Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

Kategorie:

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: PORADNIK INŻYNIERA SPAWALNICTWO Tom 1 i 2, Spis! (numer 190135607)
 • Cena: 79,99 zł
 • Data wystawienia: 2007-04-28
 • Dane kontaktowe:
  Numer stacjonarny (2)
  ,
  Numer komórkowy (1)
  ,
  Adres e-mail (1)
PORADNIK INŻYNIERA SPAWALNICTWO Tom 1 i 2, Spis!

Treść aukcji:

PORADNIK INŻYNIERA

SPAWALNICTWO

TOM I
ZAGADNIENIA OGÓLNOSPAWALNICZE MATERIAŁY SPAWALNICZE
URZĄDZENIA SPAWALNICZE

TOM II
TECHNOLOGIA SPAJANIA I CIĘCIA METALI
DOKUMENTACJA I KONTROLA PRAC SPAWALNICZYCH
PRZEPISY I NORMY

Autorzy tomu I i II
doc. lr Inż. Stanisław Bryś, mgr inz. Edward Chuchro, mgr inż. Janina Czenczek, mgr inż. Edward Dobaj, mgr Inż. Stanisław Dziuba, mgr inż. Stanisław Dziubiński, mgr inż. Piotr Jasiułek, mgr inż,. Stanisław Kraszewski, doc. dr inż. Irydion Kubiszyn, mgr inż. Bolesław Kurpisz, mgr inż. Tadeusz Kuzio, mgr inż. Edward Lasowski, mgr inż. Ewa Lassoclńska, mgr inż. Ryszard Michalski, doc. dr inż. Jerzy Mryka, mgr inż. Jan Pałasz, mgr inż. Hubert Papkala, doc. dr inż. Jan Piłarczyk, l pro, inż. Józef Piłarczyk , doc. dr inż. Tadeusz Robakowski, pro}, dr inż. Zdzisław Szczeciński, doc. dr inż. Włodzimierz Szydlik inz. Eugeniusz Sledziewski , pro j. dr inż. Jan Węgrzyn, mgr inż. Marek Wiśniewski, dr inż. Marian Wozniak, mgr żnź. Walter Wypiór, mgr inż. Tadeusz Zaremba, mgr inż. Jerzy Ziemliński

WYDAWNICTWA NAUKOWO - TECHNICZNE

Warszawa 1983r.

WYDANIE I

NUMER ISBN 83-204-0271-9

TOM I

PORADNIK INŻYNIERA. SPAWALNICTWO zaprojektowano jako wydawnictwo dwutomowe. W TOMIE 1 zawarte są wiadomości o:
spawalniczych źródłach ciepła i zjawiskach cieplnych w procesie spawania,
metalurgii spawania,
metaloznawstwie spawalniczym i spawalności metali,
złączach spajanych, naprężeniach własnych i odkształceniach,
materiałach spawalniczych: spoiwach i topnikach
do spawania stali, żeliwa, metali nieżelaznych,
do napawania i do lutowania, gazach technicznych
i materiałach na elektrody do zgrzewania oporowego,
urządzeniach spawalniczych do: spawania elektrycznego,
zgrzewania, lutowania, spawania i cięcia gazowego,
kompleksowej automatyzacji procesów spawania i cięcia termicznego, zasilania energetycznego urządzeń spawalniczych,
maszynach do cięcia i skórowania termicznego,
stanowiskach i liniach l spawalniczych oraz
zgrzewalniczych,
przyrządach i urządzeniach pomocniczych stosowanych
przy spawaniu i zgrzewaniu.

Poradniki inżynierskie stanowią jedno z największych osiągnięć edytorskich Wydawnictw Naukowo-Technicznych. W latach 1949—80 ukazało się ich ponad 50 z przeznaczeniem dla inżynierów różnych specjalności.
Obecnie powstaje nowy cykl poradników inżynierskich z zakresu technologii mechanicznych. Poradniki te mają za zadanie przekazanie wiadomości, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, potrzebnych w codziennej pracy inżynierom technologom.
Jako pierwszą pozycję tego cyklu oddajemy do rąk Czytelników „Poradnik inżyniera. Spawalnictwo". W najbliższych latach ukażą się Porad, inż.: Odlewnictwo, Obróbka skrawaniem, Obróbka plastyczna i in.
„Poradnik inżyniera. Spawalnictwo" ukazuje się w wersji dwutomowej. Tom I obejmuje zagadnienia ogólnospawalnicze, materiały i urządzenia spawalnicze, tom II — technologię spajania i cięcia metali, dokumentację i kontrolę prac spawalniczych oraz przepisy i normy. Redakcja pragnie podkreślić doniosłą rolę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a zwłaszcza Dyrektora IS doc. Jerzego Mryki, przy tworzeniu i realizacji niniejszego poradnika. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za nadsyłanie opinii i uwag pod adresem Wydawnictw 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4. Pragniemy zapewnić, że będą one uwzględnione w następnych wydaniach. Zamieszczone w „Poradniku inżyniera. Spawalnictwo" dane z Polskich Norm wydrukowano wg oryginałów za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości. Przed zastosowaniem w praktyce tych danych należy sprawdzić aktualność norm.

Spis treści tomu I

Część pierwsza
Zagadnienia ogólnospawalnicze
Rozdział I. Spawalnicze źródła ciepła
1. Ogólna charakterystyka
2. Płomień gazowy .
3. Łuk elektryczny
4. Ciepło Joule'a-Lenza
5. Strumień plazmy
6. Wiązka laserowa ,
7. Wiązka elektronów
8. Energia promieniowania elektromagnetycznego ........
9. Reakcje egzotermiczne .
10. Tarcie mechaniczne i zgniot .
Literatura
Rozdział II. Zjawiska cieplne w procesie spawania
1. Charakterystyka źródeł ciepła stosowanych w procesach spawalniczych .
2. Nagrzewanie i rozprzestrzenianie się ciepła w metalu
3. Nagrzewanie i topienie elektrody
4. Topienie materiału podstawowego i rozkład temperatury w jeziorku spawalniczym .
5. Wielkości charakterystyczne cyklu cieplnego
6. Obliczanie wielkości charakterystycznych cyklu cieplnego w procesie spawania .
7. Przykłady obliczeniowe
8. Pomiary i praktyczne określenie rozkładu temperatury podczas spawania .
Literatura
Rozdział III. Metalurgia spawania
1. Tworzenie się i krystalizacja spoin . ....
2. Żużle spawalnicze .
3. Osłony łuku
4. Dyfuzja
5. Pęknięcia krystalizacyjne i pęcherze .
6. Metalurgia głównych procesów spawalniczych .
Literatura
Rozdział IV. Metaloznawstwo spawalnicze i spawalność metali
1. Wpływ procesu spawania na zmiany zachodzące w obszarze złącza spawanego ' . . . .
2. Strefy ogólne złączy spawanych ze stali niskowęglowych
3. Strefy szczególne złączy spawanych
4. Obróbka cieplna złączy spawanych
5. Określenie i definicja spawalności
6. Metody oceny spawalności .
7. próby badania skłonności stali do pękania .
8. Charakterystyka materiałów powszechnie stosowanych na konstrukcje spawane
Literatura
Rozdział V. Złącza spajane i ich własności
1. Rodzaje i charakterystyka złączy spajanych
2. Wytrzymałość złączy spawanych i zgrzewanych
3. Kruche pęknięcia w konstrukcjach spawanych
Literatura
Rozdział VI. Naprężenia własne i odkształcenia
1. Naprężenia własne .
2. Odkształcenia spawalnicze
Literatura ....
Część druga Materiały spawalnicze
Rozdział VII. Podział i składniki materiałów spawalniczych
1. Materiały do spawania łukowego stali, żeliwa i metali nieżelaznych .
2. Materiały do spawania elektrożużlowego stali
3. Materiały do spawania gazowego stali, żeliwa i metali nieżelaznych .
4. Materiały do napawania utwardzającego i wykonywania powierzchni o specjalnych własnościach "
5. Inne materiały spawalnicze
6. Składniki otulin elektrod, topników spawalniczych oraz mieszanek rdzeni
drutów proszkowych
Literatura . . . . .
Rozdział VIII. Spoiwa i topniki do spawania stali
1. Elektrody do spawania konstrukcyjnych stali niskowęglowych i niskostopowych przeznaczonych do pracy w normalnej temperaturze
2. Elektrody do spawania stali stopowych
3. Wskaźniki charakteryzujące wydajność spawania elektrodami otulonymi
4. Druty do spawania stali
5. Elektrody spawalnicze nietopliwe
6. Topniki do spawania stali łukiem krytym
Literatura
Rozdział IX. Spoiwa i topniki do spawania żeliwa
Podział spoiw .
J. Elektrody d& spawania żeliwa na zimno
3. Elektrody do spawania żeliwa na pół gorąco i na gorąco
4 Pręty topniki do spawania gazowego żeliwa na gorąco
Literatura :
Rozdział X. Elektrody, druty i topniki do spawania metali nieżelaznych
Elektrody
Druty i pręty
3. Topniki :
Warunki techniczne odbioru elektrod, drutów i topników
Literatura .
Rozdział XI. Spoiwa i topniki do napawania
1. Podział spoiw
2. Elektrody otulone do napawania ręcznego łukowego
3. Pręty spawalnicze
4. Druty pełne ciągnione do napawania metodami MIG i MAG ....
5. Druty proszkowe samo osłonowe do napawania łukowego
Druty pełne ciągnione i proszkowe oraz topniki do napawania łukiem krytym
7. Taśmy pełne walcowane, metalowo ceramiczne i proszkowe do napawania
łukiem krytym
8. Proszki metalowe do napawania gazowego i plazmowego
9. Pasty i kształtki metalowe do napawania łukowego i indukcyjnego .
Literatura . . .
Rozdział XII. Spoiwa i topniki do lutowania
1. Luty miękkie
1. Luty twarde
3. Topniki ....
Literatura
Rozdział XIII. Gazy techniczne
1. Własności gazów
2. Pomiary ciśnienia ń przepływu gazów
Literatura
Rozdział XIV. Materiały na elektrody do zgrzewania oporowego
!. Wiadomości ogólne
2. Wymagania stawiane materiałom na elektrody
3. Podział materiałów i ich charakterystyka .
4. Trwałość elektrod
Literatura
Część trzecia Urządzenia spawalnicze
Rozdział XV. Urządzenia do spawania elektrycznego
1. Źródła prądu do spawania
2. Urządzenia do spawania ręcznego elektrodą nietopliwą ....
3. Półautomaty i automaty spawalnicze .
4 Urządzenia specjalne
Literatura
Rozdział XVI. Urządzenia do zgrzewania
1. Zgrzewarki oporowe
2. zgrzewarki tarciowe
3. Urządzenia do zgrzewania ultradźwiękowego
4. Urządzenia do zgrzewania zgniotowego .
5. Urządzenia do zgrzewania dyfuzyjnego .
Literatura .
Rozdział XVII. Kompleksowa automatyzacja procesów spawania i cięcia termicznego
1. Ogólne zasady automatyzacji kompleksowej
2. Sterowanie numeryczne-urządzeń spawalniczych . . .
3. Roboty przemysłowe
Literatura
Rozdział XVIII. Zasilanie energetyczne urządzeń spawalniczych
1. Wiadomości ogólne
2. Jakość energii . .
3. Zapotrzebowanie mocy i energii
4. Dobór urządzeń energetycznych do zasilania urządzeń spawalniczych
. Literatura .
Rozdział XIX. Urządzenia do lutowania
1. Lutownice
2. Palniki
3. Urządzenia do lutowania indukcyjnego . .
4. Piece
5. Urządzenia do lutowania kąpielowego .
6. Urządzenia do lutowania oporowego
7. Urządzenia do lutowania strumieniem gorącego gazu
8. Urządzenia do lutowania skoncentrowanymi źródłami cieplna .
Literatura
Rozdział XX. Urządzenia do spawania i cięcia gazowego
1. Wytwornice acetylenowe
2. Bezpieczniki wodne
3. Bezpieczniki" suche
4. Zawory bezpieczeństwa
5. Oczyszczacze chemiczne acetylenu ...
6. Odwadniacze
7. Butle do gazów technicznych
8. Zbieracze butlowe do tlenu
9. Zbieracze butlowe flo acetylenu

10. Wiązki butli
11. Zawory do gazów technicznych
12. Reduktory ciśnienia
13. Palniki spawalnicze
14. Lance tlenowe
15. Urządzenia przenośne do spawania i cięcia
16. Instalacje gazowe
17. Osprzęt
Literatura . .
Rozdział XXI. Maszyny do cięcia i skórowania termicznego
1. Ogólna charakterystyka maszyn do cięcia
2. Maszyny przenośne do cięcia tlenowego
3. Maszyny stałe do cięcia tlenowego , . .
4. Maszyny do cięcia plazmowego
5. Maszyny doskórowania tlenem
Literatura
Rozdział XXII. Stanowiska, linie spawalnicze i urządzenia pomocnicze do mechanizacji spawania '
Ogólne zasady projektowania i cel stosowania stanowisk spawalniczych . .
Wymagania stawiane stanowiskom spawalniczym
Systemy budowy stanowisk
Stanowiska montażowo-spawalniczę
5. Stanowiska spawalnicze uniwersalne
Stanowiska spawalnicze specjalizowane
Linie spawalnicze
Spawalnicze urządzenia pomocnicze
Literatura
Rozdział XXIII.-Przyrządy i urządzenia pomocnicze, stanowiska i linie zgrzewalnicze
Przyrządy i urządzenia pomocnicze stosowane przy zgrzewaniu oporowym
i tarciowym
Specjalistyczne stanowiska i linie zgrzewalnicze
Literatura
Skorowidz

TOM II

PORADNIK INŻYNIERA. SPAWALNICTWO zaprojektowano jako wydawnictwo dwutomowe. W TOMIE 2 zawarte są wiadomości o:
metodach spawania metali, spawaniu stali, żeliwa, metali nieżelaznych,
napawaniu i natapianiu, lutowaniu, zgrzewaniu i klejeniu metali,
cięciu i żłobieniu termicznym,
projektowaniu złączy, węzłów i zespołów spawanych,
organizacji nadzoru i kontroli prac spawalniczych, kontroli jakości złączy spawanych i zgrzewanych,
normowaniu i ekonomice spawania i zgrzewania elektrycznego,
bezpieczeństwie i higienie pracy w spawalnictwie,
normach i przepisach z zakresu spawalnictwa.
Poradniki inżynierskie stanowią jedno z największych osiągnięć edytorskich Wydawnictw Naukowo-Technicznych. W latach 1949—80 ukazało się ich ponad 50 z przeznaczeniem dla inżynierów różnych specjalności.
Obecnie powstaje nowy cykl poradników inżynierskich z zakresu technologii mechanicznych. Poradniki te mają za zadanie przekazanie wiadomości, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, potrzebnych w codziennej pracy inżynierom technologom. Jako pierwszą pozycję tego cyklu oddajemy do rąk Czytelników „Poradnik inżyniera. Spawalnictwo". W najbliższych latach ukażą się Porad, inż.: Odlewnictwo, Obróbka skrawaniem, Obróbka plastyczna i in.
,,Poradnik inżyniera. Spawalnictwo" ukazuje się w wersji dwutomowej. Tom I obejmuje zagadnienia. ogólnospawalnicze, materiały i urządzenia spawalnicze, tom II — technologię spajania i cięcia metali, dokumentację i kontrolę prac spawalniczych oraz przepisy i normy.
Redakcja pragnie podkreślić doniosłą rolę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a zwłaszcza Dyrektora IS doc. Jerzego Mryki, przy tworzeniu i realizacji niniejszego poradnika. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za nadsyłanie opinii i uwag pod adresem Wydawnictw 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4. Pragniemy zapewnić, że będą one uwzględnione w następnych wydaniach.
Zamieszczone w „Poradniku inżyniera. Spawalnictwo" dane z Polskich Norm wydrukowano wg oryginałów za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości. Przed zastosowaniem w praktyce tych danych należy sprawdzić aktualność norm.


Spis treści tomu II

Część czwarta Technologia spajania i cięcia metali
Rozdział XXIV. Metody spawania metali — klasyfikacja, charakterystyka
A. Spawanie elektryczne
1. Spawanie łutowe
2. Spawanie elektryczne bez stosowania luku
B. Spawanie gazowe C. Spawanie albumino termiczne
Literatura
Rozdział XXV. Spawanie stali
1. Pozycje spawania
2. Przygotowanie styków do spawania
3. Spawanie stali niskowęglowych
4. Spawanie stali o podwyższonej wytrzymałości
5. Spawanie stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych .
6. Spawanie blach platerowanych stalą kwasoodporną
Literatura
Rozdział XXVI. Spawanie żeliwa
1. Spawanie żeliwa na zimno
2. Spawanie żeliwa na gorąco
3. Lutospawanie żeliwa
Literatura
Rozdział XXVII. Spawanie metali nieżelaznych
### ### ### 153 155
1. Spawanie miedzi
2. Spawanie mosiądzów
3. Spawanie brązów
4. Spawanie miedzionikli i mosiądzów wysokoniklowych
5. Spawanie niklu
6. Spawanie monelu '"
7. Spawanie cynku i jego stopów .
8. Spawanie ołowiu
9. Spawanie aluminium i stopów aluminium .
10". Spawanie magnezu i jego stopów .
11. Spawanie odlewów ze stopów lekkich .
12. Spawanie metali specjalnych ....
Literatura
Rozdział XXVIII. Napawanie i natapianie
1. Napawanie ręczne
1. Napawanie i natapianie zmechanizowane
Literatura
Rozdział XXIX. Lutowanie metali
1. Charakterystyka procesu lutowania ....
2. Źródła ciepła w procesach lutowania .
3. Metalurgia procesów lutowania
4. Kształtowanie połączeń lutowanych
5. Technologia lutowania
6. Własności wytrzymałościowe połączeń lutowanych
Literatura
Rozdział XXX. Technologia zgrzewania
1. Technologia zgrzewania oporowego prądem przemiennym
2. Technologia zgrzewania udarowe_go .....
Technologia zgrzewania łukiem wirującym ....
4. Zgrzewanie indukcyjne
5. zgrzewanie dyfuzyjne
G. Technologia zgrzewania termokompresyjnego .
7. Technologia zgrzewania tarciowego
8. Technologia zgrzewania ultradźwiękowego ...
9. Technologia zgrzewania zgniotowego . .
10. Technologia zgrzewania wybuchowego . . .
11. Technologia zgrzewania płomieniowego ...
12. Technologia zgrzewania termochemicznego ....
Literatura
Rozdział XXXI. Klejenie metali
1. Klasyfikacja klejów
2. Rodzaje połączeń klejonych . . . .
3. Technologia klejenia metali ....
4. Własności eksploatacyjne połączeń klejonych
5. przykłady zastosowania klejenia metali .
6. Warunki bhp
Literatura
Rozdział XXXII. Cięcie i żłobienie termiczne metali
1. Cięcie termiczne
2. Żłobienie termiczne
Literatura
Część piąta Dokumentacja i kontrola prac spawalniczych. Przepisy i normy
Rozdział XXXIII. Projektowanie złączy, węzłów i zespołów spawanych
1. Kształtowanie złączy spawanych
2. Obliczanie połączeń spawanych .
3. Projektowanie złożonych elementów konstrukcji spawanych .
Literatura
Rozdział XXXIV. Dokumentacja technologiczna
1. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowej
2. Dokumentacja technologiczna w procesie produkcyjnym
3. Forma spawalniczej dokumentacji technologicznej
Literatura
Rozdział XXXV. Organizacja nadzoru i kontroli prac spawalniczych
1. Zadania l podział kontroli
2. Kontrola przystosowania zakładów do prac spawalniczych
3. Kontrola i odbiór prac spawalniczych
Literatura
Rozdział XXXVI. Kontrola jakości złączy spawanych
1. Wady złączy spawanych
2. Wymagana jakość konstrukcji spawanych w świetle przepisów i norm
3. Nieniszczące defektoskopowe metody badań złączy spawanych .
4. Niszczące metody badań złączy spawanych ... ...
Literatura
Rozdział XXXVII. Kontrola jakości złączy zgrzewanych
1. Wiadomości ogólne
2. Typowe wady złączy zgrzewanych
3. Badania jakości złączy zgrzewanych
4. Metody kontroli jakości gotowych złączy
5. Kontrola jakości zgrzein dokonywana podczas zgrzewania . . . .
Literatura
Rozdział XXXVIII. Normowanie i ekonomika spawania i zgrzewania
elektrycznego
1. Wyznaczanie czasu spawania .
2. Wyznaczanie zużycia materiałów spawalniczych . .
3. Wydajność stapiania w zależności od metody spawania
4. Wyznaczanie efektywności-ekonomicznej procesów spawania elektrycznego
5. Określenie kosztu zgrzewania oporowego
Literatura .
Rozdział XXXIX. Higiena i bezpieczeństwo pracy w spawalnictwie
1. Wymagania dotyczące osób wykonujących prace spawalnicze ...
2. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac spawalniczych'.
3. Wymagania bhp przy spajaniu i cięciu termicznym .
5. Wymagania bhp przy kontroli złączy spawanych
4. Wymagania bhp podczas spawania w pomieszczeniach ciasnych .Ochrona osobista spawacza . .
7 Wentylacja
Choroby zawodowe spawaczy . .
Pierwsza pomoc poszkodowanym
16 Zapobieganie wypadkom 'i chorobom zawodowym przy pracach spawalniczych
Literatura
Rozdział XL. Normy i wytyczne z zakresu spawalnictwa
Normy krajowe i Wytyczne Instytutu Spawalnictwa
Normy i zalecenia RWPG
Normy i zalecenia ISO .
4 Ważniejsze adresy placówek normalizacyjnych .
Literatura
Skorowidz

Kupując na tej aukcji kupujesz od legalnego przedsiębiorcy, płacącego podatki i składki ZUS, u mnie zawsze otrzymasz dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Fakturę VAT, moja firma jest firmą z krwi i kości a nie firmą "krzak" zaufało mi już ponad 3000 zadowolonych klientów, dołącz do nich

SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM DO LICYTACJI

Zobacz też inne moje aukcje, mam zawsze wystawionych kilka o podobnej tematyce.
Zakup Większej ilości książek na moich aukcjach obniża koszty wysyłki!!!!!
Koszty opakowania, zabezpieczenia przesyłki zawsze pokrywam z własnych środków!!!!!
Książki wysyłam w przypadku otrzymania przelewu do godz. 14.30, w tym samym dniu!!!!!

Nie wysyłam za pobraniem

Waga łączna 2 tomów 2100gram
Wymiary21 x 15 cm.
Tom I - 822 strony + Tom II - 754 strony
Stan książki dobry +(jak na zdjęciu)
Oprawa twarda płócienna + obwoluta
Drobne przybrudzenia i podniszczenia obwoluty

Koszt wysyłki:
Wpłata / przelew na konto.
Przesyłka ekonomiczna (polecona) 9,50zł
Przesyłka priorytetowa (polecona + priorytet) 11,00 zł.
Istnieje możliwość odbioru zakupionego przedmiotu osobiście w Gliwicach. Nie wysyłam za pobraniem
W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam koszt przesyłki


Wystawiam FAKTURĘ VAT na życzenie klienta, w tym celu proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie wcześniej.

Mój numer konta na które można wpłacić pieniądze po wygranej aukcji:

PKO BP
## #### #### #### #### #### ####

Dla kupujących
Proszę o potwierdzanie aktualnego adresu na który ma być wysłana przesyłka telefonicznie lub e-mail, jeżeli adres na który ma być wysłana jest inny niż zapisany w Allegro

W przypadku pytań proszę o kontakt

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„Zam – Stal”
44 – 100 Gliwice
????????@??.??
tel. ### ### ###, (###)### ## ##

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 Powyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item190135607.html