Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

* KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI Pokorski Siwiec*

 

 

KSZTAŁTOWANIE

TERENÓW ZIELENI

 

 

Autor: Janusz Pokorski, Andrzej Siwiec
Okładka miękka
Stron: 382
Format: A5
Stan: bd, pieczątka
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985r.

 

 

W książce omówiono podstawowe wiadomości dotyczące kształtowania ogrodów w różnych epokach historycznych, planowania, klasyfikacji. programu i lokalizacji terenów zieleni, normatywów przestrzennych i technicznych inwestycji, podstawowych elementów składowych tere­nów zieleni. Ponadto podano wiadomości dotyczące zasad kształtowania i doboru roślin w kształtowaniu terenów zieleni, wykonywania projek­tów szkicowych, ochrony przyrody i krajobrazu oraz inwentaryzacji istniejącej szaty roślinnej.

 

 

Spis treści:

 

1.   Wprowadzenie    
1.1.  Wiadomości    ogólne    
1.2.  Geneza i perspektywy zawodu ogrodnika w kształtowaniu terenów zieleni
1.3.  Kształtowanie   terenów  zieleni  jako   dyscyplina  wiedzy
1.4.  Ośrodki  kształcące kadry pracowników terenów zieleni .
1.5.  Organizacje    zawodowe   
1.6.  Osiągnięcia   Polski   w   zakresie   kształtowania   terenów zieleni   

2.   Rozwój sztuki  ogrodowej w poszczególnych epokach 
2.1.  Wiadomości    ogólne     .
2.2.  Ogrody w starożytności    
2.2.1.   Chińska   sztuka   ogrodowa
2.2.2.   Ogrody   w   Egipcie .   
2.2.3.   Ogrody   w   Babilonii  
2.2.4.   Ogrody   w   Grecji    
2.2.5.   Ogrody   w   Rzymie
2.3.  Ogrody    średniowieczne    
2.4.  Ogrody  okresu   odrodzenia    
2.4.1.   Charakterystyka   ogrodów   odrodzenia    
2.4.2.   Włoskie   ogrody   renesansowe
2.4.3.   Ogrody   renesansowe   w   Polsce  
2.5.  Ogrody    barokowe
2.5.1.   Charakterystyka   ogrodów   barokowych  
2.5.2.   Ogrody barokowe XVII wieku w Polsce .
2.5.3.   Ogrody   barokowe   XVIII  wieku  w  Polsce . 
2.6.  Ogrody   XVIII   wieku   we   Francji
2.7.  Wpływ   francuskiej   sztuki   ogrodowej   w   Polsce .
2.8.  Ogrody   angielskie   jako   przejawy   nowych   kierunków .
2.9.  Ogrody  krajobrazowe  w Polsce .    
2.9.1.   Wiadomości ogólne .
2.9.2.   Ogrody sentymentalne .
2.9.3 Ogrody  klasycystyczne
2.9.4.  Ogrody   romantyczne   .
2.10.  Teoretycy   i   twórcy   ogrodów   w   Polsce .
2.11.  Współczesne  kierunki  kształtowania  terenów  zieleni  w Polsce   i   na   świecie .

3.   Wiadomości  o  planowaniu terenów zieleni
3.1.  Wiadomości    ogólne     .
3.2.  Pojęcia  podstawowe     .
3.2.1.   Urbanistyka  
3.2.2.   Ruralistyka   
3.3.  Powstawanie miast i osiedli
3.3.1.   Osiedla     wiejskie    
3.3.2.   Powstawanie   i   rozwój   miast .
3.4.  Kierunki   planowania   miast   i   osiedli  
3.4.1.   Strefa   podmiejska  
3.4.2.   Teorie   urbanistyczne.
3.5.   Planowanie   przestrzenne   i   jego   organizacja
3.5.1.   Wiadomości ogólne  
3.5.2.   Planowanie   wsi
3.5.3.   Planowanie   miast   
3.6.   Tereny  zieleni w planie miasta i osiedla .
3.6.1.   Znaczenie   zieleni   w   mieście .
3.6.2.   Systemy  terenów  zieleni  w mieście .
3.6.3.   Początki organizowania zieleni miejskiej w Polsce

4.   Klasyfikacja,  program  i  lokalizacja   terenów   zieleni .
4.1.  Zasady ogólne klasyfikacji i programowania terenów zie­leni   
4.2.  Tereny   zieleni   otwarte   (dostępne)
4.2.1.   Określenie   i   podział    
4.2.2.   Parki   spacerowo-wypoczynkowe   
4.2.3.   Parki   ludowe    
4.2.4.   Zieleńce   
4.2.5.   Bulwary   i   promenady .
4.3.  Tereny   zieleni   specjalnego   przeznaczenia
4.3.1.   Określenie     
4.3.2.   Pasy   zieleni   izolacyjnej    
4.3.3.   Tereny   zieleni   towarzyszące   komunikacji 
4.3.4.   Ogrody   dydaktyczne 
4.3.5.   Pracownicze   ogrody   działkowe    
4.3.6.   Cmentarze     
4.3.7.   Parki   i   ogrody   zabytkowe   
4.4.  Tereny zieleni towarzyszące (ograniczenie dostępne i nie­dostępne)    
4.4.1.   Określenie  
4.4.2.   Zieleń   towarzysząca   terenom   przemysłowym .
4.4.3.  Zieleń towarzysząca terenom usług kulturalno-spo­łecznych.
4.4.4.   Zieleń towarzysząca terenom usług gospodarczych .
4.4.5.   Zieleń  towarzysząca  terenom  usług  technicznych .
4.4.6.   Zieleń  towarzysząca  zabudowie  osiedlowej  i  indy­widualnej      
4.5.  Tereny gospodarki ogrodniczej, rolnej i leśnej
4.6.  Tereny  zieleni  wypoczynkowo-wycieczkowe i  turystyczne
4.6.1.   Wiadomości   ogólne
4.6.2.   Ośrodki    wypoczynkowe
4.6.3.   Lasy    komunalne 
4.7.  Lasy i ich wpływ na warunki klimatyczne i wypoczyn­kowe      

5.   Normatywy   przestrzenne   i   techniczne
5.1.  Przegląd  przestrzennych  normatywów zieleni
5.2.  Przegląd wskaźników zieleni w Polsce i za granicą
5.3.  Obowiązujące normatywy  przestrzenne

6.   Podstawowe elementy terenów zieleni  
6.1.  Wiadomości ogólne
6.2.  Warunki naturalne i urządzenia istniejące .
6.3.  Ukształtowanie    terenu    
6.4.  Urządzenia   komunikacyjne
6.4.1.     Wiadomości    ogólne   
6.4.2.     Układ   komunikacyjny
6.4.3.     Progi   i   przejścia  
6.4.4.     Place    ogrodowe    
6.4.5.     Parkingi       
6.4.6.     Urządzenia   towarzyszące  
6.5.  Drobne   formy   architektoniczne  
6.5.1.     Określenie   
6.5.2.     Murki   oporowe   i   kwiatowe
6.5.3.     Schody   
6.5.4.     Tarasy       
6.5.5.     Konstrukcje   dla   pnączy   
6.5.6.     Dziecięce  urządzenia  zabawowe.
6.5.7.     Piaskownice       .
6.5.8.     Ławki      .
6.5.9.     Tory   saneczkowe  
6.5.10.   Urządzenia   widowiskowe
6.5.11.   Elementy   zabezpieczenia  zieleni
6.5.12,   Ogrodzenia  
6.5.13,   Gospodarcze   urządzenia   osiedlowe .
6.5.14,   Akcenty   dekoracyjne  . 
6.6. Urządzenia   wodne .    
6.6.1.     Wiadomości    ogólne   
6.6.2.     Cieki   i   zbiorniki   wodne .  
6.6.3.    Zagospodarowanie   brzegów   i   dna .
6.6.4.    Brodziki,  ślizgawki i inne urządzenia wodne
6.7.  Elementy   roślinne
6.7.1.     Wiadomości    ogólne    
6.7.2.     Drzewa i krzewy ich skupiny i aleje
6.7.3.     Żywopłoty,   osłony   i  pnącza
6.7.4.     Trawniki         
6.7.5.     Kwietniki   sezonowe    
6.8,  Ogrody   specjalne  
6.8.1.    Określenie  
6.8.2.     Ogrody  monokulturowe   
6.8.3.     Ogrody   skalne   i .alpinaria
6.8,4.    Ogrody na budynkach i inne   

7. Dokumentacja techniczna inwestycji
7.1.  Wiadomości    ogólne  
7.2.  Rodzaje  dokumentacji
7.3.  Stadia   opracowania   dokumentacji  
7.3.1.   Wiadomości   ogólne  
7.3.2.   Założenia    techniczno-ekonomiczne    
7.3.3.   Projekt techniczny       
7.3.4.   Dokumentacja uproszczona
7.4.  Opracowania uzupełniające    
7.4.1.   Wiadomości. ogólne
7.4.2.   Projekt   koncepcyjny    
7.4.3.   Makiety
7.4.4.   Przekroje       
7.4.5. Widoki   aksonometryczne   i   perspektywiczne
7.5.  Dokumentacje   typowe   i   powtarzalne.
7.6.  Oznaczenia   graficzne  
7.7.  Dokumentacje towarzyszące   
7.7.1.   Wiadomości   ogólne .
7.7.2.   Roboty   ziemne  
7.7.3.   Roboty  drogowe
7.8.  Wykonywanie   i   zatwierdzanie   dokumentacji .
7.8.1.   Instytucje   wykonujące   dokumentację
7.8.2.   Uzgadnianie  i  zatwierdzanie   dokumentacji .

8. Zasady   kształtowania   terenów   zieleni
8.1. Wiadomości    ogólne   
8.2.  Podstawowe  czynniki  kompozycji    
8.2.1.   Określenie     
8.2.2.   Proporcje       
8.2.3.   Symetria   i   rytm     .
8.2.4.   Punkt, dominanta i koncentracja .
8.3.  Elementy   kompozycji   .
8.3.1.   Wiadomości  ogólne.
8.3.2.   Linie  
8.3.3.   Płaszczyzna  
8.3.4.   Bryła  
8.4.  Zasady   tworzenia   kompozycji    
8.4.1.   Światło   i   cień   .
8.4.2.   Barwa i ustawienie barw
8.4.3.   Kontrast  
8.4.4.   Ciągi   i   powtórzenia   brył
8.4.5.   Wskazania praktyczne  

9.  Zasady  doboru  roślin  w  kształtowaniu   terenów  zieleni
9.1.  Czynniki  wpływające  na   dobór  roślin .
9.2.  Charakterystyka   cech   plastycznych  roślin .
9.2.1.   Wiadomości   ogólne
9.2.2.   Rozmiary   roślin .
9.2.3.   Formy   pokrojowe    
9.2.4.   Struktura wnętrza i powierzchni roślin
9.2.5.   Barwa    roślin     .
9.2.8,   Rośliny   zielne    .
9.3.  Warunki . ekologiczne   .
9.3.1.   Określenie      .
9.3.2.   Wymagania   glebowe     .
9.3.3.   Warunki   miejskie   
9.3.4.   Tereny   przemysłowe     .
9.3.5.   Krajobraz   otwarty   .

10.  Wiadomości o ochronie środowiska i pielęgnacji krajobrazu .
10.1.  Ochrona   środowiska  .
10.1.1.   Geneza  ochrony przyrody    
10.1.2.   Znaczenie   ochrony   środowiska   przyrodniczego   .
10.1.3.   Zakres   i   formy   ochrony   środowiska .
10.1.4.   Drogi   realizacji   ochrony   środowiska .  
10.2.  Podstawy  nauki   o   krajobrazie
10.2.1.   Określenie  
10.2.2.   Klasyfikacja   krajobrazu
10.2.3.   Zjawisko   stepowania  i pustynnienia   .
10.2.4.   Uprawa   krajobrazu   .
10.2.5.   Rekultywacja   
10.2.8.  Zasady   kształtowania   krajobrazu   .
10.3. Ważniejsze   przepisy   prawa   z   zakresu   ochrony   środo­wiska    

11.  Inwentaryzacja   istniejącej   szaty   roślinnej
11.1.  Wiadomości  ogólne     .
11.2.   Inwentaryzacja   ogólna  
11.3 Inwentaryzacja   szczegółowa .

12.  Zasady   projektowania   niektórych   rodzajów   terenów   zieleni
12.1.  Wiadomości  ogólne              
12.2.  Projekty   szkicowe   działek   przydomowych    
12.3.  Projekty zagospodarowania ogrodów dziecięcych
12.4.  Projekt szkicowy zagospodarowania terenu zieleńca .
12.5.  Rysunki   robocze

Wykaz literatury i źródeł rysunków
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 12,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 7,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.