Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

poczta.jpg » przesyłka polecona: 6,5 zł
» priorytet: + 1.5 zł Zakupy na kwotę powyżej 100 zł
= przesyłka GRATIS ! mbank.jpg BRE bank S.A.
61 1140 2004 0000 3902 4062 3426

Profi-Libris
Marcin Badocha
Ul. Podhalańska 10/21
40-215 Katowice W tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i numery aukcji PRZY ZAMÓWIENIU NA KWOTĘ POWYŻEJ 100 zł PRZESYŁKA
GRATIS !!!

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
GRATIS !!!

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

B. Karczewski

» Wydawnictwo: WSiP, 1972
» Oprawa: twarda
» Stron: 390
» Stan: bardzo dobry (-), pieczątki zlikwidowanej biblioteki Nakład: 5100 egz.

Książka zaznajamia ze sposobami przeprowadzania kompleksowych badań cech technicznych materiałów stosowanych do wykonywania dróg, z oznaczaniem cech technicznych gruntów, ze stabilizacją gruntów do celów drogowych, z projektowaniem i badaniem mieszanek betonowych i bitumicznych oraz z badaniami materiałów wyekstrahowanych z nawierzchni.

Spis treści

1. Podstawowe wiadomości z zakresu prac laboratoryjnych
1.1. Zadania pracowni i stosowany sprzęt.
1.2. Regulamin pracowni
1.3. Organizacja służb laboratoryjnych w wykonawstwie drogowym

2. Badanie materiałów kamiennych
2.1. Zasady pobierania próbek materiałów kamiennych.
2.2. Podstawowe cechy rozpoznawcze materiałów kamiennych
2.2.1. Wiadomości wstępne.
2.2.2. Skład mineralogiczny.
2.2.3. Struktura skał
2.2.4. Tekstura skał
2.2.5. Barwa skał
2.3. Rozpoznawanie skal
2.3.1. Metody rozpoznawania skał.
2.3.2. Rozpoznawanie skał magmowych
2.3.3. Rozpoznawanie skał osadowych okruchowych
2.3.4. Rozpoznawanie skał osadowych pochodzenia organicznego i chemicznego
2.3.5. Rozpoznawanie skał przeobrażonych
2.4. Badanie cech fizycznych materiałów kamiennych
2.4.1. Oznaczanie gęstości
2.4.2. Oznaczanie gęstości pozornej.
2.4.3. Oznaczanie szczelności i porowatości
2.4.4. Oznaczanie nasiąkliwości
2.5. Badanie cech wytrzymałościowych materiałów kamiennych.
2.5.1. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
2.5.2. Oznaczanie ścieralności na tarczy Bochmego
2.5.3. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
2.5.4. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
2.5.5. Ocena wyników badania skał.

3. Badanie kruszyw
3.1. Pobieranie próbek kruszyw
3.2. Oznaczanie składu petrograficznego kruszywa
3.3. Badanie cech fizycznych kruszyw.
3.3.1. Wielkość próbek pobieranych do badań
3.3.2. Oznaczanie składu ziarnowego kruszywa.
3.3.3. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych w kruszywie.
3.3.4. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych w kruszywie
3.3.5. Oznaczanie kształtu ziaren kruszywa
3.3.6. Oznaczanie nasiąkliwości kruszywa
3.3.7. Oznaczanie gęstości nasypowej kruszywa
3.3.8. Oznaczanie wskaźnika piaskowego kruszywa lub gruntu
3.4. Badanie cech chemicznych kruszyw.
3.4.1. Oznaczanie obecności zanieczyszczeń organicznych w kruszywie.
3.4.2. Oznaczanie zawartości siarki w kruszywie
3.4.3. Badanie odporności żużla wielkopiecowego na rozpad krzemianowy
3.4.4. Badanie odporności żużla wielkopiecowego na rozpad żelazawy
3.5. Badanie cech wytrzymałościowych kruszyw
3.5.1. Oznaczanie ścieralności kruszywa w bębnie Devala
3.5.2. Oznaczanie ścieralności kruszywa w bębnie kulowym {Los Angeles)
3.5.3. Oznaczanie wytrzymałości kruszywa na miażdżenie
3.5.4 Oznaczanie zawartości ziarn słabych w kruszywie
3.6. Podział kruszyw mineralnych
3.7. Ocena jakości kruszyw do celów drogowych
3.7.1. Kruszywo naturalne drobne drogowe
3.7.2. Żwir i pospółka do nawierzchni drogowych.
3.7.3. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
3.8. Ocena jakości kruszyw do betonu

4. Badanie mączki kamiennej (wypełniacza mineralnego).
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Pobieranie próbek mączki kamiennej
4.3. Badanie cech fizycznych mączek kamiennych (wypełniaczy mineralnych)
4.3.1. Oznaczanie wilgotności
4.3.2. Oznaczanie wskaźnika emulgacji
4.3.3. Analiza sitowa
4.3.4. Oznaczanie powierzchni właściwej aparatem BUine'a
4.4. Ocena jakości mączki kamiennej (wypełniacza mineralnego) na podstawie przeprowadzonych badań

5. Badanie gruntów do celów drogowych.
5.1. Badanie gruntów do celów drogowych w terenie.
5.2. Pobieranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych
5.2.1. Rodzaje próbek gruntów, sposób i miejsce pobierania
5.3. Badania polowe gruntu.
5.3.1. Wiadomości wstępne
5.3.2. Określenie rodzaju gruntów spoistych.
5.3.3. Określenie rodzaju gruntów sypkich.
5.3.4. Określenie stanu gruntów spoistych.
5.3.5. Określenie barwy gruntu
5.3.6. Określenie wilgotności gruntu
5.3.7. Oznaczanie zawartości węglanu wapnia (CaCOs) w gruncie.
5.4. Badanie cech fizycznych gruntu
5.4.1. Wiadomości wstępne
5.4.2. Oznaczanie gęstości szkieletu gruntowego.
5.4.3. Oznaczanie gęstości pozornej gruntu.
5.4.4. Oznaczanie wilgotności i stopnia wilgotności gruntu
5.4.5. Oznaczanie gęstości pozornej szkieletu gruntowego.
5.4.6. Oznaczanie porowatości i wskaźnika porowatości gruntu
5.4.7. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu sypkiego.
5.4.8. Oznaczanie granicy plastyczności gruntu
5.4.9. Oznaczanie granicy płynności gruntu
5.4.10. Oznaczanie wskaźnika plastyczności gruntu.
5.4.11. Oznaczanie stopnia plastyczności gruntu
5.4.12. Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości pozornej szkieletu gruntowego
5.4.13. Oznaczanie granicy skurczalności gruntu
5.4.14. Oznaczanie kapilarnego podciągania wody przez grunt (kapilarności biernej i kapilarności czynnej)
5.4.15. Analiza areometryczna gruntu
5.4.16. Analiza sitowa gruntu
5.4.17. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu
5.4.18. Oznaczanie kwasowości gruntu
5.4.19. Oznaczanie wskaźnika wzajemnego nieprzenikania się gruntu podłoża z kruszywem w podbudowie
5.5. Badanie właściwości mechanicznych gruntów
5.5.1. Oznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu
5.5.2. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie, spójności oraz kąta tarcia wewnętrznego gruntów spoistych.
5.6. Badanie nośności gruntu
5.6.1. Wiadomości wstępne
5.6.2. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu
5.6.3. Oznaczanie modułów odkształcenia i sprężystości gruntu.

6. Stabilizacja gruntów do celów drogowych
6.1. Wiadomości wstępne
6.2. Stabilizacja gruntów przez dobór mieszanek optymalnych
6.2.1. Wymagania stawiane mieszankom optymalnym.
6.2.2. Mieszanki gliniasto-piaskowe z dwóch gruntów.
6.2.3. Mieszanki gliniasto-piaskowe z trzech gruntów.
6.2.4. Mieszanki gliniasto-żwirowe
6.3. Stabilizacja gruntów cementem
6.3.1. Wiadomości wstępne.
6.3.2. Przydatność gruntu do stabilizacji cementem.
6.3.3. Cementy
6.3.4. Woda
6.3.5. Pobieranie próbek gruntu przeznaczonego do stabilizacji cementem
6.3.6. Ustalanie składu mieszanki cementowo-gruntowej
6.3.7. Wykonanie mieszanek cementowo-gruntowych.
6.3.8. Pobieranie i badanie próbek cementogruntu
6.3.9. Kryteria oceny cementogruntu do celów drogowych na podstawie badania próbek
6.4 Stabilizacja gruntów wapnem
6.4.1. Wiadomości wstępne
6.4.2. Przydatność gruntu do stabilizacji wapnem
6.4.3. Wapno
6.4.4. Woda
6.4.5. Pobieranie próbek gruntu przeznaczonego do stabilizacji wapnem
6.4.6. Ustalanie składu mieszanki wapienno-gruntowej
6.4.7. Wykonanie mieszanek wapienno-gruntowych.
6.4.8. Pobieranie i badanie próbek mieszanek wapienno-gruntowych
6.5. Stabilizacja gruntów lepiszczami bitumicznymi.
6.5.1. Wiadomości wstępne
6.5.2. Przydatność gruntu do stabilizacji lepiszczami bitumicznymi
6.5.3. Lepiszcza bitumiczne
6.5.4. Woda
6.5.5. Dodatki aktywizujące.
6.5.6. Ustalanie składu mieszanki asfaltowo-gruntowej
6.5.7. Wykonanie mieszanki asfaltowo-gruntowej
6.5.8. Pobieranie i badanie próbek asfaltogruntu.
6.5.9. Kryteria oceny jakości asfaltogruntu

7. Badanie spoiw mineralnych.
7.1. Badanie cementu
7.1.1. Pobieranie próbek cementu do badań
7.1.2. Badanie cech fizycznych cementu.
7.1.3. Badanie cech wytrzymałościowych cementu
7.1.4. Ocena jakości cementu na podstawie przeprowadzonych badań
7.2. Oznaczanie aktywnego tlenku wapnia w popiołach lotnych i wapnie do stabilizacji gruntów

8. Badanie zaprawy cementowej.
8.1. Pobieranie próbek zaprawy do badań
8.2. Oznaczanie konsystencji zaprawy.
8.3. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
8.4. Oznaczanie mrozoodporności

9. Projektowanie mieszanek betonowych.
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Projektowanie mieszanek betonowych.
9.3. Dobór uziarnienia kruszywa.
9.4. Obliczanie składu mieszanki betonowej z jednego kruszywa.
9.4.1. Obliczanie składu mieszanki betonowej metodą zaczynu
9.4.2. Obliczanie składu mieszanki betonowej metoda trzech równań.
9.5. Obliczanie składu mieszanki betonowej z dwóch oddzielnych kruszyw.
9.6. Pomiar konsystencji mieszanki betonowej
9.6.1. Pomiar konsystencji mieszanki metodą Ve-Be
9.6.2. Pomiar konsystencji mieszanki za pomocą stożka opadowego

10. Badanie betonu
Pobieranie próbek betonu do badania wytrzymałości na ściskanie.
Badanie cech fizycznych betonu stwardniałego i mieszanki betonowej.
10.2.1. Oznaczanie nasiąkliwości betonu.
10.2.2. Oznaczanie mrozoodporności betonu
10.2.3. Oznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej napowietrzanej
10.2.4. Oznaczanie aktywności środka napowietrzającego.
Badanie cech wytrzymałościowych betonu stwardniałfgo
10.3.1. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
10.3.2. Oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie
10.3.3. Oznaczanie ścieralności betonu.
Nieniszczące metody badania wytrzymałości na ściskanie betonu.
10.4.1. Wiadomości wstępne
10.4.2. Metoda sklerometryczna
10.4.3. Metoda ultradźwiękowa

11. Badanie klinkieru drogowego
11.1. Pobieranie próbek klinkieru drogowego.
11.2. Oznaczanie cech zewnętrznych
11.2.1. Sprawdzanie wymiarów
11.2.2. Sprawdzanie wielkości skrzywień.
11.2.3. Sprawdzanie innych wad i uszkodzeń
11.2.4. Sprawdzanie dźwięku.
11.2.5. Sprawdzanie przełomu.
11.3. Badania laboratoryjne
11.3.1. Oznaczanie nasiąkliwości
11.3.2. Oznaczanie wytrzymałości na ścis! anie.
11.3.3. Oznaczanie ścieralności na tarczy lioekmego
11.3.4. Badania odporności na uderzenie
11.4. Ocena jakości klinkieru na podstawie wyników badań.

12. Badanie smoły
12.1. Pobieranie próbek smoły do badań.
12.2. Badanie cech fizycznych smoły
12.2.1. Oznaczanie lepkości metodą BTA
12.2.2. Oznaczanie gęstości smoły.
12.2.3. Oznaczanie składu smoły przez destylację normalną
12.2.4. Sporządzanie preparatu mikroskopowego smoły
12.2.5. Oznaczanie temperatury mięknienia lepiku smołowego metodą KrS-mera-Sarnowa
12.3. Oznaczanie przyczepności smoły do kruszyw naturalnych
12.4. Ocena jakości smoły na podstawie przeprowadzonych badań.

13. Badanie asfaltu
13.1. Pobieranie próbek asfaltu.
13.2. Badanie cech fizycznych asfaltu.
13.2.1. Oznaczanie gęstości
13.2.2. Oznaczanie temperatury mięknicnia asfaltu metodą „Pierścień i Kula"
13.2.3. Oznaczanie stopnia penetracji asfaltu
13.2.4. Oznaczanie ciągliwości asfaltu
13.2.5. Oznaczanie odparowalności asfaltu
13.2.6. Oznaczanie zawartości parafiny w asfalcie
13.2.7. Oznaczanie zawartości wody w asfalcie metodą destylacyjną.
13.2.8. Oznaczanie temperatury łamliwości asfaltu.
13.2.9. Oznaczanie temperatury zapłonu asfaltu w tyglu otwartym metodą Marcussona.
13.3. Oznaczanie przyczepności asfaltu do kruszyw naturalnych.
13.4. Klasyfikacja asfaltu na podstawie przeprowadzonych badań

14. Badanie emulsji asfaltowych i upłynnionych lepiszcz bitumicznych]
14.1. Badanie emulsji asfaltowej
14.1.1. Wiadomości wstępne
14.1.2. Pobieranie próbek emulsji
14.1.3. Sprawdzanie barwy- emulsji.
14.1.4. Sprawdzanie jednorodności emulsji
14.1.5. Oznaczanie zawartości asfaltu w emulsji
14.1.6. Oznaczanie pozostałości na sicie.
14.1.7. Oznaczanie lepkości emulsji wg Englera
14.1.8. Oznaczanie kwasowości emulsji
14.1.9. Oznaczanie czasu rozpadu emulsji na piasku.
14.1.10. Oznaczanie przyczepności asfaltu wytrąconego z emulsji do kruszyw
14.1.11. Sprawdzanie trwałości emulsji
14.1.12. Oznaczanie odporności emulsji na wstrząsy mechaniczne
14.1.13. Oznaczanie odporności emulsji na niskie temperatury.
14.1.14. Sprawdzanie rozcieńczalności emulsji wodą.
14.2. Badanie upłynnionych lepiszcz bitumicznych
14.2.1. Pobieranie próbek
14.2.2. Badanie asfaltów upłynnionych.
14.2.3. Wymagania dla asfaltów upłynnionych

15. Projektowanie składu mas bitumicznych
Wiadomości wstępne
Dobór kruszywa do mas bitumicznych.
15.2.1. Dobór kruszywa do masy bitumicznej makadamowej
15.2.2. Dobór kruszywa do masy bitumicznej typu betonowego wg minimum wolnych przestrzeni
15.2.3. Dobór kruszywa do masy bitumicznej typu betonowego wg krzywych najlepszego uziarnienia
15.2.4. Dobór właściwej proporcji poszczególnych frakcji kruszywa do mas bitumicznych za pomocą trójkąta Fereta.
Projektowanie nawierzchni bitumicznych
15.3.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
15.3.2. Nawierzchnia z betonu smołowego
15.3.3. Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
15.3.4. Nawierzchnia z asfaltu lanego

16. Badanie mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
16.1. Wiadomości wstępne
16.2. Pobieranie próbek.
16.3. Badanie mas bitumicznych
16.3.1. Oznaczanie penetracji nawierzchni
16.3.2. Oznaczanie nasiąkliwości nawierzchni.
16.3.3. Oznaczanie gęstości
16.3.4. Oznaczanie gęstości pozornej
16.3.5. Oznaczanie zawartości wolnych przestrzeni
16.3.6. Oznaczanie zawartości bitumu w nawierzchni
16.3.7. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
16.3.8. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych
16.4. Badanie materiałów wyekstrahowanych z nawierzchni
16.4.1. Badanie lepiszcza bitumicznego wyekstrahowanego z nawierzchni
16.4.2. Badanie kruszywa wyekstrahowanego z nawierzchni.
16.5. Ocena masy bitumicznej w nawierzchni na podstawie przeprowadzonych badań

17. Analiza statystyczna wyników badań

Wykaz literatury i źródeł rysunków.
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.