Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KATALOG ZABYTKOWYCH OGRODÓW I PARKÓW - LEGNICKIE

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
KATALOG ZABYTKOWYCH OGRODÓW I PARKÓW WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO

AUTOR -
HENRYK CIESIELSKI
HANNA WRABEC

REDAKCJA - KRZYSZTOF EYSYMONTT

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - WFOŚiGW W LEGNICY, LEGNICA 1997
WYDANIE - 1
NAKŁAD - ??? EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
BARDO DOBRY (KILKA DROBNYCH PRZYBRUDZEŃ) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 321
WYMIARY - 27,5 x 21 x 2 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 1,284 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA SETKI ILUSTRACJI


KOSZT WYSYŁKI -
6 ZŁ (ZRYCZAŁTOWANY, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI I WAGI ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY) -
BRAK

SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 5
Rozwój i przemiany stylowe założeń ogrodowych i parkowych 6
Charakterystyka przyrodnicza 1 5
Katalog 21
Piktogramy 298
Posłowie 299
Streszczenia 300
Literatura 308
Materiały kartograficzne 3 1 3
Indeks osób 314
Spis polskich i niemieckich na/w miejscowości 3 1 8
Wprowadzenie

W katalogu uwzględniono 187 ogrodów i parków objętych rejestrem zabytków, znajdujących się na terenie województwa legnickiego w jego dzisiejszych granicach. Są to założenia podworskie, z wyjątkiem parku miejskiego w Chojnowic. Nic uwzględniono natomiast szczególnie cennego, zaprojektowanego przez Eduarda Petzolda, parku miejskiego w Legnicy; ponieważ nie znalazł się on w rejestrze konserwatora. Punkt wyjścia do opracowania haseł katalogowych stanowiły ewidencje zabytkowych ogrodów; parków i alei, wykonane w latach 1974-1984, głównie przez autorów niniejszej publikacji, którzy w następnych latach uzupełnili ten materiał i poddali go gruntownej weryfikacji, czego efektem jest ta książka. Powstawała ona w zależności od możliwości finansowych zleceniodawcy - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy. W przełamywaniu związanych z tym trudności wielką rolę odegrało osobiste zaangażowanie pełniącego ten urząd mgra Zdzisława Kurzeji, z którego inicjatywy powstał niniejszy tom. Części tekstowa i planistyczna w ogólnych zarysach uzgodnione zostały /. prof. Longinem Majdec-kim, wówczas głównym redaktorem serii katalogów zabytkowych ogrodów i parków; reprezentującym Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Hasło katalogowe składa się z dwóch części: historycznej, opracowanej przez niżej podpisaną, i dendrologicznej, której autorem jest Henryk Ciesielski. W pierwszej z nich znalazły się: krótka metryczka, analiza formalno-stylowa przekształceń przestrzennych założenia oraz zwięzły opis jego aktualnego stanu. Ogromne zniszczenia i degradacja, którym uległy omawiane obiekty po II wojnie światowej, spowodowały, że w części tej nic można było ograniczyć się do inwentaryzacji stanu istniejącego, tak jak w innych opracowaniach podobnego
typu. Dlatego w znacznie większym zakresie posłużono się analizą, w trakcie której - na podstawie intormacji zawartych w literaturze, źródeł ikonograficznych i kartograficznych, a przede wszystkim penetracji terenowej - przeprowadzono rekonstrukcję poszczególnych założeń w ich rozwoju historycznym. Tego typu rekonstrukcja była możliwa m.in. dzięki istnieniu na Śląsku tak dobrych materiałów7 ikonograficznych dotyczących ogrodów i parków, jak topografia Friedricha Bern-harda Wcrnhcra oraz albumy Alexandra Dunckc-ra i Roberta Webera. Istotną pomocą były też niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25000, wydane w końcu XIX i na początku XX w., wykorzystane również jako materiał ilustracyjny. Część przyrodnicza hasła zawiera opis podstawowego składu gatunkowego szaty drzewiasto-krzewiastej założenia oraz jej charakterystykę wiekową i sani-tarno-zdrowotną. Integralnym elementem każdego hasła jest też wykonany przez Henryka Ciesielskiego plan (szkic) obiektu w odpowiednim zmniejszeniu, przedstawiający drogi, układ wodny, ukształtowanie terenu, umiejscowienie zabudowy (pałace, dwrory, budynki gospodarcze), elementy' architektury ogrodowej, mosty, ogrodzenia, bramy oraz rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej. Przy każdym podany został wykaz drzew w nomenklaturze łacińsko-polskiej, odpowiadając)' ich numeracji na planie. Legendą do tych planów są piktogramy w formie odpowiednich oznaczeń graficznych, znajdujące się w katalogu, uzgodnione z głównym redaktorem serii. Na dołączonych planszach zaznaczone zostały drzewa pomnikowe oraz drzewa okazoyyc, które rokują w najbliższym czasie osiągnięcie wymiarów i cech drzew pomnikowych.

Hanna Wrabec
LITERATURA OGÓLNA dotycząca ogrodów i parków śląskich
1. A. von Buttlar, Der Landschaftsgarten. Gartenkunst des Klas-sizismus und der Romantik. Koln 1989.
2. G. Ciołek, Ogrody polskie. Warszawa 1978.
3. K. Eysymontt, Śląskie ogrody XVII i XVIII w. [W] Z dziejów Sztuki Śląskiej. Pod red. Z. S wiechowski ego. Warszawa
1978.
4. D. Gomolcky, Das Kurzgefasten Inbegriffś der vornehmsten Merkniirdigkeiten in der Ka(ser und Koniylichen Stadt Bre-slau in Schlesien. (1743).
5. W. Hansmann, Gartenkunst der Renaissance und des Ba-rock. Koln 1983.
6. A. Hentschel, Die Geschichte der Garten Breslaus in dem 16. und 17. jahrhunderte. [W:] Neuundzwanzigster Jah-resbericht der Schlesischen Gesełlschajt jiir vaterlŁindischc Kultur. Breslau 1851.
7. A. Hentschel, Zur Geschichte der Botanischen Garten u.d. Botanik in Schlesien in XV und XVI Jahrhundert. Berlin 1837.
8. A. Hentschel, Zur Geschichte der Botanischen Garten u.d. Botanik uberhaupt in Schlesien. Berlin 1854.
9. G. Herbst, Des Schlesischen Gdrtners Lustiger Spat/iergang oder nutzlicher Garten - Discurs. Dańnnen grundlicher Be-richt zu finden welcher Gestalt. I. Obst Garten, 2. Kuchen Garten, 3. Wein Garten, 4. Blumen Garten und 5. Medicin Garten mit Lust und Nutzen anzuńchten, und mit gehórigen Arbeit zu erhalten sein. Aus langwieriger eigener Eirtah-runsj mit grossen Flciss in tunf Theile zusammen ye-tragen, auf unsere Iandes-Art s^erichtet und allcn Licb-haber der Gartner zu Liche vcrtertiget von ... Hoch--Furstl.-Wurtenbergisch-Bernstadischen Lust und Blu-
men Gartner in dcm Furstlichem Cammer-Gut Kor-schlitz in hoch-Furstl. Residentz-Stadt Oels gedruct IH\ H. Bockhammcrn im Jahr 1692.
10. J. Ch. Hiebner, Horticultura, das ist kurz und rerstandli-che Anleitung wie ein Lust, Obst und Kuchen Garten an/uie-gen das erdreich zuzurichten allerhand schcine fremde und ein-heitliche Gewdchs und Baume zuziehen, zu Yerpjlanzen zu warten und verwehren, auch wann solche schadhafie dieselbea wiederum zu curicren. Benehen einem ordentlichen Gjtdloao... Erfahrung auffgesenet und verfertigt durch ... der ZeH Fiirstl. Lust Gartner zu Ohlau. Gedruck zu Brieg bey Ch. Tschirn 1664.
1 I. D. Illmer, Narratio brevis ac perspicua dc ratisidij Sile-siae Metropoli, in Almo Lyceo Wiitenbergensis publice facta et peracta a Daniele IHmero Vratis!aviensi anno MDCXXVUł (1628). Wittenbergae typis Haeredum Salomonis Auer-bach.
12. W. Irrgang, Bemerkenstwene Parkanlagen in Schlesien. Dortmund 1978
13. R. Konwiarz, Schlesische Gartenkunst. [W:] „Schlesien in Farbenphotographie" 2, 1924, s. 63-80.
14. R Landau, C. Schncidcr, Der Deutsche Garten. Berlin 1928.
15. Peter Joseph I.enne. Katalog der Zeichnungen bearbeiten von Harr Giinther und Sibylle Ilarksen. Tubingcn/Bcrlin 1993.
16. T. Scbube, Gartenpflanzen in Schlaien im Zeitalter Lu-dwigs XIV. Breslau 1910-1911.
17. M. Schweighoffer, Historiscbe Garten. „Schlesien" 1941 (Juli, August, September), s. 151.
LITERATURA SZCZEGÓŁOWA (wybór)
1. H. Adamy, Die schlesischen Ortsnamen, ihre hntstehung und Bedeutung. Breslau 1887.
2. Adresbuch des Kreises Steinau (Oder) mit den Stddten, siimtli-chen Gemeinden und Gutsbezirken. Jg. 1926.
3. Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und I.andgemeinden in Gau Niederschlesien mit der dazu gehorigen Ortsteilen, Kolo-nien, Siedlungen usw. Dresden 1939.
4. H. K. Backhaus, L. Giinther, Kóben an der Oder, Unsere Heimatstadt im Bild. Wiesbaden 1984.
5. Z. Bandurska, Paląc w Kamionnej. Wrocław 1979 (na prawach maszynopisu).
6. Z. Bandurska, Studium historxzno-architektoniczne pałacu w Krzeczyme Małym. Wrocław 1982, PKZ, mpis RO-SiOSK we Wrocławiu i archiwum W'O. PSOZ w Legnicy.
7. Z. Bandurska, Studium historvczno-architekwnic/.ne pałacu w Żelaznym Moście. Wrocław 1980, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO, PSOZ w Legnicy.
8. Z. Bandurska, Zamek w Myśliborzu koło Jawora i jego twórca Girl W(tf(1820-1876). „Roczniki Sztuki Śląskiej" XM 1991.
9. j. G. Bergemann, Beschreibung and Geschichte der alten Bargreste Groditzberg. Lowenberg 1827.
10. J. Bilińskd, Tysiąclecie Kościoła p.w. Sw. Jakuba Apostola w Jakubowie- Jakubów 1991.
1 1. K. G. Bienwald, Geschichte der erangehschen Kirche zu Grdditz. Schweidnitz 1893.
12. A. Billert, Dokumentacja histoiyczno-architektoniczna dworu w Dużej Wólce. Poznań 1974, PKZ, mpia WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
13. A. Billert, Dokumentacja histonczno-architektoniczna dworu w Gaworzycach. Poznań 1970, PKZ, mpis WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
14. A. Billert, Dokumentacja historyczno-architektoniczna dworu w Jakubowie. Poznań 1970, PKZ, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
15. A. Billert, Dokumentacja histowczno-architektoniczna dworu w Jerzmanowej. Poznań 1974, PKZ, mpis WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
16. A. Billert, Dokumentacja histonczno-architektoniczna dworu w Swininie. Poznań 1973, PKZ, mpis WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
17. A. Billert, Dokumentacja historvzno~architektoniczna pałacu w Dankowicach. Poznań 1974, PKZ, mpis WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
18. A. Biilerl, Dokumentacja historyczno-architektoniczna pałacu w Grebodcach. Poznań 1972, PKZ, mpis WOSiOŚK i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
19. K. Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten. 1. I-4. Breslau 1940-1943.
20. J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des g!oga-
uer Landes. Gło^au 1913. o
21. W Bock, Die schlesischen Bocks, cine Familien Geschichte in Umrissen. Yortrap 1909.
o
22. Briefe von einer Reise durch Schksien. „Schlesisches Aller-lei". Bunzlau 1783.
23. W Brzezowski, Pałac w Dzieslawiu. Studium histonczno--architektoniczne. Legnica 1977, mpis archiwum W.O. PSOZ w Legnicy.
24. J, G. G. Biisching, Bruchstiicke einer Geschaftsreise durch Schłesien, unternommen in der Jahren 1810, 11, 12. T. 1. Bresłau 1813.
25. Chronik der Stadt Polkwitz in Niederschlesicn. Gross-Glo-jrau 1919.
o
26. II. Ciesielski, Inwentaryzacja szaty drzewiasto-krzewiastej na terenie parku w Prochowicach. Wrocław 1989, BIPROZET, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
27. II. Ciesielski, H. Wrabec, Rozszerzona analiza historyczna założenia parkowego w Brenniku wraz z wnioskami konserwatorskimi. Wrocław 1985, BIPROZET, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
28. H. Ciesielski, H. Wrabec, Rozszerzona analiza historycz-no-dendrologiczna założenia parkowego w Proboszczowie. Wro-cław 1982, BIPROZHTP, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
29. H. Ciesielski z zespołem, Ewidencje zabytkowych ogrodów i parków w województwie legnickim. Wrocław 1975-1984, BIPROZET, mpisy ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
30. B. Clemenz, Heimalskunde des Stadt- und Landkreis Lie-gnitz. Glogau 1905.
31. B. Clemenz, Licgnitz und die Liegnitzer Landschąft. Etn modernes Stddte- und Landschaftsbuch fiir jung und alt. Lie-gnitz |1911].
32. B. Clemcntz, Schłoss und Stadt Parchwitz. „Schłesien" II, 1908-1909.
33. Codex Diplomaticus Silesiae. T 22: C. Griinhagen, K. Wut-ke, Regesten zur schlesischen Geschichte 1 327-1333. Bres-lau 1903.
34. Codex Diplomaticus Silesiae. T. 28: K. Wutke, Die In-ventare der nichtsiaatlichen Archire Schlesiens. II. Kreis und Stadt Głogau. Brcslau 1915.
35. G. Croon, Die landstaedtische Yerjassung von Schweidnitz--Jauer. Breslau 1912.
36. K. Damroth, Die aelteren ortsnamen Schlesiens. Beuthen O-S 1886.
37. E. Dewitz, Geschichte des Kreises Bunzlau. Bunzlau 1885.
38. A. Duncker, Die landlichen Wohnsitze, Schlosser und Re-sidenzen der Ritterschajtlichen Grundbesitzer in der Preussi-schen Monarchie... T. 1-16. Berlin 1857-1883.
39. Ein kłeiner Beiziige zur Geschichte des grossen Lustgartens in Profen. „Jauersches Wochenblatt" 1811.
40. J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Dziewinie. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
41. J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne kościoła ewangelickiego w jędrzychowie. Wrocław 1982, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
42. J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Chróstniku. Wrocław 1973, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnic)'.
43. J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Siedlcach. Wrocław 1970, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
44. J. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne zamku w Prochowicach. Wrocław 1971, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum W'O. PSOZ w Legnicy.
45. K. Eysymontt, Skrócona historia wsi Żukowice. Legnica 1995, mpis archiwum W.O. PSOZ w Legnicy (załącznik do karty" wsi).
46. K. Eysymonlt, Skrócone studium histonczno-architektoniczne założenia dworskiego w Wiadrowie. Wrocław 1978, PKZ,
mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO, PSOZ w Legnicy.
4/. K. Eysymontt, Skrócone studium założenia pałacowa-parkowego w Piolrowicach Jaworskich. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
48. K. Eysymontt, Skrócone studium założenia palacowo-ogro-dowego w Pogwizdowie. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
49. K. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Chobieni. Wrocław 1974, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
50. K. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Chocianowcu. Wrocław 1958, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
S 1. K. Evsvmontt, Studium historyczno-architektoniczne dworu »- Pieiaszkowicach. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
52. K. Eysymontt, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Warcie Roleslawieckiej. Wrocław 1970, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
53. K. Eysymontt, Studium histonrczno-architektoniczne dworu w Zagwdnie. Wrocław 1977, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
54. K. Eysymontt, Studium historyczno-styłistyczne założenia ogrodowego w Mściwojowie. Wrocław 1976, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
55. K. Eysymontt, Studium historyczno-stylistyczne zespołu przestrzenno-rez\-dencjona!nego w Chróstniku. Wrocław 1980, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
56. Ch. T. Eischer, Riickeńnnerungen aus der Yergangcnheit bei der bundertjahrigen Kirchen-Jubelfeier der vereinigten Kirchgemeinen Kahwasser, Wiirtsch, Helle... Liegnitz 1807.
57. M. Gerlach, Chronik der evangełischen Kirche von Kotze-nau. Kotzcnau 1900.
58. R Goeschke, Unsere Dorjheimat. Aus der Geschichte und dem Erleben der Gemeinden Merschwitz-Ilerrndorf (Kr. Le-gnitz) und Gugelwitz (Kr. Liiben). Parchwitz 1935.
59. E. Goldmann, Zur Geschichte der Kirchgemeinde Harpers-dorf. LiegniU 1928.
60. J. von Golitschek, Schlesien - Land der Schlosser. T. 1-2. Mannheim 1978.
61. H. Grad, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w War-mątowicach. Wrocław 1973, PKZ, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy i ROSiOŚK we Wrocławiu.
62. A. Grosser, Erinnerungen un eine schlesische Dorfkirche and lieitrage zur ihrer Geschichte. Die evangelische Pfarrkirche Gross Krichen. Kreis Liiben. Pinneberp 1985
o
63. G. Grundmann, Burgen, Schlosser und Gutshauser in Schłe-sień. T. 1. Die mittelałterlichen Burgruinen, Burtien und Wohmurme. Frankfurt ani Main 1982. T. 2. Schlosser und Feste Hiiuser der Renaissance. Wur/burg 1987.
o
64. G. Grundmann, Die Baumcisterjamilie Frantz. Breslau 1937.
65. B. Guerquin, Zamki śłęskie. Warszawa 1957.
66. K. Guttmejcr, Karta zabytkowej wsi Zukowice. Legnica 1995, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
67. K. Guttmcjer, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Rynarcicach. Warszawa 1985, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
68. L. Giinther, Ransen. Diisseldorf 1983.
69. Heimatbuch der schlesischen Kreise jauer Bolkenheim. Ve-len 1982.
70. Heimatkalender fur den Stadt und Landkreis Giogau. Glo-gau 1942.
7 1. Ileimatkalender fur die Kreise urn den Grodrizber^, Bun-zhu, Gołdherg-Haynau. IV Bunzlau 1931.
72. Heimatkalender Kreis Liiben. I. Liegnitz 1942.
73. R Heller, Aus der Geschichte der Stadt Parchwitz. [W:] Heimatbuch der beiden Liegnitzer Kreise. Hrsg. von der Ar-beitsgemeinscriaft fur Heimatptlege in Stadt- und Landkreis Liegnitz. Liegnitz 1927, s. 104-110.
74. N. Ilendius ab Ilennenteld, Silesiographia renovata, ne-cessańis scholiis, observationibus et indice aucta. [Cz. 1]. Wratislaviae-Lipsiae 1704.
75. Histońschc Bericht von d. Gutc Probstha\~n so von denen von Redern in die 300 Jahre besessen worden. Hirschberg 1730.
/6. Jaenisch, Fiedler, Geschichte der ewangełische Kirchenae-meinde Weisshołz, Dióz. Giogau. Giogau 1900.
77. A. Jentsch, Geschichte der Stadt und evangelischen Kirch-gemeinde Primkenau. Giogau 1891.
78. il. Jcżcwska, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Grodżcu. Wrocław 1970, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
79. H. Jung, Christoph Ilackner Fin schlesischer Rorockbau-meister. Breslau 1939.
80. H. Jung, Die Entwickłung der Barockfassade in Breslau, Liegnitz und Neisse. Breslauer Dissertation 1930.
81. K. Kalinowski, Architektura barokowa na Slęsku w druaiej połowie XVII wieku. Wrocław 1974.
82. K. Kałinowski, Architektura dobv baroku na Śląsku. Warszawa 1977.
83. O. Kadelbach, Geschichte des Dorfes Probstha\~n, des Lehn-gutes und der Kirche vom Jahre 1200- I 84 S, nebst zwei Anhaengen von ... Probsthayn 1846.
84. Katalog parków i ogrodów zabytkowych województwa legnickiego. Opracowali: K. Eysymontt, H. Wrabec, H. Ciesielski, Z. Lulkiewicz. Legnica 1984-1996, mpis archiwum VO. PSOZ w Legnic)'.
85. J. G. Knie, Ałphabetisch-statistisch-topographische Ueber-sicht aller Dorfer, Flecken, Stadle und andern One der Konigl, Preuss. Proiinz Schlesien. Wvd. I: Breslau 1830; wyd. Ii: Breslau 1845.
! 86. O. Koischwitz, Jauer. Fin Wegweiser durch die Heimat und ihre Geschkhte. Jauer 1930.
87. R. Konwiarz, Alt Schlesien. Stuttgart 1913.
88. S. Kraatz, I lerrenhauser im Kreise Liegnitz. [W:] Heimat-buch der beiden Liegnitzer Kreise. Liegnitz 1927, s. 278-283.
89. A. Kraudt, hachrichten iiber die Parochie Adelsdorf Liegnitz 1846.
90. A. Krane, Wappen und Handbuch des in Schlesien land-gesessenen Adels. Górlit/. 1901-1904.
91. „Kurier Warszawski" 1909, nr 300.
92. M. Kutzner, Studium historyczno-architektoniczne zamku w Grodżcu. Wrocław 1960, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu.
93. J. Lepiaro/yk, Lhocianów - pałac. Skrócone studium histo-iyczno-architektoniczne. Kraków 1960, PKZ, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
94. B. Lis, Barokowy paląc w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Wrocław 1993. Praca magisterska, mpis. Instytut Historii Sztuki LIniwersytctu Wrocławskiego.
95. F. Lucae, Schlesiens curieuse Denckwiirdigkeiten oder vol-kommene Chronica von Ober und Nieder Schlesiens... T. 1-2. Franckfurt am Mayn 1689.
96. A. Ludwig, !iachrichten uber das evangeiische Bethaus zu Seichau dargereicht zur 1 50 iahrigen Jubclfeier.... Diesdori bet Gabersdorf 1892.
97. H. Lutsch, Verzeicbnis der Kunstdcnkmaler der Prońnz Schlesien. T. 1-5. Breslau 1886-1903.
98. F. Maier, lleimatbucb der Gemeinde Kroitsch im Kreise Liegnitz (Scbłesien). Dortmund 1973
99. B. Matejuk, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Czerwonym Kościele. Wrocław 1977, PKZ, mpis ROSiOŚK we WYocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
100. 13. Matejuk, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Drogiowicach. Wrocław 198 3, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
101. B. Matejuk, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Kłonicach. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
102. B. Matejuk, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Naroczycach. Wrocław 1982, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
103. B. Matejuk, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Parchowie. Wrocław 1978, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
o
104. K. Mazurski, Głogów i okolice. Wrocław 1981.
105. A. Mehnert, Die Friihgeschichte des Waldhufendorfes Probsthain. Kreis Goldberg in Niedcrschlcsien. Dortmund 1965.
106. H. Miihlicben, Unsere Dorfkircben. [W:] Heimatbuch der beiden Liegnitzer Kreise. Liegnitz 1927, s. 181-185.
107. K. A. Miillcr, Yaterłandische liilder oder Geschichte und Beschreibung sdmmtlicher Buraen und Ritterschlosser Schlesiens... Glopau 1844.
o
108. E. I. Naso, Phoenix redhims ducatuum Siidnicensis et Ja-vroviensis. Breslau 1667.
109. hiazwy geograficzne Słęska. Słownik etymologiczny ndzw geograficznych Śląska. Pod red. S. Rosponda. T. 1-4. War-szawa-Wrocław 1970.
110. K. Nordheim, Sagen aus Stadt und Landkreis Liegnitz. Parchwitz 1922.
111. M. Pastorłf, Schlesisches Giitter-Adressbuch. Breslau 1876, 1905, 1917, 1922, 1930.
112. B. Patzak, Schłesische Barockbauten und ihre Architekten. „Schlesiche Zeitung" 1916, nr 85.
113. K. W! Pescheł, Der Groditzberg. Romantische Erzdhlung. Gróditzberg 1840.
114. W Pfingsten, Die Stadt Liegnitz mit ibrem Umgebun-gen in einer geschichtlichen Uebersicht. Liegnitz 1845.
115. G. Polanica, Projekt uporzqdko\\ania zabytkowego parku w Starej Rudnej. Legnica 1996, mpis i plansze archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
116. E. Praetorius von Richthofen, Geschichte der Familie Praetorius von Richthofen. T. 1-2. Magdeburg 1884.
117. J. Pudełko, Studium konserwatorskie Chobieni. Wrocław 1960, mpis WO. PSOZ w Lcgnicy.
118. C. F. W'. Richter, Historisch-Topographische Beschreibung des Striegauer Kreiscs... Striegau 1829.
119. M. Roth, Gross-Rosen Geschichtsbilder aus sechs mittel-schlesischen Dórfern: Gross-Rosen, Klein-Rosen, BersdorJ, Haslicbt, Herzogswaldau, Kalthaus. Parchwitz 1937.
120. V von Rothkirch und Panthen, Stambuch des Gescblechts von Rothkirch. Breslau 1879.
121. H. Ró/ycka-Rozpędowska, Studium histonczno-archi-tektoniczne dworu w Dłużycach. Legnica 1977, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
122. H. Różycka-Rozpędowska, Studium historyczno-architektoniczne dworu w Dzicwinic. Legnica 1978, mpis archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
o
123. E. Różycka-Rozpedowska, Zamek w Prochonicach. „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej" nr 67. Architektura 5, 196.3
124. I. Rybka, Studium historyczno-architektoniczne pałacu w Kot-fi. Wrocław 1983, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
125. I. Rybka, Studium histonczno-architektoniczne pałacu w Szczepowe. Wrocław 1982, PKZ, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
126. W. von Saurma, Kóben unter den Herm von Kottwitz 1477-1638. Koben 1923.
127. L. Schatcrt, Zur Geschkhte Kirchengemeinde Heizenburg. „Silesia" VI, 1841.
128. „Schlesische Heimat" 1-4, 1937.
129. W Scholz, Beitrage zur Flora von Aloisdorf bei Jauer. Ja-uer 1875.
130. II. Schubert, Landschlósser in Schlesien, ihre Geschichie und ihre Bedeutung jiir den schiesischen Barock. „Mitteilun-pen des Geschichts- und Attertums-Vereins tiir die Stadt
o
und das Fiirstentum Liegnitz" 14, 1932/33.
131. H. Sieber, Sehlosser in Schlesien. Frankiiirt am Main 197 1.
132. J. Sinapius, Schlesischer Curiositdtcn erste Vorstellung Da-ńnnen die ansehnlichen beschlechter des Schiesischen Adels... T. 1-2. Leipzig 1720-1728.
133. K. Skłodkowska-Zamorska, Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Wrocław 1996. Praca magisterska, mpis. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
134. H. Soehnel, Die Bewohnenschaft des Kreises Steinau im 16 JahrhunderL Beitrage zur lleimatkunde des Kreises. Steinau 1932.
135. W Staniszcwska. Zabytki sztuki i kultury Parku Krajobrazowego Chełmy. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu. Wrocław-Legnica 1995.
136. M. Starzewska, Pałac w Samotworze. [W:] Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dra Stanisława Lorenza. Warszawa 1969.
137. Studium środowiska kulturowego gm, Prochowice woj. Legnickie. Wrodaw 1997, ROSiOŚK, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy
138. L. Sturm, Beschreibung des Kreises Goldberg-Haynau. Goldberg 1889.
1 39. M. Treblin, Dorfgeschichten - wichtige Fundę alte Fłer-rensitze. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des Kreises Liiben. Liegnitz 1940.
140. M. Treblin, Zuer Siedlungsgeschichte im Kreise Liiben. Ze-dlitz und Brauchitschdorf - die aeltesten deutscbrechtlichen Dórfer. Liiben 1940.
141. E. Tschersich, Beytrage zur Geschichte des I.andkreises Liegnitz bis zur Mitte des XVIL Jahrhunderts. „Mitteilun-
gen des Geschichts- und Altertums-Yereins fur clie Stadt
und das Fiirstentum Liegnitz" 11, 1926/27. 142. E. Tschersich, Geschichte der Stadt Koben a.O. Koben
1928. 143- E. Tschersich, Geschichtłiche Entwickłung des Liegnitzer
Landes. Heimatbuch d. I.andkreises Liegnitz. 1921.
144. E. Vogel, Reisicht Kreis Goldberg-Haynau. Ein Beitrag zur Geschichte des Dorfes. Haynau i. Schl. 1900.
145. J. V Wahrendorff, Liegnitzische Merckuiirdiakeiien oder historische Beschreibung der Stadt und Fiirstentums Liegnitz... Budissin 1724.
146. R. Weber, Schlesische SchJósser. T. 1-3. Dresden 1909 -1913.
147. C. von Wcchmar, Geschichte des Dorfes und Rittergutes Zedlitz. „Zeitschrift des Vereins tiir Geschichte und Altcrthum Schlesiens" 12, 1874-1875
148. E B. Wernher, Topographia Silesiae... T. 1-5. 1740 -1758. (Rękopis przechowywany w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.)
149. E. Wcrnicke, GrÓditzberg. Geschichte und Beschreibung der Burg, Onsnachńchten aus der Umgegend. Runzlau 1880.
150. J. G. Worbs, Beitrage zur Geschichte der schlesischen Bur-gen. „Schlesische Provin/ialblaetter" 1823.
151. J. Wrabec, Kościół pobenedyktyński w Legnickim Polu. Uwagi o architekturze i programie ideowym. „Biuletyn Historii Sztuki" 33, 1971.
152. J. Wrabec, Legnickie Pole. Wrocław-Kraków-Gdańsk 1974.
153. Wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna. Wrocław 1994, ROSiOŚK, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
1 54. Wytyczne konserwatorskie do planu 'zagospodarowania przestrzennego Parku Krajobrazowego „Chełmy". Wrocław 1994, ROSiOŚK, mpis ROSiOŚK we Wrocławiu i archiwum WO. PSOZ w Legnicy.
155. E. Zedlitz und Neukirch, Familiengeschichte der Gra-Jen, Freiherrn und Herren von Zedlitz. Glatz 1919.
I 56. F. A. Zimmermann, Beytrage zur Beschreibung von Schlesien. T 1-13. Brieg 1783-1796.
157. P Zimmermann, Dorjgeschichte von Piigramsdorf sowie kurze geschichtiiche Begebenhciten aus den umliegenden Doer-fern der „Langen Gasse". Goldberg, b.r.
158. P Zimmermann, Dorjgeschichte von Piigramsdorf.... So-lingen 1976.
159. S. Zobel, Zur 100-ia'hrticben jubelfeier der evangelischen Kirche Warthau, Breslau 1842.
LITERATURA dotycząca charakterystyki przyrodniczej
1. W, Bupała, Drzewa i krzewy dla Terenów zieleni. Wvd. II. Warszawa 1991.
2. W Klimaszewski, Geomorfologia. Warszawa 1994.
i. W Koehler, Z. Schneider, Owady naszych lasów. Warszawa 1966.
4. J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski. Warszawa 1988.
5. J. Kondracki, Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1994.
6. S. Kościelny, S. Sękowski. Drzewa i krzewy — klucze i oznaczenia. Wrocław 1971.
7. Mapa gleb Polski. Praca zbiorowa I.U.N.G. Warszawa 1961.
8. S. Myczkowski, Człowiek, przyroda, cywilizacja. Warszawa 1976.
9. Rocznik statystyczny wojwództwa legnickiego. Wrocław 1996.
10. J. Rostafiński, O. Seidl, Przewodnik do oznaczania roślin. Warszawa 1962.
11. W. Seneta, Dendrologia. Wyd. II. Warszawa 1976.
12. W Seneta, Drzewa i krzewy iglaste. Część I-II. Warszawa 1987.
13. W{ Seneta, Drzewa i krzewv liściaste. A-B. Warszawa 1991.
14. W Szafer, K. Zarzycki, Szata roślinna Polski. T 1-2. Warszawa 1972.
MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE
dotyczące terenów województwa legnickiego (wybór)
1. Mapa Wredego [Kriegs Carte] yv skali ok. 1:3 3 000, wykonana w latach 1747-1753. Oryginały przechowywane w Staats Bibliothek w Berlinie, fotokopie (zredukowane do skali ok. 1:100 000) w Dziale Kartograficznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
o
2. Atlas Silesiae, wydany przez spadkobierców J. B. Ho-manna w 1752 r.
3. Mapy topograficzne | Urmefóstichblatter] w skali 1:25 000, wydane w latach 1823-1865. Oryginały przechowywane w Staats Bibliothek w Berlinie, fotokopie (zredukowane do skali ok. 1:100 000) w Dziale Kartograficznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
4. Mapy katastralne byłych powiatów legnickiego i głogowskiego, opracowywane od ok. 1863 r. do ok. poł. XIX w:. Przechowywane w Archiwum Państwowym Oddział w Legnicy.
5. Mapy topograficzne [McBstichsblatter] w skali 1:25 000, wydane z końcem XIX w. i pocz. XX w., niektóre aktualizowane w latach 20. i 30. XX w Przechowywane m.in. w Dziale Kartograficznym Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego i w Dziale Kartograficznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
INDEKS OSÓB

Abschatz von, rodzina 160
Abschatz Hans von 238
Arleben Auguste Karolinę Henriette von, z d. von Brie-
sen i 58
August II Mocny 63, 172 Axleben von, rodzina 176, 290
Bail von, rodzina 1 1 2
Ballestrem Alexander von 216
BaUestrem Franz von 25 3
Barański Tadeusz 299
Becker, komisarz policji 154
Bees von, rodzina 200
Bees Luisc Eleonorę von 288
Benecke von Gróditzberg Wilhelm Christian 94
Berge von, rodzina 294
o
Berge Joachim von 296
Berve Emil von 103
Bethusy-Huc Max von 79
Bibran von, rodzina 168, 169
Bies, rodzina 108
Bibran Nikolaus von 167, 228
Błock Benedikt von 185
Bohlen Balthasar Ernst von 88
Bolesław I, książę świdnicki 43, 45
Bolko I - zob. Bolesław I, książę świdnicki
Borwitz von, rodzina 178, 279
Borwitz Hans Friedrich von 124
Brauchitsch Sieglricd von 79
Briesen Auguste Karolinę Henriette von - zob. Arleben
Aupuste Karolinę Henriette von Briesen Heinrich Wilhelm von 158 Buddenbrock von, rodzina 52, 196 Buddebrock Johann Wilhelm von 196
Calot Jaccjues 220
Canitz Hieronimus Augustinus von 185
Canitz Melchior von 185
Churschwandc Johann Christoph von 1 i 1
Czettritz und Neuhaus von, rodzina 292
Czettritz und Neuhaus Gotthard von 40
Dientzenhofer Kilian [gnaz, architekt 148 Dirkscn Willy von 95 Dohna-Schlodien zu, rodzina 43
Duncker Alexander 5, 25, 50, 52, 55-59, 73-75, 78, 79, 109, 117, 118, 122, 128, 141, 160, 166-168, 171, 174, 192, 196, 199, 212, 229, 243, 250, 251, 265, 271, 286, 290, 296, 300
Du Port, rodzina 36
Ebhardt Bodo, architekt 95 Eckartsbcrg von, rodzina 236 Enger Julius 1 33
Falckenheini von, rodzina 122 Fórster Jeremias 99 Frankenberg Hans Wolf von 92 Frankenberg Maximilian Joseph von 27 3 Frankenberg Otto Yendius von 92, 93 Frantz Martin 7, 9, 45, 49, 72, 235 Friderici-Steinmann Fritz von, zw. Mellentin 155 Fryderyk II, książę legnicki 95 Furtenbach Joseph 8, 301
Gartringen Johann Rudolf: von 84 Gartncr Christoph Samuel 286 Gellhorn von, rodzina 6 Gellhorn Carl Sigismund von 41 Gcrsdort von, rodzina 2 33 Glaubitz von, rodzina 3 3, 58 Glaubitz Wolf von 52 Grabska Barbara 299 Grosser Karl, architekt 5 1
Ilackncr Christoph, budowniczy 202 Hardenbcrg von, rodzina 22 3 Hardenberg Bernhard v(jn 250 Hardenberg Burphard von 250-251
o o
Haugwitz Georg Karl von 49
I lautoi de Bronne Johann Heinrith d' 252
Hederich von, rodzina 37
Heinem von, rodzina 275
Henckel von Donnersmarek Le(j Amadeus 94
Hcnclius ab Hennenfe.ld Nicolaus 6, 170, 185, 277, 300
Henryk V, książę wrocławski 45
llerbcrstein Johann Bernhard zu 3 3
Hindersin Richard von 59
Hock, rodzina 165
Hohberg von, rodzina 250
Hornami Johann Baptist, geograf kartograf, wydawca map i atlasów 169
Ihne Ernst Eberhard von, architekt 212 [Umer Daniel, historyk, kronikarz 6, 300
Jerzy Rudolf, książę legnicki 210
Jolmston Johann, lekarz, przyrodnik, pedagog i filozof 238
Jordan von, rodzina 1 3 1
Kalckreuth Arthur von 114, 223
Kanitz von, rodzina 64
Kanitz Hans von 108
Kanitz Lassel von 74
Kanitz Sigmund von 74
Kanitz Wolf von 74
Knie Johann Georg 41, 46, 110, 128, 196, 203, 219,
248, 291
Knobelsdorf Maximi!ian von 198 Konwiarz Richard 46, 149 Kottwitz von, rodzina 24, 62, 66 Kottwitz Leonhard von 41 Kramsta von, rodzina 8 3, 265 Kraska Zbigniew 299 Kreckwitz von, rodzina 101 Kurzeja Zdzisław 5, 299, 300
Landau Hermann 259
Langenau Christine Charlotte von, z d. von Mudrach 72
Langenau Hans Alhrecht von 72
Langhans Carl Gotthard, architekt 56
Lehteldt von, rodzina 26
Lenne Peter Joseph, projektant ogrodów 14, 226, 303
Lieber Marie von 233
Łiebermann August Carl von 58
Liedlau von, rodzina 85
Liedlau Heinrich von 127
Liedlau Sophie Julie von - zob. Schweinitz Sophie Julie von
Lindheim, rodzina 128
Lis Beata 254
Loesch Georg von 145
Loesch Leopold von 204
Logau Balthasar von 108
Lorenz Robert, ogrodnik 22 3
Loss von, rodzina 109
Loss Hans von 90
Loss Magdalenę von, z d. von Zedliz 90
Lucae Friedrich 64, 78, 136, 185
Lucanus von, rodzina 255
Lucas von, radca królewski 25
Ludwik I, król bawarski 160
Luttichau von, rodzina 220 Luttwitz Rochus von 5 1
Majdecki Longin 5, 300 Massow von, rodzina 3 3 Mathis, rodzina 62 Mattis, historyk 95
Mellentin - zob. Friderici-Steinmann Fritz von Methner Friedrich Wilhelm 104 Metscher, radca 73 Meyer von 98 Miller-Ślusarek Izabela 299 Mistewicz-1Iczuk Teresa 299 Mitscher Lduard 1 37 Mitscher Hans 138 Moderow Hermann 110
Mudrach Christine Charlotte von - zob. Langenau Christine Charlotte von Mutschelnitz von, rodzina 1 12 Mutschelnitz llans Friedrich von 74 Mutzenbecher Bruno Schón von 31, 116 Miihlheim von, rodzina 196 Mullenau Johann von 128 Miillenau Johann Ferdinand von 128 Miiller, starosta 245 Muller-Baudiss Paul 36 Miinchow von, pruski minister ds. Śląska 64
Nagel, rodzina 103
Naso Ffraim Ignatius 6, 276, 300
Nickisch von Roseneck, rodzina 5 3, 12 3, 137
Niebelschiitz von, rodzina 78, 82, 151
Nitzler J. Joseph 148, 149
Nostitz von, rodzina 43, 224, 242, 284
Nostitz Caspar Otto von 2 3 5
Nostitz Frnst Wilhelm von 204
Nostitz Otto von 6, 169, 170
Nostitz Sigismund von 45
Nowack, rodzina 219
Oheimb Waldemar von 251
Peintner Johann Blasius 92, 252
Petzold Eduard, architekt 5, 13, 14, 48, 145, 204, 208,
253, 248, 251, 257, 258, 265, 300, 303 Polst Gnido 143, 144, 157 Polst Hugo 225 Polst Karl Friedrich 156 Preiss Reinhold 261 Prittwitz von, rodzina 284 Prittwitz Hrnst von 1 1 6
Prittwitz Wilhelm von 171
Profen Adam von 83
Pusch Georg von 70, 1 14
Pusz Georg von - zob. Pusch Georg von
Piickler von, rodzina 211, 260
Piickler-Muskau Ilcrmann von 13, 303
Raumer von, rodzina 152, 290
Rcchenberg von, rodzina ii
Recke von Volmerstein Dicdrich von der 180
Redern Fricdrich Reinhold von 208
Rcdern Melchior Gottlob von 45
Reibnitz von, rodzina 276
Richter von, rodzina 101
Richter, miedziorytnik 94
Richter, kronikarz 265
Richthofen von, rodzina 60, 2 3 3, 240, 257
Richthofen Julius von 265
Richthofen Manfred von 258
Richthofen Sieptried von 265
o
Richthofen Ulrich von 257
Rischke, rodzina 11
Rittberg von, rodzina 278
Rittberg Wilhelmine von 185
Romer Eugeniusz 1 6
Rosen von, rodzina 178
Rother von, rodzina 226
Rother Christian von, pruski minister finansów 226
Rothkirch von, rodzina 269
Rothkirch und Panthen Carl Hans Ernst von 56
Rothkirch und Trach Dorotheus von 174
Rothkirch und Trach Ernst Wolfgang von 192
Rothomb Helen von - zob. Zedlitz Helen von
Rodem von, rodzina 262
Ruffer Julius von 200
Sack Georp Heinrich von 242
o
Sack Heinrich von 109
Schack von, rodzina 60, 134
Schellendorf von, rodzina 286
Schctlendorf Johann Siegmund von 94
Schindel von, rodzina 68
Schinkel Karl Friedrich, architekt 149, 226
Schkopp von, rodzina 190
Schlabrendorf von, rodzina 248
Schleswig-Holstein Christian August zu 212
Schleswig-Holstein Ernst Giinther zu 212
Schmettow Christiane Wilhelmine von - zob. Schwerin
Christiane Wilhelmine von Schmettow Max von 50 Schmidt, inspektor ogrodowy 94
Schmidt Cuno 1 1 3
Schneider Gottfried 246
Schónaich Fabian von 210
Schónborn August Rudolt 118
Schubert Ilelmut 138, 252
Schiitz Paul 255
Schwarz Karl Georg 107
Schweinichen von, rodzina 78
Schweinitz von, rodzina 74, 136, 242, 243
Schweinitz von, tajny radca dworu pruskiego 134
Schweinitz Georg von 1 30
Schweinitz Georp Hermann von 1 30
o
Schweinitz Hans von 1 iO
Schweinitz Hans Friedrich von 162
Schweinitz Oskar von 127
Schweinitz Sophie Julie von, z d. von liedlau 1 34
Schwerin Christiane Wilhelmine von, z d. von Schmettow
231
Seherr-Thoss Karl Ferdinand von 270 Senden von, rodzina 217 Senden und Bibran von, rodzina 228, 281 Sommerfeld von, rodzina 27 3 Sprenger von, rodzina 126, 224 Sprenger Heinrich von 162 Sprenger Heinrich Wilhelm von 160, 162 Stangc von, rodzina 142 Stoessei von, rodzina 248 Stosch von, rodzina 43, 146 Stosch Hans Georg von 138 Strachwitz Curt von 211 Sydow von, rodzina 118
Teichmann, rodzina 76 Teichmann Siegmund 29 Teichmann von, rodzina 37, 72 Thielau von, rodzina 133 Trach von, rodzina 11 2 Tschammer von, rodzina 68, 69 Tschammer August von 77 Tschammer Ernst Wilhelm von 69 Tschammer Georg Caspar von 77 Tschammer Georg Ernst von 228 Tschirnhaus Georg Siegmund von 276
Ucckermann Joachim Ernst von 264 Unruh Georg Sigismund von 224 Unwirde von, rodzina 101 Uchtritz von, rodzina 64, 187 Uchtritz-Steinkirch von, rodzina 1 66
Wagenhoff, rodzina 39
Wallenberg-Pachaly Gideon von 54 Walter, rodzina 35 Wawrzyniec, biskup wrocławski 2 1 5 Weber Eduard, konsul 218
Weber Robert 5, 36, 41, 43, 46, 51, 57-60, 75, 78, 94, 101, 113, 116, 123, 141, 145, 157, 161, 174, 191, 192, 204, 211, 214, 220, 227, 254, 285, 300
Weehmar von, rodzina 2 35
Wernher Friedrich Bernhard, typograf, rysownik 5, 7, 8, 10, .33, 34, 41, 90, 92, 93, 95, 146-149, 163, 187, 202, 203, 210-212, 235, 248, 294, 300
Wiedner Hans von 141
Wiedner Paul von 140
Wiese von, rodzina 199
Wiggert Magdalenę 208
to o
Wirtsch Gotthard 285
Woli Carl, architekt 171 Wuthc, rodzina 183
Zahn Gustav 91
ZedliU von, rodzina 91, 108, 210, 256
Zedlitz Adolf von 27
Zedlitz Anna Elisabeth von 27
Zedlitz Ilans von 131, 273
Zedlitz Helen von, z d. von Rothomb 27
Zedlitz Magdalenę von - zob. Loss Magdalenę von
Zedlitz Wcnzel von, starosta księstwa legnicko-brzeskiego
77, 270
Zimmer Karl Hermann 120 Zimmermann Friedrich Albert 94, 116, 126, 138, 192,
196, 252 Zinke Othmar, opat 148
SPIS POLSKICH I NIEMIECKICH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Bądzów - Bansau
Biała - Bielau
Białołcka - Weissholz
Borek - Borkau-Sabor
Brcnnik - Prinsnig
Brochocin - Brockendor
Brodowiee - Bródelwitz
Brunów - Braunau
Brzeg Głogowski - Brieg
Buczvna - Buchwald, Buchendamm
Budziszów Mały - Klein Baudiss
Budziszów Wielki - Gross Baudiss
Budziwojów - Baudmannsdorf
Bukowna - Buchwald
Chełmek Wolowski - Kulmikau
Chełmiec - Kolbnitz
Chobienia - Koben a. Oder
Chocianowiec - Gross Kotzenau
Chocianów - Kotzenau
Chojnów - Haynau
Chróstnik - Brauchitschdorf
Czerna - Klein Tschirne, Alteichen
Czernieć - Schwarzau
Czerńczyce - Tschirnitz-Wegner, Ehrenfeld
Czerwony Kościół - Rothkirch
Dałków - Dalkau
Damianowo - Damsdorf
Dankowice - Denkwitz, Buchenhanp,
o1
Wiesenthal
Dębice - Dammitsch
Dłużyce - Grossendort
Droglowice - Drogelwitz, Eiehendamm
Drogom i lowice - Dromsdorf-Lohnig
Duża Wólka - Gross Schwein
Dzierżkowice - Diirschwit/
Dziesław - Deichslau
D/iewin - Dieban
Dzwonów - Schellendort
Gaworzyce - Quarit/, Obcrnuell
Gawrony Małe - Klein Gattron
Gicraltowiec - Giersdorf
Glinica - Gieinitz, Haselquell
Godziszowa - Reppersdorf
Goliszów - Góllschau
Gorzelin - Fauljoppe
Górzyca - Lercbenborn
Grębocicc - Gramschiitz
Grobla - Grabę!
Grodziec - Gróditz, Gróditzberg
o
Grodziszcze - Burgdorf, Hochkirth
Guzice - Gusitz, Schenkfeld
lwim - Ober Mittlau, Mittlau
Jakubowo Lubińskic - jakobsdorf
Jakubów - Jakobskirch
Jakus/.owa - Jakobsdorf b. Jauer
Jakuszów - Jakobsdort b. Liegnitz
Janowice - Klein Janowit/, Jahnsfełd
Janowice Duże - Gross Janowitz, Btiicliersfelde
Jarostów - Eisendorf
Jaroszówka - Yorhaus
Jerzmanowa - Hermsdorf
Jurcz - Jiirtscb
Kamiona - Ziebern
Kamice - Kornitz
Kazimierzów - Arnsdort. Herzoątal
Kębłów - Kammelwitz
Klis/ów - Kltesehau
Kłebanowice - Klemnitz, Ropgendorf
c ' 00
Kochlice - Kuchelberg
Komorniki - Kummcrnick, liichbach
Konary - Kunern
Kondratów - Konradswaldau
Konradówka - Konradsdorf
Kotła - Kuttlau
Krajów - Krayn
Kromolin - Schonau
Krotoszyce - Kroitsch
Krzcczyn Mały - Klein Kriehen
Krzecz\'n Wielki - Gross Krichcn
Krzydłowice - Kreidelwitz, Lindenbach
Księginice - Kniegnitz
Kunice - Kunitz
Kwiatów - Blumcn
Kwietniki - Blumenau
Lasowice - Lehsewitz
Legnickie Pole - Wahlstatt
Leszkowice - Lcschkowitz, Fahreichen
Lisiec - Fuchsmubl
Lisowice - Leschwitz
Lubiatów - Berglobendau, Lobendau
Lubków - Liebichau
Łukaszów - Seifersdorf
Małuszów - Malitsch
Mierczyce - Mertschiitz
Miłogoszcz - MuhJgast
Miłoradzice - Muhlardlitz
Modlą - Modlau
Mściwojów - Profen
Myślibórz - Moisdorf
Naroczyce - Nahrschutz
Niedźwiedzice - Barsdorf-Trach
Niemstów - Herzogswaldau
Nieszczyce - Nistitz
Nowa Wieś Grodziska - Neudorf am Gróditzberge
Nowy Dwór - Heinzenburg
Obiszów - Obisch
Obora - Oberau
Okmiany - Kaiserwaldau
Orsk - Urschkau
Osetnica - Steinsdorf
Owczary - Boeckey
Parchów - Parchau
Pawlikowicc - Pohlsdorf
Pątnów - Panthenau
Pątnów Legnicki - Panten
Piekary-Udanin - Gabersdorf-Beckern
Pielaszkowice - Plaswitz
Pielgrzymka - Pilgramsdorf
Piotrowice (k.Chojnova) - Petersdorf
Piotrowice (kjawora) - Peterwitz
Pogwizdów - Langnelwigsdori
Polanka - Kunzendorf
Polkowice Dolne - Nieder Polkwitz, Sandhofen
Proboszczów - Probsthain
Prochowice - Parchwitz
Przemków - Primkenau
Przychowa - Preichau
Radomiłów - Thielau
Radoszyce - Radschiitz
Radwanice - Wiesau
Raszowa Duża - Gross Reichen
Redlice - Radlitz
Retków - Rettkau
Ręszów - Ransen
Rogoźnik - Rosenig
Rogów Legnicki - Rogau
Rokitki - Reisicht. Roggenfelde
Rynarcice - Gross Rinnersdorf
Rzeczvca - Rietschutz
Sichów - Seichau
Siedlce - Zedlitz
Sieroszowice - Kunzendorf
Skladowice - Ziebendorf
Snowidza - Hertwieswaldau
o
Stara Rudna - Alt Raudten
Stara Rzeka - Altwasscr
Strupice - Straupitz
Szczedrzykowice - Spittelndorf
Szczepów - Dalkau-Seppau
Szcztmki nTKaczawą - Pohlschildern
Szklary Górne - Ober Glasersdorf
Śrem - Schrien
Swinino - Klein Schwein
Targoszyn - Bersdori
Tarnówek - Tarnau b. Kummemik,
Dornbusch
Tomaszów - Thomaswaldau
Toszowice - Toschwitz
Trzęsów - Rostcrsdorl
Turów - Tauer
Twardocice - Harpersdorf
Udanin - Gabersdorf
Uniejowice - Leisersdorf
Ustronie - Talbendort
Warmątowice - Eicholz Warta Bolcslawiecka - Alt Warthau
Wądroże Wielkie - Gross Wandriss
Wiadrów - Wederau
Wierzchowice - Wiirchwitz, Haselquell
Witanowice - Weichnitz, I lenzegrund
Witków - Wittpenclort
o
Wojciechów - Woitsdorf
Wysokie - Weissig
Zaborów - Lampcrsdorf
Zagrodno - Adelsdorf
Zamienice - Samitz
Zebowice - Semmelwitz
Zimna Woda - Kaltwasser
Żabice - Sabitz
Żelazny Most - Eisenmost
Zukowice - Herrndorf
Żuków - Suckau


193A.jpg193B.jpg193C.jpg193D.jpg193E.jpg193F.jpg193G.jpg193H.jpg193I.jpg193J.jpg193K.jpg193L.jpg193M.jpg193N.jpg193O.jpg193P.jpg193Q.jpg193R.jpg

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.