Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

GEODEZJA - KLUŹNIAK - 3 TOMY KOMPLET !!!


Witam na mojej aukcji

KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST:GEODEZJA - TOMY I ; II ; III

- STANISŁAW KLUŹNIAK

Wydawnictwo - PWN
Rok - 1954
Stron - 536/332/563
Oprawy - TWARDE
Format - B5

STAN - DOBRY+

KOSZT WYSYŁKI - 10 zł.Spis Treści :


TOM I.


Przedmowa 3
Wstęp

1. Istota i zadania geodezji 5
2. Istota geodezji wyższej i jej zadania 5
3. Zarys historyczny badań geodezyjnych S
4. Istota kartografii 11

POMIARY SYTUACYJNE
Rozdział I: WIADOMOŚCI WSTĘPNE

5. Miary 15
6. Miary normalne 18
7. Miary kątowe 19
8. Wpływ kulistości Ziemi na wyniki pomiarów długości 23
9. Wpływ kulistości Ziemi na określanie wysokości 25
10. Rzut poziomy terenu i plan 27
11. Skala planu a znaki umówione 28
12. Typy map i planów 29
13. Podstawowe pojęcia o pomiaracli wykonywanych w celu sporządzenia planu 31
14. Pomiary wysokościowe 33
15. Układy współrzędnych prostokątnych i biegunowych 36
16. Wyznaczanie współrzędnych prostokątnych punktów 38
17. Metody pomiarowe 41
18. Skale i podzialki 46
19. Podzialki liniowe 47
20. Zamiana skal 49
21. Użycie podziałek óO
22. Podziałki poprzeczne (transwersale) 51
23. Podstawy wykreślenia planów 56
24. Uwagi o pisowni przy rachunkach 65
25. Rachunki geodezyjne 68
26. Rachunek przybliżony 69
27. Suwak 70
28. Logarytmy małych kątów i ich funkcyj oraz logarytmy Gaussa .. 73

Rozdział II: POMIARY LINIOWE

29. Stabilizacja punktów 77
30. Ogólna uwagi o pomiarach liniowych 81
31. Odchylenia poprzeczne przy pomiarach długości 85
32. Tyczenie prostych 87
33. Przyrządy do pomiarów długości 90
34. Komparacja miar 92
35. Uwzględnianie poprawki długości taśmy lub łaty przy pomiarze . , 96
36. Pomiar długości taSroą stalową 97
37. Pion 100
38. Dwukrotne pomiary długości 100
39. Pomiar kątów pochylenia terenu 101
40. Śródwaga 102
41. Obliczenie rzutu poziomego długości prostej o znanym kącie pochylenia 105
42. Zapis pomiarów kątów pochylenia odcinków prostych 107
43. Dokładność pomiaru długości a kąty pochylenia 108
44. Wpływ temperatury na wyniki pomiaru taśmą 110
45. Pomiar długości łatami . 111
46. Pomiar schodkami .f 115
47. Przyrządy do przybliżonego pomiaru długości 117
48. Zagadnienia na pomiar i tyczenie prostych 120
49. Węgielnice 126
50. Węgielnice bębenkowe 126
51. Węgielntca zwierciadlana 129
52. Dokładność węgielnie i wnioski dotyczące długości prostopadłych . . . 132
53. Węgielnica pryzmatyczna Bauernfeinda 134
54. Pryzmat piecio ścienny 138
55. Krzyż zwierciadlany 139
56. Krzyż pryzmatyczny Bauernfeinda 141
57. Podwójny pentagon 142
58. Zastosowanie węgielnicy 143
59. Kontrola domiarów 145
60. Obliczanie długości i położeni a spodka prostopadłej opuszczonej z wierzchołka trójkąta na podstawę 147
61. Obliczyć współrzędne wierzchołków trójkąta, gdy jeden z boków jest przyjęty za oś X, za początek zaś układu współrzędnych obieramy jeden z wierzchołków trójkąta (położony na osi X) 149
62. Mając długość i azymut odcinka oraz współrzędne punktu początkowego danego odcinka, określić współrzędne końca danego odcinka 150
63. Ze współrzędnych dwu punktów obliczyć długość i azymut łączącego je odcinka 152
64. Wyznaczanie punktów na danej prostej 156
65. Obliczenie współrzędnych, punktu leżącego na domiarze do danej prostej 161
66. Określić współrzędne punktu, którego odległość od dwu innych punktów o danych współrzędnych jest znana 164
67. Określić współrzędne punktu przecięcia się dwu prostych, przechodzących przez punkty o danych współrzędnych 165
68. Orientowanie pomiaru liniowego 172
69. Azymut geograficzny i magnetyczny 173
70. Zmiany deklinacji magnetycznej 174
71. Busole 175
72. Busola Schmalkaldera 176
73. Busola z przeziernikami 177
74. Sprawdzenie busoli 180

Rozdział III: POMIARY BUSOŁOWE

75. Dokładność określenia azymutu; jej wpływ na położenie punktu .. 183
76. Pomiar busolowy poligonów 184
77. Ustalenie skali i sporządzenie planu przy zdjęciu busolowym 185
78. Rozrzucenie odchyłki na punkty poligonowe 188
79. Odnalezienie błędu w pomiarze lub wykreśleniu boku 189
80. Odnalezienie błędu w azymucie , 190
81. Pośrednie określenie odległości i położenia punktów za pomocą busoli 190
82. Określenie kąta za pomocą busoli 191
83. Tablice taegensów w zastosowaniu do wykreślania planów , 194
84. Tablice cięciw 196

Rozdział IV: KĄTOMIERZE

85. Ogólne uwagi 197
86. Goniometr , 199
87. Noniusz - 200
88. Sprawdzenie goniometru 204
89. Ekscentryczność alhidady 206
90. Pomiar kątów przy pomocy goniometru 210
91. Odchyłka kątowa 211
92. Sporządzanie planu na zasadzie pomiaru goniometrem i taśmą . . . 212
93. Wady goniometru jako kątomierza 214
94. Teodolit 214
95. Statywy 218
96. Przyrządy optyczne 220
97. Lupa : 220
98. Soczewki złożone 223
99. Lupa Wilsona 223
100. Luneta Keplera 224
101. Przesuwanie okulara 225
102. Wielkość rzeczywistego obrazu a długość lunety 225
103. Zmiana długości lunety 227
104. Powiększenie lunety 228
105. Określenie powiększenia lunety 231
106. Miejsce oka 234
107. Pole lunety 235
108. Jasność obrazu 236
109. Okulary 238
110. Obserwacje przy użyciu lunety. Parałaksa nitek 240
111. Badanie lunet 241
112. Przejście promieni przez soczewki lunet 243
113. Luneta z wewnętrzną ogniskującą soczewką 245
114. Oś celowa lunety z wyciągiem siatkowym 247
115. Pryzmat okularowy 249
116. Libelle 249
117. Główne linie i punkty libelli 255
118. Odchylenie środka bańki libelli od punktu głównego 256
119. Pomiar małych kątów wychylenia libelli o podziale bieżącym .... 256
120. Pomiar kąta pochylenia libelli o podziale dwustronnym 257
121. Równanie libelli 258
122. Styczna do libelli równoległa do podstawy 259
123. Libełła Gouliera 280
124. Rektyfikacja libelli rurkowej 260
125. Ustawienie płaszczyzny do poziomu 283
126. Wichrowatość osi libelli nasadkowych i wiszących 264
127. Libełła pudełkowa 265
128. Układ osiowy teodolitu 266
129. Konstrukcja repetycyjnego teodolitu 268
130. Typy teodolitów 271
131. Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu 275
132. Błąd kolimacyjny lunety 276
133. Btąd tołimacji a odczyt z limbusu 279
134. Pomiar kierunków i kątów wobec błędu kolimacyjnego lunety .... 279
135. Usunięcie błędu kolimacyjnego 281
136. Błąd położenia osi obrotu lunety 282
137. Nierówność osj obrotu lunety do limbusu a jej wpływ na odczyt .... 283
138. Rektyfikacja 285
139. Pomiar kątów poziomych 286
140. Ekscentryczny pomiar kąta 286
141. Niedokładność poziomowania teodolitu 288
142. Błąd celu 290
143. Metody pomiaru kątów 291
144. Jednokrotny pomiar kąta .'. 292
145. Pomiar repetycy-jny kąta 295
146. Metoda kierunkowa ' 297
147. Koło wierzchołkowe 301

Rozdział V: WYRÓWNANIE SPOSTRZEŻEŃ BEZPOŚREDNICH

148. Klasyfikacja błędów 304
149. Własności błędów przypadkowych 306
150. Charakterystyka dokładności pomiaru 307
151. Zadania nauki o wyrównaniu błędów pomiaru oraz jej podział ... 310
152. Spostrzeżenia bezpośrednie 310
153. Średni błąd średniej arytmetycznej 312
154. Wyrażenie średnich błędów; pojedynczego spostrzeżenia m i średniej arytmetycznej w zależności od błędów pozornych. 314
155. Średnia arytmetyczna i suma kwadratów błędów pozornych w zależności od odchyleń liczby przybliżonej od wyniku spostrzeżeń .... 315
156. Średnie błędy funkcji wyników spostrzeżeń bezpośrednich 318
157. Średni błąd iloczynu wielkości o znanym średnim błędzie przez stały czynnik 158. Średni błąd sumy lub różnicy 319
159. Średni błąd jednomianu 323
ISO. Błąd średni dowolnej funkcji 326
161. Spostrzeżenia bezpośrednie niejednakowo dokładne 335
162. Wagi 337
163. Błędy średnie 340
164. Warunek minimum dla spostrzeżeń o różnej dokładności 343
165. Wartość n aj prawdopodobni ej sza x i suma {pvv) w zależności od odchyleń 344
166. Waga funkcji 348
167. Błędy różnic .' 351

Rozdział VI: POLIGONY ZAMKNIĘTE

168. Odchyłka kątowa 358
169. Obliczenie współrzędny cli punktów poligonowych 360
170. Błędy w obliczeniach przyrostów-. Tablice Gaussa 362
171. Rozrzucanie odchyłki liniowej 303
172. Przykład 368
173. Wyrównanie większych zamkniętych poligonów 368
174. Teodolity mikroskopowe ....". 369175. Wyrównywanie siatki o jednym poligonie związkowym 374
176. Wyrównywanie sieci poligonów z wewnętrznym punktem węzłowym 379
177. O biedach i dokładności pomiarów długości 399
178. Poligony drugorzędne 408
179. Pomiary poligonowe na większych obszarach 413
180. Pomiar sytuacyjny , 416
181. Dalekomierz Reichenbacha 416
182. Stałe dalekomierza Reichenbacha 418
183. Określenie odległości z dalekomierza przy pochyłym celu 420
184. Dałekomierze lunety Porro i o wewnętrznej ogniskującej soozewce 422
185. Dalekomierz z łatą transwersalną 422
186. Pomiar szczegółów za pomocą dalekomierza 424
187. Nanoszenie wyników pomiaru na plan 428

Rozdział VII: OBLICZANIE POWIERZCHNI I PODZIAŁ FIGUR

188. Analityczne obliczenie powierzchni 429
189. Błędy powierzchni najprostszych figur obliczonych z wymiarów w terenie
190. Powierzchnia z trapezów 435
191. Powierzchnia zamkniętego poligonu ze współrzędnych 439
192. Wzory skrócone na powierzchnie trójkątów i czworoboków 443
193. Obliczanie powierzchni ze współrzędnych za pomocą arytmometru bez wyliczania różnic 444
194. Graficzne obliczenia powierzchni 447
195. Błąd graficznego określenia powierzchni 452
196. Zamiana figur 454
197. Zamiana na trójkąty i trapezy .. 455
198. Zamiana figur metodą Zaręby 456
199. Graficzne obliczenie powierzchni figur krzywoliniowych 458
200. Obliczenie powierzchni czworokątów o danych bokach 459
201. Mechaniczne obliczenie powierzchni 460
202. Planimetr biegunowy kompensacyjny 462
203. Teoria planimetru biegunowego ... t 463
204. Geometryczna interpretacja stałej C płanimetrn 468
205. Określenie powierzchni przy biegunie na zewnątrz figury 469
206. Analiza wzoru na wartośó podziałki planimetru 470
207. Użycie planimetru biegunowego 473
208. Określenie stałych planimetru 475
209. Sprawdzenie planimetru 481
210. Powierzchnie małych figur i dokładności obliczenia 485
211. Odmiana planimetrów biegunowych 485
212. Planimetr biegunowy tarczowy 48G
213. Planimetr rolkowy Homana-Coradiego 488
214. Planimetr Prytza 492
215. Wskazówki dotyczące obliczeń powierzchni 493
216. Rejestr pomiarowy 495
217. Podział figur 497
218. Podział graficzny 497
219. Analityczny podział figur 504
220. Projektowanie kompleksów i grup parcel 511
221. Regulacja granic 526
222. Tabele 527


TOM II.
POMIARY WYSOKOŚCIOWE

Rozdział VIII: NIWELACJA GEOMETRYCZNA

222. Klasyfikacja pomiarów wysokościowych
223. Wiadomości wstępne 3
224. Niwelacja w przód 4
225. Niwelacja ze środka G
226. Wpływ refrakcji na wyniki niwelacji 7
227. Przyrządy niwelacyjne 8
228. Laty niwelacyjne . 8
229. Niwclatory. hydrostatyczne 10
230. Niwelatory wahadłowe
231. Niwelalory z libella . 12
232. Niwelatory ze stałą lunetą 14
233. Sprawdzenie oraz rektyfikacja niwelatora ze stalą lunetą, libella na dźwigarkach i śrubą elewacyjną 17
234. Sprawdzenie n i we I a to ra ze Stałą lunetą be z śruby elewacy jae j . 19
235. Niwelatoiy z przekładaną lunetą 21
236. Niwelator ze śrubą elewaeyjną i libella połączoną z lane tą przekładaną
237. Niwelatory Wilda i Kerna 30
238. Niwelatory kieszonkowe , . , 3lJ
239. Przewaga lihelll . 41
240. Przewaga libelli uiwelatora a powiększenie lunety, 43
241. Odległość od niwelatora do łaty , 44
242. Niwelacja w przód a niwelacja ze środka 45
243. Punkty niwelacyjne 47
244. Prace niwelacyjne 50
245. Tyczcnif trasy 51
246. Wytyczenie prostych odcinków osi trasy 33
247. Dziennik pomiarowy trasy 54
248. Tyczenie łuków ' 56
249. Punkty główne luku - 58
250. Tyczenie punktów pośrednich na łuku 60
251. Tyczenie oii stycznych fil
252. Tyczenie od stycznej jednakowych Juków 62
253. Tyczenie od cięciwy '. 64
254. Tyczenie hiku metoda biegunową 64
255. Tyczenie łuków metodą angielską (siecznych) 66
256. Tyczenie łuku metodą stałych współrzędnych 67
257. Tyczenie łuku metodą opisanego poligonu ' . 68
258. Tyczenie łuku metodą wpisanego poligonu 69
259. Szczególne przypadki tyczenia i wznawiania łuków ....... 69
260. Wytyczenie pikiet na krzywej i punktów poprzecznych na łukach . 72
261. Połączenie dwu łuków 74
262. Serpentyna , . 77
263. Łuki koszowe 70
264. Krzywa przejściowa. Tabele dla tyczenia tras 80
265. Przebieg niwelacji podłużnej i poprzecznej 89
266. Odchyłka w niwelacji 102
267. Wyrównywanie ciągów niwelacyjnych 103
268. Wykreślanie profilów 105
269. Profile poprzeczne : . 108
270. Powierzchnie przekrojów . .
271. Projektowanie aiwelaty 113
272. Przecięcie się niwelaly z terenem 115
273. Tyczenie punktów o danej wysokości i profilów 117
274. Tyczenie płaszczyzn 121
275. Niwelacja terenu 124
276. Metoda profilów podłużnych i poprzecznych 133
277. Niwelacja schodkami 133278. Niwelacja terenowa na podstawie planu sytuacyjnego ..... 134
279. Warstwie* (izohypsy) 135
280. Wykreślanie warstwie
281. Plan warstwicowy .' . 144
282. Skala pochyłości 145
283. Wykreślanie profilu na podstawie planu warstwicowego ....
284. Określenie wododziałów
285. Przecięcie się projektowanej płaszczyzny z terenem
286. Obliczanie mas ziemnych . . .
287. Niwelowanie terenu 288. Niwelacja rzek i zbiorników wód
289. Orlometryczne wysokości
290. Niwelacja precyzyjna
291. Niwelntory precyzyjne
292. Techniczna niwelacja reperów
293. Gedmetryczny pomiar wysokości

Rozdział IX: NIWELACJA TRYGONOMETRYCZNA

294. Trygonometryczny pomiar wysokości 186
295. Niwelacja trygonometryczna 188
296. Użycie kola wierzchołkowego (pionowego) dla pomiaru kątów pochylenia 196
297. Rektyfikacja kota pionowego i obliczanie kątów pochylenia . 198
298. Pomiar kątów pionowych z uwzględnieniem wychyleń bańki li-belli '... 207
299. Tachymetria 208
300. Dalekomierz analaklyczny 209
301. Dalekomierze o dwu "nitkach, stałej i ruchomej 213'
302. T achy metryczne określenie różnicy wysokości 214
303. Nomogramy, tablice i suwaki tachymetryczne 215
304. Przebieg pomiaru tachymetrycznego ....,,' 225
305. Wyciąg czynności przy opracowaniu polowego materiału .... 230
306. Przykład protokołu polowego i obliczenia tachymetrii 232
307. Wpływ błędów odczytu na łacie i kąta pochylenia na obliczenie różnicy wysokości 233
308. Tachymetry autoredukcyjne 234
309. Nowoczesne autoredukcyjne tachymetry 239
310. Tachymetry Krew tera i Wagner-Fennel la 248
311. Tachymetr Putlcr-BreHhaupta . . . 250
312. Au to redukcyjny tachymetr Sanguet 252
313. Logarytmiczny tachymetr Tichy-Starke 256
314. Niwelatory-tachymetry ze śrubami eJewacyjnemi 264
315. Niwelatory-tachymetry 271

Rozdział X: FIZYCZNA NIWELACJA

316. Niwelacja barometryczna 273
317. Barometryczny pomiar wysokości
318. Barometry rtęciowe 280
319. Poprawka na wysokość i szerokość geograficzną 283
320. Termohypsoraetry 285
321. Aneroidy 287
322. Aneroid Goldschmida 289
323. Mikroskopowy aneroid Rcitz-Deutsehheina 290
324. Poprawki aneroidu Naudeta i BohneTgo 290
325. Przebieg niwelacji barometrycznej 293
326. Niwelacja dwoma aneroidami 293
327. Obliczenie niwelacji barometrycznej według wzoru Babincfa . . 294
328. Niwelacja jednym aneroidem 298

ROZDZIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY

A. Pomiary realizacyjne 300
B. Błędy pomiarów przy wytyczaniu hudowli 300
C. Wytyczanie siatki roboczej 303
D. Tyczenie fundamentów dla robót ziemnych , i 307
E. Określanie wysokości punktów w wykopach i na piętrach . . . 3GB
F. Przeniesienie wysokości przez rzeki i zbiorniki wód ...... 311
G. Lokalizacja konstrukcji stalowych na obiektach przemysłowych metodamiradzieckimi 312
H. Tyczenie wykopów dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
I, Nowoczesne aulo-niwelatory . . 321
Tabele. . 326


TOM III. Pomiary metodą biegunową dla skal większych i drobnych

Rozdział XI Pomiary metodą biegunową dla skal większych

329. Metoda biegunowa zdjęcia dalmierzem precyzyjnym 11
330. Klin optyczny 12
331. Wiadomości zasadnicze o dwuobrązowych dalmierzach. 13
332, Dalmierz precyzyjny Wilda 18
333. Autoredukeyjne tachymetry precyzyjne 22
334. Tachymetry Kerna 29
335. Tachymetry aiHoredukcyjne: Wilda RDH z zastosowaniem laty poziomej i Heyde z trójohrazowym dalmierzem oraz łatą pionową . 32

Rozdział XII Pomiary stolikowe

§ 336. Stolik mierniczy 37
§ 337. Elementarne zagadnienia rozwiązywane na stoliku . 50
§ 338, Wpływ błędu centrowania i wykreślania 54
§ 339. Wcięcie w przód i w bok 56
§ 340. Zagadnienie Hansena 58
§ 341. Wcięcie wstecz 59
§ 342. Metoda Bonenbergera-Besscla 61
§ 343. Metod Lehmana 66
§ 344. Rozwiązanie zagadnienia Pothenota na stoliku za pomocą kalki. . . 70
§ 345. Pomiary stolikowe — Punkty główne . , 70
§ 346. Zdjęcia szczegółów7 i metody pomiaru 74
§ 347. Triangulacja stolikowa 78
§ 348. Pomiary stolikowe oparte na sieci poligonów 82
§ 349, Pomiary wysokościowe na stoliku S2

IV. Triangulacja

Rozdział XIII
Triangulacja państwowa i lokalna

§ 350. Historia powstania triangulacji jako działu geodezji 86
§ 351. Potrzeba oparcia pomiarów szczegółowych na punktach stalyeh . . . 88
§ 352. Triangulacje wyższych i niższych
§ 353. Triangulacja lokalna 93
354. O dokładności pomiaru kątów w trójkątach i o ilości trójkątów w danym terenie. 97
§ 355. Kształt trójkątów 101
5 356. Obranie podstawy i punktów sieci lokalnej w terenie .... 103
§ 357. Utrwalenie punktów triangulacyjnych w terenie 107
§ 358. Pomiar kątów 122
§ 359. Metoda kierunkowa 123
§ 360. Metoda repetycyjna pomiaru kątów 128
5 361. Metoda Schreihera pomiaru kątówwe wszelkich kombinacjach i metoda sektorowa 133
§ 362. Teodolity mikroskopowe ze śrubą mikrometryczną -. . . . 138
§ 363. Ekscentryezność lunety 145
§ 364. Teodolity z mikrometrem optycznym 147
§ 365. Pośrednie pomiary kątowe 158
§ 366. Dośrodkowame kątów lub kierunków mimośrodkowo pomierzonych 161
§ 367. Dośrodkowanie celu 166
§ 368. Błędy dośrodkowa , 168
§ 369. Pomiary miejscowe 172
§ 370, Pomiar bazy łatami 178
§ 371. Obliczenie długości bazy 182
§ 372. Pomiar bazy taśmą precyzyjną 184
§ 373. Przyrząd Jaederina do pomiaru baz 187
§ 374. Pomiar bazy przyrządem Jaederina 194
§ 375. Orientowanie iokalnej sieci triangulacyjnej 190
§ 376. Przebieg wyznaczenia azymutu geograficznego boku trójkąta lub poligonu z obserwacji odpowiadających wysokości słońca 208
§ 377. Przybliżone wyznaczenie azymutu metodą orientacji według torów gwiazd o koło bieg u nowych 211
§ 378. Określenie azymutu geograficznego metodą Krasowskiego 216
§ 379. Równania warunkowe w siatce trygonometrycznej 219
§ 380. Warunki figur zamkniętych' 220
§ 381. Warunki sumy lub różnicy 222
§ 382. Warunek poziomu (horyzontu) 223
§ 383. Warunek boku . . 223
§ 384. Równania baz 229
| 385. Liczba równań warunków w sieci v 230
§ 386. Dobór równań warunkowych 232

Rozdział XIV Wyrównywanie spostrzeżeń'pośrednich i warunkowych

5 387. Spostrzeżenia pośrednie 235
§ 388. Równania błędów 236
§ 389. Przykład 241
§ 390. Wyrównywanie spostrzeżeń pośrednich 242
§ 391. Równania normalne 243
§ 392. Obliczanie współczynników równań normalnych 245
§ 393. Kontrola sumowa 246
§ 394. Przykład 248
§ 395.' Rozwiązanie układu równań normalnych 254
396. Kontrola budowy i rozwiązania równań normalnych 260
397. Kontrola sum owa w przypadku spostrzeżeń jednakowo dokładnych . 265
398. Schemat rozwiązania równań uonnalnycli 267
§ 399. Średnie błędy i wagi niewiadomych określonych z równań normalnych 269
§ 400. Średnie biedy i wagi wyznaczone z symboii Gaussa
§ 400. Waga przedostał niej niewiadomej wyrażona za pomocą wagi ostatniej niewiadomej 277
§ 402. Średni błąd spostrzeżenia o jedtiosire wagi 279
5 403. Rozwiązanie układu równań warunkowych 280
§ 404. Rozwiązanie układu równań normalnych . 284
405. Kontrole rachunku 287
5 406. Schemat Gaussa w zastosowaniu do równań normalnych korelai . . 290
§ 407. Konieczność doboru niezależnych równań warunkowych ...... 291
5 408. Średni błąd sposl rzężenia o jednostce wagi ze spostrzeżeń warunkowych 292
§ 409, Wyrównanie trójkąta 293
§ 410. Wyrównanie czworoboku geodezyjnego (skrócone) 295
411. Wyrównanie układu centralnego w przypadku spostrzeżeń kierunkowych
S 412. Przybliżone wyrównanie czworoboku geodezyjnego 312
5 413, Przybliżone wyrównanie- układu centralnego 315
5 414. Przykład . 316
§ 415. Obliczanie i uzupełnianie sieci 321
§ 4lfi. Wyrównanie stanowiska 323
§ 417. Rozwiązywanie równań normalnych za pomocą algorytmu Banacuiewicza (opracowanie prof. St. łlausbrandta) 328

Rozdział XV Punkty uzupełniająco

§ 418. Uzupełnianie sieci trygonometrycznych 352
§ 419. Wcięcie wstecz 355
J 420. Rozwiązanie zagadnienia Snelliusa sposobem Collinsa 359
§ 421. Wcięcie wstecz w rachunku arytmometrem 361
§ 422. Zagadnienie Haiisena 364
5 423. Podstawy wyrównania wycięć jako określenia punktu przy spostrzeżeniach pośrednich 370
5 424. Wielokrotne wcięcie w przód za pomocą pomiaru kierunków . . . 77
5 42S. Wielokrotne wcięcie wstecz przy pomiarze kierunków 381
5 42fi, Wcięcie skombinowane 38fi
§ 427. Wielokrotne .wcięcie wstecz przy pomiarze kątów 388
$ 428. Wyrównywanie graficzne wcinanych punktów 393
§ 429. Przybliżone wyrównanie wcięcia w przód z (rzęch punktów .... 397
5 43U. Wplatanie łańcucha trójkątów do dwu boków o wspólnym wierzchołku 39!)
§ 431. Wplatanie łańcucha trójkątów między punkty wyższego rzędu . . . 403
§ 432. Równania baz w triangulacji lokalnej 407

Rozdział XVI Współrzędne Ganssa-Kriigera i zastosowaniu w pomiaRach kraju

§ 433. Odwzorowanie Gaussa - Krugera . . . , 417
§ 434, Przykład liczbowy na przeliczenie kątów 423
§ 435. Przeliczanie współrzędnych geograficznych punktu położonego na elipsoidzie Besscla na współrzędne prostokątne jego obrazu w wier-nokątnym odwzorowaniu południkowym za pomocą mnożenia zupełnego tablic 424
543. Przeliczenie współrzędnych prostokątnych na geograficzne 428

Rozdział XVII Poligonizacja

5 437. Ścisłe i przybliżone metody wyrównywania poligonówr 430
§ 438. Wpływ Hędów pomiaru kątów i azymutów na poligon jednokierunkowy 432
Ś 439. Ścisłe -wyrównywanie poligonu 437
§ 440. Poligony busolowe 441
§ 441. Graniczna odchyłka liniowa poligonu 443
§ 442. Średni błąd wyrównanych kątów poligonu 447
§ 443. Wpływ wyrównania kątów na położenie ostatniego punktu poligonu 449
5 444. Instrukcja B-III GUPK o poligonizacji technicznej 451
S 445. Przyrządy do ścisłego pomiaru poligonów 452
5 446. Nawiązywanie poligonów do punktów trygonometrycznych .... 455
§ 447. Zagadnienie Mareka 458
§ 448. Metody wyrównywania sieci poligonowych 460
| 449, Poligonizncja podstawowa 466

Rozdział XVIII Wyrównanie sieci niwelacyjnych

§ 450. Wyrównanie sieci niwelacyjnej metodą spostrzeżeń warunkowych . 474
§ 451. Wyrównanie sieci metodą spostrzeżeń pośrednich 478

Rozdział XIX Podstawowe wiadomości o tyczeniu i regulacji luków metodą wykresu kątów

§ 452. Zasady regulacji łuków kolejowych 480
§ 453. Podstawowe wiadomości o regulacji rzek 48t
ś 454. Pomiar strzałek na tukach kolejowych 483
^ 455. Wielkość kątów z-wrotu 485
§ 456. Zależność Funkcyjna strzałek od kątów zwrotu . 486
§ 457. Teoria wykresu kątów 487
§ 458. Zasady użycia strzałek przy budowie wykresu kątów 492
5 459. Rzednę nowej krzywej 494
§ 460. Zestawienie skal wykresu katów 498
§ 461. Zestawienie właściwości wykresu kątów 500
§ 462. Budowa wykresu kątów • . 500

Rozdział XX Fotogrametria

§ 463. Zasady ogólne 504
§ 464. Terrofologrametria ... 508
§ 465. ieroTotogramelria . 520
§ 466. Aerofotogrametria dwuobrazowa 533
§ 467. Aerotriangulacja 541

Rozdział XXI Wykreślanie odrysów ze zmianą skali

§ 468. Zmiana skali 549
§ 469. Pantograf 552
§ 470. Pantograf Coradiego 55
§ 471. Teoria pantografu 556

Rozdział XXII Racjonalizacja rachunków geodezyjnych

§ 472. Symbole pomocniczo 561
§ 473. Zastosowania 563

Źródła 566
size="3">


PRZED PODJĘCIEM DECYZJI PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE STRONĄ ,,O MNIE"


ZAPRASZAM NA INNE MOJE AUKCJE

POZDRAWIAM
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.