Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KANALIZACJA SIECI I POMPOWNIE TOM1 Błaszczyk SPIS

poczta.jpg » przesyłka polecona: 8.5 zł
» priorytet: + 1.5 zł Na koszt przesyłki składa się opłata pocztowa, opakowanie ochronne oraz podatek VAT. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie towarów.

Zakupy na kwotę powyżej 120 zł
= przesyłka GRATIS !

mbank.jpg BRE bank S.A.
61 1140 2004 0000 3902 4062 3426

Profi-Libris
Marcin Badocha
Ul. Podhalańska 10/21
40-215 Katowice W tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i numery aukcji

PRZY ZAMÓWIENIU NA KWOTĘ POWYŻEJ 120 zł PRZESYŁKA
GRATIS !!!


DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
GRATIS !!!

KANALIZACJA

TOM 1
SIECI I POMPOWNIE

Wacław Błaszczyk
Henryk Stamatello
Paweł Błaszczyk

368 rysunków
75 tablic

» Wydawnictwo: Arkady, 1983 (wydanie 2)
» Oprawa: miękka
» Stron: 535
» Stan: dobry (+), pieczątki zlikwidowanej biblioteki

W podręczniku podano całokształt zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, pompowni oraz urządzeń do oczyszczania ścieków.
Całość pracy będzie wydana w dwu tomach: tom I—Sieci i pompownie, tom II — Oczyszczanie ścieków.
Książka jest podręcznikiem dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i wodnej wyższych uczelni technicznych; mogą korzystać z niej inżynierowie techniki sanitarnej.
Normy aktualne w chwili druku. Należy sprawdzić aktualność norm przed ich stosowaniem.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa do drugiego wydania

1. Ogólne pojęcia i definicje
1.1. Zadanie kanalizacji
1.2. Części składowe kanalizacji

2. Projektowanie sieci kanalizacyjnej
2.1. Rodzaje kanalizacji
2.1.1. Sieć ogólnospławna
2.1.2. Sieć rozdzielcza
2.1.3. Sieć półrozdzielcza.
2.1.4. Wybór rodzaju kanalizacji
2.1.5. Rozwój systemów kanalizacyjnych
2.2. Przekroje poprzeczne kanałów
2.3. Obliczanie hydrauliczne kanałów
2.3.1. Założenia ogólne
2.3.2. Wzory używane do obliczania kanałów
2.3.3. Sposoby przeprowadzania obliczeń
2.3.4. Przykłady obliczeń
2.3.4.1. Stosowanie wzorów.
2.3.4.2. Stosowanie nomogramów do wzoru MANNINGA
2.4. Ogólne zasady projektowania układów sieci.
2.4.1. Zakres projektowania.
2.4.1.1. Uwagi ogólne.
2.4.1.2. Proces i stadia projektowania w powiązaniu z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego
2.4.2. Projektowanie prędkości ścieków i spadków kanałów
2.4.3. Zagłębienie sieci
2.4.4. Układy sieci
2.4.5. Trasowanie kanału.
2.5. Projektowanie sieci do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
2.5.1. Układ sieci.
2.5.2. Warunki określające zagłębienie sieci i kanałów
2.5.3. Zlewnie kanałów
2.5.4. Rodzaje i ilości odpływów do sieci.
2.5.4.1. Ilości ścieków bytowo-gospodarczych
2.5.4.2. Zasady obliczania ilości ścieków przemysłowych
2.5.4.3. Ilości wód infiltracyjnych i przypadkowych
2.5.4.4. Obliczanie przepływów.
2.5.5. Wymiarowanie przekrojów.
2.5.6. Przebieg obliczania sieci, schematy obliczeń, opracowanie rysunków
2.6. Projektowanie sieci do odprowadzania wód deszczowych
2.6.1. Sposoby odprowadzania wód deszczowych
2.6.2. 'Układy krytej sieci deszczowej.
2.6.3. Zagłębienie kanałów, spadki i prędkości.
2.6.4. Podstawy określania spływów deszczowych
2.6.4.1. Parametry deszczów.
2.6.4.2. Opracowanie obserwacji ombrometrycznych
2.6.4.3. Zależność między natężeniem, czasem trwania i częstotliwością pojawiania się deszczu.
2.6.4.4. Wybór częstotliwości pojawiania się deszczu .
2.6.4.5. Wybór czasu trwania deszczu miarodajnego
2.6.4.6. Zlewnie kanałów.
2.6.4.7. Współczynnik spływu.
2.6.4.8. Retencja kanałowa i terenowa.
2.6.5. Wzory do obliczania sieci deszczowej na podstawie związku między spływami jednostkowymi a wielkością zlewni
2.6.6. Metody określania maksymalnych przepływów w kanałach .
2.6.7. Przekroje kanałów deszczowych
2.6.8. Przepełnienie sieci i praca sieci pod ciśnieniem.
2.6.9. Regulacja przepływów zbiornikami retencyjnymi
2.6.10. Dokumentacja techniczna do projektu sieci deszczowej
2.6.11. Sieć odwadniająca deszczowo-drenażowa.
2.7. Projektowanie sieci półrozdzielczej.
2.8. Projektowanie sieci ogólnospławnej
2.8.1. Układ sieci
2.8.2. Zagłębienie kanałów
2.8.3. Przekroje kanałów, spadki oraz napełnienia i prędkości
2.8.4. Obliczanie przepływów w sieci ogólnospławnej.
2.8.5. Obliczenia przepływów ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód deszczowych w kanałach burzowych .
2 8.6. Obliczanie przelewów burzowych.
2.8.6.1. Rodzaje przelewów.
2.8.6.2. Obliczenie przybliżonej długości krawędzi przelewowej i wydajności przelewu
2.8.6.3. Analityczny sposób obliczania przelewów burzowych
2.8.6.4. Przelew lewarowy.
2.9. Konstrukcyjne projektowanie sieci kanalizacyjnej
2.9.1. Zakres opracowania konstrukcyjnego
2.9.2. Projektowanie obudowy kanału
2.9.3. Materiały i wyroby stosowane do budowy sieci.
2.9.3.1. Rury kamionkowe.
2.9.3.2. Cegła kanalizacyjna.
2.9.3.3. Rury betonowe i żelbetowe
2.9.3.4. Przekroje składane z elementów prefabrykowanych
2.10. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
2.10.1. Studzienki rewizyjne na kanałach
2.10.1.1. Konstrukcja studzienek na kanałach nieprzełazowych .
2.10.1.2. Konstrukcja studzienek rewizyjnych na kanałach przełazowych
2.10.2. Przewietrzniki
2.10.3. Węzły kanalizacyjne
2.10.4. Studzienki kaskadowe
2.10.5. Uzbrojenie do płukania sieci
2.10.5.1. Płuczki kanałowe.
2.10.5.2. Zamknięcia kanałowe
2.10.6. Wpusty deszczowe .
2.11. Specjalne konstrukcje na sieci kanalizacyjnej
2.11.1. Komory połączeniowe i rozgaŁęzieniowe
2.11.2 Komory kaskadowe
2.11.3. Skrzyżowanie kanałów z obiektami inżynierskimi
2.11.4. Zasada działania i obliczanie syfonów
2.11.5. Wyloty kanałów do odbiorników
2.12. Obliczanie wytrzymałościowe konstrukcji kanałów
2.12.1. Wyznaczanie obciążeń miejskich budowli podziemnych
2.12.1.1. Podstawy teorii naprężeń w środowisku gruntowym
2.12.1.2. Naprężenia pierwotne w masie gruntowej
2.12.1.3. Miejscowe stany równowagi plastycznej w środowisku gruntowym.
2.12.2. Obliczanie statyczne kanałów — zasady ogólne
2.12.3. Obliczanie pionowych obciążeń kanałów wykonywanych w wykopach
2.12.4. Wpływ posadowienia rur na ich nośność graniczną
2.12.5. Międzynarodowe wytyczne obliczania wytrzymałości rurociągów ułożonych w ziemi
2.12.6. Obliczanie kanałów wykonywanych w wykopie o większych profilach niż podane w normach
2.12.7. Obliczanie obciążeń kanałów wykonywanych metodami tunelowymi.
Wykaz piśmiennictwa.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej i wykonawstwo robót
3.1. Odwadnianie gruntu przy budowie kanałów.
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i główne wzory do obliczania odwodnienia wykopu
3.1.3. Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu
3.1.4. Obliczenie ilości wody wypompowywanej z wykopów
3.1.4.1. Pompy umieszczone w wykopie
3.1.4.2. Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach.
3.1.5. Wykonawstwo robót przy odwadnianiu wykopów
3.1.5.1. Pompowanie wody gruntowej w obrębie wykopu
3.1.5.2. Pompowanie wody ze studni depresyjnych
3.1.6. Pompy stosowane do odwodnienia wykopów
3.1.6.1. Uwagi ogólne
3.1.6.2. Wytyczne doboru pomp
3.1.6.3. Ustawienie pomp.
3.1.7. Odwadnianie gruntów metodą próżniową. Filtry igłowe
3.1.8. Osuszanie gruntu za pomocą elektroosmozy
3.2. Roboty ziemne
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Wykopy nie odeskowane
3.2.3. Wykopy odeskowane o ścianach pionowych
3.2.4. Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopów
3.2.4.1. Uwagi wstępne
3.2.4.2. Maksymalne głębokości nie odeskowanego wykopu o ścianach pionowych
3.2.4.3. Parcie gruntu na ściany pionowe odeskowane
3.2.4.4. Badanie stateczności dna wykopu w gruntach plastycznych.
3.2.4.5. Wnioski ogólne dotyczące parcia gruntu na obudowę wykopów
3.2.5. Wykonawstwo robót ziemnych i obudowy ścian wykopów
3.2.5.1. Typowe wykopy kanalizacyjne z odeskowaniem poziomym
3.2.5.2. Obudowa ścian wykopu z elementów pionowych
3.2.5.3. Obudowa pionowa wbijana
3.2.6. Warunki kurzawkowe na dnie wykopu
3.2.7. Drenaż dna wykopu
3.2.8. Wykopy szerokie dla specjalnych obiektów kanalizacyjnych
3.2.9. Stosowanie zawiesin iłowych przy robotach wykopowych do celów kanalizacyjnych
3.2.9.1. Wiadomości ogólne
3.2.9.2. Wykonywanie ścian żelbetowych przy użyciu zawiesiny iłowej
3.2.10. Urabianie i wydobywanie gruntu z wykopu
3.2.11. Przebijanie (przemocowywanie) wykopów.
3.2.12. Zasypywanie wykopów po wykonaniu robót
3.3. Wykonanie konstrukcji kanału.
3.3.1. Budowa kanałów z prefabrykatów
3.3.1.1. Kanały z rur kamionkowych
3.3.1.2. Kanały z rur betonowych
3.3.2. Murowanie kanałów
3.3.3. Budowa kanałów betonowych i żelbetowych
3.4. Metody tunelowe budowy kanałów miejskich
3.4.1. Budowa szybów tunelowych.
3.4.2. Górnicza metoda budowy tuneli kanalizacyjnych
3.4.3. Metoda tarczowa w zastosowaniu do budowy kanałów miejskich
3.4.3.1. Uwagi ogólne.
3.4.3.2. Konstrukcja tarczy.
3.4.3.3. Obudowa kanałów wykonywanych metodą tarczową
3.4.3.4. Wykonawstwo robót metodą tarczową
3.4.4. Zastosowanie sprężonego powietrza do budowy tuneli kanalizacyjnych
Wykaz piśmiennictwa

4. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej
4.1. Zadania eksploatacji sieci kanalizacyjnej
4.2. Organizacja służby eksploatacyjnej
4.3. Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej
4.4. Przyjęcie kanałów do eksploatacji
4.4.1. Warunki przyjęcia kanałów do eksploatacji
4.4.2. Odbiór techniczny kanałów
4.4.3. Badanie techniczne przy odbiorze.
4.4.3.1. Badanie prostoliniowości ułożenia kanału.
4.4.3.2. Badanie jednostajności spadku
4.4.3.3. Badanie wymiarów kanału.
4.4.3.4. Badanie spoinowania kanału, studni rewizyjnych itp.
4.4.3.5. Badanie szczelności kanału
4.5. Roboty eksploatacyjne na sieci kanalizacyjnej
4.5.1. Pogotowie kanalizacyjne
4.5.2. Roboty konserwacyjne
4.5.2.1. Rodzaje robót konserwacyjnych
4.5.2.2. Roboty przeglądowe.
4.5.2.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu się kanałów, przykanalików i uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
4.5.2.4. Drobne roboty remontowe.
4.5.3. Usuwanie zapchań kanałów, przykanalików i wpustów deszczowych
4.5.4. Roboty naprawcze.
4.5.5. Badanie pracy sieci kanalizacyjnej
4.5.6. Inne roboty kanalizacyjne
4.6. Ochrona sieci kanalizacyjnej przed ściekami zagrażającymi zdrowiu obsługi eksploatacyjnej i szkodliwymi dla sieci.
4.7. Bezpieczeństwo pracy w robotach eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej
Wykaz piśmiennictwa

5. Projektowanie pompowni
5.1. Rodzaje pompowni
5.2. Zasady projektowania pompowni
5.2.1. Pompownie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych
5.2.2. Pompownie na sieci ogólnospławnej
5.2.3. Pompownie do wód deszczowych.
5.2.4. Urządzenia uzupełniające w pompowniach
5.2.5. Pompownie osadów
Wykaz piśmiennictwa

6. Budowa pompowni i specjalnych obiektów kanalizacyjnych
6.1. Zasady projektowania konstrukcji pompowni i oczyszczalni ścieków .
6.1.1. Uwagi ogólne
6.1.2. Założenia do projektowania nadziemnych konstrukcji pompowni kanalizacyjnych
6.1.3. Wybór metody budowy podziemnej części pompowni .
6.1.4. Wybór schematów statycznych podziemnych części pompowni. Wytyczne do wyboru obciążeń konstrukcji
6.1.5. Ogólne wytyczne do projektowania fundamentów pod zespoły pompowe i maszyny
6.2. Metody budowy podziemnych części pompowni i obiektów kanalizacyjnych
6.2.1. Betonowanie konstrukcji w wykopach .
6.2.2. Wykonywanie studni opuszczanych
6.2.3. Budowa pomieszczeń podziemnych dla obiektów kanalizacyjnych metodą zawiesiny iłowej
6.3. Montaż pomp i mechanizmów oraz prace instalacyjne .
Wykaz piśmiennictwa

7. Eksploatacja pompowni ścieków
7.1. Główne zasady eksploatacji pompowni ścieków
7.2. Przyjęcie obiektu do eksploatacji.
7.2.1. Warunki przyjęcia obiektu
7.2.2. Badania techniczne w fazie rozruchu
7.3. Nadzór nad pracą zespołu pompowego
7.4. Roboty konserwacyjne zespołów pompowych
7.5. Eksploatacja urządzeń specjalnych pompowni ścieków
7.6. Badanie ekonomicznej pracy pompowni
7.6.1. Wskaźniki ekonomiczności pracy zespołu pompowego
7.6.2. Przyczyny nadmiernego zużycia energii
7.6.3. Badania pomp w miejscu wbudowania
7.7. Bezpieczeństwo pracy w pompowniach kanalizacyjnych

Wykaz piśmiennictwa
Normy i wytyczne

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.