Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

METALOZNAWSTWO KOWALSTWO STALE SPECJALNE PWU 1934

43.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
METALOZNAWSTWO CZĘŚĆ II : STALE SPECJALNEPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
43A.JPG43B.JPG43C.JPG43D.JPG43E.JPG43F.JPG43G.JPG43H.JPG43I.JPG43J.JPG43K.JPG43L.JPG43M.JPG43N.JPG

AUTOR -


WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO -
WYDANIE -
NAKŁAD - EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -


ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON -
WYMIARY - x x CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWYCH WYTWÓRNI UZBROJENIA w WARSZAWIE
Nr. 1 BIBLJOTEKI „PRAC BADAWCZYCH P. W. U."
Dr. Inż. I. FESZCZENKO-CZOPIWStfl
METALOZNAWSTWO
CZĘŚĆ DRUGA
WARSZAWA
NAKŁADEM PAŃSTWOWYCH WYTWÓRNI UZBROJENIA W WARSZAWIE SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI TECHNICZNEJ W WARSZAWIE
1934

SPIS RZECZY.

Przedmowa ........... V
Spis rzeczy ............ IX
Ji 1. Podstawy teoretyczne klasyfikacji stali specjalnych ... 1
tj 2. Żelazo - fosfor ........... 24
J; 3. Żelazo - siarka ........... 38
§ 4. żelazo - arsen . . . . . . . . . . .51
5 5. żelazo - cyna ........... 55
J; 6. żelazo - ołów ........... 57
§ 7. Żelazo - antymon .......... 57
§ 8. żelazo - cynk........... 58
§ 9. żelazo - miedź ........... 60
§ 10. Żelazo - aluminjum .......... 67
§ 11. Żelazo - krzem ........... 77
§ 12. Krzem w surówkach ........ .85
§ 13. Stopy żelazo - krzemowe .... .... 88
§ 14. Stale krzemowe na prądnice i przetwornice .... 91
§ 15. Ogólne uwagi o wpływie krzemu na własności stali węglistych 93
§ 16. Żelazo-tytan........... 104
§ 17. żelazo - cyrkon........... 107
§ 18. żelazo - cer........... 108
§ 19. żelazo - beryl........... 109
S 20. Żelazo - bor........... 110
§ 21. żelazo - mangan ........... 115
§ 22. Stopy żelazo - manganowe, jako odtleniacze ..... 129
S 23. żelazo - nikiel........... 134
S 24. żelazo - kobalt........... 149
§ 25. żelazo - chrom ........... 156
§ 26. Stale chromowo - niklowe . . . . . . . .172
§ 27. Stale chromowo - niklowe nierdzewiejace ..... 185
§ 28. Stale chromowe i chromowo - niklowe odporne na działanie wysokich temperatur .......... 197
§ 29. żelazo-wanad........... 207
§ 30. żelazo - wolfram.......... 220
§ 31. Stale szybkotnące.......... 230
§ 32. żelazo - molibden.......... 247
§ 33. Narzędzia odlewane .......... 254
§ 34. Stellity............ 256
§ 35. Narzędzia ze spieczonych węglików wolframu .... 263
§ 36. Żelazo - uran ........... 265
§ 37. Żelazo - tantal (niob)......... 267
§ 38. Żelazo - srebro........... 269
§ 39. Żelazo - złoto .... . . ... 269
§ 40. żelazo - platyna........ . 270
§ 41. O stalach anormalnych ......... 271
§ 42. Żelazo-tlen........... 287
i) 43. Żelazo - tlenek węgla.......... 299
§ 44. Żelazo - wodór (metan) ......... 305
5) 45. Żelazo - azot........... 308
i? 46. Żelazo - wtrącenia niemetaliczne ....... 318
UZUPEŁNIENIE.
I. Stale niklowo - miedziowe ......... 323
II. Wtrącenia niemetaliczne w tworzywach stalowych i ocena stopnia zażuzlenia stali .......... 326
III. O metodach walki z korozją międzykrystaliczną w stalach austenitycznych ........... .r 331
IV. Wpływ domieszek stopowych na polimorfizm żelaza . . . 337 V. Stopy używane w metalurgji stali specjalnych .... 341
VI. Tablica porównawcza liczb twardości w skalach BrinelTa, RockwelPa, Vickers5a i Shoresa oraz przejście do wytrzymałości w kg/mm2 ........... 342
Skorowidz nazwisk . ........ 343
Skorowidz rzeczowy .......... 351


PRZEDMOWA

Zakres wiedzy o stalach stopowych rozszerzył się w ciągu ostatnich lat dwudziestu bardzo znacznie. Okres wojny światowej (1914-18) stał się jakby murem granicznym, dzielącym nowoczesną naukę o stalach stopowych od stanu dawniejszego. Wprawdzie nie wszystkie obecne poglądy tej nauki zostały tak dalece ugruntowane, ażeby można było uznać je za hipotezy, nadające się do oparcia na nich z całą pewnością postępowania w praktyce, niemniej jednak rzucają one wiele światła na zjawiska, związane z przekształceniami, jakich doznają tworzywa metalowe, i na ich własności w rozmaitych warunkach pracy.
Praca niniejsza stanowi próbę zobrazowania obecnego stanu wiedzy o stalach stopowych nietylko z punktu widzenia teoretycznego, lecz z pewnem uwzględnieniem również strony praktycznej .
Szczególny nacisk został położony na przegląd układów podwójnych (Fe-—Me) i potrójnych (Fe — C — Me). Istniejące obecnie układy zostały między sobą porównane i poprawione, częściowo na podstawie nowszych obserwacyj i doświadczeń, częściowo zaś na skutek uwzględnienia pewnych reguł ogólnych; te ostatnie przyjmujemy świadomie na własną odpowiedzialność, jako nasz punkt widzenia.
Przy ocenie praktycznej wartości poszczególnych gatunków stali specjalnych, opieraliśmy się na naturalnych podstawach ich obróbki termicznej, uwzględniając przedewszystkiem wpływ indywidualny poszczególnych zawartych w tworzywie pierwiastków na zmiany temperatur przemian alotropowych y-^ i S-^y. W ten sposób całokształt obróbki termicznej mógł być oparty na jednolitej podstawie, a zarazem uzyskało się możność przewidywania każdorazowo własności fizycznych stopów. Uwzględnienie stopnia symetrji krystalograficznej poszczególnych stopów, a zwłaszcza wynikające z teorji odpowiednich układów termicznych dane o zachowaniu się i trwałości faz y i a pod wpływem zastosowanej obróbki termicznej, pozwoliły nam już zgóry przewidywać możliwość zastosowania do rozważanych stopów (stali) przeróbki mechanicznej tak na zimno, jak i na gorąco.
Niewątpliwie, poznanie stosunków, zachodzących pomiędzy pierwiastkami, znajdującemi się w roztworze stałym, a metalem
rozpuszczalnikiem (żelazem) i wyprowadzenie stąd reguł zmienności pewnych własności fizycznych rozważanych stopów7 (stali) w zależności od ich składu chemicznego, obecności czy nieobecności pewnych składników strukturalnych (metalograficznych) i — co może najważniejsze — od ich postaci wewnątrz metalu rozpuszczalnika (stopień dyspersji) umożliwiło szerokie zastosowanie stali specjalnych. Jest rzeczą zrozumiałą, że stawialiśmy sobie za cel możliwie objektywne ustalenie w każdym poszczególnym wypadku dodatnich i ujemnych stron korzystania z tego lub innego gatunku stali specjalnych, a jednocześnie — wskazanie korzyści, które można byłoby osiągnąć w razie zmiany zespołu składników stopowych, wyciągając jednocześnie wnioski
0 zastosowaniu do rozważanego tworzywa tej lub innej obróbki termicznej.
Uważamy, iż większość procesów obróbki termicznej, jak również prawie wszystkie procesy obróbki mechanicznej na zimno i na gorąco, opierają się obecnie na dostatecznie uzasadnionych teorjach roboczych, których poszczególne etapy zostały trafnie usystematyzowane. Była o nich mowa w tomie I-m naszego „Metaloznawstwa", to też w obecnym tomie pomijamy już te zagadnienia, licząc, że czytelnik, przystępując do czytania książki niniejszej, zadał sobie trud zapoznania się z ogólnem ujęciem tematu.
Układ materjału podporządkowano poszczególnym pierwiastkom, zaczynając od tak zwanych szkodliwych (S, P) lub zawsze obecnych w zwykłem tworzywie stalowem (Mn) i przechodząc dalej do uszlachetniających tworzywo, tanich (Si)
1 droższych (Ni, Cr, V, W, Mo i t. p.); na zakończenie zaś rozważamy stosunki między żelazem a pierwiastkami, które wT zwykłych warunkach atmosferycznego ciśnienia i temperatury zachowują stan gazow7y (O, H, N).
Treść obecnej książki stanowią wykłady kursu Obróbki Termicznej i Stali Specjalnych na Wydziale Hutniczym Akademji Górniczej w Krakowie, wygłaszane na V i VI semestrach w latach 1922/23 — 31/32. Zostały one uzupełnione przez studja specjalne moich dyplomantów, których rozprawy dyplomowe zostały w różnym czasie wydrukowane. Były to prace następujące:

Inż. Z. Jasiewicz:
a) Stopy typu stellitów i nichromów,| „Przegląd Górn.-
b) Chrom-żelazo. j Hutn." 1927.
Inż. T. Malkiewicz:
a) Krystalizacja stali i występowanie warstwowości wr stalach półtwardych. „Przegląd Górn.-Hutn." 1927.
b) O jasnych plamach na przełomie próbek stalowych. „Przegląd Techniczny" 1929.
Inż. M. Dubowicki:
a) Stale krzemowe. „Przegląd Techniczny" 1929/30,
b) Stale wanadowe i tytanowe. „Hutnik" 1930,
c) Stale miedziowe. Prace V Zjazdu SIMP. 1931 i „Przegl. Techn." 1932.
Inż. M. Strzałko i Z. Preussner — O wpływie siarki na żelazo i żeliwo na tle uwag o układzie Fe—S. „Hutnik" 1931.
Inż. E. Perchorowicz — Glin i żelazo. „Hutnik" 1931.
Inż. M. Strzałko — Pewne spostrzeżenia, dotyczące teorji procesu cynowania. „Przegląd Górn.-Hutn." 1930.
Inż. A. Wójcik — Zjawiska starzenia się pewnych stali naazoto-wanych. „Mechanik" 1930 i Prace Bad. P. W. U. 1931, I.
Inż. E. Steczko — Azotowanie pewnych stali specjalnych. Prace Bad. P. W. U. 1931, I.
Inż. S. Orzechowski — Tlen w żelazie. „Przegląd Techn.", „Hutnik" i Prace Bad. P. W. U. 1931 Nr. 2.
Inż. J. Guschlbauer — Właściwości wytrzymałościowe miękkich stali niklowych w temperaturach wyższych od zwyczajnych. „Przegląd Górn.-Hutn." 1931.
Na tem miejscu pragnę podnieść z prawrdziwem uznaniem gorliwe poszukiwania młodych adeptów naszej wiedzy metaloznawczej wśród łamów literatury fachowej oraz sumienne i trafne próby samodzielnego opracowania poszczególnych tematów.
Prace, ogłoszone zarówno w prasie fachowej, jak i w postaci osobnych monografij, które mi były pomocne przy opracowywaniu obecnej książki, zostały podane we właściwych miejscach.
Wkońcu uważam za swój miły obowiązek podziękować P. Redaktorowi „Przeglądu Technicznego", inż. Cz. Mikulskiemu za pracę redaktorską i kierownictwo techniczne pracami wy-dawniczemi, P. inż. St. Orzechowskiemu za nadzwyczaj staranną kontrolę rękopisu i korektę, zaś P. Dyrektorowi Państwowych Wytwórni Uzbrojenia inż. W. Wierzejskiemu — za pomoc finansową i życzliwe zajęcie się mą pracą.
Pierwotny tekst, ukończony z końcem 1931 roku, został uzupełniony dodatkowemi tematami, umieszczonemi na str. 323 — 340; rozdział „stale anormalne" — pisany jako uzupełnienie — prosimy czytać po przeczytaniu rozdziału „żelazo-tlen".
Rysunki do tej książki były wykonane przez mego laboranta, p. H. Zajosza.
/. Feszczenko - Czopiwski.
Kraków. Listopad 1933.
Akademja Górnicza. Zakład Metalografji i Obróbki Termicznej.
SKOROWIDZ NAZWISK

Aall N. H.— 137 Abor R. H i Bain E. C. - 333 Adcock F.—159, 339 D;Amico — 31, 37 Aitchison L. — 183
„ i Johnson L. — 183
Allison T. H. - 151 Andrew J. H. - 308, 310, 312 i Dickie H. A. — 161
i Green G. W. -232
i Higgins R. — 27, 28, 291 Maddocks W. R. i Fowar F. A. -— 43,41
Armstrong P. A. E. - 188 Arnfeld H. - 221 Arnemann P. — 58 Arnold J. O. - 249
i Ibboston F.—231, 252
,, i Kowles F. K. —
119
i Read A. A.—117, 136, 151, 160, 162, 163, 223 Aścik A. - 246 Austin Ch. R. - 157 Austin R - 288, 295
Bablik H. - 59
Bain E. C. - 5, 9, 12, 156, 157,
160, 170, 276, 277, 279, 280,
284
Bardenheuer P. - 144, 145, 164 i Miiller CA — 295
Bartel J. - 97
Barton L. E. - 167, 184,217
Bary R. K. - 239
Baumann R. i Heyn E. — 44
Bauer O. - 64
von Baur C. K. — 156
,, i Voerman—308
Becker E. - 38, 39 Becker F. M. - 107 Benedicks C. - 329, 330
„ i Lofąuist H. — 2,
27
Benson L. E. - 312 Berthier - 156 Bessemer H. — 77 Bornemann G. — 156 Bragg W. L. - 8, 9 Bramley A. — 311
i Turner G. - 312 Braune H. - 309, 310 Brearley H. - 186, 188
i Schafer R. - 100
Brinell J. A. - 71, 89
Buch D. M. - 64
Buchholz H. i Kóster W. - 15,
66 Burgess Ch. B. i Aston J. — 56,
62, 63
Cambell C. M. - 125
Cambell E. D. i Ross J. F. -
160
McCance A. - 326, 327 Cameron A. E. i Waterhouse
S. B. - 51, 53, 54
Charpy G. - 112
i Bonnerot S. - 308 Chartkoff E. P. i Sykes W. P.—
248 Le Chatelier H. - 288, 310
i Bogitch B. -26 Chevenard P. - 135, 138, 199,
204 Christopher J. i McGuire—267,
268
Clamer G. H. - 325 Clark D. G. - 189 Clevenger G. H., Alto P. i Rhu-
pendrauth Ray — 64 Comstock S. F. - 284 Corson G. - 78 Curie P. - 112,251 Czyżewski M. - 72, 110, 308, 309,310, 312 i Gerdt A. - 112 ,, i Michałowski J.~
112 Daeves K. - 163, 193, 195, 224,
229
Dejan P. - 115 Deprez - 308 Desch C. H. - 186 Dickenson J. H. S - 166 Diegel C - 36 Diergarten H. - 31, 32, 294,
296 Diergarten H. i Piwowarski E.—
297
Dietz E. - 254 Drecher C. W. - 262 Dubowicki M. — 60, 78 Duttschmid F. i Houdremont
E. - 20, 279 Duhr J. - 309 Dumas - 137, 151 Dupuy E. L. i Portevin A.—139
Edert H. - 162, 195, 201 Edwards i Brearby H. - 153 Ehmke V. - 237, 238 -Ehn E. W. - 284, 292 Eilender W. i Kissler H.—178, 179
Eilender W. i Oertel W. — 246,
290, 295 i 298
Eisenhut O. i Kaupp E. — 311 Epstein S. - 310, 312
i Rawdon H. S.—285 Everest A. B. - 69
Turner T. H. i Hanson D. - 148
Feild L. - 107 Feszczenko-Czopiwski I. — 33,
116, 117, 191, 197,298,313 Feszczenko-Czopiwski I. i Orze-
chowski S. - 287, 289 Feszczenko-Czopiwski I.
i Preussner Z. — 39 Feszczenko - Czopiwski I.
i Strzałko M. - 39 Fischbeck K. - 157 Flannery J. M. - 267 Foote H. S. - 266 Fowler - 308 Freeman J. — 134 French H. J. - 242, 244
i Digger T. G. -267
,, Strauss J. i Dig-
ger T. G. - 244 Freund J. C. - 97, 98 Friedrich K. — 51 Fry A. - 39, 203, 290, 310, 311
Gayler M. i Preston - 283
Geiger O. - 87
Gersten E. - 135
Giani P. - 5
Gibbs W. W. - 157
Gillet H. W. i Mack G. L.—106,
108, 266 Glocker R. - 307
Goerens P. - 146, 296, 302
i Paąuet J. - 302 Gontermann W. — 78 Goldschmidt H. - 104 Grenet L. - 149, 185 Greulich E. - 17, 192
i Bedeschi G. - 17 Griess H. i Esser H. - 297
Grosmann M. A. - 230, 240, 241, 279 i Bain E. C.— 149, 224, 225, 230, 234
Gruber S. H. - 76, 202, 203 Guertler W. - 258, 259
,, i Tammann G. —
134, 149
Guillaume Ch. E. - 137, 139 Guillet L. - 3, 9, 55, 74, 76, 81, 82, 96, 106, 112, 117, 119, 121, 126, 136, 137, 162, 183, 184, 214, 217, 224, 239, 240, 249, 267, 312, 313 Guillet L. i Dumas — 151 i Ballay - 298 Gumlich E. - 82, 83, 154, 168,
298
Guschlbauer J. — 146 Gwyer A. G. C. - 67
i Phillips H. W. L. - 67
Hadfield R. A. - 74, 78, 101,
117, 124, 126, 127, 128, 137,
138, 156, 186, 217 Hadfield W. H.—152, 196, 199,
200
Hali J. H. i Hanks G. R. - 127 Hanig A. - 214 Hanemann C. H. i Schildkotter
A.-39
Hannesen G. — 110, 112 Hanson D. i Hanson H. — 134, 138
i Triton F. S. - 90, 289
Harbord E. i Tucker - 52, 53 Harkot - 220 Hauck - 325 Haufe W. - 99 Hayness E.—188, 256, 257, 264 Hayward R. A. - 145 Hayward C. R. i Johnstown A.
B. -62
Heger A. - 309 Henshaw P. B. - 153 Hensel F. R. - 18
Herbert A. - 258 Herbert E. G. - 21, 22, 24 Herty C. H. - 43, 71, 72, 73,
89, 90, 130, 288, 290, 292 Herty C. H., Fitterer C. R. i
Byrns J. M. - 71, 73 Herwig W. - 323 Heyn E. - 34, 35, 306 , Hindley K. N. - 41 Hogg T. W. - 69 Hohage R. - 241
i Griitzner A.—243, 245
Holtz A. - 49 Honda K. - 134, 154, 227
„ i Murakami T. — 78, 220, 224 i Saito - 257 Hopkinson B. — 137 Horvitz J. G. - 254 Houdremont E. H. - 220, 235,
279
,, Bennek H. i
Schrader H. 246
„ i MullerH.-
20, 279 i Ehmcke V. 200
„ i Schafmei-
ster P. -333, 335
Hougardy H. - 211, 213, 214 Ho we H. - 31 Howe Hali J. - 125 Hoyt S. L. - 95
Gregg J. L. i Kiittner C. W. - 265
Hultgren A. - 161, 163, 224 Hunter M. A. i Sebart F. M. -205, 206
Innouye K. - 291, 292
Isaak E. i Tammann G. — 56,
57, 269, 270 Iwase M. i Murakami T. — 67,
68
Janecke E. — 156 Jasiewicz Z. - 204, 256
Jeffries Z. - 340
„ i Archer R. — 15
Johnson C. M. - 192, 201, 202,
226 Johnson J. B. i Christiansen
S. A. - 153, 201 Jungbluth H. - 142, 143
,, i Gumwert — 26
i Heller P. A. -292
v. Juptner H. - 89 Jurisch E. - 305, 309 Jutosh F. T. i Cockerell W. C.—
36
Kahrs M. - 300, 301, 302 Karnauchow M.—129, 286, 290 Kasę T. -- 124, 134 Kayser J. F. - 204 v. Keil V. i Mitsche R. - 27 McKenn M. - 268 Kendall V. V. i Taylerson E. S.
27 Kennedy R. R. i Oswald G. J.—
27
McKinney P. E. - 53 Kirner J. — 310 Konstantinow N. — 24 Kórber F. - 82, 100 Kornaczewski M. - 118, 123 Kóster W. - 15, 16, 311, 314, 315, 316, 317 i Tonn W. - 255, 256, 257
Kothny E. - 185 Krivobok V. N. - 335
,, i Grossmann A.
11, 13, 119, 158, 159, 161, 190 Kriż A. i Poboril F. - 10, 79,
80, 81, 95 Kroll W. - 16 Kiihnrich P. R. - 268 Kurnakow N. i Konstantinow
N. - 57
,, Urazów G. i Gri-
gorjew A. — 67 Lamort J. - 104 Larsen B. M. i Brower T. E. — 279
Ledebur A. - 36, 45, 52, 55, 89,
288, 295, 308 Lehrer E. - 311 Leyde O. - 88 Levin M. Tammann G. — 115,
164
Lewkonja K. - 259 Liedgens J. — 52, 53, 55 Liesching Th. - 39 Lipin W. - 62, 63 Loebbecke K. - 258, 260 Luckemeyer-Hasse L. i Schenck
H. - 306, 307 Lundgreen A. — 239
Maggregar P. - 267, 268 Main S. A. - 201 Malkiewicz T. - 31 Mars G. - 62, 63, 64, 100, 116,
136, 162, 164, 213 Massing G. - 15, 16, 152 Mathesius W. - 112 Maurer E. - 86
i Haufe W. - 55
Maxted - 308
Meyer H. - 137
Meyer Lothar — 8
Melland G. i Waldron H. W. -
69
Mendelejew D. — 110 Merica P. D. i Waltenberg
R. I.-258 Merica P. D., Waltenberg R. J.
i Scott H. - 15 Minkiewicz N. A. - 156, 185 Mitinski A. — 55 Moissan - 77, 112, 223, 265 Monnartz Ph. - 156 Monypenny J. G. H.—164, 196,
197, 198 „ i Schafer R.
191
Moore M. - 160 v. Moos M., Oertel W. i Sche-
rer R. - 298
Murakami Th. - 156, 157, 160 Mushet - 63, 77, 230 Mylius F. - 283
Nehl F. - 65, 66, 67, 323, 324 Newell H. D. - 334 Niedenthal A. - 295, 296, 297
Oberhoffer P. - 5, 6, 25, 28, 31, 34, 39, 41, 43, 45, 54, 55, 56, 92, 96, 137, 145, 149, 156, 213, 224, 229, 248, 290, 291, 292, 295, 296, 309, 320 Oberhoffer P. i Bentell A.—303 ,, i Daeves K.—157,
162, 163
i Esser H. - 24, 156
,, i Gollaschik A.—
51 i 52
i Heger A. - 309 i d"Huart - 287 ,, i Knipping P. —
26
i Welter J. - 45 Oertel W. - 239, 256
i Griitzner A. — 230, 231
i Pakulla E. - 257, 260, 261
i Pólzguter F. - 236, 237, 253, 254, 255 Oga^a G. i Murakami T. — 58 Osawa A. - 134, 220, 224 i Ogawa Y. - 58 Osmond F. - 51, 85, 134, 136,
137, 337
Osterheld G. - 109 Ostrowa F. M. - 151 Otani B. - 281
Pacz A. - 268 Page A. R. - 236
i Patridge J. H. -
202
Paglianti P. - 91 Pakulla E. - 156 Palmer F. R. - 107 Parmiter O. K. - 188 Payson P.— 335 Perchorowicz E. — 271 Petinot N. - 165 Petrenko G. J. - 269
Pfeil L. B. - 290
Phragmen G. — 79
Pilling H. B. - 332
Pinsl H. - 26, 27
Piwowarski E. - 106, 149, 169 i Schumacher F. - 41
Polushkin E. - 265, 266
Pólzguter F. — 156, 215
iZieler W. —229
PompA. - 92, 96, 100 Portevin A. — 58, 75, 162, 234 Promer P. i Pohl E. - 249
McQuaid H. W. i Ehn E. - 279
Radźwicki K. - 331
Rapatz E. - 220, 224, 227, 229,
243, 256 ,, i Houdremont E. —
227, 228 Rawdon H. S. - 163
„ i Krynitsky A. J.
187
Raydt U. i Tammann G. - 58 Revillon L. P. M. - 182 Riley E. C. - 137 Richards J. W. - 312 Richardson E. A. i Richardson
L. T. - 325 Rogers F. H. - 268 Rohl G. - 43, 44, 45 Rohn W. - 206 Rollason E. C. - 332, 335, 336 Ros M. - 98 Rosenhain W. - 15, 282 Rosner K. - 277, 278 Rudeloff M. - 137 Ruder W. S. i Brobhy G.—310 Ruer R. i Fick K. - 6, 60 ,, i Goerens P. — 60 i Kaneko K. - 149 i Klesper R. - 149 i Schiiz E. - 134, 135
Ruff O. - 150
i Foehr - 157
i Martin W. - 135
i Wiinsch R. - 223
Riimelin G. i Fick K. - 115
Russel F. - 164 Rys A. - 171 Saklatwalla B. D. - 188
„ i Demuler A.
W. - 166 Sahmen R. - 60 Sauveur A. — 3, 4, 9 Sawyer C. B. - 312 Scott H. - 240, 241, 242 Scott, Shaw - 310, 312 Schafmeister R. i Zoja R.—117 Scheil K. - 10, 81 Schenck R. 292, 293 Schenck H. i Hengler E. - 289,
290
Scherer R. - 152 Schneider W. i Houdremont
E. - 191 Schichtel K. i Piwowarski E.—
136 Schottky H. - 199, 325
Schichtel K. i Stol-le, R. - 324 Schróder E. i Tammann G. —
199
Schulz E. H. - 101, 166, 258 Schwarz M. V. - 207 Schleicher A. - 284 Schmidt W. - 115 Schmitz F. - 140 Sieverts A. - 305, 309 Simon E. - 100 Sisco F. T. - 153 Sławiński M. - 281 Sohnchen E. — 339
„ i Piwowarski E.—
12, 13, 14, 69, 87, 88, 149
Stablein F. - 170, 171, 172 Stadeler A. - 115, 116 Stahlschmidt — 608 Stead J. E. - 52, 63, 76 Stogoff A. F. i Messkin W. S.—
251
Strauss J. - 125, 126, 187, 193 Strauss B. i Maurer E. - 172, 173
Schottky H. i Hin-niiber J. - 17, 331
Stromeyer C. E. - 312 Styri H. - 284 Swinden T. - 249, 284
„ i Johnson P. H. -—
166
Svetchnikoff V. N. - 337, 340 Sykes W. P. - 16, 220, 221,
222, 223, 247 Szulz E. H., Yenge W. i Bauer-
feld F. - 262
Takeda, Shuzo - 21, 227 Takei, Takeshi - 248
„ i Murakami T.
247, 248
Talbot B. - 28, 30, 31, 72 Tammann G. - 59, 282, 283 Taylor F. W. - 233, 234 Tereny Janos — 123 Thum E. E. - 118, 120, 121,
125
Thunond M. F. - 267 Trantin J. - 128 Treitschke W. i Tammann G.—
38, 156
Unger G. - 31, 42, 48
Vanquelin — 156
v. Vegesack A. — 58
Vita A. - 306
Vogel R. - 20, 24, 26, 27, 104,
105, 108, 134
i Martin E. — 21,211,
212
i Ritzau G. - 39, 40,
41
i Tammann G. - 112,
207
i Tonn W. - 107
i de Vries O. - 49, 50
Wahlberg - 116
Wasmuht R. - 16, 199, 113,
114 „ i Oberhoffer P.—
297
Waterhouse G. B. - 151 Wedding H. - 58
Weiss P. i Foex — 135 Westgren A. i Phragmen G. —
115, 227
Wever F. - 5, 6, 7, 8, 13, 19, 40, 58, 108, 270, 312, 337, 339
i Jellinghaus W. -— 172, 173, 197, 207, 211
i Giani P. - 78 i Heinzel A. - 249 i Miiller A.—68, 109, 110
i Reinecken W. — 56 i Uichi Hashimoto — 260
Whiteley J. K. - 26 Williams - 223 Wimmer A. - 28, 29, 31, 33, 291, 297
Wolff C. - 94 Woodson H. - 198
Wiist F. - 117
i Duhr J. - 309 i Goerens P. — 116 „ i Petersen O. — 78
Yensen T. D. - 92, 113, 340
Ziegler M. - 38
Zieler W. - 224, 330, 331
SKOROWIDZ RZECZOWY
Aluminjum — 342
Azotki tytanu — 106
Ciepło tworzenia tlenków—294
Fayalit = 2FeO . SiO2 - 90
Gazy w stali - 296, 297, 300,
301, 302, 303, 304 Glin — p. Aluminjum
Kaloryzacja — 77 Klasyfikacja stali specjalnych 1, 3, 6, 19, 20, 21, 338, 339, 340
Kobalt - 342 Korozja międzykrystaliczna —
331
Kruchość kaustyczna — 305 ,, lutow7ania — 324
na gorąco-323, 324, 325
,, odpuszczania — 117, 161, 298
wyżarzania — 117, 161, 298
Lamination — 47 Likwacja baniek gazowych — 28
naturalna - 28, 294 295 Narzędzia odlewane — 254
,, ze spieczonych wę-
glików - 263, 265 Nikiel - 342
Obróbka magnetyczna — 21 ,, termiczna odlewów
surowrych — 86 Odgazowywacze - 2, 103, 107,
213 Odsiarczanie - 2, 107, 108, 131
Odtleniacze - 2, 71, 74, 102,
107, 110, 113, 131, 213 Plamy jasne — 30, 31 Płatki śnieżne - 30, 31, 136, 144, 146, 163, 174, 177, 178 Przemiana alotropowa — 4 Przewodność cieplna stali chromowych — 170, 171 Samohartowność — 2 Samoutwardnienie — 16 Siarczki - 43, 44 Silicotermja — 90 Skala gęstości wtrąceń niemetalicznych - 330 Stal aluminjowa — 76, 77 „ „Blitz" - 252
chromowa— 163, 165, 166, 167 ,, chromowo - krzemow7a —
169 ,, chromowo-krzemow o-man-
ganowa — 98
„ chromowo - krzemowTo - niklowa - 199 ,, chromowo - manganowya —
185 ,, chromowo - miedziowa —
63, 64 „ chromowo-molibdenow7a -—
120, 250, 252, 253, 254 ,, chromowo - molibdenów o -,, kobaltowa — 152, 153 ,, chromowro-niklowa — 172,
183, 185
„ chromowo - niklow7o - wanadowa - 217, 218 ,, chromowo - niklowo - molibdenowa — 250
Stal chromowo - niklowo - miedziowa — 185
„ chromowo-wolframowa — 170
„ „Cromansil" — 98
„ fosforowa — 33
„ fosforowo-siarkowa — 48, 49
„ „FreundV - 97, 98
„ glinowa — p. S. aluminjo-wa
„ „GumlichJa" — 155
„ „Hadfield5a" - 124, 128
„ „Hondy" - 154
„ „High steel" - 96
„ „Jalcase" — 121
„ „Invar" - 137, 138
„ kobaltowa - 151, 152
„ kobaltowo - wanadowa — 152
„ kobaltowo - chromowa — 152
,, kobaltowo - chromowo-mo-libdenowa 152, 153
,, kobaltowo-chromowo-wolframowa — 152, 153
„ „Koercyt" - 155
„ krzemowa - 91, 92, 93, 95, 98
„ manganowa niskowęglista 119, 122, 123, 125, 126
„ manganowo - krzemowa — 99
„ manganowo - chromowa -— 120
„ „Medium steel" — 96
„ miedziowa — 62, 64
„ miedziowo - molibdenowa (Toncan) - 64
„ miedziowo - niklowa — 66, 67, 323, 325
„ miedziowo - niklowo-chromowa — 185
„ molibdenowa — 251
„ niklowa - 140, 141, 143, 144, 146, 147, 242
„ niklowo-krzemowa — 148
,, niklowo-chromowa — 172, 180, 181, 182, 184, 242
Stal niklowo - molibdenowa —
250
„ „Platinit" - 139 „ „Permanit" — 155 „ „Toncan" — 64 „ wanadowo - chromowa —
216 „ wanadowo-niklowa — 217,
218
„ wolframowa - 228, 246 „ wolframowo-chromowa —
227, 230
„ wolframowo - chromowo -
wanadowa - 237, 238, 243
„ wolframowo - chromowo -
molibdenowa — 238 „ wolframowo - chromowo -niklowo-wanadowa — 238 „ wolframowo - kobaltowo -
wanadowa — 243 „ do automatów-32, 48, 49 „ „ azotowania — 76, 77 „ na aparaty przemysłu chemicznego - 188, 203, 263
„ „ blachy kotłowe — 99, 120, 141, 252, 325
„ „ „ okrętowe—188, „ „ „ wagonowe—325,
326
„ „ brzytwy — 122, 165 „ „ ciała wydrążone—122,
324
„ „ ciągadła - 165, 170 „ „ cylindry samochodowe
170 „ „ części armat—183, 216,
329
„ „ „ elewatorów—128 „ „ „ gwinciarek—182 „ „ „ silników lotniczych — 141, 180, 182, 216, 217, 251, 329 „ „ „ maszyn -— 182,
250, 251
„ „ „ napędowe—180, 216
Stal na części parowozów 216, 252
„ „ „ samochodowe — 141, 165, 180, 216, 217, 250, 251
,, ,, ,, silników samochodowych—188 „ ,, ,, turbin parowych
141, 180, 188 „ „ dłuta - 95, 182, 215,
216
„ „ druciarki — 165 „ „ druty oporowe — 83,
93, 203 „ ,, ,, do spawania —
121 ,, ,, ,, ., sterowców —
110 „ ,, ,, ,, termoelemen-
tów - 207 „ ,, formy do odlewów pod
ciśnieniem — 217 „ „ frezy - 234, 240, 261,
264
,, „ gwintowniki — 185 „ „ instrumenty chirurgiczne - 188, 215, 263
„ ,, „ dentystycz-
ne - 188, 215, 263
„ „ kąpiele ołowiane i solne - 203 „ ,, karabiny maszynowe—
216 „ „ koła zębate - 168, 180,
216, 251, 252
,, „ koła wagonowe -— 122 „ ,, korbowody — 180 „ „ Kotły - 188, 329 ,, „ kowadła — 95 „ ,, krzyzownice — 128 „ kulki do łożysk kulkowych — 165, 168
„ „ młynów kulowych - 128, 165
Metaloznawstwo t. II 23
Stal na lufy karabinowe — 228 „ „ łopatki turbin parowych - 189 „ „ łożyska kulkowe
165, 251 „ magnesy — 154, 155,
165, 168, 228, 229, 230, 257
„ „ matryce-95, 170, 180,
215, 228, 251
,, ,, „ pracujące na zimno -— 180, 182 „ ,, membrany telefoniczne
93, 95 ,, „ narzędzia kuchenne —
188 ,, „ „ do tłoczenia—
182 „ ,, „ tnące — 170,
228, 263 „ „ noże - 100, 110, 122,
166, 189, 228, 240, 252, 261, 263, 264, 268
„ ,, nożyce do cięcia na
zimno - 165, 182 „ ,, nożyki do golenia—216 „ „ obręcze wagonowe —
122, 216 „ „ okucia do drzwi i okien
188
,, „ osie parowozowe — 215 „ ,, osie samochodowe —
180, 251 „ „ osłony do termoelemen-
tów - 203 „ ozdoby artystyczne —
188
„ „ pancerze — 184, 252 „ „ pilniki - 95, 165 „ „ piły - 165, 182, 216,
228 ,, .. płyty do druciarek —
170
„ „ pociski - 184, 185 „ „ pompy — 188 „ ,, prądnice — 91 „ „ przebijaki — 182, 185,
228
Stal. na przeciągacze—170, 171 „ ,, przetwornice — 91 ,, ,, przybory stołowe—188 ,, ,, ramy parowozowe -—
215, 252
,, ,, rozwiertaki —182, 185,
234 „ ,, rury do sterowców —
120, 251 ,, ,, bez szwu — 99,
203, 324, 326 ,, ,, ,, przegrzewaczy —
166
,, ,, ściągacze — 165 „ ,, ścinaki — 182 ,, ,, skrzynie do nawęglania
203
,, ,, sprawdziany—165, 263 „ „ sprężyny-95, 122, 215,
216, 217, 228, 251, 252 ,, ,, stemple do wygniatania - 182, 228
,, szczęki łamaczy — 128 ,, ,, szyny kolejowe — 33,
34, 35, 166, 251 „ „ szrapnele — 122 ,, ,, tarcze ochronne — 185 „ „ tłoczniki - 165, 180,
215
,, ,, „ do pras poci-
skowych--217 „ „ tłoki - 170, 251 „ ,, trzpienie do wytłacza-
nia-122, 128, 182, 228 „ ,, walczaki — 324 ,, ,, walce do walcowania
na zimno — 165 ,, ,, walce stalowe -— 251 ,, ,, wały korbowe — 180,
251 252 „ „ wiertła-215, 228, 234,
^43
,, ,, wybijacze — 182 ,, ,, wyciskadła — 182 „ „ wykroje-95, 170, 180,
182 „ „ zawory-153, 166, 188,
189, 203 „ „ zbiorniki - 188, 215
Stal na zespórki — 99
„ „ zwrotnice — 128, 165 Stale anormalne-20, 271, 277,
278, 279, 280, 284, 285 „ austenityczne — 17, 18, 19, 124, 126, 128, 137,
143, 144, 189, 203, 217
,, konstrukcyjne — 95, 98, 99, 101, 106, 120, 122, 141, 142, 147, 165, 166, 180, 182, 189, 250, 251, 267, 326
„ kwasoodporne—189, 196, 204, 205, 206, 207, 256, 260, 261
„ narzędziowe — 100, 122, 152, 165, 166, 215, 267
,, do nawęglania—141, 165, 166, 168, 179, 180
„ niemagnetyczne — 128,
144, 203, 204
,, nierdzewiejące-185, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195
,, nierozszerzające się—110, 118, 122, 137, 138, 170
,, odporne na wrysokie temperatury - 76, 189, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 215, 256, 260
,, szybkotnące — 100, 110, 152, 230, 232, 234, 235, 236, 238, 245, 246, 252, 253, 267, 268
Starzenie się - 272, 273, 274 Stop „Akrit" - 258, 262
„ „Alsifer" - 74 ,,Alsimin" — 74 „BadhYa" — 74
„ „Carbolloy" - 264
„ „Chromel" - 206
„ „Cooperit" - 258
„ „Duriron" — 90
„ „Festel" - 258
„ „Invar" - 137, 138 „Miramant" — 264
„ „Platinit" - 139
„ „Ramet" - 264
„ „Silumin" - 281
Stop „Speculum" — 263 „ „Stellit" - 256, 257 „ „Tantiron" - 90 „ „Thermisilid" — 90 „ „Volomit" - 264 „ „Widia" - 264 Stopy chromowe - 203, 342 ,, chromowo - niklowe 203, 204, 206, 207 manganowe — 129, 342 ,, manganowo - krzemowe
342 ,, molibdenowe — 342
krzemowe - 88, 90, 342 ,, Krzemowo - aluminjowe
342 ,, krzemowo - manganowe
342
,, krzemowo - niklowe -— 148, 149
niklowe - 149, 203 ,, niklowo - chromowo-alu-
minjowe - 203, 205 ,, niklowo - chromowo-mo-
libdenowe — 205 ,, tytanowe — 342 ,, wanadowe — 342 ,, wolframowe — 342
pirofosforyczne — 109 ,, techniczne, używane w metalurgji stali specjalnych- 342
Szybkości stygnięcia — 143 Szyny fosforowe — 33, 34, 35
Substancja międzykrystaliczna 283
Surówka hematytowa — 37 martenowska — 37 odlewnicza zwykła— 37
,, odlewnicza fosforowa - 37 stopowa - 169, 170
., tomasowska — 37
,, żelazo-manganowa-— 129
„ zwierciadlista — 130
Temperatura topienia węglików
224 „ „wydzielania się"
219, 257
Teorja rdzewienia — 185, 186 Twarde miejsca — 164 Twardość, tablica porównawcza - 342
Tworzenie węglików (pierwiastki sprzyjające) — 333, 335, 336 Układ okresowy pierwiastków
7, 8,9 ,, żelazo-aluminjum-patrz
U. żelazo-glin ,, „ antyrnon~57, rys.
52
,, ,, arsen—51, rys. 49
,, ,, azot — 308, rys.
265 „ ,, azot-węgiel —316,
rys. 270 ,, „ beryl — 109, rys.
95 ,, ,, bizmut — 57
„ bor-110, rys. 96
,, cer—108, rys. 94
,, ., chrom—156, rys.
138 ,, chrom - molibden
250, rys. 231
,, ,, chrom - węgiel —
158, rys. 140, 142, 143 „ ,, chrom-węgiel-ni-
kiel—158, rys. ,, ,, cyna—55, rys. 51
„ „ cynk—58, rys. 53
„ ,, cyrkon — 107
„ „ fosfor — 24, rys.
18 „ „ fosfor - węgiel —
26, rys. 20 „ „ fosfor - siarka —
50, rys. 48 „ glin - 67, rys. 61 ,, ,, glin-węgiel — 70,
rys. 64
Układ żelazo-ind — 60
kobalt—149, rys.
134 ,, „ krzem — 77, rys.
69 „ ,, krzem - węgiel —
79, rys. 70, 72, 73,
74, /5, 81, 91 ,, ,, mangan — 115,
rys. 100 „ ,, mangan-węgiel —
116, rys. 102, 104 ,, ,, miedź — 60, rys.
54
molibden — 247,
rys. 229 ,, ,, niemetaliczne
wtrącenia — 318
nikiel — 134, rys.
116 ,, nikiel - węgiel" —
136, rys. 119 ,, ,, nikiel-krzem-wę-
giel — 148, rys.
131
„ niob - 267 ,, ,, ołów—57, rys. 15,
część I, str. 43 ,, ,, platyna—270, rys.
241
,, ,, rtęć — 57
,, ,, siarka — 38, rys.
32 ,, ,, siarka - fosfor —
50, rys. 48 ,, ,, siarka - węgiel —
40, rys. 33 i 34 „ srebro - 269 „ tal - 57 „ tantal - 267 „ tlen - 287, rys.
257 i 258
tlen-węgiel — 292, ,, ,, tlenek węgla —
299
„ tytan - 104 ,, ,, uran — 265
Układ żelazo-wanad — 207, rys.
183 ,, ,, wanad - węgiel —
211, rys. 184, 185,
186 ,, ,, wolfram—220, rys.
187 ,, ,, wolfram-węgiel—
224, rys. 193, 194,
195, 196, 199 „ złoto - 269, rys.
240
Układ FeS-MnS - 43, rys. 36
„ FeS-FeO - 43, rys. 35
MnS-MnO -43, rys. 37
MnS-FeSiOo - 44, rys.
38
MnS-MnSiO3 -44, rys. 39
FeO-MnO - 130, rys. 109
FeO-SiO2 - 90, rys. 86 FeO-A12O3 - 72, rys. 65 ,, węgiel-chrom—157, rys.
139 ,, „ kobalt—150, rys.
135 ,, mangan — 115,
rys. 101 ,, ,, nikiel — 135, rys.
118
,, ,, wolfram — 223,
rys. 192
Węgliki złożone — 2 Własności fizyczne pierwiastków - 23
,, mechaniczne stali o
wytrzym. 78 i 95
kg/mm2 - 125, 126
Wodór w stali - 296, 297, 300,
302, 304, 306, 307 Wtórna twardość — 114, 325 Wtrącenia niemetaliczne—320, 321, 323, 326, 327, 329, 330 Wydzielanie się - 15, 16, 325
Złomy stali narzędziowych —
272
Zmieniacze — 281, 282, 287 Żeliwo na armaturę kotłów parowych - 149, 188 „ cylindry maszyn parowych - 148, 149
żeliwo na części opornic elektrycznych — 149
,, „ gniazda zaw7orów —
149 ,, „ pierścienie tłokowe
148 „ pompy — 149


43A.JPG43B.JPG43C.JPG43D.JPG43E.JPG43F.JPG43G.JPG43H.JPG43I.JPG43J.JPG43K.JPG43L.JPG43M.JPG43N.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJIbr
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.