Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Pracownia materiałów drogowych

g.jpgl_pusty.jpgp.jpg
Pracownia materiałów drogowych

Podręcznik dla III i IV klasy technikum drogowego

autor: 
Mgr inż. Witold Dębski
wydanie: 
II, WKŁ, Warszawa 1965r.
nakład: 
5000+180 egz.
stron: 
290
wymiary: 
145/210
stan: 
dobry-, książka używana, naddarta na rancie
okładka: 
miękka
zdjęcie: 
autentyczne

koszt wysyłki: 
List polecony/paczka  4,50zł    Priorytet + 1,50zł


kilka słów o książce / spis treści
W książce szczegółowo opisano metody i przebieg badań najczęściej stosowanych materiałów drogowych, tj. naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych, gruntów, materiałów bitumicznych, betonów cementowych, stali, drewna i materiałów pomocniczych.
Oprócz badań podano również charakterystykę techniczną i wymagania, jakim powinny odpowiadać materiały drogowe według norm państwowych i resortowych.
Książka jest przeznaczona dla uczniów III i IV kłasy technikum drogowego.

Rozdział I Naturalne materiały kamienne
A. Rozpoznawanie i pokaz materiałów kamiennych ..........
1. Rozpoznawanie skal magmowych .........................
a. Odmiany skał głębinowych...........................
b. Odmiany skał wylewnych ............................
c. Odmiany skał żyłowych..............................
d. Przebieg badań przy rozpoznawaniu skał magmowych ..
2. Rozpoznawanie skał osadowych...........................
a. Wietrzenie skał......................................
b. Powstawanie skał osadowych..........................
c. Odmiany skał osadowych.............................
3. Rozpoznawanie skał przeobrażonych .........................
a. *Odmiany skał przeobrażonych o budowie warstwowej
b. Odmiany skał przeobrażonych o budowie bezkierunkowej
4. Materiały kamienne narzutowe..............................
5. Pokaz i opis petrograficzny próbek materiałów kamiennych ...
B. Badania kamieni ..............................
1. Badanie cech fizycznych kamieni .............
a. Oznaczenie ciężaru właściwego............
b. Oznaczenie ciężaru objętościowego ........
c. Oznaczenie szczelności....................
d. Oznaczenie porowatości...................
e. Oznaczenie nasiąkliwości..................
f. Oznaczenie odporności na działanie mrozu ......
2. Badanie cech mechanicznych kamieni...............
a. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie..........
b. Oznaczenie wytrzymałości na uderzenia.........
c. Oznaczenie ścieralności.........................
C. Badania kruszywa kamiennego .....................
1. Pobieranie próbek kruszywa.......................
2. Badania podstawowe..............................
a. Oznaczenie ciężaru właściwego kruszywa........
b. Oznaczenie ciężaru objętościowego kruszywa ....
c. Badanie zawartości części pylasto-ilastych.....
d. Badanie zawartości obcych zanieczyszczeń.....
e. Badanie zawartości siarczanów i siarczków....
f. Badanie zanieczyszczeń organicznych.........
g. Badanie objętości wolnych przestrzeni między ziarnami kruszywa ..
h. Oznaczenie wilgotności kruszywa...............................
i. Oznaczenie nasiakliwości kruszywa ......................
k. Oznaczenie odporności kruszywa na działanie mrozu......
1. Oznaczenie wskaźnika emulgacji.........................
m. Badanie uziarnienia kruszywa............................
3. Badania kruszywa łamanego ................................
4. Badania tłucznia...........................................
a. Oznaczenie uziarnienia tłucznia..........................
b. Badanie ścieralności tłucznia.............................
c. Badanie wytrzymałości tłucznia na miażdżenie............
5. Badania żwiru i pospółlci....................................
a. Badanie zawartości ziam płaskich i wydłużonych .........
b. Badanie zawartości ziarn słabych i zwietrzałych...........
c. Oznaczenie w żwirze zawartości ziarn od 0,05 do 2 mm ..
d. Oznaczenie w żwirze zawartości ziarn większych od przewidzianych .
e. Ocena przydatności żwirów i pospółek ...........................
6. Badania piasku..............................................
a. Oznaczenie w piasku zawartości ziarn większych niż 2 mm .
b. Oznaczenie uziarnienia piasku do betonu..................
c. Oznaczenie uziarnienia piasku do mas bitumicznych........
7. Badania maczek kamiennych.................................
a. Analiza sitowa mączki kamiennej.........................
b. Oznaczenie wilgotności i wskaźnika emulgacji..............
c. Oznaczenie powierzchni właściwej maczki kamiennej.......
d. Ocena mączki pod względem technicznym................
D. Wykaz norm.................................................
Rozdział II Rozpoznawanie sztucznych materiałów kamiennych
A. Cechy rozpoznawcze klinkieru .............................
B. Cechy rozpoznawcze żużla................................
C. Wykaz norm .............................................
Rozdział III Grunty i ich stabilizacja
A. Rozpoznawanie gruntów..................................
1. Cechy rozpoznawcze rodzajów gruntów ...................
2. Rozpoznawanie gruntów sypkich..
3. Rozpoznawanie gruntów spoistych.
4. Rozpoznawanie stanu gruntów
a. Rozpoznawanie stanu gruntów sypkich ...........................
b. Rozpoznawanie stanu konsystencji gruntów spoistych ..............
5. Rozpoznawanie wilgotności gruntów.................................
B. Badania właściwości fizycznych gruntów.............................
1. Badanie uziarnienia gruntów.........................................
a. Analiza sitowa..................................................
b. Analiza areometryczna...........................................
c. Wykres uziarnienia gruntu.......................................
d. Różnoziarnistość gruntu..........................................
2. Oznaczenie podstawowych cech fizycznych gruntów...................
a. Oznaczenie ciężaru objętościowego gruntu .........................
b. Oznaczenie ciężaru właściwego gruntu.............................
c. Oznaczenie wilgotności gruntu ....................................
3. Oznaczenie cech określających porowatość gruntów.....................
a. Oznaczenie ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego ............
b. Oznaczenie porowatości gruntu ...................................
c. Oznaczenie wskaźnika porowatości ................................
4. Oznaczenie plastyczności gruntów.....................................
a. Oznaczenie granicy płynności .....................................
b. Oznaczenie granicy plastyczności...................................
c. Obliczenie wskaźnika plastyczności ................................
d. Stopień plastyczności.............................................
5. Oznaczenie wysokości kapilarnego podnoszenia się wody w gruntach.....
a. Oznaczenie kapilarności czynnej....................................
b. Oznaczenie kapilarności biernej....................................
6. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntów sypkich...........
7. Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnego zagęszczenia gruntu....
a. Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego......
b. Wskaźnik zagęszczenia..............................................
c. Stopień zagęszczenia.................................................
d. Kontrola zagęszczenia gruntu w teranie................................
C. Stabilizacja gruntów........................................
1. Stabilizacja gruntów metodą doziarnienia...........................
a. Projektowanie mieszanek optymalnych................................
b. Badania zestawionych mieszanek optymalnych..........................
2. Stabilizacja gruntów cementem.........................................
a. Dobór składników mieszanek gruntocementowych......................
b. Wykonanie stabilizacji gruntu cementem..............................
c. Badania mieszanek gruntocementowych w czasie wykonywania robót
3. Stabilizacja gruntów smołą...............................................
a. Dobór składników mieszanek gruntosmołowych........................
b. Wykonanie stabilizacji gruntu smołą..................................
c. Badania mieszanek gruntosmołowych w czasie wykonywania robót......
D. Wykaz norm..........................................................
Rozdział IV Materiały i nawierzchnie bitumiczne
A. Rozpoznawanie materiałów bitumicznych................................
1. Cechy rozpoznawcze asfaltów drogowych.................................
2. Cechy rozpoznawcze smół drogowych....................................
B. Badania asfaltów i smół drogowych......................................
1. Badania asfaltów drogowych.............................................
a. Pobieranie próbek .................................................
b. Oznaczenie ciężaru właściwego asfaltu ................................
c. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu metodą Pierścienia i Kuli.....
d. Oznaczenie penetracji asfaltu..........................................
e. Oznaczenie ciągliwości asfaltu ........................................
f. Oznaczenie temperatury łamliwości asfaltu.............................
g. Oznaczenie temperatury zapłonu i temperatury palenia asfaltu...........
h. Oznaczenie odparowalności asfaltu....................................
i. Ocena właściwości asfaltów na podstawie przeprowadzonych badań......
2. Badania upłynnionych lepiszcz bitumicznych...............................
a. Oznaczenie lepkości.............................................
b. Oznaczenie przez destylację składników lepiszcza upłynnionego......
c. Oznaczenie czasu wiązania.......................................
d. Ocena jakości lepiszcz upłynnionych ..............................
3. Badania emulsji asfaltowych .........................................
a. Oznaczenie zawartości asfaltu w emulsji...........................
b. Badanie stopnia rozproszenia cząstek emulsji.......................
c. Badanie trwałości emulsji........................................
d. Badanie odporności emulsji na rozcieńczanie wodą.................
e. Badanie jednolitości emulsji ......................................
f. Badanie czasu wiązania emulsji...................................
4. Badania smół drogowych............................................
a. Pobieranie próbek ..............................................
b. Oznaczenie lepkości smoły.......................................
c. Oznaczenie ciężaru właściwego smoły.............................
d. Oznaczenie składników smoły przez destylację ............................
e. Oznaczenie temperatury mięknienia pozostałości po destylacji metodą Kramer--Sarnowa.............
f. Oznaczenie zawartości składników kwaśnych.........................
g. Oznaczenie zawartości naftalenu ....................................
h. Oznaczenie zawartości antracenu surowego...........................
i. Oznaczenie części nierozpuszczalnych................................
k. Oznaczenie obrazu mikroskopowego smoły stabilizowanej............
5. Badanie przyczepności bitumu do kruszywa............................
C. Projektowanie mas bitumicznych typu betonowego....................
1. Ogólne zasady projektowania mas bitumicznych........................
a. Dobór składników mieszanki aszywa.............................
b. Wyznaczenie ciężaru objętościowego i właściwego mieszanki kruszywa ...
c. Oznaczenie ilości wolnych przestrzeni w mieszance kruszywa............
Masy asfaltobetonowe...................................................
a. Projektowanie składu masy asfaltobetonowej...........................
b. Wytwarzanie masy asfaltobetonowej ..................................
c. Ocena właściwości masy.............................................
Masy smołobetonowe...................................................
a. Projektowanie składu masy smołobetonowej ...........................
b. Wytwarzanie masy smołobetonowej ..................................
c. Ocena właściwości masy.............................................
Asfalt lany.............................................................
a. Projektowanie składu masy asfaltu lanego.............................
b. Wytwarzanie masy asfaltu lanego.....................................
c. Ocena właściwości masy.............................................
Asfalt piaskowy ........................................................
a. Projektowanie składu masy asfaltu piaskowego.........................
b. Wytwarzanie masy asfaltu piaskowego.................................
c. Ocena właściwości masy............................................
Przykład liczbowy projektowania składu masy asfaltu lanego................
a. Stwierdzenie przydatności materiałów .................................
b. Analiza przesiewu kruszywa..........................................
c. Dobór składników mieszanki optymalnej..............................
d. Oznaczenie ciężaru właściwego ustalonej mieszanki........................
e. Oznaczenie ilości wolnych przestrzeni w mieszance...............
f. Obliczenie potrzebnej ilości asfaltu............................
g. Sprawdzenie ilości ziarn grysowych, piaskowych i pyłowych w zaprojektowanej masie asfaltu lanego....................................
h. Zestawienie właściwości zaprojektowanej masy asfaltu lanego...........
Przykład liczbowy projektowania składu masy smołobetonowej drobnoziarnistej ścisłej
a. Stwierdzenie przydatności materiałów....................................
b. Analiza przesiewu kruszywa ............................................
c. Oznaczenie położenia frakcji piaskowych kruszywa w trójkącie Fereta.....
d. Obliczenie właściwego wzajemnego stosunku ziarn piaskowych.............
e. Obliczenie ilości grysów większych od 2 mm i ziarn wypełniacza mniejszych niż 0,074 mm potrzebnych do całkowitego uziarnienia masy.........
f. Sprawdzenie, czy w ustalonej mieszance ilość ziarn grysowych i pyłowych jest zgodna z ramowym składem masy smołobetonowej.......................
g. Sprawdzenie uziarnienia zestawionej mieszanki....................
h. Oznaczenie ciężaru właściwego ustalonej mieszanki........................
i. Oznaczenie ciężaru objętościowego ustalonej mieszanki................
k. Oznaczenie ilości wolnych przestrzeni w mieszance........................
1. Obliczenie potrzebnej ilości smoły.......................
m. Całkowity skład masy smołobett wej.........
D. Badania wykonanych nawierzchni bitumicznych....................
1. Pobieranie próbek i zakres ich badań...............................
2. Badania laboratoryjne próbek nawierzchni...........................
a. Oznaczenie penetracji nawierzchni...............................
b. Oznaczenie nasiąkliwości nawierzchni ...........................
c. Oznaczenie ciężaru objętościowego nawierzchni ..................
d. Oznaczenie ciężaru właściwego nawierzchni......................
e. Oznaczenie wolnych przestrzeni w nawierzchni..................
f. Oznaczenie zawartości bitumu w nawierzchni....................
3. Badanie asfaltu wyekstrahowanego z nawierzchni ...................
a. Przygotowanie próbki asfaltu do badań .........................
b. Oznaczenie ciężaru właściwego asfaltu...........................
c. Oznaczenie innych właściwości asfaltu ..........................
4. Badanie kruszywa po wyekstrahowaniu bitumu ....................
a. Oznaczenie uziarnienia kruszywa................................
b. Oznaczenie ciężaru objętościowego kruszywa ...................
c. Oznaczenie ciężaru właściwego kruszywa........................
d. Oznaczenie wolnej przestrzeni w kruszywie.....................
5. Obliczenie nadmiaru lub niedomiaru lepiszcza w nawierzchni........
6. Ocena wyników badań próbek wykonanych nawierzchni.............
E.Wykaz norm.......................................................
Rozdział V Beton i nawierzchnie betonowe
A. Badania cementu..................................................
1. Badania cech fizycznych cementu..................................
a. Badanie czasu wiązania cementu................................
b. Badanie zmiany objętości cementu.............................
c. Badanie stopnia zmielenia cementu..............................
2. Badania cech wytrzymałościowych cementu.........................
a. Przygotowanie próbek ........................................
b. Badanie wytrzymałości beleczek z zaprawy normowej na zginanie .
c. Badanie wytrzymałości beleczek z zaprawy normowej na ściskanie
B. Badania i dobór składników betonu ................................
1. Określenia .......................................................
2. Badania składników betonu........................................
a. Badanie doraźne dostarczonego cementu ........................
b. Badanie kruszywa.............................................
c. Badanie wody................................................
3. Dobór składników betonu.........................................
a. Dobór uziarnienia kruszywa ...................................
b. Dobór ilości wody............................................
c. Dobór ilości cementu.......................................
C. Projektowanie mas betonowych ........................................
1. Warunki projektowania mas betonowych ..............................
a. Warunek wytrzymałości...........................................
b. Warunek konsystencji .............................................
c. Warunek szczelności ..............................................
2. Obliczenie ilości składników masy betonowej ...........................
3. Sprawdzenie składu masy betonowej zaprojektowanej metodą obliczeniową.
a. Sprawdzenie wytrzymałości betonu i konsystencji masy betonowej.....
b. Sprawdzenie objętości masy betonowej..............................
4. Skład mieszanki roboczej ..............................................
5. Przykład liczbowy projektowania składu masy betonowej ................
a. Określenie recepty laboratoryjnej ...................................
b. Ustalenie składu mieszanki roboczej.................................
c. Skład mieszanki roboczej na 1 zarób ...............................
D. Badania kontrolne betonu i nawierzchni betonowej ..................
1. Badanie konsystencji masy betonowej...................................
a. Badanie konsystencji na stole wibracyjnym..........................
b. Orientacyjne badanie konsystencji stożkiem opadowym...............
c. Orientacyjne badanie konsystencji stolikiem wstrząsowym.............
d. Ocena wyników badań konsystencji.................................
2. Badanie wytrzymałości betonu.........................................
a. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie..........................
b. Badanie wytrzymałości betonu na zginanie ..........................
3. Badanie ścieralności próbek betonu i nawierzchni betonowej..............
a. Badanie ścieralności próbek betonu .................................
b. Badanie ścieralności wykonanej nawierzchni betonowej ...............
4. Badanie nasiąkliwości betonu...........................................
5. Badanie betonu w konstrukcji .........................................
E. Rozpoznawanie wyrobów betonowych .................................
1. Kostki brukowe i płyty kamienno-betonowe............................
a. Kostki brukowe ..................................................
b. Płyty kamienno-betonowe .......................................
2. Krawężniki i obrzeża betonowe........................................
3. Płyty chodnikowe....................................................
4. Rury betonowe......................................................
5. Znaki drogowe.......................................................
F. Wykaz norm...........................................................
Rozdział VI Rozpoznawanie gatunków drewna
Rozpoznawanie rodzajów i sortymentów drewna ......................
1. Rozpoznawanie krajowych rodzajów drewna............................
2. Rozpoznawanie sortymentów drewna okrągłego.........................
3. Rozpoznawanie sortymentów drewna tartego ...........................
B. Wykaz norm ........................................................
Rozdział VII Rozpoznawanie stali i wyrobów stalowych
A. Stal ..........................................................
1. Stale węglowe .............................................
2. Stale stopowe ..............................................
3. Rozpoznawanie gatunków stali za pomocą próby iskrowej .....
4. Wyroby ze stali............................................
a. Pręty ..................................................
b. Kształtowniki...........................................
c. Blachy.................................................
d. Rury..................................................
e. Druty .................................................
f. Siatki..................................................
g. Gwoździe ...............................................
h. Śruby i wkręty..........................................
B. Wykaz norm..................................................
Rozdział VIII Rozpoznawanie materiałów pomocniczych
A. Cechy rozpoznawcze cegieł ...................................
B. Cechy rozpoznawcze papy ....................................
C. Rozpoznawanie podstawowych właściwości farb...............
D. Wykaz norm .................................................
Bibliografia.......................................................


przebieg transakcji:
Po wylicytowaniu przedmiotu jedyną możliwą formą zapłaty jest przelew na moje konto w mBanku. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślę potwierdzenie i informację o wysyłce. Szczegółowe informacje dotyczące przelewu otrzymasz w mailu zwrotnym. Regulamin mojej aukcji znajdziesz na stronie O Mnie.

 
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.