Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Lernell, Zarys kryminologii ogólnej

Leszek Lernell

Zarys kryminologii ogólnej

wydanie PWN

wydanie drugie uzupełnione

Warszawa 1978 r

wymiary 170x240mm

stron:  370

nakład: 6200 egz. 

stan wnętrza  5-, okładki 4- (przetarcia)

okładka: miękka

 

SPIS TREŚCI

 

Część   pierwsza WIADOMOŚCI  OGÓLNE

Dział I.  Zagadnienia wstępne

Rozdział 1. Pojęcie i zakres kryminologii

Rozdział  2.  Przedmiot  kryminologii

Rozdział 3. Miejsce kryminologii w systemie nauk

I.   Kryminologia a nauki pokrewne

II.   Kryminologia  a  inne  dziedziny  nauki

III.   Kryminologia jako odrębna zintegrowana dyscyplina naukowa   

IV.   Działy i warstwy  kryminologii

Rozdział 4. Rzut oka na narodziny i ewolucję kryminologii

Rozdział 5. Przestępstwo (mikroprzestępstwo) i przestępczość (makroprzestępstwo)

Rozdział 6.   Zagadnienie  przyczynowości w kryminologii

I.   Objaśnienia  wstępne

II.   Czy możemy operować kategorią przyczynowości w kryminologii?

III.   Klasyfikacja czynników kryminogennych według ich siły oraz prze­jawów  zewnętrznych

IV.   Zagadnienie „generalnej" teorii etiologicznej

 

Dział II. Metody i techniki badawcze w kryminologii

Rozdział 7. Zagadnienia ogólne

Rozdział   8.    Ogólny   obraz   statystyki  kryminalnej   (opisowej).    (Zagadnienia wstępne)

Rozdział 9. Klasyfikacja materiałów statystyki kryminalnej

I.   Objaśnienia  wstępne

II.   Wskaźniki obiektywne stosowane w klasyfikacji

III.   Wskaźniki subiektywne stosowane w klasyfikacji

IV.   Współczynniki  demograficzne  i  inne  w  analizie  materiałów  statys­tycznych

Rozdział 10. Krytyczna ocena materiałów statystyki kryminalnej

I.   Trudności w operowaniu danymi statystyki kryminalnej

II.   Zagadnienie „ciemnej liczby"

Rozdział  11.  Metoda  badań indywidualnych  (idiograficznych

I.   Zakres  badań

II.   Źródła informacji

III.   Testy pomiaru inteligencji i cech osobowości

Rozdział 12. Metoda badań „próbkowych" (populacyjnych

Rozdział 13. Inne metody badań kryminologicznych

Rozdział  14.  O  metodach  matematycznych  w analizie  materiałów statystyki

kryminalnej

I.   Objaśnienia   wstępne

II.   Współczynnik   korelacji   (r)

III.   Test zgodności c2 (chi kwadrat)

 

Część   druga CZYNNIKI  GENETYCZNE  PRZESTĘPSTWA

 

Dział I. Wiadomości ogólne     106

Rozdział 15. Krótkie wprowadzenie do zagadnień etiologii kryminalnej    106

I.   Objaśnienia   wstępne

II.   Klasyfikacja   czynników   kryminogennych    (systematyzacja    doktryn

etiologicznych

III.   Przestępczość  jako zagadnienie  patologii  społecznej

 

Dział II. Antropologiczne koncepcje czynnika kryminogennego

Rozdział 16. Zagadnienia wstępne

I.  Klasyfikacja   koncepcji   antropologicznych

II.   Koncepcje fizycznego (morfologicznego, fizjologicznego) czynnika kry­minogennego          114

III.   Fizjonomistyczne i frenologiczne koncepcje czynnika kryminogennego .     114

Rozdział   17.  Antropologiczna   doktryna   C.  Lombrosa   i   jego   zwolenników w oświetleniu krytycznym     117

I.   Antropologia kryminalna C. Lombrosa     117

II.   Współcześni zwolennicy koncepcji C. Lombrosa     121

III.   Spojrzenie krytyczne na ideę „człowieka-zbrodniarza"     123

Rozdział 18. Nowsze koncepcje biologii kryminalnej     129

I.  Endokrynologiczne koncepcje etiologii kryminalnej     129

II.   Konstytucjonalne typy przestępców.     131

III.   Kryminogenny  czynnik  układu  chromosomów XYY  (lub XYYY)         134

Rozdział 19. Psychologiczne czynniki kryminogenne. (Zagadnienia wstępne)

Rozdział 20. Upośledzenie psychiczne jako czynnik kryminogenny

I.  Objaśnienia   wstępne

II.  Wpływ  niedorozwoju   umysłowego   (intelektualnego),   oligofrenii   na zachowanie  przestępne

III.   Wpływ  chorób   oraz  ostrych  zaburzeń  psychicznych  na  zachowanie

dewiacyjne jednostki

 

Rozdział 21. Obniżony poziom rozwoju umysłowego lub zakłócenie równowagi

psychicznej jako czynniki kryminogenne

I.  Niski poziom rozwoju intelektualnego jako czynnik kryminogenny        145

II.   Wpływ psychopatii na przestępczość     147

III.   Inne stany lub procesy psychiczne jako czynniki kryminogenne    151

Rozdział 22. Psychoanalityczne koncepcje kryminologiczne.     154

Rozdział 23. Zagadnienie dziedziczności w badaniach kryminologicznych    160

Objaśnienia  wstępne

Koncepcja  dziedziczności  oparta na  analogicznym zachowaniu prze­stępnym  

III.   Przestępczość u bliźniąt jednojajowych

IV.   Znaczenie czynnika genetycznego w badaniach kryminologicznych   

Rozdział 24. Wartość antropologicznych koncepcji etiologii kryminalnej

 

Dział III: Orientacja społeczno-kulturowa w etiologii kryminalnej  

Rozdział 25. Wprowadzenie

Rozdział 26. Wpływ położenia społeczno-ekonornicznego ludzi na przestępczość

I.  Objaśnienia   wstępne

II.   Problem wpływu stosunków ekonomicznych na przestępczość na tle prac Marksa i Engelsa

III.   Próba krytycznej analizy roli kryminogennej czynnika ekonomicznego  

IV.   Konkluzje

Rozdział 27.  Wpływ  czynników  demograficzno-ekonomicznych   na  przestępczość

I.   Objaśnienia  wstępne

II.   Urbanizacja a przestępczość

III.   Industrializacja a przestępczość

IV.   Uwagi końcowe

Rozdział 28. Dezorganizacja   społeczna i konflikty   grupowe   jako   czynniki kryminogenne

Rozdział 29. Zjawiska i procesy kulturowe jako czynniki kryminogenne  

I.   Objaśnienia  wstępne

II.   Teoria anomii E. Durkheima

III.   Teoria   zróżnicowanych   powiązań   (asocjacji   dyferencyjnej)   E.   Su-therlanda       

IV.  Podkultury  przestępcze  

V.  Środowiskowe  (ekologiczne)  czynniki  kryminogenne

VI.  Wpływ środków kultury masowej na przestępczość.

VII.   Alkoholizm jako czynnik kryminogenny

 

Rozdział 30. Nowe prądy w kryminologii współczesnej

I.   Społeczno-kulturowe podłoże nowych nurtów w kryminologii   .

II.   Interakcjonizm socjologiczno-psychologiczny oraz koncepcja „etykie­towania" (labeling approach)

III.   Kierunek nowej, radykalnej, „krytycznej" kryminologii    

 

Rozdział 31.  „Przeżytki przeszłości" jako czynnik kryminogenny  (teoria  reliktów)

I.   Sens  i  przesłanki  ideologiczne  „teorii  reliktów"

II.  Ujęcie historiozoficzne zagadnienia    .

III.   Ujęcie socjologiczne zagadnienia    .

IV.   Ujęcie  psychologiczne   zagadnienia

V.  Praktyczna  przydatność  „teorii  reliktów"    .     .

 

Dział IV. Teoria czynnika genetycznego i dynamicznego przestępstwa

 

Rozdział 32. Koncepcja generalnego czynnika genetycznego i dynamicznego

przestępstwa (Zarys koncepcji etiologii kryminalnej).

I.   Objaśnienia   wstępne.

II.  Przeżywanie własnej sytuacji nierówności i dążenie do zniesienia

skutków jako  generalny  czynnik kryminogenny

III.   Czynnik dynamiczny przestępstwa (Działanie mechanizmów integrujących  i  dezintegrujących -jednostkę  jako  czynnik  dynamiczny  prze­stępstwa)       

IV.   Konkluzje.

 

Część   trzecia

STRUKTURA I DYNAMIKA  PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE WSPÓŁCZESNEJ

Rozdział 33. Zagadnienia wstępne.

I.  Pojęcie struktury i metoda budowania struktur (strukturalizacji) II.  Zmiany  w  strukturze  przestępczości  jako   wynik  procesu  zmian   w strukturach   społeczno-ekonomicznych,   układach   kulturowych   i   cy­wilizacyjnych     

Rozdział 34.  Ogólny rzut  oka na  dynamikę przestępczości  w Polsce  współ­czesnej      

Rozdział 35. Obraz dynamiki i struktury przestępczości w Polsce współczesnej

I.  Klasyfikacja według rodzajów (grup) przestępstw.

II.   Klasyfikacja według płci sprawców (ze szczególnym uwzględnieniem „przestępczości   kobiecej")       

III.   Klasyfikacja ze względu na wiek sprawców (ze szczególnym uwzględ­nieniem zagadnienia przestępczości młodocianych)   :

IV.   Klasyfikacja  według  miejsca  popełnienia  przestępstwa    

V.   Inne  klasyfikacje.

VI.  Uwagi końcowe

Rozdział 36. Przestępczość nieletnich

I.   Objaśnienia   wstępne

II.  Problem przestępczości nieletnich w kryminologii.

III.   Czynniki genetyczne przestępczości nieletnich.

IV.   Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości nieletnich w Polsce

Rozdział 37. Recydywa.

I.   Objaśnienia  wstępne

II.  Rozmiary   recydywy

III.   Czynnik genetyczny przestępczości powrotnej.

IV.   Klasyfikacja   recydywistów

 

Część   czwarta

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

Rozdział 38. Zagadnienie typologii przestępców

I.   Objaśnienia   wstępne.

II.  Podstawy typologizacji przestępców

III.   Niektóre próby typologizacji przestępców

IV.   Próba   typologizacji   przestępców   na   tle współczesnej

Rozdział 39. Prognoza kryminologiczna

I.   Objaśnienia   wstępne

II.  Społeczna prognoza kryminologiczna.

III.  Indywidualna   prognoza   kryminologiczna

Rozdział 40. Prostytucja a przestępczość

Rozdział 41. Represja karna a zagadnienia etiologii kryminalnej („Bezkarność" jako czynnik kryminogenny).

Rozdział  42.   Koszty   przestępstwa.   Ujemne,   ekonomiczne   i   społeczne   skutki przestępczości             

I.   Uwagi wstępne.

II.   Ekonomiczne koszty przestępstwa

III.  Społeczne koszty przestępczości

Rozdział 43. Zagadnienia wiktymologii

I.   Objaśnienia wstępne

II.   Mechanizm i sytuacje wiktymologiczne

III.   Czynniki podatności wiktymologicznej

IV.   Zagadnienia wiktymologiczne w kryminologii współczesnej Rozdział 44. Nowe zjawiska i formy przestępczości

I.   Objaśnienia   wstępne

II.   Zmiany generalne natury cywilizacyjnej.

III.   Nowe zjawiska przestępczości ekonomicznej

IV.   Nowe zjawiska kryminalne na tle przeobrażeń kulturowych V.  Inne zjawiska i formy przestępczości współczesnej

Bibliografia

 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.