Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

POLSKIE TAŃCE LUDOWE W DZIEŁACH KOLBERGA

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:do wBE^lkich dalszych opracowań- Dzięki udostępnieniu katalogu przez Kierownika Zakładu Muzyki Ludowej PIS profe Sobie&kiego oraz dsięki jego recenzji wypisów zostały one zredagowane w przedstawionej tu fonsie.
W działach Kolberga folklor taneczny jest obserwowany i opisany jako prze¬jaw kultury ludowej, związanej z obrzędami^ z obyczajami - s życiem społecznym* Z tych opisóws wzmianek^ uwag /często zawartych -w odnośniku/ można zrozumieć funkcję społeczną tańca, znaczenie symboliki form zwyczajowych, związanych z tańcem, a nawet symboli ruchów tanecznych w wypadkacht gdy taniec etanowi
1
W
Przy przeistoczeniu się tańca ludowego w taniec sceniczny8 dzięki opi¬som Kolbergas uchronić możemy polski taniec ludowy od zbyt daleko idących zniekształceń jego istotnej treści.
Wypisy są wydawnictwem ściśle materiałowym, o charakterze pomocniczym,
Cel@m sporządzenia wypisów jest ułatwianie pracy wszystkim^ którzy zajmują się badaniem lub zbieraniem tańców ludowych*, Aczkolwiek wkrótce dzieła Kolber¬ga będą dzięki nowej edycji rozpowszechnione i łatwiej dostępne^ nie likwiduje to jednak pracy, którą każdy z badaczy tańca będzie nu&iał wykonać, wybierając z nich interesujące go fragmenty9 Eragnien^ zaoszczędzić powtarzania wielokrot¬ni© tego samego zadania, które jest zadaniem ogromnym, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę i objętość serii Kolberga®
Również dla wszystkich^ którzy zajmują się tańcem ludowym od strony prak¬tycznej i artystycznej, analiza wypisów niewątpliwie okaśe się pomocna w ich pracy* Pozwoli ona pojąć wSaściwy sens tańca ludowego. Nauczy dociekać w dąże¬niu do zrozumienia znaczenia całości i poszczególnych elementów tańca9 Pogłębi poczucie odpowiedzialności, w poszukiwaniu artyetycznej formy - dla dzisiejszej funkcji tańcas takisj w której nie zagubiłaby się szlachetność i piękno daw¬nych form* I w tym wypadku również zebranie interesującego materiału w Wypi¬sach zaoszczędzi żmudnego szperania w wielu tomachg gdzie często drobne, a bardzo ciekawe fragmenty dotyczące tańców* zagubione wśród innych opisów, uchodzą naszej uwadze.
Wypisy poprzedza komentarz^ wyjaśniający szereg zagadnień. Z jednej strony będą to zagadnienia dotyczące potraktowania tematu przez samego autora, a więc jak i kiedy Kolberg interesował się tańcami, w związku z tym jaki© światło rzu-

ca to na zebrany przez niego materiał taneczny. 2 drugiej strony komentarz ma za zadanie wyjaśnić zasady układu i opracowania Wypisów. Układ ten, wszechstron¬nie przemyślany, pragnie zwrócić uwagę czytelnika na pewne moaonty, które nasu¬nąć "by się winny podczas lektury. Poprzedzenie Wypisów komentarzem może lepiej wprowadzi czytelnika i pozwoli orientować się w układzie materiału,
Maria Drabecka

pośmiertne opracowane z przygotowanych jeszcze prs©z samego autora inateria&Sw*
oni
ą obsz
czerpują on» w całości. tot co autor mówi w swym dsi^le o
prz@z

Przechodząc do charakterystyki j^.teria3ai
■ 0 ByJl
Ł a@go poprs^
■y/ -nr/
ssących o taaicu8 jak Brodzxnakx 9 Cze2?nxawskx • Łnajna.@nna wszakże
dla poglądów Kolberga na sprawę tańców polskich jest j©go wypowiedź w© wstę-pi« do Serii I "Pieśni ludu pol#:ki©go's9 w której wymienia na pierwszym raiej-U

z t@go mło^tsia B±@ będ&i©
fl
r Roib@2
saski
1 S
warty w ind@ksi@9 g&j& wśród wi^lu przj-toozo^ch pr^@z Kolbergm aazw t,anc©w
■-"■ . >.
isącj tytu
agxs co


-ego są niemal tt

figury
i ti<Ż Si

został porządek wydawsmych prsez KoXb@rga s®i"ii sEoiiógrafic^nc/ch^ wy6,atBfało to jednak koni@czn© ze względu na
co t'


.uje 0o.ę f

Kolb©rga bardzo du*żo* Aby więc wzbogacić liczbę przykładów z t@kBt@i% wybrane zos;ta.ły I
, pochodzące z tych samych lub

;i co opxs

z tekstów lub melodii opatrzony jest podany jest tytuł /r®gions numer serii/ i strona tanu, z któr®g© pochodsi pis» następni© tytuł rosdsia^ i w&mzcl® wiadomość skąd saoserpnięty jest
io t
odnoszą się do oznaczeń w Dziełach Kolberga«
Tekst kaźd®go z wypisów podany jest ściśl© według tekstu oryginalnego w nieizmienionej pisowni8 gdyż unowocześnianie pisowni nie wydało się rzeczą ko¬nieczną dla zrozumienia tak bez wątpienia czytelnych opisom Jedyni© wyrazy dziś już nie używane, a oznaczone krzyżykiem x/ wyjaśnione są w słowniczku, znajdującym się na końcu Wypisów- Melodie podane są również ścisl© według zapisu autora*
Rozdziały Wypisów: Chodzony, Kujawiak, Obertas i Krakowiak zostały dodatko¬wo opracowane w ujęciu tematycznym. Tematem opracowania jest forma tańca - je¬go kształt i przebieg. Ujęcia tematyczne skonstruowane &ą wyłącznie z cytat,za¬czerpniętych z Wypisów, Cytaty ułożona są w kolejności narzuconej przez temat,
Ujęcia tematyczne umieszczono nu in* w celu wskazania przykładu jak podjąć analizę materiału /zawartego w Wypisach/ na zadany temat* Wybór tamtu - zew™ nętrzny obraz tańca - zgodny jest z założeniem wyboru Wypisów.*
Oczywistym jests że treść Wypisów nie ogranicza się do tego tylko tematu i tu powtórzymy za Kolbergiem: "Brodziński /••*/ pierwszy dopatrywał głębszej myśli w tańcach, a jako piewca ludowys przeczuwał w nich piękno historyi, cy»

Spis treścistr.

•••»*
Y/stęp ••»••*••»••••••
Komentarz „*.,.••.«•••••• . » . .
CHODZONY, POLSKI. WOLNY .■ . 13
S,IV, Kujawy II, s.199-205. Rozdział Tańce 15
s«236 nuta 408 .. 17
s.258 nuta nr 448 ..,,...„ , . . . . 18
S.XIIIf Poznańskie Vs Sil6i nuta nr 379 ....*•. 19
S.XXH, Łęczyckie* s*84 nuta nr-118 19
a.239 nuta nr 516 . . .*... -19
S.IH, Kujawy I, s. 293 nuta nr 61 .♦»..♦,.. 20
SJOII, Poznańskie V, s,III~XII.-Rozdział wstępny 20
s»85 i 86 nuta nr 152, 153* 156 ♦ 24
S.XH, Poznańskie IV, s. 105-106 nuta nr 204 , . . . . 25
S»Xf Poznańskie II, e. 61. Podkoziołek ................. 26
SJtl, Poznańskie III, s.175 i nuta nr 59.:. .#•..*#••••...• 26
s. 178-179 i nuta nr 63-.- *•,.•*•«»••••• 27
S#194™195 i nuta nr 81, .***„.,„. 28
3.IX, Poznańskie I, s.- 222^223 i nuta nr 80 ....... • 29
S,XXIII, Kaliskie, s,138-139 i nuta nr 93 i 94. -. ... • 30
Mazowsze I, s* 260-261 i nuta nr 157 ......*,....« 31
s+232 nuta nr 195 ..«•...»*...»..*«#•... 33
Mazowsze IV, s*201 i nuta nr115. ...,.,. 33
s* 1 53 nuta nr 20 .••«.«.*♦• 34
S.2Z, Radomskie I, s.179. • ••*«•• 34
3eXX, Radomskie Ig s.228 nuta nr 329. , . . , 35
3.VI, Krakowskie XI, #„46 i nuta nr 80, .......*....„.,.. 36
ss66 nuta nri34 • 36
s*69 nuta nr 142 » . » •.,.,«.. 37
s,514 nuta nr 886. . . 3S
8.XIX, Kieleckie II, s, II-HI,. Rozdział wstępny. •* 38
S•XVIII, Kieleckie I, s.,68 » » » . 8 , 39
s,75 nuta nr 39 i 40* 39
ra»86 nuta nr 82. ....*..<......... 40
s.107 nuta nr 145 i 146 40
s.115 nuta nr 166 i 167 .- • . . - 41
8.1, Sandomierskie, s. 187.' Okrężne <... 42
3,XVII, Lubelskie II, s*IH-IV. Rozdział wstępny , , 42
S,2VI, Lubelskie I, s.,166 nuta nr 116 43
s. 191 nuta nr 174 43
sc 193-194 nuta nr 179 i 180. . 43

Chełmskie I, s, 279 nuta nr 214. • •*•»*»••••«•******* 44
Ujęcie wypisów tematyczne »*««««*«4»»**»***»»»**<>« 46
KUJAWIAK ,»•.«•».**•••.•«•*,*«.*•«••••»»« 49
S.IV( Kujawy U, &* 199«2O7* Rozdział Tańca ,,,.,...,*..,... 51
s, 229 nuta rw 396 »••*,.**.,•*».*.*.* 54
s8 230 nuta. nr 397 .••.*•*•«••****»*«»• 55
SJKII, Łęczyckie, se 214^15 nuta nr 4.36 ,,,,,,»„.,*..*,,.♦ 55
S„XIIIf Poznańskie Vs e,VTII,- Roadział wstępny,* ».•*,.,-.,•••• 56
s-121 nuta-nr 232 . . » , , * » » .=, * . . * , * • » - 56
8.123 nuta nr 258 * . « o - * * » * * . « • » • » • 57
$.,150 nuta nr 344 .•*9**«*««***.«»«> -57
Ujęcie wypisów tematyczne .***•«•'•, *0«»e >•»•*•'«•»• 5S
OBBRTAS, OBEREK. MAZUR ♦ .'.,,.*.*•,,,«•••«,..♦,.,. 61
S.XV, Kujawy II, s, 20it~207. Rozdział: Tańce »••••,»,•••••• 63
s* 235 nuta nr 405 .; • * • » <. ^ • « => » > , * j * » ■, • 67
SeX5CIIs Łęczyckie^ e,f2i4 nuta nr 434 • » • * 0 • « • ■ o -» • -. * , . , * « • 67
s8; 234 nuta nr 501 »*99.»#aoooot)os.00i) 67
S.XIIIS Poznań8kieV,sV-0C*-Rozdział watępny *8.as*a-a03«sas«o 68
s, 187* Rozdział; Przypisy . . „ 8 „ „ o o 0 , a 3 9 o 68
S.,IXS Poznańskie I, s. 153 •*t«***»«»«**«»0».»««o* 69
S,XII? PoznańslcLe XVf s, 321* Rozdział: Przypisy* • . • «•• 9 ♦ . . a e . 70
S,XIII, Poznański© Vt se 74 nuta nr 128 , , , , 70
s. 99 nuta nr'191 .-.*»».»* • • «• a « ; * . • • 70
S*133 nuta nr 290 9 , * . , , ♦ » . , ., o , • * « * 71
s.137 nuta nr 304 ,s«s9g**««,as,.*i3 71
S*144 nuta nr 324 *^<.*a9Ot>a9a3*988a.71
Mazowsze II, s. 296-297, Rozdziała Przypisy , . o „ o D * o 9 o o • , * * 72
Kazowsze II, ss 290^299., Rozdział; Przypisy 0 a 0 0 • o 0 Q o o 0 , o a a . 74
s. 181 nuta nr 42.3 • - * . * » <. o o o , u o „ o o 0 o o . . 74
s* 182 nuta nr 427 » ■» . - * • * o o o o o » * 0 o o a , o « 75
s» i i.? nuta nr jjoo i^ła^jooooouoouoouoog 75
s. 184 nuta nr 453 . B . , . o o o . „ o o 0 o o o o „ o „ o ■ 75
s* 188 nuta nr 448 i 449 . * , o „ o 0 o 3 u o o o o o o . u 76
s. 208 nuta nr 533 * . * * 3 o o o 0 o o o o 0 o 0 « o „ 0 o 76
3*ZX, Radomskie I, s. 179- Wesele » . a 0 o 0 o , o « • 0 • 0 «, , • 0 o a 76
3*XXI, Jfedomskie II, s* 112 nuta nr 248 ,- „ e 0 o o o o ,. ^ o o o ^ o > o 77
s> 125 nuta nr 304 » o * o o Q <, o 0 o o . o o o o c- 77
S»VI, Krakowskie II, s, ■ 70 nuta nr 144 * • * o e o o • 0 # e « « » * • . 77
s. 498 nuta nr 84? i 843 « o **, 0 •,.•••».. 78
s» 499 nuta nr 846 9WSs99898s9„a,»8» 78
S.XIXS Kielecki© II, s, III ••«•»« # » , • • • • • • • ••••••«-79
S .XVIII, Kieleckie 1^, 74 *•*••«*••««•««•••••«.•, 79
a, 85 nuta nr 75 •• * * •.*•.**•.•••«•• 79
S.IS Sandomierskie, e* 38, Wesele* ••••'«•*»*•*»•.•»••, 79
s, 32 nuta nr 16 ♦,. i-, ».#♦,»» 80
s.118. Sobótka .«,♦*.*.,,„♦♦♦.■*.,. 80
S;214 nuta nr 278. »«..,»»».»..».,,, 80
s.215 nuta nr 280.' »•»*•». , 81
S.XVII, Lubelskie II,s»HI •*•*•»,.«..♦*♦»♦«♦,»*., 81
S»XVTS Lubelskie I, ss153 nuta nr 80 i 81,,,<„, ti f ,,,,,,, 81
S.XVU,Lubelskie II, s.s 16 nuta nr 28 i s. 17 nuta nr 33* *•,*•••• 82
Chełmskie I, s, 168-169. Dożynki •..,♦,,,„♦»»......#, 82
**
Ujęcie wypisów tematyczne * , *.

KRAKOWIAK ••••♦••••»»ł»»#»»*ł»«ooooooe«e»» oi
3.VI, Krakowskie II, s*. 367-»378 * . , , , „ • o o o • » • • • • 89
s® 89 nuta nr 176 ».#!B998«e»«^e8»*8 91
s,46O nuta nr 754 • * • 3 . • ° ***••«**** 92
s®495 nuta nr 833 •».»9aoBO*««*.**»* 92
8*484 nuta nr 806 ,»•,,••*••***•*•• 92
s,492 nuta nr 826 3»aoO0oOO9e*98»*e 93
s*493 nuta nr 829 0,o000o0e3«*&»**» 93
s,387 nuta nr 626 000Oooaaoa.*«8»#** 94
s.411 nuta nr 661 ooao0000«®a»***** 94
3.VI, Krakowskie II, s. 14-15* Wesele • u o » o • „ „ „ • • • • • * . . « 95
s* 13 nuta nr 4 .«•<»» »(»«<>-««•*##»•» 96
s* 59-60 i nuta nr1i83aqooe,OS9ses.,. 96
39XIX, Kieleckie II, s* I-II, Rozdział wstępny o o „ o , m . a 97
s«11 xiuxa nr f__? •■łł>o<>ooosa»as««** "o
s»22 nuta nr 58 ...»OOOOo»*-* 99
s,35 nuta nr10i •»,•••»«••»*•••»•• 99
s,4i nuta nr 120 •••••*••*••«^•••••« 99
S.I, Sandomierskie, s»187-189 i nuta ar 218 -, , • * . , # . . , . • . .100
s.192 nuta nr 227. . • ." • ••..«•••..... 102
Ujęcie wypisów tematyczne •«»••'•"•« *•••#«•••-•••*«•• 103
INIE TAŃCE . , . . . . 8 * . . . . , . * a . . . . . . » . . . . , . . . 107
S.3XEI, Łęczyckie, s, VI-VII. Rozdział wstępnył »•,,...,...,. 109
s« 77-78 nuta nr 104 • • • •• 110
8» 204 nuta nr 401 .,,...*•,, •.,».»».»111
Masowsze II, sD 298. Rozdziała Przypisy .«•....,•..••• 111
Mazowsze II, s8 297-298 . , ♦•••..••♦•••♦111
3.XXIII8 Kaliskie, so 189 nuta nr 222 » • . • 112
KOTAIr-KOŁODZIEJ ...»......*, , .... 112
S.XV, Kujawy II, s. 207-208. Rozdział: Taiice ..,..,, 112
3.XXII, Łęczyckie, s* 228 nuta nr 400 ..»..•,.*•.,. 113
se 236 nuta nr 506 «»••,•»»««,«•*•» ..113
S.XIII, Poznaiiskie Vs s. 94 nuta nr 175 •«..•••...».,.... 114
s,150 nuta nr 367 •*•*.. ,»»•• 114
a a e e eeoss* •••#•
S6XIII, Poznaiiskie V, s,VT-VII. Rozdział wstępny .».,...,-,.. 115
S.XI, Poznańskie III, s. 175 i nuta nr 59 ..,.,*., . • 116
S.XII poznańskie IV, s. 105-106 nuta nr 204 *««»».* 117
S.IV, Kujawy II, s9 207. Rozdziałj Tańce ,....,.....,,.*. 117
s. 216 nuta nr 370. , , t » , , . , 118
s. 217 nuta nr 372. ,,.,..,.,.,.,, # .,, 118
s. 220 nuta nr 378. , • » • * . 119
IJIazowsze II, s. 299 . 119
s. 249 nuta nr 704* ............. „ f . , , 119
J/Iazowsze IV, s. 231 »••...., 119
WIELKI y^IATlUK . , , . , 120
S»X Poznańskie II, s. 115 nuta nr 44 . . * 120
VOTAT . . . , , . . , 120
3,XIII, Poznańskie V, s.V-VI. Rozdział wstępny,-, 120
S,IX, Poznaiiskie I, s. 191 i nuta nr 45 121
s. 224 i nuta nr 81 . 121
s. 245 i nuta nr 40 , • . . 122

fi, 103 i nuta nr 28 !!**'*' ••♦••♦•• 122
mzff tajlcow iSTOteaiionjch w dziełach 0, Kolb*rga, Spi* dzi.ł 0, Kblberga, m podstawi* których *por.ądzor'oVypLy i '
Indeks nazw tańców, * -30
Słowniczek wyrażeń dziś nie używanych i parowych . ." ' ' '


WIELKOŚĆ 29x20,5CM,LICZY 145 STRON.

STAN :OKŁADKA DB,PODWINIĘTE ROGI STRON,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 5,5ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / .

WYDAWNICTWO WARSZAWA 1963
NAKŁAD 1090 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIE

add_me.gif

1 POLSKIE TANCE LUDOWE.JPG2 POLSKIE TANCE LUDOWE.jpg3 POLSKIE TANCE LUDOWE.JPG4 POLSKIE TANCE LUDOWE.jpg5 POLSKIE TANCE LUDOWE.JPG6 POLSKIE TANCE LUDOWE.JPG
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.