Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Pokorski Siwiec

Tytuł: KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI - Autor: Janusz Pokorski Andrzej Siwiec ,

Współżycie człowieka z przyrodą, a szczególnie jego stosunek do zjawisk otaczającego świata ulegał w ciągu wieków rozmaitym przeobrażeniom. W początkowym etapie rozwoju społecznego przyroda pojmowana była jako wroga, niszczycielska siła, której oddawano religijną cześć (np. kult świętych drzew). Pierwszym przejawem dążenia człowieka do przeciwstawienia się otaczającej przyrodzie było powstanie plemion prowadzących osiadły tryb życia, uprawiających ziemię i żywiących się jej płodami. Od tego momentu świat roślin stał się nieodłącznym składnikiem życia ludzkiego. Ulegają zmianie prymitywne dotychczas sposoby uprawy roli, zwiększa się liczba hodowanych zwierząt i roślin. Powstają pierwsze ogrody, w których uprawia się rośliny użytkowe zaspokajające potrzeby życiowe człowieka. W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności klas panujących ogrody zmieniają swą funkcję ekonomiczną na ozdobną. Zakładanie ich ma na celu podniesienie estetyki siedzib ludzkich, zgodnie z panującymi w poszczególnych epokach kierunkami artystycznymi i ogólnym rozwojem wiedzy.

1. Zagadnienia wprowadzające .................. 7 1.1. Geneza i perspektywy zawodu ogrodnika w kształtowaniu terenów zieleni ...................... 7 1.2. Kształtowanie terenów zieleni jako dyscyplina wiedzy . . 13 1.3. Ośrodki kształcące kadry pracowników terenów zieleni . . 17 1.4. Organizacje zawodowe .................. 19 1.5. Osiągnięcia Polski w zakresie terenów zieleni....... 20 2. Krótki przegląd kształtowania się ogrodów w różnych epokach 23 2.1. Ogrody w starożytności (antyczne) ............ 23 2.1.1. Chińska sztuka ogrodowa .............. 23 2.1.2. Ogrody w Egipcie .................. 24 2.1.3. Ogrody Babilończyków ............... 26 2.1.4. Ogrody w Grecji .................. 26 2.1.5. Ogrody w Rzymie .................. 27 2.2. Ogrody średniowieczne .................. 30 2.3. Ogrody okresu odrodzenia ................ 34 2.3.1. Charakterystyka ogrodów włoskich ......... 35 2.3.2. Ogrody renesansowe w Polsce ........... 40 2.4. Charakterystyka ogrodów barokowych .......... 44 2.4.1. Ogrody barokowe XVII wieku w Polsce....... 45 2.4.2. Ogrody barokowe XVIII wieku w Polsce...... 50 2.5. Ogrody XVIII wieku we Francji ............. 54 2.5.1. Wpływy francuskiej sztuki ogrodowej w Polsce . . 58 2.6. Przejawy nowych kierunków — ogrody angielskie .... 61 2.7. Ogrody krajobrazowe w Polsce .............. 64 2.7.1. Ogrody sentymentalne ............... 65 2.7.2. Ogrody klasycystyczne ............... 67 2.7.3. Ogrody romantyczne ................. 71 2.8. Teoretycy i twórcy ogrodów w Polsce .......... 73 2.9. Obecne kierunki kształtowania terenów zieleni w Polsce i na świecie........................... 76 3. Wiadomości z planowania terenów zieleni .......... 80 3.1. Pojęcia podstawowe .................... 80 3.1.1. Urbanistyka ..................... 80 3.1.2. Rurystyka...................... 81 3.2. Rozwój osadnictwa ....................' 81 3.2.1. Wieś dawna...................... 81 3.2.2. Czynniki miastotwórcze ............... 84 3.2.3. Miasta dawne .................... 85 3.2.4. Miasta XIX i XX wieku .............. 87 3.2.5. Warunki bytowe w mieście .............- 90 3.2.6. Strefa podmiejska . . . ;.............. 91 3.3. -Kierunki planowania miast i osiedli ............ 94 3.3.1. Teorie urbanistyczne ................ 94 3.3.2. Planowanie przestrzenne i jego organizacja ..... 97 3.3.3. Planowanie wsi ................... 99 3.3.4. Planowanie miast .................. 102 3.4. Tereny zieleni w planie miasta i osiedla......... 105 3.4.1. Znaczenie zieleni w mieście ............. 105 3.4.2. Systemy zieleni w mieście............. 107 3.4.3. Początki organizowania parków publicznych w Polsce 109 3.4.4. Tereny zieleni w Polsce ............... 110 4. Klasyfikacja, program i lokalizacja terenów zieleni...... 114 4.1. Ogólne zasady klasyfikacji i programowania terenów zieleni 114 4.2. Tereny zieleni otwarte (dostępne)............. 116 4.2.1. Parki spacerowo-wypoczynkowe ........... 117 4.2.2. Parki ludowe .................... 121 4.2.3. Zieleńce ....................... 123 4.2.4. Bulwary i promenady ................ 126 4.3. Tereny zieleni specjalnego przeznaczenia ......... 129 4.3.1. Pasy zieleni izolacyjnej ............... 129 4.3.2. Tereny zieleni towarzyszące komunikacji ...... 130 4.3.3. Ogrody dydaktyczne ................. 136 4.3.4. Pracownicze ogrody działkowe............ 140 4.3.5. Cmentarze ...................... 141 4.3.6. Parki i ogrody zabytkowe .............. 143 4.4. Tereny zieleni towarzyszące (ograniczenie dostępne i niedostępne) ......................... 144 4.4.1. Zieleń towarzysząca terenom przemysłowym .... 144 4.4.2. Zieleń towarzysząca terenom usług kulturalno-społecznych ......................... 146 4.4.3. Zieleń towarzysząca terenom usług gospodarczych . . 159 4.4.4. Zieleń towarzysząca terenom usług technicznych . . 160 4.4.5. Zieleń towarzysząca zabudowie osiedlowej i indywidualnej........................ 160 4.5. Tereny gospodarki ogrodniczej, rolnej i leśnej ...... 183 4.6. Tereny zieleni wypoczynkowo-wycieczkowe i turystyczne . 164 4.6.1. Ośrodki wypoczynkowe ............... 166 4.6.2. Lasy komunalne ................... 168 4.7. Strefa podmiejska i jej wpływ na klimat......... 168 5. Normatywy przestrzenne i techniczne ............. 172 5.1. Przegląd przestrzennych normatywów zieleni ....... 172 5.2. Przegląd wskaźników zieleni w Polsce i zagranicą .... 178 5.3. Obowiązujące normatywy przestrzenne .......... 178 6. Dokumentacja techniczna inwestycji ............. 181 6.1. Rodzaje dokumentacji ................... 181 6.2. Podstawy do opracowania dokumentacji ......... 182 6.2.1. Dane wyjściowe ................... 182 6.3. Stadia opracowania dokumentacji -............ 183 6.3.1. Projekt wstępny ................... 184 6.3.2. Projekt techniczny.................. 186 6.3.3. Projekt koncepcyjny ................. 190 6.3.4. Dokumentacja uproszczona ............. 192 6.4. Opracowania uzupełniające ................ 193 6.4.1. Makiety ....................... 193 6.4.2. Przekroje ...................... 193 1 6.4.3. Widoki aksonometryczne i perspektywiczne ..... 193 6.4.4. Plansze barwne................... 193 6.5. Dokumentacje typowe i powtarzalne........... 197 6.6. Oznaczenia graficzne ................... 198 6.7. Dokumentacje towarzyszące ................ 198 6.7.1. Roboty ziemne.................... 199 6.7.2. Roboty drogowe ................... 199 6.8. Wykonywanie i zatwierdzanie dokumentacji ....... 203 6.8.1. Instytucje wykonujące dokumentację ........ 206 6.8.2. Uzgadnianie i zatwierdzenie dokumentacji ..... 206 7. Omówienie podstawowych elementów składowych terenów zieleni 208 7.1. Warunki naturalne i urządzenia istniejące......... 208 7.2. Ukształtowanie terenu................... 213 7.2.1. Ukształtowanie naturalne .............. 213 7.2.2. Ukształtowanie sztuczne ............... 213 7.3. Urządzenia komunikacyjne ................ 215 7.3.1. Układ komunikacyjny ................ 216 7.3.2. Drogi i przejścia .................. 216 7.3.3. Place ogrodowe ................... 220 7.3.4. Parkingi ....................... 220 7.3.5. Urządzenia towarzyszące............... 221 7.4. Drobne formy architektoniczne .............. 223 7.4.1. Murki oporowe i kwiatowe ............. 223 7.4.2. Schody........................ 225 7.4.3. Tarasy........................ 228 7.4.4. Konstrukcje dla pnączy ............... 231 7.4.5. Dziecięce urządzenia zabawowe ........... 232 7.4.6. Piaskownice..................... 236 7.4.7. Ławki......................... 237 7.4.8. Tory saneczkowe .................. 240 7.4.9. Urządzenia widowiskowe............... 242 7.4.10. Elementy zabezpieczenia zieleni .......... 243 7.4.11. Ogrodzenia ..................... 245 7.4.12. Osłony śmietnikowe ................ 248 7.4.13. Urządzenia osiedlowe i towarzyszące........ 248 7.4.14. Akcenty dekoracyjne ................ 249 7.5. Urządzenia wodne .................... 250 7.5.1. Cieki i zbiorniki wodne ............... 250 7.5.2. Zagospodarowanie brzegów i dna .......... 253 7.5.3. Brodziki, ślizgawki i inne urządzenia wodne .... 254 7.6. Roślinność stała i sezonowa ................ 256 7.6.1. Drzewa i krzewy, ich skupiny i aleje........ 256 7.6.2. Żywopłoty, osłony i pnącza ............. 258 7.6.3. Trawniki....................... 262 7.6.4. Kwietniki sezonowe, trwałe i inne ......... 263 7.7. Ogrody specjalne ..................... 268 7.7.1. Ogrody monokulturowe ............... 268 7.7.2. Ogrody skalne i alpinaria .............. 269 7.7.3. Ogrody na budynkach i inne ............ 272 8. Zasady kształtowania terenów zieleni ............. 273 8.1. Podstawowe czynniki kompozycji ............. 273 8.1.1. Proporcje....................... 274 8.1.2. Symetria i rytm ................... 277 8.1.3. Punkt, dominanta i koncentracja .......... 279 8.2. Elementy kompozycji ................... 286 8.2.1. Linie......................... 286 8.2.2. Płaszczyzna...................... 289 8.2.3. Bryła....................... * 290 8.3. Zasady tworzenia kompozycji ............... 292 8.3.1. Światło i cień .................... 292 8.3.2. Barwa i ustawienie barw .............. 295 8.3.3. Kontrast....................... 297 8.3.4. Ciągi i powtórzenie brył .............. 299 8.3.5. Wskazania praktyczne ................ 300 9. Zasady doboru roślin w kształtowaniu terenów zieleni..... 302 9.1. Funkcje roślin w terenach zieleni ............. 302 9.1.1. Funkcja plastyczna ................. 302 9.1.2. Funkcja biologiczna ................. 304 9.2. Charakterystyka cech plastycznych roślin ......... 306 9.2.1. Rozmiary roślin ................... 306 9.2.2. Formy pokrojowe .................. 309 9.2.3. Struktura wnętrza i powierzchni roślin ....... 313 9.2.4. Barwa roślin .................... 314 9.2.5. Rośliny zielne .................... 315 9.3. Warunki ekologiczne................... 317 9.3.1. Wymagania glebowe .................. 317 9.3.2. Warunki miejskie .................. 318 9.3.3. Tereny przemysłowe ................. 319 9.3.4. Krajobraz otwarty .................. 319 10. Zasady projektowania niektórych rodzajów terenów zieleni . . 321 10.1. Uwagi ogólne ...................... 321 10.2. Projekty szkicowe działek przydomowych ........ 322 10.3. Projekty zagospodarowania ogrodów dziecięcych..... 325 10.4. Projekt szkicowy zagospodarowania terenu zieleńca . . . 335 11. Ogólne wiadomości z ochrony przyrody i krajobrazu ..... 338 11.1. Ochrona przyrody .................... 338 11.1.1. Geneza ochrony przyrody ............. 338 11.1.2. Znaczenie ochrony przyrody ............ 341 11.1.3. Zakres ochrony przyrody .............. 345 11.1.4. Formy ochrony przyrody .............. 347 11.1.5. Drogi realizacji ochrony przyrody ......... 350 11.2. Podstawy nauki o krajobrazie .............. 351 11.2.1. Klasyfikacja krajobrazu .............. 352 11.2.2. Zjawisko stepowienia i pustynienia ........ 354 11.2.3. Uprawa krajobrazu ................. 355 11.2.4. Rekultywacja .................... 356 11.2.5. Rola i rodzaje zadrzewień ............„ 356 11.2.6. Elementy kompozycji krajobrazu .......... 359 11.2.7. Zasady kształtowania krajobrazu .......... 360 11.3. Ważniejsze przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu ........................ 362 Wykaz piśmiennictwa ..................... 364


Wydawnictwo WSiP 1985
Wydanie: 5
Stron: 382 + mapki
Oprawa: miekka
Stan: DB/DB+


Koszt przesyłki - (wpłata na konto) - 6zł (list polecony/paczka),
lub list zwykły (na odpowiedzalność kupującego) - 3,5zł.


Zapraszam na inne moje aukcje!
Kupując kilka pozycji obniżasz koszt przesyłki !
W zakładce " o mnie " znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące moich aukcji.

kontakt: spek@nd.e-wro.pl
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.