Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KONSTRUKCJE DREWNIANE MUROWE STALOWE sprezone itp              Tytuł książki:TABLICE INŻYNIERSKIE
TOM III
KONSTRUKCJE DREWNIANE - MUROWE - TECHNOLOGIA BETONU-KONSTRUKCJE ŻEL­BETOWE - STALOWE - SPRĘ­ŻONE - OBCIĄŻENIA - RÓŻNE
              Autor:rozni
              Stan:+db przytarcia okladki, przybrudzenie na dole po wierzchu
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:POZNAŃ 1958 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
              Ilość stron i format:1200 str

17x24 cm
              Ilustracje:
              Spis treści:etr..
KONSTRUKCJE DREWKIanS
Materiał: 4
Charakterystyka obrsynanycb materiałów tartych 4
tartych a drewna drzew iglastych 5
Klasyfikacja wymiarowa obrsynanych materiałów tartych % drewna drzew liściastych 6
Podelał elementów konstrukcji drewnianej na ka­tegorie u zależności od pracy elementu oraz z uwzględnieniem jakości drewna 7
Wytrzymałość drewna alnlnalńa prsy 15 % wilgo­tności 7
B ilgotnośc drewna 6
Wartości współczynnika B dla redakcji wy­trzymałości drewna przy 15 $ wilgotności 9
Zamiana wilgotności względnej oa wilgotność bezwzględną 9
Sprężystość drewna 1 uwagi na jago odkształce­nia 10
Kurcsllwośc" drewna 10
Przewodność cieplna drewna 11
Przewodność dźwiękowa drewna 11
11
Ciężar 1 powierschnla przekrojów prostokątnych 12
Ciężar 1 przekrój okrąglaków 14
Przekroje, wskaźniki wytrzymałości, cementy bez­władności łat 15
Budulec wycinany s okrąglaków 16
Wartości statyczne dla okrąglaków obrobionych ia
Wartości statyczne dla okrąglaków obrobionych z dwóch stron do stałej wysokości obllcione dla 22
Belka dwuteowa - wartości statyczne 25 26
Belki 1 bale - wartość) statyczne / promienie bezwładnosoi /
Naprężenia podstawowa 27
Naprężenia dopuszczalne 1 współczynniki poprswko-ve 50
65 — Tablice inżynierskie — t. III
1025
Spis treści ' ' .
—' str.
Projektowanie elementów: 52 *
Ściskanie /wyboezenie/i 52 52
Udźwig pojedynczego pręta ściskanego osiowo 35
z drzewa sosnowego 36
Pręty ściskane mtmośrodowo 40
Rozciąganie: 41
Prę ty ro ze i ągane osIowo 41
Zginanie: 41
Zginanie ukośne 41
Zginanie płaskie prętów pojedynczych lub zło­żonych
Wskaźnik- wytrzymałości belek złożonych 41
Rozpiętość teoretyczna belek 42
Osłabienie przekrojów elementów zginanych 43
Nomogram dla wymiarowania płatwł sosnowych
ukośnie zginanych 44
ścinanie 45
Skręcanie ^5
Największe dopuszczalne ugięcie 46
Dopuszczalne wygięcie konstrukcyjne 48
Wysokość konstrukcyjna 48
Najmniejszy przekrój poprzeczny 48
Złącza : 49
Złącza na gwoździe; 49
średnice stosowanych gwoździ 49
Układy bicia gwoździ 49
Wymiary handlowe gwoździ 50
Wartości pomocnicze do obliczania dopuszczalnych
nośności gwoździa okrągłego na jedno cięcie w po-
łączeniach symetrycznych 52
Wartości pomocnicze do oblicsanla dopuszczalnych
nośności gwoździa okrągłego na jedno cięcie w po-
łączeniach niesymetrycznych 54
Współczynnik poprawkowy j 56
Długość gwoździ 56
Osłabienie przekroju otworami na gwoździe . 57
Spis treści
Nośność gwoździ w dźwigarach pełnych ze sklej-. Vi
Nośność" gwoździ wyciąganych Najmniejsza ilość gwoździ w złączu Najmniejsza szerokość elementu drewnianego w za­leżności od ilości gwoździ w jednym rzędzie Stosowane w praktyce odstępy gwoździ Najmniejsza szerokość elementu drewnianego w za­leżności od ilości szeregów gwoździ
Złącza na sworznie: Średnice sworzni 1 Układy rozmieszczenia sworzni
Osłabieni© przekroju otworami na sworznie Minimalna ilość sworzni w złączu Nośność sworzni
Wartości współczynnika poprawkowego n Rurki stalowe
Sworznie, nakrętki, podkładki 1 śruby stosowane w konstrukcjach drewnianych
Wartości pomocnicze do obliczania dopuszczalnych
nośności sworznia na jedno cięcie w połączeniach symetrycznych
Wartości pomocnicze do obliczania dopuszczalnych nośność i sworznia na jedno cięcie w połąc zeniach niesymetrycznych
Wkręty do drewna:
Praca wkrętów , nośność wkrętów ..układy roz­mieszczenia wkrętów
Złącza na kołki dębowe: Średnice kołków Rozmieszczenie kołków Nośność kołków Współczynnik poprawkowy n
Wartości pomocnicze do obliczania nośności kołka dębowego na jedno cięcie w połączeniach symetry­cznych i niesymetrycznych
Złącza na klamry:
Wymiary klamer , nośność klamer
Wymiary i rod.zaje wkrętów do drewna
Śruby:
Najmniejsze dopuszczalne średnice śrub
57 57 '57
58 58
60 60 60
64 67
67 67 6? 67
6?
71
71
72 72

10,26
1027

SpiB treści
str.
Nośność śrub na rozciąganie , na zginanie ,
□a docisk 72
Płytki z drewna twardego: 72
Wymiary płytek , układ płytek_ 72
Złącza na pierścienie gładkie: 72
Rozmieszczenie pierścieni , 72
Wymiary pierścieni i złączy. 75
Nośność pierścieni 75
Osłabienie przekroju poprzecznego 75
Wartości pomocnicze do obliczania nośności pier-
ścieni gładkich rozciętych 7*
Obciążenie przypadające na Jeden pierścień" 75
Grubość łubków 75
Złap za na pierścienie zębate: 75
Rozmieszczenie pierścieni , nośność pierścieni ,
najmniejsze wymiary przekroj.u łączonych elementów 75

ścieni zębatych 76
Złącza na klocki: 77
Wymiary wrębrfw i klsctiw 77
Nośność klocków 77
Złącza na wkładki tetnre: 78
Wymiary wkładek, nośność wkładek 78
Łubki stalowe * zebr&si: i 73
Nośność łubŁAw, wymiary i rozmieszczenie żeber,
nośność żeber 78
Złącza na wTębj; 79
Wręby csołow* 79
Wymiary wrębów czołowych pojedynczych i podwój- 80
Naprężenią we wrębach czołowych pojedynczych i
podwójnych 80
Wręby policzkowe 81
Wymiary wrębów policzkowych 81
Naprężenia we wrębach policzkowych. 81 >
Nośność wrębu czołowego w tonach 82
Nośność wrębu podwójnego w tonach 86
ffaptiłczyonitci poprawkowe 88
Połączenia na tlej: 88
Materiał 88

Spis treści
str.
.Naprężenia dopuszczalne w elementach klejo-
nych 88
88
89
Belki klejone z desek na płask o przekroju
nośność 90
Belki klejone z desek na płask o przekroju

nośność 94
Dachy: 98
Ustroje dachowe jętkowe 98
Schematy , wymiary elementów konstrukcyjnych 98
Ustroje dachowe płatwiowe \ 106
Schematy, wymiary elementów konstrukcyjnych 106
Orientacyjne wymiary poszczególnych elementów
konstrukcji więźby dachowej 115
Obciążenia działające na płatwie 115
kąta nachylenia połaci i % spadku połaci 116
Wyznaczenie ciężaru własnego konstrukcji na
Konstrukcje: 119
Schematy kcnstrukcj.1 , charakterystyka , tok
obliczeń" , ważniejsze wzory , zakres stosowania:
Płaskie konstrukcje belkowe: 119
Belka złożona z krawędziaków lub okrąglaków 119
Belka dwuteowa ze ścianką krsyżulcową na gwo­ździach 120
Belka dwuteowa klejona 120
Płaskie konstrukcje rozporowe /łukowe/ 121
Łuk trtSjprzegubowy o pasach z belek złożonych 121
Łuk z desek giętych 121
Łuk krążynowy 122
Łuk ze ścianką pełną z datek na gwoździe 122
Łuk trtfjprzegubowj o pasach z belek i desek 125
Ramy trójprzegubowe i dwuprzegubewe ze ścianką
pełną z desek 125
Sklepienie łukowe Brody 124
Łuki klejone trrijprzegubowe i dwuprzegubowe 125
Płaskie konstrukcje kratowe , kratowo-iukowe ,
kratowo—ramowe: • 125
, Belka wzmocniona cięgnem 125
H32JS
Spis treści
atr.
Więsary trójkątne i trapezowe aa wręby proste.
śruby i gwoździe 126
Więzar o trapezowej siatce prętów i zastrzałów 127
Kratownica trójkątna z belek 127
Więzar o konstrukcji mieszanej metalowo-drew-
nianej 129
więzar kratowy na pierścienie gładkie lub zę-
bate 129
Więzar kratowy segmentowy 130
Ramownice kratowe z trójkątną lub zsstrsałowa aiatką prętów '• 132.
&ik segmentowy trójprzegubowy 133
Ustroje łukowo-kratowe i łukowo-belkowe 133
Wyboczeoie łuków 134
Słupy kratowe 135
Sklepienia usztywnione przeponami 136
Ściągi stalowe 136
Stężenia przestrzenne 137

Sklepienia krążynowo-siatkowe 137
Kopuły przestrzenne 139
Kopuły - sklepienia zamknięte krążynowo-siatkowe
z krzyżulców o podwójnej krzywlźnie 140
Krążyny ' ' 142
KOKSTEUKCJE HDEOWAHB
Materiał: 145
Rodzaj cegieł 145
Wytrzymałość na ściskanie zapraw 145
Współczynniki sprężystości muru ! 145
Współczynniki rozszerzalności cieplnej muru 146
Naprężenia dopuszczalnej 146
Wytrzymałości normowe muru 147
Spis treści
Naprężenia podstawowe muru na Ściskanie
Haprężenia podstawowe na ścinanie / rozciąganie / w zależności od położenia przekroju
Haprężenia podstawowe na ścinanie / rozciąganie / dla murów o przekroju przechodzącym przez spoiny cegły
Naprężenia dopuszczalne na ściskanie, rozciąganie lub ścinanie oraz wartości współczynników popraw­kowych
Naprężenia dopuszczalne na miejscowy docisk
Wymiarowanie elementów: .
Elementy ściskane osiowo jpyboczenie
Wartości współczynnika j
wartości współczynnika Y
Obliczenie ścian o grubości 1/2 cegły Elementy zginane Elementy ścinane Elementy mimośrodowo-ściskane Elementy osiowo rozciągane Elementy mimośrodowo rozciągane Zasady obliczeń i konstrukcji
Przykłady obliczeń
Obliczenie filaru ściskanego osiowo Obliczenie -elementów ściskanych mimośrodowo Przykład obliczenia murów budynku wielopiętrowego
Budynki wielopiętrowe murowane / wg przepisów ra-dzieckicii /
Obliczenia statyczne
Schemat obliczeniowy i konstrukcyjny
Maksymalny odstęp pomiędzy elementami nośnymi Graniczne wartości /3 dla murów i ścian Orientacyjna- dopuszczalna ilość kondygnacji Orientacyjna grubońć nośnych ścian ceglanych Wydatek roDocizny i materiałów dla murów
152 152
153 153 154 154
157 157 157 158 153 159 159
160
165 163 163 166
170 170 170 171
172 173 173

1030
1031
Spis treści
str.
Obliczenie na parcie wiatru 174
Obliczenie momentów i sił normalnych 175
Belki-ściany w konstrukcjach murowych 177
Zastosowanie 177
Tok obliczeń
Wyznaczenie wysiłków i naprężeń w strefie podpór poślednich 177 177
Podpory wąskie 177
Podpory średniej długości 178
Podpory szerokie 179
Wartości współczynnika k 180
Wartości współczynnika X 182
Wyznaczenie wysiłków i naprężeń w strefie podpór skrajnych 183
Przykład obliczenia belki-ściany 185
Sklepienia ceglane 190
Obliczenie sklepienia 190
Wartości wysiłków statycznych i schemat statyczny 190
Obliczenie według metody obciążeń nisz­czących 192
Dane obliczeniowe przekrojów poprzecz­nych 193
Wartości współczynnika wyboczeniówego 194
Sprawdzenie wytrzymałości węzła podporo­wego 194
Sklepienia ceglane cylindryczne 195
Hadproża 196
Nadproża ceglane niezbrojone 1% -
/ Maksymalne rozpiętości 196
Minimalna wysokość konstrukcyjna 196
Terminy rozdeskowania 196
Obliczenie i wymiarowanie nadproży 197
Przykład obliczeniowy 198
.Długości murów z cegły pełnej 200
Grubość murów w zależności od formatów cegły 202
Dopuszczalne odchyłki wymiarów cegieł pełnych ^ dziurawek \ 202

Spis treści
Ilość" materiałów na 1 r muru pełnego LlośćmaterIbIow na 1 nr** ścianłrt dzisłowci dg^ipt str. 205 203 203
Szybkość,wzńoszenia muru w.warunkach normalnych
Systemy murowania 203
Wapno gaszone 203
Odporność chemiczna materiałów ceramicznych 204
Cementy kwasoodporne diabazowe i Kwarcowe 204
Zastosowanie materiałów ceramicznych 206
Wyroby ogniotrwałe produkowane w kraju - własności,
cechy wytrzymałościowe 207
Zastosowanie cegły budowlanej 20«
Moduł murów ceglanych 208
Mury z Ramienia rodzimego: 209
Zasadnicze naprężenia dopuszczalne w Konstruk-
cjach 3 kamienia roaziraego 209
Własności wytrzymałościowe tworzyw kamiennych 209
Konstrukcje murowe zbrojone 210
Materiał '210
Wymagania konstrukcyjne 210
Zbrojenie zewnętrzne i wewnętrzne 211 ~
Zbrojenie poprzeczne i podłużne 212
Wytyczne stosowania zbrojenia 214
Elementy zbrojone poprzecznie 214
ElemenCy zbrojone podłużnie 214
Obliczenia i wymiarowanie 214
Metoda obliczeń 214
Cechy sprężyste muru 215
* Obliczanie elementów zbrojonych poprzecz­nie 215
Elementy ściskane osiowo 21^
Wyboczenie 21? -
ciłementy ściskane mimośrodowo 217
Obliczanie elementów zbrojonych podłużnie 217
Elementy ściskane osiowo 217
Elementy ściskane raimośrodowo 218
1032
Spis treści
Spis treści

'Elementy zginane i . Elementy ścinane
Przykłady obliczeń konstrukcji murowych zbrojonych Obliczanie elementów ściskanych osiowo Obliczenie elementów ściskanych mimośro&owo Wzmocnienie konstrukcji przez obudowę Rodzaje obudowy Obliczenie elementów wzmocnionych
Obudowa z warstwy zaprawy cementowej zbrojo­nej
Obudowa żelbetowa
Obudowa ceglana ze zbrojeniem poprzecznym
Elementy ściskane osiowo
Elementy ściskane mimośrodowa Przykład obliczeniowy
Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe Zastosowanie Materiał Wymagania Konstrukcyjne
Części żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne Wymiary przekrojów części żelbetowych Współpraca muru z częściami żelbetowymi Temperatura i skurcz betonu Obliczenia i wymiarowanie Ilość zbrojenia Metoda obliczeń Współczynnik pewności Najmniejsze zbrojenie rozciągane Elementy ściskane osiowo Wyboczenie filarów i ścian Elementy rozciągane osiowo Elementy zginane Npprężenia rozciągające główne Rozwarstwienie pomiędzy betonem a murem Szerokość współdziałania ścian , Obciążenia próbne
Przykład obliczenia ściany zbiorniia ceglano-żelbet.
etr. 220
221
224
224 • 225
228 228 228
228
228 228 22g 229
232 232 a?2
234 234 234 235 235
235
235 235
241 241 242 242 243 244 244 244 245 245
246
TECHNOLOGIA 8ET0»U Określenie betonów Składniki betonu i żelbetu Cement Kruszywo Woda
- Stal zbrojeniowa
Przybliżone ilości materiałów na 1 m betonu żwirowego
Projektowanie betonu
Wytyczne projektowania.
Przykład zaprojektowania mieszanki
Ilości kruszywa, cementu i wody na 1 nr betonu
Badania techniczne betonu Działanie wody aa beton
Woda zarobowa
Woda działająca agresywnie Wpływy chemiczne na stwardniały beton Sposoby zabezpieczenia betonu przed wpływami chemicz­nymi
Z& sa uy .
Kwasy nieorganiczne
Kwasy organiczne \ '
Sole
Ptyiiy ważne technicznie
Skład, zapraw kwasoodpornycb
Betony specjalne:
Beton ogniotrwały
Skład, własności fizyko-chemiozne betonu ogniotrwałego
Zastosowanie betonu ogniotrwałego w kons­trukcji
Beton gruzowy
Pianobeton:
Wytyczne stosowania pianobeconu
Doda tki do be tonu:
Przyspieszenie wiązania cementu wskutek dodania HC1 i CaCl2
246 249
249 251 251 253
255 2% 256 261 265 270 277 277 277
279
280 280
266 268
2b9 . 289
289 290 292 292 294
. 294
1034
Spia treści
łfiiyw dodatku CaClp na wytrzymałość betonu str. 29*
Ilości cementu w elementach konstrukcyjnych
w kg/m3 gotowego betonu 294
Ubezpieczenie betonu przy temperaturze od +5° do -200 c 295
Zależność współczynnika przewodności cieplnej
od ciężaru objętościowego betonu 295
Wydajność betoniarek 295
Deskowanie: 2%
Typowe przekroje elementów deskowania 296
Terminy rozdeskowania w zwykłych warunkach 296
Orientacyjne terminy rozdeskowania przy
wprowadzeniu środków przyspieszających
wiązanie betonu z cementu portlandzkiego 297
Statyczne obliczenia deskowania 297
Twardnienie betonu w konstrukcji: 298
Wytrzymałość betonu w zależności od.okresu
i temperatury twardnienia w % 298
Normalce warunki twardnienia betonu i sposób
postępowania przy wykonywaniu konstrukcji 299
Orientacyjna wytrzymałość betonu w porówna-
_ niu z H28 betonu twardniejącego w warun-
kach normalnych 299
Naprężenia dopuszczalne w betonie niezbrojonym 300
Wyznaczenie wytrzymałości R2a betonu na podsta-
wie wczesnego i bezpośredniego zbadania próbek 300
Sposoby rekonstrukcji ustrojów żelbetowych
i betonowych 301
KOHSTSlUKCJE ŻELBETOWE
Oznaczenia symboli używanych we wzorach w budo-
wnictwie żelbetowym 503
Marki betonu 305 *
Rodzaje stali zbrojeniowych 306
Obciążenia 30?
Wytrzymałości obliczeniowe betonu 309
Spis treści
Współczynniki bezpieczeństwa
Współczynnik wyboczeniowy
Wymiarowanie słupów zwykłych ściskanych osiowo
Wymiarowanie słupów uzwojonych ściskanych osiowo
Wymiarowanie elementów zginanych i obciążonych" mimośrodowo metodą H,L.
Przekrój prostokątny zginany, pojedynczo zbrojony Przekrój prostokątny zginany, podwójnie zbrojony
Przekrój teowy zginany bez współpracy żebra, pojedynczo zbrojony
Przekrój teowy zginany ze współpracą żebra, pojedynczo zbrojony
Przekrój prostokątny mimośrodowo ściskany, po­jedynczo zbrojony
Przekrój prostokątny mimośrodowo ściskany, podwójnie zbrojony
Przekrój prostokątny mimośrodowo rozciągany, zbrojony tylko na rozciąganie
Przekrój prostokątny minośrodowo rozciągany, zbrojony na rozciąganie i ściskanie
Tablice do metody N.L.
Wymiarowanie elementów 2ginanych metodą O.P
Przekrój prostokątny zginany, pojedynczo zbro­jony
Metoda O.P - paraboliczny wykres naprężeń / c.d./ Przekrój prostokątny zginany, podwójnie zbro­jony
Przekrój teowy zginany, bez współpracy żebra -pojedynczo zbrojony
Przekrój teowy zginany, ze współpracą żebra, pojedynczo zbrojony
Przekrój teowy zginany, ze współpracą żebra, podwójnie zbrojony
Wymiarowanie elementów obciążonych mimośrodowo metodą.O.P
Wpływ wyboczenia
str. 310
312
315 .315
316 316 317
. 317 319 321 323
324
326
328 330
331 33.1 332 333
355 335
1036

Spis treści
etr.
Ściekanie mimośrodowe pr,zy dużym mimośrodsie
Ściskanie mimośrodowe przy małym mimoćrottzie 336
Przekrój prostokątny mimośrodowo ściskany, pojedynczo zbrojony - 337
Przeiirój prostokątny 'mimośrodowo ściskany, podwójnie zbrojony 339
PrzeJcrój prostokątny mimośrodowo rozciągany, zbrojooy tylko na rozciąganie 3^0
Przekrój prostokątny mimośrodowo rozciągany, zbrojony na rozciąganie i ściskanie 342
Tablice do metody O.P. / ' 345
Wymiarowanie elementów zginanych metodą W.F.
/ wykres prostokątny / 346
Elementy zginane pojedynczo zbrojone 346
Elementy zginane podwójnie zbrojone 350
Wymiarowanie elementów obciążonych mimośrodowo metodą W.P. 351
Duży mimośród , 351
Mały mimośród 351
Zbrojenie elementów mimośrodowo ściskanych 352
Elementy w przekroju kołowym i pierścieniowym ściskane mimośrodowo 352
Ukośne ściskanie mimośrodowe 354
Wyboczenie elementów mimośrodowo ściskanych 355
Rozciąganie mimośrodowe . 356
Tablice do wymiarowania metodą W.P. 35?
Wymiarowanie elementów rozciąganych osiowo 36?
Wymiarowanie elementów na zarysowanie 367
Współczynniki do obliczania zginanych przekrojów na zarysowanie 369
Obliczenie elementów na naprężenia główne /.ścinanie/ 371
Przyczepność 373
Spis treści
Skręcanie
Nośność preuów odgiętych
Nośność strzemion *
Przecinanie
Obliczenie elementów podporowych os docisk
SzeroKość współdziałania w belkacb teowycb
Zasady projektowania zbrojenia
Zalecane średnice zbrojenia
Zastępcze śreanice zbrojenia
Zakończenia prętów odgiętycn
Rodzaje haków i gięcie prętów
Łączenie prętów
Zasady zbrojenia słupów
Zasady zbrojenia płyt
Zasady zbrojenia belek
Zasady abrojenia płyt krzyżowo zbro.jonycn
Zasady zbrojenia elementów o kształcie za­łamanym
Tablice: Stal okrągła - przekrój
Stal żebrowana - przeKroj Stal okrągła w cm na i mb płyty Stal żebrowana w cm aa i mb płyt? Długość odgięć przy kącie ^5 Długość odgięć przy kącie 60 Zamiana prętów zbrojenia Najmniejsze szerokości belki przy uło­żeniu zbrojenia w jednym rzędzie
Wymiarowanie belek
Tablica wartości maksymalnych momentów gnących dla belek ciągłych o równych przęsłach przy najnie­korzystniejszym obciążeniu równomiernie rozłożonym
Be1 aa dwuprzę słowa
Belica crojpraęsłowa
Belka czteroprzęsłowa
Beika wleloprzęsłowa
str. 373
576 377
579 579 579 379 580 580 381 381 582 383
585 383 386 387 588 589 390
595 593 .596 597 398
1038
Spis treści
'str.
Momenty bezwładności prsekrojów teowych 599
Orientacyjne zbrojenie w belkach żelbe-
towych o przekroju teowym 400
Hadproża samoistne 001
Nadproża połączone z iewą stropową 401
Schody 401
Zbrojenie stopni wolnopodpartycb 401 402
■ Zbrojenie stopni na płycie uicośnej 402
Stropy i
Strop o dźwigarach stalowych 402
Nośność stropowych dźwigarów stalowych
Ciężary konstrukcyjne stropów 1-03
Stropy żelbetowe gęstożebrowe betonowane na
miejscu budowy / przepisy normy FN/B-O33OO / uOa
Stropy żelbetowe monolityczne z gotowych
elementów / przepisy normy PH/B-O33OJ / • «08
Stropy ceramiczno-żelbetowe
/przepisy normy PH/B - 03301 / 411
Strop Kleina płytowy ciężki
Strop Kleina żeberkowy półciężkl 415
Strop DMS 417
x Strop DMS zbrojony stalą okrągłą 417
Strop DMS zbrojony stalą żebrowaną 418
Strop DS 419
Strop TK 419
Strop NH 420
Belki stropowe HH swobodnie podparte 420
Wymiary i ciężar stropu i łupin MH 422
Strop Akermana 423
Strop Akermana zbrojony stalą żebrowaną 423
Strop Akermana zbrojony stałą okrągłą 424
PŁyty balkonowe 425
Stropy żebrowe z płytami opartymi na belkach 426
Belki drugorzędne wlelopraęsłowe 42?
Płyty żebrowe ciągłe 42?
, Belki główne 429

Spis treści
str .i
Układy szkieletowe żelbetowe 430 .
Konstrukcje podsuwnicowe żelbetowe 430
Słupy podsuwnicowe 430
Wsporniki pod belki podsuwnicowe, wię-
zary ltp. . ; 433
Przeguby w konstrukcjach żelbetowych 434
Przeguby przenoszące siły normalne
i tnące 434
Przeguby przenoszące siły tnące 435
Ramy i węzły ramowe w konstrukcjach żelbe-
towych 435
Płyty krzyżowo zbrojone ciągłe 437
Płyta jednopolowa 437
Płyta jednopasmowa 437
Płyta dwupasmowa 438
Płyta trójpasmowa 438
f Żebra pod płytami Icrzyżowo zbrojonymi 439
Strop kasetonowy 440
Tablice do obliczania płyt opartych na obwo-
dzie przy równomiernie rozłożonym, obciążeniu
na całym obwodzie płyty 442
Płyty i stropy grzybkowe, pasma płytowe / obli-
czenie dokładne / - wzory i objaśnienia do
poszczególnych schematów, przykłady liczbowe 448
' Schematy płyt grzybkowych i pasm płyto-
wych podpartych w sposób ciągły lub
punktowy albo swobodnie podpartych,
obciążonych w 6posób ciągły, obciążeniem
skupionym, obciążeniem w szachownicę itp.
Stropy grzybkowe - obliczenie według przepisów
normowych / obliczenie przybliżone / 489
Zbiorniki okrągłe
Bunkry 492
Typy bunkrów, wskaźniki techniczno-eŁo-
nomiczne, praca sta-uyczna, tok obliczeń, 492
konstruowanie
Wartości stałe materiałów sypkich składo-
wanych w bunkrach 496
Przykład obliczenia monolitycznego bunkra
żelbetowego 503

1040
66 — Tablice inżynierskie — t. III

Spis treści
str.
Belka - ściana zamocowana 509
Belka - ściana swobodnie podparta 510
Płyty trapezowe obciążone trójkątnie 514
Płyty trójkątne równoramienne obciążone trój­kątnie 517.
Płyty trójkątne równoramienne obciążone równo­miernie 522
Płyty prostokątne obciążone, trójkątnie 527
Silosy 529
Typy silosów, wskaźniki techniczno-ekono- ' miczne, obliczenie elementów: ścian, dna, fundamentów, słupów; zasady konstruowania 529
Przykład obliczenia silosu 535
Wartości współczynnika dla wyznaczenia parcia ciał sypkich z uwzględnieniem . tarcia o ścianki silosu 538
Zbiorniki żelbetowe 540
Tablica współczynników do obliczania zbior­ników 540
Płyty obciążone hydrostatycznie 541
Płyty okrągłe obciążone momentem} obciążone równomiernie; obciążone pierścieniowo 553
Płyty pierścieniowe obciążone pierścieniowo} obciążone momentem 558
Zmiana schematu statycznego konstrukcji w związku ze wzmacnianiem, przebudową, re­konstrukcją itp. 562
Schematy konstrukcji wzmacniająco-oacią-żających 565
Wzory dla obliczania reakcji podpory sprężystej układu wzmacniającego 566
Ściągi wzmacniające konstrukcję 567
." KONSTRUKCJE STALOWE
Materiał, obciążenia i metody wymiarowania: 569
w budowlanych konstrukcjach stalowych 569

Spis treści
etr.
Obciążenia działające na konstrukcję 570
wymiarowanie elementów metodą naprężeń do- <
' puszczalnych 570
Naprężenia dopuszczalne dla spoin 571
naprężenia dopuszczalne w łożyskach 572
Naprężenia dopuszczalne dla stali kons-
* trukcyjoych 572
Naprężenia dopuszczalne dla nitów 572
Naprężenia dopuszczalne dla śrub' 573
Zmniejszenie i zwiększenie naprężeń do-
puszczalnych 574
Przekroczenie 'naprężeń' dopuszczalnych 57*
Wymiarowanie elementów metodą nośności gra-
nicznej . 574
Wartości współczynników obciążenia dla *
najczęściej spotykanych.obciążeń 575
Haprężenia graniczao dla stali Konstruk-
cyjnych 575
Naprężenia graniczne dla nitów 576
Haprężenia graniczne dla spoin 577
Haprężenia graniczne ala śrub 576
Haprężenia graniczne w łożyskach 577
Wymiarowanie belek ciągłych wg teorii plas-
tyczności 578
Współczynniki do obliczania momentów zgi-
nających w belkach ciągłych z uwzględnie- 578
niem plastycznego wyrównania momentów
Środki łączące:
Nity - główne wymiary 681
ciężar nitów 582
Udźwig w tonach jednego nita 583
Obliczenie nośności nita 588
Śruby
Udźwig w tonach śrub na rozciąganie 588
Śruby surowe i nakrętki calowe 590
Śruby surowe i nakrętki metryczne 592
1042

Spis treści .
str.
Ciężar śrub z nakrętkami 592
Udźwig w tonach jednej śruby surowej 594
Udźwig w tonach jednej śruby pasowanej 595
Spoiny 597
Oznaczenia spoin 597
Zasady projektowania połączeń spawanych 598
Spoiny pachwinowe, czołowe, otworowe',
przerywane 598 '
Zasady obliczania połączeń spawanych 600
Projektowanie elementów konstrukcji stalowych: 602
Pręty rozciągane 602
> Sprawdzenie przekroju, osłabienie przekroju,
smukłość pręta, przewiązki 602
Pręty pojedyncze osiowo ściskane 604
Sprawdzenie przekroju, osłabienie przekroju.
smukłość pręta, wyboczenie pręta
Pręty pełnościenne o przekroju złożonym osiowo ściskane 605
Pręty z kilku gałęzi, sprawdzenie na miejsco-
wą utratę statecaności, żebra usztywniające 605
Pręty połączone przewiązkami osiowo ściskane 609
Pręty z kilku profili walcowanych, odstęp
między przewiązkami, obliczenie przewiązek,
minimalne wymiary przewiązek 609
Pręty osiowo ściskane połączone skra towaniami 612
Obliczeaie prętów, obliczenie krzyżulców
kraty, wymagania stawiane skratowaniom 612
Pręty ściskane osiowo o zmiennym momencie
bezwładności 614
Obliczenie prętów, wartości współczynnika
dla różnych kształtów pręta 614
Pręty cienkościenne ściskane osiowo 616
Pręty ściskane mimośrodowo 61?
Pręty cienkościenne ściskane mimośrodowe 619

Spis treści
str.
Długości wyboczeniowe elementów stalowych 621
Elementy kratownic 621
Słupy jednokondygnacyjne obciążone stro­pami 622
Słupy wielokondygnacyjne obciążone stro-
pami 622
Słupy hal przemysłowych 624
Pręty narożne w masztach i wieżach kra-
towych 626
Słupy ran 62?
Łuki 629
Współczynniki wyboczeniowe 630
Wartości współczynników d. i a^ cLLa prze-
krojów ściskanych osiowo 632
Objaśnienie i przykład do tablicy na str. 632 633
Sprawdzenie stateczności 634
Pasy przekrojów dwuteowych i teowych
ściskanych osiowo 634
Środnik przekroju dwuteowego ściskanego
osiowo 63-5
Środnik przekroju teowego ściskanego .
osiowo 636
Środnik przekroju dwuteowego ściskanego mimośrodowo 638
Środnik przekroju dwuteowego zginanego 639
Środnik przekroju dwuteowego przy działaniu
tylko naprężeń ścinających 640
środnik przekroju dwuteowego prz"y działaniu
naprężeń zginających i.ścinających 642
Belki 644
Wymiarowanie belek walcowanych 645
Projektowanie blachownie 645
Dopuszczalne ugięcie belek 648
Obliczenie stężeń środnika 650
Obliczenie długości nakładek pasowych 653
Obliczenie połączenia pasa ze środnikiem 654
.1044
Spie treści
'str.
Projektowanie połączeń i węzłów konstrukcji sta­lowych: 655
Styki słupó.w - zasady obliczeń 655
Styk podłużny 656,
Zasady konstrukcji i obliczenia 656
Przykład obliczenia styku podłużnego 656
Styk poprzeczny 659
Zasady konstrukcji i obliczenia 659
Przykład obliczenia styku poprzecznego 659
Styk poprzećzno-podłużny 661
Zasady konstrukcji 1 obliczenia 661
Przykład obliczenia styku poprzeczno- podłużnego 661
Podstawy słupów 665
Podstawa słupa ściakanego osiowo 665
. Zasady konstrukcji i obliczenia 665
Przykład obliczenia podstawy Błupa ściskanego osiowo 665
Podstawa słupa ściskanego mimośrodowo 66?
\ Zasady konstrukcji i obliczenia ' 66?
Przykład obliczenia podstawy słupa ściskanego mimośrodowo 667
Zakotwienie podstaw słupów 67*
Zasady konstrukcji i obliczenia 67«
Przykład obliczenia siły w kotwiach 676
Styki belek walcowanych 677
Styk nitowany - zasady obliczenia i konstrukcji 677
Przykład obliczenia styku belki walco­wanej 678
Styk spawany - zasady obliczenia i kon-s trukc j i 680
. Przykłady obliczenia styków spawanych 681
Spis treści
etr.
Przeguby belek walcowanych 682
Zasady obliczenia i konstrukcji oraz
przykład obliczenia przegubu spawanego $Q2
Sfcyki belek złożonych / blachownie / ' 694
Styk nitowany - zasady obliczenia
i konstrukcji . f 684
Przykład obliczenia styku blachownicy
nitowanej . _ 685
Styk spawany - zasady konstrukcji i obli­
czenia 688
Przykład obliczenia styku olechownicy
spawanej ' 668
Łożyska belek 6^0
Długość podparcia belki 690-
ŁoiyBka płytowe płaskie ^ ' 691
Zasady obliczeń 691
Przykład obliczenia łoiraka płytowego 692
Łożyska przegubowo - wałkowe 692
Zasady obliczenia przegubów i wełków 692
Przykład obliczenia łożyska ruchomego 693
Połączenie belek 696
Połączenia' przegubowe 696
Zasady obliczenia 696
Przykład obliczenia połączenia przegu­
bowego belek 6%
Poiąc2eaia przenoszące momenty 696
Zasady obliczenia . 696
Przykład obliczenia połączenia spawanego 697
Połączenia bel^k ze słupami ' 698
Połączenia przegubowe 698
Zasady konstrukcji 698
Przykłady obliczeń połączeń przegubowych 699
• Połączenia przenoszące moment? / ramowe / ?01
1046
Spis treści
str-
Zasady konstrukcji 701
Przykłady obliczenia węzŁów ramowych 701
Połączenia rygla kratowego ze słupem 710
Zasady konstrukcji i obliczenia 710
Przykład obliczenia połączenia rygla kratowego ze słupem 711
UDX J-C£tiilxS ucaPO ZDXjlOW rBmOWyCu 712
Płaskowniki 715
Rury stalowe 716
Blscna uniwersalna 717
Blachy grube 717
Blachy żeberkowe 717
Blachy faliste płaskie 717
Kształtowniki wyrabiane w kraju: 718? .
Dwuteowniki 718
Dwuteowniki 8zerokostopowe 719
Ceownikl 720
Kątowniki równoramienne 721
Kątowniki Qierównoramienne 725
Teowniki 725
Ze towniki 725 '
Kształtowniki okienne 726
Szyny podauwnicowe 726
Teowniki otrzymane z oVuteowników praea od­cięcie stopki 727
Teowniki o jednakowycn tnomeatacn bezwładności 727
Teowniki otrzymane z dwuteowaików przez roz-
cięcie wzdłuż osi obojętnej 728
Kształtowniki radzieckie: 729
Dwuteowniki 729
Kątowniki^ równoramienne 751
KątowuiftL nierównoramienne 735
Spis treści
Ceowniki
Eozmieszczęnie nitów na półkach i środni-kach kształtowników radzieckich
Momenty bezwładności! na skręcacie belek walco­wanych
Wartości statyczne:
Dwóch ceowników o zmiennym odstępie a/
Dwóch dwuteowcików o zmiennym odstępie a '
Kątowników równoramiennych w połączeniu
teowym
Dwóch kątowników równoramiennych c jednakowym
odstępie a'
Dwóch kątowników nierównoramiennych przy
2miennyQ odstępie a'
Przekroju złożonego z ceownika i dwuteownika
Przekroju złożonego z kątownika i dwuteownifea
lub ceownika i kątownika / skrajna płatew /
Przekroju złożonego z ceowaika i kątownika
Przekroju złożonego 2 dwóch ceowników
Powierzchnie i wskaźniki wytrzymałości spoin przy­łączających dwuteowniki
Wskaźniki wytrzymałości belek walcowanych wzmoc­nionych nakładkami
Momenty bezwładności » cm blach.poziomych
szer. 100 mm
Czterecb kątowników o zmiennej wysokości
Momenty bezwładności środnika
Styki podpór złożonych z dwóch dwuteownikow
Styki podpór złożonych z dwóch ceowników
Typowe zakotwienia - gwint metryczny
gwint calowy
feruby calowe
lekkie
podpór ciężkicc
Typowe połączenie płatwl dachowych z wlęzarami Nakrętki rzymskie Przeguby belen walcowanych , Typowe połączenia belek
755 737
736
747 750
751 752 753
755
755
756 758 771 778 782 784 786 788 788 789
790
790
791 792

1048

1049
Dopuszczalny wysięg płyt łożyskowych Typowe styki dwuteowników
KONSTRUKCJA
Pojęcia podstawowe
Rodzaje konstrukcji sprężonych
Praca konstrukcji sprężonych
Przepisy obliczeniowa Materiały
Beton . Stal
Naprężenia dopuszczalne oraz współczynniki pewności i dopuszczalne ugięcia
Naprężenia dopuszczalne
Współczynniki pewności przed zarysowaniem Współczynniki pewności przed zniszczeniem Dopuszczalne ugięcia
Straty sprężenia
Rodzaje strat sprężenia
Straty na skutek tarcia drutów kabla przy naciągu
Straty wywołane poślizgiem drutu w zakotwie­niu
Straty wywołane skurczem i pełzaniem betonu Wartość końcowego odkształcenia skurczo­wego betonu S^
Wartość końcowej zmiany pełzania T Współczynniki -poprawkowe do obliczania Csk oraz JP
Obliczenie straty siły sprężającej wywo­łanej skurczem i pełzaniem betonu - w przy­padku elem. osiowo rozciąganych lub osiowo ściskanych
793
794
797 797 73?
801
803
803
eo4
806 806 808 809 810
810 810
612
813 813
813 814 815
816

Spis treści
etr.
Obliczenie stracy siły sprężającej wywołane
skurczem i pełzaniem betonu - w przypadku
elementów zginanych 816
Orientacyjne wartości sumaryczne strat siły
sprężenia . ^ 816
Wartości funkcji pomocniczej f = i- e~a 818
Wymiarowanie i sprawdzenie elementów sprężonych 820
Naprężenia normalne 820
Kablobeton 820
Przekrój zginany kablobetonowy 820
oznaczenie 820
naprężenie w betonie / warunki sprężenia / 821
wymiarowanie / wraz z tablicami / 822
Przekrój osiowo rozciągany 8*2
oznaczenia 832
^ naprężenie w betonie / warunki sprężenia / 832
wymiarowanie 833
Strunobeton 854
Teoria naprężeń wywołanych działaniem miejsco-
wych sił wewnętrznych 834
Przystosowanie wzorów ogólnych do obliczeń
fconstrukcji strunobetonowych 837
oznaczenia 637
, położenie środka ciężkości przekroju 838
sprovadzone powierzchnie i moment bezwład-
ności przekroju 839
podstawowe wzory na naprężenia 839
ffzory dla przypadków szczególnych 840
Doraźny stan naprężeń 841
wpływ sprężenia 842
wpływ obciążeń zewnętrznych 843
Zmiany doraźnego stanu naprężeń na skutek
odkształceń opóźnionych 84?

1050
1051
Spis treści
Spis tre
Tok postępowania przy sprawdzaniu naprężeń normalny cii wg teorii naprężeń wywołanych dzia­łaniem miejscowych sił wewnętrznych
Wartości charakteryzujące geometryczne cecłiy przekroju
Baciąg wstępny zbrojenia elementy strunobetonowe elementy kablobetonowe
Dalszy ciąg obliczeń . *
Wymiarowanie przekroju belki zginanej struno­betonowej
Przykład liczbowy wymiarowanie belki struno­
betonowej ,
Naprężenia ścinające i główne rozciągające / poza strefą zakotwienia /
Przepisy normowe
Goliczenie naprężeń ścinających
dla stałego' wzdłuż osi elementu przekroju betonu
dla zmiennego wzdłuż osi elemeotu przekroju
betonu " -
naprężenia normalne pionowe Obliczenie naprężeń głównych rozciągających
przypadek &y ć 0 przypadek & = O
Naprężenia w strefie zakotwienia Kablobeton
przepisy normowe
obliczenie naprężeń głównych rozciągających w strefie zakotwienia
przypadek działania 1 siły sprężającej osiowej ns belkę o przekroju symetrycznym
85C
850 85} 853 854
85?
862 862
863 864
668 868 868
869 869
Przypadek działania 1 siły sprężającej mimośrodowej na belkę o przekroju syme­trycznym - składowe siły, normalne oraz styczne do czoła belki
Linie wpływowe naprężeń nomalnych i stycz­nych w osi siły ściskającej i od siły sprężającej normalnej i stycznej • Izobary - linie równych naprężeń1 (j
Ogólna metoda przybliżonego obliczania C /metoda prostopadłościanów zastępczych/ ' przypadek rozmieszczenia osi sił sprężających w sposób proporcjonalny w przypadku, jeśli rozmieszczenie sił sprężających w sposób proporcjo­nalny jest niemożliwe
Strunobetoa. /naprężenia w strefie zakotwienia/
Odporność na zarysowanie
Przekroje zginane jednolite Przekroje rozciągane osiowo Przekroje ilwupasowe zginane Przekrój złożony /wkładkowy/ zginany
Nośność graniczna
Nośność" z uwagi na stal rozciąganą ftośność z uwagi na beton ściskany
Przekroje pełne z ewentualnym nadbetonem 'Przekroje drcupasowe
Ugięcia Wyboczenie
Przepisy konstruowania elementów sprężonych Elsmenty strunobetonowe Elementy kablobetonowe
Obciążenia pr.óbne Dodatkowe tablice
OBCIĄŻENIA
Objętościowa ciężary jednostkowe Ciężary niektórych materiałów budowlanych Ciężary pokryć dachowych CiężarJ płatwi stalowych
879 882
885
885
886 886 886
889 890 .890 891 891 891 892
893 895
894 894 896
900 901
905 914 914 915

1052
1053

Spis treści
str.
Ciężary więzarów dachowych 915
Współczynniki tarcia posuwistego 916
. Obciążenia użytkowe w konitrukcJach budowlanych 917
Redukcja obciążenia użytkowego 921 923 924
Obciążenie belek w ścianach murowanych Obciążenie wiatrem
określenia i oznaczenia 924
obciążenie podstawowe 924
wartości współczynników opłymi 926
obciążenie wiatrem budowli Jako całości. 932
wpływ wiatru ca obciążenie fundamentów pominięcie w obliczeniach (tciąienia wiatr em 935 936
Obciążenie śniegiem 939
Obciążenie suwnicami -Podział suwnic 941 941
Siły wywoływane suwnicą Ustalanie obciążeń od kilku swuoic 941 943
Naciski pionowa i charakterystyka suwnic typowych 943
suwnice pomostowe,1-belkowe,napęd ręczny 944
" " % " elektr. 945 946 946
11 podw ies zo&8> ri ręczny elektr.
" . pomostowe,2-beLkove,napęc ręczny 948
elektr. 949 952 954
lii o hUFiii^uflci| i ' it1 r ę ręczny elektr.
"2 haki " 956
11 "z elektromagnesem 964
" " s chwytakiem 968
" blachownicowe,1 hak,nspęc elektr. 969
" " 2 hoki " 973
" " z elektroma gnesem 978
" " z chwytakle m 981
RÓŻNE
Układ obliczeń statycznych 985
Rozmiary rysunków 986
Alfabet grecki i cyfry rzymskie 987
988
Długość oraz punkty przecięcia prętów skrzyżowanych 992
Spis treści
Obliczenie wysiłków w prętach masztu kratowego Obliczenie danych geometrycznych masztu kratowego Obliczenie strzałek konstrukcyjnych w kratownicach Stateczność ukłaeów prętowych
Belka ze wspornikami
Belka dwuprzęsłowa
Belka wleloprzęsłowa
Rama zamknięta Hama jednonawows Raoa dirananowa Rama trójnawowa
SPIS LITERA TUFY WYKOE ZYST4NEJ I U ZUPĘ ŁB UJĄĆ EJ
*. SKOBOWIDZ RZECZOTT
992 993 994 997 998 999
1000
10O1 1002 1004 1006
1007 1010
1054
DODATEK — SPIS TREŚCI
str.
I. Ustroje kratowo-łukowe statycznie wyznaczalne .... 1058
Kratownice wielokątne 1058
Kratownice segmentowe 1060
Łuki trójprzegubowe z kratownic segmentowych . ^ . 1062
II. Łuki wieloprzęsJowe i ramy z: rozporą paraboliczną . . . 1071
Objaśnienia wzorów i tablic . . . . . . . . 1071
Zestawienie schematów . 1074
Schematy I — XXX 1077
Wartości L, W, Ś, D 1127
Przykład : 1132
II. Kominy przemysłowe 1136
Projektowanie i obliczenie 1136
Materiały do budowy kominów .,1136
Obciążenia 1138
Projektowanie kominów stalowych . ... . . 1154
y. Tablice pomocnicze do wymiarowania przekrojów sprężonych 1156
Tablice 1 — 27 1157
Wymiarowanie przekrojów strunobetonowych . . . 1184
Przykład 1187
Tablice do sporządzenia wykresu całkowitego naprężeń . 1188
V. Dachy drewniane wysokie 1194
Objaśnienia do tablic pomocniczych do obliczania krokwi 1194
Tablice 1 — 4 1196
II. Stropy DMS wykonane na budowie 1199
Wartości momentów niszczącego i dopuszczalnego . . 1199
Zamiana stali gładkiej na żebrowaną 1200
"Tablice największych dopuszczalnych rozpiętości i zbro­
jenia 1201
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje
add_me.gif

tabl inzyn konstr drewn murowe 01.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 02.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 03.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 04.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 05.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 06.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 07.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 08.jpg
tabl inzyn konstr drewn murowe 09.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.