Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

GEODEZJA : POLIGONIZACJA - E. Łukasiewcz

PRZEDMOWA
Książka niniejsza jest przeznaczona dla inżynierów i techników, zatrud­nionych w przedsiębiorstwach i {pracowniach geodezyjnych, jako pomoc przy wykonywaniu pomiarów poligonowych. Omawiane zagadnienia starano się podać w jormie przystępnej, dlatego rozważania teoretyczne i wyprowadzenie wzorów ograniczono do zakresu niezbędnego, przyjęto bowiem, że Czytelnik posiada niezbędny zakres ogólnych wiadomości z geodezji.
Specjalną uwagę poświęcono problemom dokładności sieci poligono­wych, aby przygotować Czytelnika do samodzielnego rozwiązywania tych zagadnień nią tylko w sieciach typowych, lecz także w sieciach zakładanych ui warunkach trudnych.
Dość szczegółowo, omówiono nowoczesny sprzęt i nowoczesne metody pomiaru, które obecnie stosowane są może jeszcze w niewielkim zakresie, lecz już w krótkim czasie staną się powszechne. Metody tradycyjne omó­wiono w sposób skrócony, niektóre z nich są bowiem stosowane jeszcze dotychczas, a inne zasługują na uwagę ze względu na ciekawe rozwiązania techniczne. Metodami tymi wykonano wiele pomiarów, z których jeszcze do dziś się korzysta i dlatego należało podać ich krótką charakterystykę.
W książce tej omówiono po raz pierwszy w polskiej literaturze technicz­nej całość problemów związanych z poligonizacją, mogą się więc tu znaleźć usterki i niedociągnięcia. Autor ma jednak nadzieję, że pomimo to książka będzie pomocna w pracy i przyczyni się do lepszej jakości zakładanych lub aktualizowanych sieci poligonowych. Za wszelkie uwagi i proponowane po­prawki lub uzupełnienia autor będzie Czytelnikom bardzo lodzięczny.
Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia podziękowania dr inż. Kazimierzowi Brautorskiemu za wnikliwą recenzję i wskazówki związane z układem książki, oraz mgr inż. Zbigniewowi Andersowi za przekazanie mi wielu cennych uwag, które przyczyniły się do prawidłowego ujęcia te­matu i wzbogaciły treść książki.
Autor

              Tytuł książki:POLIGONIZACJA
              Autor:E. Łukasiewcz
              Stan:-bdb/+db (przytarcia okladki, pieczatki z panstw. zakl. fotogram. - poza tym zawartosc ladnie zachowana)
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:PPWK 1973

              Ilość stron i format:340 str

16,5x24 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


SPIS TREŚCI
Przedmowa
Rozdiział 1 Wiadomości wstępne
1.1. Definicja polŁgonizacji 9
1.2.. Sieci poligonowe w różnych krajach 10
1.3. Sieci triangulacyjne w Polsce :.....,. 18
Triangulacja główna 18
Sieci triangulacji wypełniającej 19
Sieci triangulacji zagęszczającej 20
l.,3.4. Nowa klasyfikacja sieci triangulacyjnych w Polsce 20
1.4. Sieci poligonowe stosowane w Polsce 22
Sieci poligonowe o wysokiej dokładności 22
Sieci poligonizacji precyzyjnej I i II klasy 25
Poligonizacja techniczna 32
R o z d ;z i a ł .2 Analiza dokladnościowa sieci poligonowej
Pojęcia i definicje ' 38
Dokładność wyznaczenia ostatniego punktu w ciągu nawiązanym jedno­
stronnie 41
Średni błąd azymutu dowolnego boku w ciągu poligonowym o pełnym
nawiązaniu i po wyrównaniu kątów 50
Ocena dokładności wyznaczenia punktu poligonowego 52
Boczne nawiązania kątowe ciągu poligonowego 53
Analiza ciągu azymutalnego 55
Zharmonizowanie wzajemne dokładności pomiarów liniowych i kątowych
w ciągu poligonowym o pełnym nawiązaniu 57
Dokładność przewidywana , 60
Wyznaczenie współczynników charakteryzujących dokładność pomiaru
długości 66
Rozdział 3
Organizacja pracy
Uwagi ogólne na temat wykonywania prac geodezyjnych 71
Dokumentacja techniczno-kosztorys owa 72
Opracowanie projektu 73
Prace polowe 73
Prace kameralne . 76
Rozdział 4 Projektowanie sieci poligonowych
Uwagi ogólne 78
Ustalenie aktualnych wymagań w zakresie osnowy 78
Zebranie materiałów geodezyjnych i kartograficznych i ich ocena ... 79
Opracowanie projektu wstępnego 80
Wywiad w terenie 86
Opracowanie projektu ostatecznego 87
R o.z dział 5 Stabilizacja
Zasady ogólne 89
Stabilizacja naziemna 89
Stabilizacja ścienna 92
Dokumentacja geodezyjna 96
Rozdział 6 Pomiary długości
Uwagi ogólne 97
Pomiar długości drutami inwarowymi techniką Jaderina 98
Pomiar długości drutami stalowymi 103
Pomiar długości taśmami podwieszonymi 104
Pomiar -długości taśmą geodezyjną .stalową ze wskaźnikami lub szpilkami 106
Pomiar długości łatami poligonowymi '. 108
Pomiar długości metodą paralaktyczną 109
Sieci punktów oporowych 122
Poligonizacja techniczna metodą smukłych trójkątów 125
Mimośrodowy pomiar długości 127

Optyczny pomiar długości 138
Elektromagnetyczny pomiar długości 141
Komparacja przymiarów , . 152
Rozdział 7 Pomiar kątów poziomych w sieciach poligonowych
7.1. Klasyfikacja teodolitów . . . , 158
Teodolity o małej dokładności 161
Teodolity, o dokładności średniej 162
Teodolity precyzyjne 166
Teodolity o wysokiej dokładności 167
-Instrumenty dodatkowe i sprzęt pomocniczy do pomiaru kątów
poziomych 167
7.1.6. Teodolity specjalne 170
Schemat osiowy teodolitu 173
Błędy pomiarów kątowych 174
7.3,1. Błędy instrumentalne 175

Błąd pomiaru kąta spowodowany niecentrycznym ustawieniem in­
strumentu nad punktem 183
Błąd pomiaru kąta spowodowany niecentrycznym ustawieniem
sygnału 185
Błędy osobowe obserwatora 186
Wpływ refrakcji na pomiar kątów poziomych 187
7.4. Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu 188
Uwagi ogólne 188
Sprawdzenie działania śrub instrumentu 189
Sprawdzenie i rektyfikacja libeli alidadowej 189
Sprawdzenie i usunięcie błędu kolimacji 190
Sprawdzenie i usunięcie błędu inklinacji 190
Sprawdzenie pionu optycznego 191
7.5. Metody pomiaru kątów poziomych 192
Uwagi ogólne 192
Metoda kątowa 193
Metoda kierunkowa ' 195
Metoda repetycyjna 199
Metoda trzech statywów 197
- 7.6. Mimośrodowy pomiar kątów 198
Rozdział 8 Wyrównanie ścisłe ciągu i sieci poligonowej
Wstępne prace przygotowawcze 202
Zasady wyrównania ścisłego 212
Wyrównanie ścisłe ciągu poligonowego metodą zawarunkowaną sposobem
klasycznym 213
Wyrównanie ścisłe ciągu poligonowego za pomocą środka ciężkości . . 220
Wyrównanie ścisłe ciągów wydłużonych 222

Metoda prof. S. Hausbrandta 223
Metoda prof. A. G. Czebotarewa 226
Metoda inż. Kowalewa , 229
8.6. Wyrównanie sieci poligonowych metodami ścisłymi 233
Rozdział 9 Wyrównanie sieci poligonowych metodami przybliżonymi
Uwagi ogólne 248
Przybliżone wyrównanie pojedynczego ciągu poligonowego .... 249

Wyrównanie ciągów poligonowych częściowo nawiązanych . - 253
Kontrola obliczenia przyrostów 254
Wykrywanie omyłek w ciągach poligonowych 255
9.3. Wyrównanie sieci poligonowych metodami przybliżonymi .... 256
Uwagi ogólne 256
Zagadnienie wag 257
Metody bezpośrednie -wyrównania współrzędnych punktów węzło­
wych . . 260
Metody pośredniczące 277
Metody zawarunkowane 288
Wybór metody wyrównania sieci poligonowej 302
9.4. Jednoczesne wyrównanie azymutów i współrzędnych węzłowych w sie­
ciach poligonowych 303
R o iz d iz li a ł 10 Aktualizacja sieci poligonowej
Cel i zakres aktualizacji 306
Ocena jakości istniejącej sieci poligonowej 307
Przegląd sieci poligonowej 314
Konserwacja sieci 316
Zabiegi aktualizacyjne . 316
Zasady zmiany współrzędnych 320


Roa dział 11 Nowy rodzaj podstawowej osnowy geodezyjnej
Powstanie sieci poligonów o-triangulacyjnych
11.1.
11.2. Główne zasady zakładania sieci poligonowe-triangulacyjnych
Projektowanie
Stabilizacja .punktów
Pomiar długości
Pomiar kątów
11.2:5. Wyrównanie isieci
11.2.6. Przykłady zrealizowanych sieci ..-..,
Literatura
Wykaz norm
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje

poligonizacja 2.jpg
poligonizacja 3.jpg
poligonizacja 4.jpg
poligonizacja 5.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.