Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI Sawicki elektrotechnika

t%B3o.jpg

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Jan Sawicki

 

PWSZ 1959, str.734  stan db- (podniszczona  okładka - zdjęcie, pożółkła)  ISBN brak


Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z elektrotech-niki teoretycznej w zakresie prądu stałego, zmiennego jednofazowego i trójfazowego oraz z zakresu elektrostatyki,
magnetyzmu i  stanów nieustalonych. Służyć będzie jako podręcznik dla techników elektrycznych, energoelektrycznych, łączności, komunikacyjnych oraz szkół i dla dorosłych kierunku elektrycznego.

Przedmowa
Przegląd ważniejszych dat historycznych
Podstawowe jednostki mechaniczne, elektryczne i magnetyczne
1.   Wielkości i jednostki. Układy miar
1.1.    Wielkości miar
1.2.    Wielkości mechaniczne i ich jednostki
1.3.    Wielkości elektryczne i ich jednostki
1.4.    Masa i energia
1.5.    Energia i promieniowanie
1.6.    Układanie wzorów Zadania
2.   Obwody nierozgałęzione
2.1.    Warunki powstawania prądu elektrycznego
2.2.    Obwód elektryczny i jego parametry
2.3.    Prawo Ohma
2.4.    Oporność elektryczna
2.5.    Rozkład napięcia w obwodzie prądu Zadania
3.   Obwody rozgałęzione
3.1.    Pierwsze prawo Kirchhoffa
3.2.    Drugie prawo Kirchhoffa
3.3.    Układy mieszane odbiorników
3.4.    Potencjały i spadki napięć w obwodach
3.5.    Pomiar oporności Zadania
4.   Energia i moc elektryczna
4.1.    Energia elektryczna
4.'2.   Bilans mocy w  obwodzie
4.3.    Wytwarzanie ciepła
4.4.    Wielkość tłumienia i wzmocnienia Zadania
5.   Obwody złożone
5.1.   Uwagi ogólne
5.2.    Szczególne przypadki obwodów z bezpośrednim zastosowaniem praw Ohma i Kirchhoffa
5.3.    Równoległe połączenie dwóch źródeł prądu
5.4.    Obliczanie rozpływu prądów za pomocą praw Kirchhoffa
5.5.    Obliczanie rozpływu prądów za pomocą przekształcenia układów
5.6.    Metoda prądów oczkowych
5.7.    Metoda napięcia międzywęzłowego
5.8.    Metoda superpozycji (nakładania) .
5.9.    Metoda siły elektromotorycznej zastępczej (zasada Thevenina)
5.10.  Metoda zwarcia punktów ekwipotencjalnych
5.11. Metoda wyznaczania długości zastępczej linii przesyłowej Zadania
6.   Obwody nieliniowe
6.1.    Elementy nieliniowe obwodu elektrycznego
6.2.    Obliczenie graficzne obwodu z opornością nieliniową
6.3.    Baretery Zadania
7.   Elektrochemia
7.1.    Przewodnictwo elektrolityczne
7.2.    Prawo  Faradaya,  równoważnik  elektrochemiczny
7.3.    Techniczne zastosowanie elektrolizy
7.4.    Korozja elektrolityczna
7.5.    Powstawanie galwanicznej siły elektromotorycznej
7.6.    Zjawisko polaryzacji, siła elektromotoryczna polaryzacji
7.7.    Ogniwa galwaniczne
7.8.    Akumulatory ołowiowe
7.9.    Akumulatory zasadowe Zadania
8.   Pole elektryczne
8.1.    Linie elektryczne
8.2.    Parametry pola elektrycznego. Linie ekwipotencjalne
8.3.    Prawo  Coulomba. Przenikalność dielektryczna
8.4.    Indukcja elektryczna
8.5.    Pojemność elektryczna
8.6.    Kondensatory
8.7.    Elastancja
8.8.    Kondensatory w połączeniu równoległym i szeregowym
8.9.    Pojemność niektórych układów
8.10.  Energia elektryczna naładowanego kondensatora. Siły w polu elektrycznym
8.11.  Wytrzymałość elektryczna dielektryków
8.12.  Materiały izolacyjne Zadania
9.   Elektronika
9.1.    Emisja elektronów swobodnych
9.2.    Lampy elektronowe
9.3.    Lampy elektronowe gazowane
9.4.    Komórki  fotoelektryczne
9.5.    Tranzystory
9.6.    Oscylograf elektronowy Zadania
10.  Pole magnetyczne. Obwody magnetyczne
10.1.    Magnesy trwałe
10.2.    Linie magnetyczne
10.3.    Linie magnetyczne przewodu wiodącego prąd
10.4.    Określenie  kierunku  pola  magnetycznego  przewodnika  wiodącego prąd
10.5.    Pole magnetyczne  cewki bezrdzeniowej
10.6.    Przewód wiodący prąd w polu magnetycznym. Indukcja magnetyczna
10.7.    Strumień magnetyczny
10.8.    Siła magnetomotoryczna. Napięcie magnetyczne
10.9.    Prosty obwód magnetyczny. Oporność magnetyczna
10.10.  Natężenie pola magnetycznego. Przenikalność magnetyczna
10.11.  Własności magnetyczne materii
10.12.  Krzywe magnesowania
10.13. Nasycenie
10.14.  Przenikalność magnetyczna statyczna i dynamiczna
10.15.  Obwody magnetyczne niejednorodne. Rozgałęzienie strumieni
10.16.  Histereza magnetyczna
10.17.  Rozproszenie magnetyczne
10.18.  Zestawienie obwodów elektrycznego i magnetycznego
10.19.  Pole magnetyczne przewodu prostoliniowego
10.20.  Wzajemne oddziaływanie mechaniczne dwóch równoległych przewodów z prądem
Zadania
11.   Indukcja elektromagnetyczna
11.1.    Powstawanie siły elektromagnetycznej indukowanej
11.2.    Ruch przewodu w równomiernym polu magnetycznym
11.3.    Wartość siły elektromotorycznej indukcji
11.4.    Zamiana energii mechanicznej na energię elektryczną
11.5.    Praca sił elektromagnetycznych
11.6.    Zasada działania prądnicy prądu zmiennego
11.7.    Komutacja prądu zmiennego na stały. Prądnica prądu stałego
11.8.    Zamiana energii elektrycznej na mechaniczną
11.9.    Zasada  działania  silnika  elektrycznego
11.10.  Indukcyjność wzajemna
11.11.  Indukcyjność własna
11.12.  Obliczanie indukcyjności
11,13. Prądy wirowe
11.14. Elektromagnesy Zadania
12.   Termoelektryczność
12.1.    Wytwarzanie siły termoelektrycznej
12.2.    Zastosowanie w technice pomiarowej Zadania
13.   Prądy zmienne. Prąd sinusoidalnie zmienny jednofazowy
13.1.    Wiadomości wstępne
13.2.    Otrzymywanie siły elektromotorycznej sinusoidalnie zmiennej
13.3.    Przedstawienie wielkości elektrycznych prądu zmiennego za pomocą wykresów. Wykres wskazowy
13.4.    Dodawanie i odejmowanie sił elektromotorycznych zmiennych sinusoidalnie  przesuniętych  w   fazie
13.5.    Wartość średnia i wartość skuteczna prądu sinusoidalnie zmiennego
13.6.    Współczynnik szczytu  i współczynnik kształtu Zadania
14.   Odbiorniki oporowe w obwodzie prądu zmiennego
14.1.    Rodzaje oporności
14.2.    Oporność czynna
14.3.    Oporność indukcyjna, siła elektromotoryczna indukcji własnej
14.4.    Oporność pojemnościowa
14.5.    Zjawisko naskórkowości i zjawisko zbliżenia Zadania
15.   Metoda  symboliczna  rozważania  prądów  sinusoidalnie  zmiennych
15.1.    Uwagi ogólne
15.2.    Podstawy matematyczne
15.3.    Działania na liczbach zespolonych
15.4.    Obliczanie liczb zespolonych za pomocą suwaka rachunkowego
15.5.    Zastosowanie   metody   symbolicznej    do   prostego   obwodu   prądu zmiennego
15.6.    Prawo Ohma w postaci symbolicznej w zastosowaniu do trzech rodzajów oporności 
15.7.    Oporności i przewodności w postaci symbolicznej Zadania
16.   Obwody  nierozgałęzione prądu zmiennego
16.1.    Uwagi ogólne. Postać symboliczna prawa Ohma
16.2.    Obwód mający oporności: czynną i bierną indukcyjną połączone szeregowo
16.3.    Obwód zawierający oporności: czynną i bierną pojemnościową połączone szeregowo
16.4.    Obwód zawierający wszystkie rodzaje oporności: czynną, bierną indukcyjną i bierną pojemnościową w połączeniu szeregowym
16.5.    Określenie przesunięcia fazowego U w stosunku do  dla dowolnego połączenia szeregowego
16.6.    Rezonans napięć Zadania
17.   Obwody rozgałęzione. Prawo Kirchhoffa dla prądów sinusoidalnie zmiennych
17.1.    Rozkład na składowe prądu i napięcia przesuniętych w fazie
17.2.    Prawa Kirchhoffa
17.3.    Zamiana układu szeregowego na równoległy
17.4.    Rezonans prądów
17.5.    Wykresy kołowe Zadania
18.   Moc prądu zmiennego
18.1.    Moc chwilowa prądu zmiennego
18.2.    Moc prądu zmiennego pobieranego przez odbiornik tylko o oporności czynnej. Moc czynna
18.3.    Moc  prądu  zmiennego  pobieranego  przez  odbiornik  mający  tylko oporność indukcyjną. Moc bierna
18.4.    Moc  prądu zmiennego w  obwodzie  z  kondensatorem.  Moc  bierna pojemnościowa
18.5.    Moc pozorna. Współczynnik mocy. Trójkąt mocy
18.6.    Kompensacja nietylkodlamoli przesunięcia fazowego
18.7.    Moc pozorna wyrażona w postaci symbolicznej
18.8.    Energia prądu sinusoidalnie zmiennego Zadania
19.   Prądy wielofazowe
19.1.    Układy wielofazowe
19.2.    Układy wielofazowe symetryczne
19.3.    Układ trójfazowy połączony w gwiazdę
19.4.    Układ trójfazowy połączony w trójkąt
19.5.    Przekształcenie wieloboku w gwiazdę i odwrotnie
19.6.    Nierównomierne obciążenie układu trójfazowego
19.7.    Składowe symetryczne układu trójfazowego niesymetrycznego
19.8.    Moc prądu trójfazowego
19.9.    Moc symetryczna układu trójfazowego
19.10.  Pomiar mocy prądu trójfazowego Zadania
20.   Prądy niesinusoidalne
20.1.    Pojęcia podstawowe
20.2.    Krzywa prostokątna, trapezowa i trójkątna
20.3.    Krzywe o niesymetrycznych 1/4 fali
20.4.    Graficzne metody analizy krzywych odkształconych
20.5.    Wartość skuteczna prądów i napięć niesinusoidalnych periodycznych oraz obliczenia mocy
20.6.    Obwody prądów niesinusoidalnych
20.7.    Wyższe harmoniczne w układach trójfazowych
20.8.    Prąd pulsujący Zadania
21.   Obwody prądu zmiennego zawierające stal
21.1.    Elementy nieliniowe w obwodzie prądu zmiennego
21.2.    Strumień magnetyczny i sem. cewki o rdzeniu stalowym
21.3.    Krzywa prądu magnesującego
21.4.    Wpływ histerezy i prądów wirowych na prąd cewki
21.5.    Wykres wskazowy nietylkodlamoli i układ zastępczy cewki rdzeniowej
21.6.    Połączenie szeregowe cewki rdzeniowej i kondensatora
21.7.    Budowa i zasada działania transformatora
21.8.    Praca obciążonego transformatora
21.9.    Schemat zastępczy transformatora
21.10.  Określenie wielkości charakteryzujących transformator
21.11.  Transformatory trójfazowe
21.12.  Grupy połączeń uzwojeń
21.13.  Autotransformatory i transformatory z regulacją
21.14.  Przekształcenie prądu trójfazowego na dwufazowy za pomocą układu Scotta
21.15.  Wzmacniacze magnetyczne 'Zadania
22.   Wirujące pole magnetyczne
22.1.    Wiadomości ogólne
22.2.    Pole magnetyczne dwubiegunowe
22.3.    Wielofazowe pole wielobiegunowe
22.4.    Rozkład pulsującego pola magnetycznego
22.5.    Zasady działania silników asynchronicznych i synchronicznych Zadania
23.   Stany nie ustalone w obwodach elektrycznych
23.1.    Uwagi ogólne
23.2.    Włączanie i zwarcie obwodów zawierających indukcyjność
23.3.    Włączanie i zwarcie obwodów zawierających pojemność
23.4.    Wyładowanie  kondensatora  w  obwodzie  z  indukcyjnością  (obwód drgający)
Zadania
24.   Pole elektromagnetyczne
24.1.    Prędkość przepływu energii elektrycznej
24.2.    Oporność falowa linii
24.3.    Przesyłanie energii elektromagnetycznej
24.4.    Promieniowanie energii Zadania
25.  Wiadomości z techniki wysokich napięć
25.1.    Uwagi ogólne
25.2.    Układy izolacyjne
25.3.    Obrazy pola elektrycznego
25.4.    Mechanizm i typowe formy wyładowań w powietrzu
25.5.    Stratność dielektryczna
25.6.    Przepięcia Zadania
Bibliografia
Wykaz symboli
Skorowidz

 

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji, oraz na nasze drugie konto antykwariatmole

Antykwariat bierze udział w programie:


Koszt wysyłki 11,0 zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.