charakterze specjalnym, jak np. kadłuby (korpusy) maszyn, tłoki, mechanizmy sterujące itp., będą omawiane w przedmiotach specjalistycznych.
„Części maszyn" są przedmiotem, który łączy pozostałe przedmioty ogólnotechniczne i niektóre ogólnokształcące (rysunek techniczny, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, technologię maszyn, fizykę, matematykę) z kierunkowymi przedmiotami zawodowymi, łącząc w ten sposób wiadomości o konstruowaniu i obliczaniu części maszyn z technologią ich wytwarzania i materiałoznawstwem.
Dla ułatwienia opanowania zasad obliczeń wytrzymałościowych w podręczniku pominięto niektóre parametry, uwzględniane w dokładniejszych obliczeniach, upraszczając w ten sposób-metody obliczeń. Spośród zastosowanych, uproszczeń należy zwrócić uwagą na
J) zastosowanie tablic naprężeń dopuszczalnych,' ustalonych przy przyjęciu przeciętnych wartości współczynników bezpieczeństwa; wartości naprężeń dopuszczalnych przyjmowane przy projektowaniu maszyn są przeważnie różnicowane w zależności od rodzaju elementów i warunków ich pracy — zwłaszcza przy uwzględnianiu czynników decydujących o wytrzymałości zmęczeniowej;
2) podanie w tablicach własności mechanicznych stali (R-, R J w postaci konkretnych wartości, niezależnie od wymiarów półfabrykatów (blach, prętów) w Polskich Normach wartości Rm i Re dla stali są zróżnicowane w zależności od grubości wyrobu lub od średnicy pręta (przy większych wymiarach — niższe wartości R i Re) ;
3) ograniczenie liczby różnych współczynników, stosowanych
w dokładniejszych obliczeniach wytrzymałościowych dla uwzględnienia rzeczywistych warunków pracy (np. w przypadku spoin)
4) prowadzenie obliczeń elementów maszyn w zasadzie tylko dla
przekroju najbardziej narażonego na zniszczenie. Założeniem autora jest,, aby w niniejszym podręczniku zostały przekazane podstawowe wiadomości o konstrukcji części maszyn, zasadach ich obliczania, stosowanych materiałach oraz ogólne wytyczne o, zastosowaniu typowych elementów. Podane informacje mogą być pogłębione przez korzystanie z literatury technicznej. W szczególności zaleca się korzystanie z aktualnych Polskich Norm (PN), zwłaszcza wymienionych w podręczniku, a także z Poradnika technika mechanika.


Spis treści
Wykaz tablic i określenie ich tematyki Przedmowa
1. Zasady konstruowania części maszyn
1.1. Zasady ogólne .
l .2. Klasyfikacja i cechy użytkowe części maszyn , .
l.3. Normalizacja części maszyn
1.4. Zasady obliczania wytrzymałości części maszyn
1.5. Wytrzymałość zmęczeniowo-kształtowa ........
1.6. Materiały konstrukcyjne .
1.7. Kształtowanie części maszyn .................
1.8. Tolerancje i pasowania w budowie maszyn . . . .
2. Połączenia nitowe
2.1. Charakterystyka i rodzaje połączeń nitowych
2.2. Rodzaje i wymiary nitów
2.3. Układ sił i naprężeń w złączach nitowych .
. 2.4. Połączenia nitowe mocne
2.5. Kratownice i blachownice
2.6. Nity specjalne
3. Połączenia spajane
3.1. Połączenia spawane
3.2. Połączenia zgrzewane
3.3. Połączenia^ lutowane
3.4. Połączenia klejone
4. Połączenia wciskowe
4.!. Rodzaje i charakterystyka połączeń wciskowych
4.2. Obciążenia połączeń wciskowych
4.3. Obliczanie wytrzymałości elementów połączeń wtłaczanych
4.4. Obliczanie połączeń skurczowych ,
5. Połączenia kształtowe
5.1. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń kształtowych
5.2. Połączenia wpustowe
5.3. Połączenia wielo wypustowe
5.4. Połączenia kołkowe i sworzniowe
5.5. Połączenia klinowe
6. Połączenia gwintowe
6.1. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja połączeń gwintowych
6.2. Budowa i podstawowe parametry gwintu ".
6.3. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie
6.4. Łączniki gwintowe
6.5. Układ sil i praca w połączeniu gwintowym
6.6. Obliczanie wytrzymałości połączeń gwintowych .... ...
6.7. Projektowanie śrub, połączeń gwintowych i mechanizmów śrubowych . ...
7; Elementy podatne
7.1. Klasyfikacja i charakterystyka elementów podatnych
7.2. Sprężyny -r- wiadomości ogólne
7.3. Sztywność i, praca sprężyny
7.4. Sprężyny śrubowe
7.5. Sprężyny płaskie (prętowe)
7.6. Inne rodzaje sprężyn
7.7. Łączniki gumowe
7.8. Układy pneumatyczne i hydrauliczne
8. Połączenia rurowe i zawory
8.1. Rurociągi
8.2. Przewody rurowe
8.3. Połączenia rurowe
8.4. Zawory
9. Osie i wały
9.1. Wiadomości, ogólne
9.2. Obciążenia osi i wałów
9.3. Zasady obliczania wytrzymałości osi i wałów dwupodporowych
9.4. Wytrzymałość zmęczeniowa osi i wałów
9.5. Sztywność osi i wałów
9.6. Zasady konstruowania osi i wałów ,
9.7. Wały wykorbione i wały giętkie
10. Łożyska
10.1. Wiadomości ogólne o łożyskach
10.2. Łożyska ślizgowe
10.3. Łożyska toczne
11. Przekładnie zębate ,
11.1. Ogólna charakterystyka napędów i przekładni
11.2. Rodzaje kół i przekładni zębatych
11.3. Podstawowe określenia i obliczanie wymiarów kół walcowych o zębach prostych
11.4. Współpraca uzębień i rodzaje zarysów zębów
11.5. Obróbka uzębień kół zębatych walcowych
11.6. Przesunięcie zarysu w kołach i przekładniach zębatych ...
11.7. Wytrzymałość uzębień kół walcowych o zębach prostych
11.8. Przekładnie walcowe o zębach skośnych i daszkowych ..'.
11.9. Inne przekładnie z kołami walcowymi
11.10. Konstrukcja kół zębatych walcowych
11.11. Przekładnie kątowe z kołami stożkowymi
11.12. Przekładnie zębate śrubowe (o osiach wichrowatych)
11.13. Przekładnie ślimakowe
Przekładnie obiegowe
11 1 5. Przekładnie złożom-
Przekładnio specjalne- .
Przekładnie cierne
I2tl. Wiadomości ogólne
12.-2. Przekładnie cierne o stałym przełożeniu
12.3. Zasady obliczania przekładni ciernych
12.4. Przekładnie cierne odciążone
12.5. Przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu
13. Przekładnie cięgnowe
J3.1. Wiadomości ogólne
13.2. Przekładnie pasowe z pasem płaskim
3,3 Obliczanie przekładni z pasem płaskim
13.4. Przekładnie pasowe z pasami klinowymi, okrągłymi i zębatymi
13.5. Obliczanie przekładni z pasami klinowymi
13.6. Przekładnie łańcuchowe
14'' Sprzęgła
14.l. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł ....
Normalizacja i zasady doboru sprzęgieł
Sprzęgła nierozłączne
14.4. Sprzęgła sterowane
14.5. Sprzęgła samoczynne
Hamulce
15.1. Klasyfikacja i charakterystyka hamulców
15.2. Hamulce klockowe
15.3. Hamulce cięgnowe
16. Mechanizmy
16.1. Rodzaje mechanizmów i ich klasyfikacja
16.2. Mechanizmy dźwigniowe
16.3. Mechanizmy do otrzymywania ruchu przerywanego .
1-6.4. Mechanizmy krzywkowe
Wykaz literatury

WYKAZ TABLIC i OKREŚLENIE ICH TEMATYKI
1.1. Cechy użytkowe części maszyn
l .2. Przeciętne wartości współczynników bezpieczeństwa
1.3. Zależności do określania wytrzymałości zmęczeniowej
1.4. Orientacyjne własności wytrzymałościowe niektórych gatunków stali
1.5. Orientacyjne własności wytrzymałościowe niektórych gatunków staliw i żeliw . .
2.1. .Wartości naprężeń dopuszczalnych, .stosowane przy obliczaniu połączeń nitowych .
2.2. Rozmieszczenie, nitów w. połączeniach mocnych
3.1. Podział i cechy charakterystyczne połączeń spajanych
3.2. Rodzaje spoin . ..
3.3. Orientacyjne wartości współczynnika wytrzymałości spoin s
3.4. Wymiary zgrzein
4.1. Orientacyjne wartości współczynników tarcia przy obliczaniu połączeń wciskowych
4.2. Dopuszczalne naciski powierzchniowe p„,ax dla połączeń wciskowych
5.l. Dopuszczalne naciski powierzchniowe w połączeniach kształtowych
6.l. Gwinty ogólnego przeznaczenia
6.2. Orientacyjny tok projektowania podnośnika śrubowego
7.1. Orientacyjne własności wytrzymałościowe niektórych gatunków stali sprężynowych .
7.2. Wartości F dla obliczania sprężyn śrubowych . ...
7.3. Wzory do obliczania sprężyn zginanych o przekroju prostokątnym
8. L Naciski powierzchniowe na uszczelki
10.1. Orientacyjne wartości nacisków dopuszczalnych w łożyskach ślizgowych
10.2. Orientacyjne wartości dopuszczalne iloczynu p v dla łożysk ślizgowych
10.3. Podział łożysk tocznych i ich oznaczanie
10.4. Ogólne wytyczne doboru trwałości łożysk tocznych L f,
10.5. Wybrane wartości C/F dla łożysk kulkowych
11.1. Graniczne wartości cech użytkowych dla różnych przekładni
11.2. Normalne moduły m kół zębatych
11.3. Orientacyjne wartości „ dla różnych wartości x .
11 ."4. Wartości współczynników Rr i Bp
11.5. Wartości współczynnika kształtu zęba ą
11.6. Wartości współczynnika przeciążenia Kf ...
11.7. Wartości współczynnika nadwyżek dynamicznych Kv
11.8. Orientacyjne wartości dopuszczalnych naprężeń zginających kgj i twardości HB dla
niektórych materiałów stosowanych w przekładniach zębatych
11.9. Wartości współczynnika C we wzorze Hertza
11.10. Orientacyjne wartości współczynnika W do obliczania nacisków dopuszczalnych w kołach zębatych
11.11. Moduły osiowe i wskaźniki średnicowe dla przekładni ślimakowych walcowych ...
12.1. Wartości współczynnika tarcia L oraz nacisków k„ w przekładniach ciernych
13.t. Charakterystyczne współczynniki dla pasów płaskich
13.2. Współczynnik przeciążenia K w przekładniach pasowych
.13.3. Tok projektowania przekładni pasowej otwartej z pasem płaskim
13.4. Zestawienie wymiarów pasów klinowych i wieńców kół
13.5. Zalecana liczba zębów kół łańcuchowych
13.6. Największe wartości parametrów przekładni łańcuchowych .
14.1. Orientacyjne wartości współczynnika przeciążenia K dla sprzęgieł
14.2. Charakterystyka materiałów ciernych, stosowanych w sprzęgłach i hamulcach ....

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną
O MNIE

Kupując na tej aukcji kupujesz od legalnego przedsiębiorcy, płacącego podatki i składki ZUS, u mnie zawsze otrzymasz dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Fakturę VAT, moja firma jest firmą z krwi i kości a nie firmą "krzak" zaufało mi już ponad 3000 zadowolonych klientów, dołącz do nich

SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM DO LICYTACJI

Zobacz też inne moje aukcje, mam zawsze wystawionych kilka o podobnej tematyce.
Zakup Większej ilości książek na moich aukcjach obniża koszty wysyłki!!!!!
Koszty opakowania, zabezpieczenia przesyłki zawsze pokrywam z własnych środków!!!!!
Książki wysyłam w przypadku otrzymania przelewu do godz. 14.30, w tym samym dniu!!!!!

Waga 640gram
Wymiary24,5x 17cm.
402 strony,
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda
Drobne przybrudzenia i podniszczenia okładki

Koszt wysyłki:
Wpłata / przelew na konto.
Przesyłka ekonomiczna (polecona) 6,50zł
Przesyłka priorytetowa (polecona + priorytet) 8,00zł.
Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 10,00zł.
Przesyłka pobraniowa priorytetowa 12,00zł.
Istnieje możliwość odbioru zakupionego przedmiotu osobiście w Gliwicach.
W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam koszt przesyłki, za pobraniem nie wysyłam za granicę

Wystawiam FAKTURĘ VAT na życzenie klienta, w tym celu proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie wcześniej.

Mój numer konta na które można wpłacić pieniądze po wygranej aukcji:

PKO BP
98 1020 2401 0000 0102 0165 7642

Dla kupujących
Proszę o potwierdzanie aktualnego adresu na który ma być wysłana przesyłka telefonicznie lub e-mail, jeżeli adres na który ma być wysłana jest inny niż zapisany w Allegro

W przypadku pytań proszę o kontakt

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„Zam – Stal”
44 – 100 Gliwice
E-MAIL
jarrrrex@wp.pl
Telefon
Komórkowy:
501 155 886 lub 504 187 609
Stacjonarny
(032) 332 19 77 czynny od godziny 8,00 do 18,00
(032) 230 94 68 czynny od godziny 9,00 do 20,00

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.