Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HODOWLA ZWIERZĄT 2 tomy

blank.gifblank.gif   HODOWLA ZWIERZĄT TOM 1 i 2


Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr habil. K. Piotrowskiej.
Podręcznik dla techników rolniczych.

Wydanie II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1977.

Spis treści.
Tom 1.

Część A. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich.
Rozdział I - Ogólny opis organizmu zwierzęcego.
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2. Przejawy życiowe komórki zwierzęcej.
3. Tkanki.
Rozdział II - Układ kostny i połączenia kości.
1. Ogólne wiadomości o układzie kostnym i połączeniach kości.
2. Kości tułowia.
3. Kości głowy.
4. Kości kończyny przedniej (piersiowej).
5. Kości kończyny tylnj (miedniczej).
Rozdział III - Układ mięśniowy.
1. Ogólne wiadomości o układzie mięśniowym.
2. Budowa i rodzaj mięśni.
3. Opis ważniejszych grup mięśni.
4. Fizjologia układu mięśniowego.
5. Mięśnie jako mięso.
Rozdział IV - Układ powłokowy.
1. Ogólne wiadomości o układzie powłokowym.
2. Budowa skóry.
3. Narządy pochodne skóry.
Rozdział V - układ krwionośny i chłonny.
1. Budowa układu krążenia.
2. Fizjologia krążenia krwi.
3. Budowa układu chłonnego.
Rozdział VI - Układ oddechowy.
1. Ogólna charakterystyka.
2. Drogi oddechowe.
3. Fizjologia oddychania.
Rozdział VII - Układ pokarmowy.
1. Ogólna charakterystyka układu pokarmowego.
2. Budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
3. Fizjologia trawienia i wchłaniania.
Rozdział VIII - Układ moczowy.
1. Wiadomości ogólne.
2. Budowa nerek.
3. Drogi wyprowadzające mocz.
4. Fizjologia układu moczowego.
Rozdział IX - Układ rozrodczy.
1. Budowa układu rozdrodczego.
2. Fizjologia rozmnażania.
3. Gruczoł mleczny.
Rozdział X - Układ dokrewny.
1. Ogólne wiadomości o układzie dokrewnym.
2. Budowa czynności poszczególnych gruczołów dokrewnych.
Rozdział XI - Układ nerwowy.
1. Ogólne wiadomości o układzie nerwowym.
2. Budowa układu nerwowego.
3. Specyfika układu nerwowego wegetatywnego.
4. Fizjologia układu nerwowego.
Rozdział XII - Narządy zmysłów.
1. Narząd wzroku.
2. Narząd słuchu i równowagi.
3. Narząd węchu.
4. Narząd smaku i dotyku.

Część B. Podstawy żywienia zwierząt.
Rozdział I - Znaczenie racjonalnego żywienia zwierząt.
1. Skład chemiczny pasz.
2. Skład chemiczny ciała zwierząt.
Rozdział II - Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt.
1. Strawność pasz.
2. Przemiana materii.
Rozdział III - Mierniki wartości pasz.
1. Wartość skrobiowa.
2. Jednostka owsiana.
3. Jednostka skandynawska.
4. Suma składników strawnych (odżywczych).
5. Pojęcie energetycznej wartości paszy.
6. Inne mierniki wartości paszy.
Rozdział IV - Charakterystyka pasz.
1. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz.
2. Zasady podziału pasz.
3. Pasze pochodzenia roślinnego.
4. Pasze pochodzenia zwierzęcego.
5. Syntetyczne związki azotowe.
6. Dodatki mineralne.
7. Przemysłowe mieszanki paszowe.

Część C. Hodowla bydła.
Rozdział I - Znaczenie gospodarcze, pochodzenie i typy użytkowe bydła.
1. Znaczenie gospodarcze hodowli bydła.
2. Pochodzenie i udomowienie bydła.
3. Typy użytkowe bydła.
Rozdział II - Cechy wpływające na użytkowość bydła.
1. Zdrowie.
2. Konstytucja.
3. Kondycja.
4. Temperament.
5. Wiek.
6. Pokrój.
Rozdział III - Rasy bydła.
1. Pojęcie rasy i odmiany.
2. Zasady podziału ras.
3. Rasy zagraniczne wywierające wpływ na hodowlę bydła w Polsce.
4. Charakterystyka ras bydła hodowanych w Polsce.
Rozdział IV - Użytkowanie rozpłodowe bydła.
1. Znaczenie użytkowania rozpłodowego.
2. Sposoby krycia krów.
3. Sztuczne unasienianie krów.
4. Ciąża i pielęgnowanie cielnej krowy.
5. Poród i pomoc przy porodzie.
Rozdział V - Użytkowanie i żywienie krów mlecznych.
1. Użytkowanie mleczne.
2. żywienie krów.
Rozdział VI - Żywienie buhajów.
Rozdział VII - Użytkowanie mięsne i żywienie opasów.
1. Znaczenie i cel opasania bydła.
2. Mierniki użytkowości mięsnej bydła.
3. Czynniki wpływające na użytkowość mięsną.
4. Technika opasania.
Rozdział VIII - Pielęgnowanie bydła.
1. Pielęgnowanie skóry.
2. Pielęgnowanie racic i rogów.
3. Inne zabiegi pielęgnacyjne.
Rozdział IX - wychów młodzieży.
1. Wzrost i rozwój bydła.
2. Wychów cieląt i jałowizny.
Rozdział X - Pomieszczenia dla bydła.
1. Wymagania stawiane pomieszczeniom.
2. POmieszczenia dla cieląt i jałowizny.
3. Pomieszczenia dla krów dojnych.
4. Pomieszczenia dla opasów.
Rozdział XI - Zasady organizacji pracy przy obsłudze bydła.

Część D. Hodowla owiec.
Rozdział I - Znaczenie gospodarcze, pochodzenie i typy użytkowe owiec.
1. Znaczenie gospodarcze hodowli owiec.
2. Stan ilościowy i jakościowy pogłowia owiec w Polsce.
3. Pochodzenie i udomowienie owiec.
4. Typy użytkowe.
Rozdział II - Pokrój owiec.
1. Wiadomości ogólne.
2. Pokrój poszczególnych typów użytkowych.
Rozdział III - Okrywa wełniasta.
1. Rodzaje pokrywy włosowej.
2. Powstawanie okrywy włosowej.
3. Budowa i rodzaje włosów.
4. Typy zespołów włosowych.
5. Właściwości wełny.
6. Okrywa włosowa różnych typów użytkowych owiec.
Rozdział IV - Rasy owiec.
1. Rasy owiec hodowane w Polsce.
2. Rasy zagraniczne używane do doskonalenia owiec krajowych.
Rozdział V - Rozpłód owiec.
1. Dojrzałość płciowa i rozpłodowa.
2. Sezonowość aktywności płciowej.
3. Stanówka.
4. Ciąża i poród.
Rozdział VI - Wychów jagniąt i młodzieży.
1. Postępowanie z noworodkiem.
2. Wychów osesków.
3. Wychów jagniąt odsadzonych.
4. Żywienie młodzieży.
Rozdział VII - Użytkowanie i pielęgnowanie owiec.
1. Użytkowanie wełniste.
2. Użytkowanie mięsne.
3. Użytkowanie korzuchowe, smuszkowe i futrzarskie.
4. Użytkowanie mleczne.
5. Pielęgnowanie owiec.
Rozdział VIII - Żywienie owiec.
1. Pasze stosowane w żywieniu owiec.
2. Żywienie różnych grup owiec.
3. Tucz jagniąt i młodzieży oraz opas owiec dorosłych.
Rozdział IX - Pomieszczenia dla owiec.
Rozdział X - Organizacja pracy przy obsłudze owiec.

Razem 443 strony.


Tom 2.

Część A. Hodowla trzody chlewnej.
Rozdział I - Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej.
1. Znaczenie hodowli trzody chlewnej w gospodarce narodowej.
2. Znaczenie i podstawy ekonomiczne hodowli trzody chlewnej w gospodarstwie rolnym.
3. Stan ilościowy i jakościowy pogłowia świń w Polsce.
4. Perspektywy i warunki dalszego rozwoju hodowli trzody chlewnej w Polsce.
Rozdział II - Pochodzenie, typy użytkowe i pokrój świń.
1. Pochodzenie i udomowienie świń.
2. Typy użytkowe.
3. Pokrój świń.
Rozdział III - Rasy świń.
1. Rasy zagraniczne wywierające wpływ na hodowlę świń w Polsce.
2. Rasy świń hodowane w Polsce.
Rozdział IV - Rozpłód świń.
1. Użytkowanie rozpłodowe lochy.
2. Użytkowanie ropłodowe knura.
3. Krycie i unasienianie.
4. Ciąża i poród.
5. Organizacja rozpłodu.
Rozdział V - Wychów młodzieży.
1. Żywienie prosiąt.
2. Utrzymanie i pielęgnowanie prosiąt.
3. Wychów knurków i loszek hodowlanych.
Rozdział VI - żywienie loch i knurów.
1. Pasze stosowane w żywieniu trzody chlewnej.
2. Żywienie loch.
3. Żywienie knurów.
Rozdział VII - Tucz świń.
1. Rodzaje tuczu i czynniki wpływające na jego wyniki.
2. Tucz mięsny.
3. Tucz tłuszczowo-mięsny.
4. Tucz mięsno-słoninowy.
5. Tucz słoninowy.
6. Ekonomika i organizacja tuczu.
7. KOntrola przyrostów i odstawa tuczników.
Rozdział VIII - Pomieszczenia.
1. Wymagania zoohigieniczne i funkcjonalne.
2. Systemy chowu świń a pomieszczenia i ich usytuowanie.
3. Chlewnie uniwersalne.
4. Fermy zarodowe.
5. Tuczarnie.
6. Pomieszczenia szałasowe.
7. Urządzenia wewnętrzne chlewni.
8. Pomieszczenia i urządzenia pomocnicze.
Rozdział IX - Organizacja pracy przy obsłudze trzody chlewnej.
1. Normy obsługi i zasady wynagradzania.
2. Zasady organizacji pracy.
3. Organizacja produkcji w wielkotowarowych fermach przemysłowych.

Część B. Hodowla koni.
Rozdział I - Znaczenie gospodarcze, pochodzenie i typy użytkowe koni.
1. Znaczenie gospodarcze koni.
2. Pochodzenie i udomowienie koni.
3. Typy użytkowe.
Rozdział II - Pokrój.
1. Cechy wpływające na wartość użytkową konia.
2. Cechy budowy ciała.
3. Sposoby identyfikowania koni.
Rozdział III - Rasy i typy koni w Polsce.
1. Rasy obce hodowane w Polsce.
2. Krajowe rasy koni.
Rozdział IV - Rozpłód koni.
1. Wiadomości ogólne.
2. Stanowienie klaczy.
3. Ciąża i wyźrebianie.
Rozdział V - Wychów źrebiąt.
1. Wychów sysaków.
2. Wychów młodzieży.
3. Oprzęganie młodych koni.
Rozdział VI - Użytkowanie pociągowe koni.
1. Mierniki pracy pociągowej konia.
2. Rodzaje uprzęży.
3. Rodzaje zaprzęgów i zaprzęganie koni.
4. Powożenie.
5. Zasady postępowania z końmi.
Rozdział VII - Żywienie koni.
1. Potrzeby pokarmowe koni.
2. Pasze dla koni i ich dawkowanie.
3. Podział obroku i kolejność skarmiania pasz.
Rozdział VIII - Pielęgnowanie koni.
1. Czyszczenie koni.
2. Pielęgnowanie kończyn.
Rozdział IX - Pomieszczenia dla koni.
1. Budynki stajenne.
2. Higiena pomieszczeń stajennych.
Rozdział X - Ekonomiczne aspekty użytkowania koni roboczych.
1. Użytkowanie robocze konia w ciągu roku.
2. Współzależność trakcji konnej i siły mechanicznej.

Część C. Hodowla drobiu.
Rozdział I - Znaczenie chowu drobiu w gospodarce narodowej.
Rozdział II - Hodowla kur.
1. Pochodzenie i udomowenie kur.
2. Różnice w budowie układów kostnego, mięśniowego i powłokowego u ptaków i ssaków.
3. Typy użytkowe i rasy kur.
4. Użytkowanie rozpłodowe.
5. Nieśne użytkowanie kur.
6. Żywienie kur nieśnych.
7. Podstawowe zasady wylęgu naturalnego i sztucznego.
8. Wychów, żywenie i pielęgnowanie kurcząt.
9. Użytkowanie mięsne kur.
10. Pomieszczenia.
Rozdział III - Hodowla indyków.
1. Pochodzenie i rasy.
2. Użytkowanie rozpłodowe i zasady wylęgu.
3. Wychów, pielęgnowanie i żywienie indycząt hodowlanych.
4. Użytkowanie mięsne.
5. Utrzymanie i żywienie indyków rozpłodowych.
Rozdział IV - Hodowla kaczek.
1. Pochodzenie, typy użytkowe i rasy.
2. Użytkowanie rozpłodowe i zasady wylęgu.
3. Wychów, pielęgnowanie i żywienie kacząt hodowlanych.
4. Użytkowanie mięsne.
5. Utrzymywanie i żywienie kaczek hodowlanych.
Rozdział V - Hodowla gęsi.
1. Pochodzenie i rasy.
2. Użytkowanie rozpłodowe i zasady wylęgu.
3. Wychów, pielęgnowanie i żywienie gęsi hodowlanych.
4. Użytkowanie mięsne.
5. Utrzymanie i żywienie gęsi hodowlanych.
6. Pierze.
Rozdział VI - Organizacja pracy przy obsłudze drobiu.

Część D. Hodowla zwierząt futerkowych.
Rozdział I - Gospodarcze znaczenie hodowli zwierząt futerkowych.
Rozdział II - Hodowla królików.
1. Pochodzenie i rasy.
2. Żywienie.
3. Rozpłód i wychów młodzieży.
4. Użytkowanie.
5. Pomieszczenia i pielęgnowanie.
6. Przemysłowy chów królików.
Rozdział III - Hodowla nutrii.
1. Pochodzenie i rasy.
2. Żywienie.
3. Rozpłód i wychów młodzieży.
4. Użytkowanie.
5. Pomieszczenia i pielęgnowanie.
Rozdział IV - Hodowla lisów.
1. Pochodzenie i rasy.
2. Hodowla lisów pospolitych.
3. Hodowla lisów polarnych.
Rozdział V - Hodowla norek.

Część E. Hodowla i ochrona polnych zwierząt łownych.
Rozdział I - Gospodarcze znaczenie łowiectwa.
Rozdział II - Charakterystyka ważniejszych gatunków zwierzyny polnej.
1. Zając szarak.
2. Dziki królik.
3. Kuropatwa.
4. Bażant łowny.
5. Dzikie kaczki.
6. Dzikie gęsi.
7. Sarna.
Rozdział III - Dokarmianie zwierzyny i ochrona łowiska.
1. Zimowe dokarmianie zwierzyny.
2. Ochrona łowiska.
Rozdział IV - Ośrodki hodowlane zwierzyny drobnej.
1. Odłowy zajęcy.
2. Odłowy kuropatw.
3. Odłowy bażantów.

Część F. Zarys hodowli i chowu karpi w stawach.
Rozdział I - Gospodarcze znaczenie chowu ryb.
Rozdział II - Karpiowe gospodarstwo stawowe.
1. Staw jako środowisko życia ryb.
2. Wydajność naturalna stawów.
3. Urządzanie stawów.
4. Pielęgnowanie i nawożenie stawów.
Rozdział III - Rozmnażanie karpi i wychów narybku.
1. Tarlaki.
2. Tarło i rozwój ikry.
3. Wychów narybku karpia.
Rozdział IV - Produkcja karpi w stawach.
1. Systemy produkcyjne w gospodarstwach karpiowych.
2. Zasady preliminowania obsad.
3. Żywienie karpi.
4. Odławianie ryb.
5. Zimowanie i magazynowanie ryb.
6. Przewożenie ryb.

Część G. Hodowla pszczół.
Rozdział I - Znaczenie gospodarcze pszczelarstwa.
Rozdział II - Życie rodziny pszczelej.
1. Wiadomości ogólne.
2. Gniazdo pszczele.
3. Rozwój osobniczy pszczół.
4. Praca pszczół robotnic.
5. Cztery pory roku w życiu pszczół.
Rozdział III - Pożytek pszczeli i karmienie pszczół.
1. Rodzaje pożytków.
2. Roślinność pożytkowa.
3. Karmienie pszczół.
Rozdział IV - Utrzymanie i pielęgnowanie rodzin pszczelich.
1. Ule i ich typy.
2. Zasady opieki nad pszczołami.
Rozdział V - Użytkowanie pszczół.
1. Pozyskiwanie miodu.
2. Pozyskiwanie wosku.

Część H. Choroby zwierząt.
Rozdział I - Ogólne wiadomości o chorobach zwierząt.
1. Skutki chorób zwierząt gospodarskich.
2. Przyczyny występowania i postaci chorób.
3. Znaczenie higieny i profilaktyki w zwalczaniu chorób zwierząt.
Rozdział II - Choroby niezakaźne.
1. Choroby skóry.
2. Choroby układu oddechowego.
3. Choroby przewodu pokarmowego.
4. Choroby przemiany materii.
5. Niepłodność (jałowość).
Rozdział III - Choroby zakaźne.
1. Ogólne wiadomości o chorobach zakaźnych.
2. Choroby zakaźne występujące u różnych gatunków zwierząt.
3. Choroby zakaźne bydła.
4. Choroby zakaźne owiec.
5. Choroby zakaźne świń.
6. Choroby zakaźne koni.
7. Choroby zakaźne drobiu.
Rozdział IV - Choroby pasożytnicze (inwazyjne).
1. Ogólne wiadomości o chorobach pasożytniczych.
2. Najważniejsze choroby pasożytnicze zwierząt gospodarskich.
Rozdział V - Choroby odzwierzęce i przepisy o zwalczaniu chorób zaraźliwych.
1. Choroby odzwierzęce (zoonozy).
2. Zasady i przepisy o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierząt.
Rozdział VI - Pomoc w nagłych wypadkach i chorobach związanych z porodem.
1. Pomoc w nagłych wypadkach.
2. Poród i choroby związane z porodem.

Część I. Podstawowe wiadomości z genetyki i pracy hodowlanej.
Rozdział I - Podstawowe wiadomości z genetyki.
1. Powstanie i zakres genetyki.
2. Prawa Mendla.
3. Rodzaje i współdziałanie genów.
4. Chromosomowa teoria dziedziczności.
5. Mutacje.
6. Allele wielokrotne.
7. Środowisko a rozówj cech dziedzicznych.
8. Krzyżowanie i zjawisko heterozji.
9. Genetyczne podstawy selekcji.
10. Dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt.
Rozdział II - Podstawy pracy hodowlanej.
1. Cel i przedmiot pracy hodowlanej.
2. Ocena zwierząt.
3. Selekcja.
4. Dobór hodowlany.
5. Organizacja kontroli zwierząt zarodowych.

Razem 500 stron.

Stan obu tomów dobry. Cena wywoławcza za obie książki 30zł, koszt wysyłki 10zł.

Pozdrawiam i zapraszam do licytacji!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.