Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KANALIZACJA BUDOWA MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH

Autor:  W. Błaszczyk / H. Stamatello

Tytuł:  BUDOWA MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH

Wydawnictwo:  Arkady

Miejsce wydania: Warszawa

Format: 245x175

Oprawa: twarda

Stron: 344

Stan: dobry+ (książka używana)
Uwaga
: pieczątka

                                          

                                                      OPIS !!!

W książce podano podstawowe zasady projektowania i bu­dowy kanalizacji różnych systemów. Szczegółowo rozpa­trzono zagadnienia konstrukcji, wytrzymałości i trwałości kanałów oraz obiektów na sieci. Omówiono dokładnie moż­liwości i sposoby prowadzenia prac ziemnych i budowla­nych w różnych warunkach hydrogeologicznych i grunto­wych.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników zaj­mujących się projektowaniem i budową sieci kanalizacyjnej. Praca stanowi książkę pomocniczą dla studentów wyższych uczelni technicznych.
 

Spis treści:

 

1.   OGÓLNE POJĘCIA I DEFINICJE

1.1.  Zadania   kanalizacji............
1.2.  Części składowe i zasada działania kanalizacji.....
1.3.  Systemy kanalizacji...........
1.3.1.  Sieć  ogólnospławna..........
1.3.2.  Sieć  rozdzielcza..........
1.3.3.  Sieć półrozdzielcza .    .........
1.4.  Projektowanie sieci kanalizacyjnej........
1.4.1.  Materiały potrzebne do projektowania.....
1.4.2.  Przebieg   projektowania.........
1.4.3.  Stadia   dokumentacji   technicznej.....

2.   HYDRAULICZNE PROJEKTOWANIE SIECI KANAŁÓW

2.1.  Przekroje poprzeczne kanałów.........
2.2.  Hydrauliczne  obliczenie   przekrojów.......
2.3.  Projektowanie prędkości ścieków i spadków kanałów    .
2.4.  Obliczanie przepływów i wymiarów kanałów.....
2.4.1.  Sieć kanałów do odprowadzenia ścieków    .
2.4.2.  Sieć kanałów do odprowadzania wód deszczowych    .
2.4.3.  Sieć ogólnospławna..........

3.   WYZNACZANIE ZAGŁĘBIENIA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW I  SIECI

3.1.  Zagłębienie poszczególnych kanałów.......
3.2.  Zagłębienie sieci............

4.   KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ

4.1.  Trasowanie kanału............
4.2.  Projektowanie obudowy kanałów.......
4.3.  Uzbrojenie kanałów .     .      ............
4.4.  Węzły kanalizacyjne............

5.   OBLICZANIE STATYCZNE KANAŁÓW

5.1.  Zasady   ogólne.............
5.2.  Obliczanie obciążenia kanałów miejskich......
5.2.1.  Wykop  szeroki  nieodeskowany.......
5.2.2.  Wykop odeskowany dwustronnie......
5.2.3.  Obciążenie naziomu nad wykopem
5.2.4.  Wpływ posadowienia rury na jej nośność graniczną   ....
5.2.5.  Obliczanie   kanałów   wykonywanych   w   wykopie   o   większych profilach niż podano w normach
5.3.  Obliczanie   obciążeń   kanałów   wykonywanych   metodami   tunelowymi
5.4.  Przykłady obliczeń...............
5.5.  Tablice pomocnicze...............

6.  ODWODNIENIE  GRUNTU  DLA  BUDOWY URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

6.1.  Uwagi ogólne
6.2.  Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i główne wzory do obli­czania odwodnienia wykopów
6.3.  Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu......
6.4.  Obliczanie ilości wody do wypompowania z wykopów  
6.4.1.  Pompy  umieszczone  w  wykopie.........
6.4.2.  Pompy  umieszczone  poza  wykopem w  specjalnie  wykonanych studniach
6.5.  Wykonawstwo robót przy  odwadnianiu wykopów......
6.5.1.  Wybór metody odwadniania wykopów........
6.5.2.  Pompowanie wody gruntowej w obrębie wykopu .
6.5.3.  Pompowanie wody ze  studni depresyjnych......
6.6.  Pompy stosowane do odwodnienia wykopów........
6.6.1.  Uwagi ogólne...............
6.6.2.  Wytyczne doboru pomp............
6.6.3.  Ustawianie pomp..............
6.7.  Metoda próżniowa osuszania gruntu. Filtry igłowe.......
6.7.1.  Opis   urządzenia..............
6.7.2.  Obliczanie wydatku wody ze studzien z filtrami igłowymi    .
6.8.  Osuszanie gruntów za pomocą elektroosmozy........
6.9.  Przykłady liczbowe.........

7. ROBOTY ZIEMNE

7.1.  Ogólne wiadomości o gruntach, w których wykonuje się wykopy   .
7.1.1.  Podstawy klasyfikacji gruntów..........
7.1.2.  Podział gruntów na kategorie wg cennika.......
7.2.  Wykopy nieodeskowane............
7.3.  Wykopy odeskowane o ścianach pionowych........
7.3.1.  Uwagi ogólne ....  
7.3.2.  Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopu......
7.3.3.  Badanie stateczności dna wykopu w gruntach plastycznych .
7.3.4.  Przykłady liczbowe   (wg  Szechy).........
7.3.5.  Wykonawstwo robót ziemnych  i obudowa  czasowa  ścian wy­kopów 
7.3.6. Warunki kurzawkowe na dnie wykopu.......
7:3.7. Drenaż dna wykopu............
7.4.  Wykopy szerokie dla obiektów specjalnych........
7.4.1.  Szerokie wykopy w obudowie pionowej.......
7.4.2.  Metoda berlińska..............
7.4.3.  Kotwienie ścian wykopów...........
7.4.4.  Stosowanie zawiesin iłowych przy robotach wykopowych    .
7.4.5.  Metody  wykonywania  wykopów  przy  użyciu  zawiesiny  iłowej
7.5.  Urabianie i wydobywanie gruntu z wykopu
7.6.  Przebijanie (przemocowywanie) wykopów.........
7.7.  Zasypywanie wykopów po wykonaniu robót........

8.   METODY  TUNELOWE  BUDOWY  KANAŁÓW  MIEJSKICH

8.1.  Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych.......
8.2.  Metoda tarczowa w zastosowaniu do budowy kanałów miejskich    .
'8.2.1. UwTagi ogólne...............
8.2.2.  Konstrukcja tarczy.............
8.2.3.  Obudowa kanałów wykonywanych metodą tarczową ....
8.2.4.  Wykonawstwo robót metodą tarczową.....
8.3.  Zastosowanie sprężonego powietrza do budowy tuneli kanalizacyjnych

9.   WYKONYWANIE KONSTRUKCJI KANAŁÓW

9.1.  Materiały stosowane do budowy sieci..........
9.1.1.  Wyroby kamionkowe.............
9.1.2.  Cegła kanalizacyjna.............
9.1.3.  Rury betonowe i żelbetowe...........
9.2.  Budowa kanałów z prefabrykatów...........
9.2.1.  Kanały  z  rur  kamionkowych..........
9.2.2.  Kanały z rur betonowych...........
9.3.  Murowanie kanałów...............
9.4.  Roboty betonowe i żelbetowe............

10.   BUDOWA OBIEKTÓW NA  SIECI

10.1.  Studzienki rewizyjne przelotowe i węzłowe........
10.2.  Komory połączeniowe i rozgałęzieniowe    .........
10.3.  Inne specjalne obiekty na sieci............
10.4.  Skrzyżowanie kanałów z obiektami inżynierskimi......
10.5.  Wyloty kanałów do odbiorników...........
10.6.  Pompownie kanalizacyjne.............

11.   USZKODZENIA KANAŁÓW MIEJSKICH  PODCZAS  ICH  BUDOWY

11.1.  Strefa niebezpieczna w sąsiedztwie wykopu........
11.2.  Uszkodzenia zdarzające się podczas wykonywania robót ziemnych .
11.2.1.  Niewłaściwe deskowanie wykopów.........
11.2.2.  Niewłaściwe składowanie gruntu obok wykopu.....
11.2.3.  Wadliwe odwadnianie wykopów..........
11.2.4.  Uszkodzenia urządzeń podziemnych w sąsiedztwie wykopu   .
11.2.5.  Szkody powstałe przy wykonywaniu zasypki......
11.3.  Uszkodzenia konstrukcji kanałów w okresie ich budowy.....
11.3.1.  Najczęściej    spptykane   błędy   przy   wykonywaniu   konstrukcji
11.3.2.  Nieszczelność oraz korozja kanałów miejskich.....
11.4.  Pogorszenie eksploatacji wskutek wadliwego wykonawstwa ....

12.   BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODWODNIENIA ULIC I TERENU

12.1.  Powierzchniowa odwodnienie ulic...........
12.2.  Wpusty deszczowe uliczne.............
12.3.  Kanały otwarte................
12.4.  Obniżanie zwierciadła wód gruntowych na terenach miejskich

WYKAZ PIŚMIENNICTWA

ZAŁĄCZNIKI:

1.  Wykaz  zarządzeń   i   instrukcji   o   zasadach   sporządzania   dokumentacji i kosztorysów
2.  Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych   .
3.  Wykaz   norm................
4.  Nomogramy (w kieszeni na końcu książki)

SKOROWIDZ

 

 

Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.