Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

EKSTERMINACJA LUDNOSCI NA RZESZOWSZCZYZNIE 1939-45

AUTOREM KSIĄŻKI JEST TADEUSZ KOWALSKI.

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:Wstęp


Niniejsza praca jest próbą przedstawienia polityki ludnościowej oku¬panta hitlerowskiego, a szczególnie najbardziej skrajnej jej formy, tj. bezpośredniej eksterminacji we wschodniej części dystryktu krakow¬skiego.
Problematyka ta, obszerna i bardzo złożona, wymagająca zresztą* żmudnych i czasochłonnych badań, nie pozwoliła autorowi na omówienie tego zagadnienia w odniesieniu do terenu całego dystryktu krakowskie¬go ani też — co terytorialnie byłoby uzasadnione -r- całej południowo--wschodniej Polski. Istniejące w poszczególnych województwach ośrodki naukowe, a szczególnie działające od zakończenia wojny w każdym z nich Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich, rozpoczęły badanie tego zagadnienia zaraz od wyzwolenia na własnym terenie. Istniejące wtedy województwa z inicjatywy władz centralnych obliczały straty lud¬nościowe, i gospodarcze na swoim terenie i tworzyły już wtórne1'źródła okupacyjne w swoich granicach administracyjnych. Nagromadzona w tej sytuacji baza źródłową oraz kwerenda archiwów centralnych zezwoliły w ciągu tego okresu na opublikowanie drukiem w każdym z tych ośrod¬ków wielu cennych prac regionalnych, które zapewne staną się w przy¬szłości cennymi przyczynkami do syntezy dziejów okupacji hitlerowskiej, na terenie wszystkich ziem polskich.1
Działająca na omawianym terenie najpierw Tamowsko-Rzeszowska Komisja do badania zbrodni niemieckich, a później Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie, a także powstały w'latach siedemdziesiątych młody i prężny ośrodek akademicki, rozpoczęły tu ba¬dania tego zagadnienia, dorabiając się wielu cennych i pożytecznych za¬równo dla potrzeb dydaktyki, jak i wychowania młodego pokolenia pozy¬cji. Stąd też celowym i uzasadnionym jest omówienie tego zagadnienia na tym terenie, który w dalszych częściach pracy występuje pod nazwa¬mi „Rzeszowszczyzna", „Rzeszowskie" czy „południowo-w^chodnia część Polski". W zasadzie podjęto tu próbę omówienia eksterminacji ludności na terytorium byłego woj. rzeszowskiego, które istniało w latach 1944—-1975, a. które to w czasie II wojny światowej tworzyło (nie całkowicie) wschodnią część Dystryktu krakowskiego. Tak więc nie pojęcia geogra¬ficzne, a tylko podziały administracyjne i istniejące lub powstałe w nich instytucje naukowe zadecydowały o takim, a nie innym zakresie badań terytorialnych, co zresztą ma dziś miejsce na terenie całej Polski.

Z bezpośrednią eksterminacją ludności społeczeństwo tego regionu zetknęło się zaraz po wkroczeniu na to terytorium oddziałów zbrojnych Wehrmachtu, a wraz z nimi różnych formacji policyjnych. Już wtedy zaczęła się ujawniać groza wyniszczenia nie tylko biologicznego, ale i ekonomicznego społeczeństwa polskiego.
W ostatnich czterdziestu latach, dzielących nas od dnia kapitulacji hitlerowskich Niemiec, polska literatura naukowa dorobiła się dużej licz¬by publikacji historycznych, poświęconych II wojnie światowej. Więk¬szość z nich dotyczy walki zbrojnej, działań partyzanckich i dywersyj¬nych oraz działalności organizacji politycznych i wojskowych. Wciąż je¬szcze mało jest, i to zarówno w literaturze ogólnopolskiej, jak i regional¬nej, publikacji na temat różnych form eksterminacyjnej polityki okupanta hitlerowskiego wobec społeczeństwa polskiego.
Fundamentalne w tym względzie prace prof. prof. Czesława Madaj-czyka, Czesława Łuczaka i Czesława Pilichowskiego 2 wytyczają niejako kierunki dalszych badań w literaturze regionalnej, dotyczącej II wojny światowej. Rozpracowana w nich polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec na terenie ogólnopolskim w dużej mierze' ułatwi¬ła badaczom regionalnym pogłębienie tego zagadnienia na „swoim", wą¬skim nieraz terenie, w czym dostrzegamy znaczny postęp w badaniach nad dziejami II wojny światowej. Ten ożywiony regionalny ruch nau¬kowy w formie organizowania sesji naukowych, odczytów i wystaw, po¬pierany jest nierzadko inicjatywą wydawniczą, w wyniku której ukazało się wiele cennych i poszerzających problem publikacji.
W Rzeszowskiem do niedawna zajmowano się przede wszystkim ru¬chem oporu i różnymi przejawami życia politycznego podczas II wojny światowej. Niemniej jednak w pracach monograficznych różnych miej¬scowości b. woj. rzeszowskiego opublikowano wiele prac, dotyczących strat biologicznych. Myślimy tu o monografiach Przemyśla, Jasła, Kro¬sna, Sanoka, Tyczyna, Sędziszowa i wielu innych. W latach siedemdzie¬siątych, w znacznym stopniu z inicjatywy Głównej i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie, ukazało się wiele cennych rozpraw dotyczących polityki eksterminacyjnej okupanta hitlerowskiego w tym regionie.
Plonem sesji popularno-naukowej w Jaśle jest cenna książka Jasło oskarża 3 w której autorzy omówili podstawowe formy eksterminacji lud¬ności tego regionu. Dość szczegółowo opisano tu zbrodniczą działalność jasielskiej placówki gestapo oraz zamieszczono wiele oryginalnych źródeł i unikalnych zdjęć. Region ten wzbogaciła również książka Mieczysława Wieliczki — Jasielskie w latach drugiej wojny światowej i, w której au-

tor omówił eksterminację -ludności _ regionu Podkarpacia. Podstawowa część pracy dotyczy jednak ruchu oporu.
Cenną pracą o charakterze źródłowym jest świeżo wydana książka St. Dąbrowy-Kostki, Hitlerowskie afisze śmierci. Autor przedstawił w niej problematykę okupacji ziem polskich przez III Rzeszę Niemiecką w Ge¬neralnej Guberni a zwłaszcza w dystrykcie krakowskim, wykorzystując jedno z najbardziej obiektywnych źródeł, jakim są afisze śmierci.f .
Duże zasługi w badaniach nad organizacją hitlerowskich formacji policyjnych — szczególnie nad policją bezpieczeństwa w tym regionie — posiada ..tu St. Zabierowski. Autor, który stykał się w czasie II wojny światowej z policją hitlerowską i administracją cywilną okupanta — za¬równo z autopsji, jak i na podstawie fragmentarycznych źródeł, odtwo¬rzył w miarę wiernie w licznych swoich pracach sieć różnorodnych pla¬cówek formacji policyjnych i ich zbrodniczą działalność.6 Problem ten znacznie poszerzył na całym Dystrykcie krakowskim Józef Bratko w pra¬cy Gestapowcy — Kraków 1985.
W badaniach nad stratami biologicznymi omawianego regionu wyniki swoich dociekań opublikowali również tacy regionalni badacze jak: Cze¬sław Leosz, Czesław Cyran, Antoni Rachfał i wielu innych. Autor niniej¬szej pracy także zajmował się tym problemem, a wyniki niektórych swoich badań opublikował drukiem.7
Niniejsza praca, omawiająca z jednej strony narzędzia zbrodni (Wehr-macht, policja, władza administracyjna, więzienia), z drugiej pokazuje niektóre zaledwie formy eksterminacji, tj. aresztowania, egzekucje, pa¬cyfikacje i eksploatację siły ludzkiej, które na tym terenie przyniosły najbardziej trwałe „plony" w postaci strat biologicznych, utraty zdrowia i życia mieszkańców. Książka oparta jest przede wszystkim o zasoby archiwalne OKBZH w Rzeszowie, Wojewódzkiego Archiwum Państwo¬wego i innych archiwów terenowych, gdzie zachowały się fragmenta¬ryczne zespoły akt sądowych, więzień, urzędów powiatowych, Rady Głównej Opiekuńczej i wiele innych. Podstawową bazę tych archiwów stanowią akta drugorzędne, wytworzone w Polsce Ludowej. Są to akta Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; relacje, wspomnienia i zeznania naocznych świadków tych przykrych zdarzeń. Wobec braku źródeł ory¬ginalnych, oparto się jednak na tego rodzaju ba.zie, co spowodowało wie¬le luk i nie wyjaśnionych sytuacji w całej pracy. Dostępny dotąd zasób źródłowy pozwolił autorowi na omówienie zaledwie niektórych ferm ek-

sterminacji ludności tego terenu i wyciągnięcie uogólnień co do strat biologicznych. Stąd też zwłaszcza dane liczbowe z konieczności muszą — jak na tym etapie badań — pozostać szacunkowymi. Jest to słaba strona niniejszej pracy. Żmudna kwerenda w archiwach centralnych, zwłaszcza w Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce aczkolwiek nie wzbogaciła wiele całości pracy o nowy materiał, to jednak dała autorowi przekonanie o potrzebie i pożytku w podejmowaniu tego typu prac. Autor nie dysponował także w celach porównawczych i zało¬żeń metodologicznych podobnymi pracami z ościennych ośrodków uni¬wersyteckich, a zwłaszcza krakowskiego i lubelskiego, gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy stosowali te same formy walki, podobnie jak w całej Generalnej Guberni, do której regiony te w czasie II wojny światowej należały.
Niniejsza praca nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu, nie¬mniej jednak autor jest przekonany, że przedstawione w niej rezultaty jego badań przyczynią się do zapełnienia luki w literaturze regionalnej tego przedmiotu i zachęcą innych historyków do dalszego wnikliwego studiowania poruszonych tu zagadnień.
Za cenne krytyczne uwagi i pomoc podczas jej pisania pragnę w tej formie podziękować Prof. drowi hab. Andrzejowi Pilchowi z UJ w Kra¬kowie, drowi Tadeuszowi Biedzie z Wojewódzkiego Archiwum Państwo¬wego w Rzeszowie oraz drowi Juliuszowi Petrusowi z Rzeszowa.SPIS TREŚCI


Wstęp . _ ...--.■ . . . . 5
Rozdział I
Wrzesień 1939
Pierwsze zbrodnie Wehrmachtu i hitlerowskich formacji policyjnych ... 18
Organizacja zarządów wojskowych, policji i administracji cywilnej .... 22
Rozdział II
Więzienia i areszty oraz ich rola w eksterminacji miejscowej ludności ... 35
Rozdział III
Aresztowania i egzekucje 53
Zbrodnie w więzieniach i obozach hitlerowskich 63
Rozdział IV
Pacyfikacje 75
I. Za czynny opór wojska i ludności cywilnej w kampanii wrześniowej
II. Likwidacja ludności podejrzanej o lewicowe poglądy 79
III. Zwalczanie członków ruchu oporu ■ 82
IV. Za przechowywanie jeńców radzieckich, Żydów, względnie udzielanie
pomocy partyzantom polskim i radzieckim 97
V. Za rozstrzelanie obywatela niemieckiego względnie konfidenta przez pol¬
ski ruch oporu 106
VI. Donosy konfidentów i kolaborantów 107
VII. Za akcje partyzantów w 1944 r HO
Uwagi końcowe 113
Rozdział V
Eksterminacja ludności innych narodowości . . 121
Eksterminacja Żydów '. 123
Eksterminacja jeńców wojennych 147
Eksterminacja Cyganów 160
Zagadnienie mniejszości narodowej ukraińskiej 161
Rozdział VI
Eksploatacja siły roboczej 163
Obozy pracy przymusowej 165
Wyzysk siły roboczej polskiej młodzieży 171
Praca w zakładach przemysłowych - 176
Wywóz na roboty przymusowe 180
Inne formy wyzysku siły roboczej 187
Wyzysk siły roboczej Żydów 188
Wyzysk siły roboczej jeńców koalicji antyhitlerowskiej 193

Uwagi końcowe . ..'»" ~1 » i * * • . >■* .. V ,..,..*. 197
Bibliografia . 201
Indeks nazwisk ,. . - .' ■ -,, 208
Indeks miejscowości • 2.15
Spis tabel ■ ■ 222SPIS TABEL


Tabela 1.
Wykaz więzień i aresztów we wschodnie] części dystryktu krakowskiego . . 48
Tabela 2.
Wykaz pacyfikowanych miejscowości na Rzeszowszczyźnie w okresie II wojny
światowej 114
Tabela 3.
Rozmieszczenie przestrzenne ludności niemieckiej przed wojną 122
T a b e 1 a 4.
Rozmieszczenie przestrzenne (wiąksze skupiska) ludności żydowskiej przed
wojną . . . . . - 1^5
Tabela 5.
Żydzi wymordowani w regionie . . . ■ . . . . . . . . . . 141
Tabela 6.
Żydzi wywiezieni do obozów poza regionem i w nich wymordowani bądź
zmarli 1 142
Tabela 7.
Ludność żydowska silą wydalona za niemiecko-radziecką linię demarkacyjną . 143
Tabela 8.
Ludność żydowska, która w 1939 r. uciekła bądź została siłą wyrzucona za
niemiecko-radziecką linię demarkacyjną (łącznie z liczbami podanymi
w tab. 7) 146
Tabela 9.
Szacunkowe dane o liczbie pomordowanych i przebywających w obozach
jeńców wojennych na terenie Rzeszowskiego . . : .158
Tabela 10.
Liczba wywiezionych z poszczególnych powiatów 185INDEKS NAZWISKA
Adamczyk Edward 94 Adamczyk Jan 81, 82 Altrichter F. 76 Anders W. 59 Argasiński Roman 107 Arit Fritz 121' Augustyn Józef 86 Auriga Rudolf 70
B
Babynycz Dymitr 44 Badoglio 150, 195 Bajus Stefan 78 Banaś Stanisław 96 Bańka Agnieszka 86 Bańka Andrzej 86 Baran Helena 97 Baran Kamila 97 Baran Tadeusz 97 Baran Zofia 97 Barciszewski M. 152 Barszczak Antoni 168 Bartel Lothar 102 Bartsch Hans 136 Barycz (bracia) 112 Bartkowicz Władysław 85 Battl 132
Bawor Aniela 106-, 109 Backer Leopold 45, 136 Bąk Władysław 84 Bełcha Jan 89 Benbenek J. 20, 28, 55 Benewitz Heinrich 200 Berenstein T. 127 Bieda Tadeusz 5, 8, 147 Bielak Franciszek 100 Bielenda Józef 88 Bienenstock 138 Bieniasz 82

Bieniowski Marian 80 Bilik Wilhelm 43 Bitkower 140 Bissing 21 Blank 179 Bławacki Wasyl 28 Bocłmacki Feliks 151 Bogula 138 Bojarska B. 108 Bonar Roman 93 Bonek 28
Borowiec Antoni pseud. „Pal" 91 Borowiec Ignacy 91 Borowiec Paweł 91 Borsuk Teodor 78 Botner Karl 172 Brandhuber J. 68 Bratko Józef 7 Brauchitsch 15, 22, 23 Braun Erich 25 Bubiak Jan 78 Bubiak Olena 78 Buczkowski Józef 90 jBulichrowski 80 Bultmach 138 Burdy Jan 85 Buhler 178, 184 Byszewski (rodzina) 78
C, C
Car Stefan 28
Chanas Stefan 77, 78
Cudziło Aniela 100
Cynarski St. 6, 96, 136, 145
Cyran Czesław 7, 28,.41, 42, 43, 55, 61,
66, 79
Czachor Antoni 86 Ćaltos 9
Czech Marian 135 Czerwonka Franciszek 110

Czerwonka Julia 110 Czerwonka Maria 110
Czerwonka Stanisław 110 Czerwonka Weronika 110 Czudak Grzegorz 90 Ćwik Władysław 95
D
Darecki Ryszard 9, 14
Datner Szymon 15, 21, 47, 53, 69, 79,
147 Dąbrowa-Kostka Stanisław 7, 44, 68,
79, 81, 84, 85, 87, 88, 92, 106, 109,
110, 111, 112 Dąbrowski E. 68 Dec Stanisław 109 Delikat Franciszek 89 Deręgowski Bronisław 54 Deręgowski Józef 54 Dębiński 55. Dieschok 110 Diduch Jan 44 Diii G. 18, 22
Dobrowolski Mieczysław 95 Doli Otmar 76 Dominikus Josef 136 Domino Mieczysław 165 Doppke 87, 108, 110 Dragan Jan 78 Drohojewski 55 Dronka Stanisław 54 Drzyzga Teodor 45, 136 Duda Kazimiera 93 Duda Stanisława 93 Duda Stanisław 93 Duda Teresa 93 Dudek Józef 80 Dudek N. 108, 109 Dwernicki Szczęsny 107 Dyjak Tadeusz 142 Dziadosz E. 128, 167 Dziedziak Michał 95
E
Eberhard R. 76
Ehaus Heinz 30, 38, 56, 81, 84, 87, 89, 130, 165, T82, 200
Ehlers 59 Eisenbach.A. 123 Eisenlohr 31

Eisner Willi 102 Endeward Adolf 41, 43 Erazmus Jan 95
Fabrycy Kazimierz 9, 10, 11, 13 Fajkowski J. 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 102, 103,
104, 106, 107, 110, 113 Falanga Michał 88 Fąfara Władysław 88 Fellenz Martin 130, 131, 132 Ferdek (rodzina) 161 Ficowski J. 161 Fijałkowski Bolesław 13 Filar Alfons 61 Filipiński N. 107 Fischer Erich 102 Fischer Wilhelm 153, 159, 164 Flaschke Hans 39, 64, 71, 81, 94 Fley 135 Fock 66
Fokt Johann 135 Folta Bronisław 82 . Fołta Franciszek 82 Fołta Władysław 54, 58, 82 Foryś Józef 111 Foryś Ludwik 111 Frank Hans 23, 26, 35, 65, 70, 73, 107,
178
Froń B. 127 Fundheller Ernest 136 Fus Bronisław 93 Fus Zofia 93
G
Gagat Katarzyna 100
Galos E. 156, 194
Garbacik J. 6, 96, 136, 145
Garbler Julius 85, 95, 200
Gargała Władysław 92
Gawron 87
Gentz'Walter 29, 30, 136, 181, 200
Gienanth 148
Giercke Hans 87
Giesselmann 152
Globocnik Odillo 76, 123
Gładysz Jan 106
Goebels 195
Goetz St. 72, 73, 157, 191, 194
Goldstein 143

Gorayski (rodzina) 154 ".. ,: :. ■.." . ; ..
Gorczyca Jan 111
Gotkowski Bronisław 174
Gottschield 138
Goth Amon 141
Grauzer Augustyn 44
Gross Karol 78
Grygo Józef 41
Grzegorczyk Józef 174
Grzesik Zofia 96
Grzeszczak Adolf 84
Gulis Józef 95 . ■•
Gulis Władysław 95
Gumkowski J. 70
Gunzelmann 148 .■..'.
Gutkowski Wincenty 58
H
Habaj Czesław 89
Haenicka 148
Hachmann Anton 82, 83, 87, 106, 108
Hahn Ludwik 18, 25, 79, 126
Haller 37
Hałdaś Andrzej 86 ■
Hałdaś Antonina 86
Hałdaś Władysław" 86
Hamann Heinrich 25
Harke 138
Hartlieb 138
Hasselberg Alfred 18, 20, 37, 126, 127
Heiden Karl 90
Heindrich Hansen 90
Heinisch Fritz 31
Herrgot 148
Herzog Józef 143
Heuchert Jerzy 28, 89
Heydrich Reinhard 18, 147
Hildt 138
Himmler 23, 75, 123
Hitler Adolf 15, 22, 24, 26, 123, 163,
168, 180, 185 Hoering N. 140 Hołda Jan 112 Horodyński (rodzina) 58, 59 Honnig J. 154 Humeniuk Leo 42, 66
Iskrzycki Józef 89 Iwaneczko Antoni 42

Jadam Bolesław 82
Jamzaga Stanisław 89
Jarek* 83
Jaszowski Rudolf 108 ■
Jeck 91
Jellenta S. 154
Jędrzejczyk Piotr 100
Jędrzejowicz (rodzina) 64
Jądruch Aniela 100
Jóźwiak Józef 92
Jurga. Tadeusz. 9, 13, 14, 15
R L
Kadżkadze Grzegorz 85 Kalandyk Zdzisław 174 Kalęba Helena 92 Kalęba Maria 92 Kaliciński Zdzisław 180 Kania Jan 95 Kania Stanisław 6 Kania Władysław 85 Karakuła Jan 87 Kasior Z. 9, 79 . Kawa Jakub 95 Keiman Jakub 140 Kędzierski Marcin 100 Kędziora Aleksander 154 . Kędziora Tadeusz 82 Kędziora Władysław 82 Kienitz 14 Kipa Wojciech 95 Kirchner Gustaw 37 Kiszka Nestor 43 Klarenbach 108, 110 Kleindienst 138 Kleist 12, 14 . Klepak Jan 106 Klipper 138 Kłonicki St. 85 Klusek Krzysztof 95 Kłyż Jan 96 Kobs 138, 139 Kobyra Mateusz 89 Kogutek J. 72, 88 Kochański 180 Kołodziej Władysław 81 Koniew Iwan 197 Konkol K. 153 Kosiński Franciszek 80, 81 Kostrzewa Irena 96

Kostrzewa Roman 96 Kostrzewa Zofia 96
38, 55, 131
5, 7 , 21, 29, 58, 64
97, 110, 128, ; 129
142, 143, 145, : 147
154, . .156, 16D, lGfci
181, 186, ' .190, 191
Kot -Micłiał 85 .: i Kotowicz Jan 78 Kotula Franciszek Kowalski Tadeusz
73, 89, 90, 91
135, 137, 140,
150, 152, 153,
167, 169, 174/
192, 194, 199
Koza Kazimierz 89 . . .■;..".
Kozioł Antoni 94 "■'
Kozioł Zofia 94 Kozioł Władysław 28 Kozłowiecki A. 144 Kozłowski Eugeniusz 9 Kreil Ferdinand 102 ... Kret M. 153
Krotzman 42, 135 ■ . .
23
Kruczek Władysław 54
Kruger Friedrich Wilhelm
Krzanowski Paweł-89-
Kubisztal Jan 90
Kuczkowski 44
Kulas Józef 92 :
Tomek" 105, 106
Kułaga Władysław 81 Kupisz Marian 98 . : Kustroń Józef 15 Kutym Andrzej 104 Kuraś Jan 95 Ktibler Heinz 19, 78 Kwilecki A. 162 . Kwilosz Wojciech Kyc Wł. 70
Langer Władysław 13, 15
Laser 138
Lasota Antoni 91
Lasota Ignacy 91
Latocha Jan 151
Leosz Czesław 7, 44, -45, 46, 59, 62, 68,
96, 97, 106, 111, 136 Leszczyński Kazimierz 19, 53, 70, 78,"
126, 141, 198 : Leśniak Eugeniusz 91 Leśniak Z. 175 Lewandowski Józef 106 Lib Władysław 174 Lieberman Jakub 135

Liebsch Paul 94 Liedtkie 132
Linden 42 :.". i -
Lipski vel Linde Johann 66
Lisowski.Kazimierz 99
List Wilhelm 9, 18, 23, 55; 126
Lossacker Ludwig 44
Lohr Alexander 16
Lorzer Bruno 16 r
Lubomirski Andrzej55: ...:-' " :■;'":'. -.-■. .
Lubomirski Jerzy Rafał 55
h
Łabaj Leon 70 .._
Łabuz Józef 93
Łęcki Stanisław 111
Lozański Jan 61
Łuszak Czesław 6, 26, 59, 123, 163, 172,
179, 188, 195 Łuwiński Alfred 80 Łysek Józef 80 Łysek Kazimierz 95 "
M
Mack Hans 24
Maczek Stanisław 12, 14
Madajczyk Czesław 6, 26, 113, 158, 184
Madejewska Florentyna 59
Madejewski (rodzina) 58, 59
Madejewski Ludwik 59
Magda Stanisław 86
Mach Honorata 87
Mach Józef 87
Majewski 58
Majcher 80
Małek Jakub 104
Manstein Erich 9 ■ .
Mańkowski Zygmunt 113
Marcin Jan 95
Marszałek J. 128, 167
Martyński N. 107
Maruda Jan 95
Maślanka Florian 103
Masłowska Zofia 93
Mazur Józef 82
Mazur Stanisław 108
Mazur Władysław 82
Mazurkiewicz Antoni 90
Mazurkiewicz Franciszek 90
Merkwa Jan 111
Michall Rudolf 102
Michałko M. 150
Micheja Tadeusz 174

Mikrut Alfred 112
Mikrut Jan 85
Mikrut Stanisław 112
Mikulski Józef 92
Mirek Walerian Władysław 108
Morawiecki N. 108
Mothes Wolter 102
Myszów Franciszek 21
Myszów Wawrzyniec 21
Myśliwiec Władysław 46
Naraniewicz Kasper 42 Neisel 174 Neumann 132 Niziński Tadeusz 108 Noga Jan 88 Nosek Karol 87 Nosek Zdzisław 44 Nowak Bronisław 42 Nycek Jan 86
O
„Ojciec Jan" (pseud.) 105 Okwieka Józef 46 Osetek Józef 88 Osetek Kazimierz 88
Paleń Antoni pseud. „Jastrząb'
Palten Josef 25
Pałasz Michał 43
Pałka Stanisław 80
Panek Jakub 82
Paruch Andrzej 95
Pasek Józef 100
Pasek Karolina 100
Pasek Kazimierz 100
Pawłowska Anna 100
Pelc Karol 100
Perschke Karl 136
Petrus Juliusz 8, 162
Pęk Jan 100
Pfeifer 131
Picker 78
Piekarska Albina 86
Piekarski Józef 90
Piekło Tomasz 84
Pietrzyk A. 40

Pilch Andrzej 8
Pilichowski Czesław 6, 35, 157, 200
Piotrowski B. 28, 58, 89, 90, 91, 110
Piotrowski St. 178
Piskor 15
Plizga Anna 85
Płaczek Kazimierz 44
Pociask N. 95
Podhorizer-Sandel E. 123, 124, 126, 134,
136, 137, 141, 142, 146 Pogoda Jan 86 Pogoda Paulina 86 Pokaj Józef 100 Pokaj Michał 104 Polko Józefa 179 Popiwczak Nikita 78 Popkiewicz L. 69
Pottenbaum Friedrich 39, 64, 71, 81, 94 Potocki 194 Potocki hr. 21, 107 potulicki 55 Pożoda Jan 105 Presnal Władysław 89 Prich Rudolf 13 Prucnar 93 Prucnal Walenty 85 Przybyszowski Zbigniew 44 Pszonka Antoni 100
R
Radziwończyk Kazimierz 18, 20, 23, 53,
126, 143, Rachfał Antoni 7, 17, 20, 28, 55, 61, 66,
79, 127, 134, 147, 150, 200 Rak Michał 78 Raschwitz Wilhelm 44, 136 Rebizant Władysław 101 Reif Wiktor 134 Reich M. 131
Reinecke Hermami 147, 148 Reisener Karl 133 Religa Jan 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 102, 103,
104, 106, 110, 113 Renner K. 76 Richthofen Wolfram 16 Robon Ludwika 105 Rogus Józef 82 Ross 108 Roter 143 Rowera Franciszek 99

Róg Tomasz 93 .. Różański J. 71 . Różkiewicz Wilhelm 58 Ruff 138
Rutkowski A. 127 Rutkowski Piotr 58, 107 Rydzewski Władysław 45 Rząsa Michał 64 Rzepa Stefan 80 Rzepniewski A. 16
S, S
Safianowski Jan 71
Sagan T. 100, 102
Sapieha Leon 55
Sarkowicz Katarzyna 96
Saubert 40
Seefeld Willi 133
Seev Goshen 146
Serafin Anna 86
Serafin Bolesław 86
Serafin Józef 86
Seyss-Inguart A. 22
Schaar 31
Schaller Jan 42, 61
Schaller kpt. 132
Schattner M. 134
Scherner Julian 130
Scheuringer Hans 25, 134
Schluter Ernst 31
Schmatzler Gustaw 199
Schmidt Johann 86, 145
Schmidt Franz 58, 69, 73, -108, 110,
123
Schorner Ferdynand gen. 77 Schórner płk. 14, 78 Schulz Albert 25 Schwammberger Josef 134 Schwarz 108
Schweinowitz Samuel 143, 190 Schwerhoff Hubert 133 Siery Jan 98 Siwak (rodzina) 161 Siwy Jan 80, 81 Siwy Maria 81 Siwy Stanisław 82 Skowroński Kazimierz 21, 32, 156 Skóra Władysław 106 Skupień Stanisław 174 Skwira Andrzej 85 Skwira Jan 85

Skwira (rodzina) 85
Sławski Tadeusz 44
Słomiany Wojciech 103
Sokół Jan 21, 28, 32
Solarz Ignacy 58
Sosnkowski Kazimierz 15
Sroka Zygmunt 112
Stachyra 87
Starko St. 151
Starzyk Jan 88
Stawitzki Kurt 25, 42
Steblik Wl. 9
Stec Ferdynand 89
Stec Józef 89
Stein 140
Stolarz M. 151
Streckenbach Bruno 18, 23, 53, 7$, 126
Stryczniewicz Jan 80
Strzelecka I. 63
Subert 37, 40
Szaflik Józef Ryszard 55
Szafrański Jan 80
Szafrański Stanisław 80
Szcześniak Antoni B. 59, 162
Szczygieł N. 95
Szmidt Johann 86, 145
Szmyd (rodzina) 79 . -
Szota Wiesław. Z. 59, 162
Szumbarki Zdzisław 105
Szybisty Józef 92 -
Szybisty Stanisław 88, 93, 94
Szybisty Wiktoria 94
Szydło Józef 100
Szyja Br. 123
Szylling Antoni 9
Szymbarski Żytomierz 105
Szymczyk Witold 79, 105, 171
Szypuła Jan 100
Slusarczyk Julia 100
Świątek Józef 95
Świątek Stanisław 82
Swierczak Józef 92
Swierkdwski 174
Świstak Z. 182, 184
T
Tawter St. 177 Tepper Józef 97 Thier Zbigniew 151 Timme Richard 133 Tiso 24

Tobiasz J. 154 V.- ": ;■... - :
Tobisz Antoni 89 ■'■ :...■ ■ '■ ;.'.■■■ '.".
Trojan Klemens 93' - " ■■ ' -. .. .
Tworzydlak Władysław 42
U -■ . -.:
Urban Jan 87
W .-■ ' "-:.
Walczak Walenty 103
Wałęgań Andrzej 80
Wańczycki Stefan 28
Wątróbska Anna 97
Wątróbski Adam 97
Wątróbski Kazimierz pseud. „Śep" 96
Wątróbski Marian 97
Wątróbski Władysław 97
Weidlich Alfred Herman 93
Weis Otto 87
Wenc Jan 78
Wengemann Julius 25
Wieliczko Mieczysław 6, 30, 45, 68,
145, 175, 182 Wiernasz Józef 99 Wichardt Wilhelm 37 Wilbik-Jagusztynowa W. 147 Wilczur J. 152, 195 Wilczyńska Katarzyna 94 Wilczyński Władysław 94 Witos Wincenty 38, 55 Wittas 148 ■ "- '\ " '" ■ ■ ■ Wittig Erich 84 Wojciechowski 109 Wojdyła Jan 100 Woleński F. 150, 151, 195

Wójtowicz Michał 112 Wróbel Aleksander 100 Wróbel Teofil 100: -:.-
Viellieber Alois 160 Volta 107
Zabierowski Stanisław 7, 17, 24, 26, 3|2, 37, 39, 40, 44, 53, 59, 60, 61, 64, 68, 70, 72, 73, 93,-94, 95^-96, 99, 126, 136, 145, 147, 156, ' 157, 161, 165, 189, 191, 200
Zaręba Marian 21, 79
Zawada Michał 98
Zawojski Andrzej 99 ;:
Zaworski Aleksander 95
Zieliński 39 ,
Zięba Władysław 86 ■ .
Zimmermann Rudolf 73, -91, 123,- 141, 200
Ziomek Adam 96
Ziomek Eugenia 96 - .■
Ziomek Józef 96 ■ ■ ■-,'
Ziomek Zofia 96
Zuzie Michael 31 - ,■ ■■
„Żbik" (pseud.) 104 Żołopow N. 98 Żułkowski N. 81 Żuraw Marian 100 Żurek Józef 95INDEKS MIEJSCOWOŚCIAlbigowa 182, 183 Annopol 10
B
Bachorze c 20
Bakończyce 186
Baligród 18, 27, 32, 48, 60, 61, 62. 125,
126
Bandrów 122 Baranów Sandomierski 28, 91," 92,- 1.26,
: 137, 144,.155, 156, 191
Barwinek' 45, 60, 61, 136, 192
Bełżec 45, 124, 131, 132, 133, 134, 135,
139, 142 :
Bęrechy 53 " ■ ■ \ .-.
Berdechów 20, 141
Berlin 30, 135, 143 ' ;
Besko 19, 53, 78, 79, 114 Biała 184
Biała Podlaska 139 Białobrzegi 183, 188
Biecz 27, 32, 44, 48, 115, 116, 127, 136, 185
Biesiadka 137, 147, 192
Bieżanów 174
Biłgoraj 15, 28
Bircza 13, 20, 28, 46, 48, 132
Bliznę 166
Błażowa 28, 110, 124, 125, 184
Bobowa 96, 125, 136, 169, 170
Bobrków 112
Bobrowa 93, 115
Boguchwała k/Rzeszowa 177
Borek Nowy 89
Borek Stary 184 ■ .;..
Bór k/Głogowa 145, 173
Erzegr- Dolne .122 _ .; ; : ■ ■
Brzesko 32 ;;
Brzezówka 94, 116 .;

Brzeźnica 93, 115
Brzostek 27, 32, 67, 125
Brzozów 27, 32, 48, 115, 116, 125, 127,
136, 137, 185 Brzoza Stadnicka 183 Budapeszt 61
Budziwój 90, 115, 183, 184 " Budzyń k/Kraśnika 103. Budy Łańcuckie. 183 , Bukowa k/Brzostka 111, 119 Bukowsko 32, 48, 61, 126, 137, 184, 192 Bykowce 21, 79 '.'.".. . . . Bystre 97, 98, 116
Charzewice 169, 180
Chmielnik 184
Chmielów 17 ■ - -
Chwałowice 70
Cieszanów 125, 127, 128, 167
Cieszyn 44
Cieszyna 168, 169
Cisną 24, 27, 60
Cmolas 174
Cyranka 48, 192
Czarna 28
Czarna k/Łańcuta 183
Czekaj 64
Czelatyce 69, 84, 115
Czermin 73, 122, 123, 200
Czermna 106, 118
Częstochowa 35
Czudec 28, 125
D
Dachau 49 Dąbków 122 Dąbrowa 32 ■ -.; ;.;. Dąbrowa Górnicza 105 Dąbrowica 103, 104, 1.17 ■.

Dąbrówka Wislocka 68
161, 166, 170, 177, 178, 181, 185, 190,
Dęba 32, 86, 133, 137, 155, 156, 166, 176, 195
184, 185, 189, 191, 192 Górno 32
Dębiaki 137, 192 Graba 104, 105, 117
Dębica 9, 11, 16, 24, 28, 32, 38, 43 48, Grębów 28, 155
50, 58, 68, 70, 72, 73, 76, 80, 81 85, Grodzisko Dolne 125, 143
93, 94, 95, 103, 106, 114 115, 116, Grochówce 133
117, 119, 125, 126, 131, 138, 139,. Grossrosen 72
146, 155, 156, 159, 169 Grybów 97
Dębowiec 67 Gumniska 111, 112, 119
Długie 184 Gusen 140
Dobkowice 83
Dobrków 111, 112, 119 H
Dobromil 27, 28, 174 Halicz 15
Dobrucowa 136 . Hałbów 136
Dolina 66 Handzlówka 183
Domaradz 125 Harklowa 46
Drezno 51 Harta 86, 115
Drohobycz 21, 186 Hermanowa 89, 184
Dubiecko 20, 32, 46, 48, 125 132 Hrubieszów 14
Dublany 15 Huciska 88, 115
Dukla 12, 18, 27, 32, 48, 52, 60, 61 78, Huta Komorowska 86, 132, 137, 139,
125, 126, 136, 137, 192 142, 143, 144, 145, 159, 164, 165 187
Dusseldorf 22, 29 Huta Różaniecka 100, 101, 102, 117
Dylągowa 96, 97, 116 Huwniki 137, 191
Dynów 18, 19, 27, 46, 48, 53 125, 126, Hyrowa 161
127, 143 tjyżne 28
Dzikowiec 122
Dzików Stary 128, 167 ! i
Iwonicz Zdrój 46, 49
F J
Falejówka k/Sanoka 43 Jabłonica 106, 118
Flossenburg 141 Janowiec 68, 169
Folusz 175 Janów Lubelski 15, 102, 104
Frysztak 20, 27, 32, 125, 136 Jarocin 100, 102, 105, 117
Futoma 63 Jarosław 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26 27,
28, 32, 35, 46, 49, 53, 55, 58, 62 68,
G 69, 70, 72, 73, 82, 83, 87, 99, 106,
108, 109, 115, 117, 123, 125, 126,
Gać Przeworska 58, 81, 82, 14 127, 143, 146, 184, 185, 198, 200
Gbiska 175 Jarząbka Stara 169
Gębiczyna 105, 111, 112, 118 119 Jasienica Rosielna 125, 137
Gładyszów 60 Jasionka 137, 157, 173," 192
Głogów Małopolski 32, 99, 125, 126, Jasło 6, 12, 16, 24, 26, 27, 29, 31, .32,
131, 133, 137, 148, 157, 158, 184, 192 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 55,
Głuchów 183 58, 60, 61, 62, 67, 68, 72, 76, 96,
Golce 102, 104, 117 97, 100, 106, 114, 116, 118, 119, 125,
Goleszów 122 126, 136, 137, 146, 155, 161, 166,
Gołęczyna 111, 112, 119, 169 169, 171, 175, 181, 184, 185, 198,
Gorlice 11, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 49, fiO 199
96, 114, 117, 125, 127, 136 , 137, 160, Jastkowice 98

Jaśliska 60, 62, 126; 184
Jawornik Polski 71, 96, 97
Jaworów 14
Jaworze Dolne 105, 110, 112, 117, 119
Jodlówka 168, 169
Józefów 122
K
Kalisz 124
Kańczuga 82, 108, 109, 118, 125, 187
Karlsruhe 29
Kaszyce 83, 84, 115
Kąty Rakszawskie 87
Kidałowice 69, 92, 93, 115
Kielce 35, 113, 170
Kielnarowa 183
Kobylanka 160
Kochanówka 156, 157, 193
Kochany 98, 116
Kolbuszowa 21, 27, 28, 32, 40, 49, 99, 115, 116, 122, 125, 144, 155, 185
Kolbuszowa Dolna 126
Kolbuszowa Górna 126
Kołaczyce 67, 136
Komańcza 27, 60, 61, 161, 184
Koniaczów 47, 69, 148, 152
Konieczna 60
Kopytowa 161 i
Korczyna 110, 111, 119, 125, 136
Kosina 183
Kowalówka 121, 122 -
Koln 131
Kraczkowa 183
Kraków 7, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 49, 51, 56, 57, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 86, 99, 111, 112, 124, 129, 139, 162, 169, 170, 171, 174, 181, 183, 186
Kraśnik 28
Krempna 24, 60, 62
Krosno 6, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 32, 40, 49, 60, 76, 86, 96, 99, 106, 119, 125, 126, 127, 136, .137, 153, 154, 161, 162, 169, 184, 185, 198
Krościenko 122
Królik Polski 99, 117
Krzemienica 91, 92, 115
Krzeszowice 124
Krzeszów 98
Krzywcza 20
Krynica 60

Kulno 97, 98, 116 Kurzyna Mała 102, 103, 104, 117 Kurzyna Średnia 102, 103, 104, 117 Kurzyna Wielka 102, 103, 117
Lesko 27, 50, 60, 79, 125, 185
Leżajsk 10, 28, 32, 49, 70, 108, 115, 116,
118, 125, 127, 143, 169 Libusza 50 Lipa 98 Lipie 167 Lipiny 169 Lipowica 186, 192 Lipsko 167, 169 Liskowate 122 Lubaczów 50, 102, 117, 122, 125, 128,
161, 185
Lubenia 90, 115, 183 Lubień Wielki 14 Lublin 35, 76, 148 Lubzina 57, 94, 95, 116 Lutowiska 50, 125 Lwów 12, 13, 14, 15, 88, 42, 65, 148,
186
Lambinowice 150, 151, 153, 154
Łańcut 12, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 50, 76, 82,;, 84, 87, 99, 106, 107, 115, 118, 125; 126, 143, 182, 183, 185, 187, 195
Łazów 98, 116
Łętownia 21
Łężany 194
Łopuszka Wielka 106, 118
Łódź 124
Łupków 60
M
Majdan Golczański 122 Majdan Kolbuszowski 125, 126 Majdan Królewski 144, 148, 155, 156,
■ 158, 193
Majdan Sieniawski 69 Majdanek 102, 124, 167 Makowa Kolonia 122 Manasterz 187 ■ Markowa 183, 187 Mauthausen 140, 191 Mazury 94, 116 Medyka 132

Medynia Głogowska 70, 84y 85"
Medynia Łańcucka 84, 85, 115- . : -
Męćtńa .77 ' " ■ -. "~ ■■
Miejsce Piastowe 78' .' ■■
Mielec 16, 20, 24, 27, 28, 32, 38, 50, 53,
68, 76, 86, 91, 115, 122, 124, 125,
137, 138,140, 141, 142; 154, 155/156, ■■:159,_ EB1, 174, 176; 177, 185, 189",
190, 191, 194' ■■.-.■ . .
Moderówka 154, 166 ' >.
Mokrzec 169 Morfelden k/Frankfurtu nad Menem
192 ■
Moskwa 23 "." -: ; ■ ■
Mostki 102, 117
Mrukowa k/Jasła 62 i~ - -" ■
Mirzy głód 184 Mszana Dolna 42
N ;„ ::,:^- .- ;.
Naklik 98 :. ■ ; ■" ■: -■ i::V-:] -■
Narol 20, 53 '?_■■■'/'".'' T
Nęhrybka-ł49,-151,_158,194 ■ ,-.■;.
Niebylec 50, 125, 126, 184 '" -. : .-
Niegłowice 175
Niechobrz 86 "".
NienadQwa 20, 53, i32 -. ■ - ■ ■■; ■;
Nienadówka 91,; 115 r- ^,5
ijieńaszów 19, 79,' 114; 171--~ ■: ■ ■""
Nisko 10,, 18,"25, 27, 28, ,32, 50, S7, 100,
116, 117; lH, 125," 126, 143, 145, 146,
169, 185 . - - :
Niżankowice 46 ■ - . . ^
Norymberga 148- --..-■..
Nowa Dęba 177 ■■--■■
Nowe Sady 122 ■ . . , _. ;.
Nowosielec 78
Nowy Kamień 122
Nowy Sącz 25, 32, 44, 46, 60, 62, 97; 127, 170 . . ' .
Nowy.Targ 62"
Nowy Zagórz 161
O
Oleszyce 15, 20, 155^- ■" " ' " ■ Olchowce 19, 43, 66, 79, 114, 148,' 153,
154, 158, 160, 161, 194 : :
Opole 51 . : : :*-..
Ostrowy Baranowskie 85, 86, 115 Oświęcim 39, 42, 43, 47, 49, 51, ■:52/--54,

57, 63, 68, 69,' 86,--BO, 107," 124,-132, 134, 137, 140, 142, 147, 160, 161, 163, 191
Orahienburg'55 .
Orłów 122
Owczary 160
Padew Narodowa 68, 122
Paritalowice:8Q, 108, 114
Paszczyny 166
Pawłosiów 69, 107, 109, 110, 118
Pełkinie 99, 148, 149, 150, 151, 152, 158,
193 ; . ■"" ' ■-
Pełnatycze 83
Pikulice 148, 149, 150, 158, 195 Pilzno 20, 28, 51, 53, 125; 169, 189 - ■ Płaszów 45, 132,. 134, 137, 140., 141, 142,
189 ■■>:
Płazów 128, 129, 167 . ; Podgrodzie 111; 112, 119;.
Podlesie 122 "■■_..: ■ -.;.; ' ■ ,--■.. - ■■■-. Podzamcze 136 -:': ;■ ■ '-'. Pogwizdów 84, 85, 115 ' ."" - ■ Polanka k/Krempnej. 78 ; Polna 96, 116 ' .; :,.: - '-.'■ ■: ... ..-: Polomia 103, 105, 111, 112, 117,-.H8;
119 ::: :
Południkf.lllv-"112',:119.:.: :■ -■-: .■.;■■;
Poręby Dębskie 148, 155, 156;.-158,:i93;:
Poręby Wojsławskie' 1.48^.' 155; 156, 158, 159, 193, 194
Posada Górna 161 : - - --;
ProkO;ćim 174" :
Pruchfiik 32, 46, 51, 69, 125
Przećyca 136, 169, 170
Przedżielnića 36, 37, 39 .
Przekopana 20, 53 .
Przemyśl 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 62, 71, 72, 96, 108, 115, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, " 134, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 161, 162, 174, 177, 179; 184, 185, 186, 191, 193, 198, 200
Przemyśl — Zasariie 180.
Przeworsk 18, 20, 21, 22, 27, 28; 29, 32, 51, 55, 56, 114, 117, 118, 125, 126, 127, 143, 174, 183, 185, 195
Przeworsk — wieś 187 ': :'.'■ >-

Przewrotne 70, 84, 85, 99, 115, 117
125, 126, 128, r29, 130, 131; 132, 133,
Przychojec 169 ... .... 135, 137, 139:, 141, 142, 146, 14ff,
Przyłęk 192 ..... . T, . '. 157, 158, 160, 165, 172, 173, 174/ 175,
Pstrągowa 88,,89, 115 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183,
Pustków 32, 39, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 184, 185, 189, 190, 191, 198, 199
64, 68, 70, 72, 73, 76, 8l, 82, 85, .86, Rzochów 155
87, 88, 90, 91, 92, 107, 109, UQ, 130, S, S
132, 137, 138, 139, 142, /148, 151,

155, 156, 157, 158, 160, 161* 162, 163, Sadki 169, 170
165, 167,.. 176, 189, 190, 191, 193, Sachsenhausen 40
194, 198, 200 Sambor 13
Pustynia k/Dębicy 177 Sandomierz 191
Pysznica 98 Sanok 6, 12, 16, 18, 19, 24,-25, 26, 27,
. - 28, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48,
R 51, 52, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 78,
Racibórz 199 106, 114, 126, 129, 134, 135, 143,
Racławice 169 146, 149, 151, 152, 161, 162, . 169, '
Racławówka 28, 31, 54 184, 185, 198
Radom 35 Sanok wieś 184 '". ..■
Radomyśl Wielki 28, 32, 51, 68, 12^ Sarnów 122
Radymno 13, 32, 125, 137... 143, 192 Sarzyna 176
Rakszawa 147, 183 .. Sędzizsów 155, 189
Raniżów 122 - . . „ . . ■...■■■' Siedlanka 169
Rawa Ruska 28 ' '--"'" ..... Siedlce 35
Rączyna 80, 106, 107, 118 Siedliska'90,. 91, 105, 115, 118/ 170, 184
Rogi 78 , . ; ... .... Siedliska k/Przemyśla 11, 13, 169
Rokietnica 84, 107, 108, 118r "'. ' Sieklówką. k/Jasła 45, 62, 66 '
Ropczyce 32, 51, 110, 125, 138, 161, 189 Sieniawą-20, 46, 69, 125,-127; 146;'
Ravensbriick 49 Sietesz 99, 117 ";' )■ '" /
Rozdzielę 19, 77, 78, 114 Sigiełki 97, S8, 116 ' :
Rozwadów 12/28/ 51," 58, -98, 126, 134, Sioikowa k/Grybowa 97-
137, 142, 143, 180, 189, 190 Skolyszyn 27
Róża 95, 96, 116 Smoczka 192
Różanka' 100 — ■-■■ ~ ■ Sobibor 124
Ruda 68 Sokołów Małopolski 32, 40, 52, 91, 94",
Rudnik 10, 12, 105, 108, .125, 143, 174; 108, 109, 125, 126 ...
Rymanów 27, 32, 60, 78, 99, 126, 148, Sołonka 183 ■
151, 152, 153, 154, 158, 160, 184, 194 Sonina 183
Rymanów wieś 184 Stalowa Wola 16, 24, 50, 51, 52, 134,
Rzepedź 161 137, 142, 176, 177, 179, 180, 189,
Rzepiennik Biskupi 136 190
Rzępiennik Strzyżewski 136 Stanislawów 12, 186
Rzepiennik Suchy 83 " Staniszewskie 94, 116
Rzeplin 167, 168 Staroniwa k/Rzeszowa 64, 86, 87, 115,
Rzeszów 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 131, 172
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 . 35, Staszów 72
36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49 ■ BO; Staszówka 192
51, 52, 53, 55, 57, 58,: 61, 62,. 63 , 64, Stebnik 112
65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, ;:81y ■84; Stępina 168, 169, 188 . - ■ ■ ■
85, 86, 87, 90, 93, 94, 96, 99, K>8, Stobierria . 88; ■ 93, .:94, "«5/- .115; 116 :;
110, 114, 115, 117, 119, 123, 124, Straszydle 183, 184' ;.■■■■ -

Stróże 169, 170
Stróżna 96, 103, 116, 117
Stróżówka 136
Stryj 15
Strzyżów"20, 27, 28, 32, 52, 53, 115, 117, 125, 126, 175, 188
Stubno 132
Studzieniec 99
Susiec 102
Szczawne 161, 184 ■ ■ ;.
Szczegocice 111
Szebnie 39, 43, 45, 49, 51, 68, 73, 86, 89, 132, 134, 136, 137, 145, 148, 151, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 191, 194
Szerzyny 106, 112
Szyperki 103, 117
Swieboda 167, 168, 169
Swierczowa k/Kolbuszowej 174, 175.
Tarnawa Górna 42, 61, 66
Tarnawka 187
Tarnobrzeg 17,. 20, 27, 28, 32, 52, 68, 91, 126, 127, 137, 138, 143, 185, 192
Tarnopol 186
Tarnów 9f 11,. 16, 21, 27, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 57, 62, 67, 68, 69, 86, 111, 112, 139, 169, 170, 171, 189, 199, 200
Tomaszów Lubelski 22, 128, 129
Treblinka 124
Tryńcza 187
Trzciana 68
Trzeboś 87, 88, 115
Trzebownisko 88, 184
Trześnia 68
Tuliglowy 100
Turaszówka 155
Tuszów Mały 122
Tyczyn 6, 2% 32, 40, 52, 58, 89, 110, 115, 119, 165, 183
Tylawa 46„ 60
U
Ułanów 10, 32, 52, 125
Urycze 21
Ustrzyki Dolne 20, 52, 125, 161
Uscie Gorlickie 24, 60

W
Wapienne 77
Warszawa 35, 61, 90, 139
Warzyce.44, 45, 66, 7.3, 136
Wetlina 60
Węglik 183
Węglówka 161
Wiedeń 112, 126, 181
Wieliczka 139, 141
Wielopole k/Mielca 140, 161
Wierzawice 187
Wiewiórka 85, 115
Wilczyska 97, 116, 169, 170
Wiśnicz Nowy 35, 39, 50
Włodzimierz 14
Wojnicz 32
Wojsław 194 ._'■■/
Wola Rafałowska 63
Wolą Róźwienicka 69
Wola Zarczycka 63, 89, 115
Wola Węgierska 99, 100, 117
Wolin 169
Wólka Niedźwiedzka 108, 109, 118
Wólka Pełkińska .99, 148, 152, 158, 193
Wrocław 112
Wróblik Szlachecki 19
Wysowa 1.1, 52, 60, 78
Zagórz 42, 66, 134, 135, 191
Zahutyń 43, 66
Zakopane 62, 124
Zalesię (b. pow. Przeworsk) 82, 114
Zalesię Gorzyckie 21, 53
Zalesię k/Rzeszowa 84, 85, 115
Załuż 79
Zamość 35, 97, 102
Zarszyn 61, 78, 184 ■
Zarzecze 55
Zarzecze k/Niska 49, 145, 146, 169
Zaslaw k/Sanoka 18, 43, 66, 126, 129,
134, 135, 136, 137, 147, 161, 191 Zassów 80, 114 Zawadka 100, 117 Zbydniów 58, 59 Zdziary 103, 117 Zielonka 94, 116 Zlotniki 68, 70 Zmyslówka 187 Zwięczyca 81, 114

2 Zolynia 52, 87, 115, 125
Zabno 32 Zubracze 60
Żarówka 169 Żurawica 174
Żmigród 19, 24, 27, 32, 52, 60, 67, 77, Zurowa 112, 119
97, 116, 125, 136 Żywiec 139


WIELKOŚĆ 24X17CM,LICZY 224 STRONY,10 TABEL,48 ILUSTRACJI.

STAN :OKŁADKA DB,WYBLAKŁE ZAPLAMIENIE I POMARSZCZENIE STRON W DLN.CZĘŚCI OD 100 STRONY DO KOŃCA,PRZYBRUDZONA WYKLEJKA PRZEDNIEJ OKŁADKI,STRONY SĄ POŻÓŁKŁE,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWO NAUKOWE W RZESZOWIE
RZESZÓW 1987
NAKŁAD 850 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIE

add_me.gif

G1.JPGG2.JPGG3.JPGG4.JPGG5.JPGG6.JPGG7.JPGG8.JPGG9.JPGG10.JPGG11.JPGG12.JPGG13.JPGG14.JPGG15.JPGG16.JPGG17.JPG
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.