Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

DROGI GRUNTY - Mechanika gruntów i gruntoznawstwo

W książce opisano grunty, ich właściwości i laboratoryjne, badania oraz omówiono rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształce­nia i nośność podłoża gruntowego, stateczność zboczy i budowli, wpływ mrozu na grunty, zagęszczanie gruntów oraz stabilizację gruntów dla celów drogowych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników drogowych i mostowych oraz dla studentów wyższych szkół technicznych.


              Tytuł książki:MECHANIKA GRUNTÓW I GRUNTOZNAWSTWO DROGOWE

              Autor:PROF. MGR INŻ. ZENON WIŁUN
              Stan:okladka db- minus za mocne przytarcia brzegow/rogow okladki

zawartosc -bdb minus za podpis na 1 stronie
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:WARSZAWA
1962
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI
              Ilość stron i format:312 str

17x24 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


SPIS TREŚCI
Wstęp 9
Ogólne wiadomości o gruntach 12

Grunty budowlane 12
Wietrzenie i rozdrobnienie skal 12

Wietrzenie fizyczne 12
Wietrzenie chemiczne 12
Wietrzenie organiczne 13
Rozdrobnienie mechaniczne 13
2.3. Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania . . . 13
Grunty pochodzenia miejscowego ,...., 13
Grunty naniesione 14
8. Podstawowe właściwości fizyko-chemiczne gruntów 20
Skład mineralogiczny gruntów 20
Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych 22
Zjawiska fizyko-chemiczne na powierzchni granicznej 23

Aktywność powierzchni granicznej cząstek gruntowych 23
Pojemność wymienna 26
Potencjał elektrokinetyezny 26
Zjawiska elektrokinetyczne 27

Zjawisko tiksotropii 29
Kapilarność 30
Wpływ cech fizyko-chemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości
gruntów 33

Siły działające między cząstkami gruntu 33
Skurezalność i pęcznienie gruntu spoistego 34
Równowaga wilgotnościowa podłoża gruntowego 35
Ściśliwość i odprężenie gruntu 37
4. Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany 38
Fazy w gruncie 38
Struktury gruntu 38
Skład granulometryczny gruntów 39
Oznaczenie składu granulometrycznego gruntów 40

Analiza sitowa 4l
Analiza areometryczna 41

Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów 43
Podstawowe cechy fizyczne gruntu 44

Wilgotność gruntu 45
Ciężar objętościowy gruntu 48
Ciężar właściwy gruntu 48
4.7. Cechy określające porowatość gruntów 48
Ciężar objętościowy szkieletu gruntowego 49
Porowatość 49
Wskaźnik porowatości 50
4.8. Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich 51
Stopień zagęszczenia 51
Stany gruntów sypkich 52
4.9. Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych .... 52
Granice konsystencji gruntów spoistych 52
Stopień plastyczności 53
Stany gruntów spoistych 53
Wskaźnik plastyczności 53
Oznaczanie stopnia plastyczności metodą waleczkowania 55

Wpływ zawartości wody na ciężar objętościowy gruntów 55
Stany zawilgocenia gruntów 56

Wilgotność całkowita 56
Stopień wilgotności gruntu 56
Stany zawilgocenia 57
5. Laboratoryjne metody oznaczania fizycznych coch gruntów 58
Uwagi wstępne 58
Analiza makroskopowa 58

Rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów spoistych 58
Rozpoznanie rodzaju gruntu sypkiego i jego stanu 62
g.2.3. Barwa gruntu '... 63
Wilgotność gruntu 63
Określenie zawartości węglanu wapnia 63

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych ; 64
Laboratoryjne badania uziarnienia gruntów 64

Wykonanie analizy sitowej 64
Wykonanie analizy sitowo-areometrycznej 65
Wykonanie analizy sitowo-pipetowej 71
5.5. Oznaczenie podstawowych cech fizycznych gruntu 72
Oznaczenie wilgotności gruntu 72
Oznaczenie ciężaru objętościowego 72
Oznaczenie ciężaru właściwego 74

Oznaczenie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich 75
Oznaczenie stopnia plastycznośoi gruntów spoistych 75

Oznaczenie granicy płynności 75
Oznaczenie granicy plastyczności 77
Oznaczenie granicy skurczalności 77
5.8. Wskaźnik piaskowy ; *. 78
Uwagi ogólne 78
Oznaczenie wskaźnika piaskowego ' 78
<». Przepływ wody w gruncie 81
Rodzaje wody w gruncie 81
Woda gruntowa 81
Wodoprzepuszczalność gruntów 83
Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie 85
Siatka przepływu 88
Ciśnienie spływowe 92
Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu 92
4

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych ... 94
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu 96
Laboratoryjne metody oznaczania współczynników wodoprzepuszczalności 98

Oznaczanie współczynników wodoprzepuszczalności gruntów sypkich 98
Oznaczanie współczynników wodoprzepuszczalności gruntów spo­
istych 99

Laboratoryjne metody oznaczenia wielkości sił ssania wody przez grunt . . . 101
Ruch wody kapilarnej w gruncie z uwzględnieniem wielkości podciśnienia 10*
Ruch wody w częściowo zawilgoconych gruntach 107
Prędkość przepływu wody kapilarnej 108
7. Właściwości mechaniczne gruntów i laboratoryjne metody ich oznaczania 109
Odkształcenia gruntów 109
Ściśliwość gruntów 109

Badanie ściśliwości gruntów 110
Moduły ściśliwości pierwotnej i wtórnej 112
Współczynnik ściśliwości gruntu 115
Moduł odkształcenia Ev i współczynnik rozporu bocznego 116
Ściśliwość gruntów makroporowatych 118
7.3. Wytrzymałość gruntów 119
Wytrzymałość gruntów na ścinanie 119
Opór tarcia wewnętrznego gruntu 120
Spójność właściwa 121
Wytrzymałość gruntu spoistego na ścinanie 122
Laboratoryjne metody oznaczania kąta tarcia wewnętrznego i oporu
spójności .' 123
Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość 127
7.4. Dodatkowe uwagi 128
8. Naprężenia w ośrodku gruntowyn 129
8.1. Wiadomości wstępne 129
8.1.1. Półprzestrzeń gruntowa 129
8.1:2. Zasada superpozycji 129
8.1.3. Naprężene pierwotne i całkowite 130
8.2. Wyznaczenie naprężeń pierwotnych 130
Wyznaczenie naprężeń pierwotnych pionowych 130
Wyznaczenie naprężeń pierwotnych poziomych 132

Rozkład naprężeń w gruncie od działania pionowej siły skupionej 132
Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego 136

Metoda punktów narożnych 137
Metoda punktów środkowych 138

Wyznaczenie naprężeń pod nasypami 138
Wyznaczenie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego 141
Nomogram Newmarka 141
Rozkład naprężeń pod absolutnie sztywnymi fundamentami 143
Wyznaczenie naprężeń metodą punktu znamiennego 144
Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni pólprzestrzeni . . 145
Wyznaczenie naprężeń pod fundamentami budowli 146
Podłoże budowli i jego głębokość 149
9. Odkształcenia i nośność podłoża gruntowego 150
9.1- Odkształcenia podłoża 150
Wypieranie gruntu spod fundamentu 152
Wyznaczenie wielkości obciążeń krytycznych 152
5
Wyznaczenie wielkości obciążeń granicznych 154
Obciążenia graniczne w przypadku podłoża uwarstwionego 157
Obciążenia graniczne w przypadku działania na fundament sil poziomych 159
Stosowalność wzorów na obciążenia graniczne i dopuszczalne 161
Obliczenie osiadań 161
Osiadanie obciążonej powierzchni półprzestrzeni sprężystej 165
Współczynnik podatności pionowej gruntu 168
Moduł podatności podłoża nawierzchni drogowych 168
Osiadanie fundamentu obciążonego mimośrodowo 169
Przebieg osiadań fundamentów w czasie budowy i eksploatacji budowli .. 169
Konsolidacja gruntów ściśHwych 170
"Wielkości dopuszczalnych osiadań i dopuszczalnych różnic osiadań 177
10. Stateczność zboczy i budowli 180
Osuwiska, zsuwy i spływy zboczy . . 180
Równowaga zboczy w gruntach sypkich 181
Równowaga zboczy w gruntach spoistych 183
Równowaga zboczy przy zsuwie 185
Dodatkowe czynniki wpływające na zmniejszenie stateczności zboczy 185
Zabezpieczenie stateczności zboczy 187
Zabezpieczenie stateczności budowli 189
11. Wpływ mrozu na grunty i środki zapobiegawcze 190
Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków 190
Tworzenie się wysadzin 192
Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu 193
Głębokość przemarzania gruntu 196
Kryteria gruntów wysadzinowyeh 197
Przełomy nawierzchni drogowych 202
Zabezpieczenie nawierzchni drogowych od wyeadzin i przełomów 204
Zabezpieczenie istniejących słabych nawierzchni drogowych od wysadzin
i przełomów 206
11.9. Zabezpieczenie budowli przed wysadzinami 207
11.10. Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę 210
12. Zagęszczanie gruntów 211
Wstępne rozważania 211
Zagęszczenie gruntów i wskaźnik zagęszczenia 212
Laboratoryjne metody zagęszczania gruntów 214
Kryteria minimalnego wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego ..... 216
Zagęszczenie gruntu na terenie budowy 219
Kontrola zagęszczenia gruntów 220
18. Stabilizacja gruntów dla celów drogowych 223
Ogólne wiadomości 223
Mieszanki optymalne 226
Nastawianie i kontrola mieszanek optymalnych 232

Mieszanki gliniastopiaskowe z dwóch gruntów 232
Mieszanki gliniastopiaskowe z trzech gruntów 233
Mieszanki gliniasto żwirowe 233
Kontrola wartości granicy płynności i wskaźnika plastyczności . . . .234
Kontrola wilgotności i ciężaru objętościowego układanej mieszanki 235
13.4. Stosowanie chemicznych środków przeciwpyłowych 236
8 . '
13.5. Stabilizacja gruntów cementem 238
Wiadomości wstępne 238
Badanie laboratoryjne cementogruntu 239
Kontrola robót przy stabilizacji gruntów cementem 244
13.6. Stabilizacja gruntów bitumami 245
Wiadomości wstępne 245
Badania laboratoryjne 240
Powierzchniowe bitumowanie i mieszanie na drodze 252

Stabilizacja chemiczna gruntów 253
Wykonawstwo robót stabilizacyjnych 254
14. projektowanie nawierzchni drogowych podatnych z uwzględnieniem cech podłoża
gruntowego 257
Nawierzchnie drogowe 257
Przegląd ważniejszych metod projektowania nawierzchni podatnych 258
Metoda CBR 258

Opis metody 259
Laboratoryjne oznaczenia wskaźnika CBR 261
Uwagi dotyczące oznaczenia wskaźnika CBR 264

Metoda Glossopa i Goldera 266
Metoda DORNII > 268
Metoda szwajcarska VSS '. 274
Analiza porównawcza metod projektowania nawierzchni podatnych 275
15. Klasyfikacja gruntów dla eeltfw drogowych 278
Wstępne rozważania 278
Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim 280
Klasyfikacja gruntów dla celów budowy lotnisk według A. Casagrande'a . 280
Projekt klasyfikacji gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora 281
16. Badania terenowe 283
Cel i etapy badań 283
Badania terenowe na bagnach i torfowiskach 284
Otwory badawcze 285
Woda gruntowa 289
Próbki gruntu 29°
Sondowanie 290
Próbne obciążenie gruntu 292
Polowe badania laboratoryjne gruntów 294

Oznaczenie wilgotności naturalnej i ciężaru objętościowego gruntu 294
Badania polowe wytrzymałości gruntu spoistego przy jednoosio­
wym ściskaniu 2^5
Wysokość kapilarnego podciągania 296

Dokumentacja geotechniczna 2^6
Sporządzenie przekrojów geotechnicznych 29'
Wyznaczenie uogólnionych wartości charakterystyk gruntowych dla ty­
powych warstw , 298
Opis terenu 30*
17. Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów 302
Wstęp 302
Opis nomogramów 302
Dokładność nomogramów 303
Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów 3^3
Wykaz piśmiennictwa 31°
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje
add_me.gif

mech grunt i drogowe 01.jpg
mech grunt i drogowe 02.jpg
mech grunt i drogowe 03.jpg
mech grunt i drogowe 04.jpg
mech grunt i drogowe 05.jpg
mech grunt i drogowe 06.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.