Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

*** PREPARATYKA NIEORGANICZNA *** J. Supniewski

ant-cor-left.gifant-middle.gifant-cor-right.gif

PREPARATYKA NIEORGANICZNA

JANUSZ SUPNIEWSKI

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
WARSZAWA 1958


W latach 1943 —1944, w czasie wojny, napisałem podręcznik preparatyki nieorganicznej przeznaczony dla organików--syntetyków i nieorganików-analityków. Sądziłem, że po zakończeniu wojny wynikną duże trudności w zaopatrzeniu w odczynniki nieorganiczne i trzeba będzie otrzymywać je samemu w pracowni. Podręcznik ten miał być właśnie pomocą przy otrzymywaniu tych najniezbędniejszych odczynników. Książka nie została wydana bezpośrednio po wojnie z przyczyn ode mnie niezależnych. Ponieważ od napisania pracy upłynęło dziesięć lat, wprowadziłem do pierwotnego tekstu pewne zmiany i uzupełnienia. Książka w części ogólnej zawiera w zarysie opis aparatury chemicznej używanej w preparatyce nieorganicznej, w części szczegółowej — różne metody otrzymywania kilkuset związków chemicznych. Większość podanych metod została
wypróbowana w mojej pracowni, o innych wiadomo, że dają dobre wyniki.
Wdzięczny będę czytelnikom za ich uwagi, które postaram się wykorzystać w następnym wydaniu.

SPIS RZECZY
I. Część ogólna
II. Część szczegółowa
Proszkowanie
Naczynia do wykonywania reakcji chemicznych
Ogrzewanie
Suszenie
Mieszanie
Destylacja
Ekstrakcja
Krystalizacja
Chłodzenie
Sączenie
Dializa
Adsorpcja chromatograficzna i wymienniki jonowe
Elektroliza
Naświetlanie
Prace z gazami
Reaktory ciśnieniowe
Oznaczanie stałych fizycznych związków chemicznych
1.Wodór
1. Tlen ....
2. Ozon ....
3. Woda
4. Nadtlenek wodoru
5. Fluor....
6. Fluorowodór .
7. Chlor.
8. Chlorowodór .
10. Tlenek chloru .
11. Kwas podchlorawy
12. Dwutlenek chloru .
13. Kwas nadchlorowy
14. Brom
15. Bromowodór .
16. Jod .
17. Jodowodór
18. Chlorek jodu .
19. Trójchlorek jodu .
20. Kwas jodowy
21. Pięciotlenek jodu ....
22. Kwas nadjodowy ....
23. Siarka
24. Siarkowodór
25. Chlorek siarki
26. Dwuchlorek siarki ....
27. Czterochlorek siarki
28. Bromek siarki,. . .
29. Jodek siarki
30. Dwutlenek siarki ....
31. Chlorek tionylu ....
32. Bromek tionylu ....
33. Trójtlenek siarki ....
34. Chlorek sulfurylu ....
35. Kwas chlorosulfonowy .
36. Kwas siarkowy ....
37. Kwas nadsiarkowy
38. Kwas nadtlenosiarkowy
39. Selen
40. Dwutlenek selenu ....
41. Azot . . . . .
42. Amoniak
43. Chlorek amonowy ....
44. Bromek amonowy ....
45. Jodek amonowy . . . .
46. Fluorek amonowy ....
47. Wodorosiarczek amonowy
48. Siarczek amonowy ....
49. Wielosiarczki amonowe .
50. Dwusiarczyn amonowy .
51. Siarczyn anionowy. . . .
52. Siarczan amonowy ....
53. Nadsiarczan amonowy .
54. Nadchloran amonowy .
55. Azotan anionowy .
56. Ortofosforan jednoamonowy
57. Ortofosforan dwuamonowy .
58. Ortoarsenian trójamonowy .
59. Dwuwęglan amonowy .
60. Węglan amonowy ....
61. Karbaminian amonowy
62. Siarkocyjanek amonowy
63. Octan amonowy . . . .
64. Szczawian anionowy
65. Roztwór cytrynianu anionowego
66. Chlorowodorek hydroksyloaminy
67. Siarczan hydroksyloaminy .
68. Hydroksyloamina .
69. Kwas sulfaminowy
70. Snlfaminian amonowy .
71. Siarczan hydrazyny
72. Dwuchlorowodorek hydrazyny
73. Hydrazyna ....
74. Azotowodór ....
75. Podtlenek azotu
76. Tlenek azotu ....
77. Trójtlenek azotu
78. Dwutlenek azotu .
79. Pięciotlenek azotu .
80. Kwas azotowy
81. Kwas nitrozylosiarkowy
82. Chlorek nitrozylu .
83. Woda królewska .
84. Bromek uitrozylu .
85. Fosfor . . .' .
86. Fosforowodór ....
87. Jodek fosfoniowy .
88. Fosfam
89. Trójchlorek fosforu
90. Pięciochlorek fosforu
91. Tlenochlorek fosforu
92. Trójbromek fosforu
93. Pięciobromek fosforu
94. Tlenobromek fosforu
95. Dwujodek fosforu .
96. Pięciosiarczek fosforu
97. Siedmiosiarczek czterofosforowy
98. Pięciotlenek fosforu
99. Kwas podfosforawy
100. Kwas fosforawy
101. Kwas metafosforowy
102. Kwas pirofosforowy
103. Kwas ortofosforowy
104. Kwasy wielofosforowe .
105. Arsen
106. Arsenowodór . . . .
107. Trójchlorek arsenu.
108. Trójbromek arsenu
109. Trójjodek arsenu .
110. Trójtlenek arsenu ...
111. Pięciotlenek arsenu
112. Kwas ortoarsenowy
113. Dwusiarczek arsenu
114. Trójsiarczek arsenu
115. Antymon
116. Trójchlorek antymonu .
117. Tlenochlorek antymonu
118. Trójbromek antymonu .
119. Trójjodek antymonu
120. Trójfluorek antymonu .
121. Pięciochlorek antymonu
122. Trójtlenek antymonu .
123. Pięciotlenek antymonu .
124. Trójsiarczek antymonu .
125. Pięciosiarczek antymonu
126. Płyn Gaille-Viel'a .
127. Winian antymonylo-potasowy
128. Bizmut
129. Trójtlenek bizmutu
130. Uwodniony tlenek bizmutu .
131. Pięciotlenek bizmutu
132. Trójchlorek bizmutu
133. Tlenochlorek bizmutu .
134. Trój jodek bizmutu .
135. Jodek bizmutawo-potasowy .
136. Odczynnik Dragendorffa
137. Jodek bizmutawo-chininowy
138. Tlenojodek bizmutu
139. Azotan bizmutawy
140. Zasadowy azotan bizmutawy
141. Zasadowy węglan bizmutawy
142. Zasadowy salicylan bizmutawy
143. Zasadowy galusan bizmutawy
144. Bór
145. Trójtlenek boru
146. Kwas borowy ....
147. Trójchlorek boru .
148. Trójbromek boru .
149. Trójfluorek boru .
150. Węgiel
151. Tlenek węgla . . . .
152. Dwutlenek węgla .
153. Ttenochlorek węgla
154. Tlenobromek węgla
155. Dwusiarczek węgla
156. Tlenosiarczek węgla
157. Siarkochlorek węgla
158. Krzem
159. Dwutlenek krzemu
160. Kwasy krzemowe .
161. Czterofluorek krzemu .
162. Kwas fluorokrzemowodorowy
163. Czterochlorek krzemu .
164. Sześciochlorek krzemu .
165. Krzemochloroform .
166. Czterobromek krzemu .
lR7. Krzemobromoform .
168. Lit
169. Wodorek litowy
170. Wodorek litowo-borowy
171. Wodorek litowo-gliuowy
172. Wodorotlenek litowy
173. Chlorek litowy
174. Bromek litowy
175. Amidek litowy
176. Siarczan litowy
177. Węglan litowy
178. Sód
179. Wodorek sodowy .
180. Wodorek sodowo-borowy
181. Dwutlenek sodowy
182. Wodorotlenek sodowy .
183. Wapno sodowane .
184. Azbest sodowany .
185. Chlorek sodowy
186. Podchloryn sodowy
187. Chloryn sodowy
188. Chloran sodowy
189. Nadchloran sodowy
190. Bromek sodowy .
191. Podbromin sodowy
192. Bromian sodowy
193. Jodek sodowy
194. Jodan sodowy.
195. Paranadjodan trójsodowy
196. Metanadjodan sodowy .
197. Fluorek sodowy
198. Wodorosiarczek sodowy
199. Siarczek sodowy
200. Dwusiarczek sodowy
201. Podsiarczyn sodowy
202. Dwusiarczyn sodowy
203. Siarczyn sodowy
204. Pirosiarczyn sodowy
205. Tiosiarczan sodowy
206. Dwutionian sodowy
207. Trójtionian sodowy
208. Czterotionian sodowy
209. Dwusiarczan sodowy
210. Siarczan sodowy
211. Nadsiarczan sodowy
212. Chlorosulfouian sodowy
213. Amidek sodowy
214. Azydek sodowy
215. Azotyn sodowy
216. Azotan sodowy
217. Podfosforyn sodowy
218. Metafosforany sodowe .
219. Trójfosforan sodowy
220. Pirofosforan dwusodowy
221. Pirofosforan czterosodowy .
222. Ortofosforan jednosodowy .
223. Ortofosforan dwusodowy
224. Ortofosforan sodowo-amonowy
225. Ortofosforan trójsodowy
226. Ortoarsenian dwusodowy
227. Bizmutan sodowy .
228. Fluoroboran sodowy
229. Czteroboran sodowy
230. Nadboran sodowy .
231. Wodorowęglan sodowy .
232. Węglan sodowy
233. Węglan sodowo-potasowy
234. Tiowęglan sodowy .
235. Mrówczan sodowy .
236. Octan sodowy ....
237. Szczawian sodowy .
238. Winian sodowo-potasowy
239. Cytrynian trójsodowy .
240. Cyjanek, sodowy
241. Nitroprusydek sodowy .
242. Fluorokrzemian sodowy
243. Krzemian sodowy .
244. Potas . . . . .
245. Wodorotlenek potasowy
246. Wapno potasowane
247. Chlorek potasowy .
248. Podchloryn potasowy .
249. Chloryn potasowy .
250. Chloran potasowy .
251. Nadchloran potasowy .
252. Bromek potasowy .
253. Bromian potasowy.
254. Jodek potasowy
255. Jodan potasowy
256. Dwujodan potasowy
257. Metanadjodan potasowy
258. Fluorek potasowy .
259. Wodorofluorek potasowy
260. Wodorosiarczek potasowy
261. Siarczek potasowy .
262. Wątroba siarczana .
263. Metadwusiarczyn potasowy ,
264. Dwusiarczan potasowy .
265. Pirosiarczan potasowy .
266. Siarczan potasowy .
267. Nadsiarczan potasowy .
268. Telluran potasowy . .
269. Azydek potasowy .
270. Azotyn potasowy . . . .
271. Azotan potasowy .
272. Ortofosforan jednopotasowy
273. Ortofosforan dwupotasowy .
274. Ortofosforan trójpotasowy .
275. Piroantymonian dwupotasowy .
276. Pluoroboran potasowy .
277. Dwuwęglan potasowy .
278. Węglan potasowy . . . .
279. Nadwęglan potasowy
280. Tiowęgłan potasowy
281. Cyjanek potasowy . . . .
282. Żelazocyjanek potasowy
283. Żelazicyjanek potasowy
284. Cyjanian potasowy
285. Siarkocyjanek potasowy
286. Octan potasowy . . . .
287. Szczawian jednopotasowy
288. Dwuszczawian jednopotasowy
289. Szczawian dwupotasowy
290. Winian jednopotasowy .
291. Ftalan jednopotasowy .
292. Krzemian potasowy
293. Wapń
294. Wodorek wapniowy
295. Tlenek wapniowy . . . .
296. Wodorotlenek wapniowy
297. Wapno barytowane
298. Chlorek wapniowy ....
299. Wapno chlorowane
300. Bromek wapniowy....
301. Jodek wapniowy . . . .
302. Fluorek wapniowy
303. Siarczek wapniowy
304. Wodorosiarczek wapniowy .
305. Siarczyn wapniowy
306. Dwusiarczyn wapniowy
307. Siarczan wapniowy
308. Amoniakalny chlorek wapniowy.
309. Azotan wapniowy ....
310. Podfosforyn wapniowy .
311. Ortofosforan trójwapniowy .
312. Ortofosforan dwuwapuiowy .
313. Ortofosforan jednowapniowy
314. Ortoarseuian trójwapniowy .
315. Węglan wapniowy ...
316. Octan wapniowy ....
317. Szczawian wapniowy
3X8. Wodorotlenek strontowy
319. Chlorek strontowy .
318. Siarczek strontowy
319. Azotan strontowy ....
320. Węglan strontowy ....
321. Tlenek barowy
322. Dwutlenek baru ....
323. Wodorotlenek barowy .
324. Chlorek barowy ....
325. Siarczek barowy ....
326. Siarczan barowy ....
327. Azotyn barowy ....
328. Azotan barowy ....
329. Węglan barowy ....
330. Octan barowy
331. Siarkocyjanek barowy .
332. Magnez .
333. Tlenek magnezowy
334. Wodorotlenek magnezowy
335. Dwutlenek magnezowy .
336. Chlorek magnezowy
337. Nadchloran magnezowy
338. Azotan magnezowy
339. Ortofosforan magnezowy
340. Siarczan magnezowy
341. Zasadowy węglan magnezowy
342. Krzemiany magnezowe .
343. Cynk
344. Tlenek cynkowy ....
345. Wodorotlenek cynkowy
346. Dwutlenek cynkowy
347. Chlorek cynkowy ....
348. Chlorek cynkowy z amoniakiem
349. Jodek cynkowy ....
350. Azotan cynkowy . .
351. Ortofosforan cynkowy .
352. Siarczan cynkowy .
353. Zasadowy węglan cynkowy .
354. Octan cynkowy ....
355. Cyjanek cynkowy ....
356. Kadm
357. Chlorek kadmowy ....
358. Jodek kadmowy ....
359. Siarczek kadmowy ....
360. Siarczan kadmowy....
361. Węglan kadmowy ....
362. Glin
363. Tlenek glinowy
364. Chlorek glinowy .
365. Bromek glinowy .
366. Azotan glinowy
367. Siarczan glinowy
368. Siarczan glinowo-potasowy
369. Siarczan glinowo-sodowy
370. Siarczan glinowo-amonowy
371. Krzemiany glinowe
372. Żelazo
373. Magnetyt
374. Tlenek żelazowy
375. Chlorek żelazawy
376. Chlorek żelazowy
377. Siarczek żelazawy
378. Siarczan żelazawy
379. Siarczan żelazawo-amonowy
380. Siarczan żelazowy .
381. Siarczan żelazowo-amonowy
382. Azotan żelazowy
383. Octan żelazowy
384. Szczawian żelazawy
385. Cytrynian żelazowo-amonowy
386. Mleczan żelazawy
387. Żelazocyjanek żelazowy
388. Dializowany roztwór hydroksychlorku żelazowego .
389. Nikiel
390. Tlenek niklawy
391. Trójtlenek niklu
392. Chlorek niklawy
393. Azotan niklawy
394. Siarczan niklawy .
395. Siarczan niklawo-amonowy
396. Węglan niklawy
397. Mrówczan niklawy
398. Cyjanek niklawy
399. Kobalt
400. Chlorek kobaltawy
401. Azotynokobaltan sodowy .
402. Azotan kobaltawy
403. Siarczan kobaltawy
404. Węglan kobaltawy
405. Octan kobaltawy
406. Tlenek manganawy
407. Wodorotlenek manganawy
408. Dwutlenek manganu
409. Hopkalit
410. Chlorek manganawy
411. Siarczek manganawy
412. Siarczan manganawy
413. Boran manganawy
414. Węglan manganawy
415. Octan manganawy
416. Siarczan manganowy .
Nadmanganian potasowy
420. Chrom .....
421. Tlenek chromowy .
422. Wodorotlenek chromowy
423. Trójtlenek chromu .
424. Chromian amonowy
425. Dwuchromian amonowy
426. Dwuchromian sodowy .
427. Chromian potasowy
428. Dwuchromian potasowy
429. Chlorek chromylu .
430. Chlorek chromawy
431. Octan chromawy .
432. Chlorek chromowy.
433. Siarczan chromowo-potasowy
434. Sól Reineckego
435. Ołów . . .
436. Tlenek ołowiawy .
437. Wodorotlenek 'ołowiawy
438. Minia
439. Dwutlenek ołowiu .
440. Chlorek ołowiawy .
441. Jodek ołowiawy
442. Azydek ołowiawy .
443. Azotan ołowiawy .
444. Węglan ołowiawy .
445. Siarkocyjauek ołowiawy
446. Octan ołowiawy . .
447. Czterooctan ołowiu
448. Chromian ołowiawy
449. Cyna ......
450. Dwutlenek cyny
451.Chlorek cynawy
452. Chlorek cynowy
453. Chlorek cynowo-amonowy' .
454. Jodek cynowy
455. Siarczek cynowy
456. Rtęć
457. Tlenek rtęciowy
458. Chlorek rtęciawy .
459. Chlorek rtęciowy . . .
460. Bromek rtęciowy .
461. Jodek rtęciawy
462. Jodek rtęciowy
463. Jodek rtęciowo-potasowy
464. Amidochlorek rtęciowy .
465. Azotan rtęciawy
466. Azotan rtęciowy
467. Odczynnik Miliona.
468. Siarczek rtęciowy .
469. Siarczan rtęciawy .
470. Siarczan rtęciowy .
471. Cyjanek rtęciowy .
472. Oksycyjanek rtęciowy .
473. Octan rtęciowy
474. Miedź
475. Tlenek miedziawy .
476. Tlenek miedziowy .
477. Wodorotlenek miedziowy
478. Chlorek młedziawy
479. Chlorek miedziowy
480. Bromek miedziawy
481. Jodek miedziawy .
482. Siarczan miedziowy
483. Azotan miedziowy .
484. Arsenin miedziowy
485. Arsenin i octan miedziowy .
486. Zasadowy węglan miedziowy
487. Cyjanek miedziawy
488. Siarkocyjanek miedziawy
489. Octan miedziowy .
490. Zasadowy octan miedziowy .
491. Chromin miedziowy
492. Srebro
493. Tlenek srebra ....
494. Dwutlenek srebra .
495. Chlorek srebra
496. Bromek srebra
497. Jodek srebra ....
498. Fluorek srebra
499. Siarczan srebra
500. Azotyn srebra .
501. Azotan srebra ....
502. Węglan srebra
503. Cyjanek srebra
504. Cyjanian srebra
505. Octan srebra ....
506. Mleczan srebra
507. Złoto
508. Chlorek złotowy
509. Chlorek zlotowo-sodowy
510. Bromek złotowo-potasowy .
511. Cyjanek złotowo-potasowy .
512. Tiosiarczan złotawo-sodowy .
513. Purpura złotowa
514. Platyna
515. Tlenek platynowy .
516. Chlorek platynowy
517. Platyuochlorek sodowy .
518. Płatynochlorek potasowy
519. Platynochlorek amonowy
520. Pallad
521. Tlenek palladawy
522. Chlorek palladawy
523. Czterotlenek osmu
524. Dwutlenek tytanu
525. Trójchlorek tytanu
526. Siarczan tytanawy
527. Chlorek tytanowy
528. Dwutlenek cyrkonu
529. Chlorek cyrkonowy
530. Siarczan talawy .
531. Węglan talawy .
532. Octan talawy
533. Pięciotlenek wanadu
534. Metawanadynian anionowy
535. Ortowanadynian sodowy . . .
536. Trójtlenek molibdenu
537. Molibdenian amonowy
538. Paramolibdenian sodowy
539. Dwusiarczek molibdenu
540. Kwas fosforomolibdenowy
541. Kwas krzemomolibdenowy
542. Trójtlenek wolframu
543. Wolframian amonowy
544. Wolframian sodowy
545. Kwas fosforowolframowy
546. Kwas molibdeno-fosforowolframowy ....
547. Kwas krzemowolframowy
548. Dwutlenek ceru
549. Siarczan cerawy
550. Siarczan cerowy
551. Szczawian cerawy
552. Dwutlenek toru
553. Azotan torowy .
554. Azotan uranylowy
555. Octan uranylowy
556. Uranian amonowy
TABLICE
I. Gęstości roztworów wodnych metanolu .
II. Gęstości roztworów wodnych etanolu
III. Gęstości stężonych roztworów wodnych etanolu
IV. Gęstości roztworów wodnych acetonu
V. Gęstości roztworów wodnych kwasu mrówkowego.
VI. Gęstości roztworów wodnych kwasu octowego
UZUPEŁNIENIA
Analiza na zanieczyszczenia
Uwagi ogólne dotyczące aparatury laboratoryjnej

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną
O MNIE

Kupując na tej aukcji kupujesz od legalnego przedsiębiorcy, płacącego podatki i składki ZUS, u mnie zawsze otrzymasz dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Fakturę VAT, moja firma jest firmą z krwi i kości a nie firmą "krzak" zaufało mi już ponad 3000 zadowolonych klientów, dołącz do nich

SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM DO LICYTACJI

Zobacz też inne moje aukcje, mam zawsze wystawionych kilka o podobnej tematyce.
Zakup Większej ilości książek na moich aukcjach obniża koszty wysyłki!!!!!
Koszty opakowania, zabezpieczenia przesyłki zawsze pokrywam z własnych środków!!!!!
Książki wysyłam w przypadku otrzymania przelewu do godz. 14.30, w tym samym dniu!!!!!

Waga 1300gram
Wymiary25x 18cm.
791 stron,
Stan książki dobry+(jak na zdjęciu)
Oprawa twarda płócienna
Drobne przybrudzenia okładki,  ksiązka ma trochę ciemniejszy kolor  okładki rozjaśnienie to wina flesza przy aparacie

Koszt wysyłki:
Wpłata / przelew na konto.
Przesyłka ekonomiczna (polecona) 8,00zł
Przesyłka priorytetowa (polecona + priorytet) 9,50zł.
Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 10,00zł.
Przesyłka pobraniowa priorytetowa 12,00zł.
Istnieje możliwość odbioru zakupionego przedmiotu osobiście w Gliwicach.
W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam koszt przesyłki, za pobraniem nie wysyłam za granicę

Wystawiam FAKTURĘ VAT na życzenie klienta, w tym celu proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie wcześniej.

Mój numer konta na które można wpłacić pieniądze po wygranej aukcji:

PKO BP
98 1020 2401 0000 0102 0165 7642

Dla kupujących
Proszę o potwierdzanie aktualnego adresu na który ma być wysłana przesyłka telefonicznie lub e-mail, jeżeli adres na który ma być wysłana jest inny niż zapisany w Allegro

W przypadku pytań proszę o kontakt

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„Zam – Stal”
44 – 100 Gliwice
E-MAIL
jarrrrex@wp.pl
Telefon
Komórkowy:
501 155 886 lub 792 155 886
Stacjonarny
(032) 332 19 77 czynny od godziny 8,00 do 18,00
(032) 230 94 68 czynny od godziny 9,00 do 20,00

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.