Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KALENDARZYK ELEKTROTECHNICZNY str.910 1953r Spis

Autor:

Tytuł: KALENDARZYK ELEKTROTECHNICZNY

Wydawnictwo: PWT

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 1953

Format: 150x110

Oprawa: twarda płócienna

Stron: 910

Informacje:

4b87bc5c31fff1ec.jpg

Spis treści:

I. MATEMATYKA

1. Potęgi, pierwiastki, odwrotności, długości okręgów, pola kół
2. Ułamki
3. Najważniejsze wartości wyrażeń zawierających q = 3,141592654
4. Kilka wyrażeń zawierających e oraz g
5. Tablice funkcji ex i e-x
6. Wymiary odcinka kołowego o promieniu jednostkowym
7. Zamiana radianów na stopnie kątowe
8. Zamiana stopni (i minut) kątowych na minuty (i sekundy) kątowe
9. Funkcje trygonometryczne (sinus, cosinus)
10. Funkcje trygonometryczne (tangens, cotangens)
11. Funkcje trygonometryczne
12. Funkcje hiperboliczne sh x
13. Funkcje hiperboliczne ch x
14. Funkcje hiperboliczne th x
15. Wykresy funkcji trygonometrycznych i hiperbolicznych

17. Logarytmy dziesiętne
18. Logarytmy naturalne
19. Logarytmy funkcji trygonometrycznych Ig sin q i Ig cos q
20. Logarytmy funkcji trygonometrycznych Ig tg q i Ig ctg q
21. Symbole i znaki matematyczne
22. Ułatwione reguły rachunkowe
23. Algebra
24. Wyznaczniki
25. Wzory trygonometryczne
26. Funkcje hiperboliczne
27. Szeregi
28. Wzory rachunku różniczkowego
29. Wzory rachunku całkowego
30. Całkowanie niektórych równań różniczkowych
31. Powierzchnia i objętość figur i brył geometrycznych
32. Geometria analityczna na płaszczyźnie
33. Geometria analityczna w przestrzeni
34. Zastosowanie rachunku różniczkowego i całkowego do geometrii
35. Rachunek wektorowy
36. Funkcje specjalne
37. Rachunek operatorowy
38. Uwagi dotyczące użytkowania nomogramów
Wykaz literatury

II. MIARY. JEDNOSTKI

39. Miary długości
40. Zamiana cali angielskich na milimetry i milimetrów na cale angielskie
41. Miary powierzchni
42. Miary objętości
43. Miary rzadko używane w elektrotechnice (anglosaskie)
44. Miary historyczne
45. Przedrostki w układzie metrycznym
46. Miary prędkości
47. Miary kątowe
48. Miary ciężaru
49. Ciężar właściwy cieczy
50. Najważniejsze jednostki układu MKS i CGS
51. Jednostki ciśnienia
52. Jednostki pracy
53. Jednostki mocy
54. Zamiana kilowatów na konie mechaniczne i koni mechanicznych na kilowaty
55. Porównanie skal temperatury
56. Wielkości i jednostki ogólne i mechaniczne

III. FIZYKA. CHEMIA

57. Podstawowe wzory fizyczne
58. Najważniejsze stałe fizyczne
59. Układ okresowy pierwiastków Mendelejewa
60. Pierwiastki chemiczne
61. Niektóre związki chemiczne
62. Właściwości fizyczne niektórych gazów i par
63. Właściwości fizyczne niektórych cieczy
64. Właściwości fizyczne niektórych substancji stałych
65. Ciężar właściwy rtęci oraz równoważniki l at i l Atm w milimetrach słupa rtęci w zależności od temperatury
66. Barometr
67. Obliczanie względnej wilgotności powietrza za pomocą psychrometru
Wykaz literatury

IV. MATERIAŁY

A. Ogólne właściwości fizyczne i chemiczne
68. Właściwości fizyczne metali
69. Współczynniki rozszerzalności niektórych ciał
70. Skale twardości
71. Skale odporności na korozję
72. Odporność metali na korozję
73. Działanie kwasów, ługów i gazów na niektóre materiały przewodzące i izolacyjne
74. Współczynniki tarcia
B. Materiały konstrukcyjne
75. Układ żelazo-węgiel
76. Nazwy stali
77. Oznaczanie stali
78. Stale węglowe i stopowe konstrukcyjne
79. Zastosowanie stali
80. Kątowniki równoramienne stalowe
81. Kątowniki nierównoramienne stalowe
82. Ceowniki stalowe
83. Dwuteowniki stalowe
84. Teowniki stalowe niskie i wysokie
85. Szyny stalowe
86. Pręty płaskie i taśmy stalowe
87. Pręty kwadratowe stalowe
88. Pręty sześciokątne stalowe
89. Pręty okrągłe stalowe
90. Blachy stalowe
91. Rury stalowe
92. Rury gwintowane i do gwintowania
93. Rury żeliwne ciśnieniowe
94. Nazwy i zastosowanie żeliwa
95. Metale nieżelazne (nazwy i zastosowanie)
96. Materiały łożyskowe
97. Spoiwa (zastosowanie)
98. Ciężar prętów i drutów stalowych i miedzianych
C. Materiały przewodzące
99. Właściwości elektryczne ważniejszych przewodników w temp. 20°C
100. Właściwości miedzi wzorcowej wyżarzonej w temp. 20°C
101. Normalna miedź przewodowa
102. Normalne aluminium przewodowe
103. Metale używane na szyny zbiorcze
104. Stopy oporowe
105. Oporność właściwa niektórych roztworów wodnych w temp. 18°C w cm
106. Oporności właściwe gruntów i wód
D. Materiały izolacyjne
107. Właściwości niektórych dielektryków lotnych w temp. 20°C i pod ciśn. 760 mm Hg
108. Właściwości niektórych dielektryków ciekłych
109. Właściwości wosków, asfaltów i żywic w temp. 20°C
110. Lakiery elektroizolacyjne
111. Zalewy kablowe do urządzeń elektroenergetycznych
112. Właściwości dielektryków włóknistych organicznych
113. Wyroby z bakelizowanych papierów i tkanin
114. Właściwości niektórych tłoczyw izolacyjnych
115. Właściwości materiałów izolacyjnych na podstawie kauczuków i żywic syntetycznych
116. Właściwości materiałów izolacyjnych mineralnych i szkła w temp. 20°C
117. Właściwości materiałów izolacyjnych ceramicznych w temp. 20°C
118. Napięcie przebicia niektórych materiałów izolacyjnych
E. Materiały magnetyczne
119. Przenikalność magnetyczna względna niektórych ciał paramagnetycznych i diamagnetycznych w temp. 18°C
120. Właściwości materiałów magnetycznych miękkich
121. Właściwości materiałów magnetycznych twardych
122. Charakterystyki magnesowania niektórych materiałów ferromagnetycznych
123. Właściwości blach krzemowych
124. Straty w blachach krzemowych grubości 0,5 mm przy częstotliwości 50 Hz
F. Materiały różne
125. Cegły wypalane z gliny
126. Zaprawy budowlane
127. Betony zwykłe
128. Drewno
129. Jednostki lepkości
130. Oleje i smary
131. Mieszaniny oziębiające
132. Ładowność wagonu o pojemności 10 T
Wykaz literatury

V. WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

133. Pojęcia ogólne
134. Rozciąganie
135. Ściskanie
136. Zginanie
137. Momenty bezwładności figur płaskich
138. Skręcanie
139. Ścinanie
140. Nacisk
141. Wyboczenie
142. Wytrzymałość złożona
143. Naprężenia dopuszczalne dla stali
144. Naprężenia dopuszczalne dla żeliw
145. Naprężenia dopuszczalne dla metali nieżelaznych
146. Naprężenia dopuszczalne dla drewna
Wykaz literatury

VI. RYSUNEK TECHNICZNY

147. Wymiary papieru
148. Rozmiary rysunków
149. Składanie rysunków
150. Podziałki i pismo rysunkowe
151. Rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie
152. Tabliczki rysunkowe
153. Rzutowanie rysunkowe
154. Przekroje przedmiotów
155. Liczby, linie, strzałki i znaki wymiarowe
156. Oznaczanie stanu powierzchni
157. Tolerowanie wymiarów rysunkowych
158. Połączenia
159. Rysunki złożeniowe
160. Wprowadzanie zmian na rysunkach
161. Rysunek budowlany
Wykaz literatury

VII. CZĘŚCI MASZYN

162. Tolerancje i pasowania - pojęcia ogólne
163. Układ tolerancji średnic
164. Klasy dokładności dające się uzyskać przy dokładnych zabiegach obróbkowych
165. Orientacyjna zależność między klasami dokładności a klasami gładkości
166. Spawanie
167. Nity
168. Obliczanie śrub
169. Gwinty metryczne
170. Gwinty calowe
171. Gwinty trapezowe niesymetryczne
172. Gwinty trapezowe symetryczne
173. Gwint rurowy cylindryczny
174. Gwint opraw oświetleniowych
175. Gwint Edisona
176. Gwint rurek stalowych pancernych
177. Kliny wzdłużne
178. Wpusty
179. Kołki
180. Liny
181. Dopuszczalne obciążenie i ciężar łańcuchów technicznych o ogniwach krótkich
182. Zawory
183. Sprzęgła
184. Obliczanie czopów
185. Obliczanie wałów pędnianych i maszynowych
186. Konstrukcja wałów 187. Łożyska toczne
188. Łożyska ślizgowe
189. Napędy pasowe
190. Napędy pasowe - Obliczanie, zależności wymiarowe
191. Napędy pasowe. Tabele pomocnicze
192. Napędy zębate. Koła zębate walcowe o zazębieniu czołowym
193. Napędy zębate. Koła zębate stożkowe o zębach prostych i zazębieniu czołowym
194. Napędy zębate. Tabele pomocnicze do obliczeń i konstrukcji
195. Sprężyny śrubowe walcowe
196. Sprężyny śrubowe walcowe. Tabele pomocnicze do obliczeń i konstrukcji
Wykaz literatury

VIII. CIEPŁO. SPALANIE

A. Ciepło
197. Rozszerzalność liniowa i objętościowa ciał
198. Pierwsze prawo termodynamiki
199. Drugie prawo termodynamiki
200. Gazy doskonałe
201. Prawo Daltona (mieszaniny gazów)
202. Ciepło właściwe gazów doskonałych
203. Gazy rzeczywiste
204. Ciepło właściwe gazów rzeczywistych
205. Równania termodynamiczne gazów doskonałych
206. Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych
207. Obieg Carnota
208. Dławienie
209. Pary
210. Para wodna nasycona
211. Para wodna przegrzana
212. Wykres T, s i wykres i, s pary wodnej
213. Przemiany termodynamiczne par
214. Własności wilgotnego powietrza
215. Temperatura i wilgotność w pomieszczeniach produkcyjnych i laboratoriach prze­mysłu elektrycznego
B. Spalanie
216. Ciepło spalania, wartość opałowa paliw stałych
217. Ciepło spalania niektórych ciał stałych
218. Krajowe węgle kamienne
219. Paliwa ciekłe
220. Paliwa gazowe
221. Zależności ilościowe przy spalaniu
222. Spalanie zupełne
Wykaz literatury

IX. MASZYNOZNAWSTWO

A. Kotły parowe i woda kotłowa
223. Wielkości charakteryzujące kotły parowe
224. Obciążenie rusztu palenisk kotłowych
225. Obciążenie komór palenisk kotłowych
226. Obciążenie powierzchni ogrzewalnej kotłów
227. Sprawność kotłów parowych
228. Straty cieplne w kotle
229. Ważniejsze typy kotłów, ich wielkości, wydajność i sprawność
230. Ciśnienie, temperatura i wydajność kotłów parowych
231. Ciąg naturalny i ciąg sztuczny
232. Zanieczyszczenia wody według R. Stumpera
233. Właściwości wody
234. Cechy charakterystyczne wody zasilającej kotły parowe oraz wody kotłowej w zależności od ciśnienia
235. Pobieranie próbek wody zasilającej i wody w kotle
236. Oczyszczanie wody
B. Tłokowe silniki parowe
237. Zasada pracy. Wykres indykatora. Charakterystyczne wielkości rozrządu. Kinema­tyką napędu korbowego
238. Sprawność i moc tłokowego silnika parowego
239. Skraplanie pary wylotowej
240. Eksploatacja tłokowych silników parowych
C. Turbiny cieplne
241. Rodzaje turbin cieplnych i przemiana energii
242. Sprawność siłowni cieplnych turbinowych
243. Siłownie i turbozespoły gazowe
244. Siłownie, turbozespoły i turbiny parowe kondensacyjne
245. Wykres entalpia - entropia turbiny kondensacyjnej
246. Turbiny parowe przeciwprężne i upustowe
247. Typowe parametry pary i wielkości turbin parowych
248. Skraplacze turbin parowych
249. Regulowanie turbin parowych
250. Orientacyjne dane montażowe
251. Orientacyjne dane ruchowe
D. Silniki spalinowe
252. Rodzaje silników spalinowych
253. Sprawność ogólna silników spalinowych
254. Obliczanie mocy silników spalinowych
255. Gazownice koksowe silników spalinowych
256. Chłodzenie i smarowanie silników spalinowych
257. Koła zamachowe silników spalinowych
E. Turbiny wodne
258. Zależności podstawowe
259. Wpływ spadu na stan ruchu turbiny
260. Wpływ wymiarów turbiny na stan jej ruchu
261. Typy turbin wodnych
262. Charakterystyka uniwersalna turbiny
F. Silniki wietrzne
263. Moc silnika wietrznego
264. Typy silników wietrznych
265. Skala prędkości wiatrów według szybkościomierza deskowego-Wilda
G. Pompy wirnikowe i przepływ cieczy
266. Prędkość przepływu cieczy w rurociągach
267. Uogólnione równanie Bernoulliego
268. Straty energii cieczy przepływającej przez rurociągi prostoosiowe
269. Straty energii cieczy przepływającej przez elementy specjalne
270. Układ transportu cieczy i jego charakterystyka
271. Wzory i wielkości podstawowe pomp wirnikowych
272. Typy pomp wirnikowych i wirników
273. Charakterystyka pompy wirnikowej
274. Wpływ zmiany prędkości obrotowej na stan ruchu pompy
275. Współpraca pompy z układem transportu cieczy
H. Pompy tłokowe
276. Wzory i wielkości podstawowe pomp tłokowych
277. Typy pomp tłokowych
278. Objętość powietrzników
279. Ciśnienie parowania czystej wody
I. Sprężarki
280. Zakresy stosowania powietrznych sprężarek przemysłowych
281. Sprężarki objętościowe
282. Sprężarki przepływowe
283. Wentylatory
Wykaz literatury

X. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

284. Wielkości i jednostki elektromagnetyczne
285. Wymiary i jednostki wielkości elektromagnetycznych w układach absolutnych CGS
286. Podstawowe jednostki mechaniczne, elektryczne i magnetyczne
287. Sposoby pisania wzorów
288. Prąd stały (wzory podstawowe)
289. Założenia i prawa kierunkowe
290. Systemy strzałkowania
291. Prawo Ohma i prawo Joule'a
292. Pole przepływowe prądu elektrycznego
293. Pole elektryczne - wzory podstawowe
294. Natężenie pola elektrycznego w typowych układach
295. Wytrzymałość układów powietrznych
296. Wytrzymałość udarowa powietrza
297. Pole magnetyczne i elektromagnetyzm - wzory podstawowe
298. Prąd zmienny - pojęcia i wzory podstawowe
299. Prąd zmienny. Wykresy wskazowe (wektorowe)
300. Prąd zmienny. Metoda symboliczna
301. Czwórniki
302. Inwersja i wykresy kołowe
305. Układy trójfazowe i wielofazowe
304. Składowe czynne i bierne mocy, prądu i napięcia
305. Natężenie prądu trójfazowego przy mocy czynnej wynoszącej l kW
306. Moc pozorna symetrycznych układów trójfazowych
307. Wielkości procentowe i jednostkowe
308. Składowe symetryczne układów trójfazowych
309. Szeregi Fouriera
310. Linie długie
311. Stany nieustalone
312. Kilka danych biograficznych o niektórych znakomitych elektrykach i fizykach
Wykaz literatury

XI. ELEKTROCHEMIA

313. Potencjały normalne metali w temp. 25°C
314. Ogniwa galwaniczne
315. Akumulatory
316. Kwas siarkowy akumulatorowy stężony
317. Elektroliza
318. Skład niektórych roztworów do elektrolitycznego powlekania metalami
319. Równoważniki elektrochemiczne niektórych pierwiastków
Wykaz literatury

XII. ELEKTRYCZNE PRZYRZĄDY I METODY POMIAROWE

320. Symbole graficzne umieszczane na przyrządach pomiarowych
321. Dopuszczalne napięcie między obudową a obwodem prądowym i napięciowym przyrządów pomiarowych
322. Dokładność przyrządów pomiarowych
323. Dokładność przyrządów pomiarowych
324. Dopuszczalne obciążenie wzorcowych oporników oraz cewek indukcyjności własnej i wzajemnej
325. Pomiary napięcia i natężenia prądu
326. Pomiary oporności
327. Pomiary mocy prądu jednofazowego
328. Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego w linii trójprzewodowej
329. Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego w linii czteroprzewodowej
330. Pomiary mocy biernej prądu trójfazowego w linii trójprzewodowej za pomocą watomierzy mocy czynnej przy symetrycznym układzie napięć
331. Pomiary mocy biernej prądu trójfazowego w linii czteroprzewodowej za pomocą watomierzy mocy czynnej przy symetrycznym układzie napięć.
332. Pomiary oporności uziemień
333. Pomiary oporności izolacji miernikami izolacyjności
334. Przekładniki prądowe
335. Normalne klasy dokładności oraz granice dopuszczalnych uchybów przekładników prądowych
336. Przekładniki napięciowe
337. Normalne klasy dokładności oraz granice dopuszczalnych uchybów przekładników napięciowych
338. Napięcia probiercze przekładników prądowych i napięciowych
339. Pobór mocy przez przyrządy pomiarowe przeznaczone do pracy z przekładnikami oraz dobór mocy przekładników
340. Układy połączeń liczników energii prądu stałego oraz liczników energii czynnej
341. Układy połączeń liczników energii biernej
342. Układy połączeń zespołów liczników
343. Dopuszczalne przy legalizacji uchyby liczników i przekładników
344. Metody pomiaru napięcia i prądu w obwodach wysokiego napięcia
345. Pomiar strat przy wysokim napięciu przy zastosowaniu mostka Scheringa
346. Napięcie przeskoku dla iskiernika kulowego
Kontury

XIII. PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

A. Dane ogólne
347. Normalne przekroje znamionowe żył przewodów gołych, odzianych i izolowanych
348. Normalne napięcia znamionowe przewodów izolowanych gumą
349. Porównanie właściwości elektrycznych i mechanicznych najważniejszych materiałów przewodowych
350. Najmniejszy dopuszczamy przekrój przewodów elektroenergetycznych ze względu na wytrzymałość mechaniczną
B. Budowa przewodów
351. Druty okrągłe z miedzi miękkiej nawojowe
352. Druty okrągłe z aluminium
353. Druty płaskie z miedzi i aluminium
354. Pręty (szyny) okrągłe z miedzi lub aluminium
355. Pręty (szyny) rurowe z miedzi lub aluminium
356. Pręty (szyny) prostokątne z miedzi lub aluminium
357. Pręty (szyny) okrągłe i prostokątne ze stali
358. Budowa przewodów gołych z miedzi twardej lub półtwardej
359. Budowa linek gołych z aluminium twardego oraz ze stopu aluminium
360. Normalne druty z aluminium i ze stali
361. Budowa linek gołych staloaluminiowych
362. Budowa linek gołych z drutów stalowych ocynkowanych
363. Najmniejsza grubość powłoki izolacyjnej w elektroenergetycznych przewodach izolowanych
364. Napięcia znamionowe i przekroje znamionowe elektroenergetycznych kabli obołowionych z żyłami miedzianymi i aluminiowymi
365. Znakownictwo przewodów elektroenergetycznych gołych, odzianych i izolowanych
366. Przewody elektroenergetyczne instalacyjne (niektóre) - charakterystyka i zakres stosowania
367. Znakownictwo kabli elektroenergetycznych
368. Budowa żył kabli elektroenergetycznych
369. Grubość izolacji w kablach elektroenergetycznych miedzianych i aluminiowych
C. Obliczanie elektryczne przewodów
370. Oporność 100 m drutu w temp. 20°C o dowolnym przekroju z dowolnego materiału; oporność drutu miedzianego w temp. 20°C o dowolnym przekroju i dowolnej dłu­gości
371. Oporność normalnych przewodów z miedzi, aluminium, stopu aluminium, staloaluminium i brązu
372. Największa dopuszczalna oporność żył w kablach elektroenergetycznych
373. Oporność czynna i oporność bierna indukcyjna (reaktancja) przewodów sta­lowych roboczych
374. Pojemność i indukcyjność przewodów napowietrznych
375. Oporność bierna indukcyjna i oporność bierna (reaktancja) pojemnościowa prze­wodów napowietrznych
376. Prąd ładowania i moc ładowania linii oraz prąd pojemnościowy przy zwarciu jednofazowym - linie trójfazowe, częstotliwość 50 Hz
377. Pojemność i oporność bierna indukcyjna kabli elektroenergetycznych w zależności od przekroju
378. Wytyczne stosowania kompensacji pojemnościowych prądów zwarcia z ziemią
379. Schematy zastępcze głównych elementów trójfazowego układu elektroenergetyczne­go. Obliczanie strat mocy, strat energii i spadków napięcia
380. Spadek napięcia i strata mocy w przewodach
381. Względny spadek napięcia i wzlędna strata mocy w przewodach miedzianych i aluminiowych
382. Przybliżony spadek napięcia w przewodach napowietrznych przy uwzględnieniu indukcyjności przewodów
383. Dopuszczalne obciążenie przewodów gołych
384. Dopuszczanie obciążenie szyn zbiorczych
385. Dopuszczalne trwałe obciążenie gołych okrągłych i rurowych szyn z miedzi, alumi­nium i stali w pomiesczeniach zamkniętych o temperaturze powietrza 25°C przy przyroście temperatury szyny 45°C przy prądzie stałym oraz przy prądzie zmiennym o częstotliwości 50 Hz
386. Temperatury graniczne przewodów i kabli oraz obliczeniowe temperatury otoczenia
387. Dopuszczalne obciążenie przewodów jednożyłowych miedzianych i aluminiowych w izolacji gumowej i w odzieży włóknistej
388. Dopuszczalne obciążenie przewodów wielożyłowych miedzianych i aluminiowych w izolacji gumowej
389. Dopuszczanie długotrwałe obciążenie przewodów miedzianych w izolacji gumowej do odbiorników ruchomych zainstalowanych w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze otoczenia i 25°C lub na otwartym powietrzu w miejscach nie nara­żonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
390. Dopuszczanie obciążenie kabli na napięcie do l kV, miedzianych i aluminiowych o izolacji papierowej
391. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i alumi­niowych trójżyłowych o izolacji papierowej rdzeniowej
392. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i alumi­niowych, trójżyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych
393. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i alumi­niowych trójpłaszczowych skręconych z jednożyłowych kabli o izolacji papierowej
394. Dopuszczalne obciążenie kabli miedzianych i aluminiowych jednożyłowych o izo­lacji papierowej
395. Współczynniki poprawkowe do T. 383 oraz 387 - 394
396. Obliczanie przekroju szyn zbiorczych oraz obliczanie przekroju przewodów i kabli ze względu na nagrzewanie przez prąd- zwarciowy
397. Gospodarczo najkorzystniejsza gęstość prądu w przewodach linii elektroenerge­tycznych
398. Sprawdzenie średnicy przewodu na ulot
D. Prądy zwarciowe
399. Praktyczne obliczanie prądów zwarciowych symetrycznych (zwarcie trójfazowe) w układach wysokiego napięcia
400. Przybliżone obliczanie prądów zwarciowych symetrycznych (zwarcie trójfazowe) w sieciach o napięciu niższym niż l kV
Wykaz literatury

XIV. LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE

401. Najmniejsze dopuszczalne odległości przewodów elektroenergetycznych
402. Obostrzenia wymagane przy budowie napowietrznych linii elektroenerge­tycznych
403. Dopuszczalne naprężenie w przewodach
404. Krańcowe warunki klimatyczne przyjmowane przy obliczaniu rozpiętych prze­wodów
405. Rozpiętość przełomowa
406. Obciążenie dodatkowe przewodów i izolatorów
407. Współczynniki obciążenia mechanicznego przewodów obciążonych sadzią normalną
408. Rozpiętość, przy której naprężenie w przewodzie obciążonym sadzią katastrofalną osiąga dopuszczalne naprężenie krańcowe
409. Równanie stanów rozpiętego przewodu
410. Równanie krzywej zwisania rozpiętego przewodu
411. Zwis rozpiętego przewodu
412. Największy zwis normalny rozpiętego przewodu
413. Parcie wiatru na l m gołego przewodu linii napowietrznej (bez sadzi)
414. Dopuszczalne naprężenia drewna stosowane przy obliczaniu słupów drewnia­nych
415. Dopuszczalne naprężenia stali stosowane przy obliczaniu słupów i konstrukcji wsporczych
416. Dopuszczalne naprężenie betonu stosowane przy obliczaniu słupów
417. Siła parcia wiatru na pojedyncze żerdzie drewniane
418. Wymiary surowych słupów drewnianych do budowy linii elektrycznych
419. Przybliżone obliczenie średnicy pojedynczego słupa drewnianego przelotowego
420. Wyznaczenie czubośrednicy pojedynczego słupa drewnianego ze względu na wy­trzymałość drewna i ze względu na ustój w gruncie
421. Wyznaczenie średnicy drągów słupa rozkracznego
422. Dopuszczalne ciśnienie pionowe, ciężar objętościowy i kąt tarcia gruntów, stosowane przy obliczaniu ustojów słupów
423. Dopuszczalne naprężenia betonu stosowane przy obliczaniu fundamentów słu­pów
424. Izolatory liniowe
425. Trzony
426. Złączki karbowane do przewodów
427. Złączki, uchwyty i zaciski
428. Zaciski odgałęźne i odprowadzeniowe
429. Oświetleniowe słupy żelbetowe
430. Linie wiejskie niskiego napięcia
431. Linie 15 kV typu wiejskiego
432. Szczudła żelbetowe do elektroenergetycznych linii napowietrznych na słupach drewnianych
433. Sylwetki słupów stosowanych w liniach napowietrznych
434. Obserwacja stanu linii napowietrznych wysokiego napięcia
435. Układanie kabli elektroenergetycznych
436. Obserwacja stanu linii kablowych wysokiego napięcia
Wykaz literatury

XV. ELEKTROENERGETYCZNE INSTALACJE WNĘTRZOWE

437. Układy połączeń lamp
438. Średnice rurek izolacyjnych i rur gazowych
439. Dobór średnicy rurek izolacyjnych w zależności od liczby przewodów DG, LG, ADG, ALG, DY, LY, ADY, ALY
440. Obciążenie wewnętrznych linii zasilających (pionów) w instalacjach prądu zmiennego przyłączanych do sieci użyteczności publicznej
441. Największe dopuszczalne procentowe spadki napięcia w instalacjach prądu zmien­nego przyłączonych do sieci użyteczności publicznej
442. Niektóre przepisy wykonawcze dotyczące wewnętrznych linii zasilających (pionów) oraz wewnętrznych inslalacji drobnych odbiorców przyłączonych do sieci użytecz­ności publicznej niskiego napięcia
443. Przekroje (w mm2) przewodów aluminiowych w wewnętrznych liniach zasilających (pionach) ze względu na nagrzewanie
444. Przjwody szynowe w instalacjach przemysłowych niskiego napięcia
445. Największe moce silników prądu zmiennego przyłączanych do sieci użyteczności publicznej niskiego napięcia
446. Największe moce silników prądu zmiennego przyłączanych do sieci przemysło­wej
447. Dobór wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających przewody (kable) w urzą­dzeniach odbiorczych na napięcia nie przekraczające l kV
448. Dobór wkładek bezpiecznikowych oraz dobór przekroju przewodów zasilających pojedyncze silniki trójfazowe asynchroniczne
449. Współczynniki jedno:zesności do obliczenia obciążenia oświetleniowego
450. Średniówki zapotrzebowania mocy na przyłączach budynków użyteczności publicz­nej osiedli i miast
Wykaz literatury

XVI. APARATY ELEKTRYCZNE

A. Wiadomości ogólne
451. Prąd znamionowy (obciążalność znamionowa) aparatów elektrycznych
452. Największy dopuszczalny trwały przyrost temperatury i temperatura graniczna w aparatach elektrycznych
453. Napięcie znamionowe aparatów elektrycznych
454. Napięcie znamionowe izolacji aparatów elektrycznych
455. Najmniejsze odstępy izolacyjne w aparatach elektrycznych
456. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz łączników przemysłowych
457. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz łączników wysokonapięciowych, 'izolatorów, przekładników i dławików zwarcio­wych
458. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz obwodów niskiego napięcia aparatów wysokonapięciowych
459. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem udarowym łączników wysokonapięcio­wych, izolatorów, przekladników i dławików zwarciowych
460. Rodzaje i oznaczenia łączników ze względu na rodzaj osłony
461. Nielakierowane powłoki ochronne na metalach używanych przy budowie aparatów elektrycznych
B. Łączniki, napędy, wyzwalacze
462. Klasyfikacja łączników
463. Materiały stosowane na styki łączników
464. Zalecane wartości docisku styków dla wyłączników niskonapięciowych
465. Dopuszczalny spadek napięcia na biegunie łącznika niskiego napięcia
466. Wielkości charakteryzujące właściwości zwarciowe łączników prądu zmiennego
467. Wielkości charakteryzujące właściwości zwarciowe wyłączników prądu stałego
468. Wielkości charakteryzujące łączalność roboczą łączników przemysłowych
469. Dane czasowe charakteryzujące wyłącznik
470. Częstość łączeń i trwałość mechaniczna łączników
471. Wymiary gwintów śrub i sworzni zaciskowych oraz najmniejsze i największe prze­kroje przewodów i kabli, które można przyłączać do łączników
472. Wymiary gwintów śrub uziomowych
473. Oznaczenie barwami i obciążalność wkładek topikowych do bezpieczników wkrętowych
474. Zdolność wyłączania bezpieczników wkrętkowych krajowej produkcji
475. Prąd wyłączamy krajowych wyłączników drążkowych, przełączników drążkowych, wyłączników zatablicowych i przełączników zatablicowych
476. Styczniki suche na prąd zmienny produkcji krajowej
477. Styczniki olejowe produkcji krajowej
478. Najmniejsza wymagana wytrzymałość elektrodynamiczna łączników obciążeniowych
479. Wyłączniki zwarciowe prądu zmiennego niskiego napięcia produkcji krajowej
480. Charakterystyki wyzwalaczy i przekaźników cieplnych w łącznikach niskonapięcio­wych
481. Prąd wyłączamy wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy niskiego napięcia typu BM-Wto
482. Charakterystyki oraz selektywna współpraca wkładek topikowych wielkiej mocy niskiego napięcia produkcji krajowej
483. Wkładki topikowe z drutu miedzianego do bezpieczników paskowych
484. Prąd topienia krótkich drutów otoczonych powietrzem
485. Łączniki stycznikowe prądu stałego produkcji krajowej
486. Wyłączniki szybkie prądu stałego produkcji krajowej
487. Zdolność łączenia odłączników
488. Wymagana obciążalność zwarciowa wnętrzowych odłączników trójbiegunowych
489. Odłączniki mocy produkcji krajowej
490. Cechy charakterystyczne wyłączników wysokonapięciowych różnych rodzajów
491. Wyłączniki pełnoolejowe produkcji krajowej
492. Wyłączniki małoolejowe produkcji krajowej
493. Wyłączniki powietrzne produkcji krajowej
494. Ekspanzyna
495. Podstawowy podział napędów wyłączników wysokonapięciowych.
496. Klasyfikacja napędu mechanicznego do wyłączników wysokonapięciowych
497. Warunki prawidłowego działania napędów mechanicznych łączników przemysło­wych i wysokonapięciowych
498. Napędy silnikowe do wyłączników wysokonapięciowych produkcji krajowej
499. Sygnalizacja stanu położenia styków łączników
500. Kierunki ruchu napędu, przyciski sterujące, wskaźnik położenia styków ruchomych i lampy sygnałowe
501. Czas wyłączania wyłączników wysokonapięciowych
502. Wyzwalacze i przekaźniki pierwotne wyłączników wysokonapięciowych
503. Wyzwalacze wtórne w łącznikach wysokonapięciowych
504. Moc wyłączalna bezpieczników wielkiej mocy wysokiego napięcia produkcji kra­jowej
505. Czas przedłukowy bezpieczników wysokonapięciowych
C. Izolatory
506. Podział krajowych izolatorów wsporczych i przepustowych na rodzaje według war­tości najmniejszej siły łamiącej
507. Obciążalność cieplna izolatorów przepustowych
D. Dławiki zwarciowe
508. Dławiki zwarciowe produkcji krajowej
E. Kondensatory
509. Kondensatory do poprawy współczynnika mocy (produkcji krajowej) w sieciach o częstotliwości prądu 50 Hz
F. Przekladniki
510. Przekładniki prądowe niskiego napięcia produkcji krajowej
511. Przekładniki prądowe suche zwojnicowe 6, 10 i 20 kV produkcji krajowej
512. Przekładniki prądowe prętowe wnętrzowe o przepustach kondensatorowych 10, 20 i 30 kV produkcji krajowej
513. Przekładniki prądowe prętowe wnętrzowe o przepustach porcelanowych 10 i 20 kV produkcji krajowej
514. Przekładniki prądowe olejowe napowietrzne 20 i 30 kV produkcji krajowej
515. Przekładniki prądowe olejowe napowietrzne 60 i 110 kV produkcji krajowej
516. Przekładniki napięciowe olejowe napowietrzne produkcji krajowej
517. Przekładniki napięciowe suche wnętrzowe produkcji krajowej
Wykaz literatury

XVII. ROZDZIELNIE I STACJE ELEKTRYCZNE. ZABEZPIECZENIA

518. Typowe schematy elektryczne rozdzielni i stacji transformatorowych
519. Działanie mechaniczne prądów zwarciowych na szyny zbiorcze
520. Wskaźnik wytrzymałości przekroju szyn zbiorczych
521. Oznaczenia barwami gołych przewodów i szyn
522. Wytyczne doboru rodzaju i liczby przyrządów pomiarowych w urządzeniach elektro -energetycznych
523. Kryteria doboru elementów oraz aparatów rozdzielni i transformatorni
524. Projektowanie odstępów w rozdzielniach wnętrzowych na napięcie do l kV
525. Orientacyjne wymiary rozdzielni niskiego napięcia
526. Projektowanie stacji transformatorowych i rozdzielni wysokiego napięcia
527. Orientacyjne zasadnicze wymiary rozdzielni wnętrzowych na napięcie 6 i 15 kV z wyłącznikami pełnoolejowymi produkcji krajowej
528. Orientacyjne zasadnicze wymiary rozdzielni wnętrzowych na napięcie 6,15, i 30 kV z wyłącznikami małoolejowymi i powietrznymi produkcji krajowej
529. Orientacyjne zasadnicze wymiary rozdzielni wnętrzowych na napięcie 6,15 i 30 kV z wyłącznikami małoolejowymi i powietrznymi produkcji krajowej
530. Zasadnicze orientacyjne wymiary rozdzielni wnętrzowych z wyłącznikami po­wietrznymi typu CP
531. Stacja transformatorowa wiejska 15/0,4 kV o mocy transformatora do 75 kVA
532. Zasadnicze orientacyjne wymiary rozdzielni napowietrznych. Pojedynczy układ szyn zbiorczych
533. Zasadnicze orientacyjne wymiary rozdzielni napowietrznych. Podwójny układ szyn zbiorczych
534. Akumulatory stacyjne ołowiane (zasadnicze pojęcia i zależności)
535. Akumulatory stacyjne ołowiowe - dobór baterii dla elektrowni i stacji
536. Uziemienia robocze
537. Uziemienia odgromowe
538. Wykonanie uziomów i obliczanie oporności uziomów
539. Wzajemne łączenie uziemień
540. Najwyższa dopuszczalna temperatura i dopuszczalny przyrost temperatury w częściach urządzeń wiodących prąd elektryczny przy przepływie prądu roboczego w tem­peraturze otoczenia 35° C
541. Terminy okresowych napraw bieżących i głównych na stacjach elektrycznych
542. Olej izolacyjny w elektroenergetycznych transformatorach i łącznikach
543. Badanie izolacji przy odbiorze nowych urządzeń rozdzielczych
544. Wytyczne doboru zabezpieczeń przekaźnikowych w urządzeniach elektrycznych prądu zmiennego o napięciu wyższym niż l kV
545. Dane niektórych przekaźników produkcji krajowej
Wykaz literatury

XVIII. PRZEPIĘCIA I OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

A. Przepięcia
546. Przepięcia wewnętrzne
547. Przepięcia atmosferyczne
B. Ochrona urządzeń elektroenergetycznych
548. Koordynacja izolacji
549. Ochronniki
550. Strefy chronione zwodów do ochrony stacji i linii elektroenergetycznych
551. Ochrona linii elektroenergetycznych
552. Ochrona podejść
553. Ochrona stacji elektroenergetycznych
554. Ochrona maszyn wirujących
555. Badania odgromników zaworowych
556. Dane techniczne odgromników zaworowych produkcji krajowej typu GZ/1,5
557. Dane techniczne odgromników zaworowych produkcji krajowej typu GZ/10
558. Dane techniczne członów odgromników zaworowych produkcji krajowej typu GZ/10
559. Najmniejsze dopuszczalne odstępy między odgromnikami oraz między odgrom­nikami a innymi urządzeniami
560. Największa dopuszczalna odległość odgromników od urządzeń chronionych
561. Wartości szczytowe udarów, które powinna wytrzymać izolacja o poziomie podsta­wowym i wyższym
562. Przerwy iskrowe zewnętrzne odgromników wydmuchowych zainstalowanych w sie­ciach skompensowanych lub z izolowanym punktem zerowym, w zależności od miejsca zainstalowania
563. Dane kondensatorów do ochrony maszyn wirujących
564. Dane odgromników maszynowych
565. Przerwy iskrowe iskierników liniowych i podstawowych
566. Najwyższe dopuszczalne napięcie na odgromniku
567. Strefy wydmuchu odgromników wydmuchowych produkcji krajowej
C. Ochrona budowli
568. Określenia
569. Podział budowli chronionych
570. Sposoby ochrony obiektów
571. Ochrona obiektów
572. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów urządzenia piorunochronnego
573. Eksploatacja urządzeń piorunochronnych
Wykaz literatury

XIX. ELEKTROTERMIA

574. Obliczanie ilości ciepła
575. Straty cieplne
576. Współczynnik przewodności cieplnej
577. Współczynnik unoszenia ciepła
578. Promieniowanie ciepła
579. Akumulowanie ciepła. Rozszerzalność cieplna materiałów ceramicznych
580. Termometria
581. Regulowanie i regulatory temperatury
582. Właściwości fizyczne metalowych przewodów grzejnych używanych w grzejnictwie oporowym
583. Temperatura drutu ze stopu Kanthal A zawieszonego poziomo w spokojnym po­wietrzu o temp. 20°C w zależności od natężenia prądu
584. Temperatura drutu ze stopu Nikrothal 8 poziomo zawieszonego w spokojnym po­wietrzu o temp. 20°C w zależności od natężenia prądu
585. Obliczanie elementów grzejnych metodą temperatury zastępczej
586. Dopuszczalne obciążenia powierzchniowe przewodów grzejnych używanych w zwykłych piecach przemysłowych w zależności od materiału tych przewodów i temperatury roboczej
587. Obliczanie elementów grzejnych metodą obciążenia powierzchniowego
588. Metoda wykreślna obliczania elementów grzejnych
589. Przewody grzejne niemetalowe
590. Piece oporowe
591. Nagrzewnice oporowe do nagrzewania bezpośredniego
592. Urządzenia grzejne elektrodowe
593. Piece łukowe
594. Źródła prądu zwiększonej (do 10000 Hz) i wielkiej częstotliwości
595. Piece indukcyjne rdzeniowe
596. Piece indukcyjne bezrdzeniowe
597. Nagrzewnice indukcyjne rdzeniowe
598. Nagrzewnice indukcyjne bezrdzeniowe
599. Nagrzewnice pojemnościowe
600. Nagrzewnice promiennikowe
Wykaz literatury

XX. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE

601. Istota światła. Widmo. Wrażliwość wzroku
602. Wielkości, ich określenia i jednostki
603. Rozpraszanie doskonałe światła. Zależności między wielkościami świetlnymi
604. Obliczanie strumienia świetlnego na podstawie krzywej rozsyłu światłości
605. Obliczanie natężenia oświetlenia metodą punktową
606. Obliczanie oświetlenia ogólnego metodą sprawności oświetlenia
607. Warunki dobrego oświetlenia
608. Natężenia oświetlenia
609. Pochłanianie, odbicie, przepuszczanie światła
610. Oprawy oświetleniowe
611. Rodzaje oświetlenia fabrycznego
612. Czas użytkowania oświetlenia sztucznego w przemyśle
613. Ciało czarne, ciało szare. Temperatura barwy
614. Żarówki
615. Rury fluorescencyjne (świetlówki)
616. Lampy wyładowcze
617. Zależność strumienia świetlnego różnych źródeł światła od napięcia zasilającego
618. Rury wyładowcze
619. Lampy świetlace
620. Kalendarz oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego) dla Warszawy (południk 21°02' na wschód od Greenwich)
621. Projektory iluminacyjne i dalekosiężne
Wykaz literatury

XXI. MASZYNY ELEKTRYCZNE

A. Określenia ważniejszych pojęć i niektóre postanowienia
622. Rodzaje budowy maszyn elektrycznych
623. Znamiona maszyny
624. Moc maszyny
625. Zmienność napięcia
626. Zmienność prędkości obrotowej silnika
627. Kierunek wirowania maszyn
628. Napięcia znormalizowane
629. Badania techniczne
630. Wytrzymałość mechaniczna przy zwiększonej prędkości obrotowej
631. Wytrzymałość na zwarcie udarowe maszyn synchronicznych
632. Przeciążalność
633. Rozruch silników
634. Próby izolacji
635. Podział materiałów izolacyjnych
636. Tolerancje
B. Maszyny prądu stałego
637. Zależności podstawowe
638. Oddziaływanie twornika (reakcja)
639. Komutacja
640. Stopnie iskrzenia
641. Właściwości szczotek
642. Typowe zastosowania różnych gatunków szczotek w maszynach prądu stałego
643. Straty
644. Sprawność
645. Oznaczenia zacisków
646. Prądnica obcowzbudna
647. Prądnica bocznikowa
648. Prądnica bocznikowo-szeregowa (compaund)
649. Praca równoległa prądnic
650. Silnik bocznikowy
651. Silnik obcowzbudny
652. Silnik szeregowy
653. Silnik bocznikowo-szeregowy
654. Wzmacniacze elektromaszynowe
C. Silniki asynchroniczne
655. Uzwojenia
656. Zasada działania silników trójfazowych
657. Zależności podstawowe dla silników trójfazowych
658. Sprawność n (w %) silników asynchronicznych trójfazowych przy niedociążeniu i przeciążeniu
659. Współczynnik mocy cos silników asynchronicznych trójfazowych przy niedo­ciążeniu i przeciążeniu
660. Praca silnika przy zmianie napięcia i częstotliwości
661. Praca jednofazowa silnika trójfazowego
662. Próby wyrobu silników asynchronicznych
663. Wykres kołowy
664. Przezwajanie silników niskonapięciowych (do 500 V) na inne napięcie
665. Izolacja żłobka silników asynchronicznych
666. Ciężar silników asynchronieznych
667. Wyznaczenie obciążenia silnika asynchronicznego na podstawie wskazań ampero­mierza dla pracy przy napięciu znamionowym
668. Wyznaczenie współczynnika mocy silnika asynchronicznego na podstawie wskazań amperomierza dla pracy przy napięciu znamionowym
669. Oznaczenia typów silników asynchronicznych produkcji polskiej
670. Dane techniczne silników asynchronieznych z wirnikiem klatkowym serii SJd
671. Wymiary gabarytowe silników asynchronieznych z wirnikiem klatkowym serii-SJd o budowie okapturzonej SBJd
672. Wymiary gabarytowe silników asynchronieznych z wirnikiem klatkowym serii SJd o budowie zamkniętej SZJd
673. Dane katalogowe silników asynchronieznych z wirnikiem klatkowym budowy okapturzonej serii SCJf i SCDf
674. Dane katalogowe silników asynchronieznych z wirnikiem klatkowym budowy zamkniętej serii SZJb i SZDb
675. Dane katalogowe silników asynchronieznych z wirnikiem pierścieniowym budowy chronionej serii SBUd
676. Dane katalogowe silników asynchronieznych z wirnikiem pierścieniowym budowy okapturzonej serii SCUf
677. Dane katalogowe niskonapięciowych silników asynchronicznych z wirnikiem pierścieniowym budowy zamkniętej serii SZUa oraz SZUb
678. Dane techniczne silników asynchronieznych dźwigowych do pracy przerywanej P 40 i P 25
D. Maszyny synchroniczne
679. Zasadnicze konstrukcje maszyn
680. Rodzaje pracy maszyny
681. Zasada działania prądnicy trójfazowej
6S2. Wykres wskazowy maszyny obciążonej
683. Charakterystyki podstawowe
684. Zmienność napięcia
685. Praca równoległa prądnic
686. Wykres kołowy pracy maszyny synchronicznej
687. Regulacja napięcia
688. Moment maszyny synchronicznej
689. Stosunek zwarciowy
690. Reaktancje maszyn synchronicznych
691. Zwarcie maszyny synchronicznej
692. Stałe czasowe turbogeneratorów produkcji radzieckiej serii T2
693. Kołysanie maszyn synchronicznych
694. Dane techniczne turbogeneratorów
695. Dane techniczne wzbudnic do turbogeneratorów produkcji radzieckiej serii T2
696. Dane techniczne hydrogeneratorów produkcji radzieckiej
697. Dopuszczalne obciążenia turbogeneratorów serii T2 (produkcja radziecka) w wa­runkach różnych od znamionowych
698. Przeciążenie turbogeneratorów
699. Normalne synchroniczne prędkości obrotowe i odpowiednia liczba biegunów przy częstotliwości 50 Hz
700. Ciężar turboprądnic radzieckiej serii T2
701. Sprawność turbogeneratorów
702. Części zapasowe turbogeneratorów
703. Badania zdawczo-odbiorcze turbogeneratorów
704. Silnik synchroniczny
705. Dane techniczne niektórych maszyn synchronicznych z wystającymi biegunami
706. Dane techniczne niektórych silników synchronicznych produkcji radzieckiej
707. Kompensator synchroniczny
708. Dane techniczne kompensatorów synchronicznych produkcji radzieckiej serii KC
E. Maszyny komutatorowe prądu zmiennego
709. Silniki komutatorowe jednofazowe
710. Silniki komutatorowe trójfazowe
711. Maszyny komutatorowe dodawcze
F. Silniki bardzo małej mocy (mniejszej niż l kW)
712. Silniki jednofazowe asynchroniczne
713. Silniki komutatorowe
714. Silniki reluktancyjne
G. Tablice ogólne
715. Przybliżone wartości prądu pobieranego na l kW mocy przez silniki budowy okapturzonej przy obciążeniu znamionowym
716. Moment na wale w maszynach elektrycznych
717. Przyrost izolacji drutów nawojowych
718. Wznios osi wałów w maszynch elektrycznych
719. Czopy końcowe walcowe wałów w maszynach elektrycznych
H. Nagrzewanie się i chłodzenie maszyn elektrycznych
720. Nagrzewanie się maszyn elektrycznych
721. Trwałość izolacji w maszynach elektrycznych w zależności od temperatury
722. Dopuszczalny przyrost temperatury maszyn elektrycznych na napięcie do 10,5 kV
723. Nagrzewanie się maszyn elektrycznych przy różnych rodzajach pracy próbnej
724. Pomiar przyrostu temperatury uzwojeń miedzianych metodą oporową
725. Chłodzenie
726. Zmniejszenie się mocy znamionowej silników pracujących w temperaturze powietrza chłodzącego wyższej niż 35°C
727. Zmiana mocy silników asynchronicznych w zależności od ich wykonania.
I. Uszkodzenia i nienormalne objawy pracy
728. Maszyny prądu stałego
729. Szczotki na komutatorze i pierścieniach
730. Silniki asynchroniczne
731. Prądnice prądu zmiennego
732. Wady mechaniczne
733. Prądy łożyskowe
J. Suszenie maszyn elektrycznych
734. Wiadomości ogólne o suszeniu maszyn elektrycznych
735. Sposoby suszenia maszyn elektrycznych
736. Czas trwania suszenia
737. Najmniejsza dopuszczalna oporność izolacji maszyn
738. Najwyższa dopuszczalna temperatura podczas suszenia w najgorętszym dostępnym miejscu
739. Suszenie maszyn metodą strat w żelazie
740. Protokół suszenia
Wykaz literatury

XXII. TRANSFORMATORY

741. Zasada działania transformatora dwuuzwojeniowego
742. Straty mocy w transformatorze
743. Sprawność transformatora
744. Strumienie rozproszenia w transformatorze
745. Wykres wskazowy pracy transformatora
746. Stan zwarcia transformatora
747. Zmiana napięcia
748. Prąd włączania
749. Układy połączeń transformatorów trójfazowych
750. Sposób wyznaczania głównej grupy układu połączeń
751. Praca równoległa transformatorów
752. Grzanie się i chłodzenie transformatorów.
753. Przeciażalność transformatorów
754. Oleje izolacyjne do transformatorów
755. Transformatory trójuzwojeniowe
756. Autotransformator
757. Transformatory regulacyjne
758. Pomiary odbiorcze transformatorów
759. Wskazówki ruchowe
760. Wyposażenie transformatorów
761. Wartości orientacyjne oporności izolacji według instrukcji Zakładów Lenenergo Leningrad
762. Prąd stanu jałowego w procentach prądu znamionowego
763. Dopuszczalne odchyłki według projektu PN/E-06040
764. Wymiary i dopuszczalne obciążenia miedzianych wyprowadzeń transformatorów przyłączeń do szyn zbiorczych
765. Największe wymiary (w mm) obrysu transformatorów olejowych napowietrznych o mocy 20 - 1600kVA
766. Transformatory trójfazowe olejowe napowietrzne o chłodzeniu naturalnym i uzwo­jeniu miedzianym
767. Transformatory trójfazowe dwuuzwojeniowe olejowe napowietrzne obniżające napię­cie o chłodzeniu naturalnym, z uzwojeniem miedzianym, z całkowicie izolowanym punktem zerowym
768. Transformatory trójfazowe dwuuzwojeniowe olejowe napowietrzne obniżające napięcie o chłodzeniu sztucznym, z uzwojeniem miedzianym, z całkowicie izolowa­nym punktem zerowym
769. Transformatory trójfazowe olejowe trójuzwojeniowe obniżające napięcie o chłodzeniu olejowym ze sztucznym przewietrzaniem, z uzwojeniem miedzianym
770. Wytyczne doboru próżni i temperatury przy suszeniu transformatorów w kadziach zalanych olejem
Wykaz literatury.

XXIII. PROSTOWNIKI

771. Prostowniki rtęciowe
772. Prostowniki lampowe o żarzonej katodzie
773. Prostowniki stykowe (półprzewodnikowe)
Wykaz literatury

XXIV. NAPĘD ELEKTRYCZNY

A. Dynamika napędu
774. Równanie ruchu napędu elektrycznego
775. Moc na wale silnika
776. Energia kinetyczna układu napędowego
777. Sprowadzanie momentów bezwładności i zamachowych oraz mas poruszających się ruchem postępowym
778. Czas trwania procesów przejściowych
779. Straty energii przy rozruchu i hamowaniu
780. Stateczność pracy układów napędowych
B. Rozrucht hamowanie, regulacja prędkości silników
781. Rozruch silników
782. Rozruch silnika bocznikowego prądu stałego
783. Rozruch silników asynchronicznych
784. Hamowanie silników prądu stałego
785. Hamowanie silników asynchronicznych
786. Regulacja prędkości
C. Układy napędowe
787. Układ Leonarda (prądnica-silnik)
788. Układ za- i przeciwsobny
789. Układ Kramera
790. Wał elektryczny
D. Dobór silników napędowych
791. Dobór silnika
792. Nagrzewanie się i stygnięcie silników elektrycznych
E. Napęd dźwignic
793. Sposoby orientacyjnego doboru mocy silnika ze względu na nagrzewanie
794. Moment wymagany na wale silnika przy ustalonym ruchu mechanizmów podnosze­nia nie posiadających częściowego zrównoważenia ciężaru użytecznego
T. 795. Moment wymagany na wale silnika przy ustalonym ruchu mechanizmów podnosze­nia posiadających częściowe zrównoważenie ciężaru użytecznego
796. Moment wymagany na wale silnika przy ustalonym ruchu mechanizmów jazdy
797. Moment wymagany na wale silnika przy nieustalonym ruchu mechanizmu dźwi­gowego
798. Średnie dane statystyczne dla napędów dźwigowych
799. Dobór silnika sposobem Schiebelera (AEG)
800. Dobór silnika sposobem Gewecke (SSW)
801. Przeliczanie wymaganej mocy silnika na wartości katalogowe
802. Dobór luzownika elektromagnetycznego dla mechanicznego hamulca układu
F. Układy sterowania dźwignic
803. Symbole graficzne stosowane w schematach obwodowych (rozwiniętych) napędów
804. Układy napędowe dźwigowe najczęściej stosowane
805. Zestawienie podstawowych aparatów dźwigowych produkcji polskiej
G. Wyciągi pionowe
806. Dobór wyciągu pionowego
807. Normalne udźwigi wyciągów pionowych
808. Zakres stosowanej prędkości jazdy
809. Wydajność wyciągu
810. Moc silników
811. Systemy sterowania
812. Obliczenie obciążeń konstrukcji nośnych
813. Instalacja elektryczna wyciągów
814. Normalne wymiary szybów dla wyciągów o prędkości jazdy v < 0,8 m/s
815. Ważniejsze postanowienia przepisów Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i użytkowaniu wyciągów (dźwigów)
H. Napęd pomp i wentylatorów
816. Moc silnika elektrycznego do napędu pompy
817. Moc silnika elektrycznego do napędu pompy wody zasilającej potrzeb własnych elektrowni
818. Jednostkowe zużycie energii na pompowanie wody zasilającej
819. Względna moc silnika pompy zasilającej w zależności od mocy turbiny
820. Dane pomp zasilających produkcji radzieckiej
821. Dane pomp zasilających produkcji polskiej
882. Względna moc silnika pompy wody chłodzącej w zależności od mocy turbiny
823. Dane pomp wody chłodzącej produkcji radzieckiej
824. Dane pomp wody zimnej produkcji polskiej
825. Dane pomp wody czystej o temperaturze dochodzącej do 100°C typu ND prod. pol.
826. Moc silnika elektrycznego do napędu wentylatora do tłoczenia powietrza
827. Moc silników elektrycznych do napędu wentylatorów ciągu potrzeb własnych elektrowni
828. Moc silnika elektrycznego do napędu wentylatora podmuchu
829. Dane wentylatorów produkcji polskiej
830. Dane wentylatorów produkcji radzieckiej
Wykaz literatury

XXV. ENERGETYKA

831. Definicje pojęć i wskaźników energetycznych
832. Krzywa zależności r = f (J1)
833. Sposoby poprawy współczynnika mocy w zakładach przemysłowych
834. Moc bierna potrzebna do poprawy współczynnika mocy
835. Charakterystyczne dane elektrowni cieplnych i wodnych
836. Zużycie mocy i energii w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach rolnych i w zakładach rzemieślniczych
837. Przybliżone moce silników napędzających obrabiarki stosowane w warsztatach mechanicznych
838. Pobór mocy oraz zużycie energii w różnych gałęziach przemysłu
839. Pobór mocy i zużycie energii przez elektryczne grzejniki przemysłowe, spawarki i zgrzewarki
840. Pobór mocy i zużycie energii w osiedlach miejskich i wiejskich
841. Przeciętne koszty elektrowni
842. Przeciętne koszty elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
843. Przeciętne koszty rozdzielni i stacji transformatorowych
844. Koszty utrzymania budowli, maszyn i urządzeń
845. Symbole graficzne urządzeń elektroenergetycznych
846. Gabaryt kolejowy przyjęty przez Związek Środkowo-europejskich Zarządów Ko­lejowych
Wykaz literatury

XXVI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

847. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
848. Podręczna apteczka pierwszej pomocy
849. Sztuczne oddychanie
850. Zużycie energii przy różnych czynnościach
851. Wymiary stanowisk pracy
852. Wzniosy i ramiona napędów korbowych
853. Granice spostrzegania
854. Ochrona przed porażeniem osób obsługujących urządzenia elektryczne
855. Podział pomieszczeń ze względu na stopień niebezpieczeństwa porażenia ludzi prądem elektrycznym
856. Sprzęt ochronny używany w urządzeniach elektroenergetycznych
857. Warunki i terminy okresowych elektrycznych prób sprzętu ochronnego
858. Niektóre ważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracy przy urządzeniach elektrycznych

Stan: dobry (książka używana)
Uwaga:

 

a50bf64f4e6f8951.jpg

3542287d4bceea33.jpg

 

0a9c484175cc797c.jpg

 

 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.