Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PODSTAWY OBRÓBKI WIÓROWEJ, ŚCIERNEJ I EROZYJNEJ

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif

Prof.

dr.inż Jan Kaczmarek

PODSTAWY OBRÓBKI WIÓROWEJ, ŚCIERNEJ I EROZYJNEJ

WARSZAWA 1971 WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE

Przedmowa

Od pierwszych publikacji z zakresu obróbki metali za pomocą skrawania, które miały znamiona prac teoretycznych, minęło 100 lat. W ciągu tego okresu czasu, a szczególnie w ostatnim 30-leciu, dokonano poważnego postępu w rozwoju teorii i techniki skrawania metali. Dzięki temu stały się możliwe próby- tworzenia jednolitych teoretycznych podstaw skrawania, odnoszących się do wszystkich sposobów obróbki za pomocą skra-wania.

Temu zagadnieniu jest poświęcona I część książki, stanowiąca około 30%

całości opracowania.

Wyodrębnienie i wyprowadzenie przed nawias wszystkich sposobów obróbki problemów wspólnych i ogólnych umożliwiły zredukowanie opisów poszczególnych sposobów i podkreślenie ich specyficznych cech.

Opisom sposobów obróbki wiórowej, której zastosowania są nadal najpowszechniejsze w przemyśle, poświęcono II część książki, stanowiącą około 30% całości pracy. Jest to stosunkowo dużo, ale znacznie mniej niż to było w poprzedniej pracy autora [W111]. Zmiana proporcji w stosunku do książki z roku 1956 ma swoje uzasadnienie w tym, że w ciągu ostatniego 10-lecia znacznie bardziej rozwinęła się i znajduje coraz większe zapotrzebowanie ścierna obróbką metali.

Rozwój ściernych sposobów obróbki metali jest ściśle powiązany z dążeniem do powiększania dokładności i polepszania jakości obrabianych przedmiotów. Sprawie tej został poświęcony specjalny rozdział książki (rozdz. 6), a dla ściernych sposobów obróbki uczyniono próbę przedstawienia wspólnych, teoretycznych podstaw tego specyficznego procesu skrawania (rozdz. 17).

Wprowadzanie maszyn liczących i rozwój automatyzacji obrabiarek, a zwłaszcza automatycznego sterowania (OSP — obrabiarki sterowane programowo) oraz automatycznego dostarczania narzędzi i przedmiotów obrabianych, zarówno w obrabiarkach wielopozycyjnych jak i w liniach obróbkowych, spowodowały zapotrzebowanie na dalszy postęp w doborze parametrów skrawania. Z tym zagadnieniem jest powiązana treść rozdz. S. o optymalizacji doboru warunków skrawania.

Poszukiwania nowych metod obróbki, opartych na wykorzystaniu

innych postaci energii niż energia mechaniczna, wykrystalizowały w ostatnim ćwierćwieczu kilka sposobów obróbki erozyjnej.

Sttvarzaja one cenne uzupełnienie, a w niektórych przypadkach źródło nowych możliwości obróbkowych. Uzasadnia to ścisłe powiązanie wiedzy o erozyjnych sposobach obróbki z wiedzą o skrawaniu wiórowym i ściernym. Dlatego około 20% całości książki (część IV) zostało poświęcone opisowi podstaw i technicznych właściwości obróbki za pomocą erodowania.

W dążeniu do właściwych proporcji pomiędzy wiadomościami klasycznymi i nowo uzyskanymi w okresie ostatnich lat, poczyniono szereg skrótów i pominięto kilka zagadnień, dotąd ujmowanych tradycyjnie w zarysie wiedzy o skrawaniu. Są to problemy metod i środków pomiarów laboratoryjnych, np. temperatur i sił skrawania, które pomimo swojej specyfiki mogą być omawiane wspólnie z omawianiem metod oraz środków pomiarowych i badawczych, używanych w laboratoriach badawszych nie tylko w odniesieniu do skrawania.

Pominięto również w znacznym stopniu materiały poradnikowe i przykłady rachunkowe, mając na uwadze, że tym celom poświęcono odrębną publikację 1}. Nieco więcej uwagi poświęcono zamiast tego stronie opisowej i rozumowej.

Pomimo dążenia do redukowania objętości książki, jej zawartość przekracza zakres możliwości wyłożenia materiału w ramach wykładu, przeznaczonego dla studentów wydziałów mechanicznych, nietechnolo-gicznych. Z tego powodu zróżnicowano tekst książki za pomocą wielkości czcionek. Tekst podany petitem jest traktowany jako ewentualna pomoc i materiał do wyboru przez nauczających oraz jako materiał, umożliwiający poszerzenie wiadomości studentom i inżynierom, którzy dążą do specjalizacji w kierunku obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej.

Książka niniejsza jest ewolucją poprzedniej prący autora [W/11]. Ma ona niewątpliwie niedociągnięcia, ale odzwierciedla, jak się wydaje, również postęp w dziedzinie skrawania i erodowania materiałów, dokonany w kraju i za granicą.

.Siedzenie tego postępu ułatwiły autorowi bezpośrednia współpraca i kontakty naukowe przede wszystkim z polskimi i radzieckimi uczonymi oraz z wybitnymi specjalistami, członkami Międzynarodowego. Stowarzyszenia Naukowego Technologii Mechanicznej — CIRP 2).

Wyrazy podziękowania składa autor wybitnemu specjaliście, dr inż. Kazimierzowi Ochęduszce za pomoc przy wypracowaniu koncepcji niniejszej książki,

a prof, dr inż. W. Chowańcowi dyrektorowi Insty-

1) Poradnik Inżyniera Mechanika t. 3, WNT, Warszawa 1970 r.

2) College International

pour l'Etude Scientifique des Techniques de Production Mécanique. Skrót CIRP pochodzi od słów—haseł: College — International — Recherche Production.

tutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej za twórczą recenzją układu książki.

Szczególną wdzięczność wyraża autor opiniodawcy ksic&ki, prof. mgr inż. Bronisławowi Kiepuszewskiemu, kierownikowi Katedry Obróbki Skrawaniem Politechniki Poznańskiej, którego wyjątkowo wnikliwa analiza maszynopisu książki dała możność autorowi wprowadzenia licznych uzupełnień i ulepszeń.

Do podwyższenia jakości przygotowania książki przyczyniła się znacznie mgr inż. Barbara Reymer, redaktor naukowy książki, której za to bardzo dziękuję.

Moje podziękowania kieruję też do tych współpracowników z Instytutu Obróbki Skrawaniem, którzy pomagali mi w przygotowaniu maszynopisu książki i kopiowaniu do niej części rysunków.

AUTOR

We wrześniu 1969 r.

Opiniodawca

PROF. MGR INZ. BRONISŁAW KIEPUSZEWSKI Redaktor naukowy WNT MGR INZ. BARBARA REYMER Redaktor techniczny ANNA NAPIÓRKOWSKA Obwolutę projektował ZBIGNIEW STASIK

621.9

W części I książki omówiono podstawy teoretyczne skrawa-nia, tzn. podstawy stereometryczno-kinematyczne i fizykalne, płyny obróbkowe, ogólne wiadomości o narzędziach skrawających i obrabiarkach, powierzchni obrabianej, skrawal-ności metali i optymalizacji warunków obróbki. Część II obejmuje technologię obróbki wiórowej (toczenie, struganie, przeciąganie, wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, frezowanie, obróbkę gwintów i uzębień). W części III podano podstawy teoretyczne obróbki ściernej oraz obróbkę narzędziami ściernymi (szlifowanie, gładzenie, dogładzanie oscylacyjne, docieranie, polerowanie, docieranie wibracyjne i bębnowe oraz obróbkę udarowo-ścierną). Część IV obejmuje zarys teorii i techniki obróbki erozyjnej, tzn. elektroerozyjnej i strumieniowo-erozyjnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych, a ponadto dla inżynierów mechaników — technologów.

Copyright

(6) 1970 by WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE

Wydanie 1  1970 —nakład 5000 egz.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Printed in Poland

Spis treści

Wstęp............................. 23

1. Obróbka za pomocą skrawania i erodowania jako część technologii

i techniki wytwarzania maszyn............. 23

2. Klasyfikacja obróbki ubytkowej.......... 25

3. Kierunki rozwoju obróbki za pomocą skrawania i erozji ..... 27

Spis podręczników i książek o skrawaniu metali, analizowanych

i uwzględnianych przy opracowywaniu niniejszej książki ...... 29

Część I

Podstawy teoretyczne skrawania i wiadomości ogólneRozdział 1. Stereometryczno-kinematyczne podstawy skrawania...... 33

1. Pojęcia podstawowe i ogólne............... 33

2. Kinematyka skrawania . . . ...... 34

a. Określenia ruchów.................. 34

b. Określenia prędkości ruchów podstawowych........ 35

c. Określenie czasu skrawania i czasu maszynowego ... 36

3. Klasyfikacja obróbki skrawaniem............... 38

4.

Stereometria ostrza................. 42

a. Ogólny opis ostrza............. 42

b. Układy odniesienia dla charakterystyki ostrza........ 44

c. Podstawowy układ odniesienia ostrza (układ ostrza)...... 45

d. Zależności pomiędzy wartościami kątów w układzie podstawowym

i podłużno-poprzecznym ................ 48

e. Zależności pomiędzy kątami w układzie podłużno-poprzecznym .oraz w układach ustawczym i roboczym.......... 51

f. Rodzaje ostrzy.................... 53

5. Charakterystyka warstwy skrawanej............. 54

a. Powierzchnia obrabiana i obrobiona oraz powierzchnia skrawania 54

b. Elementy warstwy skrawanej oraz części ostrza biorące udział

w skrawaniu....................... 55

Literatura........................ 57

Rozdział 2.

Fizykalne podstawy procesu skrawania............ 58

1. Mechanika procesu skrawania............... 58

a. Wiadomości wstępne.................. . 58

b. Skrawanie swobodne jako przypadek płaskiego odkształcenia plastycznego ..................... 58

c. Względne odkształcenie postaciowe w procesie skrawania . 62

d. Stan naprężeń w obszarze tworzenia wióra . ....... 63

e. Główne osie odkształcenia i kąt zgniotu.......... 65

f. Spęczanie wióra............... 67

g. Zależność pomiędzy współczynnikiem spęczenia i stopniem zgniotu 70

h. Włóknistość wióra i narost na ostrzu......... 71

i. Charakterystyka skrawania nieswobodnego 76

2. Klasyfikacja i spływ wióra.................. 78

a. Klasyfikacja wiórów według budowy i kształtu....... 78

b. Klasyfikacja kierunków biegu wiórów ........... 82

c. Spływ Wiórów............ 83

d. Długość styku wióra z ostrzem ... ...... 86

3. Siły i praca skrawania . . . . ............... 88

a. Określenie sił i oporów skrawania ........ 88

b. Siły w skrawaniu swobodnym . . . . .... . . . . 90

c. Siły w skrawaniu nieswobodnym...... 93

d. Doświadczalno-statystyczne wyznaczanie sił skrawania .... 95

e. Zmienność sił skrawania w wyniku uderzeń i drgań..... 96

1) Współczynnik dynamiczności.............. 97

2) Klasyfikacja i przyczyny powstawania drgań w obróbce skra-

waniem...................... 98

3) Wpływ warunków skrawania na' drgania i sposoby zwalczania drgań samowzbudnych........ ..... 104

4. Praca i ciepło skrawania................ 105

1) Składniki pracy skrawania............. . 105

2) Moc skrawania............. ...... 107

3) Rozkład ciepła i temperatur w procesie skrawania...... 109

Literatura........................ 110

Rozdział 3.

Płyny obróbkowe i ich znaczenie . . . . . . .112

1. Podstawowe funkcje płynów obróbkowych .......... 112

2. Klasyfikacja płynów obróbkowych.............. 115

3. Sposoby stosowania płynów obróbkowych i ich oddziaływanie na proces obróbki ..................... 117

Literatura......................... 119

Rozdział 4.

Rola i znaczenie narzędzia skrawającego.......... 120

1. Materiały narzędziowe...................120

a. Klasyfikacja materiałów narzędziowych.......... 120

b. Własności mechaniczne materiałów na ostrza skrawające .... 130

c. Własności cieplne materiałów na ostrza . . . . ..... 134

d. Zastosowanie .materiałów na ostrza........... 136

2. Zużycie ostrza.................... 140

a. Rodzaje zużycia ostrza............... 140

b. Scierność i ścieralność................. 143

c. Geometryczne cechy zużycia ostrza .......144

d. Teoretyczne obliczanie starcia ostrza........... 145

e. Krzywe zużycia ostrza................ 146

f. Wpływ niektórych czynników na zużycie ostrza ....... 147

3. Trwałość i żywotność ostrza................ 150

a. Określenia okresu trwałości i czasu pracy ostrza....... 150

b. Kryteria stępienia ostrza................ 151

c. Wpływ metod ostrzenia na długotrwałość i żywotność ostrza . . 154 . Okresowa szybkość skrawania............. 156

a. Zależność pomiędzy trwałością ostrza i szybkością skrawania oraz szybkość okresowa........... 156

b. Wpływ niektórych czynników na okresową szybkość skrawania 158

1) Wpływ materiału obrabianego...... ..... 158

2) Wpływ narzędzia.................. 161

3) Wpływ warunków skrawania............. 164

c. Obliczanie okresowej szybkości skrawania........... 167

Literatura.................

168

Rozdział 5.

Rola i znaczenie obrabiarki dla przebiegu i wyników procesu

skrawania...................... 170

1. Własności i cechy obrabiarki oddziałujące na proces obróbki i jego wyniki ........................ 170

2. Oddziaływanie obrabiarki na dokładność obróbki........ 170

a. Klasyfikacja oddziaływania obrabiarki na dokładność obróbki . 170

b. Oddziaływanie stereometryczne na dokładność obróbki .... 171

c. Oddziaływanie kinematyczne na dokładność obróbki ..... 174

d. Oddziaływanie przemieszczeń zespołów obrabiarki na dokładność obróbki........................ 175

e. Przykład, wpływu przemieszczeń części i zespołów tokarki na błędy dokładności.................... 178

f. Oddziaływanie drgań ................. 182

g. Przemieszczenia cieplne spowodowane nagrzewaniem..... 184

3. Wpływ obrabiarki na zakres pracy i wydajność........ 188

a. Czynniki określające zakres pracy obrabiarki i jej wydajność . 188

b. Ograniczenia wynikające z ustopniowania napędów..... 188

c. Moc i sprawność obrabiarki................ 190

d. Ograniczenia wytrzymałościowe (siłowe).......... 196

Literatura....................... 197

Rozdział 6.

Powierzchnia obrobiona i warstwa wierzchnia........ 199

1. Klasyfikacja jakości wyrobu, przedmiotu obrobionego i jego warstwy wierzchniej....................... 199

a. Klasyfikacja jakości wyrobu i przedmiotu obrobionego . . . . . 199

b. Budowa i klasyfikacja warstwy wierzchniej i powierzchni obrobionej ....................... 201

2. Stereometryczne własności obrobionej powierzchni ....... 203

a. Klasyfikacja, określenia i oznaczanie nierówności....... 203

1) Powierzchnia i profil powierzchni........... 203

2) Rodzaje nierówności powierzchni i ich określanie ..... 204

3) Parametry nierówności powierzchni ........... 206

4) Struktura stereometryczna powierzchni......... 207

5) Nośność powierzchni................ 208

6) Oznaczanie chropowatości i struktury stereometryczne j powierzchni................. . 210

b. Chropowatość jako wynik odwzorowania stereometryczno-kine-matycznego ostrza (teoretyczna wysokość nierówności powierzchni) 211

c. Zwiększanie chropowatości przez czynniki niestereometryczne , . 215

d. Wybór posuwu i szybkości skrawania ze względu na potrzebną chropowatość.................... . 219

3. Warstwa wierzchnia................... 219

a. Powstawanie i charakterystyka warstwy wierzchniej..... 219

1) Powstawanie warstwy wierzchniej........... 219

2) Kompleksowa charakterystyka warstwy wierzchniej .... 221

b. Zmiany struktury w warstwie wierzchniej......... 223

c. Utwardzenie warstwy wierzchniej .......... . . . 224

1) Charakterystyka utwardzania warstwy wierzchniej..... 224

2) Wpływ niektórych warunków obróbki na utwardzenie .... 226

d. Naprężenia obróbkowe i ostateczne (wynikowe) ....... 228

1) Rodzaje naprężeń.................. 228

2) Powstawanie naprężeń................ 228

3) Zależność naprężeń od warunków obróbki........ 231

Literatura........................ 231

Rozdział 7.

Skrawalność metali.................. 233

1. Pojęcie skrawalności.................. . 233

a. Ogólne pojęcie skrawalności............... 233

b. Wskaźniki skrawalności............... . . 233

2. Określanie skrawalności.................. 234

a. Warunki określania skrawalności............. 234

b. Skrawalność optymalna................. 235

c. Metody i warunki wykorzystania prób skrawalności . ... . . . 236

3. Czynniki wpływające na skrawalność............ 237

a. Czynniki wpływające na skrawalność w etapie przygotowania materiału i jego obróbki................ 237

b. Skrawalność stali........ . . . . ....... 238

1) Składniki chemiczne................. 238

2) Składniki strukturalne................. 239

3) Własności mechaniczne................ 239

c. Skrawalność żeliwa.................. 240

Literatura..................... 241

Rozdział 8.

Techniczo-ekonomiczne podstawy optymalizacji warunków obróbki 242

1. Metody optymalizacji doboru warunków obróbki........ 242

2. Optymalizacja jednokryterialna warunków obróbki jednonarzędziowej

ze względu na minimum kosztu jednostkowego . . ....... 244

a. Ekonomiczny i wydajnościowy okres trwałości....... 244

b. Zalecany okres trwałości ostrza............. 246

c. Ogólne zasady i tok doboru warunków obróbki....... 248

3. Optymalizacja jednokryterialna warunków obróbki wielonarzędziowej

ze względu na minimum kosztu jednostkowego . . . . . . . . 249

a. Cechy charakterystyczne i klasyfikacja przypadków obróoki wielonarzędziowej.................. . 249

b. Warunek ekonomicznego doboru parametrów obróbki wielonarzędziowej na automacie jednowrzecionowym ........ 251

c. Ogólny warunek ekonomicznego doboru parametrów obróbki

wielonarzędziowej ........... . . . 254

4. Optymalizacja dwukryterialna warunków obróbki jednonarzędziowej

na minimum kosztu jednostkowego i gładkość powierzchni .... 256

5. Optymalizacja

trójkryterialna warunków obróbki jednonarzędziowej ze względu na minimum kosztów oraz żądaną gładkość i dopuszczalny błąd obróbki.................... 259

6. Zasada równoczesności pełnego wykorzystania obrabiarki i narzędzia 262

7. Wydajność skrawania................... 264

a. Rodzaje wydajności skrawania........... 264

b. Współzależność wydajności skrawania i optymalizacji warunków skrawania...................... 266

c. Zależność czasu maszynowego, wydajności produkcji

i wydajności skrawania...................... 267

Literatura........................ 268

Część II Technologia obróbki wiórowej

Rozdział 9.

Toczenie..................... 271

1. Kinematyczna i stereometryczna charakterystyka toczenia .... 271

a. Kinematyka i odmiany toczenia........... 271

1) Klasyfikacja odmian toczenia............. 271

2) Prędkość ruchów podstawowych i czas maszynowy toczenia . 273

b. Charakterystyka warstwy skrawanej i ostrza ........ 274

1) Elementy warstwy skrawanej............. 274

2) Charakterystyka noży i ostrzy............ 275

2. Opory i siły skrawania przy toczeniu............. 277

a. Obliczanie oporów skrawania przy toczeniu......... 277

b. Wpływ różnych czynników na opór skrawania ....... 281

1) Czynniki związane z ostrzem skrawającym......... 281

2) Wpływ materiału obrabianego........ . . 286

3) Wpływ warunków skrawania........... 290

c. Moc skrawania przy toczeniu ............... 296

3. Okresowa szybkość skrawania i własności warstwy wierzchniej przy toczeniu........................ 298

a. Okresowa szybkość skrawania.............. 296

b. Powierzchnia obrobiona i warstwa wierzchnia po toczeniu . . . 302

1) Chropowatość powierzchni .............. 302

2) Warstwa wierzchnia................. 305

4. Dobór warunków skrawania przy toczeniu.......... 307

Literatura........................ 310

Rozdział 10.

Struganie...................... 310

A. Kinematyka strugania, elementy stereometryczne ostrza i warstwy

skrawanej....................... 311

1. Kinematyka i odmiany strugania ........... 311

a. Ogólna charakterystyka strugania............. 311

b. Kinematyka strugania poprzecznego............ 312

c. Obliczanie czasu maszynowego strugania ......... 315

2. Charakterystyka ostrza i warstwy skrawanej......... 315

B. Zależności fizykalno-technologiczne strugania..... 316

1. Opór i moc skrawania przy struganiu............ 316

a. Ogólna charakterystyka oporu skrawania......... 316

b. Opory skrawania przy struganiu.......... . . 317

c. Moc skrawania.................... 317

2. Trwałość ostrza i okresowa szybkość skrawania ........ 318

3. Gładkość powierzchni................. 318

C. Dobór warunków skrawania dla strugania . . . . . . 319

1. Ograniczenia obróbkowe przy struganiu............ 319

2. Tok doboru warunków skrawania dla strugania...... 320

Rozdział 11.

Przeciąganie ................. 321

A. Kinematyka i odmiany przeciągania......... 321

1, Ogólna charakterystyka i odmiany przeciągania ........ 321

2. Czas maszynowy przeciągania....... 324

B. Charakterystyka ostrza i warstwy skrawanej..... . . 325

1. Elementy stereometryczne ostrza przeciągacza....... 325

2. Elementy stereometryczne warstwy skrawanej......... 328

a. Kształt warstwy skrawanej............... 328

b. Wymiary warstwy skrawanej .............. 329

C. Zależności fizykalno-technologiczne przeciągania..... 331

1. Proces tworzenia się wióra przy przeciąganiu....... . .331

2. Opór i moc skrawania przy przeciąganiu........... 333

3. Trwałość ostrza i okresowa szybkość skrawania . . . . . . . 339

a. Proces zużycia ostrza i dopuszczalne stępienie . . . . . . . 339

b. Okresowa szybkość skrawania.............. 340

4. Gładkość powierzchni . . . . . . . .344

D. "Dobór warunków skrawania i zwiększanie wydajności przeciągania 347 Literatura......................... 348

Rozdział 12.

Wiercenie, pogłębianie i rozwiercanie........... 349

A. Wiercenie i powiercanie .............. 349

1. Kinematyka wiercenia.................. 349

a. Określenie i odmiany wiercenia....... . . . . . 349

b. Szybkość skrawania i warstwa skrawana.......... 350

c. Czas maszynowy wiercenia............... 352

2. Ostrza wierteł...................... 353

a. Parametry stereometryczne i odmiany ostrzy . . . ... . . 353

b. Odmiany ostrzy wierteł i zalecane wartości parametrów ostrza . 355

c. Kształtowanie ostrza wierttt krętego . ........... 358

d. Ostrze wiertła w czasie skrawania............ 364

3. Opór skrawania przy wierceniu i powiercaniu......... 366

a. Opór skrawania i jego składowe............ . 366

b. Czynniki wpływające na opór skrawania przy wierceniu . . . 368

c. Obliczanie sił skrawania przy wierceniu i powiercaniu..... 370

d. Moc skrawania przy wierceniu.............. 371

4. Zużycie i trwałość ostrza............... 373

a. Objawy zużycia i kryterium stępienia wiertła ........ 373

b. Trwałość wierteł i okresowa szybkość skrawania....... 377

c. Wpływ niektórych czynników na okresową szybkość skrawania przy wierceniu.................... 379

d. Obliczanie okresowej szybkości skrawania przy wierceniu . . . 384

5. Dokładność wiercenia................... 386

a. Gładkość powierzchni wierconych otworów......... 386

b. Dokładność wymiarowo-kształtowa............. 386

6. Dobór warunków skrawania i zwiększenie wydajności skrawania przy wierceniu..................... 389

a. Ogólne wytyczne doboru warunków skrawania przy wierceniu . 389

b. Ograniczenia w doborze posuwu ........... 390

B. Pogłębianie....................... 393

1. Ogólna charakterystyka pogłębiania i pogłębiaczy ........ 393

2. Warunki skrawania i wskaźniki techniczne.......... 395

C. Rozwiercanie wstępne ................. 396

1. Ogólna charakterystyka rozwiercania wstępnego...... 396

2.

Stereometria ostrza i warunki skrawania........... 397

a. Budowa rozwiertaka zdzieraka ............ 397

b. Warunki skrawania .................. 398

3. Opór skrawania i trwałość ostrza.............. 399

a. Opór skrawania................... 399

b. Zużycie i trwałość ostrzy oraz okresowa szybkość skrawania . ! 400

4. Dobór warunków skrawania dla rozwiercania wstępnego..... 401

D. Rozwiercanie wykańczające................ 403

1. Ogólna charakterystyka rozwiercania wykańczającego ...... 403

2. Opis rozwiertaka wykańczaka oraz warunki skrawania...... 403

a. Opis rozwiertaka........... ...... 403

b. Warunki skrawania ........ 406

3. Opór skrawania i trwałość ostrza .............. 406

a. Opór skrawania i moc skrawania.......... 406

b. Trwałość ostrza i okresowa szybkość skrawania....... 407

4. Dobór warunków skrawania dla rozwiercania wykańczającego . . . 408 Literatura ....................... 410

Rozdział 13.

Frezowanie walcowe............. . ... 411

A. Ogólna charakterystyka frezowania.......... 411

1. Odmiany frezowania................... 411

2. Prędkość ruchu narzędzia i materiału obrabianego....... 413

B. Frezowanie walcowe................. 415

1. Opis ostrzy frezów walcowych ............... 415

2. Parametry warstwy skrawanej i warunki skrawania...... 419

a. Stereometria

warstwy skrawanej............. 419

b. Czas maszynowy frezowania walcowego.......... 423

3. Opór i moc skrawania................. 424

a. Rozkład sił skrawania przy frezowaniu walcowym ...... 424

b. Równomierność sił skrawania przy frezowaniu walcowym ... 427

c. Czynniki oddziałujące na opór skrawania przy frezowaniu walcowym ......................... 428

d. Obliczanie sił i mocy skrawania............. 431

1) Frezowanie walcowe frezami z ostrzami prostymi..... 431

2) Frezowanie walcowe frezami z ostrzami śrubowymi .... 434

3) Obliczanie składowych w układzie obrabiarki....... 437

4. Zużycie i trwałość ostrza............. 439

a! Zużycie ostrzy.................... 439

b. Wpływ niektórych warunków skrawania na okresową szybkość skrawania...................... . 440

c. Obliczanie okresowej szybkości skrawania . ....... 443

5. Chropowatość powierzchni................. 444

a. Chropowatość jako odwzorowanie kinematyczno-stereometryczne 444

b. Inne czynniki wpływające na chropowatość powierzchni . . . . 447  Zwiększenie wydajności i dobór warunków frezowania walcowego . 449

a. Sposoby zwiększenia wydajności skrawania przy frezowaniu walcowym....................... 449

b. Metodyka doboru warunków skrawania przy frezowaniu walcowym ....................... 451

Literatura........................ 452

Rozdział 14.

Frezowanie czołowe.................. 453

1. Odmiany frezowania czołowego i warunki skrawania...... 453

a. Odmiany frezowania czołowego.............. 453

* b. Parametry warstwy skrawanej.............. 454

c. Obliczanie czasu maszynowego przy frezowaniu czołowym . . 456

d. Ostrza frezów czołowych............. 456

2. Opór i moc skrawania frezowania czołowego......... 459

a. Składowe siły skrawania............... . 459

b. Statystyczno-doświadczalne wzory do obliczania obwodowej siły

i mocy skrawania................... 459

c. Badania rzeczywistego przebiegu obwodowej siły skrawania . . 460

d. Wpływ niektórych czynników na obwodową siłę skrawania . . 462

3. Zużycie i trwałość ostrza . . ............... 463

a. Proces zużycia i zależność trwałości ostrza od niektórych warunków skrawania.................... 463

b. Obliczanie okresowej szybkości skrawania......... 470

4. Chropowatość powierzchni przy frezowaniu czołowym ,..... 470

a. Chropowatość powierzchni .............. . 470

b. Struktura warstwy wierzchniej przy frezowaniu czołowym..474Literatura........................ 474

Rozdział 15. Metody gwintowania.................. 475

1. Toczenie gwintów.................... 475

a. Narzędzia do toczenia gwintów.............. 475

b. Warunki skrawania.................. 477

c. Siła i moc skrawania oraz okresowa szybkość skrawania .... 479

2. Gwintowanie gwintownikami i narzynkami......... . 480

a. Opis gwintownika i narzynki............... 480

b. Warunki skrawania.................. 483

c. Zależności fizykalno-technologiczne skrawania........ 487

3. Gwintowanie frezami na frezarce.............. 492

4. Obiegowe frezowanie gwintów głowicami nożowymi na tokarce . . 495

a. Kinematyka obiegowego frezowania gwintów i stereometryczne cechy ostrzy ..................... 495

b. Warunki i zależności skrawania............. 497

c. Dobór warunków skrawania i zakres zastosowania obiegowego

frezowania gwintów................. 498

Literatura........................ 499

Rozdział 16.

Zarys wiórowych metod obróbki uzębień.......... 500

1. Ogólna charakterystyka obróbki uzębień........... 500

2. Frezowanie kształtowe uzębień walcowych.......... 502

a. Opis narzędzia.................... 502

b. Czas maszynowy i warunki skrawania...... 503

c. Siła, moc i moment skrawania ........... 505

3. Obwiedniowe frezowanie uzębień walcowych........ 506

a. Charakterystyka odmian frezowania obwiedniowego ..... 506

b. Parametry kinematyczne i warunki skrawania ....... 508

c. Zależności fizykalno-technologiczne . . ........ 509

d. Dobór warunków skrawania . ............. . . . 512

4. Obwiedniowe dłutowanie uzębień........... 514

a. Charakterystyka odmian dłutowania obwiedniowego ..... 514

b. Charakterystyka narzędzia do obróbki metodą Fellowsa . . . 517

c. Warunki skrawania i czas maszynowy........ 518

d. Obliczanie siły i mocy skrawania............. 519

e. Zużycie i trwałość ostrzy przy dłutowaniu obwiedniowym ... 520

f. Dobór warunków skrawania............... 521

5. Wiórkowanie uzębień walcowych.............. .522

a. Odmiany wiórkowania................. 522

b. Warunki skrawania i wskaźniki techniczno-ekonomiczne . . 525

6. Niektóre metody obróbki uzębień stożkowych..... 526

a. Struganie obwiedniowe (wg metody Gleasona)....... 526

b. Frezowanie obwiedniowe (wg metody Gleasona) ....... 529

Literatura........................ 531

Część III

Podstawy teoretyczne i techniczne obróbki ściernej

Rozdział 17.

Proces skrawania i teoria cyklu obróbki ściernej ....... 535

1. Cechy specyficzne obróbki ściernej ............ . 535

2. Klasyfikacja obróbki ściernej...............  536

3. Proces skrawania i tarcia w obróbce ściernej......... 538

4. Szybkość odkształceń i temperatura skrawania . . . . . . 549

5. Rola nacisku jednostkowego i podatności układu o-p-n w cyklu obróbki ściernej...................

.542

a. Znaczenie sztywności układu o-p-n............ 542

b. Znaczenie nacisku jednostkowego............ . 545

c. Wpływ sztywności i nacisku jednostkowego na czas cyklu obróbki

(w warunkach niezmiennej zdolności skrawnej)....... 547

d. Wpływ tępienia się narzędzia ściernego na zmiany głębokości skrawania...................... 551

Literatura........................ 554

Rozdział 18.

Właściwości i zużycie materiałów oraz narzędzi ściernych . . . 555

1. Materiały ścierne.................... 555

a. Wymiary i kształt ziarn ściernych............. 555

b. Klasyfikacja ziąrn ściernych ................557

c. Opis i własności materiałów ściernych........... 558

2. Narzędzia ścierne i ich charakterystyka . . . . . .. . . . . 561

a. Narzędzia ścierne i ich cechy.............. 561

b. Spoiwo narzędzi ściernych ................ 561

c. Twardość narzędzi ściernych............... 562

d. Struktura, porowatość i spoistość narzędzia ściernego . . . 568

e. Kształt i wymiary narzędzi ściernych na przykładzie ściernic . . 566

3. Zużycie i trwałość narzędzi ściernych . . . . . . . . . . . . 567

a. Określenia zużycia ziarn i narzędzi ściernych........ 567

b. Zużycie narzędzi ściernych.............. 569

c. Ekonomiczny i wydajnościowy okres trwałości narzędzia ściernego, zużywającego się przez tępienie............. 570

4. Zużycie i trwałość ścierniwa................ 573

a. Zużycie luźnego ścierniwa . ............ 5*73

b. Trwałość luźnego ścierniwa.............. . 575

Literatura........................ 576

Rozdział 19.

Szlifowanie..................... 577

A. Kinematyczna charakterystyka szlifowania 577

1, Podstawy klasyfikacji odmian szlifowania . . ... . . . 577

2. Charakterystyka niektórych odmian szlifowania........ 580

a. Wzdłużne szlifowanie kłowe zewnętrznych powierzchni obrotowych 580

b. Poprzeczne szlifowanie kłowe zewnętrznych powierzchni obrotowych .................. ..... 582

c. Bezkłowe szlifowanie wzdłużne powierzchni zewnętrznych . . . 583

d. Bezkłowe szlifowanie poprzeczne powierzchni zewnętrznych . 586

e. Szlifowanie otworów.................. 586

f. Szlifowanie płaszczyzn . ....... 588

g. Specjalne zastosowanie szlifowania..........  590

B. Warstwa skrawana i jej elementy ........ 590

1. Charakterystyka skrawania jednym ziarnem . . . . . . . . . 590

a. Elementy warstwy skrawanej ........... . . 590

b. Kąt i długość drogi pracy ostrza w różnych odmianach szlifowania 593

2. Charakterystyka szlifowania ściernicą............ 597

a. Liczba ziarn na powierzchni ściernicy i odstępy między ziarnami 597

b. Liczba ziarn równocześnie skrawających . . . ....... 599

c. Średnia grubość warstwy skrawanej ściernicą........ 600

3. Średnia grubość warstwy skrawanej pojedynczym ostrzem . . . . 603 . Zależności fizykalno-technologiczne szlifowania......... 605

1. Siły i moc szlifowania.................. 605

2. Zużycie i trwałość ściernic................. 609

3. Gładkość powierzchni i własności warstwy wierzchniej...... 609

a. Chropowatość powierzchni............... 609

b. Właściwości warstwy wierzchniej obrobionej szlifowaniem ... 617 . Intensyfikacja i dobór warunków szlifowania . . . . . . . . . 619

 1.Niektóre metody wysokowydajnego szlifowania . . . ... . . . 619

2. Dobór warunków skrawania dla szlifowania.......... 623

Literatura........................ 627

Rozdział 20.

Szlifowanie taśmami ściernymi............. 629

1. Ogólna charakterystyka i zakres zastosowania . . . . . . 629

2. Sposoby i odmiany szlifowania taśmowego.......... 630

3. Taśmy ścierne i podpory ................ 632

4. Warunki obróbki i zależności technologiczne.......... 634

Literatura........................ 638

Rozdział 21.

Gładzenie...................... 639

1. Ogólna charakterystyka obróbki wygładzającej...... . 639

2. Ogólna charakterystyka gładzenia....... ...... 639

3. Kinematyka gładzenia .................. 642

4. Narzędzia do gładzenia................. . 644

a. Budowa gładzików.............. 644

b. Osełki............. ......... . 645

' 5. Możliwości technologiczne i dobór warunków gładzenia..... 647

Literatura........................ 654

Rozdział 22.

Dogładzanie oscylacyjne . . ........ 655

1. Ogólna charakterystyka dogładzania oscylacyjnego....... 655

2. Kinematyka i czas maszynowy dogładzania . ........ 657

3. Dobór warunków dogładzania oscylacyjnego.......... 661

Literatura........................ 667

Rozdział 23.

Docieranie...................... 669

1. Określenie docierania i jego odmiany............ 669

2. Docieraki i mieszanina ścierna............... 670

a. Docieraki ................670

b. Mieszanina ścierna ............. 672

3. Możliwości technologiczne oraz dobór warunków docierania . . 674

a. Naddatki obróbkowe i dokładność docierania........ 674

b. Nacisk jednostkowy.................. 675

c. Wielkość ziarna ściernego................ 676

d. Współzależność nacisku, koncentracji i wielkości ziarna ściernego 677

e. Gzas docierania....... ............ 678

f. Szybkość docierania.................. 680

g. Docieranie wibracyjne ..............681

Literatura ....................... 682

Rozdział 24.

Polerowanie ścierne............... 683

1. Określenie, istota i odmiany polerowania......... 683

2. Dobór warunków polerowania ściernego........... 684

Literatura........................ 686

Rozdział 25.

Obróbka strumieniowo-ścierna.............. 687

1. Odmiany obróbki strumieniowo-ściernej........... 687

2. Stereometryczna i kinematyczna charakterystyka ruchu i pracy ziarna

oraz strumienia.................... 689

a. Ruch ziarna w strumieniu...............  689

b. Praca skrawania pojedynczym ziarnem...........690

c. Stereometryczna charakterystyka strumienia....... 692

3. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne obróbki strumieniowo-ściernej . 695

a. Klasyfikacja wskaźników techniczno-ekonomicznych . . . . . 695

b. Wpływ czynników związanych ze składem mieszaniny ściernej . 696

c. Wpływ tryskacza na wydajność obróbki strumieniowo-ściernej . 700

d. Wpływ sterowania strumieniem............. 702

e. Wpływ rodzaju i stanu obrabianego materiału........ 704

Literatura .............. .......... 705

Rozdział 26.

Docieranie wibracyjne i bębnowe............ 706

1. Docieranie wibracyjne.................. 706

2. Docieranie bębnowe................... 710

3. Zastosowanie docierania wibracyjnego i bębnowego ....... 711

Literatura.......................... 712

Rozdział 27.

Obróbka udarowo-ścierna............... 713

1. Zasada obróbki udarowo-ściernej i opis urządzeń........ 713

a. Zasada obróbki udarowo-ściernej............. 713

b. Magne|ostryktor......... ......... . 714

c. Koncentrator..................... 716

d. Materiały do budowy zespołu ultradźwiękowego....... 717

2. Wielkości charakteryzujące obróbkę udarowo-ścierną...... 718

a. Wielkości kinematyczne................. 718

b. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne........... 720

c. Czynniki wpływające na proces i wyniki obróbki udarowo-ściernej 721

3. Zależności wskaźników techniczno-ekonomicznych od różnych czynników......................... 721

a. Wydajność obróbki.................. 721

b. Zużycie narzędzia i materiału ściernego .......... 725

c. Dokładność wymiarowa i powierzchniowa.......... 726

4. Zastosowania obróbki udarowo-ściernej............ 729

Literatura........................ 729

Część IV

Zarys teorii i techniki obróbki erozyjnej

Rozdział 28.

Obróbka elektroerozyjna................ 733

1. Określenie i klasyfikacja sposobów obróbki erozyjnej...... 733

2. Wyładowania i erozja elektryczna.............. 735

3. Obróbka elektroiskrowa.................. 737

a. Charakterystyka procesu erozji iskrowej.......... 737

b. Generatory wyładowań iskrowych (relaksacyjne)...... 740

4. Obróbka elektroimpulsowa ................ 741

a. Charakterystyka erozji impulsowej............ 741

b. Generatory impulsowe................ 743

5. Techniczno-ekonomiczne wskaźniki obróbki elektroerozyjnej ... 744

a. Parametry i wskaźniki obróbki elektroerozyjnej...... . 744

b. Wydajność obróbki elektroerozyjnej ........... 745

Czas obróbki elektroerozyjnej.............. 748

d. Zużycie erody.......... ......... . 749

e. Dokładność i chropowatość powierzchni obrabianych elektroerozyjnie................ . ...... 750

f. Własności warstwy wierzchniej powierzchni obrabianych elektroerozyjnie ...................... 753

6. Technika obróbki elektroerozyjnej.............. 755

a. Technologiczna .charakterystyka obrabiarki i wybór warunków obróbki....................... 755

b. Obrabiarki elektroerozyjne i ich zastosowania........ 757

Literatura........................ 759

Rozdział 29.

Obróbka elektrochemiczna............. 761

1. Ogólna charakterystyka.................. 761

2. Określenie i klasyfikacja.............. 762

3. Obróbka elektrolityczna............... 765

a. Teoretyczne podstawy................. 765

b. Znaczenie elektrolitu i czynników z nim związanych..... 769

c. Optymalizacja procesu obróbki przez automatyzację ruchu erody 775  d.Wskaźniki techniczno-ekonomiczne............ 777

4. Szlifowanie elektrochemiczne ............... 782

a. Ogólna charakterystyka obróbki chemiczno-ściernej..... 782

b. Udział pracy mechanicznej i chemicznej.......... 784

c. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne............ 785

5. Obróbka anodowo-mechaniczna....789

a. Zasada obróbki anodowo-mechanicznej........... 789

b. Warunki i zastosowanie obróbki anodowo-mechanicznej .... 790

c. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne .......... 791

Literatura........................ 792

Rozdział 30.

Obróbka strumieniowo-erozyjna............. 794

A. Obróbka elektronowa.................. 794

1. Charakterystyka obróbki elektronowej......... 794

a. Ogólna charakterystyka obróbki elektronowej...... 794

b. Zasada działania obrabiarki elektronowej......... 794

2. Podstawowe pojęcia i zależności obróbki elektronowej...... 796

3. Techniczno-ekonomiczne wskaźniki obróbki elektronowej ..... 802

a. Parametry i wskaźniki obróbki elektronowej........ 802

b. Wydajność obróbki.................. 803

c. Dokładność obróbki.................. 806

d. Własności warstwy wierzchniej.............. 808

e. Zakres zastosowania obróbki elektronowej....... . 810

B. Obróbka jonowa ......... ..... 810

1. Powstawanie plazmy i strumienia jonowego.......... 810

a. Systemy tworzenia plazmy............... 810

b. Zasada działania urządzenia plazmowego (plazmatronu) ..... 811

2. Zakres zastosowania obróbki jonowej............ 812

C. Obróbka fotonowa.................... 812

1. Charakterystyka obróbki fotonowej............. 812

2. Uproszczone objaśnienia działania lasera........... 813

3. Schemat budowy obrabiarki laserowej............ 814

4. Własności obróbki fotonowej................ 816

Literatura........................ 820

Skorowidz ......................... 821

 


stron 850,format 17 cm x  24,5 cm.

Książka szyta, oprawa płóciena!!!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.