Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

Kategorie:

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: POLSKIE TAŃCE LUDOWE W DZIEŁACH KOLBERGA (numer 260506898)
 • Cena: 39,99 zł
 • Data wystawienia: 2007-10-25
 • Dane kontaktowe:
  Numer użytkownika (1)
Aby wyświetlić dane kontaktowe wyślij SMS o treści AP.AA9 na numer 79068 i wprowadź otrzymany kod tutaj:

Cena SMS to 9 PLN netto / 11,07 PLN brutto Kod z SMS jest jednorazowy. Za co płacę?
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay Reklamacje Regulamin
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

POLSKIE TAŃCE LUDOWE W DZIEŁACH KOLBERGA

Treść aukcji:

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:do wBE^lkich dalszych opracowań- Dzięki udostępnieniu katalogu przez Kierownika Zakładu Muzyki Ludowej PIS profe Sobie&kiego oraz dsięki jego recenzji wypisów zostały one zredagowane w przedstawionej tu fonsie.
W działach Kolberga folklor taneczny jest obserwowany i opisany jako prze¬jaw kultury ludowej, związanej z obrzędami^ z obyczajami - s życiem społecznym* Z tych opisóws wzmianek^ uwag /często zawartych -w odnośniku/ można zrozumieć funkcję społeczną tańca, znaczenie symboliki form zwyczajowych, związanych z tańcem, a nawet symboli ruchów tanecznych w wypadkacht gdy taniec etanowi
1
W
Przy przeistoczeniu się tańca ludowego w taniec sceniczny8 dzięki opi¬som Kolbergas uchronić możemy polski taniec ludowy od zbyt daleko idących zniekształceń jego istotnej treści.
Wypisy są wydawnictwem ściśle materiałowym, o charakterze pomocniczym,
Cel@m sporządzenia wypisów jest ułatwianie pracy wszystkim^ którzy zajmują się badaniem lub zbieraniem tańców ludowych*, Aczkolwiek wkrótce dzieła Kolber¬ga będą dzięki nowej edycji rozpowszechnione i łatwiej dostępne^ nie likwiduje to jednak pracy, którą każdy z badaczy tańca będzie nu&iał wykonać, wybierając z nich interesujące go fragmenty9 Eragnien^ zaoszczędzić powtarzania wielokrot¬ni© tego samego zadania, które jest zadaniem ogromnym, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę i objętość serii Kolberga®
Również dla wszystkich^ którzy zajmują się tańcem ludowym od strony prak¬tycznej i artystycznej, analiza wypisów niewątpliwie okaśe się pomocna w ich pracy* Pozwoli ona pojąć wSaściwy sens tańca ludowego. Nauczy dociekać w dąże¬niu do zrozumienia znaczenia całości i poszczególnych elementów tańca9 Pogłębi poczucie odpowiedzialności, w poszukiwaniu artyetycznej formy - dla dzisiejszej funkcji tańcas takisj w której nie zagubiłaby się szlachetność i piękno daw¬nych form* I w tym wypadku również zebranie interesującego materiału w Wypi¬sach zaoszczędzi żmudnego szperania w wielu tomachg gdzie często drobne, a bardzo ciekawe fragmenty dotyczące tańców* zagubione wśród innych opisów, uchodzą naszej uwadze.
Wypisy poprzedza komentarz^ wyjaśniający szereg zagadnień. Z jednej strony będą to zagadnienia dotyczące potraktowania tematu przez samego autora, a więc jak i kiedy Kolberg interesował się tańcami, w związku z tym jaki© światło rzu-

ca to na zebrany przez niego materiał taneczny. 2 drugiej strony komentarz ma za zadanie wyjaśnić zasady układu i opracowania Wypisów. Układ ten, wszechstron¬nie przemyślany, pragnie zwrócić uwagę czytelnika na pewne moaonty, które nasu¬nąć "by się winny podczas lektury. Poprzedzenie Wypisów komentarzem może lepiej wprowadzi czytelnika i pozwoli orientować się w układzie materiału,
Maria Drabecka

pośmiertne opracowane z przygotowanych jeszcze prs©z samego autora inateria&Sw*
oni
ą obsz
czerpują on» w całości. tot co autor mówi w swym dsi^le o
prz@z

Przechodząc do charakterystyki j^.teria3ai
■ 0 ByJl
Ł a@go poprs^
■y/ -nr/
ssących o taaicu8 jak Brodzxnakx 9 Cze2?nxawskx • Łnajna.@nna wszakże
dla poglądów Kolberga na sprawę tańców polskich jest j©go wypowiedź w© wstę-pi« do Serii I "Pieśni ludu pol#:ki©go's9 w której wymienia na pierwszym raiej-U

z t@go mło^tsia B±@ będ&i©
fl
r Roib@2
saski
1 S
warty w ind@ksi@9 g&j& wśród wi^lu przj-toozo^ch pr^@z Kolbergm aazw t,anc©w
■-"■ . >.
isącj tytu
agxs co


-ego są niemal tt

figury
i ti<Ż Si

został porządek wydawsmych prsez KoXb@rga s®i"ii sEoiiógrafic^nc/ch^ wy6,atBfało to jednak koni@czn© ze względu na
co t'


.uje 0o.ę f

Kolb©rga bardzo du*żo* Aby więc wzbogacić liczbę przykładów z t@kBt@i% wybrane zos;ta.ły I
, pochodzące z tych samych lub

;i co opxs

z tekstów lub melodii opatrzony jest podany jest tytuł /r®gions numer serii/ i strona tanu, z któr®g© pochodsi pis» następni© tytuł rosdsia^ i w&mzcl® wiadomość skąd saoserpnięty jest
io t
odnoszą się do oznaczeń w Dziełach Kolberga«
Tekst kaźd®go z wypisów podany jest ściśl© według tekstu oryginalnego w nieizmienionej pisowni8 gdyż unowocześnianie pisowni nie wydało się rzeczą ko¬nieczną dla zrozumienia tak bez wątpienia czytelnych opisom Jedyni© wyrazy dziś już nie używane, a oznaczone krzyżykiem x/ wyjaśnione są w słowniczku, znajdującym się na końcu Wypisów- Melodie podane są również ścisl© według zapisu autora*
Rozdziały Wypisów: Chodzony, Kujawiak, Obertas i Krakowiak zostały dodatko¬wo opracowane w ujęciu tematycznym. Tematem opracowania jest forma tańca - je¬go kształt i przebieg. Ujęcia tematyczne skonstruowane &ą wyłącznie z cytat,za¬czerpniętych z Wypisów, Cytaty ułożona są w kolejności narzuconej przez temat,
Ujęcia tematyczne umieszczono nu in* w celu wskazania przykładu jak podjąć analizę materiału /zawartego w Wypisach/ na zadany temat* Wybór tamtu - zew™ nętrzny obraz tańca - zgodny jest z założeniem wyboru Wypisów.*
Oczywistym jests że treść Wypisów nie ogranicza się do tego tylko tematu i tu powtórzymy za Kolbergiem: "Brodziński /••*/ pierwszy dopatrywał głębszej myśli w tańcach, a jako piewca ludowys przeczuwał w nich piękno historyi, cy»

Spis treścistr.

•••»*
Y/stęp ••»••*••»••••••
Komentarz „*.,.••.«•••••• . » . .
CHODZONY, POLSKI. WOLNY .■ . 13
S,IV, Kujawy II, s.199-205. Rozdział Tańce 15
s«236 nuta 408 .. 17
s.258 nuta nr 448 ..,,...„ , . . . . 18
S.XIIIf Poznańskie Vs Sil6i nuta nr 379 ....*•. 19
S.XXH, Łęczyckie* s*84 nuta nr-118 19
a.239 nuta nr 516 . . .*... -19
S.IH, Kujawy I, s. 293 nuta nr 61 .♦»..♦,.. 20
SJOII, Poznańskie V, s,III~XII.-Rozdział wstępny 20
s»85 i 86 nuta nr 152, 153* 156 ♦ 24
S.XH, Poznańskie IV, s. 105-106 nuta nr 204 , . . . . 25
S»Xf Poznańskie II, e. 61. Podkoziołek ................. 26
SJtl, Poznańskie III, s.175 i nuta nr 59.:. .#•..*#••••...• 26
s. 178-179 i nuta nr 63-.- *•,.•*•«»••••• 27
S#194™195 i nuta nr 81, .***„.,„. 28
3.IX, Poznańskie I, s.- 222^223 i nuta nr 80 ....... • 29
S,XXIII, Kaliskie, s,138-139 i nuta nr 93 i 94. -. ... • 30
Mazowsze I, s* 260-261 i nuta nr 157 ......*,....« 31
s+232 nuta nr 195 ..«•...»*...»..*«#•... 33
Mazowsze IV, s*201 i nuta nr115. ...,.,. 33
s* 1 53 nuta nr 20 .••«.«.*♦• 34
S.2Z, Radomskie I, s.179. • ••*«•• 34
3eXX, Radomskie Ig s.228 nuta nr 329. , . . , 35
3.VI, Krakowskie XI, #„46 i nuta nr 80, .......*....„.,.. 36
ss66 nuta nri34 • 36
s*69 nuta nr 142 » . » •.,.,«.. 37
s,514 nuta nr 886. . . 3S
8.XIX, Kieleckie II, s, II-HI,. Rozdział wstępny. •* 38
S•XVIII, Kieleckie I, s.,68 » » » . 8 , 39
s,75 nuta nr 39 i 40* 39
ra»86 nuta nr 82. ....*..<......... 40
s.107 nuta nr 145 i 146 40
s.115 nuta nr 166 i 167 .- • . . - 41
8.1, Sandomierskie, s. 187.' Okrężne <... 42
3,XVII, Lubelskie II, s*IH-IV. Rozdział wstępny , , 42
S,2VI, Lubelskie I, s.,166 nuta nr 116 43
s. 191 nuta nr 174 43
sc 193-194 nuta nr 179 i 180. . 43

Chełmskie I, s, 279 nuta nr 214. • •*•»*»••••«•******* 44
Ujęcie wypisów tematyczne »*««««*«4»»**»***»»»**<>« 46
KUJAWIAK ,»•.«•».**•••.•«•*,*«.*•«••••»»« 49
S.IV( Kujawy U, &* 199«2O7* Rozdział Tańca ,,,.,...,*..,... 51
s, 229 nuta rw 396 »••*,.**.,•*».*.*.* 54
s8 230 nuta. nr 397 .••.*•*•«••****»*«»• 55
SJKII, Łęczyckie, se 214^15 nuta nr 4.36 ,,,,,,»„.,*..*,,.♦ 55
S„XIIIf Poznańskie Vs e,VTII,- Roadział wstępny,* ».•*,.,-.,•••• 56
s-121 nuta-nr 232 . . » , , * » » .=, * . . * , * • » - 56
8.123 nuta nr 258 * . « o - * * » * * . « • » • » • 57
$.,150 nuta nr 344 .•*9**«*««***.«»«> -57
Ujęcie wypisów tematyczne .***•«•'•, *0«»e >•»•*•'«•»• 5S
OBBRTAS, OBEREK. MAZUR ♦ .'.,,.*.*•,,,«•••«,..♦,.,. 61
S.XV, Kujawy II, s, 20it~207. Rozdział: Tańce »••••,»,•••••• 63
s* 235 nuta nr 405 .; • * • » <. ^ • « => » > , * j * » ■, • 67
SeX5CIIs Łęczyckie^ e,f2i4 nuta nr 434 • » • * 0 • « • ■ o -» • -. * , . , * « • 67
s8; 234 nuta nr 501 »*99.»#aoooot)os.00i) 67
S.XIIIS Poznań8kieV,sV-0C*-Rozdział watępny *8.as*a-a03«sas«o 68
s, 187* Rozdział; Przypisy . . „ 8 „ „ o o 0 , a 3 9 o 68
S.,IXS Poznańskie I, s. 153 •*t«***»«»«**«»0».»««o* 69
S,XII? PoznańslcLe XVf s, 321* Rozdział: Przypisy* • . • «•• 9 ♦ . . a e . 70
S,XIII, Poznański© Vt se 74 nuta nr 128 , , , , 70
s. 99 nuta nr'191 .-.*»».»* • • «• a « ; * . • • 70
S*133 nuta nr 290 9 , * . , , ♦ » . , ., o , • * « * 71
s.137 nuta nr 304 ,s«s9g**««,as,.*i3 71
S*144 nuta nr 324 *^<.*a9Ot>a9a3*988a.71
Mazowsze II, s. 296-297, Rozdziała Przypisy , . o „ o D * o 9 o o • , * * 72
Kazowsze II, ss 290^299., Rozdział; Przypisy 0 a 0 0 • o 0 Q o o 0 , o a a . 74
s. 181 nuta nr 42.3 • - * . * » <. o o o , u o „ o o 0 o o . . 74
s* 182 nuta nr 427 » ■» . - * • * o o o o o » * 0 o o a , o « 75
s» i i.? nuta nr jjoo i^ła^jooooouoouoouoog 75
s. 184 nuta nr 453 . B . , . o o o . „ o o 0 o o o o „ o „ o ■ 75
s* 188 nuta nr 448 i 449 . * , o „ o 0 o 3 u o o o o o o . u 76
s. 208 nuta nr 533 * . * * 3 o o o 0 o o o o 0 o 0 « o „ 0 o 76
3*ZX, Radomskie I, s. 179- Wesele » . a 0 o 0 o , o « • 0 • 0 «, , • 0 o a 76
3*XXI, Jfedomskie II, s* 112 nuta nr 248 ,- „ e 0 o o o o ,. ^ o o o ^ o > o 77
s> 125 nuta nr 304 » o * o o Q <, o 0 o o . o o o o c- 77
S»VI, Krakowskie II, s, ■ 70 nuta nr 144 * • * o e o o • 0 # e « « » * • . 77
s. 498 nuta nr 84? i 843 « o **, 0 •,.•••».. 78
s» 499 nuta nr 846 9WSs99898s9„a,»8» 78
S.XIXS Kielecki© II, s, III ••«•»« # » , • • • • • • • ••••••«-79
S .XVIII, Kieleckie 1^, 74 *•*••«*••««•««•••••«.•, 79
a, 85 nuta nr 75 •• * * •.*•.**•.•••«•• 79
S.IS Sandomierskie, e* 38, Wesele* ••••'«•*»*•*»•.•»••, 79
s, 32 nuta nr 16 ♦,. i-, ».#♦,»» 80
s.118. Sobótka .«,♦*.*.,,„♦♦♦.■*.,. 80
S;214 nuta nr 278. »«..,»»».»..».,,, 80
s.215 nuta nr 280.' »•»*•». , 81
S.XVII, Lubelskie II,s»HI •*•*•»,.«..♦*♦»♦«♦,»*., 81
S»XVTS Lubelskie I, ss153 nuta nr 80 i 81,,,<„, ti f ,,,,,,, 81
S.XVU,Lubelskie II, s.s 16 nuta nr 28 i s. 17 nuta nr 33* *•,*•••• 82
Chełmskie I, s, 168-169. Dożynki •..,♦,,,„♦»»......#, 82
**
Ujęcie wypisów tematyczne * , *.

KRAKOWIAK ••••♦••••»»ł»»#»»*ł»«ooooooe«e»» oi
3.VI, Krakowskie II, s*. 367-»378 * . , , , „ • o o o • » • • • • 89
s® 89 nuta nr 176 ».#!B998«e»«^e8»*8 91
s,46O nuta nr 754 • * • 3 . • ° ***••«**** 92
s®495 nuta nr 833 •».»9aoBO*««*.**»* 92
8*484 nuta nr 806 ,»•,,••*••***•*•• 92
s,492 nuta nr 826 3»aoO0oOO9e*98»*e 93
s*493 nuta nr 829 0,o000o0e3«*&»**» 93
s,387 nuta nr 626 000Oooaaoa.*«8»#** 94
s.411 nuta nr 661 ooao0000«®a»***** 94
3.VI, Krakowskie II, s. 14-15* Wesele • u o » o • „ „ „ • • • • • * . . « 95
s* 13 nuta nr 4 .«•<»» »(»«<>-««•*##»•» 96
s* 59-60 i nuta nr1i83aqooe,OS9ses.,. 96
39XIX, Kieleckie II, s* I-II, Rozdział wstępny o o „ o , m . a 97
s«11 xiuxa nr f__? •■łł>o<>ooosa»as««** "o
s»22 nuta nr 58 ...»OOOOo»*-* 99
s,35 nuta nr10i •»,•••»«••»*•••»•• 99
s,4i nuta nr 120 •••••*••*••«^•••••« 99
S.I, Sandomierskie, s»187-189 i nuta ar 218 -, , • * . , # . . , . • . .100
s.192 nuta nr 227. . • ." • ••..«•••..... 102
Ujęcie wypisów tematyczne •«»••'•"•« *•••#«•••-•••*«•• 103
INIE TAŃCE . , . . . . 8 * . . . . , . * a . . . . . . » . . . . , . . . 107
S.3XEI, Łęczyckie, s, VI-VII. Rozdział wstępnył »•,,...,...,. 109
s« 77-78 nuta nr 104 • • • •• 110
8» 204 nuta nr 401 .,,...*•,, •.,».»».»111
Masowsze II, sD 298. Rozdziała Przypisy .«•....,•..••• 111
Mazowsze II, s8 297-298 . , ♦•••..••♦•••♦111
3.XXIII8 Kaliskie, so 189 nuta nr 222 » • . • 112
KOTAIr-KOŁODZIEJ ...»......*, , .... 112
S.XV, Kujawy II, s. 207-208. Rozdział: Taiice ..,..,, 112
3.XXII, Łęczyckie, s* 228 nuta nr 400 ..»..•,.*•.,. 113
se 236 nuta nr 506 «»••,•»»««,«•*•» ..113
S.XIII, Poznaiiskie Vs s. 94 nuta nr 175 •«..•••...».,.... 114
s,150 nuta nr 367 •*•*.. ,»»•• 114
a a e e eeoss* •••#•
S6XIII, Poznaiiskie V, s,VT-VII. Rozdział wstępny .».,...,-,.. 115
S.XI, Poznańskie III, s. 175 i nuta nr 59 ..,.,*., . • 116
S.XII poznańskie IV, s. 105-106 nuta nr 204 *««»».* 117
S.IV, Kujawy II, s9 207. Rozdziałj Tańce ,....,.....,,.*. 117
s. 216 nuta nr 370. , , t » , , . , 118
s. 217 nuta nr 372. ,,.,..,.,.,.,, # .,, 118
s. 220 nuta nr 378. , • » • * . 119
IJIazowsze II, s. 299 . 119
s. 249 nuta nr 704* ............. „ f . , , 119
J/Iazowsze IV, s. 231 »••...., 119
WIELKI y^IATlUK . , , . , 120
S»X Poznańskie II, s. 115 nuta nr 44 . . * 120
VOTAT . . . , , . . , 120
3,XIII, Poznańskie V, s.V-VI. Rozdział wstępny,-, 120
S,IX, Poznaiiskie I, s. 191 i nuta nr 45 121
s. 224 i nuta nr 81 . 121
s. 245 i nuta nr 40 , • . . 122

fi, 103 i nuta nr 28 !!**'*' ••♦••♦•• 122
mzff tajlcow iSTOteaiionjch w dziełach 0, Kolb*rga, Spi* dzi.ł 0, Kblberga, m podstawi* których *por.ądzor'oVypLy i '
Indeks nazw tańców, * -30
Słowniczek wyrażeń dziś nie używanych i parowych . ." ' ' '


WIELKOŚĆ 29x20,5CM,LICZY 145 STRON.

STAN :OKŁADKA DB,PODWINIĘTE ROGI STRON,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 5,5ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / .

WYDAWNICTWO WARSZAWA 1963
NAKŁAD 1090 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEPowyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item260506898.html