Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PODSTAWY MELIORACJI ROLNYCH . tom 1 red Prochal

NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM
ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZESYŁKI 6,5 zł. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK PŁACISZ RAZ.
WSZYSTKIE DANE POTRZEBNE DO FINALIZACJI  PRZYJDĄ W AUTOMATYCZNYM MAILU OD ALLEGRO INFORMUJĄCYM O WYGRANIU AUKCJI.
WYSYŁKA MAKSYMALNIE DO 72 GODZIN ( PON-PT ) OD WPŁYNIĘCIA PIENIĘDZY
MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY  W CENTRUM KRAKOWA ( OKOLICE ROGU ALEI Z CZARNOWIEJSKĄ)

PODSTAWY MELIORACJI ROLNYCH tom.1

WRiL 1986, format B5, stron 619, oprawa miękka

stan:db- (zagięcia, przybrudzenia , lekko się rozkleja , okładka z plamami)

Przedmowa...................................        3
Wstęp krytyczny................................        7
1.  Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego i produkcji rolniczej (prof. dr hab. J. Dzieżyc)............................      11
1.1.  Środowisko produkcji rolniczej w Polsce...................      11
1.1.1.  Czynniki środowiska     ...........................      11
1.1.2.  Czynniki klimatyczne...........................      12
1.1.3.  Czynniki fizjograficzno-glebowe (edaficzne)..................      14
1.1.4.  Czynniki biologiczne     ...........................      17
1.1.5.  Czynniki antropogeniczne.........................      17
1.2.  Gospodarka wodna środowiska i gleby....................      18
1.2.1.  Gospodarka wodna środowiska.......................      18
1.2.2.  Gospodarka wodna gleby.........................      19
1.3.  Gospodarka wodna roślin..........................      25
1.3.1.  Pobieranie i ruch wody w roślinie.....................      25
1.3.2.  Transpiracja roślin i ewapotranspiracja łanu.................      26
1.3.3.  Potrzeby wodne roślin     ..........................      28
1.3.4.  Niedobór i nadmiar wody a plony.....................      29
1.4.  Rola melioracji w kształtowaniu środowiska produkcji rolniczej.........      31
1.4.1.  Melioracje odwadniające..........................      32
1.4.2.  Melioracje nawadniające..........................      32
1.4.3.  Zbiorniki retencyjne     ...........................      33
1.4.4.  Rolnicze wykorzystanie ścieków i gnojowicy      ................      34
1.4.5.  Inne zabiegi melioracyjne.........................      34
1.5.  Potrzeby melioracji rolnych w Polsce     ....................      36
1.6.  Melioracje a efekty produkcyjne w rolnictwie.................      37
1.7.  Literatura.................................      41
2.  Przyrodniczo-techniczne   podstawy   melioracji   terenów   dolinowych   (prof.    dr   hab.
H. Okruszko)     .................................      42
2.1.  Charakterystyka terenów dolinowych jako siedlisk wymagających melioracji   ...      42
2.2.  Rodzaje hydrogenicznych siedlisk na terenach dolinowych...........      45
2.3.  Zasady i rodzaje melioracji na terenach dolinowych..............      54
2.4.  Wpływ melioracji na gleby i siedliska dolinowe................      58
2.5.  Klasyfikacja i charakterystyka gleb hydrogenicznych.............      65
2.6.  Prognostyczne kompleksy wilgotnościowo-glebowe...............      68
2.7.  Parametry systemów melioracyjnych w nawiązaniu do prognostycznych kompleksów wilgotnościowo-glebowych............................      73
2.8.  Wskazówki dotyczące zagospodarowania pomelioracyjnego wynikające z charakteru meliorowanych gleb...............................      76
2.9.  Literatura.................................      80
3.  Podstawy regulacji rzek (dr inż. A. Ciepielowski, doc. drinż.T. Kiciński, drinż. J. Żelazo)      82
3.1.  Wiadomości wprowadzające.........................      82
3.2.  Podstawy hydrologiczne...........................      82
3.2.1. Przepływy miarodajne i kontrolne.....................      82
3.2.1.1. Metody obliczania przepływów charakterystycznych     ............      83
3.2.1.2.  Metody bezpośrednie     ..........................      84
3.2.1.3.  Metody pośrednie (analogii).......................      86
3.2.1.4.  Metody empiryczne...........................      89
3.2.2.  Zasady przyjmowania przepływów miarodajnych i kontrolnych........    103
3.2.3.  Przenoszenie przepływów miarodajnych i kontrolnych z przekrojów wodowskazowych
na odcinek regulowany.............................    106
3.3.  Podstawy hydrauliczne...........................    108
3.3.1.  Ruch wody w korytach otwartych.....................    108
3.3.1.1.  Struktura i rodzaje ruchu strumienia wody w korytach rzecznych......    108
3.3.1.2.  Równanie ruchu wody..........................    109
3.3.1.3.  Ruch wody w korycie na odcinku prostym................    111
3.3.1.4.  Ruch wody w korycie na łuku......................    115
3.3.2.  Rumowisko rzeczne............................    118
3.3.2.1.  Pochodzenie i rodzaje rumowiska rzecznego................    118
3.3.2.2.  Właściwości rumowiska.........................    119
3.3.2.3.  Równowaga cząstki na dnie koryta. Prędkości graniczne ruchu rumowiska   .   .     122
3.3.2.4.  Ruchy rumowiska wleczonego. Formy denne. Intensywność wleczenia    ....    125
3.3.2.5.  Rumowisko unoszone. Prędkości niezamulające...............    131
3.3.3.  Opory ruchu w korytach otwartych....................    132
3.3.3.1.  Czynniki kształtujące opory ruchu....................     132
3.3.3.2.  Czynniki kształtujące opory ruchu w korytach rzecznych..........    140
3.3.3.3.  Opory dna w korytach aluwialnych....................    142
3.3.4.  Formowanie się koryt rzecznych......................    146
3.3.4.1.  Charakterystyka procesu korytotwórczego.................    146
3.3.4.2.  Stabilność koryt rzecznych........................    149
3.3.4.3.  Wskaźniki stabilności..........................    150
3.3.4.4.  Warunki i kryteria stabilności koryta...................    152
3.3.5.  Projektowanie przekroju poprzecznego...................     159
3.3.5.1.  Zasady projektowania..........................     159
3.3.5.2.  Sposoby projektowania przekroju poprzecznego...............     163
3.4.  Projektowanie układu poziomego i pionowego.................     168
3.4.1.  Ogólne zasady trasowania.........................    168
3.4.2.  Dobór promieni łuków     ..........................    169
3.4.3.  Krzywe stosowane w projektowaniu trasy regulacyjnej............     172
3.4.4.  Ujęcia rzek     ...............................    176
3.4.5.  Projektowanie układu pionowego......................     177
3.5.  Regulacja rzek a ochrona środowiska     ....................     178
3.6.  Literatura.................................    181
4.  Agromelioracje (prof. dr hab. Z. Cieśliński)...................    184
4.1.  Pojęcie i znaczenie agromelioracji......................     184
4.2.  Potrzeby rolnictwa w zakresie agromelioracji.................    184
4.3.  Rodzaje stosowanych zabiegów agromelioracyjnych..............    185
4.4.  Czynniki    ograniczające   produkcyjność   gleb   i   działanie   systemów    melioracyjnych    .....................................    188
4.5.  Kryteria oceny potrzeby zastosowania zabiegu agromelioracyjnego.......     191
4.5.1.  Budowa i właściwości profilu glebowego...................    191
4.5.2.  Właściwości fizyczne gleby.........................    193
4.5.3.  Właściwości chemiczne gleby........................    193
4.5.4.  Czynnik klimatyczny...........................     194
4.5.5.  Relief..................................    194
4.5.6.  Położenie     ................................     194
4.5.7.  Poziom wody gruntowej i kategorie stosunków wilgotnościowych.......     194
4.5.8.  Kamienistość gleby............................     195
4.6.  Wpływ    zabiegów    agromelioracyjnych   na   poprawę   właściwości    fizyko-wodnych
i biologicznych gleb oraz plonowanie roślin uprawnych     ..............     196
4.7.  Terminy przeprowadzania zabiegów agromelioracyjnych oraz technologia ich wykonania    .....................................    212
4.8.  Czynniki warunkujące długotrwałe działanie zabiegów agromelioracyjnych   ....
4.9.  Opłacalność stosowanych zabiegów agromelioracyjnych.............
4.10.  Zabiegi agromelioracyjne na glebach torfowych................    215
4.11.  Zabiegi agromelioracyjne na glebach lekkich.................
4.12.  Organizacja wykonywania zabiegów agromelioracyjnych............    219
4.13.  Literatura................................    220
5.  Odwodnienie  użytków  rolnych  (prof.   dr hab.   J.   Szymański, doc.   dr  hab.   S.  Kostrzewa) .....................................    222
5.1. Wiadomości wprowadzające.........................
5.1.1.  Nadmiar wody w glebie..........................    222
5.1.2.  Sposoby   regulowania   stosunków   wodnych na   terenach   nadmiernie   uwilgotnio-nych.....................................    231
5.1.2.1.  Sposoby regulowania stosunków wodnych w zależności od przyczyn i stopnia nadmiernego uwilgotnienia............................    231
5.1.2.2.  Sposoby regulowania stosunków wodnych w zależności od właściwości gleb           231
5.1.2.3.  Usuwanie nadmiernego uwilgotnienia spowodowanego brakiem odpływu     .   .   .    235
5.1.2.4.  Środki   zaradcze   stosowane   w  warunkach  nadmiernego   uwilgotnienia   spowodowanego nieprzepuszczalnym podłożem lub nieprzepuszczalnymi glebami......    236
5.1.2.5.  Środki   zaradcze   stosowane   w warunkach   nadmiernego   uwilgotnienia   spowodowanego napływem wód obcych powierzchniowych i gruntowych     .........    237
5.2.  Odwodnienie rowami otwartymi.......................    241
5.2.1.  Elementy sieci odwadniającej.......................    241
5.2.2.  Odbiorniki wód z sieci odwadniającej....................    243
5.2.3.  Działanie rowów odwadniających......................    244
5.2.4.  Zasady projektowania rowów odwadniających................    247
5.2.4.1.  Projektowanie systematycznej sieci rowów odwadniających na terenie zasilanym wodami atmosferycznymi............................    247
5.2.4.2.  Projektowanie rowów zasilanych wodami gruntowymi............    263
5.2.4.3.  Projektowanie rowów zbiorczych.....................    266
5.2.4.4.  Projektowanie rowów głównych......................    267
5.2.4.5.  Projektowanie rowów na glebach torfowych................    274
5.2.4.6.  Odwodnienie gruntów ornych za pomocą rowów..............    280
5.2.4.7.  Umocnienie skarp i dna rowów......................    283
5.2.4.8.  Budowle na rowach odwadniających...................    289
5.3.  Drenowanie................................    312
5.3.1.  Elementy sieci drenarskiej.........................    312
5.3.2.  Rodzaje antyk-wariatpl drenów.............................    314
5.3.3.  Sposoby drenowania     ...........................    319
5.3.4.  Rozwój drenowań i potrzeby drenowania w Polsce..............    320
5.3.5.  Wpływ drenowania na glebę, rozwój roślin oraz produkcję rolną.......    321
5.3.6.  Zalety i wady drenowania.........................    323
5.3.7.  Działanie rurociągu drenarskiego......................    324
5.3.8.  Zadania stawiane systemom drenarskim...................    326
5.3.9.  Studia glebowo-wodne do projektów drenowania...............    327
5.3.10.  Głębokość drenowania..........................    329
5.3.11.  Rozstawa drenowania..........................    331
5.3.12.  Zapobieganie zamulaniu drenów......................    342
5.3.13.  Zapobieganie zarastaniu drenów korzeniami     ................    346
5.3.14.  Spadki sączków i zbieraczy........................    348
5.3.15.  Długość sączków i zbieraczy.......................    350
5.3.16.  Połączenia rurociągów drenarskich.....................    351
5.3.17.  Układy sączków.............................    353
5.3.18.  Odprowadzenie wód powierzchniowych...................    356
5.3.19.  Ujęcie i odprowadzenie wód napływających z terenów sąsiedzkich......    357
5.3.20.  Zasady projektowania układu sączków i zbieraczy na planie  sytuacyjno-wysokościowym ...................................    361
5.3.21.  Wyloty drenarskie............................    363
5.3.22.  Studzienki drenarskie     ..........................    367
5.3.23.  Projektowanie spadków i głębokości zbieraczy...............    376
5.3.24.  Odpływ wody z sieci drenarskiej.....................    378
5.3.25.  Średnice sączków i zbieraczy.......................    380
5.3.26.  Uintensywnienie   działania   sieci   drenarskiej   za   pomocą   zabiegów   agromelio-racyjnych...................................    384
5.3.27.  Drenowanie krecie............................    385
5.3.28.  Drenowanie rurkami karbowanymi z PCW.................    387
5.3.29.  Drenowanie gleb torfowych........................    389
5.3.30.  Drenowanie sadów............................    389
5.3.31.  Przejście zbieraczami pod drogami i torami................    390
5.3.32.  Nawodnienie gleb za pomocą drenowania     .................    390
5.4.  Literatura.................................    406
6. Nawodnienie terenów dolinowych (dcc. dr hab. T. Brandyk)...........    409
6.1.  Cel i zadania nawodnień gleb dolinowych...................    409
6.2.  Przegląd   systemów   nawodnień   odpowiednich   do   stosowania   na   glebach   dolinowych    ....................................    410
6.3.  Działanie nawodnień na gleby w dolinach..................    413
6.4.  Określenie zapotrzebowania na wodę do nawodnień..............    416
6.5.  Rozwiązania techniczne nawodnień......................    417
6.6.  Elementy projektowania nawodnień na glebach dolinowych     ..........    427
6.7.  Podstawowe  zagadnienia technicznej  i rolniczej   eksploatacji  systemów nawodnień na glebach dolinowych.............................    445
6.8.  Literatura  antyk-wariatpl                   ......................    448
7. Nawodnienia deszczowniane i kroplowe (doc. dr hab. S. Drupka).........    449
7.1.  Nawodnienia deszczowniane.........................    449
7.1.1.  Podstawowe elementy składowe systemów deszczownianych..........    449
7.1.2.  Rodzaje systemów deszczownianych i ich charakterystyczne cechy......    449
7.1.3.  Podział deszczowni według wielkości nawadnianych powierzchni........    454
7.1.4.  Zarys rozwoju nawodnień deszczownianych.................    452
7.1.5.  Tendencje w rozwoju rodzajów i techniki deszczowni     ............    452
7.1.6.  Zastosowanie deszczowni..........................    453
7.1.7.  Warunki terenowe, glebowe i roślinne stosowania deszczowni.........    453
7.1.8.  Deszczownie a ochrona środowiska naturalnego...............    454
7.1.9.  Deszcz naturalny a deszczowanie — różnice i podobieństwa..........    454
7.1.10.  Parametry techniczne i technologiczne urządzeń deszczownianych......    455
7.1.10.1.  Zraszacze...............................    455
7.1.10.2.  Zraszacze niezbędne dla rolnictwa i ogrodnictwa w kraju.........    464
7.1.10.3.  Parametry techniczne i technologiczne zraszaczy obrotowych........    470
7.1.10.4.  Rurociągi deszczowniane........................    500
7.1.11.  Napowierzchniowe urządzenia deszczujące i deszczownie samobieżne.....    514
7.1.12.  Deszczownie stałe............................    529
7.1.12.1.  Rodzaje deszczowni stałych.......................    529
7.1.12.2.  Instalacje stałe mieszane do podkoronowego minizraszania.........    530
7.1.13.  Wybór rodzaju urządzeń deszczujących..................    531
7.1.14.  Organizacja nawadnianego terenu, układy sieci, równomierność ciśnienia i obliczenia hydrauliczne instalacji deszczownianych....................    532
7.1.14.1.  Organizacja nawadnianego terenu o układy sieci deszczownianych.....    532
7.1.14.2.  Równomierność ciśnienia i obliczenia hydrauliczne   instalacji   deszczownianych    538
7.1.15.  Pompy, pompownie, ujęcia wody.....................    544
7.1.15.1.  Rodzaje pomp i agregatów pompowych stosowanych w deszczowniach     .   .   .    544
7.1.15.2.  Określanie wskaźników pracy pomp wirowych odśrodkowych........    551
7.1.15.3.  Pompownie deszczowniane.......................    560
7.1.15.4.  Ujęcia i jakość wody do deszczowni...................    563
7.1.16.  Technologia zwilżających nawodnień deszczownianych (dawki, okresy i częstotliwość nawodnień)................................    568
7.1.16.1.  Optymalne okresy nawodnień deszczownianych..............    568
7.1.16.2.  Dawki polewowe (jednorazowe dawki deszczowania)............    571
7.1.16.3.  Częstotliwość deszczowania.......................    575
7.1.16.4.  Cykl deszczowania...........................    577
7.1.16.5.  Okresowe (sezonowe) dawki nawadniania.................    577
7.1.17.  Określanie niezbędnej wydajności pompowni deszczownianych........    577
7.1.18.  Dodatkowe zastosowanie deszczowni....................    578
7.1.19.  Sterowanie nawodnieniami deszczownianymi................    578
7.1.20.  Przyrodnicze, rolnicze i ekonomiczne kryteria  celowości  stosowania nawodnień deszczownianych w kraju............................    579
7.1.20.1.  Kryteria przyrodnicze     .........................    579
7.1.20.2.  Kryteria rolniczo-organizacyjne instalowania deszczowni..........    580
7.1.21.  Sposoby   oceny   korzyści   rolniczo-ekonomicznych   stosowania   nawodnień   deszczownianych   ..................................    582
7.2.  Nawodnienia kroplowe...........................    584
7.2.1.  Charakterystyka ogólna nawodnień kroplowych...............    584
7.2.2.  Elementy i podzespoły systemu nawodnień kroplowych............    588
7.2.2.1.  Emitery kropel (i strużek)........................    588
7.2.2.2.  Równomierność   nawadniania   powierzchni   objętej   systemem instalacji   kroplu-jącej     .....................................    598
7.2.2.3.  Rurociągi w systemach nawodnień kroplowych...............    601
7.2.2.4.  Węzły zaopatrzenia w wodę systemów nawodnień kroplowych........    605
7.2.3.  Technologia nawodnień kroplowych.....................    608
7.2.3.1.  Określanie zapotrzebowania na wodę...................    608
7.2.3.2.  Określanie jednorazowych dawek nawadniania kroplowego..........    610
7.2.3.3.  Częstotliwość   nawadniania   kroplowego   —   długość   okresu   między   nawodnieniami — Tk..................................    612
7.2.3.4.  Czas wykonywania jednego (pojedynczego) nawadniania Tk.........    613
7.2.4.  Niezbędna wydajność pompowni w systemie nawodnień kroplowych......    613
7.3.  Literatura.................................    615
7.3.1.  Nawodnienia deszczowniane........................    615
7.3.2.  Nawodnienia kroplowe     ..........................    615
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.