Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Giertowski Meissner NAWIGACJA MORSKA

stara starestary podreczniknawigacja nawigacjimorska morskiejladowa ladowejmarynistyka marynistykizeglarstwo zeglarstwasrodladowe srodladowegomorskie morskiegozeglowanie pływanie

 

 

Józef Giertowski

Podstawy nawigacji morskiej

Wydawnictwo Morskie 1969, BIBLIOTEKA  NAWIGATORA, nakład 6250 egz.!, 676 str., 433 ilustr., mapa i tabele na rozkładanych tablicach, barwne tablice na końcu książki ze znakami nawigacyjnymi różnych państw, dodatkowo bardzo duża 100 x 69 cm rozkładana mapa znajdująca się pod opaską na końcu książki, format 18 x 24 cm, oprawa twarda płótno z obwolutą, obwoluta z naddarciami marginesu, okładka stan bardzo dobry, kartki i mapa stan idealny.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Główne symbole i znaki używane w tekście

WSTĘP

ROZDZIAŁ I - KULA ZIEMSKA. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE. JEDNOSTKI MIARY ZBOCZENIE NAWIGACYJNE.

Kształt ziemi. Oś i bieguny ziemi. Wymiary osi ziemi. Spłaszczenie ziemi. Średni promień ziemi. Koła małe i koła wielkie na kuli ziemskiej. Południki i równoleżniki. Współrzędne punktu na płaszczyźnie. Osie współrzędnych na kuli. Kierunki główne N, E, S, W Współrzędne geograficzne. Szerokość geograficzna, długość geograficzna Różnica szerokości. Różnica długości . Jednostki miary używane w nawigacji. Zboczenie nawigacyjne. Zależność: między zboczeniem nawigacyjnym i różnicą długości Graficzna zamiana fi. na r i odwrotnie.

ROZDZIAŁ II - HORYZONT. WIDNOKRĄG. OBNIŻENIE WIDNOKRĘGU. ODLEGŁOŚĆ WIDNOKRĘGU. REFRAKCJA ZIEMSKA. ŚRED­NIA ODLEGŁOŚĆ WIDNOKRĘGU

Linia pionu, horyzont obserwatora, horyzont astronomiczny Widnokrąg. Obniżenie widnokręgu. Odległość widnokręgu. Obliczenie odległości widnokręgu. Refrakcja ziemska. Średnia odległość widnokręgu. Średnie obniżenie widnokręgu. Obliczanie średniej odległości widnokręgu. Wypadki nienormalnej refrakcji i związane z tym zjawiska optyczne. 

ROZDZIAŁ III - KIERUNEK NA MORZU

Kierunek na morzu. Zasada określania kierunku. System liczenia od 0° do 360°. System ćwiartkowy. Przejście ze sposobu ćwiartkowego na 360° i odwrotnie. Rumby. System połówkowy. Kąt kierunku przeciwnego. Zmiana kąta kierunku w prawo lub w lewo Kurs okrętu. Kąt drogi. Namiar kierunkowy. Sposoby liczenia kątów kursowych . Przejście z jednego systemu liczenia Zamiana kąta kursowego na namiar ikątów kursowych na inne odwrotnie

ROZDZIAŁ IV - MAGNETYZM ZIEMI I OKRĘTU

Zachowanie się igły magnetycznej na powierzchni ziemi. Pole magnetyczne ziemi. Linia Nm - Sm (Linia N-S magnetyczna) Elementy magnetyczne ziemi. Deklinacja magnetyczna. Mapa izoklin. Inklinacja magnetyczna. Położenie biegunów magnetycznych. Mapa izoklin. Natężenie pola magnetycznego ziemi. Składowe poziome i pionowe natężenia. Mapa izodynamiczna. Jednostki natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemi Zmiany elementów magnetycznych. Obszary o nie pewnych elementach magnetycznych. Uaktualnienie deklinacji na mapach morskich. Pole magnetyczne okrętu. Linia N - S kompasowa. Dewiacja kompasu. Zwiększenie lub zmniejszenie siły ustawiającej różę kompasową Zależność dewiacji od kursu. Magnetyzm pionowy okrętu. Demagnetyzacja

ROZDZIAŁ V - ZAMIANA KIERUNKOW

Linia N - S żyrokompasowa. Rodzaje kierunków. Rodzaje kursów. Zamiana kursu żyrokompasowego na rzeczywisty i odwrotnie . Zamiana kursów kompasowego i magnetycznego na rzeczywisty i odwrotnie. Przykłady zamiany kursów. Tabela dewiacji. Wykres dewiacji. Wybór o z tabeli dewiacji dla KK. Wybór 5 dla KR. Wykres dewiacji. Korzystanie z wykresu dewiacji. Rodzaje namiarów. Szereg namiarów na tym samym kursie. Namiary na różnych kursach. Zamiana kątów kursowych na namiary i odwrotnie.

ROZDZIAŁ VI - OKREŚLANIE I KONTROLA DEWIACJI

Kompensacja, określanie j kontrola dewiacji. Zasada określania dewiacji. Określanie dewiacji według nabieżników. Określanie dewiacji przez porównanie z żyrokompasem. Określanie dewiacji według namiaru na odległy przedmiot Sposób określania przez wzajemne namierzanie Wykreślanie krzywej dewiacji. Sporządzanie tabelki dewiacji

ROZDZIAŁ VII - SZYBKOŚĆ I DROGA OKRĘTU. DROGA PRZY STAŁYM KIERUNKU DROGI NAJKRÓTSZA DROGA NA KULI

Szybkość okrętu. Tercja południkowa. Szybkość średnia . Wektor szybkości. Szybkość po wodzie (VIF). Szybkość nad dnem . Odległość po wodzie i nad dnem. Loksodroma i ortodroma. Pomiar przebytej odległości. Log. Log burtowy. Śruba okrętowa jako log. Szybkość teoretyczna. Szybkość rzeczywista. Uślizg śruby. Pomiar szybkości na mili pomiarowej. Obliczenie wartości czynnika ubocznego. Mila pomiarowa

Wpływ odległości przy błędzie w namiarze na określaną szybkość Sporządzenie tabeli szybkości. Wykres szybkości Log. Współczynnik korekcyjny logu. Określanie szybkości nad dnem.

ROZDZIAŁ VIII - POMIAR GŁĘBOKOŚCI - SONDA

Mierzenie głębokości. Jednostki głębokości Sposoby mierzenia głębokości. Sonda Sonda ręczna. Sonda mechaniczna. Sondobombki. Echosondy. Rodzaj dna. 

ROZDZIAŁ IX - ZNAKI MORSKIE

Oznakowanie Niebezpieczeństwa nawigacyjne. Oznaczanie niebezpieczeństw. Tor wodny. Oś toru wodnego Prawa i lewa strona toru wodnego. Mielizna środkowa Znaki morskie - ich zastosowanie. Podział znaków morskich. Utożsamianie znaków morskich w dzień. Kształt znaków morskich. Kolor znaków morskich. Znak szczytowy. Napisy

Oświetlenie Oświetlenie znaków morskich Źródła światła, natężenie żródła światła i kolor Wysokość latarni. Wzniesienie światła Zasięg światła. Widzialność światła Widzialność światła dla różnej wysokości oczu obserwatora Zmiana widzialności zależnie od koloru światła Światło dozorowane i niedozorowane Cechy wyróżniające światła Rodzaje zasadniczych świateł Światło grupowe Światła mieszane Światło zmienne Światło sektorowe. Granice sektorów Zastosowanie światła sektorowego Światło poprzeczne toru wodnego Błędy w oświetleniu Identyfikacja światła Światła lotnicze Nabieżnik Przykład zastosowania światła sektorowego nabieżników Sygnały mgłowe Rodzaje sygnałów mgłowych Sygnał mgłowy powietrzny Sygnał mgłowy podwodny Informacje o sygnałach mgłowych

ROZDZIAŁ X - MAPY MORSKIE

Zasady konstrukcji mapy morskiej Nierozwijalność powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie Globus. Wierność kątów, powierzchni i odległości Skala  globusa  Skala duża. Skala mała Mapa morska. Warunki stawiane mapie morskiej Siatka mapy Mapa Merkatora. Mapa gnomoniczna Matematyczne ujęcie zależności dla mapy Merkatora Powiększona minuta szerokości Powiększona szerokość Różnica powiększonej szerokości Obliczenie wartości powiększonej szerokości Długość liniowa minuty długości dla danej skali mapy Szerokość konstrukcyjna mapy Zniekształcenie powierzchni na mapie Merkatora oraz sposób mierze­nia odległości Obliczenie siatki mapy Sposób konstrukcyjny wykreślania siatki ella obranej długości linio­wej r) Wykreślanie siatki dla danej wartości mili morskiej Podział map morskich. Treść mapy nawigacyjnej Rodzaje map morskich Mapy generalne Mapy brzegowe Plany Mapy informacyjne Arkusze zliczeniowe Ogólnie o treści mapy nawigacyjnej Informacje znajdujące się na mapie nawigacyjnej Znaki konwencjonalne oznaczające. niebezpiecze1'1stwa i obiekty do określania pozycji nawigacyjnej

Zasadnicze kreślenia i odczyty na mapie Odczytywanie współrzędnych punktu na mapie Nanoszenie na mapę współrzędnych punktu Odczytywanie odległości na mapie nawigacyjnej Mierzenie odległości

Kierunek nabieżnika jako linia pozycyjna Szybkość i kierunek zmiany namiaru Wybór obiektów do namierzania Przesunięcie linii pozycyjnej Linia pozycyjna z odległości Sposoby mierzenia odległości Odległość z dalmierza Odległość z radaru Odległość z kąta pionowego Dwukrotny pomiar kąta pionowego obiektu o nieznanej wysokości . Odległość z kąta pionowego do przedmiotu o znanej wysokości, którego podstawa leży za widnokręgiem Odległość do latarni w chwili ukazywania się względnie znikania światła za widnokręgiem Zastosowanie wzoru 4, podańego w punkcie 13.26 do obliczania odległości wg kąta pionowego przed-miotu, którego Podstawa skryta jest za widnokręgiem Kąt poziomy Linia pozycyjna z kąta poziomego Trzy zasadnicze wypadki kąta poziomego Sposób mierzenia kąta poziomego Pomiar za pomocą namiernika Linia pozycyjna z jednej głębokości Zastosowanie pojedynczych linii pozycyjnych Zastosowanie linii pozycyjnych dla określenia granic niebezpieczeństw nawigacyjnych  Niebezpieczna linia głębokości Niebezpieczny namiar Niebezpieczna odległość Niebezpieczny kąt poziomy Określanie pozycji Ogólnie o określaniu pozycji Określanie pozycji przy jednym obiekcie widocznym Namiar i odległość Namiar i głębokość Dwa nierównoczesne miary. Przesunięcie linii pozycyjnej Dwa nierównoczesne namiary wg kąta kursowego Uzasadnienie wzoru nr 7 Wypadki szczególne Odległość na trawersie  Najmniejsza odległość Określenie jaka będzie odległość na trawersie Uzasadnienie sposobu wcześniejszego określania odległości na trawers Sposób namierzania Przybliżony sposób określania odległości jaka będzie na trawersie Uzasadnienie reguły na określenie odległości w jakiej znak będziemy mijać Określanie pozycji przy dwu obiektach widocznych. Dwa namiary . Dokładność pozycji. Kolejność namierzania Utożsamianie namierzanych obiektów Namiar i kąt poziomy Kąt poziomy i odległość Dwie odległości Określanie pozycji przy 3 obiektach. Zasadnicze sposoby Warunki niezbędne do spełnienia ażeby otrzymać dokładną pozycję Trójkąt błędów Dwa kąty poziome Protraktor Sposób konstrukcyjny Uzasadnienie konstrukcji Dwa kąty poziome jako różnica kątowa. między trzema namiarami Sprawdzanie cp za pomocą pozycji określonej z dwu kątów poziomych Wypadek kiedy dwa kąty poziome nie określają pozycji Wybór przedmiotów Określanie pozycji przy żegludze na prądzie i przy dryfie Konieczność określania pozycji Określanie kąta drogi po wodzie i wartość dryfu Znos prądu. Wektor znosu prądu Całkowity znos Określenie KDd przy trzech namiarach na jeden obiekt Uzasadnienie konstrukcji Określenie kąta drogi nad dnem przy trzech namiarach branych w równych odstępach czasu Uzasadnienie konstrukcji Określenie prądu i pozycji przy poprzednio określonej pozycji i dwu niejednoczesnych namiarach Uzasadnienie konstrukcji Trzy namiary niejednoczesne na przedmiot oraz czwarty namiar na inny przedmiot Określenie pozycji okrętu przy trzech niejednoczesnych namiarach i znanym kierunku prądu Określenie wartości całkowitego znosu i uwzględnienie go w dalszej żegludze Pozycja z szeregu kolejnych sondowań

ROZDZIAŁ XIV - RACHUNKOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ZEGLUGl PO LOKSODROMIE. RACHUNKOWE ZLICZANIE DROGI

Żegluga po loksodromie Zasadnicze problemy żeglugi po loksodromie Trójkąt loksodromiczny. Trójkąt drogowy Zależność między elementami trójkąta drogowego Zboczenie nawigacyjne - średnia szerokość Trójkąt Merkatora i zależności między elementami tego trójkąta Porównanie między trojkątem drogowym a trójkątem Merkatora Tablica trójkąta drogowego Rozszerzenie zastosowania tablic Rachunkowe rozwiązanie T problemu za pomocą  Rachunkowe rozwiązanie II problemu za pomocą Rozwiązanie I problemu za pomocą powiększonej szerokości Rozwiązanie II problemu za pomocą powiększonej szerokości Ogólnie o rachunkowym zliczaniu drogi Zasada zliczania drogi przy zmiennych kursach Przykłady na zliczanie rachunkowe Rachunkowe obliczenie prądu wypadkowego 

ROZDZIAŁ XV - ORTODROMA. RACHUNKOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ŻEGLUGI PO ORTODROMIE

Ogólnie o ortodromie Elementyortodromy Przebieg ortodromy na mapie Merkatora Zastosowanie ortodromy w żegludze Obliczanie odległości po ortodromie Wyprowadzenie wzoru na odległość ortodromiczną Przykłady na obliczanie odległości ortodromicznej Wypadek kiedy ortodroma przecina równik. Wypadki szczególne Obliczenie początkowego kąta drogi Wyprowadzenie wzoru Porównanie między trójkątem ortodromicznym a trójkątem bieguno­wym na kuli niebieskiej  Przykład na obliczenie początkowego kąta drogi Obliczenie końcowego kąta drogi Obliczenie współrzędnych wierzchołka ortodromy Przykłady na obliczanie współrzędnych wierzchołka ortodromy Współrzędne punktu przecięcia się ortodromy z równikiem

Punkty zwrotne na ortodromie Rachunkowe określenie współrzędnych punktów zwrotu Obliczenie kąta drogi w punkcie zwrotu Przykłady obliczania współrzędnych punktów zwrotu na ortodromie Żegluga mieszana

Obliczenie współrzędnych punktów, w których ortodroma osiąga równoleżnik ograniczający Obliczanie odległości ortodromicznej oraz odległości po równoleżniku ograniczającym Obliczenie początkowego kąta drogi przy żegludze mieszanej Zbieżność południków. Poprawka loksodromiczna. Zmiana o 10 kąta drogi na ortodromie Zbieżność południków Wyprowadzenie wzoru na zbieżność południków

Analiza wzoru Uproszczona postać wzoru na zbieżność Przykłady na obliczanie zbieżności południków Namiar i przeciwna miar ortodromiczny Przykład na obliczanie namiaru i przeciwnamiaru ortodomicznego Poprawka loksodromiczna Wyprowadzenie wzoru na poprawkę loksodromiczną Przykład na wykazanie zależności między <1., ~, k oraz między k i fI + f2 Zmiana kąta drogi na ortodromie o 10 Wyprowadzenie wzoru Sposób uproszczony Zmiana obranej ortodromy z powodu zaobserwowanego całkowitego znosu 

ROZDZIAŁ XVI

MAPA GNOMONICZNA

Zasady konstrukcji mapy gnomonicznej Ogólnie o rzucie gnomonicznym Konstrukcja i właściwości mapy gnomonicznej Rodzaje rzutów gnomonicznych Podstawowa zależność dla rzutu gnomonicznego Właściwość punktów równo oddalonych cd punktu styczności Wierność kątów w punkcie styczności Kąt prosty utworzony na łuku koła wielkiego przechodzącego przez punkt styczności Wartość kąta między dwoma południkami Zniekształcenie odległości Postać równoleżników Rzut gnomoniczny biegunowy. Postać południków Postać równoleżników Graficzne znalezienie siatki w rzucie biegunowym Rzut gnomoniczny równikowy. Zasada określania siatki sposobem konstrukcyjnym Przykład konstrukcji siatki dla rzutu równikowego Rzut gnomoniczny zwykły  Zestawienie właściwości mapy gnomonicznej Zastosowanie mapy gnomonicznej przy żegludze po ortodromie Mierzenie odległości na mapie gnomonicznej za pomocą różnicy szerokości  Uzasadnienie 5posobu mierzenia odległości za pomocą różnicy szerokości Określenie początkowego kąta drogi wg tabeli i diagramu zamieszczo­nego na mapie gnomonicznej Wyprowadzenie wzoru, na podstawie którego jest zbudowana tabela Określanie współrzędnych punktów zwrotnych

Siatka gnomoniczna Meade'a 

ROZDZIAŁ XVII - RADIOOKRESLANIE POZYCJI

Metody określania Radiookreślanie    Metody radiookreślania linii pozycyjnej względnie pozycji Metoda namiaru Metoda namiaru Organizacja sieci stacji namierzających Sposób postępowania w celu otrzymania namiaru względnie pozycji Linia pozycyjna z radionamiarów obcych Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie Merkatora Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie gnomonicznej Radionamiar własny. Radionamiernik Charakterystyka anteny ramowej Określenie kierunku Określenie strony Radiolatarnie kołowe bezkierunkowe Cechy radiolatarń dla danego obszaru wodnego Charakterystyka radiolatarni Radiolatarnie zespolone Stacje radiowe pracujące na żądanie jako radiolatarnie Wybór stacji do namierzania Błędy radionamiarów Otoczenie stacji nadającej Efekt brzegowy Efekt nocny Radiodewiacja Zależność radiodewiacji od kąta kursowego Wpływ długości fali elektromagnetycznej i 7anurzenia okrętu na radiodewiację Linia równych namiarów Równanie linii równych namiarów Kąt między kierunkiem ortodromicznym na stację a styczną do linii równych namiarów Wykreślanie linii pozycyjnej z namiarów własnych. Dwa zasadnicze wypadki Linia pozycyjna na mapie Merkatora Granice stosowania zasady ogólnej Sposób uproszczony  Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie gnomonicznej Pozycja z radionamiarów własnych  Wypadek kiedy stacje namierzane nie znajdują się na j'2dnej mapie ObJiczanie współrzędnych pozycji obserwowanej, bez korzystania z mapy Dokładność nami Dokładność pozycji Radiolatarnie kierunkowe Radiolatarnie kierunkowe obrotowe Radiolatarnie kierunkowe CONSOL Zasada określania kierunku Wieloznaczność sektorów Linia pozycyjna. Tabela namiarów. Mapa CONSOL Postępowanie przy braniu namiaru Zasięg radiolatarni i dokładność namiaru Droga na radiolatarnię Określanie radiodewiacji Określanie radiodewiacji za pomocą okrętu latarniowego Inne sposoby określania Namierzanie radiolatarni poza zasięgiem widzialności Czynności przygotowawcze przed określaniem radiodewiacji Sporządzanie krzywej radiodewiacji i tabelka radiodewiacji Mechaniczny korektor radiodewiacji Sygnały równobieżne Sygnały równobieżne Sygnał powietrzny i sygnał radiowy  Sygnał radiowy i sygnał podwodny Metoda radarowa Metoda radarowa Ogólnie o radarze Kierunkowość impulsów Zasięg radaru. Wpływ warunków atmosferycznych Określenie odległości Określenie namiaru Właściwości nawigacyjne  Wypadki wątpliwe - wtórne echa Metoda różnic odległości od dwu stałych punków Linie pozycyjne dla stałej różnicy odległości Pozycja obserwatora dla danej różnicy odległości Dokładność pozycji  Zasadnicze systemy określające pozycję według różnicy odległości Ogólnie o systemie LORAN Zasada działania stacji LORAN Opóźnienie stacji pomocniczej Identyfikacja stacji Sposób odczytywania wyników pomiaru Pomiar błędny  Mapy LORAN. Tablice współrzędnych punktów linii pozycyjnej Dokładność pomiarów Informacje w spisie sygnałów radiowych Zasada systemu DECCA Układ linii pozycyjnych i ich zagęszczenie Strefy linii pozycyjnych Pomiar różnicy faz Identyfikator pasma  Mapa DECCA Kolejne czynności przy wykreślaniu pozycji Dokładność pozycji w systemie DECCA Kontrola pozycji Szczególne wypadki zastosowania DECCA w nawigacji GEE

ROZDZIAŁ XVIII - PŁYWY

Zjawisko pływów i jego znaczenie w nawigacji Zasadnicze określenia. Krzywa pływu Fizyczne uzasadnienie powstania pływów. Siła wzbudzająca pływ Siła wzbudzająca pływ księżycowy i pływ słoneczny Wpływ obrotu ziemi Wpływ obrotu księżyca dookoła zjemi Wpływ deklinacji księżyca Pływ słoneczny Pływ wypadkowy. Pływ syzygijny Opóżnienie syzygijne Pływ kwadraturowy Przyśpieszenie lub opóżnienie plywu. Nierowność faz Zmienność siły wzbudzającej pływ Odstęp księżycowy Czas portowy Różnica faz w czasie. Różnica faz w wysokości Zasadnicze rodzaje pływów Zero mapy Zera mapy stosowane przez poszczególne kraje Poziomy, wysokości oraz inne definicje pływów Krzywa pływów Wpływ konfiguracji wybrzeża, dna morskiego i tarcia o dno Wpływ warunków atmosferycznych Sposoby obliczania wartości pływów Metoda stałej pływów Metoda jednakowych wartości pływów Tablice pływów. Metoda różnic pływów Różnice czasów Różnice wysokości Przykład obliczania momentów i wysokości dla portu dołączonego Zasadnicze zagadnienia dotyczące pływów Sposoby określania wysokości pływu. Wykres pływu Pamięciowy sposób określania wysokości pływu Wyprowadzenie reguły Tabela poprawki do wysokości W. N. lub do wysokości W. W. Przykłady na obliczanie wysokości pływu Obliczenie odstępu czasu od W. W. lub W. N. dla danej wysokośd pływu Kolejność czynności przy obliczaniu. Przykłady Redukcja sondy Obliczenie głębokości przy kotwiczeniu Przejście przez płytki tor wodny Harmoniczny przebieg pływu. Zasadnicze określenia Ruch harmoniczny złożony. Składowe harmoniczne. Pływ wypadkowy Pływ zrównoważony Składowe harmoniczne M2, 82, KI, Ol Stałe harmoniczne g, H, Mo. Kąt dobowy. Współczynnik amplitudy Sposób obliczania krzywej pływu Formularz H. D. Prąd. pływów Znaczenie prądu pływu przy żegludze Prąd pływu w wypadku postępującej fali pływu Prąd pływu przy stojącej fali pływu Prądy pływu półdobowe, dobowe i mieszane Czynniki wpływające na prąd pływów Wpływ warunków meteorologicznych Zależność między szybkościami prądów Informacje o prądach pływów Atlas prądów pływów Informacje w locjach Informacje na mapach nawigacyjnych Informacje w tablicach pływów Zasada korzystania z informacji o prądach

ROZDZIAŁ XIX - ZASADY PROWADZENIA NAWIGACJI

Podział nawigacji Zasada ogólna prowadzenia nawigacji Wybór drogi i obliczenie kursu Kontrola kursu i drogi. Określanie pozycji Kontrola instrumentów nawigacyjnych Prowadzenie nawigacji na oznaczonych torach wodnych Prowadzenie nawigacji w pobliżu wybrzeży Ogólne zasady przy nawigacji na otwartym morzu Żegluga przy mgle i przy złej widzialności Prowadzenie dziennika okrętowego

ROZDZIAŁ XX - OZNAKOWANIE WÓD

Zasadnicze systemy oznakowań Oznakowanie wód Polski System polski Oznakowanie toru wodnego Mielizna środkowa Znaki osi toru wodnego, znaki kierunkowe Przykład oznakowania toru wodnego l mielizn środkowych Oznakowanie wraków Niebezpieczeństwo naturalne Znaki specjalne Oznakowania wód ZSRR System oznakowania Oznakowania toru wodnego Oznakowanie punktów zwrotnych, oś toru, rozgałęzienia torów Znaki niebezpieczeństw nawigacyjnych Znaki specjalne Znaki granic obszaru zaminowanego Oznakowanie wy trałowanego toru Znaki zwrotne rozgałęzień. złączeń, osiowe, osiowo zwrotne i złączenia Oznakowanie wód Szwecji System oznakowania szwedzki Oznakowanie toru wodnego i mielizny środkowej Oznakowanie niebezpieczeństw naturalnych Oznakowanie wraków Oznakowanie wód niemieckich System oznakowania Oznakowanie toru wodnego Oznakowanie niebezpieczeństwa nawigacyjnego naturalnego na otwar­tym morzu Oznakowanie wraków Oznakowanie specjalne Oznakowanie Wól1 Danii System oznakowań Oznakowanie torów wodnych i mielizny środkowej. 20.29 Oznakowanie niebezpieczeństw nawigacyjnych Znak kierunkowy Oznakowanie wód Finlandii Sposób oznakowania Oznakowanie toru wodnego mielizny środkowej Oznakowanie na wodach Wielkiej Brytanii System oznakowania. Prawa i lewa strona toru wodnego Oznakowanie toru wodnego i mielizny środkowej Oznakowanie wraków

 

Załączniki Mapki Tablice

 

POWYŻEJ TO TYLKO SPIS TREŚCI

wielka księga

UNIKAT

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.