Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PORADNIK INŻYNIERA ELEKTRYKA, Spis! 1190 stron!

ant-cor-left.gifant-middle.gifant-cor-right.gif

PORADNIK INŻYNIERA ELEKTRYKA

Praca zbiorowa
Pod kierunkiem
Prof. Dr inż. Bolesława Konorskiego

Wydawnictwa Naukowo – Techniczne
Warszawa 1968

WYDANIE I

W poradniku ujęta w zwięzły sposób najważniejsze wiadomości z zakresu podstaw elektrotechniki, elektroenergetyki maszyn i innych urządzeń elektrycznych, materiałoznawstwa elektrycznego, pomiarów elektrycznych oraz w bardziej skróconej formie dziedzinę mechanicznych podstaw budowy maszyn. Przytoczono wiele istotnych danych zaczerpniętych z obowiązujących norm i przepisów oraz podano aktualną symbolikę.
Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów i techników elektryków ~ zarówno projektantów, jak konstruktor ów * pracowników energetyki zawodowej, energetyków przemysłowych, technologów itp. Może być również używany przez inżynierów innych specjalności, których praktyka zawodowa wymaga znajomości pewnych dziedzin elektrotechniki.


SPIS TREŚCI

1. TABLICE MATEMATYCZNE
1.1. Potęgi, pierwiastki, odwrotności, długości okręgów, pola kół
1.2. Kilka wyrażeń zawierających e oraz n
1.3. Tablica funkcji e-" i e-"
1.4. Zamiana radianów na stopnie kątowe
1.5. Zamiana stopni (i minut) kątowych na minuty (i sekundy) kątowe
1.6. Punkcie trygonometryczne sin x i cos x
1.7. Funkcje trygonometryczne tg x i ctg x
1.8. Funkcje hiperboliczne sh x
1.9. Funkcje hiperboliczne ch x
1.10. Funkcje hiperboliczne thx
1.11. Logarytmy naturalne
1.12. Dokładność niektórych wzorów przybliżonych
1.13. Jednostki długość]
1.14. Zamiana cali angielskich na milimetry i milimetrów na całe angielskie
1.15. Jednostki powierzchni
1.16. Przedrostki w układzie metrycznym
1.17. Jednostki prędkości
1.18. Jednostki ciężaru
1.19. Najważniejsze jednostki układu MKS i CGS (p. także 4.1.2)
1.20. Jednostki ciśnienia
1.21. Jednostki pracy -,
1.22. Jednostki mocy
MECHANICZNE I CIEPLNE PODSTAWY BUDOWY MASZYN.
2.1. Wytrzymałość materiałów
2.1.1. Rozciąganie
2.1.2. Ściskanie
2.1.3. Zginanie
2.1.4. Skręcanie
2.1.5. Ścinanie
2.1.6. Nacisk
2.1.7. Wyboczenia
2.1.8. Wytrzymałość złożona
2.1.9. Obliczanie naprężeń dopuszczalnych
2.2. Części maszyn
2.2.1. Tolerancje i pasowania
2.2.2. Połączenia spawane
2.2.3. Połączenia śrubowe
2.2.4. Połączenia wpustowe
2,2.5 Połączenia kołkowe
2.2.6. Sprzęgła
2.2.7. Waty
2.2.8. Łożyska toczne
2.2.9. Łożyska ślizgowe
2.2.10. Napędy pasowe
2.2.11. Przekładnie zębate walcowe o zębach prostych niekorygowanych
2.2.12. Przekładnie zębate o zębach śrubowych
2.2.13. Sprężyny śrubowe walcowe naciskowe
Literatura
2.3. Ciepło. Paliwa. Spalanie
2.3.1. Pojęcia podstawowe
2.3.2. Ilość ciepła. Ciepło właściwe
2.3.3. Pierwsze prawo termodynamiki
2.3.4. Drugie prawo termodynamiki
2.3.5. Gazy doskonale
2.3.6. Gazy rzeczywiste
2.3.7. Równania kaloryczne gazów doskonałych
2.3.8. Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych
2.3.9. Obieg Carnota
2.3.10. Dławienie
2.3.11. Pary
2.3.12. Ocena procesów termodynamicznych
2.3.13. Wilgotne powietrze
2.3.14. Paliwa. Ciepło spalania, wartość opałowa paliw stałycha ciekłych i gazowych
2.3.15. Spalanie
Literatura
2.4. Kotły parowe
2.4.1. Dane charakteryzujące kotły parowe
2.4.2. Obciążenie rusztu palenisk kotłowych
2.4.3. Obciążenie komór palenisk kotłowych
2.4.4. Ważniejsze typy i parametry kotłów
2.4.5. Sprawność kotłów parowych
2.4.6. Straty cieplne w kotle
2.4.7. Sprawność egzergetyczna kotła (stopień doskonałości termodynamicznej)
2.4.8. Ciąg naturalny i sztuczny
2.4.9* Woda do zasilania kotłów parowych
2.5. Turbiny cieplne
2.5.1. Silnik turbinowy, siłownia cieplna, turbina, sprawności
2.5.2. Stopień, grupa stopni w turbinie
2.5.3. Przecieki labiryntowe i straty brodzenia
2.5.4. Silnik turbospalinowy
2.5.5. Silniki turbospalinowe stosowane w energetyce
2.5.6. Silniki turbogazowe innych rodzajów
2.5.7. Turbiny parowe kondensacyjne
2.5.8. Turbiny parowe przeciwprężne i upustowe
2.5.9. Rozrząd pary i regulacja turbin parowych
2.5.10. Skraplacze
2.6. Turbiny wodne
2.6.1. Zależności podstawowe
2.6.2. Wpływ spadku na stan ruchu turbiny
2.6.3. Wpływ wymiarów turbiny na jej stan ruchu
2.6.4. Typy turbin wodnych
2.6.5. Charakterystyka uniwersalna turbiny
2.7. Pompy wirowe oraz układ transportu cieczy
2.7.1. Uogólnione równanie Bernoulliego
2.7.2. Straty energii cieczy przepływającej przez rurociągi prostoosiowe
2.7.3. Straty energii cieczy przepływającej przez elementy specjalne
2.7.4. Średnia prędkość przepływu cieczy w rurociągach
2.7.5. Układ transportu cieczy i jego charakterystyka
2.7.6. Wzory i wielkości podstawowe pomp wirowych
2.7.7. Typy pomp wirowych i wirników
2.7.8. Charakterystyka pompy wirowej
2.7.9. Wpływ zmiany prędkości obrotowej na stan ruchu pompy
2.7.10. Współdziałanie pompy z układem transportu cieczy
Literatura
2.8. Silniki spalinowe
2.8.1. Rodzaje silników spalinowych
2.8.2. Sprawność ogólna silników spalinowych
2.8.3. Obliczanie mocy silników spalinowych
2.8.4. Chłodzenie i smarowanie silników spalinowych
2.8.5. Koła zamachowe silników spalinowych
3. MATERIALY
3.1. Ogólne właściwości fizyczne
3.2. Materiały konstrukcyjne
3.2.1. Klasyfikacja gatunków stali
3.2.2. Postacie i stany kwalifikacyjne
3.2.3. Oznaczanie postaci i stanów kwalifikacyjnych obróbki cieplnej (wg PN-56/H-011101)
3.2.4. Oznaczanie stanu kwalifikacyjnego określonego wg ostatniej obróbki cieplnej po nadaniu stali postaci
3.2.5. Dodatkowe oznaczanie twardości i wytrzymałości stali
3.2.6. Znak stali
3.2.7. Stale węglowe i stopowe konstrukcyjne
3.2.8. Stal węglowa walcowana
3.2.9. Blachy stalowe
3.2.10. Rury stalowe
3.2.11. Żeliwa
3.2.12. Metale nieżelazne i ich stopy
3.3. Materiały przewodzące
3.4. Materiały elektroizolacyjne
3.5. Materiały magnetyczne
Literatura
4, PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
4.1. Wielkości i jednostki elektromagnetyczne
4.1.1. Wielkości i jednostki w układzie MKSA
4.1.2. Międzynarodowy układ jednostek miar S.I
4.2. Wymiary i jednostki wielkości elektromagnetycznych w układach absolutnych CGS
4.3. Definicje niektórych jednostek mechanicznych i elektromagnetycznych
4.4. Sposoby pisania wzorów
4.4.1. Określenia
4.4.2. Zapis wzoru liczbowego
4.4.3. Zapis wzoru wielkościowego
4.4.4. Wzory przystosowane
4.4.5. Zalecenia
4.5. Prąd stały (pojęcia i wzory podstawowe)
4.5.1. Napięcie, napięcie źródłowe, siła elektromotoryczna
4.5.2. Prawo Ohma
4.5.3. Prawa Kirchhoffa
4.5.4. Rezystancja (opór elektryczny) R
4.5.5. Zależność rezystancji od temperatury
4.5.6. Liniowość elementu R
4.5.7. Połączenia oporników o rezystancjach Rlt Rt ... Rn
4.5.8. Przekształcenia układów oporników
4.5.9. Moc i praca
4.5.10. Działania chemiczne prądu
4.6. Założenia i prawa kierunkowe
4.7. Zasady strzałkowania
4.8. Rachunek wektorowy
4.9. Metody obliczania rozpływu prądu stałego
4.9.1. Metoda przekształcenia sieci
4.9.2. Metoda praw Kirchhoffa
4.9.3. Metoda superpozycji
4.9.4. Metoda prądów obwodowych oczkowych
4.9.5. Metoda potencjałów węzłowych (metoda węzłowa)
4.9.6. Twierdzenie Thevenina i Nortona
4.10. Pole przepływowe prądu elektrycznego
4 10.1. Gęstość .7 prądu na elemencie dS powierzchni
4.10.2. Natężenie K pola przepływowego
4.10.3. Prawo Ohma i prawo Joulea
4.10.4. Prawa Kirchhoffa
4.10.5. Załamanie się linii pola przepływowego na granicy dwóch środowisk o przewodnościach Vi i V)
4.11. Pole elektrostatyczne - wzory podstawowe
4.11.1. Wektor natężenia K pola elektrostatycznego
4.11.2. Potencjał i napięcie
4.11.3. Przesuniecie dielektryczne D (indukcja dielektryczna)
4.11.4. Źródła pola elektrycznego
4.11.5. Prawo Goulomba
4.11.6. Wektor natężenia K pola i potencjał V w odległości r od ładunku punktowego Q
4.11.7. Gęstość przestrzenna We energii pola elektrostatycznego
4.H.8. Załamanie się linii pola elektrycznego na granicy dwóch środowisk dielektrycznych
4.11.9. Pojemność C układu dwóch ładunków punktowych +Q i — Q
4.11.10. Pojemność C kondensatora płaskiego
4.11.11. Pojemność C kondensatora kulistego (dwie kule współśrodkowe o promieniach rt, ra)
4.11.12. Pojemność C kondensatora walcowego (dwa walce współśrodkowe o promieniach rlartio długości /, ra > r,)
4.11.13. Energia W pula elektrycznego kondensatora
4.12. Pole magnetyczne i elektromagnetyzm. Wzory podstawowe
4.12.1. Natężenie pola magnetycznego
4.12.2. Indukcja magnetyczna
4.12.3. Przenikalność magnetyczna
4.12.4. Strumień magnetyczny
4.12.5. Prawo przepływu
4.12.6. Siła magnetomotoryczna Uu (napięcie magnetyczne)
4.12.7. Reluktancia i permeancja
4.12.8. Prawo Ohma w teorii obwodów magnetycznych
4.12.9. Podstawowe prawo magnetyzmu
4.12.10. Prawo Bu>ta-Savarta w postaci wektorowej
4.12.11. Gęstość przestrzenna Wu energii pola magnetycznego
4.12.12. Załamanie linii pola magnetycznego na granicy dwóch środowisk
4.12.13. Magnesowanie żelaza. Krzywa magnesowania. Histereza magnetyczna
4.12.14. Sita elektromotoryczna
4.12.15. Siła przyciągania elektromagnesu
4.12.16. Indukcyjność własna i wzajemna
4.12.17. Siła wzajemnego oddziaływania przewodów równoległych
4.12.18. Równania pola elektromagnetycznego
4.13. Klasyfikacja prądów i napięć
4.14. Prąd sinusoidalny. Pojęcia i wzory podstawowe
4.14.1. Prawo Ohma w teorii prądów zmiennych sinusoidalnych
4.14.2. Wartość skuteczna, wartość średnia i wartość maksymalna funkcji sinusoidalnych (patrz także p. 4.22.4)
4.14.3. Moc
4.15. Prąd sinusoidalny. Wykresy wskazowe (wektorowe)
4.15.1. Zasady budowy wykresów
4.15.2. Wykresy wskazowe
4.15.3. Składowe czynne i bierne prądu i napięcia
4.15.4. Moc w wykresach wskazowych
4.16. Prąd sinusoidalny. Metoda symboliczna
4.16.1. Zależności ogólne
4.16.2. Połączenia impedancji i admitancji
4.16.3. Przekształcenie układów trójkątowych na gwiazdowe i odwrotnie
4.16.4. Obliczanie rozpływu prądu
4.17. Czwórniki
4.17,1. Określenia
4.18. Inwersja i wykresy kołowe
4.18.1. Inwersja geometryczna
4.18.2. Inwersja w elektrotechnice
4.19. Układy trójfazowe i wielofazowe
4.19.1. Układ n-fazowy symetryczny
4.19.2. Układ trójfazowy symetryczny
4.19.3. Rozpływ prądu w układach trójfazowych
4.19.4. Układ dwufazowy niesymetryczny
4.19.5. Prąd, napięcie i moc w układach wielofazowych
4.19.6. Pole magnetyczne wirujące i oscylujące
4.20. Wielkości procentowe i jednostkowe
4.20.1. Obliczenie wielkości podstawowych
4.20.2. Obliczenie wielkości procentowych i wielkości jednostkowych
4.20.3. Zmiana wielkości podstawowych
4.21. Składowe symetryczne układów trójfazowych
4.21.1. Uwagi ogólne
4,21.2- Operatory
4.21.3. Wartości niektórych wyrażeń zawierających operator a
4.21.4. Równania podstawowe
4.21.5. Metody graficzne ,
4.21.6. Obliczenie wartości prądów i napięć przy zakłóceniach powstałych w sieci
4.22. Szeregi Fouriera
4.22.1. Przedstawienie funkcji okresowej za pomocą szeregu
4.22.2. Symetria funkcji okresowych
4.22.3. Rozwinięcie niektórych funkcji na szeregi Fouriera
4.22.4. Wartość skuteczna funkcji okresowej
4.22.5. Prądy i napięcia odkształcone w obwodzie zawierającym elementy liniowe R, L, C
4J23. Linie długie
4.23.1. Parametry linii długiej
4.23.2. Fale prądu i napięcia
4.23.3. Napięcia i prądy w linii długiej
4.23.4. Specjalne przypadki obciążeń linii długiej
4.23.5. Specjalne rodzaje linii długich
4.23.6. Obliczenie stałych R> L, C, G, linii na podstawie pomiarów
4.24. Stany nieustalone
4.24.1. Zależności podstawowe
4.24.2. Obwód zawierający rezystancję R i indukcyjność L w połączeniu szeregowym
4.24.3. Obwód zawierający rezystancję R3 indukcyjność L i pojemność C w połączenia szeregowym
4.25. Rachunek operatorowy
Literatur
5. ELEKTROCHEMIA
5.1. Potencjały normalne metali w 25°
5.2. Ogniwa galwaniczne
5.3. Akumulatory
.5.4. Normy na kwas siarkowy akumulatorowy stężony
,5.5. Opór właściwy (rezystywność) niektórych roztworów wodnych
5.6. Równoważniki elektrochemiczne niektórych pierwiastków
5.7. Skład niektórych roztworów do elektrycznego powlekania metalami
5.8. Przykłady kąpieli galwanicznych
Literatura
6. ELEKTRYCZNE PRZYRZĄDY I METODY POMIAROWE
6.1. Symbole umieszczane na elektrycznych przyrządach pomiarowych
6.2. Mierniki wskazówkowe

6.2.1. Klasy dokładności i uchyb podstawowy elektrycznych mierników wskazówkowych
6.2.2. Warunki znamionowe i tolerancje wartości znamionowych elektrycznych mierników wskazówkowych
6.2.3. Uchyby dodatkowe elektrycznych mierników wskazówkowych
6.2.4. Przeciążalność elektrycznych mierników wskazówkowych
6.2.5. Dokładność boczników i oporników szeregowych
6.2.6. .Dokładność elektrycznych mierników wskazówkowych
6.2.7. Dopuszczalne napięcie między obudową a obwodem prądowym i napięciowym mierników wskazówkowych
6.2.8. Zakresy pomiarowe oraz prądy i napięcia znamionowe elektrycznych mierników tablicowych
6.2.9. Główne wymiary gabarytowe elektrycznych mierników tablicowych
6.2.10.Sworznie j wkręty zaciskowe elektrycznych mierników tablicowych
6.2.11.Woltomierze i amperomierze klasy 0,5 typu TLME-2 i TLEM-2
6.2.12.Miernik uniwersalny typu UM-4
6.3. Ogniwa normalne
6.3.1. Rodzaje ogniw normalnych
6.3.2. Silą elektromotoryczna ogniw normalnych
6.3.3. Klasyfikacja ogniw normalnych
6.3.4. Dopuszczalne uchyby i zmiany wartości SEM ogniw normalnych
6.3.5. Użytkowanie ogniw normalnych
6.4. Oporniki i cewki wzorcowe
6.4.1. Oporniki wzorcowe
6.4.2. Cewki wzorcowe
6.5. Przekładniki prądowe i napięciowe
6.5.1. Przedmiot i zakres normy na przekładniki prądowe i napięciowe
6.5.2. Dokładność przekładników prądowych
6.5.3. Wytrzymałość zwarciowa cieplna i dynamiczna przekładników prądowych
6.5.4. Oznaczenia zacisków przekładników prądowych
6.5.5. Oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładnika prądowego
6.5.6. Dobór mocy znamionowej przekładników prądowych
6.5.7. Następstwa przerwania obwodu wtórnego przekładników prądowych
6.S-.& Normalne napięcia znamionowe przekładników napięciowych
6.5.9. Normalne moce znamionowe przekładników napięciowych
605.1O. Dokładność przekładników napięciowych
6.5.11. Oznaczanie zacisków przekładników napięciowych
6.5.12. Oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładnika napięciowego
6.5.13. Zabezpieczanie przekładników napięciowych bezpiecznikami
6.5.14. Dobór mocy znamionowej przekładników napięciowych
6.5.15. Badania techniczne przekładników prądowych i napięciowych
6.5.16. Napięcia probiercze przy próbie izolacji przekładników prądowych i napięciowych
6.5.17. Wielkości mające wpływ na dobór przekładników
6.5.18. Wytyczne doboru klasy dokładności przekładników
6.6. Pomiary .
6.6.1. Pomiary rezystancji uziemienia
6.6.2. Pomiary miernikami rezystancji izolacji
6.6.3. Pomiary mocy prądu jednofazowego
6.6.4. Watomierze jednofazowe typu TLWFD-3
6.6.5. Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego w linii trójprzewodowej
6.6.6._ Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego w linii czteroprzewodowej
6.6.7. Pomiary mocy biernej prądu trójfazowego w linii trójprzewodowej za pomocą watomierzy przy symetrycznym układzie napięć
6.6.8. Pomiary mocy biernej prądu trójfazowego w linii czteroprzewodowej za pomocą wato-
mierzy przy symetrycznym układzie napięć
6.6.9. Układy połączeń waromierzy trójfazowych typu WrFD
6.6.10. Układy połączeń liczników energii prądu stałego oraz liczników energii czynnej
6.6.11. Układy połączeń liczników energii biernej
6.6.12. Układy połączeń zespołów liczników
6.6.13. Uchyby liczników indukcyjnych jednofazowych i trójfazowych
6.6.14. Pomiar współczynnika strat dielektrycznych i pojemności przy wysokim napięciu mostkiem Scheringa
Literatura
7. PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
7.1. Dane ogólne
7.1.1. Najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów elektroenergetycznych ze wzgląd a na wytrzymałość mechaniczną
7.2. Budowa przewodów
7.2.1. Grubość znamionowa izolacji gumowej lub polwinitowej w elektroenergetycznych przewodach izolowanych przewidzianych do układania na stale
7.2.2. Przewody elektroenergetyczne — określenia i znakownictwo
7.2.3. Przewody elektroenergetyczne instalacyjne — charakterystyka i zakres stosowania
7.2.4. Znakownictwo kabli elektroenergetycznych
7.2.5. Napięcia znamionowe i przekroje znamionowe kabli elektroenergetycznych
7.2.6. Grubość znamionowa izolacji kabli elektroenergetycznych
7.3. Obliczanie elektryczne przewodów
7.3.1. Rezystancja 100 m drutu o dowolnym przekroju (lub o kołowym przekroju dowolnej średnicy) z dowolnego materiału w temp. 20°C; rezystancja drutu miedzianego o do wolnym przekroju (lub o kołowym przekroju dowolnej średnicy) i dowolnej długości w temp. 20°C
7.3.2. Reaktancja indukcyjna i pojemnościowa przewodów napowietrznych
7.3.3. Prąd ładowania i moc ładowania linii oraz prąd pojemnościowy podczas zwarcia jedno fazowego
7.3.4. Pojemność i reaktancja indukcyjna kabli elektroenergetycznych
7.3.5. Wytyczne stosowania kompensacji pojemnościowych prądów zwarcia z ziemią
7.3.6. Schematy zastępcze głównych elementów trójfazowego układu elektroenergetycznego.
Obliczanie strat mocy, strat energii i spadków napięcia
7.3.7. Dopuszczalne obciążenie przewodów gołych
7.3.8. Dopuszczalne obciążenie szyn zbiorczych
7.3.9. Temperatury graniczne przewodów i kabli oraz obliczeniowe temperatury otoczenia
7.3.10. Dopuszczalne obciążenie przewodów jednożyłowych miedzianych i aluminiowych w izolacji gumowej i w odzieży włóknistej
7.3.11. Dopuszczalne obciążenie przewodów wielożyłowych miedzianych i aluminiowych w izolacji gumowej
7.3.12. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie do l W, miedzianych i aluminiowych, o izolacji papierowej
7.3.13. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i aluminiowych, trójżyłowych o izolacji papierowej rdzeniowej
7.3.14. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i aluminiowych, trójżyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych
7.3.15. Dopuszczalne obciążenie kabli na napięcie wyższe niż l kV, miedzianych i aluminiowych, trójpłaszczowych skręconych z jednożyłowych kabli o izolacji papierowej
7.3.16. Dopuszczalne obciążenie kabli miedzianych i aluminiowych jednożyłowych o izolacji papierowej
7.3.17. Współczynniki poprawkowe
7.3.18. Obliczanie przekroju szyn zbiorczych oraz obliczanie przekroju przewodów i kabli ze względu na nagrzewanie przez prąd zwarciowy
7.3.19. Sprawdzenie przekroju przewodów na gospodarczo najkorzystniejszą gęstość prądu
7.3.20. Sprawdzenie średnicy przewodu na ulot
7,4. Prądy zwarciowe
7.4.1. Praktyczne obliczanie prądów zwarciowych symetrycznych (zwarcie trójfazowe) w układach wysokiego napięcia
7.4.2. Przybliżone obliczanie prądów zwarciowych symetrycznych (zwarcie trójfazowe) w sięciach o napięciu niższym niż l kV
Literatura
8. LINIE ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE I KABLOWE.
8.1. Najmniejsze dopuszczalne odległości przewodów elektroenergetycznych
8.2. Obostrzenia wymagane przy budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych
8.3. Krańcowe warunki klimatyczne przyjmowane przy obliczaniu rozpiętych przewodów
8.4. Obciążenie dodatkowe przewodów i izolatorów
8.5. Równanie stanów rozpiętego przewodu
8.6. Równanie krzywej zwisania rozpiętego przewodu
8.7. Zwis rozpiętego przewodu
8.8. Największy zwis normalny rozpiętego przewodu
8.9. Tablice i dane do obliczania słupów elektroenergetycznych
8.9.1. Siła parcia wiatru na pojedyncze żerdzie drewniane
8.10. Izolatory liniowe
8.11. Trzony
8.12. Słupy oświetleniowe
8.13. Linie typu wiejskiego niskiego napięcia
8.14. Linie 15 kV typu przemysłowego i wiejskiego
8.15. Sylwetki słupów stosowanych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych
8.16. Obserwacja stanu linii napowietrznych wysokiego napięcia
8.17. Układanie kabli elektroenergetycznych
8.18. Obserwacja stanu Unii kablowych wysokiego napięcia
Literatura
9. ELEKTROENERGETYCZNE INSTALACJE WNĘTRZOWE
9.1. Schematy włączania lamp oraz średnice rurek instalacyjnych
9.2. Obciążenie wewnętrznych Unii zasilających (pionów) w instalacjach prądu przemiennego przyłączanych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
9.2.1. Obciążenia wewnętrznych linii zasilających
9.2.2. Współczynniki jednoczesności
9.3. Największe dopuszczalne spadki napięcia w instalacjach odbiorczych przyłączonych do sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia
9.3.1. Przyłącze zasilające dom mieszkalny miejski
9.3.2. Wewnętrzna linia zasilająca (pion) w domu mieszkalnym miejskim
9.3.3. Instalacja odbiorcza (za licznikiem) w domu mieszkalnym miejskim
9.4. Niektóre przepisy wykonawcze, dotyczące wewnętrznych linii zasilających (pionów) oraz instalacji odbiorczych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
9.4.1. Wewnętrzne linie zasilające
9.4.2. Instalacje odbiorcze
9.5. Rodzaj przewodów i sposób ich ułożenia w instalacjach odbiorczych na napięcie do l kV
9.6. Przewody szynowe w instalacjach przemysłowych niskiego napięcia
9.6.1. Określenia
9.6.2. Zastosowanie przewodów szynowych
9.7. Największe moce silników prądu przemiennego przyłączanych do publicznej sieci niskiego napięcia
9.7.1. Przyłączanie silników trójfazowych
9.7.2. Przytaczanie silników jednofazowych
9.8. Największe moce silników prądu przemiennego przyłączanych do sieci przemysłowej
9.9. Dobór wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających przewody (kable) w urządzeniach odbiorczych na napięcie nie przekraczające l kV
9.10. Dobór wkładek bezpiecznikowych oraz dobór przekroju przewodów zasilających pojedyncze silniki trójfazowe asynchroniczne
Literatur
10. APARATY ELEKTRYCZNE
10.1.Wiadomości ogólne
10.1.1. Dopuszczalny trwały (graniczny) przyrost temperatury i dopuszczalna (graniczna) temperatura krótkotrwała w aparatach elektrycznych
10.1.2. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz łączników niskonapięciowych
10.1.3. Próba wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym aparatów wysokonapięciowych
10.1.4. Próby wytrzymałości elektrycznej napięciem udarowym łączników wysokonapięciowych i przekładników
10.1.5. Stopnie ochrony łączników przed dotknięciem, przedostaniem się obcych ciał stałych i wody oraz przed przypadkowymi narażeniami mechanicznymi
10.2. Łączniki, napędy, wyzwalacze
10.2.1. Klasyfikacja łączników
10.2.2. Wielkości charakteryzujące przebieg zwarciowy przy prądzie przemiennym
10.2.3. Wielkości znamionowe charakteryzujące pracę przepustową łączników przy prądzie przemiennym
10.2.4. Wielkości znamionowe charakteryzujące pracę łączeniową wyłączników przy prądzie przemiennym i ich określanie na podstawie oscylogramów prób zwarciowych
10.2.5. Wielkości znamionowe charakteryzujące pracę wyłączeniową bezpieczników przy
prądzie przemiennym
10.2.6. Wielkości charakteryzujące przebieg zwarciowy przy prądzie stałym
10.2.7. Dane czasowe charakteryzujące łączniki
10.2.8. Zdolność manewrowania (łączenia) odłączników niskonapięciowych
10.2.9. Zdolność manewrowania (łączenia) rozłączników niskonapięciowych
10.2.10. Zdolność manewrowania (łączenia), zdolność przepustowa oraz zalecane prądy wyłączalne wyłączników niskonapięciowych
10.2.11. Częstość cykli przestawieniowych i trwałość mechaniczna łączników niskonapięciowych
10.2.12. Wymiary gwintów śrub zaciskowych oraz najmniejsze i największe przekroje -przewodów i kabli, które można przyłączać do łączników
10.2.13. Styczniki l wyłączniki niskonapięciowe na prąd przemienny produkcji krajowej. Charakterystyki wyzwalaczy i przekaźników termicznych w łącznikach niskonapięciowych
10.2.14. Bezpieczniki niskonapięciowe dużej mocy produkcji krajowej
10.2.15. Styczniki suche i wyłączniki szybkie prądu stałego produkcji krajowej oraz zdolność
łączenia odaczników
10.2.16. Wysokonapięciowe rozłączniki izolacyjne (odłączniki mocy) produkcji krajowej
10.2.17. Wyłączniki wysokonapięciowe produkcji krajowej
10.2.18. Napędy łączników oraz rozmieszczenie i oznaczenie przycisków sterujących łącznikami
10.2.19. Sygnalizacja położenia styków ruchomych łącznika
10.2.20. Wyzwalacze i przekaźniki zabezpieczeniowe i pomocnicze
10.2.21. Bezpieczniki dużej mocy wysokiego napięcia produkcji krajowej
10.3. Izolatory
10.4. Dławiki zwarciowe
10.5. Kondensatory (produkcji krajowej) do poprawy współczynnika mocy w sieciach elektroenergetycznych
10.6. Przekładniki
Literatura
11. ROZDZIELNIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE. ZABEZPIECZENIA
11.1. Typowe układy połączeń rozdzielni i stacji elektroenergetycznych
11.1.1, Rozdzielnie niskiego napięcia
11.1.2. Rozdzielnie wysokiego napięcia
11.1.3. Stacje elektroenergetyczne
11.2. Działanie mechaniczne prądów zwarciowych na szyny zbiorcze
11.3. Oznaczenia barwami gołych przewodów i szyn
11.4. Kryteria doboru elementów oraz aparatów rozdzielni i transformatom!
11.4.1. Kryteria doboru przewodów, szyn, izolatorów, aparatów i transformatorów
11.4.2. Kryteria doboru mierników
11.5. Projektowanie odstępów w rozdzielniach wnętrzowych na napięcie do l kV
11.6. Przykładowe wymiary rozdzielni niskiego napięcia
11.7. Projektowanie stacji transformatorowych i rozdzielni wysokiego napięcia (powyżej l kV).
11.7.1. Stacje transformatorowe i rozdzielnie wnętrzowe

11.7.2. Stacje transformatorowe i rozdzielnie napowietrzne
11.7.3. Stacje słupowe
11.8. Wymiary rozdzielni wnętrzowych na napięcie 6 i 15 kV z wyłącznikami, pelnoolejowymi produkcji krajowej
11.9. Wymiary rozdzielni wnętrzowych na napięcie 6, 15 i 30 kV z wyłącznikami maloolejowymi i powietrznymi produkcji krajowej
11.9.1. Układ o pojedynczym systemie szyn zbiorczych
11.9.2. Układ o podwójnym systemie szyn zbiorczych
11.10. Wymiary rozdzielni napowietrznych
11.11. Akumulatory stacyjne ołowiane. Pojęcia i zależności podstawowe
11.12. Dobór baterii akumulatorowej w elektrowniach i stacjach
11.13. Uziemienia robocze
11.13.1. Największe dopuszczalne opory uziemień roboczych w urządzeniach elektrycznych o napięciu do l kV
11.13.2. Największe dopuszczalne opory uziemień w urządzeniach elektrycznych o napięciu powyżej l kV
Opory uziemień odgromowych w urządzeniach elektrycznych
11.14. Sposób wykonania uziomów i obliczanie oporu uziemienia uziomów
11.14.1. Uziemienia robocze i uziemienia ochronne
11.14.2. Obliczanie oporu uziemienia uziomów sztucznych przy prądzie o częstotliwości 50 Hz
11.14.3. Uziemienia odgromowe
11.14.4. Obliczanie oporu udarowego uziemienia
11.14.5. Kształt i wymiar niebezpiecznej powierzchni wokół uziomów
11.15. Wzajemne łączenie uziemień różnego rodzaju
11.16. Terminy oględzin i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych na stacjach elektrycznych.
11.16.1. Kompensatory wirujące
11.16.2. Silniki elektryczne
11.16.3. Transformatory
11.16.4. Kondensatory
11.16.5. Urządzenie rozdzielcze
11.16.6. Baterie akumulatorowe
11.16.7. Zabezpieczenia przekaźnikowe, automatyka, obwody wtórne i elektryczne przyrządy pomiarowe
11.16.8. Nastawnie
11.16.9. Oświetlenie elektryczne
11.16.10. Uziemienia
11.16.11. Ochrona przepięciowa
11.16.12. Łączność
11.17. Olej izolacyjny w elektroenergetycznych transformatorach i łącznikach
11.18. Wytyczne doboru zabezpieczeń przekaźnikowych i automatyki systemów elektroenergetycznych
11.18.1. Zabezpieczenia prądnic synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do szyn zbiorczych
11.18.2. Zabezpieczenia transformatorów
11.18.3. Zabezpieczenia bloków prądnica-transformator
11.18.4. Zabezpieczenia kompensatorów synchronicznych
11.18.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych
11.18.6. Zabezpieczenia przemysłowych instalacji urządzeń grzejnych
11.18.7. Zabezpieczenia przemysłowych urządzeń prostownikowych
11.18.8. Zabezpieczenia kondensatorów do kompensacji mocy biernej
11.18.9. Zabezpieczenia linii kablowych i napowietrznych o napięciu od l kV do 60 kV w sieciach o małym prądzie zwarcia doziemnego
11.18.10. Zabezpieczenia szyn zbiorczych
11.18.11. Zabezpieczenia w obwodzie wyłącznika sprzęgającego szyny zbiorcze
11.18.12. Urządzenia samoczynnego ponownego załączania (SPZ)
11.18.13. Urządzenie samoczynnego załączania rezerwowego zasilania (SZR)
11.18.14. Urządzenia samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO)
11.18.15. Samoczynna regulacja wzbudzenia (SRW)
11.18.16. Samosynchronizacja maszyn synchronicznych
Literatura
12. PRZEPIĘCIA I OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
12.1. Przepięcia
12.1.1. Przepięcia wewnętrzne
12.1.2. Przepięcia atmosferyczne
12.2. Ochrona urządzeń elektroenergetycznych
12.2.1. Koordynacja izolacji
12.2.2. Ochronniki
12.2.3 Strefy chronione zwodów do ochrony stacji i linii elektroenergetycznych
12.2.4. Ochrona linii elektroenergetycznych
12.2.5. Ochrona podejść
12.2.6. Ochrona stacji elektroenergetycznych
12.2.7. Ochrona maszyn wirujących
12.2.8. Badania odgromników zaworowych
12.3. Ochrona budowli
12.3.1. Określenie
12.3.2. Podział budowli chronionych
12.3.3. Sposoby ochrony obiektów
12.3.4. Ochrona obiektów
12.3.5. Eksploatacja urządzeń piorunochronnych
Literatura
13. ELEKTROTERMIA
13.1. Obliczanie ilości ciepła
13.2. Straty cieplne
13.2.1. Przewodność cieplna .
13.2.2. Współczynnik unoszenia ciepła
13.2.3. Promieniowanie ciepła
13.3. Akumulowanie ciepła
13.4. Termometria
13.4.1. Termometry oporowe
13.4.2. Termometry termoelektryczne
13.4.3. Pirometry
13.4.4. Wskaźniki temperatur
13.5. Regulacja i regulatory temperatury
13.6. Oporowe urządzenia grzejne
13.6.1. Metoda oporowa pośrednia
13.6.2. Metoda oporowa bezpośrednia
13.7. Elektrodowe urządzenia grzejne
13.8. Indukcyjne urządzenia grzejne
13.8.1. Indukcyjne piece rdzeniowe
13.8.2. Indukcyjne piece bezrdzeniowe
13.8.3. Nagrzewnice indukcyjne skrośne
13.8.4. Nagrzewnice indukcyjne do nagrzewania zbiorników stalowych
13.8„5. Nagrzewnice indukcyjne do hartowania powierzchniowego
13.8.6. Źródła prądu podwyższonej i wielkiej częstotliwości
13.9. Pojemnościowe urządzenia grzejne
13.10. Promiennikowe urządzenia grzejne
13.11. Łukowe urządzenia grzejne
Literatura
14. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE
14.1. Światło i promieniowanie
14.1.1. Istota światła
14.1.2. Widmo świetlne. Barwy światła
14.1.3. Wrażliwość wzroku na barwy
14.2. Wielkości, ich określenia, zależności i jednostki
14.2.1. Strumień świetlny
14.2.2. Światłość
14.2.3. Luminancja
14.2 4. Natężenie oświetlenia
14.2.5. Ilość światła
14.2.6. Naświetlenie
14.2.7. Główne prawo fotometryczne
14.2.8. Rozpraszanie doskonałe światła
14.3. Obliczanie strumienia świetlnego z krzywej rozsyłu światłości
14.3.1. Metoda rachunkowa ścisła
14.3.2. Metoda rachunkowa przybliżona
14.3.3. Metoda wykreślna
14.4. Obliczanie natężeń oświetlenia
14.4.1. Metoda punktowa (metoda światłości)
14.4.2. Metoda sprawności oświetlenia (metoda strumieniowa)
14.5. Pochłanianie, odbicie, przepuszczanie światła
14.6. Oprawy oświetleniowe
14.6.1. Uwagi ogólne
14.6.2. Klasyfikacja świetlna opraw oświetleniowych
14.6.3. Klasyfikacja mechaniczna opraw oświetleniowych
14.7. Ciało czarne
14.7.1. Uwagi ogólne i teoria
14.7.2. Temperatura barwy
14.8. Żarówki
14.9. Lampy fluorescencyjne (świetlówki)
14.10. Lampy rtęciowe i sodowe. Lampki tlące
14.10.1. Lampy rtęciowe
14.10.2. Lampy sodowe
14.10.3. Lampki tlące
14.11. Projektowanie oświetlenia w pomieszczeniach przemysłowych
14.11.1. Uwagi ogólne
14.11.2. Rodzaje, klasy oświetlenia, typy opraw
14.11.3. Rozmieszczenie opraw
14.11.4. Natężenie i równomierność oświetlenia
14.11.5. Równomierność luminancji
14-11.6. Oświetlenie zapasowe i oświetlenie bezpieczeństwa
14.11,7. Roczne koszty oświetlenia
14.12. Wysokonapięciowe rury jarzeniowe i ich instalacje
14.12.1. Pojęcia podstawowe
14.12.2. Barwy światła, średnice rur
14.12.3. Napięcia i natężenia prądu
14.12.4. Transformatory
14.12.5. Zasady budowy instalacji
14.13. Projektory
14.13.1. Pojęcia podstawowe
14.13.2. Oświetlenie projektorami terenów otwartych
14.13.3. Odbłyśniki specjalne
14.14. Konserwacja lamp i opraw oświetleniowych w zakładach przemysłowych
Literatura
15. MASZYNY ELEKTRYCZNE
15.1. Wiadomości ogólne
15.1.1. Wielkości charakterystyczne maszyn elektrycznych
15.1.2. Rodzaje znamionowej pracy maszyn elektrycznych
15.1.3. Stopnie ochrony maszyn elektrycznych
15.1.4. Chłodzenie maszyn elektrycznych
15.1.5. Układy maszyn elektrycznych
15.1.6. Nagrzewanie się maszyn elektrycznych
15.1.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji maszyn elektrycznych
15.1.8. Wytrzymałość mechaniczna przy zwiększonej prędkości obrotowej
15.1.9. Moment na wale maszyn elektrycznych
15.1.10. Przeciążał n ość maszyn elektrycznych
15.1.11. Badanie maszyn elektrycznych
15.1.12. Drgania i szumy maszyn elektrycznych
15.1.13. Wznios osi wału maszyny elektrycznej
15.1.14. Czopy końcowe wałów maszyn elektrycznych
15.1.15. Szczotki do maszyn elektrycznych
15.1.16. Druty nawojowe
15.1.17. Normalizacja w dziedzinie maszyn elektrycznych
15.2. Maszyny prądu stałego
15.2.1. Zależności podstawowe
15.2.2. Oddziaływanie (reakcja) tworaika
15.2.3. Komutacja
15.2.4. Oznaczenia zacisków
15.2.5. Prądnica obcowzbudna
l J.2.6. Prądnica bocznikowa
15.2.7. Prądnica szeregowo-bocznikowa
15.2.8. Praca równoległa prądnic
15.2.9. Silnik bocznikowy
15.2.10. Silnik obcowzbudny
15.2.11. Silnik szeregowy
15.2.12. Silnik szeregowo-bocznikowy
15.2.13. Wzmacniacze elektromaszynowe
15.3. Maszyny asynchroniczne
15.3.1. Zastosowanie maszyn asynchronicznych
15.3.2. Rodzaje silników asynchronicznych
15.3.3. Podstawowe zależności dotyczące maszyn asynchronicznych
15.3.4. Wykres kołowy prądów
15.3.5. Własności silników asynchronicznych zastosowania ogólnego
15.3.6. Wpływ na własności silnika asynchronicznego odchyleń napięcia i częstotliwości od wartości znamionowych
15.3.7. Wpływ niesymetrii układu napięć na własności silnika asynchronicznego
15.3.8. Praca jednofazowa trójfazowego silnika asynchronicznego
15.3.9. Straty mocy w silnikach asynchronicznych
15.3.10. Warunki rozruchowe silników asynchronicznych
15.3.11. Badanie maszyn asynchronicznych
15.3.12. Uzwojenia silników asynchronicznych
15.3.13. Oznaczenia typów silników asynchrśnieżnych produkcji polskiej
15.3.14. Silniki asynchroniczne wykonania podstawowego serii Sd
15.3.15. Silniki asynchroniczne wykonania podstawowego serii Se
15.3.16. Specjalne odmiany silników asynchronicznych
15.3.17. Generator asynchroniczny
15.3.18. Asynchroniczna przetwornica częstotliwości
15.3.19.Indukcyjny regulator napięcia
15.3.23. Dławik indukcyjny
15.4.Maszyny synchroniczne
15.4.1. Zasadnicze konstrukcje maszyn synchronicznych
15.4.2. Rodzaje pracy maszyny synchronicznej
15.4.3. Prądnice synchroniczne trójfazowe
15.4.4. Wykres wskazowy prądnicy obciążonej
15.4.5. Charakterystyki podstawowe
15.4.6. Zmienność napięcia
15.4.7. Praca równoległa prądnic
15.4.8. Moment obrotowy i przeciążalność
15.4.9. Reaktancje i stałe czasowe maszyn synchronicznych
15.4.10. Zwarcie maszyny synchronicznej
15.4.11. Dane techniczne turbogeneratorów
15.4.12. Wzbudzenie maszyn synchronicznych
Obciążalność prądnic synchronicznych
15.4.14. Badania odbiorcze dużych maszyn synchronicznych
15.4.15. Drgania łożysk maszyn synchronicznych
15.4.16. Silnik synchroniczny
15.4.17. Dane techniczne silników synchronicznych
15.4.18. Rozruch silników synchronicznych
15.4.19. Kompensator synchroniczny
15.5. Maszyny komutatorowe prądu przemiennego
15.5.1. Silniki komutatorowe jednofazowe
15.5.2. Silniki komutatorowe trójfazowe szeregowe
15.5.3. Silniki komutatorowe trójfazowe bocznikowe
15.5.4. Maszyny komutatorowe dodawcze
15.6. Silniki małej mocy
15.6.1. Silniki asynchroniczne jednofazowe
15.6.2. Silniki asynchroniczne dwufazowe
15.6.3. Silniki synchroniczne
15.6.4. Silniki komutatorowe jednofazowe
15.6.5. Silniki prądu starego
15.7. Uszkodzenia i nienormalne objawy pracy maszyn elektrycznych
15.7.1. Maszyny prądu stałego
15.7.2. Silniki asynchroniczne
15.7.3. Prądnice prądu przemiennego
15.7.4. Szczotki na komutatorze i pierścieniach
15.7.5. Wady mechaniczne
15.7.6. Prądy Łożyskowe
15.8. Suszenie maszyn elektrycznych
15.8.1. Wiadomości ogólne
15.8.2. Suszenie ciepłem powstałym na skutek strat w uzwojeniach
Literatura
16. TRANSFORMATORY
16.1. Zasada działania transformatora dwuuzwójeniowego
16.2. Wykres wskazowy pracy transformatora
16.3. Strumienie rozproszenia w transformatorze
16.4. Zmiana napięcia
16.5. Straty mocy w transformatorze
16.6. Sprawność transformatora
16.7. Stan zwarcia transformatora.
16.8. Prąd włączenia
16.9. Regulacja napięcia
16.10. Transformatory trój uzwojeniowe
16.11. Autotransformatory
16.12. Układy i grupy połączeń transformatorów trójfazowych
16.13. Sposób wyznaczania grupy układu połączeń
16.14. Praca równoległa transformatorów
16.15. Nagrzewanie się i chłodzenie transformatorów
16.16. Przeciążalność transformatorów
16.17. Oleje izolacyjne do transformatorów
16.18. Próby odbiorcze transformatorów
16.19. Wskazówki ruchowe
16.19.1. Sprawdzenie transformatora nowego lub naprawionego przed uruchomieniem
16.19.2. Przeglądy okresowe
16.19.3. Badania okresowe
16.19.4. Przeglądy wewnętrzne i remonty transformatorów

16.20. Wyposażenie transformatorów
16.21. Oznaczenia typów transformatorów.
16.22. Normy państwowe dotyczące transformatorów
16.23. Dane techniczne transformatorów
Literatura
17. PROSTOWNIKI
17.1. Prostowniki rtęciowe
17.1.1. Zastosowanie i zakres napięć i prądów
17.1.2. Budowa i podział
17.1.3. Zasada działania
17.1.4. Układy połączeń transformatorów stosowanych do prostowników rtęciowych
17.1.5. Parametry napięcia i prądu wyprostowanego
17. l .6. Sprawność
17.1.7. Współczynnik mocy
17.1.8. Napięcia wsteczne
17.1.9. Zapłon wsteczny
17.1.10. Regulacja napięcia wyprostowanego
17.1.11. Przeciążalność
17.1.12. Próby
17.1.13. Dane prostowników produkcji krajowej
17.2. Prostowniki półprzewodnikowe
17.2.1. Dane ogólne
17.2.2. Zawór selenowy
17.2.3. Zawór krzemowy
17.2.4. Zawór germanowy
17.2.5. Diody monokrystaliczne sterowane
17.2.6. Układy połączeń
17.2.7. Prostowniki krzemowe produkcji krajowej
17.3. Prostowniki lampowe o żarzonej katodzie
Literatura
18. NAPĘD ELEKTRYCZNY
18.1. Dynamika napędu
18.1.1. Równanie ruchu napędu elektrycznego
18.1.2. Moc na wale silnika
18.1.3. Energia kinetyczna układu napędowego
18.1.4. Sprowadzanie momentów bezwładności i zamachowych oraz mas poruszających się ruchem postępowym
18.1.5. Czas trwania procesów przejściowych
18.1.6. Straty energii przy rozruchu i hamowaniu
18.1.7. Stateczność pracy układów napędowych
18.2. Rozruch, hamowanie, regulacja prędkości silników
18.2.1. Rozruch silników
18.2.2. Rozruch silnika bocznikowego i obcowzbudnego prądu stałego
18.2.3. Rozruch silników asynchronicznych .
18.2.4. Hamowanie silników prądu stałego
18.2.5. Hamowanie silników asynchronicznych
18.2.6. Regulacja prędkości
18.3. Układy napędowe
18.3.1. Układ Leonarda (prądnica-silnik)
18.3.2. Układ za- i przeciwsobny
18.3.3. Układ Kramera
18.3.4. Wał elektryczny
18.4. Dobór silników napędowych
18.4.1. Dobór silnika
18.4.2. Nagrzewanie się i stygnięcie silników elektrycznych
18.4.3. Sposoby orientacyjnego doboru mocy silnika ze względu na nagrzewanie (dla napędów o prędkości nie regulowanej)
18.5. Napęd dźwignic
18.5.1. Moment wymagany na wale silnika przy ustalonym ruchu mechanizmów podnoszenia nie mających częściowego zrównoważenia ciężaru użytecznego
18.5.2. Moment wymagany na wale silnika przy ustalonym ruchu mechanizmów podnoszenia posiadających częściowe zrównoważenie ciężaru użytecznego
18.5.3. Moment wymagany na wale silnika przy ruchu ustalonym mechanizmów jazdy
18.5.4. Moment wymagany na wale silnika przy ruchu nieustalonym mechanizmu dźwigowego
18.5.5. Dane statystyczne napędów dźwigowych
18.5 6. Dobór silnika sposobem Schiebelera (AEG)
18.5.7. Dobór silnika sposobem Gewecke (SSW)
18.5.8. Przeliczanie wymaganei mocy silnika do wartości katalogowych
18.5.9. Dobór zwalniaka elektromagnetycznego mechanicznego hamulca układu
18.6. Układy sterowania dźwigni
18.6.1. Układy napędowe dźwignicowe najczęściej stosowane
18.6.2. Zestawienie podstawowych aparatów dźwignicowych produkcji polskiej
18.7. Dźwigi
18.7.1. Dobór dźwigu
18.7.2. Wydajność dźwigu
18.7.3. Systemy sterowania
18.7.4. Ważniejsze postanowienia przepisów Dozoru Technicznego o budowie i użytkowaniu dźwigów
18.8. Napęd elektryczny pomp i wentylatorów
18.8.1. Moc silnika elektrycznego do napędu pompy
18.8.2. Moc silnika elektrycznego do napędu pompy wody zasilającej
18.8.3. Jednostkowe zużycie energii przez pompę wody zasilającej
18.8.4. Względna moc silnika pompy wody zasilającej w zależności od mocy turbiny.
18.8.5. Względna moc silnika pompy wody chłodzącej w zależności od mocy turbiny
18.8.6. Wybór napędu elektrycznego pomp
18.8.7. Napęd wentylatorów
Literatura
19. AUTOMATYKA
19.1. Pojęcia podstawowe
19.2. Układ automatycznej regulacji
19.3. Podział układów automatycznej regulacji
19.3.1. Podział z punktu widzenia zadań stawianych układowi
19.3.2. Podział ze względu na rodzaj elementów składowych
19.3.3. Podział ze względu na właściwości układów w stanie ustalonym
19.3.4. Podział ze względu na sposób pomiaru wielkości regulowanej i podania sygnału sterującego
19.3.5. Podział ze względu na wielkości fizykalne występujące w procesie regulacji
19.4. Pojęcia i zależności podstawowe
19.4.1. Transminancja operatorowa
19.4.2. Odpowiedź na funkcję impulsową
19.4.3. Odpowiedź jednostkowa
19.4.4. Odpowiedź na dowolny sygnał wejściowy x (l
19.4.5. Charakterystyka częstotliwościowa
19.4.6. Logarytmiczne charakterystyki amplitudowe i fazowe
19.5. Typowe elementy liniowych układów automatycznej regulacji
19.6. Łączenie elementów liniowych
19.7. Regulatory układów regulacji ciągłej
19.8. Stabilność liniowych układów automatycznej regulacji
19.8.1. Pojęcie stabilności układów liniowych .
19.8.2. Kryteria stabilności
19.9. Kryteria dobroci
19.10. Korektory
Literatura
20. ENERGETYKA
20.1. Definicje pojęć i wskaźników energetycznych oraz ich symbole
20.1.1. Pojęcia ogólne
20.1.2. Paliwo
20.1.3. Ciepło
20.1.4. Czynniki energetyczne
20.1.5. Moc cieplna
20.1.6. Moc elektryczna
20.1.7. Energia elektryczna
20.1.8. Niektóre wskaźniki energetyczne
20.2. Krzywa zależności v = f (T)
20.3. Sposoby poprawy współczynnika mocy w zakładach przemysłowych
20.4. Moc bierna potrzebna do poprawy współczynnika mocy
20.5. Charakterystyczne dane elektrowni cieplnych i wodnych
20.5.1. Elektrownie cieplne
20.5.2. Elektrownie wodne
20.6. Zużycie mocy i energii w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach rolnych i w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych
20.7. Pobór mocy oraz zużycie energii w różnych gałęziach przemysłu
20.7.1. Orientacyjne obliczenie największego obciążenia zakładu przemysłowego
20.8. Moc grzejna elektrycznych urządzeń grzejnych przemysłowych
20.9. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Literatura
21. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
21.1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
21.2. Podręczna apteczka pierwszej pomocy
21.3. Sztuczne oddychanie
21.4. Ochrona przed porażeniem osób obsługujących urządzenia elektryczne
21.4.1. Urządzenia elektryczne o napięciu roboczym (między dowolnymi przewodami) mniejszym lub równym 1000 V
21.4.2. Urządzenia elektryczne o napięciu roboczym (między dowolnymi przewodami) większym niż 1000 V
21.5. Podział pomieszczeń ze względu na stopień niebezpieczeństwa porażenia ludzi prądem elektrycznym
21.6. Sprzęt ochronny, izolujący używany w urządzeniach elektroenergetycznych
21.7. Zużycie energii przy różnych czynnościach
21.8. Wymiary stanowisk pracy
21.9. Wzniosy i ramiona napędów korbowych
21.10. Granice spostrzegania
21.11. Niektóre ważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracy przy urządzeniach elektrycznych
21.12. Niektóre podstawowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące przygotowania miejsca pracy w urządzeniach elektrycznych
21.13. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych
Literatura
22. WYBRANE SYMBOLE GRAFICZNE STOSOWANE W ELEKTROTECHNICE
Dane biograficzne niektórych fizyków i elektryków
Skorowidz rzeczowy

POLECAM I ZAPRASZAM DO LICYTACJI

Nie wysyłam za pobraniem

Waga 1090gram
Wymiary 21 x 15cm.
1190 stron
Stan książki dobry +(jak na zdjęciu)
Oprawa twarda płócienna
Drobne przetarcia i nieznaczne przybrudzenia okładki
W środku popis poprzedniego właściciela, wpis na erracie

Koszt wysyłki:
Wpłata / przelew na konto.
Przesyłka ekonomiczna (polecona) 7,00zł
Przesyłka priorytetowa (polecona + priorytet) 8,00 zł.
Istnieje możliwość odbioru osobiście przesyłki. Nie wysyłam za pobraniem
W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację, do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam koszt przesyłki

Oto mój numer konta na który można wpłacać pieniądze po wygranej aukcji:
INTELIGO
Numer konta:
50 1020 5558 1111 1595 2560 0018

Dla kupujących
Proszę o potwierdzanie aktualnego adresu na który ma być wysłana przesyłka telefonicznie lub e-mail, jeżeli adres na który ma być wysłana jest inny niż zapisany w Allegro


Przesyłkę wysyłam tylko LISTEM POLECONYM, lub PACZKĄ
Istnieje możliwość odbioru osobistego

Życzę udanych zakupów
Kontakt: Tel. 504 187 609
e-mail: gabi1974@wp.plStrona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.