Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KATALOG ZABYTKÓW SZTUKI DAWNY POWIAT KOŚCIAŃSKI

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
KATALOG ZABYTKÓW
SZTUKI W POLSCE
TOM V
DAWNE
WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE
POD REDAKCJĄ
TERESY RUSZCZYftSKIEJ
i ANIELI SŁAWSKIEJ
ZESZYT 10
DAWNY
POWIAT KOŚCIAŃSKI
OPRACOWAŁY
TERESA RUSZCZYŃSKA I ANIELA SŁAWSKA
WSTĘPNĄ INWENTARYZACJĘ PRZEPROWADZILI
PIOTR SKUBISZEWSKI I EWA STRUSZYftSKA
POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT SZTUKI


AUTOR -
JAK POWYŻEJ

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNE I FILMOWE, WARSZAWA 1980
WYDANIE - 1
NAKŁAD - 2500 + 300 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
BARDZO DOBRY JAK NA WIEK (STAN ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM PONIŻEJ MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA + OBWOLUTA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 142 + ILUSTRACJE (515)
WYMIARY - 16,5 x 12 x 2,9 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,493 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA 515 ILUSTRACJI/E


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - WYSYŁKA PRIORYTETOWA W KOPERCIE BĄBELKOWEJ (JEDYNĄ OPCJĄ JEST PRIORYTET, NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM, KOSZT NIEZALEŻNY OD WAGI I ILOŚCI PRZEDMIOTÓW, UPRASZCZAJĄC ZAWSZE PŁACISZ 8 ZŁ NIEZALEŻNIE CZY KUPISZ 1 KSIĄŻKĘ CZY 20)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY) -
SPIS TREŚCI LUB/I OPIS Zeszyt niniejszy obejmuje obszar wchodzący od r. 1975 w skład
województwa leszczyńskiego (miasta: Kościan, Krzywiń, Smlgiel,
gminy; Bucz, Kościan, Krzywiń, Raeot, Stare Bojanowo, Śmigieł)
oraz województwa poznańskiego (miasta: Czempiń, Wiellchowo,
gminy: Czempiń, Kamieniec, Wielichowo)
Inwentaryzację dawnego powiatu kościańskiego przeprowadzili w
latach 1953—54
PIOTR SKUBISZEWSKI 1 EWA STRUSZYNSKA
Objazdy redakcyjne, połączone z uzupełnieniem katalogu i wyko-
naniem fotografii, przeprowadziły w latach 1975—77
TRRESA RUSZCZYNSKA i ANIELA SŁAWSKA
Informacje historyczne przejrzał i uzupełnił
JEHZY WIŚNIEWSKI
Fotografie wykonali:
T. KAŻMIERSKI (fig. 8); F.
MACKOWIAK (fig. 230); S.
STĘPNIEWSKI (fig. 1, 49, 76,
123, 173, 381, 394, 397, 447, 464);
W. WODNY (fig. 2—7, 9—48,
50—75, 77—122, 124—172, 174—
229, 231—380, 382—393, 395, 396,
398—446, 448—463, 465—515).
Wszystkie zdjęcia z wyjątkiem
fig. 230 w zbiorach INSTY-
TUTU SZTUKI PAN.
INDEKS NAZWISK
(Nie obejmuje ikonografii religijnej. Nazwiska artystów i rze-
mieślników oznaczono kursywą)

Acerenza Pignatelli książęta 76,
100
A G cecha imienna złotnika
augsburskiego zapewne Ab-
rahama Gemmerle 31
Albert opat lubiński 61
Aleksander Wielki król mace-
doński 2S
A M cecha imienna złotnika
wrocławskiego zapewne .Ar-
nolda Mullera. 51
Andrzej /. Bnina biskup poz-
nański 63, 100
Andrzejewski Marian archi-
tekt 23
Andrysz t Leszna kotlarz Gl
Anthony Karol God/rt/d złot-
nik gdański 14
Arciszewscy 1U0
Arciszewski Eliasz 100
AugUstln (?) Samuel Melchior
104
Awdańcowie 28, 6(1
Balieki Florian przeor lubiński
61
Białojcziersey 5
Biegańsoy 18
Biegański Józe£ 18
Bielewscy G8
Bielewski Adam 68
z Bielińskicli Drwęska zob.
Drwęs>ka
Bieżeń... Agnieszka i Bartło-
miej 68
Bironowie książęta kurlandz-
cy 76, 38
Blau złotnik poznański 29
Błociszewska z Kutlnickich
Tekla 30
Bnińscy 24
Bochenek malarz z Berlina 77
Bohm W. rzeźbiarz 75
Bojanowscy 15/16, 76, 95, 98
Bojanowska z Bothmerów Ele-
onora 95, 96
Bojanowski Karol Aleksander
95, 96
Bojanowskl Karol generał
wojsk koronnych 98
Bojanowski Nepomucen 117
Bolczowie-Białojezierscy zob.
Białojezierscy
Bolesław Pobożny książę, wiel-
kopolski 59, 61
Bolesław Śmiały król polski
60
Bonachowicz Eu/.cbiusz 78
Bonadura st. Krzysztof mura-
tor poznański 18, 22
Borecki Stanisław architekt 2d,
106
Borek Wojsław 34
Borkowie zob. Gostyńscy, Gry-
żyńscy, Jaszkowscy
Bolhinerowie 95
z Bothmerów Bojanowska zob.
Bojanowska
Broel-Platerowie zob. Platero-
wie
Bronisz Piotr 87
Broniszowie 87
z Broniszów 1° voto Radomie-
ka 2° voto Jabłonowska zol>.
Jabłonowska
Broscius Bartłomiej proboszcz
parafii Bonikowo 10
Broźcfc Jan złotnik poznański
69
2 Brzechwów Skórzewska zob.
Skórzewska
Brzeżnicka z Wielkiej Wsi Ur-
szula 101
Brzeźnicki Jakub biskup poz-
nański 40
Brzeźnicki Jaruzel Kasper ad-
wokat, arianin 100, 101
Budzyniewicz Wojciech złotnik
poznański 21, 51, 52
Bukowieccy 17
Bukowieeki Mieczysław gene-
rał wojsk polskich 17
Bylina-Wilkowscy zol). Wil-
kowscy
Catenazzi Jan architekt poz-
nański 5
Cerekwiccy 5
Chlapowscy 9, 10, 29. 30, 39,
41, 75, 94, 100, lOfi, 107
Chlapowska Ludwika 29
Cbłapowsłćk z Grudzińskieh
Antonina generałowa 94
Chłapowska z Morawskich
Henryka 29
Chlapowska z Kogalińsklch
Dorota 29
Chłapowski Anzelm 75
Chlapowski Dezydery generał
wojsk polskich 41, 94, 106,
109
Chlapowski Józef 108
Chlapowski Ksawery podcza-
szy wschowski 103
Chlapowski Ludwik generał
major wojsk koronnych 2B
Chlapowski Ludwik sędzia
ziemski poznański 106
Chłapowski Kazimierz 41
Chtapowski Maciej 29
Chłapowski Mieczysław 41
Chłapowski Stanisław 29, 30
Chłapowski Stanisław kaszte-
lan międzyrzecki, pułkow-
nik wojsk polskich 94, lOfi
Chtapowski Stefan 11
Chlapowski Zygmunt 106
i Chłapowskich Koim łanowa
zoh. iKoźmianowa
i. Chłapowskich My cielska zoh.
Mycielska
Choińscy 21
Choińska 38
z Choińskich Gajewska zob.
Gajewska
Chojnacki Paweł opat lubiń-
ski 6B, 71, 73
Choryńscy-Brodniccy ŁodziO-
wie 15
Chrzczonowski Andrzej opat
lubiński 6B
Chizczonowski Stanisław 68
Cielecey 6
z Cieleckich Ga.jewska zob.
Gajewska
Cikowscy 100
Cikowski Stanisław 100
Ciołek Stanisław biskup poz-
nański 110
Ciświccy 36
Condisius Jan Jakub z[olnik
leszczyński 38
Condisius Paweł syn poprzed-
niego, złotnik leszczyński 38
CoTreggio malarz 77
C S cecha imienna złotnika 8
C Z cecha imienna złotnika
gdańskiego (?) 51
Czaeey 5, 8, 18
Czapla 78
z Czapliców Jablonowska zob
Jablonowska
Czapscy 39
Czarneccy 96, 116
f'7arnecka z Giżyckich Maiia
96
Czarnecki Antoni 116
Czarnecki Józef 115
Czarnecki Marceli 116
Czarnecki Zygmunt 96
Cza.rtoryscy 40
Czpchowicz Szymon malarz 93
Cternlkow Stanisław malarz
111
Cwiklewicz Franciszek przeor
lubiński 67
Delhaesowie 24
von Delhaes Karol Emil 25, 27
von Delhaes ur. Koedern An-
na Maria 27
Denlzot Augustyn ogrodnik
planista 41, 109
Deutschmann Adam 104
Deutschmann Franciszek płó-
ciennik 104
D M monogram cieśli 39
z Dobierskieh Sadowiczowa
zo-D. Sadowiczowa
DokOWlcz' Andrzej 49
Domicchowska z Kakrzews-
skich Dorota 33
Domiechowski-Prawdzic .Jan
32. 33
Tłroszewsey 32
Drwęscy 16
Drwęska z Bielińskich Wikto-
ria żona pisarza ziemskiego
poznańskiego 1G
Drwęski Piotr pisarz ziemski
poznański 16
Dudycz Andrzej przywódca
arianski 100
Dunin Marcin arcybiskup poz-
nański 9
Działyńscy 40
Dzierżanowscy 84
Dzierżanowski Karol 84
Eigel Franciszek złotnik lesz-
czyński 52
Emer Jan złotnik zapewne ze
SchwSbisch Gmlind 69
Engestrflm Wawrzyniec 35
Ernholdt Franciszek złotnik
poznański 14
F (?) H monogram ludwisarza
poznańskiego 39
Feliks z Solca ksiądz 58
Feter budowniczy z Wrocła-
wia 61
Feyglowa 2° voto Zakrzewska
z Krasnowolskieh zob. Za-
krzewska
Funck Jan Franciszek złotnik
leszczyński 52
Gajewscy 5, 6, 21, 95
Gajewska Anna z Błociszewa
6
Gajewska Anna z Czacza 21
Gajewska z choińskich Wik-
toria starościna kościańska
12, 21
Gajewska z Cieleckich Anna
kasztelanicowa rogozińska 7
Gajewska z Kurcewskich Do-
rota kasztelanicowa rogo-
zińska 6, 7
Gajewska i Opalińskich Apo-
linara kasztelanowa rogo-
zińska 18, 21
Gajewski Franciszek starosta
kościański 12, 21
Gajewski Franciszek Wacław
kasztelanie rogoziński 5, 6,
7, 8
Gajewski Wojciech kasztelan
rogoziński 18, 20, 22
Gawrońscy 81
Gbiorczyk. Józef malarz kon-
serwator 6
Gdowski Wojciech 12
Geller majster murarski 61
Gelhor Marcin złotnik poznań-
ski 52
Gelhor Piotr I złotnik poz-
nański 52
Gemmerle Abraham złotnik
augsburski 31
Generowicz Jan 101
Generowiczowa Jadwiga 101
Gersdorffowie 78
Gertchen Baltazar 52
Gierlachowski Zygmunt 57
z Giżyckich Czarneeka zob.
Czarnecka
Gliszczyńscy 32
Gniński Jan 74
Gniński-Trach Jan sufragan
poznański 1 administrator
klasztoru lubińskiego 70
Golińscy 36
z Golińsklch Sokolnicka zob.
Sokolnicka
iiuiuwwsC} 34., *"
Gorgolewskt Zygmunt archi-
tekt 86
Gorzeńscy 18
Gorzyńscy 5
Gosiewleckt Wiłctor malarz 45,
117
Gostyńscy-Borkowie 34
Górka Stanisław wojewoda
poznański 24
Górkowie 24
Górscy 105
Graf/ Ignacy architekt 81, 82,
108, 107
Graff Wacław malarz poznań-
ski 65
Greoort Carlo miedziorytnlk
florenckl 94
Grudzińska Joanna księżna lo-
w.Icka, żona wielkiego księ-
cia Konstantego 94/95
z Grudzińskich Chłapowska
zob. Chłapowska
z Grudzińskich Gutakowska
zob. Gutakowska
Gryżyńscy-BorJtowie 34, 87
z Giintherów Weber zob. We-
ber
GUnthers Samuel pastor w
Smiglu 104
Gurowski Melchior 52
Gutakowska z Grudzińskich
Józefa żona pułkownika
wojsk polskich 95
Gutakowskj Józef 94
Gutakowski Wacław pułkow-
nik wojsk polskich 95
Hallebenowie 110
Heinrich Jan Krzysztof 105
Hempel Jan Jerzy malarz 67
Hersztopolski Ludwik podse.-
dek ziemi wschowsfclej 13
Heyne Anna Maria 105
Heyne Krzysztof 105
Hofmann Jan szewc 104
Hofmann Rozyna żona po-
przedniego 104
Holas Aleksander architekt
61/62
Hopper Benjamln 104/105
Hoppner Samuel 104/105
Horatlnius (?) Andreas ma-
larz 94
I G I S cecha Imienna złot-
nika głogowskiego 21
I G T cecha imienna złotnika
wschowskiego 8
I II cecha imienna złotnika
głogowskiego 94
Iłowiecka Zofia 114
lłowiecki Jerzy 114
1 'S cecha imienna złotnika
głogowskiego 35
I w cecha imienna złotnika
poznańskiego zapewne Jana
Walentynusiewicza 14
Jabłonowska z Czapliców
Teki a Antoniowa kasztela-
nowa krakowska 91
Jabłonowska 1° voto Radomic-
ka z Broniszów Dorota wo-
jewodzina rawska 87
Jablonowski Antoni Barnaba
kasztelan krakowski 87, 88
Jachowski Michał proboszcz,
parafii Bronikowo 12
Jaraezewsey 32
.laraczewska z Koszutskich
Antonina żona kapitana
wojsk polskich 31
Jaraczewska z Raczyńskich
Apolonia 11
Jaraczewski Julian kapitan
wojsk polskich 31
Jarogniewscy 36
Jaszkowscy-Borkowie 5
Jaworska z Majewskich Salo-
mea 31
Jeziorkowscy 81
Junosza-Bojanowscy zob. Bo-
janowscy
Kaliszewski-Jelita Michał pre-
pozyt krzywiński 59
Kalllefe Erdman ludwisarz
leszczyński 75
Kasiewicz Antoni 115
Kazimierz Jagiellońezyk król
polski 99
Kęszyccy 39
Kierscy 84
Kieszkowski Stanisław opat
lubiński 70
Kiszewski Stanisław opat lu-
biński 81, 70
Klemte (?) majster murarski
61
Klimek Andrzej 21
Knollowie 32
Koczorowska ze Sczanieckich
Ludwika 31
Koczorowski Bonawentura 31
Kolsch Szymon ludwisarz gło-
gowski 94
Kokorzyńscy 5
Kołaczkowscy 32
Kołaczkowski Adam podkomo-
rzy kaliski 30, 53
Kołaczkowski Hieronim 32
Kołaczkowski Maciej sędzia
ziemski poznański 31
Konrad biskup poznański fiO
Konstanty Pawlowicz wielki
książę rosyjski 95
Kostkowie 87
Koszutscy 32
z Koszutskich Jaraezewska
zob. Jaraczewska
Kościański Kazimierz malarz
konserwator 118
Kot Jan malarz 112
Kowalscy-Wierusz 34
Kowalski-Wierusz Wiktor 35
Kożmiamowa z Chłapowskich
Zofia 42, 94, 95
Krajewski Tomasz proboszcz
parafii Parzęczewo 78
Kriegl Anna Rozyna żona chi-
rurga 105
Kriegl Karol chirurg 105
Kroben Jakub 51
Krosnowscy 35
z Krosnowskich 1° voto Fey-
glowa 2° voto Zakrzewska
zob. Zakrzewska
Kruk złotnik poznański 111
Krzyccy 78
Krzywińska Katarzyna 51
Krzywiński Bartłomiej kroni-
karz klasztoru lubińskiego
71
Kuklis Wilhelm malarz kon-
serwator .102
z Kurcewskich Gajewska zob.
Gajewska
Kurna,towscy 85, 86, 117
Kurnatowska Zofia archeolog
62
Kurtzowie 40
Kuźdowicz z Wielichowa rzeź-
biarz ludowy 112
Kwileccy 78, 97
z Kwileckich Żółtowska zob.
Żółtowska
Lange A. architekt wrocław
:.ki 35
Lampert Stanisław 49
Lossowowie 34
Lchmannowie 76
Leszczyńscy 100
Leszczyński Przecław rotmistrz
królewski 100
Leszczyński Rafał wojewoda
brzesko-kujawski ioo
Leujtcfci pS. malarz 115
Lipowicz Wojciech organ-
mistrz z Gostynia 67
LiRek Walenty 58
Lorek z Kościana murator fil
Lubomirscy 113
z Lubowleckich Skarżyńska
zob. Skarżyńska
Lubrańscy 50
z Lubrańskich Opalińska zob.
Opalińska
Ludwik XVI król Francji 26,
28, 29, 42, 82, 107, 110, 117
Łaazi-zyński Bolesław malarz
24
Łempicka Cecylia siostra Mi-
łosierdzia 38
Łodziowie zob. Choryńscy-
-Brodniccy, Smigielscy
z Majewskk-h Jaworska zob.
Jaworska
Malczewscy 8!
Mańkowscy 107
Makowscy 34
Mfissner Karol benedyktyn lu-
biński G2
Meissner Michał złotnik poz-
nański 14
Melcchowscy 24
Mertint Dominik architekt 8tt
Miaskowski Andrzej komornik
poznański 59
Michał z Czacza 18
Mickiewicz Adam 16, 41
Mielżyńscy 39, 84, 110
Miclżyński Maksymilian pisarz
wielki koronny 74, 75
Mielżyński Mikołaj 39, 113
Mistrz z Gościszewa malarz 48
z Morawskich Chlapowska zob.
Chła.powska
Moschich Jan ze Wschowy
kotlarz 61
M S cecha imienna złotnika
poznańskiego 59
MMUir Arnold zfotnik wroc-
ławski 51
Muszkiewicz Antoni R2
Muszkiewicz Kazimierz sekre-
tarz królewski, wójt i raj-
ca magistratu kościańskiego
51
Mycielska z Chłapowskich Zo-
lia 95
Ncumann Krzysztof złotnik
poznański 40, 101
z Nicgolewskich Skórzewska
zob. Skórzewska
Nieżychowski Szymon 58
z Nieżychow-skich Zbijewska
zob. zbijewska
Nowak Mateusz 112
Ols
samowski Andrzej proboszcz
parafii ftw. Ducha w Koś-
cianie 51
Opalińscy 6, 50, 105
Opalińska z Lubrańskich Jad-
wiga 50
Opaliński Adam kanonik poz-
nański 75
Opaliński Andrzej starosta ge-
neralny Wielkopolski 50
Opaliński Maciej 50
z Opalińskich Gajewska zob.
Gajew^ka
Opitz Salomon złotnik lesz-
czyński 52
Opolscy-Ramszowie 18
Orańscy książęta 118, zob. też
Wilhelm Orański
Orzelscy 50
Orzelska ze Strykowskich An-
na starościna kościańska i
kasztelanowa rogozińska 50
Orzelski Jan starosta kościań-
ski i kasztelan rogoziński
50
O S monogram malarza 20
Ossowscy 115
Ossowska. z Żychllńskich Anna
podsędkowa poznańska 115
Owsowski Mikołaj podsędek
poznański 113, 115
Ossowski Piotr 113
Ostaszewski BecJa opat lubiń-
ski C>1
Ostoja-Gajewscy zob. Gajcw-
sey
Pachur Jerzy doktor z Gło-
gowa 50
Pachur Urszula córka poprzed-
niego 50
Paweł z Poznania kotlarz fil
Pelczak Wojciech 21
Perkowicz Andrzej Sl
Plater-Broel Adam 83
Plater-Broel Stanisław 113
Platerowie-Broel 84
Pogorzelscy 105
Ponieccy 15
Potworowsey 79, 80, 86
Potworowski Adolf 79
Potworowski Edward oficer
wojsk napoleońskich, mar-
szałek sejmu prowincjonal-
nego W. Ks. Poznańskiego
34, 84/35
Potworowski Roman syn po-
przedniego 86
Prawdzic-Domiechowskl zob.
Domiechowski
Procajłowicz Antoni malarz
38
Proscy-Trachowie 84
Pruska Maria Anastazja 117
Przewoźnik Walenty 111
Przykłocki Walenty 111/112
z Raczyńskich Jaraczewska
zob. Jaraczewska
Radomiccy 16
Radomicka 2° voto Jabłonow-
ska z Broniszów Dorota
zob. Jablonowska
Radomicka Ludwika 5
Radomicki Władysław woje-
woda poznański 105/106
z Radomickich Szoldrska zob.
Szołdrska
z Radomickich Zakrzewska
zob. Zakrzewska
Rafael malarz 48
Ramsza, Henryk 99
Ramszowie zob. Opolscy, Smi-
gielscy
Rąbińscy 84, 105
Rąbiński Jan 94
Reinhardowle 40
Retnhardt s. malarz 28
Reut Dymitr 38
ur. Roedern von Delhaes zob.
von Delhaes
Rogatińscy 81, 109
Rogaliński Antoni sędzia ziem-
ski wschowski 37
Rogaliński Kasper starosta o-
bornickl 38, 109
Rogaliński Stanisław kasztelan
międzyrzecki 38
z Rogalińskich Chłapowska
zob. Chłapowska
Rogozińscy 6
Rola-Zbijewscy zob. Zbijewscy
Rostworowscy 32
Rozdrazewscy 66, 81, 100
Rozdrażewski Antoni opat lu-
blński 61
Rozdrażewski Wacław 100
Rożek Murem rzeźbiarz 20
z Rudnicklch Błociszewska
zob. Błociszewska
Rydzyńscy 36
Sadowiczowa z Dobiersklch
Julianna 75
Schellerin Eufrozyna 104
Scheltner Jan Fryderyk chi-
rurg 104
Scholtz Jan Gaspar złotnik
leszczyński 13
Schultz Erich llfl
Schweynert Celestyn przeor
lubiński 61. 69, 7l"
ze Sczanieckich Koczorowska
zob. Koczorowska
Sepieńscy 94
Stctiuskt Rot/er architekt poz-
nański 11, 17, 38, 39
Słupscy-Turewscy 105
Skarbek-Awdaniec Michał 70
Skarżyńscy 96, 97, 98, 117
Skarżyńska Anna Ludwika 117
Skarżyńska Karolina 117
Skarżyńska z Lubowleckich
Delfina 117
Skarżyński Adam porucznik
Wojska Polskiego 97, 117
Skarżyński Antoni 96, 117
Skarżyński Michał weteran z
1831 r. 15, 117
Skoraczewscy 5
Skórzewscy 4.1, 42, 59
Skórzewska z Brzechwów Ho-
norata 59
Skórzewska z Niegolewskich
Teodora 41, 42
Skórzewski Antoni 59
Skórzewski Ludwik 41, 42, 59
Sobiech Maciej 33
Socha Szymon 40
Sokolniccy 36
Sokolnicka z Golińskieh Ur-
szula stolnikowa poznańska
36
Sokolnickl Celestyn stolnik
poznański 36
Speichert Franciszek Ksawe-
ry 81
Staręscy 34
Stark Antoni złotnik poznań-
ski 40, 111
Stark J. G. złotnik poznański'
16
ze Starzewskich Zakrzewska
zob. Zakrzewska
Stawski Mateusz 9
Stefan opat lubiński 61
Stillcr Maria Magdalena cór-
ka Samuela 104
Stiller Samuel kupiec i asesor
sądowy 104
Strykowscy 50
ze Strykowskich Grzelska zol).
Orzelska
Styczyńskl K. malarz 48
Strzeleccy 105
Slrzeżmińscy 94
z Suchorzewskich Szoldihka
zob. Szołdrska
Sulkowscy 100
Sułocki Wojciech 77
Swinairski Ignacy sędzia sta-
rodubowski 118
Szadkowska Zofia 51/52
Szadkowski Jan 51/52
Szamotulscy 24
Szaszorowie z Czacza. i Ko-
szanowa 18, 36
Szczedrzyk kasztelan krzywiń-
ski 28
Szczucki Walenty 70
Kzlichtingowie 5
Szołdrscy 16, 18, 24, 32, 81, 96,
116
Szolrtrska z Radomickich Zo-
fia kasztelanowa biechow-
ska 25
Szołdrska z Suchorzewskich
Balbina 81
Szołdrska z Unrugów Marian-
na wojewodzina inowroc-
ławska i generałowa wielko-
polska 25, 27
Szołdrski Andrzej biskup poz-
nański 13, 113
Szołdrski Andrzej kasztelan
biechowski 25
Szołdrski Emil 32
Szołdrski Feliks 27, 28
Szołdrski Ignacy 81
Szołdski Ludwik wojewoda
inowrocławski i generał
wielkopolski 25, 27
Szołdrski Stanisław 24, 25
Szołdrski Wiktor 18, 20, 22
Szukała Stanisław 10, 92
Szukała Teodor 10, 92, 112, 113
Siulc Antoni z Hawlcza rzeź-
biarz 67, 68
Szulc K. rzeźbiarz 42
Szwarc Stanisław złotnik poz-
nański 69, 111
Szwarc Wojciech złotnik poz-
nański 8
m:-.vr.ic-v 16
Sliwnickl Jakub 16
Smigielscy-Łodziowie 100
Smigielscy-Ramszowie 99/100
Swięciccy 96
Swinka-Czaccy zob. Czaccy
Taczanowscy 16
Taczanowski Józet 16
Taezyński Michał proboszcz
parafii Białcz Stary 8
Tarłowie 87
Thielen Maria Elżbieta 104
Thorwaldscn Bcrtel rzeźbiarz
26
Tiuninowic Konstanty i Wła-
dysława malarze konserwa-
torzy 65
Trach-Gnińska zob. Gnińska
Traehowie-Proscy zob. Prosty
Troger Paul malarz 6B
Trzebińska Marianna 113
Trzebiński Jan 113
Tuczyński Leszek malarz kon-
serwator 33
Turewscy zob. Słupscy-Turew-
scy
Ujejscy 5
Unrugowie 27
z Unrugów Szołdrska zob.
Szołdrska
Urbanowska Katarzyna 12
Urbanowski Jan 12
Urbański Jan Jerzy rzeźbiarz
wrocławski 66, 67
Walentynusiewicz Jan złotnik
poznański 14
WosUei«słcl W. malarz ze
Smigla 13
Weber Fryderyk pastor ze
Smigla 105
Weber z Guntherów Dorota
Florentyna żona pa.stora 105
Wercke (?) Croft (?) malarz
65
Wernhelde Jan złotnik poz-
nański 14, 21
Wierusz-Kowaiscy zob. Kowal-
scy
Wilkowscy-Bylina 81
Wilhelm Orański król Holan-
dii 87
Władysław Jagiełło król pol-
ski 43, 45, 99, 110
Wottowló Eustachy opat lu-
biński aa
Wrzaskowicz Łukasz złotnik
poznański 25
Wiirtemberg Karol architekt 3(1
Wyleżyński "Mikołaj opat lu-
biński 61
Wy.skota-Zakrzewscy zob. Za-
krzewscy 34
Wystkowskl Nepomucen ma-
larz 7
Zalaski Celestyn przeor lubiń-
-ski 61
Zalescy 105
Zakrzewscy-Wy.skota 34, 35, 41,
78, 79, 97, 41, 79
Zakrzewska Dorota 35
Zakrzewska Waleria 35
zakrzewska z Radomickich
Izabella 5, y
Zakrzewska ze Starzeńskich
Anna 35
ZakrzcwKka 1° voto Feyglowa
z Kr*snowskich Tekfa 3,i
Zakrzewski Izydor 9
Zakrzewski Józef 35
Zakrzewski Wysogota (Wysko-
ta) Wacław 35
z Zakrzewskich Domiechowska
zob. Domiechowska
Zarcmha Andrzej biskup poz-
nański 40
Zastrow generał pruski 84, 110
zbljewBcy-Bola 5, 96
Zbijewska z Nieźychowskich
Ewa 8
Zbijewski-Hola Wincenty 5, 8
ze Zbliewsklch ŻóltoWJfka
zob. Zółtowska
Zbyszewski Franciszek 11
Zł ot nic cy 97
Żółtowscy 5, 18, 23, 30, 32, :i(i,
37, 109
Żółtowska z iKtwileckich Ma-
ria 37
Zółtowska ze Zbij(?w.skic!i Jó-
zefa 8
Żółtowski Adam 8, 36, 37, 109
ŻółtoWSkl Jan 23
l?,ó)towski Jan Nepomucen 8
Żółtowski Marceli 5
Żółtowski Stefan 32
Zórawski Marcin 70
ZychLińscy 115
2 żychlińskich Ossowska zob.
Ossowska
Opracowała Irmina i.anyda
LITERATURA PRZEDMIOTU

A d e 11 M-, Historia de Arianismo olim Smiglam infestantc,
Gedanum 1741, — Angermann A., Die cvangełlschen Kirchen
des Posener Landes selt 1772, Posen 1912 (Kościan, Lublń, Raeot,
Smigiell. — Baliński m., Lipińskl T., Starożytna Polska
pod wzglądem historycznym, jeograflcznym i statystycznym I,
Warszawa 1843 tCzempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigieł]. — Bericht
des KonservatoTS der Denkm&ler fiir die Provlnz Posen 1895—1901
ICzempiń, Gryżyna, Gluchowo, Kościan, Lubin, Łęfci Wielkie, Smi-
giell. — Berlcht Uber die Denkmalpflege In der Provinz Posen
1905—07 IGryżyna, .Kościan, i_ubiń|. — To samo 1907—09 iKiościan,
Lubin, Smigiell. — To samo 1909—11 iLubińJ. — To samo 1911—13
tKrzywiń, Smigiell. — Bialłowicz-Krygierowa z., Kar-
toteka zabytkom ruchomych dawn. poiu. kościańskiego, rkps 196S-—
69 WK2 Poznań. — T a ż e. Sztuka gotycka — rzeźba (w: Dzieje
Wielkopolski I, Poznań 1969) [Czempłń, Kościan, Śmigieł]. — Bier-
naćka D., Warsztat rzeźbiarski Mistrza ołtarza z GoSetszoioic
(Zielonogórskie Zeszyty Muzealne I 1969) iKościan!. — Bochnak
A., Pagaczewskl J., Polskie rzemiosło artystyczne wieków
średnich, Kraków 1959 IKościan, Lubińl. — Braune H., Wie-
se E., Schlesische Materei und Plastik des Mittelalters, Lelpzig
1929 IKościan]. — Brosig A., Der Altar von Cluchowo (Zeitschrift
fiir Bildende Kunst, Leipzig 192(5—27). — Tenże, Ołtarze go-
tyckie, Poznań 1927 [Kościan). — Tenże, Imagines Miraculosae.
Poznań 1935. — Callier E., Powiat kościański w XVI
stuleciu, Poznań J885. — Chmarzyński G., Wielkopolska pla-
styka gotycka. Katalog wystawy, Poznań 1936 [Czempiń, Gluchowo,
Kościan, Krzywiń, Prochy]. — Cleplucha z., Z przeszłości
Ziemi Kościańskiej, Kościan 1929. — Cierpisz L., Barokoma
p o U chromi a kościoła benedyktyńskiego w Lubiniu, mps 1955, Uni-
wersytet A. Mickiewicza, Poznań. — Demblńska B., Karto-
teka zabytków ruchomych daiun. poui. kościańskiego, mps 1969—70,
WKZ Poznań. — Deresiewicz J., wyd., Materiały do d3ie-
jów chłopa twielkopolsfciego I, Wrocław—Warszawa—Kraków 1956
IGluchowo]. — Dettloff Sz. ks., Rzeźba polska do początku
w. XVIII (w: Wiedza o Polsce II. Warszawa b.d.) [Kościan], —
Tenże, Ołtarz św. Apolonii w Gluchotuie (Sprawozdania TPN
X1936). — Dobrzycki J„ Studia nad wiejskimi pałacami wiel-
kopolskimi z doby neokiasycyzmu (Prace K.H.S. V 1930—4) iRacotl.
— Dolczewski Z.. Geneza i roztuó;! renesansowego nagrobka
z figurą stojącą w Wielkopolsce ,(w: Studia nad renesansem w
Wielkopolsce, Poznań 1970) IKrzywińl. — Dubowski A., Za-
bytkowe kościoły Wielkopolski, Poznań 1956. — Duncker A.,
Posens Schlósser und Burgen, Berlin b.d. (Czempiń]. — Dur-
czyklewlcz L., Dtwory polskie w Wielkim Księstwie Poznań-
skim, Poznań 1912. — "D z i u r 1 a H., Stalle w kościele bene-
dyktyńskim w T.nblnln. PrzyczynPlz do dziejów rzeźby luielkopol-
skiej XVIII w. i $ej związków ze sztuką Slqskq (Prace K.H.S.
Wrocl. Tow. Naukowego 11960). — Eckhardt J.TZ zagadnień
formy późnorenesansowej polskiej plastyki nagrobnej (Sprawozda-
nia TPN XII 1838) [Kościan]. — Tlte, Rzemiosło artystyczne do
końca XIX wieku (w: Dziesięć Wlekóiu Poznania III 1956) [Czacz,
Czempiń, Kościan, Wielichowo]. — T a ż e, Ziotntetwo poznańskie
uj dobie Odrodzenia (Studia Muzealne II1951) [Kościan, Wielicho-
wo]. — Ehrenberg H., Geschichte der Kunst im Gebiete der
Provinz Posen, Berlin 1893 [Lubin], — Fotga-Januszewska
D., XVIII-wieczna przebudowa wnętrza kościoła benedyktynów
w Lubinlu, mps pracy magisterskiej na U.W. — Frldrich A.
ks., Historye cudownych obrazów Najświętszey Maryi Panny w
Polsce I, Kraków 1903 [Blałcz, Charbielin, Czempiń]. — Gomolec
L., Dzieje miasta Smigla, Poznań 1960. — Hanyż A., Krzywiń
w wiekach średnich (Roczniki Historyczne VI1930). — Holsche
A. C, Geogmphte und Stattstik von west-SUd und Neu-Ostpreussen
II, Berlin 1804 IKościan, Krzywiń, Śmigieł, Wielichowol — J e -
zierski A. ks., Klasztor benedyktyński w Lubiniu, Poznań 1915.
— Józefowicz K., Druga faza stylu romańskiego (w: Dzieje
Wielkopolski I, Poznań 1969) jLubińl. — Kaczmarek S., Prze-
chadzka po Jarze kościańskiej, Kościan 1926. — Kaletka A.,
Z przeszłości miasta Wielichotua 1429—1939, Wielichowo 1929. —
Karłowska-Kamzowa A., zagadnienie murowanych je-
dnonawowych kościołów to Wielkopolsce w XII i XIII urfeku
(Biuletyn H. S. XXVII 1965) [Czerwona Wieś, Gryżyna, Rabin]. —
T a ż e, Kościół św. Marcina w Cryżynie na tle problemu fundacji
murowanych jedno na wowych kościołów ziemi kościańskiej w XII
i XIII wieku (w: Pamiętnik Towarzystwa Ziemi Kościańskiej IS71—
5, Koficlan 1975). [Czerwona Wieś, Rabin]. — T a ż e, Późnogotyckic
snycerstwo i matarsttuo w Poznaniu (Studia Muzealne XII 1979)
IGłuchowo, Kamieniec, Kościan, SmigielJ. — Karłowska-
Kamzowa A. i Szarata A., Póznogotycka kwatera w Clu-
choinie (w: Pamiętnik Towarzystwa Ziemi Kościańskiej 1971—5,
Kościan 1975). — Kębłowski J., Sztuka renesansu i mani;>-
ryzmu — rzeźba (w: Dzieje Wielkopolski I, Poznań 1969) (Kościan].
— Koehler K., Dawne cechy i bractum strzeleckie w Koić ta nie
(Roczniki TPN XXV 1899). — K o h t e J-, Verzeichnls der Kunst-
denkmalor der Prouinz Posen I—III, Berlin 1896—98. — Kio-
rytkowski J. ks., Breuis Cescrlptio historico-geograpftica
ccclesiarunt Archidioecesis Gnesnensis et Posnantensis, Gniezno
1888. — Kościół XX Benedyktynów w Lubinie (Przyjaciel Ludu II,
Leszno 1835). — Kozakiewiczowa H., Renesansowe nagrob-
ki pietroioe to Polsce (Biuletyn H.S. XVII 1955) iKościan]. — K o -
zierowski st. ks., Szematy2in historyczny ustrojów parafial-
nych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1935. — K r ą -
glewska-Foksowicz E., Pałace io Sierakowie i Czaczu,
domniemane dzieła Krzysztofa Bonadury starszego (Biuletyn H.S.
XXI 1959). — T a ż e, Dwór w Popowie Starym, dokumentacja hi-
storyczno-architektoniczna, mps 1964 PKZ Poznań. — T a ż e, Pa-
łac io Turwt, dokumentacja historyczna, mps 1965 PKZ Poznań.
— T a ż e, Rezydencje barokowe w Wielkopolsce, Poznań 1979
iCzempiń, Popowo Stare, Turewl. — Kręglewska-Fokso-
wicz E-, Linette E., Powidzki J., Slawska A.,
Sztuka baroku w Wielkopolsce (Biuletyn H.S. XX 1958) iBiałcz,
Czacz, Czempiń, Lubin, Turew]. — Kremmer M., V>ie Evan-
gelischen Kirche.n der Prouinz Posen, b.m. 1903. — Krzymuska
Z., Wielkopolskie krucyfiksy XVI t XVII toieku (Sprawozdania
PTPN XIV 1947) iKościanl. — La buda A. S., Problemy stylu
uj dretontanej rzeźbie wielkopolskiej XVI i I. poloiuy xvii w. (w:
Studia nad renesansem w Wielkopolsce, Poznań 1970) IKościan]. —
Linette E-, Jan Catenazzi — architekt i jego dzieło w Wielko-
polsce, Warszawa—Poznań 1973 [Białcz stary]. — Tenże, Smi-
giel, studium historyczno-urbanistyczna, mps 1962 PKZ Po/nań. —
T enże, Sstuka rozwiniętego baroku — architektura (w; Dzieje
Wielkopolski I, Poznań 1969) iCzempiń, Popowo, Pr?_ysieka, Turew].
— Linette E., P i c J., Kościan, studiuin historyczno-urbani-
styczne, mps 1964 PKZ Poznań. — Linette R., Opactwo be-
nedyktynóiu io Lubiniu, mps 1967 PKZ Poznań. — T a ż e, Kościót
śu;. Leonarda w Lubiniu, dokumentacja historyczna, mps 1968 PKZ
Poznań. — T a ż e, Architektura opactwa benedyktynów w Lu-
biniu, w przygotowaniu. — Łebiński T., Krzysztof Bonadura,
architekt wielkopolski XVII wieku (Sprawozdania TPN XII 1938)
ICzacz], — Łukaszewlcz J., Krótki opis historyczny kościo-
(ów parochialnych w dawnej dyecesji posnańsklej I—II, Poznań
1858—M. — Ł lu k a s z e w i c zl J., Racot (Przyjaciel Ludu III,
Leszno 1836). — M a c i e ] e w s k i J., Mickiewicza wielkopolskie
drogi, Poznań 1972 [Choryń, Gryżyna, Kopaszewo, Turew]. — Ma-
lino wsk i K., Muratorzy wielkopolscy drugiej polowy XVII
wieku, Poznań 1918 |Czacz|. — Marxen-Wolska E., Mistrz
poliptyku kaliskiego (Teka Komisji Historii Sztuki VI 1976) [Ko-
ścian]. — Miasta polskie w tysiącleciu II, Wrocław—Warszawa—
Kraków 1967 ICzempiA, Kościan, Krzywiń, Śmigieł, Wielichowo]. —
M Uneh S., Geneza rozplnnoioanja miast wielkopolskich XI/I
t XIV wieku, Kraków 1946 ICzempiń, Kościan, Śmigieł]. — No-
wa c k i j. ks., Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku
1510, Poznań 1950. — Tenże, Dzieje archidiecezji poznańskiej II,
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych t jej ustrój,
Poznań 1964. — Ostrowska-KĘbłows~ka Z., Architektura
pałacowa drugiej polowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań
19M [CzemplA, Jarogniewice, Popowo Stare, Turewl. — T a ż e,
1'aiace wielkopolskie z okresu klasycyrmu, Poznań 1970 [Jarognie-
wice, Racot|. —- T a ż e. Sztuka w okresie Oświecenia — architek-
tura (w: Dzieje Wielkopolski I, Poznań J969) [Jarogniewicc, Racot,
Kopaszewol. — Tatę, Budownictwo i architektura w latach
1793—-isoe i w 1. połowie XIX tu. (w: Dzieje Wielkopolski n, Po-
znań 1973) [Choryń, Czerwona Wieś, Sokołowo, Turew] — T a ż e,
Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu, Poznań 1975 {Czerwona
Wieś, Parzęczewo]. — Ostrowski J., Mickiewicz w Wielko-
polsce 1331—33, Lubin 1932. — Tenże, Umowa O przebudowe or-
ganów w Lubiniu iSlu. Przyczynek do dziejóio mu?yki w zakonie
benedyktyńskim w Polsce, Lubin 1937. — Paech J., Die Ge-
schichte der ehemaligen Benedtktinerabtet Lubin von threr Griln-
dung bis zu ihrer ersten Zerstórung im Jahre 1383 (w: Studien
untl Mitteiluiigen Ctus dem Benediktiner-und Cistercienser Or-
den, Brttnn 1908). — Pajzderski N., Zabytki Wielkopolski,
Zeszyt 2. Epoka Romańska, Poznań 1913 iLubińl. — Tenże, Pói-
nonpfyckle tryptyki wielkopolskie (Sprawozdania PAU XXXVI 1931)
iKościan]. — Perz anowski Z., wyd., Dokumenty opactwa
benedyktynów w Lubiniu z XIII—XV io., Warszawa — Poznań 1975.
— Tenże, Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. studia nad fun-
dacją l rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław — Warsza-
wa 1978. — Plater St.. Opisanie htstor-wczno-statystyczne Wiel-
kiepo Księsttua Poznańskiego, Lipsk 1846. — HaczyńskiE., Wspo-
mnienia Wielkopolski i, Poznań 1842. — Reichert Z., Architektu-
ra koScioła par. to Kościanie, mps 1954, Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu. — Rocznik Archidiecezji Poznańskiej na rok Tysiąclecia
WBR, Poznań 1968. — Kościót parafialny w Rombinie (Przyjaciel Ludu
Vin, Leszno 1841). — R u s 7. c 7. y ń s k i F., Historia Czemptnia, Po-
znań 192:!. Sadeback A., IIisforis< h-statistlsch-topograpliisclir
BeschrelbuTiy von Sudprryssen und Neu-Ostpreussen I, Leipzlg
J798 [Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigieł, wielichowo]. — S a -
m e k J., Ostensoria tu formie róży. (_Na marginesie rozważań nad
monstrancją to Strumieniu) (Cieszyński Rocznik Muzealny u
1970—71) ISmigielJ. — „Sąsia d", Nowy kościół to Kamieńcu
pod Grodziskiem (Praca XVII 1913). — Sokolowski ML, Koś-
cioły romańskie ta Gieczu, Krobii, Lubiniu i KotŁowie (Sprawo-
zdania K.H.S. III 1886). — S i m o n K., Zur Stoss-schule in der
Proninz Posen (Die Denkmalpflege VII 1905) [Kościan]. — S k u -
ratowicz J., Architektura śtoiecka drugiej polotoy XIX wieku
to Wielkopolsce (w druku). — Sławska A., Malarstwo wiel-
kopolskie 1520—1650. Katalog wystawy, Poznań 1952 ICzacz]. — Sło-
wnik Geograficzny Królestwa Polskiego I—XVI, Warszawa 1880—
1902. — Stryjeński T. Pałace wiejskie i dtoory z czasótu
saskich, Stanisława Augusta 1 Księstwa Warszawskiego w woje-
wództwie poznańskim. Warszawa 1929 IRacot]. — Szoldrski
W., Kościół dominikanów i kaplica Pana Jezusa w Kościanie,
Włocławek 1927. — sztuka polska przedromańska i romańska do
schyłku XIII uriefcu, praca zbiorowa pod red. M. Walickiego,
Warszawa 1971 lLubińJ. — Szulczewski ., Wiadomości toszel-
kie o klasztorze XX. Benedyktynów w Lubiniu w WleŁkim Ksic-
stuiie Poznańskim (Archiwum TeoJogiczne I, Poznań 1836). —
Szymański A. ks., Cześć Matki Boskiej Najświętszej w Opac-
twie Benedyktynów w Lubiniu, rkps, b.d. — Swiatopelk-
Słupski Z., Album Zabytków. Wielkie Księsttoo Poznańskie
I 1915 IBonikowo, Łąki Wielkie, Parzęczewo, Prochy, Wiellchowol.
— Swlechowski Z., Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościań-
skiego i sulecfioioskiego na tle problemu Mistrza z Gościszotoic
(Biuletyn H.S. i K. XI 1949). — Tenże, Budoiunicttuo romań-
skie to Polsce. Katalog zabytków, Wrocław—Warszawa—Kraków
1963 iLubińl. — Ulatowski K., Zabytki Wielkopolski, Zeszyt 4.
Epoka gotycka, Poznań 1916 [Kościani. — Walicki M., Polip-
tyk kaliski na tle problemu ,.Mistrza ołtarza z GiessTrtannsdor/"
(Przegląd H.S. II 1930—1). — Tenże, Póinogotycka plastyka w
Kościanie (Biuletyn H.S. i K. III 1934). — Warschauer A.,
Die Stfldtischen Archive In der Provinz Posen, Leipzig 1901. —
Wasilkowska A., Zlotnicttoo Leszna w drugiej połowie XVII
w. I w XVIII to. (Studia Muzealne XI 1975) [Bucz, Jurkowo, Koś-
cianj. — W ą s i c k i J., Opisy miast polskich z lat 1793—i, Po-
znań 1961. — W e r n e r A., Gescfiichte der euangeliscfien Paro-
chten in der Prouinz Posen, Posen 1898 [Czempiń, Kościan, Lubin,
Racot, Smigiell. — W i ę c e k J., Jan Jerzy Urbańskl rzeźbiarz
śląski, Wrocław 1960 |Lubiń|. — Wiliński St., Poliptyk sule-
chotoski z roku 1499 (Przegląd Zachodni IV 1948) [Kościan]. —
Tenże, Granitowe kościoły toiejskie XII w. w Wielkopolsce
(Przegląd Zachodni VIII 1952). — Wojciechowski J., Co
zrobiono to Polsce w zakresie odbudowy, restauracji i konseru>ac#
zobytkóu) sztuki w latach 1919—39 (Ochrona Zabytków Sztuki,
Warszawa 1930—1). — Wrońska B., Datony ołtarz późnogotycki
w kościele farnym w Kościanie, mps 1965, Uniwersytet A. Mickie-
wicza w Poznaniu. — Wuttke H., Sttidtebuch (ies Landes Po-
sen, Leipzig 1864 ICzempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigieł, Wielicho-
wol. — Ziomecka A., Śląskie retabula szafowe w drugiej po-
łowie XV i na początku XVI toieku (Roczniki Sztuki Śląskiej X
Wrocław 1976) IKościan, Prochy!.
5A.JPG5B.JPG5C.JPG5D.JPG5E.JPG5F.JPG5G.JPG5H.JPG5I.JPG5J.JPG5K.JPG5L.JPG5M.JPG5N.JPG5O.JPG5P.JPG5Q.JPG5R.JPG

5.JPG5A.JPG5B.JPG5C.JPG5D.JPG5E.JPG5F.JPG5G.JPG5H.JPG5I.JPG5J.JPG5K.JPG5L.JPG5M.JPG5N.JPG5O.JPG5P.JPG5Q.JPG5R.JPG
Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.