Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Prahistoria Ziem Polskich Neolit tom 2

Prahistoria Ziem Polskich Neolit tom 2

Pod redakcją W. Hensla i T. Wiślańskiego

 

Wydawnictwo: Ossolineum

Stron: 452

Nakład: 2250

Okładka: twarda

Rok i miejsce: 1979 Wrocław

 

Książka w stanie: dobry+(bardzo ładnie zachowana)

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP -- Tadeusz Wiślański.

1. Pojęcie neolitu.

2. Rozwój i rozprzestrzenianie się neolitu

3. Podstawy chronologii oraz podziału neolitu dorzeczy Odry i Wisły

4. Rys dziejów badań neolitu na ziemiach polskich

 

I. PIERWSZE SPOŁECZEŃSTWA ROLNICZE NA ZTEMTACH POLSKICH. KULTLJRY KRĘGU NADDUNAJSKIEGO — Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

A. Rozwój problematyki badawczej

B. Geneza neolitu europejskiego i społeczeństwa rolniczo-hodowlane kręgu naddunajskiego

1. Początki neolitu w Azji Przedniej i na Półwyspie Bałkańskim

2. Kształtowanie się neolitu kontynentalnego

3. Pierwsze społeczeństwa rolnicze Europy Środkowej

4. Umacnianie się neolitycznych struktur kulturowych w Europie Środkowej i procesy dezintegracji

C. Początki osadnictwa plemion naddunajskich na ziemiach polskich

1. Pierwsi rolnicy i hodowcy a środowisko naturalne

2. Konfrontacja ze światem późnomezolitycznym

3. Początki penetracji plemion z ceramiką wstęgową rytą

4. Zasiedlenie ziem w dorzeczu Odry i Wisły

5. Stabilizacja osadnictwa ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej

6. Sposoby zdobywania pożywienia

7. Wytwórczość domowa i kontakty wymienne

8. Struktura społeczna

9. Elementy kultury duchowej

 

D. Młodsze kultury kręgu naddunajskiego na ziemiach polskich

1. Kształtowanie się nowych struktur kulturowych

2. Lendzielsko-polgarskie społeczności w dobie rozkwitu

3. Schyłek kultury lendzielsko-polgarskiej

4. Sposoby zdobywania pożywienia

5. Wytwórczość domowa i kontakty wymienne

6. Struktura społeczna

7. Elementy kultury duchowej

 

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIEJSCOWYCH KULTUR ROLNICZO-HODOWLANYCH. PLEMIONA KULTURY PUCHARÓW LEJKOWATYCH - Tadeusz Wiślański

1. Przeobrażenia gospodarcze i kulturowe w IV (V wg dat kalibrowanych) tysiącleciu na terenie Europy Środko-

wej oraz geneza kręgu kulturowego pucharów lejkowatych

2. Chronologia kultury pucharów lejkowatych i jej podział na fazy i grupy lokalne

3. Rozwój osadnictwa plemion kultury pucharów lejkowatych

4. Podstawy gospodarcze ludności kultury pucharów lejkowatych

5. Struktura społeczna plemion kultury pucharów lejkowatych

6. Kult i magia u ludów kultury pucharów lejkowatych

 

III. DALSZY ROZWÓJ LUDÓW NEOLITYCZNYCH. PLEMIONA KULTURY AMFOR KULISTYCH - Tadeusz Wiślański

1. Geneza kultury amfor kulistych

2. Chronologia i podział kultury amfor kulistych na fazy oraz grupy terytorialne

3. Rozwój osadnictwa plemion kultury amfor kulistych

4. Podstawy gospodarcze ludności kultury amfor kulistych

5. Struktura społeczna plemion kultury amfor kulistych

6. Kult i magia u ludów kultury amfor kulistych

 

IV. PLEMIONA KULTURY CERAMIKI PROMIENISTEJ - Marta Godtowska

1. Geneza kultury ceramiki promienistej

2. Wczesna faza kultury ceramiki promienistej w Polsce

3. Faza środkowa kultury ceramiki promienistej

4. Faza późna kultury ceramiki promienistej

5. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki promienistej

6. Osadnictwo ludności kultury ceramiki promienistej

7. Gospodarka plemion kultury ceramiki promienistej

8. Związki kultury ceramiki promienistej z innymi kulturami

 

V. KRĄG LUDÓW SUBNEOLITYCZNYCH W POLSCE - Tadeusz Wiślański

A. Problem kultury serowskiej

B. Kultura ceramiki grzebykowej

1. Geneza kultury ceramiki grzebykowej

2. Chronologia kultury ceramiki grzebykowej i jej podział na fazy

3. Osadnictwo i zdobywanie pożywienia przez ludy z ceramiką grzebykową

4. Obróbka surowców u plemion kultury ceramiki grzebykowej

5. Struktura społeczna plemion „grzebykowych"

6. Kult i magia u ludów kultury ceramiki grzebykowej

C. Kultura ceramiki dolkowo-grzebykowej

1. Podział i chronologia

2. Rozwój osadnictwa i zdobywanie pożywienia przez ludy kultury ceramiki dołkowo-grzebykowej

 

VI. KRĄG KULTUROWY CERAMIKI SZNUROWEJ - Jan Machnik

A. Znaleziska „ogólnoeuropejskiego horyzontu" kultury ceramiki sznurowej

B. „Środkowoeuropejski horyzont" kultury ceramiki sznurowej

ł. Grupa lubaczowska

2. Kurhany „starosznurowe" w zachodniej części Małopolski

3. „Starosznurowe" zespoły grobowe na Śląsku

4. „Starosznurowe" znaleziska na terenie Pomorza Zachodniego i Środkowego

5. „Starosznurowe" znaleziska na terenie Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego

C. Kultura rzucewska

1. Osady nad zalewami

2. Obrządek pogrzebowy u ludów nadmorskich

3. Inwentarz kulturowy pobrzeży Bałtyku

4. Gospodarka ludności kultury rzucewskiej

5. Związki kulturowe strefy nadmorskiej z interiorem

6. Problem genezy kultury rzucewskiej

7. Chronologia kultury rzucewskiej

D. Kultura ztocka

1. Podstawy wyróżnienia

2. Inwentarz kulturowy stanowisk złockich

3. Geneza i chronologia kultury złockiej

E. Młodsze, lokalne grupy kultury ceramiki sznurowej. Grupa krakowsko-sandomierska

1. Charakterystyka ogólna

2. Obrządek pogrzebowy grupy krakowsko-sandomierskiej

3. Inwentarz kulturowy grupy krakowsko-sandomierskiej

4. Gospodarka ludności grupy krakowsko-sandomierskiej

5. Chronologia grupy krakowsko-sandomierskiej

6. Tak zwana grupa śląska

7. Tak zwana grupa kujawsko-wschodniowielkopolska

8. Grupa dolnonadodrzańska

 

VII. PLEMIONA KULTURY PUCHARÓW DZWONOWATYCH - Jan Machnik

1. Pojawienie się nowych osadników

2. Obrządek pogrzebowy

3. Materiały kultury pucharów dzwonowatych

4. Chronologia kultury pucharów dzwonowatych

ZAKOŃCZENIE - Tadeusz Wiślański

Wykaz skrótów

Bibliografia

 

Podstawowym kryterium pozwalającym na wyróżnienie epoki neolitu jest nowy typ gospodarki- uprawa roślin (pszenica, jęczmień, owies, proso, groch, soczewica i len) i hodowla zwierząt (koza, owca, świnia i pies). Te nowe zdobycze cywilizacyjne najwcześniej uwidoczniły się na terenach Bliskiego Wschodu (XI tysiąclecie p.n.e.), Anatolii (VIII tys. p.n.e.) i na Bałkanach (VII tys. p.n.e.). Stąd gospodarka neolityczna rozprzestrzeniła się na tereny basenu środkowego Dunaju (Węgry, Słowację i Morawy) - (VI-V tys. p.n.e.) skąd w V tys. p.n.e. z ludnością kultury ceramiki wstęgowej rytej dotarła na ziemie polskie.

   Kultury basenu środkowego Dunaju (kultury naddunajskie) miały podstawowe znaczenie dla rozwoju kultur neolitycznych na ziemiach polskich. Stąd napłynęli na terenu Niżu Polskiego osadnicy posiadający oprócz umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt także umiejętność wyrobu ceramiki. Kultury o podłożu lokalnym to kultura pucharów lejkowantych, która wykształciła się na podłożu kultur mezolitycznych na terenach Danii i północnych Niemiec w IV tys. p.n.e., Oraz krąg kultur ceramiki dołkowo - grzebykowej obejmujący swym zasięgiem pn.-wsch. Europę. W połowie III tys. p.n.e. pojawili się na ziemiach polskich przedstawiciele jeszcze dwóch kultur neolitycznych - kultury amfor kulistych i kręgu kultur z ceramiką sznurową.

 

Skan lub zdjęcie rzeczywiste Koszt przesyłki to 8,00 zł

Uwaga: Przy zakupie więcej niż jednej pozycji koszt przesyłki nie ulega zmianie lub ulega w małym stopniu proszę zapytać się o łączny koszt przesyłki.

Pamiętaj, jeśli masz jakieś wątpliwości to zapytaj przed licytacją!!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.