Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW - WIELKI ALBUM 1933

1.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
*PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
1A.JPG1B.JPG1C.JPG1D.JPG1E.JPG1F.JPG1G.JPG1H.JPG1I.JPG1J.JPG1K.JPG1L.JPG1M.JPG1N.JPG1O.JPG1P.JPG1Q.JPG1R.JPG1S.JPG1T.JPG1U.JPG1W.JPG
AUTOR -
*

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - *
WYDANIE - *
NAKŁAD - * EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
* JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM*) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
*

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - *
WYMIARY - * x * x * CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - * KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
*


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

KU CZCI
POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA
PRACA ZBIORÓW A POD NACZELNĄ REDAKCJĄ MJR. DFPL, PIL. MARJANA ROMEYKI
WYDAWNICTWO
KOMITETU BUDOWY POMNIKA KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW
NAKŁADEM LUCJANA ZŁOTNICKIEGO
19 - WARSZAWA - 33

UKŁAD GRAFICZNY I OPRAWĘ KSIĘGI PROJEKTOWAŁ ORAZ INICJAŁY W DRZEWORYCIE WYKONA 1. STANISŁAW O.-CHR0STOWSK1
UKŁAD KSIĘGI PRZEPROWADZIŁ.
TABLICE KOLOROWE I GŁOWICE RYSOWAŁ
JERZY R A D L 1 C Z
KOREKTĘ LITERACKĄ PROWADZILI:
A. ZASUSZANKA I H, KLE1NERT
DRUK KS1ĘCI, CZWÓRDRUKÓW I OFFSETÓW
OHAZ KLISZE WYKONAŁY ZAKL. GRAF.B. WIERZBICKl I S-KA, WARSZAWA
WKLĘSŁODRUKI WYKONAŁY ZAKŁADY GRAF. EUG. iD-RA KAZ. KOZIAŃSK ICH W WARSZAWIE
OPRAWĘ WYKONAŁY ZAKŁ. INTROLICATOTiSKIE JANA MODZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
I ZAKŁADY INTROLIGATORSKIE BOLESŁAWA ZJAWIŃSK1EGO W WARSZAWIE
DRUK KSIĘGI UKOŃCZONO WE WRZEŚNIU 1933 ROKU
KOMITET BUDOWY POMNIKA KU CZCI POUEGŁYCH LOTNIKÓW
PROTEKTORAT HONOROWY:
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PROF. DR. IGNACY MOŚC1CKI
i PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI
JÓZEF PIŁSUDSKI

PREZYDIUM HONOROWE:
MARSZAŁEK SEJMU KAZIMIERZ ŚW1TALSKI, MARSZAŁEK SENATU WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ, P. O. AMBASADORA STAN. ZJEDN. AMEHYKI PÓŁNOCNEJ SHELDON CROSBY, B. MINISTER KOMUNIKACJI INŻ. ALFONS KUHN, WICEMINISTER SPRAW WOJSK. GENERAŁ DYWIZJI KAZIMIERZ FABRYCY, GENERAŁ DYWIZJI DANIEL KONARZEWSKJ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY INŻ. ZYGMUNT SŁOM1ŃSKI, PREZES AEROKLURU R. P. JANUSZ RADZIWIŁŁ.
KOMITET WYKONAWCZY:
PRZEWODNICZĄCY: B. MINISTER POSEŁ INŻ. ALFONS KDHN, WICEPRZEWODNICZĄCY: PŁK. DYPL. PILOT INŻ. LUDOMTŁ RAYSKI, SEKRETARZ: KPT. ORS. ZYGFRYD PIĄTKOWSKI.
CZŁONKOWIE:
PŁK. INŻ. HENRYK ABCZYŃSKI, DYR. WŁODZIMIERZ BA-CZYŃSKI, PŁK. PILOT INŻ. JANUSZ DE BEAURAIN, KPT. STANISŁAW BOROWY, INŻ. JAN CHMIELEiŃSKl, B. MINISTER INŻ. JULJAN EBERIIARDT, SENATOR JÓZEF EVFRT, PPŁK. OBS. INŻ. CZESŁAW FELIPOWICZ, SENATOR PROF. DR. WITOLD KAMIEMECKI, PŁK. PILOT INŻ. TYTUS KAR-P1ŃSKI, PPŁK. DYPL. OB-?. BOGDAN KWIECIŃSKI, PREZRS ALEKSANDER LEDNICKI, MJR. PILOT INŻ. WACŁAW MAKOWSKI, PROF. DR. ZENON MARTYNOWICZ, PROF. DR. KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI, MJR. OBS. ADAM MRÓWKA, SENATOR INŻ. JAN ROGOWICZ, MJR. DYPL. PILOT MARJAN ROMEYKO, POSEŁ ZYGMUNT TEBINKA, PPŁK. PILOT INŻ. TOMASZ TURBIAK, PPŁK. PILOT INŻ. FRANCISZEK WIEDEŃ, PliOF. WŁADYSŁAW WOYDYNO, PPŁK. OBS. JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI, MJR. BŁOT INŻ. LUDWIK ZEJFERT.
KOMITET REDAKCYINY
KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW
PŁK. PILOT INŻ. JANUSZ DE BEAURAIN, KPT. OBS. STANISŁAW BOROWY, SENATOR PROF. DR. WITOLD KAMIENIECKI, PROF. DR. WŁADYSŁAW KOZICKI, PPŁK. DYPL. OBS. BOGDAN KWIECIŃSKI, PROF. DR. KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI, KPT. OBS. ZYGFRYD PIĄTKOWSKI, PŁK. DYPL. PILOT INŻ. LUDOMIŁ RAYSKI, STANISŁAW ERAZM ROGOYSKL MJR. DYPL. PILOT MARJAN ROMEYKO, RADCA TADEUSZ USZYŃSKI, PROF. WŁADYSŁAW WOYDYNO.
w
wysiłku zbiorowym o wolność i całość Rzeczypospolitej, o godność i chwałę Polski zaszczytną rolę odegrało lotnictwo.
Złożyły się na to: ofiarne poświęcenie lotnika, natchnionego duchem zdobywczym w walce z żywiołem i pełnego - niepojętej nieraz dla ludzi przyziemnych - odwagi oraz mozolna i obfita w plon praca uczonego, przemysłowca, technika i robotnika.
Wszyscy oni z młodzieńczym zapałem i ożywieni ambicją narodową sprawili, że sztandar lotniczy Polski dumnie powiewa wśród sztandarów innych narodów, bo opromienia go blask świetnych zwycięstw.
Wśród tych, których zasługi w myśli i sercach naszych czcimy, są nazwiska na zawsze we wdzięcznej pamięci zapisane.
Ale legjon tworzą Ci, których nazwiska w ogromie zjawisk, przeżywanych przez młode odrodzone nasze życie państwowe, zatarły się w pamięci i Ci, którzy bezimiennie ofiary dla idei lotnictwa składali i składają.
A są wśród nich tacy, którzy dorównać mogą olbrzymom głośnym i sławnym.
Tym, co polegli, wznieśliśmy pomnik w stolicy Polski.
Pomnik jest hołdem złożonym przez Naród - poległym i jest uczczeniem zbiorowej zasługi bohaterów.
Dopełnieniem pomnika jest księga „Ku Czci Poległych Lotników", w której praca i życie naszych skrzydlatych rycerzy zostały wydarte niepamięci i zachowane dla przyszłych pokoleń, jako wzór hartu ducha i umiłowania Ojczyzny.
Księga ta ponadto obrazuje dzieje naszego lotnictwa, budząc wiarę w Wielkie Jutro Lotnicze Polski.
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników

TABLICE KOLOROWE
(WYKONANE PRZEZ J. R A D LI C Z A)
Tablica 1-a. Godła eskadr -
opracowane na podstawie fotografij, oryginalnych płócien z samolotów i relacyj oficerów.
Tablica 2-a. Ubiór oficerów lotnictwa -
zestawiony na podstawie szkiców i danych dokumentalnych.
Tablica 3-a. Odznaki samolotów i personelu latającego -
opracowane na podstawie oryginalnych wzorów, odznak oraz na podstawie relacyj uczestników (Lwów, Wilno i Sląak).

ŹRÓDŁA

Do części: Zarys dziejów lotnictwa polskiego:
1. Wojskowe Biuro Historyczne.
2. Archiwum Wojskowe na forcie Legjonów.
3. Towarzystwo Badania Historji Powstania Wielkopolski.
4. Pułki lotnicze: 1-szy, 2-gi i 3-ri.
5. Relacje poszczególnych uczestników i dokumenty posiadane przez nich.
6. Muzeum Narodowe w Warszawie.
7. Bibljoteka Narodowa w Warszawie.
8. Bibljoteka Publiczna w Warszawie.
9. Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie.
10. Bibljoteka Kapperswilska w Warszawie.
11. Centralna Bibljoteka Wojskowa w Warszawie.
12. Kapituła orderu „Virtuti Militari".
13. Akta bieżące w instytucjach i urzędach wojskowych.
Do części: Życiorysy poległych lotników:
1. Dokumenty personalne Departamentu Ąeronau-tyki M. S. Wojsk.
2. Dokumenty personalne nadesłane przez formacje lotnicze.
3. Życiorysy nadesłane przez rodziny.
4. Roczniki prasy lotniczej.

SKOROWIDZ NAZWISK POLEGŁYCH LOTNIKÓW

A damski Jan, szer.-pil..... 379
Antoszczak Andrzej, st. szer.-mech. . 313
Azarewicz Walenty, ppor.-obs. . . 364
Banaszek Józef, ppor.-obs. balon. . 309
Banaszek Józef, ppor.-obs. balon. . 309
Bańka Józef, plut.-pil...... 305
Baranowski Jan, por.-pil..... 359
Baranowski Wacław Alojzy, kpt.-pil. . 340
Bartkowiak Antoni, por.-pil. . . . 324
Bartkowiak Władysław, sierż.-pil. . 307
Bastyr Stefan, kpt.-pil..... 314
Bazylewicz Kazimierz, kapr.-pchor.-pil. 371
Bączkowski Teodor, por.-pil. . . . 366
Bem Zygmunt, ppor.-obs..... 317
Bembnowicz. Stanisław, szer.-mech. . 382
Berski Leon Franciszek, kpt.-pil. . . 348
Bialo|;rodzki, kapr.-pil..... 316
iSidas Wacław, kapr.-pil..... 376
Bieda Karol, por.-pil...... 326
Biel Karol, sierż.-pil...... 317
Bielski Aleksander, sierż.-pil. . . . 326
Bilski Jan, por.-pil...... 359
Błaszkiewicz Feliks, por.-obs. . . . 305
Bobrowski Cz. WI., ucz.-pil. P. W. lotn, 382
Bochenek Michał Franciszek, pchor.-obs. 312
Boechter Rajnold, mł. majster wojsk. 328
Bogatko Kazimierz, pchor.-obs. . . 311
Bogowski Bolesław, por.-obs. . . . 370
Bogucki Bronisław, ppor.-obs. . . 358
Bojnarowski Tadeusz, por.-uczeń pil. . 332
Bołsunowski Feliks, plk.-pil.-obs. aer. 383
Bończ - Osmolowski WŁ, por.-pil.-obs. 363
Borczyk Kazimierz, plut.-pil. . . . 365
Borkowski D., kapr.-pchor.-ucz.-pil. . 381
Borowiec Kazimierz, ppor.-obs. . . 372
Braun Kazimierz, por.-obs. . . . 319
Brażert Wiktor, kapr.-pil. . , . 354
Brygiewiez Stefan, por.-pil. . . . 301
Brzezina Wacław, sierż.-pil. . . . 342
Brzeziński Kazimierz, pil. cyw. . . 382
Burnagel Józef, pil. cyw..... 326
Burtowy Kazimierz, kpt.-obs. . . . 342
Callum T. V. Mc, kpt.-pil. ... 306
Cejman Franciszek, sierż.-mech. . . 307
Chlopecki Stanisław, por.-pil. . . . 327
Cichocki Aleksander, por.-pil, . . 351
Ciechoński Władysław, ppor.-obs. . 316
Ciesielski Hilary, sierż.-pil. , . . 382
Czarnecki Franciszek, sierż. rez.-pil. 347
Gzerniak Zygmunt, por.-pil. . . . 333
Czkonia Seweryn, por.-pil.-obs. . . 358
Ćwikliński Józef, sierż.-pil. . . . 361
Danecki Mieczysław, por.-obs. . .ł 321
Darowny Ludwik, st. szer.-pil. - . 322
Daszkiewicz Bohdan, st. szer.-pil. . . 302
Daszkiewicz Jerzy, plut. strz. płat. . 372
Dąbrowski Gustaw Stanisław, por.-obs. 372
Dąbrowski Józef, sierż.-pil. . . . 310
Dąbrowski Juljan Bolesław, kpt.-pil. . 352
Dąbrowski Tadeusz Łukasz, por.-obs. 327
Dłuska Janina, pil. szybowe. . . . 375
Dołęga Prabucki Zygmunt, pil. cyw. 369
Dragowski Ryszard, mł. majster wojsk. 361
Drozdowski Witold, por.-obs. bal. . 332
Drygas Heljodor, cyw. pil. . . . 378
Duchniewski Zygmunt, por.-pil. . . 348
Durka Łukasz, sierż.-pil..... 303
Dutkowski Miecz., ml. majster wojsk. 330
Dyja Stanisław, plut.-pil..... 380
Dziugiełl Stefan, kpt.-pil..... 355
iider Władysław, sierż.-pil. . . . 337
Esztel Stefan, kpi.-obs..... 329
Jj iałkowski Karol., por.-pil. ... 339
Foltyn Tadeusz, por.-pil..... 350
Froehlich Michał, ppor.-pil. ... 309
Lrarsztka Mieczysław, ppor.-pil. . . 302
Gawlik Józef, tytularny sierż.-pil. . . 371
Głowski Józef Kaz., por. ucz.-pil. . 340
Główczewski Wacław, kpt.-pil.-obs. . 380
Godek Stanisław, por.-pil..... 345
Gogoliński Stanisław, kpt.-pil. . . 311
Gosławski Władysław, por.-pil.-obs. . 368
Górecki Jan Władysław, ppor.-pil.-obs. 367
Górski Józef, szer.-ucz.-pil. . . . 363
Górski Wiktor, st. majster wojsk. . 324
Graves Edmund, por.-pil..... 306
Grochowalski Tadeusz, ppłk.-pil. . . 385
Gromadzki Wincenty, st. szer. mech. . 343
Grzybowslsi Antoni, sierż.-pil. . . 323
Grzybowski Stanisław, por.-pil. . . 358
Grzywnowicz Antoni, szer. mech. . 338
Guderski Marjan, por.-ucz.-aeronauta 362
Guttmejer Eugenjusz, kpt.-pil. . . 341
rTaber-Włyński Adam, pil. cyw. . . 322
Halin Tadeusz, por.-pil..... 356
Herlaine Jerzy, por.-pil..... 313
Herman Mieczysław, por.-pil. . . 349
Hofnian Juljan, kapr.-pil..... 356
Holli Józef, st. sierż.-pil..... 336
Jdzikowski Ludwik, mjr.-pil. . . . 357
Jabłoński Adam, sierż. ucz.-pil- . . 346
Jabłoński Jan, kapr. mech. . . . 346
Jacon Karol, sierż.-pil..... 319
Jagoszewski Stanisław, por.-pil. - . 338
Jakubowski Zdzisław, por.-pil. . . 312
Jankowski Kazimierz, ppor.-pil. . . 316
Jasiiuki Stanisław, płk, dypl.-pil. . 384
Jaworski Józef, sierż.-pil..... 315
Jerzy Marjan, s/er...... 365
Jesionowski Kazimierz, kpi.-pil. . . 304
Jeznach Stefan, por.-obe..... 315
Jcdrczak Józef, por.-obs..... 309
Józefowicz Jerzy, pchor.-pil. . . . 320
Juraszek Emanuel, sierż.-pil. . . . 305
Jurgenson Władysław, kpt.-pil. . . 309
Jurkiewicz Juljan, kpt.-obs. . . . 303
Iv alinowski Kazimierz, plut.-pil. . . 339
Kałużny Bolesław, sierż.-pil. . . . 342
Karczewski Wiktor Adam, kpt.-obs. . 330
Karczewski Zb., kapr. pclior. ucz.-pil. 381
Kargol Józef, sierż.-pil..... 303
Karliński Antoni, st. sierż.-pil. - . 374
karnicki Jerzy, ppor.-pil.-obs. . . 365
Kaszewski, szereg.-pil...... 312
Katarzyński Antoni, ppor.-pil. . . 318
Kawęcki - Dołęga Zygmunt, ppor.-obs. 360
Kelly Artur H., kpt.-pil..... 306
Kibler Jan, plut.-pil...... 372
Kiernożycki Mieczysław, ppor.-obs. . 350
Kieroyczyk Jakób, sierż.-pil. . . . 318
Kiewnarski Władysław, por.-pil. . . 363
Kisiel Stanisław Jan, por.-pil. , . 345
Klicze Józef, ppor.-obs..... 308
Kliks Zygmunt, sierż.-pil..... 351
Klimsza Alojzy, sierż.-pil. . . . 369
Kluczyński Stefan Zdzisław, ppor. rez. 378
Kłosiński, sierż.-pil...... 363
Kłosowski Stan., por. kaw. ucz.-obs. 374
Kocieniewski Józef, kapr. uczeYi-pil. 327
Koerner Alfred, kapr.-pil. . . . 375
Kołodziejczyk Andrzej, sierż.-pil. . 307
Komornicki Jan, sierż.-pil. . . . 360
Koncki Roman, pilot szybowe. . . 378
Konitzer Leon, sierż.-pil. . . . 382
Kopciuch Jan, sierż.-pil..... 372
Korab-Kowalski Stanisław, por.-pil. . 329
Korecki Piotr, st. sierż.-pil. . . . 347
Kostecki Stanisław, chor.-pil. . . . 300
Kostrzewski Stanisław, ppor.-obs. . 369
Kostrzewski Zygmunt, ppor.-pil. . . 301
Kotowicz Stanisław, st. szer.-pil. . . 352
Kowalski Jan, por.-pil..... 374
Kowalski Zbigniew, por.-pil. . . . 335
Kozanecki Henryk, ppor.-pil. . . . 315
Koziełło Konstanty, mjr.-obs. . . 344
Krajewski Jan, st. sierż.-pil. . . . 346
Krok Antoni, sierż.-pil..... 323
Królikowski Kazimierz, ppor.-pil.-obs. 364
Krupiński Zygmunt, por.-obs. bal. . 332
Kruszka Lucjan, sierż.-pil. . . . 373
Kruszona, sierż.-obs...... 303
Krzak Antoni, kapr.-pil..... 363
Ksiażkiewicu Edward, kapr.-pil. . . 366
Kukliński Józef, kapr.-pil. . . . 322
Kulbicki Tadeusz, por.-obs. . . . 341
Kunicki Kazimierz, ppor.-pil. . . 311
Kuroś Jan, por.-pil...... 331
Kusiński Władysław, por.-pil. . . . 354
Kwinciński Czesław, por.-obs. . . 374
Kycler Wincenty, sierż.-pil. . . . 382
Lang Wiktor, kpt.-pil..... 307
Laskowic z Czesław, kapr.-pil. . . . 362
Laskowski Zygmunt, pil. szybowe. . 378
Laszecki Karol, por.-obs..... 334
Latawiec Jan, por.-pil.-obs. . . . 334
Laudański Władysław, cyw. mech. . 361
Leo Gustaw, ppor.-pil..... 321
Likowski Bronisław, ppor.-obs. . . 368
Linzenbarlb Roman, plut.-pil. . . 358
Lipiński Feliks Szczęsny, ppor.-obs. 360
Loria Leon dr., ppłk.-pil.-obs. . . 384
Lubański Bronisław, por. aer. . . 313
Ljabecki Mieczysław, por.-pil.-obs. . 348
Labęcki Antoni, por.-pil..... 325
Łapin Michał, kpt.-pil..... 303
Łodziński Zbigniew, kpt.-pil. . - - 335
Łossowski Hipolit, gen. br. . . . 383
Łukaszyk Bernard, ml. majst. wojsk. 362
Łukomski Marjan, por.-obs. . . . 331
Macewicz Gustaw, gen. br.-pil. . . 385
Maciejewski Aleksander, st. szer.-niech. 323
Majewski Zygmunt, ppor.-pil.-obs. . 362
Makowiecki Arkadjusz, pil. cyw. . 347
Makowski Franciszek..... 362
Makowski konstanty, por.-pil. . . 304
Malczyk Stanisław, ppor.-obs. . . 380
Malicki Jan Kazimierz, kpt.-pil.-obs. 347
Marchlewski Walenty, ppor.-obs. . . 337
Mareinkiewicz Roman, ehor.-pil. . . 328
Mazurczak Leon, sierż.-pil. . . . 301
Mazurek Michał, por.-obs..... 371
Meyer Emil, sierż.-pil..... 308
Michalik Roman, por. artyl. . . . 380
Michalik Władysław, plut. uczeń-pil. 353
Mickiewicz Władysław, sierż.-pil. . . 304
Micczychowski Wł. T., por.-pil.-obs. 360
Mierzejewski Stefan Wł., por.-pil. . 307
Mieszkowski Karol, szer. mech. . . 352
Mostowski Hipolit, ppor.-obs. . . . 360
Moszczeński Lucjusz, kpt.-pil.-obs. . 361
Motylewski Mieczysław, ppor.-obs. . 302
Mroczyński A. E., kapr. pehor.-pil. . 375
Mucha Wirgiljusz, majst. wojsk. . . 337
jMadwodzki Jan Stanisław, ppor.-obs. 379
Najderski Antoni, st. majster wojsk. 363
Najmoła Szczepan, sierż.-pil. . . . 333
Napierała Czesław, kapr.-pil. . . . 369
Nazimek Ludwik, por.-pil. . . . 325
Niekraszewiez Czesław Józef, kpt.-obs. 343
Nossck Stanisław, pchor.-obs. aer. . 313
Nossek Ryszard, por.-pil..... 343
Nowacki Wacław, ppor.-obs. . . . 354
Nowak Aleksander, kapr. ucz.-pil. . 357
Nowak Florjan, plut.-pil..... 376
Nowakowski St. Jerzy, ppor.-pil.-obs. 364
Obrembowicz Mieczysław, sierż.-pil. 313
Oczykowski Eugcnjusz, ppor.-pil. . - 318
Olszcwski Antoni, pil. szyb. . . . 382
Orłoś Karol, kpt.-pil......- 370
Orłowski Zygmunt, ppor.-obs. . . . 381
Ostrowski Ryszard, st. marynarz mech. 320
Ostrowski Stefan, por.-pil. . . . 342
I achno Aleksander, szereg. . . . 379
Pacuła Zygmunt...... 375
Panowski Jan Frani:., ppor.-obs. ucz.-pil. 358
Pareńoki Jan, por.-obs..... 300
Paszkiewicz Leon, por. kawalerji . 339
Paszkiewicz Leonard, ppor.-obs. . . 366
Patalas Ludwik, por.-pil..... 330
Pawłowski Stan. Woje, kpt.-pil.-obs. 356
Pągowski Zygmunt, pchor.-obs. aer. . 314
Petz Florjan, ppor.-obs..... 373
Pedzich Leon, kapr. pihor.-pil. . . 364
Piasecki Józef Wincenty, kpt.-pil. . 376
Piaseczyński Jan, plut.-pil. . . . 374
Pichler Ferdynand, por.-pil. . . . 349
Piechowski Witold Zdzisław, ppor.-pil. 299
Pielechowski Michał, por.-pil. . . 338
Pietraszkiewicz Ludwik, por.-pil.-obs. 376
Piniński Mieczysław, pchor.-pil. . . 319
Piotrowski Tadeusz, szer..... 381
Piskorz Kazimierz, mech. cyw. . . 371
Pluciński Stefan...... 378
Płuszrzewski Eugenjusz, kpl.-pil.-obs. 326
Polkowski Aleksander, sierż.-radjotel. 305
Pomian-Srzednicki L. M., por. ucz.-pil. 299
Poteć Jan, por.-pil...... 336
Poznański Antoni, kpt.-pil. . . . 321
Prawdzic-Sękowski Ign. Stan., kpt.-pil. 345
Proszek Władysław, plut.-pil. . . . 301
Przewoski Czesław, por.-pil. . . . 341
Przybylski Franciszek, sierż.-pil. rez. 352
Przybylski Stanisław, plut.-pil. . . 352
Pudłowski Stefan, por.-obs. . . . 334
Puławski Zygm., inż. pil. cyw. konstr. 367
Haczkowski Kazimierz, plut.-pil. . 359
Radziwiłł Antoni, uczeń-pil. . . . 315
Hago Antoni Adam, por.-pil. . . . 300
Raszewski Jan, chor.-pil..... 299
Reroń Marjan Edward, por.-pil. . . 335
Rice Włodzimierz, ppor.-obs. . . . 302
Romański Józef, mł. majster wojsk. . 364
Rosiak, kapr.-pil....... 309
Rosiński Ludwik, cyw. pil. . . . 363
Rozmiarek Stanisław, ppor.-pil. . . 317
Różycki Feliks dr., ppłk.-lek. . . 385
Rudnicki Stanisław, ppor.-obs. . . 310
Ruta Leon, kapr.pil...... 369
Ryba Józef, chor.-pil...... 324
Rybak Stanisław, sierż.-pil. . . . 350
Rybarczyk Władysław, pom. mech. . 378
Kychłowski J. W., mjr. dypl.-pil.-obs. 355
Rydlewski Jan, plut.-pil..... 363
Rykowski Konrad, kapr. pchor.-pil. . 370
Ryszkiewicz Władysław, ppor.-pil. . 301
oacewicz Seweryn, ppor.-pil. . . 319
Sachs Edward, inż. ppor.-obs. aer. . 314
Scheur Antoni, ppor.-pil..... 317
Schneider Władysław, kapr.-mech. . 353
Sendorek Jan, płk.-pil..... 384
Scrednicki Aleksander, płk.-pil. . . 342
Sieczkowski Józef, por.-pil.-obs. . . 329
Sikorski, sierż.-pil...... 323
Sioda Marjan, kpt.-obs..... 351
Skalski Bronisław, por.-obs. . . . 366
Skarżyński Antoni, por.-uczeń pil. . 338
Skarżyński Stanisław Jan, por.-pil. . 312
Skowera Józef, plut.-strzel. pł. . . 325
Słoniewski Juljan, kpt.-pil. . . . 318
Słowik Karol, kpt. inż..... 304
Smerczak Gustaw, kpt.-pil. . . - 353
Sokół-Dąbrowski Wiktor, por.-obs. . 339 Sołtan - Pereświet E., sierż.-pchor.-pil. 336
Sroka Józef, por.-obs......338
Siańco Franciszek, sierż.-pil. . . . 356 Stańkowskj Franciszek, kpt.-pil. . . 337
Starzyński Jan, ppor.-obs.....316
Stec Stefan Stanisław, mjr.-pil. inż. . 320 Stefanik Jan, sierż.-pchor.-uczeń-obs. . 380 Stefaniuk Kazimierz, cyw. pil. . . 377 Stefankow Franciszek, plut.-pil. . . 327 Stencel Paweł Henryk, st. sierż.-pil. . 349
Strehl Tadeusz, por.-obs.....340
Strwięż-Smolnicki Jan, kpt.-pil. . . 308
Strzalkowski Henryk, por.-pil. . . 328
Strzeraecki Jan, plut.-slrz. płat. . . 375
Studziński Bolesław, kapral-uczeń-pil. 344
Surzyński Mieczysław, szer.-mech. . 336
Suzanowicz Edward, por.-pil. . . . 365
Swoszowski Kazimierz, kpt.-pil. . . 305
Szalczewski Jan, sierż.-pil. . . . 304
Szałas Kazimierz, por.-pil.-obs. . . 353
Szczeniawski Stanisław, por.-pil. . . 348
Szczepański Bolesław, por.-pil. . . 303
Szczepański Kazimierz, por.-pil.-obs. . 331
Szczesnulewicz Jan, pil.-poster. P. P. . 376
Szczyglewski Czesław, por.-obs. . . 379
Szczygłowski Władysław, plut.-pil. . 381
Szenkler Mikołaj, ppor.-rez.-pil. . . 373
Szeruda Jerzy, sierż.-pil..... 299
Szindler Kazimierz, pchor.-pil. . . 312
Szneider Józef, rtierż.-ucz.-pil. . . . 351
Szunejko Jan, por.-obs..... 351
Szurlej Jan Bolesław, chor.-pil. . . 373
Szydłowski Stanisław, plut.-pil. . . 350
Szyklarow Eug., pluł.-pchor.-rez.-pil. . 376
oliwa Wiktor Jan, por.-pil. . , . 356
Ślusarczyk Stanisław, sierż.-pil. . . 375
Świda Adam, por.-pil...... 330
Święcicki Antoni, por.-obs. . . . 311
Święcki Romuald Leop., por.-pil.-obs. 344
Świeykowski Aleksander, kpt.-pil. . 353
I obolak Rudolf, szer.-mech. . . . 335
Tromszczyński Eugcnjubz, por.-pil.-obs. 323
Toruń Władysław, ppłk.-obs. . . . 383
Trzetrzewiński Karol, pil. cyw. . . 362
Tymiński Leonard, ppor.-pil.-obs. . . 369
Tyrkalski Aleks. Leszek, ppor.-obs. . 375
Ljejski Andrzej, BJerż.-pchor.-pil. . 371
Umiński Aleksander, plut.-pil. . . 354
W ajda Jan, por.-obs...... 336
Wakuła Wacław, kapr.-pil. . . . 373
Wańczura Wacław, st. sierż.-pil. . . 334
Wardejn Wacław, ppor.-pil.-obs. . . 357
Waszkiewicz, sierż.-mech..... 323
Węsowski Bronisław, kpt.-pil.-obs. . 333
Wermiński Romuald, por.-pil. . . 302
Wieniawa-Długoszowski J. J., mjr.-pil. 368
Wierusz Stefan, por.-pil..... 381
Wicrzbicki, sierż.-mech. . . . 308
Wigura Stanisław, pil.-cyw. inż. . . 377
Wiktorowski Stanisław, plm.-pil. . . 340
Wizę Witold, por.-pil..... 370
Wnuk Jan, plut.-pil...... 307
Wojciecliowski Aleksander, ppor.-pil. 323
Wojciechowski H. T., sierż.-uca.-pil. 359
Wojciechowski Józ., rnł. majst. wojsk. 352
Wojnarowicz Ludwik, ppor.-obs. . . 355
Wojtczak Czesław, plut.-pil. ... 325
Wolski Wiktor, por.-pil..... 305
Wołłowicz Eustachy, chor.-pil. . . 300
Wołoczko Antoni, szer.-mech. . . 330
Wołosiewiez Jan, plut.-mech. . . . 342
Woroniecki Ryszard, inż. kpt.-obs. . 359
Wójeicki Franciszek, ppor.-obs. . . 373
Wrzał Władysław, por.-pil.-obs. . . .368
Wrzesiński Józef, sierż.-pil. . . . 328
Wyrzykowski Jan, por.-pil. . . . 322
Aagórski Jan, st. szer.-pil. 328
Zajc Stefan, sierż.-pil...... 299
Zaleski Adam, płk.-pil..... 345
Zanoziński Kazimierz, por.-pil.-obs. . 377
Zawadc-Zawadzki Jerzy, por.-obs. bal. 332
Zawadzki Stanisław, plut.-pil. . . 366
Zawadzki Stefan, por.-pil.-obs. . . 379
Zdybkiewicz Kazimierz, ppor.-obs. . 365
Zicber Maurycy, sierż.-fotogr. . . 307
Zicliński, szer.-mech...... 382
Zieliński Stanisław, por.-uczeń-pil. . y 310
Zięba J. M., ppor.-obs..... 382
Zintel, st. sierż.-pil...... 304
Zubrzycki Andrzej, chor.-pil. . . . 335
Zych-Płodowski Zdz., inż. ppłk.-pil. 346
Aardecki Stefan, por.-pil. . . . 320
Żbikowski Feliks Jan, szer.-pil. . . 380
Żebrowski Euzebjusz, por.-pil.-obs. . 367
Zmuda Ignacy, kapr.-pil..... 336
Żochowski Stefan, ppor.-pil. . . . 315
Żukiewicz Tadeusz, sierż.-pchor.-pil. . 371
Żurawski Leopold, por.-pil. . . . 350
Żwirko Franciszek, kpt.-pil. . . . 377

SPIS RZECZY

WStCp Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika posła inż. A. Kuhna.
Zarys dziejów lotnictwa poł-
SKlCi^O (autor mjr. dypl.-pilot M. Romeyko) . 1
Zaczątki lotnictwa Polskiego ... 3
Pierwsi pionierzy powietrza .... 3
Poczynania lotnicze w latach 1909 - 1914 16
W Kongresówce i na kresach . , , . Id
W Małopolsce........ 23
W Wielkopolsce....... 26
Polacy zagranicą ....... 27
Wysiłki przy tworzeniu polskiego lotnictwa
w czasie wojny światowej 1914—1918 r. 29
Legjony Piłsudskiego ...... 29
Polski Korpus Posiłkowy .... 32
Polskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej W|War-
szawie ....... t. 3-i
Lotnictwo I-go Korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego 38
Lotnictwo H-go Korpusu gen. Hallera ... 42
Lotnictwo w formacjach odeskich ... 45
Zamiar sformowania lotnictwa na Syberji , . 46
Eskadra lotnicza 4-ej dyw. strz. gen. Zeligowskiego 47
Lotnictwo Armji Polskiej we Francji , , . 51
Lotnictwo w Niepodległej Polsce
w okresie wojny 1918-1920 r. . 56
Liozbrojenie okupantów i zajęcie lotnisk , 56
Zajęcie lotniska w Krakowie (Hakowice) , , 58
Zajęcie lotniska we Lwowie (Lewandówka) . , 59
Zajęcie lotniska w Przemyślu (Ffureczko) , , 60
Zajęcie lotniska w Lublinie 61
Zajęcie lotniska w Warszawie (Mokotów) . , 61
Zajęcie lotniska w Poznaniu (Ławica) ... 62
Zajęcie lotnisk na Pomorzu ..... 63
Naczelne władze lotnicze w okresie wojny
1918-1920 r....... 67
Naczelne władze lotnicze do jesieni 1919 roku , 68
Lotnictwo w b. zaborze pruskim (Poznań,
r. 1919) ....... 79
Organizacja naczelnych władz .... 80
Personel i jego uzupełnienie , , . , , 151 Organizacja jednostek bojowych i ich działalność
do września 1919 r. . „ , . , ,82
Sprzęt i jego uzupełnienie .... 83
Naczelne władze lotnicze po włączeniu byłego zaboru pruskiego (1919 — 1920 r.) 85
Personel i jego uzupełnienie w latach
1918 - 1920...... 90
Wojskowa Szkoła Lotnicza ..... 93
Francuska Szkoła Pilotów ..... 95
Krakowska Szkolą Pilotów , . . . . 97
Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy .... 99
Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniezych . . 100
Szkoły Obsługi Lotniczej w Warszawie i Pozna- 102 niu Lotnicze Bataljony Uzupełnień w Warszawie
i Krakowie ....... 103
Sprzęt i jego uzupełnienie w latach
1918-1920 ...... 105
Centralne Warsztaty Lotnicze , . . .119
Ruchome parki i warsztaty lotnicze . . . 120
Centralne składy lotnicze ..... 120
Odznaki samolotów. - Ubiór lotników. -
Odznaki pilota i obserwatora . . 121
Odznaki samolotów . ..... 121
Ubiór wojsk lotniczych ...... 121
Odznaki personelu latającego . . . ,122
Organizacja lotnictwa bojowego . . .124
Okres B samo powstawania" ..... 125
Pierwsze zarządzenia organizacyjne . . .126
Okres reorganizacji (jesień-zima 1919/20) . . 130
Okres ciężkich zmagań wojennych . . . 132
Rozejm ...,.,... 135
Eskadry - ich dzieje..... 137
l-a eskadra wywiadowcza ..... 138
2-a eskadra wywiadowcza ..... 141
3-a eskadra wywiadowcza , 143 4-a eskadra wywiadowcza . . . . .147
5-a eskadra wywiadowcza ..... 150
6-a eskadra wywiadowcza ..... 153
?-a eskadra myśliwska im. Kościuszki . . . 157
The 7-th Kościuszko Pursuit Squadron . . 157
8-a eskadra wywiadowcza ..... 169
9-a eskadra wywiadowcza ..... 172
10-a eskadra wywiadowcza ..... 175
11-a eskadra wywiadowcza ..... 179
12-a eskadra wywiadowcza ..... 181
13-a eskadra myśliwska ...... 185
14-a eskadra wywiadowcza ..... 188
15-a eskadra myśliwska ...... 191
16-a eakadra wywiadowcza ..... 194
17-a eskadra wywiadowcza ..... 197
18-a eskadra wywiadowcza ..... 199
19-a eskadra myśliwska ...... 201
21-a eskadra niszczycielska , 204
Działania bojowe lotnictwa .... 208 Podstawy działań lotnictwa ..... 208 Ówczesne lotnictwo nieprzyjacielskie i jego obrona przeciwlotnicza ...... 210
Jak walczyło lotnictwo ...... 212
Zadania łączności . , . . . . 213
Rozpoznanie lotnicze ...... 214
Bombardowanie i działania szturmowe . . . 219
Wojsko balonowe w Niepodległej Polsce w okresie wojny 1918-1920 r. 224
Organizacja wojsk balonowych . , , 225
Personel i jego uzupełnienie .... 227
Działalność bojowa wojsk balonowych . , 229
I-szy baon aeronautyczny ..... 230
H-gi baon aeronautyczny ..... 231
111-ci baon aeronautyczny ..... 232
1-szy pułk aeronautyczny ..... 233
Lotnictwo wojskowe w okresie pokojowym 1921 - 1933 r..... 240
Naczelne władze lotnicze i ich prace w okresie 1921-1933 r...... 241
1-szy pułk lotniczy...... 246
2-gi pułk lotniczy ..... 248
3-ci pułk lotniczy...... 250
4-ty pułk lotniczy...... 252
5-ty pułk lotniczy...... 254
6-ty pułk lotniczy ....... 256
Personel i jego uzupełnienie (autor mjr.-obs.
Jungrav) ........ 260
Centrum Wyazk. Ofic. Lotnictwa w Dęblinie . 262
Centrum Wyazk. Podof. Lotn. w Bydgoszczy . 263
Szkoła strzelania i bombardowania . . . 263
Ośrodki Przysposobienia Wojskowego . . . 263
Obozy lotniczego Przysposobienia Wojskowego , 263
Sprzęt i jego uzupełnienie..... 264
Państwowe Zakłady Lotnicze .... 264
Plagę i Laśkiewicz ....... 264
Podlaska Wytwórnia Samolotów .... 265
Doświadczalne Warsztaty Lotnicze . . . 265
Polskie Zakłady Skody...... 265
Wytwórnia maszyn precyzyjnych Avia . , . 265
Instytucje lotnicze naukowo - doświadczalne 268
Instytut Badań Technicznych lotnictwa , , 268
Instytut Aerodynamiczny ..... 269 Centrala Badań Lotniczo-Lekarskich (autor kpt.
lek.-pil. dr. Leoszko) ..... 269
Lotnictwo morskie...... 270
Wojsko balonowe....... 271
Lotnictwo cywilne w okresie 1918- 1933 272
Naczelne władze w okresie 1918-1933 . 273
Polskie linje lotnicze „Lot" (autor mjr. inż. Makowski) ........ 275
Aeroklub Uzeczypospolitej (autor ppłk. dypt.-obs.
Kwieciński)....... 278
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
(autor W. L. Soból) ..... 280
Sport lotniczy (autor W. L. Soboi) . . .283
Szlakiem alpejskim ...... 284
Nad czarnym lądem ...... 285
W krainę wschodzącego słońca .... 286
Na bliski i daleki wschód..... 287
Ponad ziemiami polskie mi ..... 288
W szlachetnej rywalizacji ..... 289
Przez Atlantyk....... 290
Sport szybowcowy (autor radca Adamowicz) . 292
Sport balonowy (autor ppłk. dypL-obs. Kwieciński) 295
Lotnictwo sanitarne (autor płk. dr. Huszcza) . 296
Życiorysy poległych lotników
(autor kpt.-obs. Borowy)..... 297
Tym, co odeszli - wstęp (autor mjr. dypl. pil.
Romeyko)........ 298
Rok 1918........ 299
Rok 1919........ 299
Rok 1920........ 3C5
Olicerowie amerykańscy polegli w służbie Rzeczypospolitej ,...,.., 306 American oiiieers who died on service of Poland 306
Rok 1921........ 320
Rok 1922........ 323
Rok 1923........ 326
Rok 1924........ 333
Rok 1925........ ,137
Rok 1926........ 341
Rok 1927........ 346
Rok 1928........ 349
Rok 1929........ 355
Rok 1930........ 561
Rok 1931........ 366
Rok 1932........ 373
Rok 1933........ 379
Wyżsi oficerowie lotnictwa zmarli w latach
1919-1933....... 383
Pomnik Lotnika w Warszawie 387
Pomnik Lotnika i jego twórca (autor prof. dr.
Władysław Kozicki)...... 389
Uwagi O „Lotniku" (autor prof. Edward Wittig) . 392 Architektoniczne zagadnieniapomnika Lotnika
(autor inż. arch. Antoni Jawornicki) . . 395
Prasa o pomniku „Lotnika" (autor St. E. Rogoyski) 397
Komitet budowy pomnika ku czci poległych lotników i uroczystości odsłonięcia
..JLotmka (autor kpt.-obs. Zygfryd Piątkowski) 401
Geneza pomnika i powstanie komitetu , , 402 Uroczystości odsłonięcia „Lotnikn" , . , 404
Tablice kolorowe - źródła -uzupełnienia i errata -skorowidz poległych lotników - spis rzeczy .... 415

1A.JPG1B.JPG1C.JPG1D.JPG1E.JPG1F.JPG1G.JPG1H.JPG1I.JPG1J.JPG1K.JPG1L.JPG1M.JPG1N.JPG1O.JPG1P.JPG1Q.JPG1R.JPG1S.JPG1T.JPG1U.JPG1W.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.