Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii.

WITAM
Mam do sprzedania książke naukową pt "Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik". Pozycja bardzo ciekawa i przydatna np do pisana prac dyplomowyc i magisterskich. gorąco polecam.

1. WSTEP – S. Gumuła
Wprowadzenie oraz podział odnawialnych i niekonwencjonalnych
zródeł energii ........................................................................................................... 23
Odnawialne zródła energii .................................................................................... 24
Niekonwencjonalne zródła energii ...................................................................... 25
2. ENERGIA SŁONECZNA JAKO ZRÓDŁO ENERGII NA ZIEMI –
K. Pytel
2.1. Potencjał energii promieniowania słonecznego ........................................ 29
2.1.1. Słonce jako zródło energii na Ziemi ................................................................ 29
2.1.2. Warunki klimatyczne warunkujace wykorzystanie energii promieniowania
słonecznego ........................................................................................................ 32
2.2. Systemy wykorzystujace energie promieniowania słonecznego ........... 34
2.2.1. Aktywne systemy pozyskiwania energii słonecznej ....................................... 36
2.2.2. Ewolucja budowy i wykorzystania energii promieniowania słonecznego ... 38
2.2.3. Konstrukcja i zastosowania kolektora słonecznego ....................................... 39
2.2.3.1. Kolektor cieczowy ........................................................................................... 40
2.2.3.2. Kolektor płaski ................................................................................................ 40
2.2.3.2.1. Budowa kolektora płaskiego ........................................................................ 41
2.2.3.3. Kolektor skupiajacy ......................................................................................... 43
2.2.3.4. Kolektor pró niowy.......................................................................................... 44
2.2.3.4.1. Budowa kolektora pró niowego ................................................................... 44
2.2.3.5. Kolektor magazynujacy ................................................................................... 45
2.2.3.6. Kolektor powietrzny......................................................................................... 46
2.2.3.7. Staw słoneczny ................................................................................................ 47
2.2.4. Pasywne systemy słoneczne .............................................................................. 48
2.2.4.1. Typowe rozwiazania architektoniczne pasywnych systemów słonecznych ... 49
2.2.4.1.1. System zysków bezposrednich ....................................................................... 49
2.2.4.1.2. System zysków posrednich ............................................................................ 51
2.2.4.1.3. System zysków kompilowanych ..................................................................... 54
2.2.4.2. Dom pasywny................................................................................................... 55
2.3. Zasady projektowania instalacji słonecznych ........................................... 56
2.3.1. Bilans cieplny kolektora ................................................................................... 56
SPIS TRESCI
do ksia;ki pt. „Odnawialne i niekonwencjonalne zródła energii.
Poradnik”
Praca zbiorowa
2.3.2. Lokalizacja kolektora ...................................................................................... 57
2.3.3. Kosztorys produkcji energii ze słonca ............................................................ 58
2.3.4. Projekt instalacji słonecznej ............................................................................ 59
2.3.4.1. Zało enia wstepne projektu instalacji ............................................................ 60
2.3.4.2. Okreslenie wymaganej powierzchni kolektorów ............................................ 61
2.3.4.3. Projekty układu hybrydowego opartego o kolektory słoneczne ..................... 62
2.3.4.3.1. Projekt 1 układu hybrydowego opartego o kolektory słoneczne .................. 63
2.3.4.3.2. Projekt 2 układu hybrydowego opartego o kolektory słoneczne .................. 64
2.3.4.3.3. Projekt 3 układu hybrydowego opartego o kolektory słoneczne .................. 64
2.3.4.3.4. Wady układu hybrydowego opartego o kolektory słoneczne ........................ 65
2.3.4.3.5. Aspekt ekonomiczny – instalacja centralna .................................................. 66
2.3.4.3.6. Aspekt ekonomiczny – instalacja skojarzona ................................................ 67
2.3.5. Przeglad dostepnych na rynku gotowych instalacji słonecznych ................. 68
2.3.5.1. Konstrukcja z zasobnikiem jednowymiennikowym ....................................... 68
2.3.5.2. Konstrukcja z podgrzewaczem dwuwymiennikowym .................................... 69
2.3.5.3. Konstrukcja z dwoma zasobnikami podłaczonymi osobno do kolektorów
i do pieca c.o. .................................................................................................. 75
2.3.5.4. Konstrukcja instalacji solarnej do podgrzewania wody w basenie ............... 75
2.4. Magazynowanie energii z instalacji słonecznych ..................................... 78
2.5. Mo;liwosci rozwoju instalacji słonecznych ............................................... 79
2.6. Podsumowanie .................................................................................................. 80
Literatura do rozdziału 2 .............................................................................................. 83
3. FOTOWOLTAIKA – J. Chojnacki
3.1. Wstep .................................................................................................................. 89
3.2. Promieniowanie słoneczne ............................................................................. 89
3.2.1. Stała słoneczna a bilans energetyczny promieniowania na powierzchni
Ziemi .................................................................................................................. 90
3.2.2. Masa optyczna atmosfery oraz modyfikacja widma słonecznego przy
przejsciu przez atmosfere ................................................................................ 93
3.2.3. Masa optyczna atmosfery ................................................................................ 93
3.2.4. Rozkład widmowy promieniowania słonecznego ........................................... 94
3.2.5. Promieniowanie słoneczne na powierzchni Ziemi ......................................... 95
3.3. Fizyczne podstawy działania ogniw słonecznych ..................................... 96
3.3.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 96
3.3.2. Złacze p-n .......................................................................................................... 99
3.3.3. Charakterystyka pradowo-napieciowa fotoogniwa ....................................... 102
3.3.4. Model ogniwa słonecznego ............................................................................... 105
3.4. Własnosci ogniw fotowoltaicznych .............................................................. 108
3.4.1. Połaczenia ogniw fotowoltaicznych i ich własciwosci .................................... 109
3.4.2. Wpływ warunków eksploatacji na własciwosci ogniw słonecznych ............. 110
3.4.3. Wpływ nate;enia promieniowania słonecznego ............................................. 110
3.4.4. Wpływ temperatury ......................................................................................... 111
3.5. Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych ................................. 112
3.5.1. Ogniwa z krzemu monolitycznego .................................................................. 112
3.5.2. Ogniwa polikrystaliczne .................................................................................. 113
3.5.3. Ogniwa z krzemu amorficznego ...................................................................... 113
3.5.4. Ogniwa cienkowarstwowe ............................................................................... 114
3.6. Struktury systemów fotowoltaicznych ........................................................ 115
3.6.1. Systemy autonomiczne albo wydzielone ......................................................... 117
3.6.1.1. Systemy sprze one bezposrednio .................................................................... 117
3.6.1.2. Systemy fotowoltaiczne z magazynem energii ............................................... 119
3.6.1.3. Systemy autonomiczne z magazynem energii i regulatorem ładowania ....... 120
3.6.1.4. Systemy dołaczone do sieci energetycznej ...................................................... 125
3.6.1.4.1. Konfiguracja wysokonapieciowa .................................................................. 127
3.6.1.4.2. Konfiguracja strunowa ................................................................................. 128
3.6.2. Magazynowanie energii w systemach fotowoltaicznych ............................... 129
3.6.3. Kontrolery ładowania akumulatorów ............................................................ 134
3.6.4. Falowniki ........................................................................................................... 136
3.6.5. Adaptery impedancji ........................................................................................ 137
3.7. Klasyfikacja systemów fotowoltaicznych ze wzgledu na sledzenie
Słonca ................................................................................................................. 137
3.7.1. Instalacje stacjonarne ...................................................................................... 138
3.7.2. Instalacje nada;ne ............................................................................................ 139
3.8. Szacowanie energii i kierunku promieniowania słonecznego docierajacego
do powierzchni dowolnie usytuowanej ...................................... 139
3.9. Nada;ne systemy fotowoltaiczne .................................................................. 143
3.9.1. Klasyfikacja konstrukcji nosnych ze wzgledu na sposób mocowania baterii
słonecznych ....................................................................................................... 143
3.9.2. Metody sterowania systemami nada;nymi ..................................................... 145
3.9.2.1. Sterowanie w układzie otwartym .................................................................... 145
3.9.2.2. Sterowanie w układzie zamknietym ............................................................... 145
3.9.2.3. Układ hybrydowy ............................................................................................ 145
3.10. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych .............................................. 146
3.10.1. Wymiarowanie i symulacja pracy autonomicznego systemu fotowoltaicznego
.................................................................................................................. 146
3.10.2. Przybli;ona metoda projektowania autonomicznych systemów fotowoltaicznych
z magazynem energii ........................................................................ 155
3.11. Fotowoltaiczna stacja doswiadczalna ....................................................... 160
Literatura do rozdziału 3 .............................................................................................. 164
4. ENERGIA GEOTERMALNA
4.1. Wody geotermalne – P. Długosz .................................................................... 167
4.1.1. Wystepowanie wód termalnych w skorupie ziemskiej .................................. 167
4.1.1.1. Geologiczne warunki wystepowania wód termalnych ................................... 167
4.1.1.2. Klasyfikacja wód termalnych ......................................................................... 169
4.1.1.3. Lokalizacja obszarów geotermalnych na swiecie .......................................... 169
4.1.1.4. Wystepowanie rejonów z wodami termalnymi w Polsce ................................ 170
4.1.2. Hydrogeologiczne i termiczne własciwosci skał ............................................. 173
4.1.2.1. Scisliwosc skał ................................................................................................. 174
4.1.2.2. Pojemnosc cieplna........................................................................................... 174
4.1.2.3. Przewodnosc cieplna ....................................................................................... 175
4.1.2.4. Wymiana ciepła w zło ach............................................................................... 175
4.1.3. Własnosci fizyczne oraz skład chemiczny wód termalnych .......................... 176
4.1.3.1. Własnosci fizyczne wód termalnych ............................................................... 176
4.1.3.1.1. Gestosc ......................................................................................................... 177
4.1.3.1.2. Lepkosc ......................................................................................................... 177
4.1.3.1.3. Scisliwosc ..................................................................................................... 178
4.1.3.2. Wystepowanie gazów w wodach termalnych ................................................. 179
4.1.3.3. Skład chemiczny wód termalnych .................................................................. 180
4.1.4. Zasady projektowania i wykonywania otworów geotermalnych ................. 182
4.1.4.1. Konstrukcja otworów geotermalnych ............................................................ 182
4.1.4.2. Testy i pomiary wykonywane w otworach ...................................................... 184
4.1.5. Metody interpretacji testów pomiarowych dla oceny parametrów zbiorników
wód termalnych ........................................................................................ 186
4.1.5.1. Modele interpretacyjne w badaniach hydrogeologicznych ........................... 186
4.1.5.1.1. Model zło a jednorodnego ........................................................................... 186
4.1.5.1.2. Model zło a o podwójnej porowatosci ......................................................... 187
4.1.5.1.3. Model zło a o podwójnej przepuszczalnosci ................................................ 187
4.1.5.1.4. Charakterystyka dopływu wody do otworu .................................................. 187
4.1.5.2. Matematyczne podstawy interpretacji testów ................................................. 189
4.1.5.2.1. Równania izotermicznego przepływu cieczy ................................................. 189
4.1.5.2.2. Straty hydrauliczne – skin efekt .................................................................... 191
4.1.5.2.3. Pojemnosc magazynowa otworu .................................................................. 193
4.1.5.3. Wpływ niejednorodnosci zło a na dopływ do otworu .................................... 194
4.1.5.4. Diagnostyka modelu zło owego ..................................................................... 194
4.1.5.5. Metodyka interpretacji testów hydrodynamicznych ....................................... 197
4.1.5.5.1. Jednostopniowy test spadku/odbudowy cisnienia ......................................... 197
4.1.5.5.2. Analiza testu w oparciu o wykresy charakterystyczne .................................. 198
4.1.5.5.3. Analiza testu z u yciem krzywych wzorcowych ............................................ 198
4.1.5.5.4. Testy interferencyjno-pulsacyjne .................................................................. 199
4.1.5.6. Zasoby wód termalnych i energii geotermalnej ............................................. 202
4.1.5.7. Zasoby energetyczne systemów geotermalnych ............................................. 203
4.1.5.8. Obliczenia czasu przebicia frontu chłodnego ................................................ 204
4.1.5.9. Modele matematyczne stosowane w okreslaniu zasobów wód termalnych ........ 205
4.1.6. Jywotnosc inwestycji geotermalnych ............................................................. 207
4.1.6.1. Czas ycia zło a geotermalnego ..................................................................... 207
4.1.6.2. 8ywotnosc otworów geotermalnych ............................................................... 208
4.1.7. Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej oraz opis systemów
ciepłowniczych wykorzystujacych energie geotermalna na przykładzie
Zakopanego i Stargardu Szczecinskiego ............................................... 209
4.1.7.1. Geotermia Podhalanska ................................................................................. 209
4.1.7.2. Geotermia Stargard ........................................................................................ 213
4.1.8. Specyfika systemów ciepłowniczych wykorzystujacych energie geotermalna
................................................................................................................ 215
Literatura do rozdziału 4.1 ........................................................................................... 218
4.2. Pompy ciepła – A. Buczek, T. Telejko............................................................. 221
4.2.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 221
4.2.2. Podstawy teoretyczne ....................................................................................... 221
4.2.3. Zasada działania spre;arkowej pompy ciepła ............................................... 225
4.2.4. Zasada działania absorpcyjnej pompy ciepła ................................................ 227
4.2.5. Dolne zródła ciepła ........................................................................................... 229
4.2.5.1. Powietrze atmosferyczne ................................................................................ 230
4.2.5.2. Woda ............................................................................................................... 231
4.2.5.3. Grunt ............................................................................................................... 233
4.2.5.4. Energia promieniowania słonecznego ........................................................... 236
4.2.5.5. Sztuczne zródła ciepła .................................................................................... 237
4.2.6. Czynniki robocze .............................................................................................. 237
4.2.7. Klasyfikacja pomp ciepła w aspekcie rodzaju nosników ciepła ................... 239
4.2.8. Elementy konstrukcyjne spre;arkowych pomp ciepła .................................. 239
4.2.9. Sposoby współpracy pomp ciepła z układami odbierajacymi ciepło ........... 241
4.2.9.1. Układy monowalentne .................................................................................... 242
4.2.9.2. Układy biwalentne .......................................................................................... 244
4.2.10. Zasady doboru mocy cieplnej pompy ciepła ................................................ 249
4.2.11. Koszty zastosowania pompy ciepła ............................................................... 252
Literatura do rozdziału 4.2 ........................................................................................... 255
5. ENERGIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH – A.Bojarski, T. Gadomski
5.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 259
5.2. Ogólna charakterystyka wykorzystania energii wodnej ........................ 259
5.2.1. Moc i energia wodna ........................................................................................ 259
5.2.2. Spad ................................................................................................................... 260
5.2.3. Przepływy .......................................................................................................... 261
5.2.4. Sprawnosc elektrowni wodnej ......................................................................... 262
5.2.5. Kataster energii wodnej ................................................................................... 263
5.2.6. Obliczenia hydroenergetyczne ........................................................................ 263
5.2.7. Praca elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym ..................... 264
5.3. Podział elektrowni wodnych ......................................................................... 266
5.3.1. Kryteria podziału ............................................................................................. 266
5.3.2. Elektrownie przepływowe ................................................................................ 266
5.3.2.1. Charakterystyka elektrowni ............................................................................ 266
5.3.2.2. Zasady obliczen hydroenergetycznych ........................................................... 269
5.3.3. Elektrownie przyzbiornikowe ......................................................................... 271
5.3.4. Elektrownie przyzbiornikowe z dopompowaniem ........................................ 273
5.3.5. Elektrownie pompowe ...................................................................................... 274
5.4. Konstrukcje budowlane elektrowni wodnych .......................................... 275
5.4.1. Czynniki decydujace o rozwiazaniach konstrukcji elektrowni wodnej ....... 275
5.4.2. Elektrownie o niskim spadzie .......................................................................... 276
5.4.2.1. Charakterystyka ogólna ................................................................................. 276
5.4.2.2. Usytuowanie elektrowni ................................................................................. 280
5.4.2.3. Ujecia wody ..................................................................................................... 281
5.4.2.4. Doprowadzenie wody do elektrowni ............................................................... 282
5.4.3. Elektrownie wodne o srednim i wysokim spadzie ......................................... 283
5.4.4. Przepławki dla ryb ........................................................................................... 289
5.4.4.1. Lokalizacja urzadzen słu acych do migracji ryb i wykorzystywanie wabiacego
pradu wody ............................................................................................. 289
5.4.4.2. Ochrona ryb przed turbinami elektrowni wodnych ....................................... 291
5.4.4.3. Ocena funkcjonowania urzadzen słu acych do migracji ryb ........................ 291
5.4.4.4. Typowe przyczyny wadliwego działania urzadzen słu acych do migracji ryb . 292
5.4.4.5. Projektowanie urzadzen słu acych do migracji ryb ....................................... 292
5.5. Wyposa;enie elektromechaniczne elektrowni wodnych ........................ 293
5.5.1. Podstawowe informacje o turbozespołach ..................................................... 293
5.5.2. Ogólna charakterystyka turbin wodnych ...................................................... 294
5.5.2.1. Podział turbin ................................................................................................. 294
5.5.2.2. Zasady projektowania i podobienstwo turbin ................................................ 295
5.5.2.3. Wyró nik szybkobie nosci .............................................................................. 296
5.5.2.4. Charakterystyki turbin ................................................................................... 297
5.5.2.5. Regulacja turbin ............................................................................................. 301
5.5.3. Współczesnie stosowane typy turbin wodnych .............................................. 302
5.5.3.1. Turbina Peltona .............................................................................................. 302
5.5.3.2. Turbina Francisa ........................................................................................... 303
5.5.3.3. Turbina Kaplana ............................................................................................ 305
5.5.3.4. Turbina Deriaza ............................................................................................. 306
5.5.4. Turbozespoły pompowe ................................................................................... 307
5.6. Potencjał hydroenergetyczny rzek i jego wykorzystanie ....................... 308
5.6.1. Potencjał energetyczny rzek swiata i jego wykorzystanie ............................. 308
5.6.2. Potencjał energetyczny rzek Polski i jego wykorzystanie ............................. 315
5.6.3. Udział energii z elektrowni wodnych Polski w systemie energetycznym
kraju .................................................................................................................. 322
5.7. Podstawowe uwarunkowania srodowiskowe i przyrodnicze przy
projektowaniu, realizacji i eksploatacji elektrowni wodnych ............... 325
5.7.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 325
5.7.2. Zagadnienia formalno-prawne ........................................................................ 326
Literatura do rozdziału 5 .............................................................................................. 327
6. ENERGIA WIATRU – T. Knap
6.1 Wiatr jako zjawisko fizyczne .......................................................................... 331
6.2 Podstawowe charakterystyki wiatru ............................................................ 332
6.2.1. Rozkłady predkosci wiatru w funkcji wysokosci nad powierzchnia gruntu 332
6.2.2. Rozkład gestosci mocy strumienia powietrza w funkcji wysokosci ............. 334
6.2.3. Porywy wiatru, turbulencja atmosferyczna ................................................... 336
6.2.4. Srednioroczna predkosc wiatru i jej rozkład ................................................. 336
6.2.5. Energetyczna wydajnosc EW w zale;nosci od Vsh oraz Vo ........................... 339
6.3. Ocena zasobów energii wiatru w Polsce ..................................................... 340
6.3.1. Przyjete kryteria oraz ocena zasobów energii wiatru w Polsce .................... 340
6.3.2. Mapy sredniorocznej predkosci wiatru oraz kwartalne (sezonowe)
w Polsce ............................................................................................................. 341
6.3.3. Wieloletnie zmiany sredniorocznych predkosci wiatru ................................ 344
6.3.4. Zalecenia dotyczace doboru miejsc pod elektrownie wiatrowa .................... 346
6.4. Pomiar podstawowych parametrów wiatru dla potrzeb energetyki
wiatrowej ........................................................................................................... 349
6.4.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 349
6.4.2. Raport roczny z pomiarów predkosci i kierunku wiatru za okres np. od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. w miejscowosci X, dla punktu
pomiarowego znajdujacego sie na wysokosci np. 20, 40, 60 m n.p.g. ........... 350
6.4.3. Mikrokomputerowy przetwornik predkosci i kierunku wiatru pwm-02 .... 351
6.5. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Przykłady rozwiazan
konstrukcyjnych .............................................................................................. 352
6.5.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 352
6.5.2. Podstawowe parametry i charakterystyki EW .............................................. 352
6.6. Regulacja mocy EW i predkosci obrotowej wirnika ............................... 356
6.6.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 356
6.7. Opis konstrukcji EW ...................................................................................... 360
6.7.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 360
6.7.2. Opis EW o pionowej osi obrotu ....................................................................... 360
6.7.3. Opis EW o poziomej osi obrotu ....................................................................... 361
6.8. Projektowanie i dobór układu przepływowego elektrowni wiatrowej
....................................................................................................................... 368
6.8.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 368
6.8.2. Wirnik EW o poziomej osi obrotu .................................................................. 369
6.8.2.1. Liczba łopat wirnika EW ................................................................................ 369
6.8.2.2. Moment yroskopowy wirnika EW ................................................................. 369
6.8.3. Geometria i konstrukcja łopat wirnika EW ................................................... 372
6.8.4. Charakterystyka wirników EW ...................................................................... 373
6.8.5. Sposób doboru parametrów geometrycznych i ruchowych EW .................. 375
6.8.6. Okreslenie obcia;en normalnych i granicznych EW ..................................... 378
6.8.6.1. Projektowe obcia enia EW ............................................................................. 378
6.8.6.2. Projektowe warunki wiatrowe wg IEC .......................................................... 379
6.8.7. Obcia;enia dynamiczne generowane opływem elementów EW ................... 382
6.8.7.1. Czestotliwosc drgan własnych konstrukcji EW ............................................. 384
6.8.7.2. Poziom hałasu EW ......................................................................................... 385
Literatura do rozdziału 6 .............................................................................................. 385
7. ENERGIA BIOMASY
7.1. Tło polityczno-ekonomiczne istotne dla podejmowania decyzji
inwestycyjnych w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy –
A. Guła, A. Barcik, A. Figórski, P. Wajss ...................................................... 389
7.1.1. Dlaczego przeznacza sie srodki publiczne na wsparcie projektów energetycznego
wykorzystania biomasy? .................................................................. 389
7.1.1.1. Uwagi wstepne ................................................................................................ 389
7.1.1.2. Efekt Cieplarniany – Globalne zmiany klimatyczne ..................................... 391
7.1.1.3. Zrównowa ony Rozwój Energetyczny ............................................................ 393
7.1.2. Wybrane aspekty globalne .............................................................................. 394
7.1.3. Perspektywa Unijna ......................................................................................... 395
7.1.4. Biomasa jako zródło energii odnawialnej w Polsce ....................................... 398
7.1.5. Dyrektywa 2001/77/WE. Problem współspalania biomasy z weglem .......... 400
7.1.6. Dyrektywa 2003/30/WE. Problem biopaliw ................................................... 403
7.1.7. Dyrektywa 2006/32/WE ................................................................................... 404
7.1.8. Biogaz – niewykorzystany potencjał ............................................................... 405
7.1.9. Propozycja dla Polski ....................................................................................... 407
7.1.10. Polskie regulacje prawne ............................................................................... 408
Literatura do rozdziału 7.1 ........................................................................................... 412
7.2. Biopaliwa stałe – Z. Bebenek .......................................................................... 415
7.2.1. Definicje ............................................................................................................ 415
7.2.2. Biomasa — własciwosci fizykochemiczne ....................................................... 416
7.2.2.1. Budowa funkcjonalna substancji roslinnej ................................................... 416
7.2.2.2. Podział ze wzgledu na skład chemiczny substancji biomasowej ................... 417
7.2.3. Biomasa stała jako nosnik energii ................................................................... 419
7.2.3.1. Wilgotnosc, gestosc i wartosc opałowa .......................................................... 421
7.2.3.2. Zawartosc czesci lotnych ................................................................................ 423
7.2.3.3. Substancja mineralna w biomasie ................................................................. 424
7.2.3.3.1. Typowy skład nieorganicznych elementów w roslinach energetycznych ...... 426
7.2.4. Biomasa stała — rosliny energetyczne ........................................................... 428
7.2.4.1. Drewno ............................................................................................................ 428
7.2.4.1.1. Drewno kawałkowe ...................................................................................... 430
7.2.4.1.2. Trociny ......................................................................................................... 431
7.2.4.1.3. Wióry ............................................................................................................ 431
7.2.4.1.4. Zrebki drzewne ............................................................................................. 431
7.2.4.1.5. Kora ............................................................................................................. 432
7.2.4.1.6. Brykiet drzewny ............................................................................................ 433
7.2.4.1.7. Pelety drzewne .............................................................................................. 433
7.2.4.2. Słoma i siano .................................................................................................. 435
7.2.5. Podsumowanie .................................................................................................. 437
Literatura do rozdziału 7.2 ........................................................................................... 438
7.3. Zgazowanie biomasy – S. Porada .................................................................. 441
7.3.1. Podstawy teoretyczne procesów zgazowania ................................................. 441
7.3.1.1. Zgazowanie powietrzem .................................................................................. 443
7.3.1.2. Zgazowanie mieszanina powietrza i pary wodnej .......................................... 444
7.3.1.3. Zgazowanie para wodna ................................................................................. 445
7.3.1.4. Zgazowanie wodorem ..................................................................................... 445
7.3.2. Wpływ najwa;niejszych parametrów procesu na szybkosc zgazowania
i skład produkowanego gazu ........................................................................... 446
7.3.3. Podział metod zgazowania ............................................................................... 448
7.3.4. Charakterystyka poszczególnych metod zgazowania z uwzglednieniem rodzaju
zło;a i produkowanego gazu ................................................................. 449
7.3.5. Technologie zgazowania biomasy ................................................................... 452
7.3.5.1. Technologie zgazowania w generatorach ze zło em fluidalnym ................... 453
7.3.5.1.1. Metoda Foster-Wheeler z cyrkulujacym zło em fluidalnym ......................... 453
7.3.5.1.2. Metoda LT – CFB (Low Temperature Circulating Fluidised Bed) .............. 454
7.3.5.1.3. Proces Renugas – zgazowanie biomasy w zło u fluidalnym ze stałym nosnikiem
ciepła .................................................................................................... 455
7.3.5.2. Technologie zgazowania w generatorach ze zło em stałym (ruchomym) ..... 456
7.3.5.2.1. Zgazowanie biomasy w dwustopniowym, współpradowym reaktorze Viking ...... 456
7.3.5.2.2. Zgazowanie biomasy w zło u stałym w zgazowarce pirolitycznej EKOD ......... 457
7.3.5.3. Inne technologie zgazowania biomasy ........................................................... 459
7.3.6. Procesy oczyszczanie gazu ze zgazowania biomasy ....................................... 460
7.3.6.1. Procesy oczyszczania niskotemperaturowego ................................................ 460
7.3.6.2. Procesy oczyszczania wysokotemperaturowego ............................................. 462
Literatura do rozdziału 7.3 ........................................................................................... 463
7.4. Biopaliwa ciekłe na bazie biomasy – J. Wolszczak .................................... 467
7.4.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 467
7.4.2. Benzyny, biokomponenty i biopaliwa ciekłe do silników o zapłonie iskrowym
................................................................................................................... 468
7.4.2.1. Definicje .......................................................................................................... 468
7.4.2.2. Charakterystyka benzyn stosowanych do silników o zapłonie iskrowym ...... 469
7.4.2.2.1. Rodzaje krajowej benzyny bezołowiowej ...................................................... 469
7.4.2.2.2. Charakterystyka jakosciowa benzyn ............................................................. 470
7.4.2.3. Wpływ własciwosci benzyn na prawidłowa prace silnika i emisje zwiazków
toksycznych ..................................................................................................... 471
7.4.2.3.1. Liczba oktanowa ........................................................................................... 471
7.4.2.3.2. Lotnosc ......................................................................................................... 472
7.4.2.3.3. Zawartosc siarki ........................................................................................... 473
7.4.2.3.4. Zawartosc olefin ........................................................................................... 473
7.4.2.3.5. Zawartosc weglowodorów aromatycznych ................................................... 474
7.4.2.3.6. Stabilnosc chemiczna ................................................................................... 474
7.4.2.3.7. Korozja ......................................................................................................... 474
7.4.2.3.8. Zawartosc organicznych zwiazków zawierajacych tlen ................................ 474
7.4.2.4. Biokomponenty i biopaliwa ciekłe stosowane do silników o zapłonie iskrowym
................................................................................................................. 475
7.4.2.4.1. Bioetanol ...................................................................................................... 476
7.4.2.5. Wpływ bioetanolu na parametry eksploatacyjne benzyn ............................... 477
7.4.2.5.1. Liczba oktanowa mieszanek benzyna-etanol ................................................ 478
7.4.2.5.2. Lotnosc benzyn alkoholizowanych ................................................................ 478
7.4.2.5.3. Wartosc energetyczna ................................................................................... 478
7.4.2.5.4. Rozpuszczalnosc wody................................................................................... 479
7.4.2.5.5. Korozja i kompatybilnosc materiałowa ........................................................ 480
7.4.3. Produkcja bioetanolu ....................................................................................... 480
7.4.3.1. Biomasa roslinna – zródło weglowodanów .................................................... 480
7.4.3.2. Charakterystyka weglowodanów .................................................................... 481
7.4.3.3. Fermentacja etanolowa glukozy .................................................................... 481
7.4.3.3.1. Czynniki wpływajace na proces fermentacji etanolowej .............................. 483
7.4.3.3.2. Metody fermentacji etanolowej .................................................................... 483
7.4.3.4. Biorafinerie ..................................................................................................... 483
7.4.3.5. Charakterystyka surowców ............................................................................ 484
7.4.3.5.1. Sacharoza ..................................................................................................... 485
7.4.3.5.2. Skrobia ......................................................................................................... 485
7.4.3.5.3. Lignoceluloza ............................................................................................... 487
7.4.3.6. Mikroorganizmy fermentacji etanolowej ....................................................... 488
7.4.3.6.1. Dro d e ......................................................................................................... 488
7.4.3.6.2. Bakterie ........................................................................................................ 488
7.4.3.6.3. Enzymy hydrolityczne ................................................................................... 488
7.4.3.7. Produkcja etanolu z surowców skrobiowych ................................................. 489
7.4.3.7.1. Wstepne przygotowanie surowców skrobiowych .......................................... 489
7.4.3.7.2. Mokry sposób obróbki ziarna ....................................................................... 489
7.4.3.7.3. Suchy sposób obróbki ziarna ........................................................................ 491
7.4.3.7.4. Parowanie .................................................................................................... 491
7.4.3.7.5. Upłynnianie i hydroliza ................................................................................ 491
7.4.3.7.6. Fermentacja ................................................................................................. 493
7.4.3.7.7. Odzysk etanolu ............................................................................................. 493
7.4.3.7.8. Utylizacja wywaru gorzelnianego ................................................................ 493
7.4.3.8. Produkcja bioetanolu z lignocelulozy ............................................................ 494
7.4.3.8.1. Metody biokonwersji celulozy do etanolu ..................................................... 494
7.4.3.8.2. Technologia Iogen wytwarzania etanolu z lignocelulozy ............................. 495
7.4.3.9. Innowacje w technologii produkcji bioetanolu ............................................. 496
7.4.3.10. Kierunki wykorzystania bioetanolu paliwowego ......................................... 498
7.4.3.10.1. Paliwo E-85 ................................................................................................ 498
7.4.3.10.2. Eter etylo-tert-butylowy, ETBE .................................................................. 499
7.4.4. Charakterystyka paliw ciekłych do silników o zapłonie samoczynnym ...... 500
7.4.4.1. Omówienie znaczenia własciwosci fizykochemicznych oleju napedowego ... 502
7.4.4.1.1. Własciwosci niskotemperaturowe ................................................................. 503
7.4.4.1.2. Liczba cetanowa i indeks cetanowy .............................................................. 503
7.4.4.1.3. Lepkosc ......................................................................................................... 504
7.4.4.1.4. Gestosc ......................................................................................................... 504
7.4.4.1.5. Temperatura zapłonu oleju napedowego ...................................................... 504
7.4.4.1.6. Zawartosc zanieczyszczen mechanicznych ................................................... 505
7.4.4.1.7. Zawartosc wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych (WWA) ... 505
7.4.4.1.8. Skład frakcyjny ............................................................................................. 505
7.4.4.1.9. Pozostałosc po spopieleniu oraz pozostałosc po koksowaniu ...................... 505
7.4.4.1.10. Zawartosc siarki ......................................................................................... 506
7.4.4.1.11. Smarnosc .................................................................................................... 506
7.4.4.1.12. Odpornosc na utlenianie ............................................................................ 506
7.4.4.1.13. Zawartosc wody .......................................................................................... 506
7.4.5. Biokomponenty i biopaliwa ciekłe do silników o zapłonie samoczynnym ... 507
7.4.6. Oleje roslinne .................................................................................................... 511
7.4.6.1. Budowa i własciwosci fizykochemiczne olejów roslinnych ........................... 511
7.4.6.2. Pozyskiwanie oleju z nasion ........................................................................... 514
7.4.6.3. Rafinacja oleju ............................................................................................... 516
7.4.6.4. Olej rzepakowy jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym ............. 517
7.4.6.5. Transestryfikacja olejów roslinnych .............................................................. 519
7.4.6.5.1. Mechanizm procesu transestryfikacji ........................................................... 519
7.4.6.5.2. Czynniki wpływajace na proces transestryfikacji.......................................... 520
7.4.6.5.3. Wymagania jakosciowe dla reagentów i katalizatorów ................................ 520
7.4.7. Przemysłowe technologie produkcji biodiesla. Procesy produkcji biodiesla .. 522
7.4.7.1. Przygotowanie surowca .................................................................................. 524
7.4.7.2. Transestryfikacja ............................................................................................ 524
7.4.7.3. Postepowanie z faza estrowa .......................................................................... 525
7.4.7.3.1. Oczyszczanie estru surowego ........................................................................ 525
7.4.7.3.2. Metody mokre ............................................................................................... 525
7.4.7.3.3. Metody suche ................................................................................................ 525
7.4.7.4. Odzysk metanolu ............................................................................................. 525
7.4.7.5. Przeróbka fazy glicerynowej i zagospodarowanie gliceryny ......................... 526
7.4.7.6. Scieki ............................................................................................................... 526
Literatura do rozdziału 7.4 ........................................................................................... 527
8. ENERGETYKA WODOROWA – P. Tomczyk
8.1. Wprowadzenie .................................................................................................. 535
8.2. Wodór jako wtórny nosnik energii .............................................................. 536
8.2.1. Charakterystyka wodoru jako paliwa ............................................................ 536
8.2.2. Wytwarzanie wodoru ....................................................................................... 539
8.2.2.1. Konwersja paliw weglowodorowych .............................................................. 541
8.2.2.1.1. Reforming parowy ........................................................................................ 541
8.2.2.1.2. Półspalanie zwiazków weglowych bogatych w wodór .................................. 544
8.2.2.1.3. Konwersja autotermiczna ............................................................................ 545
8.2.2.2. Zgazowanie wegla ........................................................................................... 546
8.2.2.2.1. Parowe zgazowanie wegla ........................................................................... 546
8.2.2.2.2. Wodór z gazu koksowniczego ....................................................................... 548
8.2.2.3. Otrzymywanie wodoru z biomasy ................................................................... 549
8.2.2.3.1. Biogaz ........................................................................................................... 550
8.2.2.3.2. Gaz syntezowy ze zgazowania biomasy ........................................................ 551
8.2.2.4. Elektroliza wody ............................................................................................. 551
8.2.2.5. Termiczny rozkład wody ................................................................................. 557
8.2.2.6. Inne technologie wytwarzania wodoru .......................................................... 560
8.2.2.7. Oczyszczanie wodoru ...................................................................................... 561
8.2.2.8. Koszt paliwa wodorowego ............................................................................... 562
8.2.3. Magazynowanie i transport wodoru ............................................................... 564
8.2.3.1. Zbiorniki cisnieniowe ..................................................................................... 564
8.2.3.2. Skraplanie i magazynowanie skroplonego wodoru ....................................... 566
8.2.3.3. Magazynowanie wodoru w postaci wodorków metali .................................... 567
8.2.3.3.1. Wodorki uwalniajace wodór w reakcjach odwracalnych ............................. 567
8.2.3.3.2. Wodorki uwalniajace wodór w reakcjach nieodwracalnych ........................ 569
8.2.3.4. Wodór zwiazany fizycznie ............................................................................... 570
8.2.3.5. Wodór zwiazany chemicznie ........................................................................... 570
8.2.3.6. Porównanie technologii magazynowania wodoru ......................................... 571
8.3. Energetyczne wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych ........... 573
8.3.1. Zasada działania ogniwa paliwowego ............................................................. 574
8.3.2. Budowa ogniwa paliwowego ............................................................................ 578
8.3.3. Rodzaje ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych ........................................ 581
8.3.4. Sprawnosc konwersji w ogniwie paliwowym ................................................. 586
8.3.4.1. Napiecie odwracalne ogniwa ......................................................................... 586
8.3.4.2. Napiecie obcia onego ogniwa ........................................................................ 587
8.3.4.2.1. Polaryzacja aktywacyjna .............................................................................. 588
8.3.4.2.2. Polaryzacja ste eniowa ................................................................................ 589
8.3.4.2.3. Polaryzacja omowa ...................................................................................... 590
8.3.4.2.4. Polaryzacja całkowita .................................................................................. 591
8.3.4.3. Sprawnosc konwersji pojedynczego ogniwa paliwowego .............................. 593
8.3.4.4. Sprawnosc systemu ze stosem ogniw paliwowych ......................................... 594
8.3.5. Współczesne zastosowania ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych ......... 596
8.3.5.1. Zastosowanie ogniw paliwowych w systemach energetycznych .................... 597
8.3.5.1.1. Generatory stacjonarne ................................................................................ 597
8.3.5.1.2. Ogniwa paliwowe jako domowe generatory energii elektrycznej i ciepła ......... 601
8.3.5.2. Zastosowanie ogniw paliwowych w samochodach ........................................ 603
8.3.5.3. Przenosne systemy ogniw paliwowych ........................................................... 605
8.3.5.4. Zastosowania militarne .................................................................................. 607
8.3.5.5. Inne, niszowe zastosowania ogniw paliwowych ............................................ 608
8.3.6. Ogniwa paliwowe niezasilane bezposrednio wodorem .................................. 608
8.4. Perspektywy rozwojowe w energetyce wodorowej .................................. 610
Literatura do rozdziału 8 .............................................................................................. 610
9. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
– T. Pajak
9.1. Wprowadzenie, istota odzysku energii z odpadów................................... 617
9.2. Realia i uwarunkowania pozyskiwania energii z odpadów w Polsce .. 618
9.2.1. Odzysk energii z odpadów a pozostałe cele gospodarki odpadami
komunalnymi .................................................................................................. 620
9.2.2. Zarys rozwoju projektów budowy spalarni w Polsce .................................... 621
9.2.3. Realia wdra;ania projektów spalarni ............................................................. 623
9.3. Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce – projekty budowy .......... 627
9.3.1. Estymacja zakresu niezbednej wydajnosci i ilosci spalarni odpadów ......... 627
9.3.2. Estymacja niezbednej wydajnosci spalarni odpadów inna metoda ............. 629
9.3.3. Podsumowanie wyników analizy niezbednej wydajnosci spalarni odpadów ... 629
9.3.4. Aktualne projekty budowy spalarni odpadów komunalnych w polskich
miastach ............................................................................................................ 630
9.3.5. Stopien zaawansowania projektów budowy spalarni odpadów, preferowana
technologia ............................................................................................. 632
9.4. Instalacje termicznego przekształcania odpadów w krajach UE ......... 633
9.5. Podstawowe uwarunkowania zwiazane z odzyskiem energii w spalarniach
odpadów ............................................................................................ 638
9.5.1. Uwarunkowania prawne – redukcja odpadów ulegajacych biodegradacji
a metody termiczne .......................................................................................... 638
9.5.2. Aspekty prawne odzysku z odpadów energii traktowanej jako OZE .......... 640
9.5.3. Pozostałe uwarunkowania – rola i miejsce spalarni w systemie gospodarki
odpadami ................................................................................................ 643
9.5.3.1. Wielkosc gminy, miasta czy regionu a budowa spalarni ............................... 645
9.5.3.2. Pozostałe uwarunkowania .............................................................................. 646
9.6. Technologie instalacji termicznego przekształcania odpadów
komunalnych .................................................................................................... 648
9.6.1. Konwencjonalne technologie termicznego przekształcania odpadów
komunalnych – tendencje rozwojowe ............................................................. 648
9.6.1.1. Przykład technologii SYNCOM® .................................................................. 651
9.6.2. Parametry emisyjne współczesnych spalarni odpadów ................................ 653
9.6.3. Alternatywne technologie termicznego przekształcania odpadów ............... 654
9.7. Bezpieczenstwo ekologiczne ze strony spalarni odpadów ...................... 655
9.8. Odzysk energii z odpadów komunalnych .................................................. 657
9.8.1. Morfologia odpadów komunalnych i ich własciwosci paliwowe .................. 657
9.9. Odpady komunalne jako zródło energii dla systemu zaopatrzenia
miast w ciepło ........................................................................................ 664
9.9.1. Spalarnie odpadów w systemie zdalaczynnego ogrzewania miast UE ......... 665
9.9.1.1. Wiedenski system zaopatrzenia miasta w ciepło ............................................ 665
9.9.1.2. Spalarnia odpadów Uppsala jako zródła ciepła dla miasta ........................... 668
9.9.1.3. Energia cieplna z odpadów dla innych miast Europy ................................... 669
9.10. Współspalanie odpadów – wybrane zagadnienia .................................. 669
9.10.1. Wybrane zagadnienia prawne ....................................................................... 670
9.10.2. Współspalanie odpadów w kotłach energetycznych .................................... 671
9.11. Podsumowanie ................................................................................................ 672
Literatura do rozdziału 9 .............................................................................................. 673
10. UKŁADY ELEKTRYCZNE ODNAWIALNYCH ZRÓDEŁ ENERGII,
SPOSOBY PRZYŁACZENIA I WSPÓŁPRACA Z SIECIA
ZASILAJACA – M. Mróz
10.1. Wstep ...................................................................................................... 677
10.2. Układy elektryczne w zródłach odnawialnych ....................................... 677
10.3. Przyłaczenie zródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznych .. 681
10.3.1. Procedura przyłaczania ................................................................................. 681
10.3.2. Zasady finansowania ...................................................................................... 686
10.3.3. Podstawowe wymagania techniczne ............................................................. 687
10.3.4. Sposoby przyłaczania zródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznych
................................................................................................................. 689
10.3.4.1. Przyłaczenie do sieci niskiego napiecia ....................................................... 692
10.3.4.2. Przyłaczenie do sieci sredniego napiecia ..................................................... 693
10.3.4.3. Przyłaczenie do sieci wysokiego napiecia .................................................... 694
10.4. Współpraca zródeł odnawialnych z systemem elektroenergetycznym
................................................................................................................... 696
10.4.1. Wpływ zródeł odnawialnych na niezawodnosc i prace systemu elektroenergetycznego
............................................................................................... 696
10.4.2. Wpływ zródeł odnawialnych na rozpływy mocy ......................................... 697
10.4.3. Wpływ zródeł odnawialnych na poziom napiecia i straty mocy ................. 700
10.4.4. Wpływ zródeł odnawialnych na poziom odkształcen ................................. 702
10.4.5. Wpływ zródeł odnawialnych na wahania napiecia ...................................... 703
10.4.6. Wpływ zródeł odnawialnych na warunki zwarciowe .................................. 704
10.4.7. Wpływ zródeł odnawialnych na prace zabezpieczen ................................... 705
10.5. Podsumowanie ............................................................................................... 705
Literatura do rozdziału 10 ............................................................................................ 706
11. REGULACJE UE I SYSTEMY WSPARCIA OZE – A. Wyrwa,
P. Drobnik
11.1. Wprowadzenie ................................................................................................ 709
11.2. Biała ksiega „Energia dla przyszłosci: odnawialne zródła energii” .......... 710
11.3. Dyrektywa w sprawie promocji energii elektrycznej ze zródeł odnawialnych
na wewnetrznym rynku energii .............................................. 711
11.4. Dyrektywa w sprawie wspierania u;ycia w transporcie biopaliw lub
innych paliw odnawialnych ....................................................................... 712
11.5. Ekonomiczno-polityczne systemy wsparcia OZE w UE ...................... 714
11.5.1. Systemy wsparcia a dyrektywa 2001/77/WE ................................................ 715
11.5.2. System REFIT ................................................................................................ 715
11.5.3. System RPS ..................................................................................................... 716
11.5.4. Doswiadczenia z funkcjonowania obydwu systemów .................................. 717
11.6. Koszty zewnetrzne wytwarzania energii .................................................. 719
Literatura do rozdziału 11 ............................................................................................ 720
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.