Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

DAWNE POLSKIE PRAWO SĄDOWE KARNE POSTĘPEK SADOWY

60.JPG
PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
DAWNE
POLSKIE PRAWO SĄDOWE
W ZARYSIE
(I. PRAWO KARNE. II. POSTĘPEK SąDOWY.)

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
60A.JPG60B.JPG60C.JPG60D.JPG60E.JPG60F.JPG60G.JPG60H.JPG

AUTOR -
STANISŁAW KUTRZEBA

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH, LWÓW - WARSZAWA - KRAKÓW 1921
WYDANIE - 1
NAKŁAD - ??? EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY MINUS JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, NIEPOROZCINANA, NIERÓWNE BRZEGI KART, PRZYBRUDZENIA) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - IV, 111
WYMIARY - 22.5 x 15 x 0,5 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,135 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
NIE ZAWIERA


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

STflNISŁflW KUTRZEBfl
DAWNE
POLSKIE PRAWO SĄDOWE
W ZARYSIE
(I. PRAWO KARMĘ. II. POSTĘPEK SąDOWY.)
LWÓW WARSZAWA-KRAKÓW
WYDflWNICTWO ZflKŁHDU NHRODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
W KRHKOWIE, W SKŁBDZIE GŁÓWNYM WYDfiWNICTW, (JUCH ŚW. Ht^NY L. 11.
W WHRSZHW1E, W WŁHSNEJ KS1ĘGBRMI, ULICR NOWY ŚWIRT MR. 69.
1921

PRZEDMOWA.

Od roku 1919/20 stanowi na wydziałach prawnych Uniwersytetów polskich dawne polskie prawo sądowe obowiązkowy przedmiot wykładów i egzaminów. By ułatwić słuchaczom naukę, zdecydowałem się ogłosić krótki zarys tego prawa. Ponieważ jednak tymczasem, - nim mógł rozpocząć się druk mego podręcznika, wydał prof. Przemysław Dąbkowski „Zarys prawa polskiego prywatnego" (Lwów 1920), czyniący zadość potrzebie młodzieży co do tego działu prawa, ograniczyłem się. w tej książce do przedstawienia dwóch innych działów: prawa karnego i postępku sądowego. Nie objąłem też nią ustroju sądów, który właściwiej jest wykładać w łączności z całością ustroju dawnej Rzeczypospolitej; ustrój sądowy uwzględniłem też już dawniej w mej „Historji ustroju Polski w zarysie" w tomie I.
Z tych dwóch działów, które tu przedstawiam, lepiej opracowane jest dotąd przez historyków prawa polskiego prawo karne, choć jeszcze niedostatecznie, gorzej — bardzo niedostatecznie — postępek sądowy, zwłaszcza co do jego rozwoju w nowożytnej epoce. Korzystając oczywiście w pełnej mierze z dotychczasowej literatury, tyczącej się obu tych działów, nie ograniczałem się do niej przy opracowywaniu tej książki, lecz sięgałem także do źródeł;
zwłaszcza opracowanie postępku sądowego opiera się w przeważnej mierze na źródłowych badaniach.
Uwzględniłem w tej książce jedynie tylko właściwe prawo polskie (wraz z mazowieckiem), więc z pominięciem zarówno prawa litewskiego, jak i innych praw, obowiązujących obok polskiego na terytorjum dawnej Rzeczypospolitej, jak: miejskie (magdeburskiem zwykle zwane), wiejskie, pruskie, ormiańskie itd.

Kraków, we wrześniu 1920 r.
Autor.
SPIS ROZDZIAŁÓW:

Przedmowa................,...... III
CZĘŚĆ I. PRAWO KARNE.
I. Przestępstwo...................... 3
II. Odpowiedzialność zbiorowa............... 8
IIL Wina......................... 12
IV. Współudział w przestępstwie.............. 14
V". Przypadki wykluczające karygodność........... 16
Vi. Rodzaje przestępstw .................. 20
VII. Zemsta......................... 27
YIII. Zadośćuczynienie.................... 33
IX. Pojęcie i charakter kary................. 36
X. Rodzaje kar...................... 38
XI. Wymiar kary...................... 43
-XII. Źródła i literatura ................... 45
CZĘŚĆ II. POSTĘPEK SĄDOWY.
Wstęp......................... 53
I. Żródta......................... 53
II. Rozwój postępku sądowego i jego charakterystyka .... 57
III. Strony i ich zastępcy.................. 60
IV. Pozew......................... 65
- V. Roki......;................... 71
VI. Rozprawa....................... 75
VII. Dowody...................... . . 81
VIII. Wykonanie wyroku . ,................. 89
IX. Środki prawne..................... 97
X. Inne procesy...................... 101
XI. Literatura....................... 108

XII. Źródła i literatura.

Polskie prawo karne nie było nigdy skodyfikowane. W pomnikach ustawodawczych, od statutów Kazimierza W. zwłaszcza począwszy, znajduje się sporo przepisów z tego zakresu w statutach i konstytucjach, sejmowych, lecz pomieszanych z innemi postanowieniami, a zgoła nie wyczerpujących wszystkich kwestyj, tak, że przed ustawodawstwem Kazimierza W. prawie wyłącznie, a później w dużej mierze rozwijało się prawo karne w drodze prawa zwyczajowego. Dla poznania też polskiego prawa karnego rzeczą jest niezbędną poznanie obok i przepisów ustawodawczych także spisów prawa zwyczajowego, oraz pomników praktyki, zawartej w dokumentach, a zwłaszcza w księgach sądowych. Między poszczególnemi dzielnicami
zachodziły też, o ile chodzi o wieki średnie, bardzo znaczne różnice, tak, że rzeczą konieczną uwzględniać źródła specjalne dla tych dzielnic; w nowszej epoce już było ono jednolite na obszarze Korony z wyjątkiem tych dzielnic, w których obowiązywał statut litewski.
Literatura tego przedmiotu jest już dość obfitą, choć jeszcze nie dostateczną; prawie wyłącznie zajmowano się dotąd epoką "wieków średnich, prawo karne nowszej epoki Uwzględnia tylko jedna, zato obszerna praca.
Szerszy zakres obejmują prace;
Hubę Romuald: Prawo polskie w wieku trzynastym. Warszawa 1874. (Także: Pisma Romualda Hubego, t. II. Warszawa 1905).
Tenże: Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego. Warszawa 1881.
Tenże: Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku. Warszawa 1886.
Winawer Maksymilian: Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie. Warszawa 1V)IO.
Dunin Karol: Dawne mazowieckie prawo.Warszawa 1880. Handelsman Marceli: Kara w najdawniejszem prawie
polskiem. Warszawa 1908. Tenże: Prawo karne w statutach Kazimierza Wielkiego.
Warszawa 1909.
Kutrzeba Stanisław: Mężobójstwo w prawie polskiem XIV i XV wieku. Rozprawy wydziału hist. - fil. Akad. Urn. t. 50. Kraków 1907 (i osobno). Zalaszowski Mikołaj: Ius Regni Poloni; e t. II.
Poznań 1702. Warszawa 1741. Ostrowski Teodor: Prawo cywilne narodu polskiego,
t. I. Warszawa 1787 (wyd. 2-gie). Makarewicz Juljusz: Polskie prawo karne. Część
ogólna. Lwów 1919. Dzieła Zalaszowskiego i Ostrowskiego pochodzą jesz-
cze z czasów dawnej Rzeczypospolitej i dają opracowania części szczegółowej prawa karnego, zresztą bardzo niedołężne. Także prace Hubego nie zawierają części ogólnej, ale zajmują się poszczególnemi przestępstwami i karami za nie. Ostatnia z wyżej wymienionych prac chce przedstawić prawo karne polskie, jak ono wyglądało w XVIII stuleciu, z natury jednak prawa karnego polskiego, które nie miało kodyfikacji, sięga i do wcześniejszych stuleci, tak, że omal daje historję prawa karnego w Polsce w nowożytnej epoce.
Z prac monograficznych większa ilość tyczy się zemsty i instytucyj z nią złączonych. Są to prace następujące: Hubę Romuald: Pokora według praw polskich i czeskich. Themis Polska, t. VI. Warszawa 1829. (Także: Pisma Romualda Hubego, t. I. Warszawa 1905.)
Tenże: Wróżba, wróżdai pokora. Ateueum,Warszawa 1884, t. III. (także: Pisma Romualda Hubego, t. I. Warszawa 1905.) Pawiński Adolf: O pojednaniu w zabójstwie według
dawnego prawa polskiego. Warszawa 1884. Ulanowski Bolesław: O pokucie publicznej w Polsce. Rozprawy wydziału hist. fil. Akad. Urn. t. 23. Kraków 1888 (i osobno).
Dąbkowski Przemysław: Zemsta, okup i pokora na Rusi halickiej w wieku XV i pierwszej połowie wieku XVI. Przegląd Prawa i Administracji Lwów 1898 (i osobno).
Ci szewski: Wróżba i" pojednanie. Warszawa 1900. Pawiński Adolf: Odpowiedź wedle obyczaju rycerskiego w prawie polskiem. Ateneum, Warszawa 1896, t. IV.
Baruch Maksymiljan: Z powodu artykułu A. Pawiń-skiego o „odpowiedzi". Ateneum, Warszawal897, t. I.
Dąbków ski Przemysław: Jeszcze o odpowiedzi w prawie polskiem. Przegląd Prawa i Administracji, Lwów 1899.
Również kilka rozpraw poświęcono kwestji grzywien karnych: (
Helcel Z. A.: O grzywnach za czasów Kazimierza W.
Kwartalnik Naukowy, Kraków 1835, t. I. Małecki Antoni: Grzywny karne w dawnej Polsce i najdawniejsza nasza grzywna mennicza. Kwartalnik Historyczny, t. 7. Lwów 1893. Bibljoteka Warszawska 1893, t. II.
Przyboro wski Walery: Kilka uwag o grzywnach karnych prof. Antoniego Małeckiego. Bibljoteka Warszawska 1893, t. III.
Piekosiński Franciszek: W sprawie grzywien karnych w dawnej Polsce. Kwartalnik Historyczny, t. 8. Lwów 1894.
Zestawienie tych prac i innych, ubocznie potrącających tę kwestję, daje Handelsman, Kara, str. 180 i n.
Z innych dziedzin rozpraw bardzo niewiele: Abraham Władysław: Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiem. Przegląd Akademicki. , Kraków 1881.
Szczepkowski A.: O zabójstwie w dawnem prawie mazowieckiem. Gazeta Sądowa. Warszawa 1888. Kierski Kazimierz: O odpowiedzialności karnej małoletnich przestępców. Gazeta Sądowa. Warszawa 1897.
Kohl Alfred: Schuld und Strafe in der Correctura sta-tutorum et consuetiidinum Regni Polo^niae 1532. Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, t. 25.
Kutrzeba Stanisław: Pojedynki w Polsce. Przegląd Polski. Kraków 1900 (Jl osobno).
Rosenblatt Józef: Czarownica powołana. Warszawa 1883.
Ostrożyński Władysław: Sprawa zamachu na Stanisława Augusta. 1891.
Tenże: Ostatni projekt reformy prawa i procesu karnego w Polsce. Rozprawy wydz. hist. fil. Akad. Um. t. 25. Kraków 1890.
Krzymuski Edmund: Józef Szymanowski, przyczynek do reformy prawa i procesu karnego w Polsce w końcu XVIII wieku. Bi bij oteka Warszawska 1891, t. IV.
Co do literatury dawniejszej ob. dział o prawie kar-nem w Bibljografji historji polskiej Ludwika Finkla, t. II.; obszernie literaturę polskiego prawa karnego, oraz pomocniczą, podają też: Handelsman, Kara, i Makarewicz, Polskie prawo karne.
Na określenie działania osób, które wobec sądu występowały w charakterze przeciwników, używano w Polsce pierwotnie wyrazu: prza, który jednak w nowszej epoce wyszedł z użycia, ustępując miejsca wyrażeniom : postępek sądowy lub proces (po łacinie: processus iudiciarius).
Przeciwników, biorących udział w przy, określano nazwą stron (parłeś), przyczem strona występująca jako zaczepna nosiła nazwę powoda (actor), strona zaczepiona — pozwanego (reus, citatus).

XI. Literatura.

Historja postępku sądowego polskiego nie jest dotąd - dostatecznie opracowaną; jedynie do okresu wieków średnich jest trochę prac, epoka nowsza dotąd jest ich zupełnie pozbawioną.
Najważniejsze dla okresu wieków średnich są prace Romualda Hubego: Prawo polskie w wieku trzynastym (Warszawa 1874), Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego (Warszawa 1881) i Sądy, ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku (Warszawa 1886). Specjalnie postępek w spisie prawa zwyczajowego z XIII wieku omawia Maksymiljan Wi-
na we r: Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie (Warszawa 1900), zaś postępek w prawie mazowieckiem Karol Dunin: Dawne mazowieckie prawo (Warszawa 1880)^ Poza temi pracami, przedstawiającemi całość postępowania procesowego w pewnych zamkniętych okresach, jest tylko kilka drobnych monografij, tyczących się zwłaszcza kwestji dowodów:
Anc Dominik: Zewnętrzny porządek sądowy w Polsce w końcu XIV stulecia według ksiąg sądowych łęczyckich. Gazeta Sądowa, Warszawa, 1899. SchÓnett J.: Dowód ze świadków w prawie mazowieckiem. Przegląd Sądowy f Administracyjny, Lwów, 1891. Winiarz Alojzy: Sądy boże w Polsce. Kwartalnik
Historyczny, t. V. Lwów, 1891.
Semkowicz Władysław: Przysięga na słońce. Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. II., Kraków, 1916.
Przyborowski Józef: Znaczenie wsteczy w sądownictwie polskiem za panowania Władysława Jagiełły. Biblioteka Warszawska 1860, t. III. Kraushar Aleksander: O palestrze staropolskiej.
Warszawa, 1882.
Anc Dominik: Kilka słów o adwokaturze i aplikacji sądowej w dawnej Polsce. Gazeta Sądowa, Warszawa, 1899.
Ubocznie przynoszą nieco wiadomości do procesu: Semkowicz Władysław: Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV i XV wieku. Lwów, 1899. Tenże: Zapiska herbowa przemyska z r. 1478. Kwartalnik Historyczny, t. XIV. Lwów, 1900. Dąbkowski Przemysław: Rękojemstwo w prawie
polskiem średniowiecznem. Lwów, 1904. Tenże: Załoga. Lwów, 1905. Tenże: Prawo prywatne polskie. Lwów, 1910, 1911.
Balzer Oswald: Geneza trybunału koronnego. Przewodnik Naukowy i Literacki, t. 12 i 13. Lwów, 1884—5 (i osobno).
Tenże: Kancelarie i akta grodzkie w wieku XVIII. W tegoż autora: Studjach nad prawem polskiem. Poznań, 1889.
Kutrzeba Stanisław: Katalog krajowego archiwum aktów grodzkich i ziemskich w Krakowie. Teka grona konserwatorów Galicji zachodniej, t. III. Kraków, 1909.
Goyski Marjan: Reformy trybunału koronnego. Przegląd Prawa i Administracji, t. 34. Lwów, 1909. Proces graniczny aż po upadek Rzeczypospolitej
omawia:
Laguna Stosław: O prawie granicznem polskiem. Warszawa, 1875.
. Procesu. w sprawach kryminalnych dotykają specjalne monografje:
Balzer Oswald: O prawnej i bezprawnej ucieczce zbro-dniarzów według statutów Kazimierza W. Rozprawy Wydz. hist. fil. Akad. Um. t. XVI. Kraków, 1882.
Ulanowski Bolesław: O prawie azylu w statutach Kazimierza W. Tamże t. XX. Kraków, 1887 (odbitka 1886).
Abraham Władysław: O justycjarjuszach w Polsce W XIV i XV wieku. Rozprawy Wydz. hist. fil. Akad. Um. t. XIX. Kraków, 1885.
Kutrzeba Stanisław: Mężobójstwo w prawie polskiem XIV i XV wieku. Tamże t. L. Kraków, 1907.
JMakarewicz Juljusz: Polskie prawo karne. Część ogólna. Lwów, 1919.


60A.JPG60B.JPG60C.JPG60D.JPG60E.JPG60F.JPG60G.JPG60H.JPGMożesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.