Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ -spis

 

 

METODY

INSTRUMENTALNE

W ANALIZIE CHEMICZNEJ

 

Autor: Galen W. Ewing
Twarda okładka
Stron: 528
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1980r.
Książka jest nowoczesnym podręcz­nikiem analizy instrumentalnej, odpo­wiadającym zakresowi wymagań stawia­nych studentom wydziałów chemii uni­wersytetów. Jej tematyka obejmuje wszys­tkie ważniejsze metody instrumentalne: elektrochemiczne, optyczne, podziałowe, termometryczne, radiomefryczne oraz spektrometrię masową.

Opis każdej metody zawiera teore­tyczne jej podstawy, omówienie stoso wa­nej aparatury oraz możliwości zastosowa­nia metody w analizie jakościowej i ilościo­wej. Na końcu poszczególnych rozdzia­łów znajdują się zadania, które umożli­wiają Czytelnikowi sprawdzenie przy­swojonych wiadomości.

Dużo uwagi autor poświęcił naj­nowszym technikom, analizy instrumen­talnej i nowoczesnym rozwiązaniom apa­raturowym z automatyzacją i kompute­ryzacją procesu analitycznego włącznie.

Książka zawiera również rozdział dotyczący układów elektronicznych sto­sowanych w przyrządach analitycznych; ich znajomość jest niezbędna w pracy współczesnego chemika analityka.  Spis treści:
 
1 WSTĘP

Właściwości fizyczne wykorzystywane w analizie
Metody rozdzielania poprzedzające analizę
Elektronika
Miareczkowanie
Uwagi dotyczące stosowanych jedno stek
Bibliografia

2 WPROWADZENIE DO METOD OPTYCZNYCH

Istota energii promienistej
Zakresy promieniowania
Oddziaływanie promieniowania z materią
Widma cząsteczkowe
Refrakcja
Polaryzacja i zdolność skręcania płaszczyzny polaryzacji
Źródła promieniowania stosowane w praktyce
Wybór długości fali
Monochromatory
Zadania
Literatura

3 SPEKTROFOTOMETRIA W ZAKRESIE NADFIOLETU I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO

Teoria matematyczna
Współczynnik absorpcji
Odchylenia od prawa absorpcji
Dokładność oznaczeń fotometrycznych
Aparatura
Krzywe pochodne widma
Źródła promieniowania
Detektory
Posługiwanie się spektro fotometrem
Zastosowania chemiczne
Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Spektrofotometria różnicowa
Miareczkowanie fotometryczne
Zadania
Literatura

4 LUMINESCENCJA CZĄSTECZKOWA: FLUORYMETRIA I FOSFORYMETRIA

Fluorymetria
Zastosowania fluorymetrii
Fosforymetria
Zadania
Literatura

5 SPEKTROFOTOMETRIA ABSORPCYJNA W PODCZERWIENI

Elementy aparatury spektrofotometrycznej
Spektrofotometry
Kalibrowanie i standaryzowanie
Zastosowanie w chemii
Przygotowanie próbek
Metoda osłabionego całkowitego odbicia (ATR)
Absorpcja w zakresie mikrofalowym
Zadania
Literatura

6 ROZPRASZANIE PRO MIENIOWANIA

Rozpraszanie Rayleigha
Zastosowania analityczne
Rozpraszanie w gazach
Miareczkowanie tur bidy metryczne
Spektrometria Ramana
Zastosowanie spektrometrii Ramana
Zadania
Literatura

7 ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA

Atoraizacja
Źródła promieniowania
Układy fotometryczne
Fluorescencyjna spektrometria atomowa
Granice wykrywalności w metodach absorpcyjnej i fluorescencyjnej spektrometrii atomowej
Oddziaływania zakłócające
Zastosowania
Zadania
Literatura

8 EMISYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA: WZBUDZENIE ELEKTRYCZNE I PŁOMIENIOWE

Elektryczne wzbudzenie próbek
Przygotowywanie elektrod i próbek
Ide ntyfikacja linii
Analiza ilościowa
Fotometria płomieniowa
Porównanie emisyjnej spektrometrii atomowej z absorpcyjną spektrometrią atomową
Przyrządy
Zadania
Literatura

9 POLARYMETRIA, DYSPERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ, DICHROIZM KOŁOWY

Polarymetry
Zastosowania
Dyspersja skręcalności optycznej i dichroizm koiowy
Zadania
Literatura

10 METODY WYKORZYSTUJĄCE PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE

Absorpcja promieniowania rentgenowskiego
Źródfa promieniowania monochromatycznego
Detektory promieniowania rentgenowskiego
Metoda absorpcji promieniowania rentgenowskiego
Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Emisja promieniowania rentgenowskiego
Spektrome try rentgenowskie z dyspersją energii
Analiza z zastosowaniem mikrosondy elektronowej
Zadania
Literatura

11 SPEKTROMETRIA ELEKTRONÓW I JONÓW

Spektrometria fotoelekironów wybijanych promieniami rentgenowskimi (XPS)
Spektrofotometria fotoelektronów wybijanych promieniowaniem nadfioletowym (UPS)
Spektrometria elektronowa stanów atomów lub cząsteczek wzbudzanych padającą wiązką elektronów (EIS)
Spektrometria elektronów Augera (AES)
Elementy aparatury
Spektrometria jonów rozpraszanych (ISS)
Zadania
Literatura

12 SPEKTROMETRIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Spektrometry NMR o dużej zdolności rozdzielczej
Przesunięcie chemiczne
Sprzężenie spinowo-spinowe
Przyrządy stosowane w spektrometrii NMR
Podwójny magnetyczny rezonans jądrowy
Zastosowania protonowego rezonansu magnetycznego
NMR innych jąder
Transformacja Fouriera w spektrometrii NMR
Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR)
Przyrządy stosowane w EPR
Zastosowania paramagnetycznego rezonansu elektronowego
Zadania
Literatura

15 WPROWADZENIE DO METOD ELEKTROCHEMICZNYCH

Elektrody
Reakcje w ogniwie
Konwencja dotycząca znaków potencjałów
Odwracalność reakcji elektrodowych
Polaryzacja
Nadnapięcie
Metody elektroanalityczne
Literatura

14 POTENCJOMETRIA

Ogniwo stężeniowe
Jonoselektywne elektrody membranowe
Elektrody porównaw cze
Miareczkowanie potencjometryczne
Aparatura potencjometryczna
Przyrządy do miareczkowania automatycznego (titratory)
Zadania
Literatura

15 WOLTAMPEROMETRIA, POLAROGRAFIA I METODY POKREWNE

Graniczny prąd dyfuzyjny
Kroplowa elektroda rtęciowa (KER)
Polarografia przy zmienianym napięciu
Kształt fali polarograficznej
Maksima polarograficzne
Zakłócenia tlenowe
Aparatura
Polarografia przy szybkiej zmianie potencjału
Woltamperometria cykliczna
Polarografia zmiennoprądowa
Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Polarografia w chemii organicznej
Miareczkowanie amperornetryczne
Zadania
Literatura

16 ELEKTROG RAWIMETRIA I KULOMETRIA

Kulometria
Miareczkowanie kulometryczne
Wstępne wzbogacanie (zagęszczanie) elektrolityczne
Mirt oda wiszącej elektrody rtęciowej
Zadania
Literatura

17 KONDUKTOMETRIA

Teoria
Aparatura
Zastosowania
Zadania
Literatura

18 WPROWADZENIE DO METOD ROZDZIELANIA MIĘDZYFAZOWEGO

Ekstrakcja w prądzie poprzecznym
Ekstrakcja przeciwprądowa
Ciągłe rozdzielanie przeciwprądowe
Teoria migracji chromatograficznej
Czas i objętość retencji
Zdolność rozdzielcza
Zadania
Literatura ogólna

19 CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Faza nieruchoma
Gaz nośny
Wprowadzanie próbki
Detektory
Detekcja podwójna
Programowanie temperatury
Handlowe chromatografy gazowe
Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Chromatografia gazowa w połączeniu z innymi metodami
Zadania
Literatura

20 CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Pompy
Kolumny
Elucja gradientowa
Detektory
Chromatografia w układzie ciecz-cialo stałe
Chromatografia w układzie ciecz-ciecz
Chromatografia w układach połączonych ciccz-ciało stale i ciecz-ciecz
Sita cząsteczkowe i chromatografia żelowa
Chromatografia jonowymienna
Chromatografia o powtarzanym cyklu rozdzielczym
Techniki niekoiumnowe chromatografii cieczowej: chromatografia cienkowars twowa
Chromatografia bibułowa
Zadania
Literatura

21 SPEKTROMETRIA MASOWA

Aparatura pomocnicza
Źródło jonów
Zdolność rozdzielcza
Analizatory masowe
Detektory
Opracowanie danych
Przygotowanie próbek
Fragmentacja
Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Jonizacja chemiczna
Cyklotronowy rezonans jonowy
Zadania
Literatura

22 METODY TERMOMETRYCZNE

Analiza termograwimetryczna
Termowagi
Termograwimetryczna analiza derywacyjna
Termiczna analiza różnicowa
Kalorymetryczna termiczna analiza różnicowa
Miareczkowanie termometryczne
Zadania
Literatura

23 ZA STOSOWANIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI W ANALIZIE

Promieniotwórczość
Detektory promieniowania
Tło
Przeliczniki
Analiza wielkości impulsów
Pomiar neutronów
Analityczne zastosowanie źródeł promieniotwórczych
Wskaźniki izotopowe
Analiza aktywacyjna
Rozcieńczenie izotopowe
Analiza radiometryczna
Spektrometria Móssbauera
Bezpieczeństwo pracy
Zadania
Literatura

24 ANALIZATORY AUTOMATYCZNE

Automatyzacja a mechanizacja
System Mettler Instrument
System American Monitor
System Tcchnicon Instruments
Analizator E. I. Du Pont De Nemours and Company
Analizator wirówkowy GeMSAEC
Przyrządy sterowane przez komputer
Literatura

25 OGÓLNE ZAGADNIENIA ANALITYCZNE

Czułość i granica wykrywalności
Precyzja
Porównanie z wzorcami
Wykresy danych analitycznych
Zadania
Literatura

26 UKŁADY ELEKTRONICZNE DO PRZYRZĄDÓW ANALITYCZNYCH

Półprzewodniki
Układy elektroniczne
Wzmacniacze prądu stałego
Wzmacniacze operacyjne
Fotokomórki
Maszyny analogowe
Generatory
Serwomechanizmy
Rejestratory automatyczne
Zadania
Literatura

27 SPRZĘŻENIE PRZYRZĄDU Z KOMPUTEREM

Typy komputerów
Struktura komputera
Sprzężenie przyrządu z komputerem
Programowanie komp uterów
Literatura ogólna

UZUPEŁNIENIE

SKOROWIDZ
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 10 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.