Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

- Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski brn

Zapraszamy do udziału w innych naszych aukcjach

Albumy Ekonomia, finanse, biznes, marketing Historia Literatura Nauki przyrodnicze Ogród i rośliny Prawo Sport i turystyka Wydania Audio Architektura i sztuka Ezoteryka Kino i film
Motoryzacja Nauki społeczne Pomoce szkolne Religia Teatr Zdrowie Biografie Gry i rozrywki
umysłowe Kulinaria Nauki humanistyczne Nauki ścisłe Poradniki Słowniki Technika Zwierzęta
Wszystkieaukcje Kupując książki na kilku naszych aukcjach za wysyłkę zapłacisz tylko RAZ

Oferujemy bogaty wybór książek o szerokiej tematyce

Biologia

Ekologia

Geografia

Rolnictwo

Pozostałe

  Ochrona środowiska. Zarys wykładu Ochrona środowiska. Zarys wykładu
Kliknij aby powiększyć

autor: Ryszard Paczuski
wydawca: Branta
rok wydania: 2008
numer wydania: 1
ilość stron: 214
isbn: 9788360186725
format: 165x235 mm
oprawa: miękka


Praca, stanowiąca zarys wykładu z zakresu problematyki ogólnej ochrony środowiska składa się z dwóch części, ściśle ze sobą powiązanych i- wzajemnie uzupełniających się, nazwanych działami, z dalszym podziałem na rozdziały. Dział pierwszy, stanowi charakterystykę ogólną ochrony środowiska, poczynając od ustalenia podstawowych pojęć, które odnoszą się do idei ochrony środowiska, znanej już dziś na całym świecie, jako pewnego rodzaju wprowadzenia do problematyki ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych.

W rozdziale I uwaga skoncentrowana została na podstawowych dokumentach i strategii działania ONZ w sprawach ochrony środowiska.

Przedmiotem rozdziału II jest rola polityki i prawa w zarządzaniu ochroną środowiska z uwzględnieniem, zgodnie z zaleceniami ONZ, naukowych podstaw tego zarządzania w procesach podejmowania decyzji oraz tworzenia polityki.
Rozdział III, działu drugiego p.t. Polskie prawo ochrony środowiska Zarys części ogólnej zawiera zwięzłą charakterystykę obowiązującego obecnie w R..P. prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem niektórych jego podstawowych cech, struktury oraz głównych składników obowiązującego porządku prawnego.

Spis treści:

Przedmowa
Wykaz skrótów i objaśnienia symboli
DZIAŁ PIERWSZY
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRAWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA
Rozdział I Ochrona środowiska w świetle niektórych podstawowych dokumentów i strategii działania ONZ   
§ 1. Istota problemu o zasięgu ogólnoświatowym, który stał się przedmiotem zainteresowania na forum ONZ - na XXIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3 grudnia 1968 r.
1. Co to jest środowisko i dlaczego wszyscy musimy j e chronić? 
2. Co sprawiło, że problemy ochrony środowiska stały się przedmiotem zainteresowania na najwyższym forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 3 grudnia 1968 r. i jakie jest znaczenie podjętej na tym forum rezolucji w sprawie ochrony środowiska?
§ 2. Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta „Człowiek i Jego Środowisko" z 26 maja 1969 r. i jego wpływ na upowszechnienie idei ochrony środowiska na całym świecie
§ 3. Rola i znaczenie konferencji sztokholmskiej ONZ na temat ochrony środowiska z 1972 r. 
1. Uwagi ogólne
2. Zasady Deklaracji Konferencji ONZ w Sztokholmie w sprawie naturalnego środowiska człowieka, przyjętej 16 czerwca 1972 r.
3. Postęp w prawodawstwie i oficjalne stanowisko państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej po konferencji sztokholmskiej 
4. Instytucjonalne podstawy polityki ochrony środowiska realizowanej przez ONZ
§ 4. Rozpoczęcie nowej ery zrównoważonego rozwoju z wymogami ochrony środowiska - dokumentami przyjętymi na Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój" w Rio de Janeiro i na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu
1. Dokumenty przyjęte na Posiedzeniu Plenarnym Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój" w Rio de Janeiro 14 czerwca 1992 r.
2. Dokumenty przyjęte na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (WSSD) w Johannesburgu (26 sierpnia-4 września 2002 r.)
Zagadnienia do dyskusji i pytania kontrolne
Rozdział II Rola polityki i prawa w zarządzaniu ochroną środowiska, z uwzględnieniem naukowych podstaw tego zarządzania, opartych na dokumentach ONZ
§ 1. Rola polityki i prawa w ochronie środowiska jako podstawowej funkcji państwa w świetle ogólnoświatowej strategii ochrony środowiska ONZ oraz doświadczeń praktyki wybranych systemów prawnych (USA i Unii Europejskiej), opartych na koncepcji ustrojowej demokratycznego państwa prawa 
1. Rola polityki i prawa w ochronie środowiska jako podstawowej funkcji państwa w świetle ogólnoświatowej strategii ochrony środowiska opartej na dokumentach ONZ
2. Polityka i prawo służące realizacji celów i zadań ochrony środowiska jako podstawowej funkcji państwa w systemie prawnym demokratycznego państwa prawa
3. Zagadnienie stosunku polityki do prawa w praworządnym państwie i przykłady realizacji celów i zadań ogólnoświatowej ochrony środowiska ONZ wybranych systemów prawnych - USA i Unii Europejskiej, opartych na koncepcji ustrojowej demokratycznego państwa prawa
§ 2. Podstawowe funkcje prawa w ochronie środowiska
1. Funkcja organizacyjna
2. Funkcja reglamentacyjno-ochronna
3. Funkcja ochrony praw podmiotowych
4. Funkcja stymulatora procesów gospodarczych 
5. Funkcja wdrażania postępu technicznego
6. Funkcja represyjna prawa
7. Funkcja ochrony walorów lub zasobów środowiska o znaczeniu ponadpaństwowym 
§ 3. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego jako jedno z podstawowych zadań realizacji polityki ochrony środowiska przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju
§ 4. Obowiązek wspierania badań naukowych i nowe wyzwania pod adresem nauki dotyczące rozwiązywania współczesnych problemów zrównoważonego rozwoju z wymogami ochrony środowiska
1. Cele, zadania i obszary działań nauki, zalecane w Agendzie 21 państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych
2. Nowe gałęzie wiedzy służące rozwiązywaniu współczesnych problemów ochrony środowiska i ich interdyscyplinarny charakter
Zagadnienia do dyskusji i pytania kontrolne
DZIAŁ DRUGI POLSKIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ZARYS CZĘŚCI OGÓLNEJ
Rozdział III Prawo ochrony środowiska, jego cechy, struktura i niektóre podstawowe ustalenia terminologiczne
§ 1. Stosowalność i wieloznaczność pojęcia „prawo ochrony środowiska" .
§ 2. Ustalenia terminologiczne dotyczące niektórych podstawowych pojęć prawnych: „środowisko", „ochrona środowiska", „uciążliwości" i „zagrożenia"   
1. Pojęcia „środowisko" i „ochrona środowiska"
2. Pojęcia „uciążliwości" i „zagrożenia środowiska"
§ 3. Podstawowe cechy prawa ochrony środowiska
Zagadnienia do dyskusji i pytania kontrolne
Rozdział IV Główne składniki obowiązującego porządku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej regulacji prawnej (u.p.o.ś.)
§ 1. Charakterystyka ogólna wielowarstwowej budowy obowiązującego porządku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska 
§ 2. Główne składniki obowiązującego porządku prawnego ochrony środowiska 
1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
2. Prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony środowiska
2.1. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Zagrożenia zmianami klimatu, spowodowane: emisją substancji toksycznych lub innych substancji, wydzielaniem ciepła (gazów cieplarnianych) w ilościach i stężeniu przekraczających zdolność spis treści woluminpl regeneracyjną środowiska naturalnego
Ochrona mórz i środowiska morskiego przed degradacją, spowodowaną zanieczyszczeniami pochodzącymi z lądu i ze statków oraz zatapianiem odpadów i innych substancji
Ochrona zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem dla zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrona światowego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
Zagadnienia udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, prawa dostępu do informacji oraz dokonywania ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
Uwagi ogólne dotyczące tworzenia warunków do przestrzegania umów międzynarodowych jako źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej
2.2. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej
a) Charakterystyczne cechy ukształtowanego porządku prawnego
b) Główne składniki strukturalne obowiązującego systemu prawnego
c) Proces przystosowawczy polskiego prawodawstwa do wymogów członkowskich UE 
3. Przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 r. (u.p.o.ś.)
4. Przepisy szczególne (lex specialis) regulujące sprawy ochrony środowiska, o których informują normy odsyłające ustawy ogólnej (legi generali) u.p.o.ś. lub które są zawarte w innych ustawach lub ich aktach wykonawczych, regulujących zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 3 i 39 u.p.o.ś.
5. Przepisy odrębne (nazywane też przepisami związkowymi) regulujące sprawy ochrony środowiska
6. Normy techniczne
7. Akty prawa miejscowego
Zagadnienia do dyskusji i pytania kontrolne
Rozdział V Uwagi ogólne na temat ukształtowanego i obowiązującego obecnie polskiego prawa ochrony środowiska oraz wynikające z nich wnioski natury metodycznej co do organizacji procesu dydaktycznego w zakresie ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych
§ 1. Uwagi ogólne na temat ukształtowanego i obowiązującego obecnie polskiego prawa ochrony środowiska
§ 2. Wnioski natury metodycznej co do organizacji procesu dydaktycznego w zakresie ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

Potrzebujesz fakturę VAT?

Na życzenie wystawiamy faktury. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy przesłać drogą e-mailową niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Ile zapłacę za przesyłkę?

Kupując jedną książkę, jej cenę należy zwiększyć o koszt wysyłki podany w rubryce "formy płatności" (nad opisem aukcji po prawej stronie)


Kupując 2 i więcej książek ich łączną cenę należy zwiększyć jednorazowo o:

12 zł (przesyłka ekonomiczna) lub
14 zł (przesyłka priorytetowa) - w przypadku wpłaty na nasze konto

Możesz także skorzystać z opcji wysyłki "za pobraniem"* (płacisz przy odbiorze przesyłki) - prośbę należy przesłać e-mailowo - jeśli mail do nas dotrze potwierdzimy realizację w tej formie - łączna cena zakupu zostanie zwiększona jednorazowo o:

18 zł (przesyłka ekonomiczna)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

16 zł (przesyłka priorytetowa)

boese  ...nie lubisz płacić za wysyłkę? i wcale nie musisz!

jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 180 zł to my w całości pokrywamy koszty przesyłki w przypadku przedpłaty na nasze konto

a jeśli mieszkasz lub bywasz w Krakowie możesz również odebrać książkę osobiście

mapka

Na jakie konto mam wpłacić pieniądze?

Po zakończeniu aukcji otrzymasz e-mail z numerem naszego konta bankowego oraz naszymi danymi.

Czy mogę zmienić adres wysyłki?

Oczywiście! Jeśli adres wysyłki odbiega od przekazanego nam przez Allegro prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila z właściwym adresem (zmiana możliwa jest jedynie e-mailowo i zostaje potwierdzona).

Uwaga!

Zarówno w kierowanej do nas korespondencji, jak i przy wpłacie na konto zawsze podpisuj się swoją nazwą użytkownika Allegro.

Kiedy wyślecie książkę?

Realizacja wysyłki następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie - lecz NIE ZAŁAMUJ SIĘ! zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego.
Jeśli chcesz otrzymać książkę szybko, zawsze możesz zapytać o jej dostępność magazynową w danym dniu:
status.asp?id=6414596&styl=3
(w godz. 8.00-16.00 pon-pt)


Z każdym dniem staramy się poprawiać jakość naszej obsługi i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom :)

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

* nie realizujemy wysyłek za pobraniem osobom bez pełnej aktywacji konta lub z przewagą komentarzy negatywnych

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.