Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Prestige 290 FS 1l zaprawa sadzeniakow, kukurydzy


                                      PRESTIGE 290 FS
Zaprawa owadobójcza i grzybobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania bulw
ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczona do zaprawiania
sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed mszycami, stonką ziemniaczaną,
drutowcami oraz rizoktoniozą.
W roślinie działa systemiczne.
Zawartość substancji aktywnych:
imidachlopryd / 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) - 140 g w 1 litrze środka
pencykuron / 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznika
(związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 150 g w litrze środka
Zezwolenie MRiGŻ Nr 519/99 z dnia 20.04.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 22/2003 z dnia 30.06.2003 r., decyzją MRiRW Nr R-
267/2004o z dnia 28.05.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-177/2007 z dnia 26.04.2007 r.
Szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Uwaga:
* zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
* nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze
- ziemniak (materiał nasienny).
-mszyce - wektory chorób wirusowych, stonka ziemniaczana, drutowce, rizoktonioza.
W przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ziemniaka ogranicza
również porażenie parchem zwykłym.
-Zalecana dawka: 100 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne środki
mszycobójcze.
- ziemniak (jadalny, przemysłowy).
-stonka ziemniaczana, rizoktonioza.
-Zalecana dawka: 75 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
Uwaga:
W celu ekonomicznego zwalczania stonki ziemniaczanej i poprawy skuteczności zwalczania
rizoktoniozy można stosować łącznie ze środkiem Monceren 250 FS w dawce:
40 ml Prestige 290 FS + 35 ml Monceren 250 FS z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg
ziemniaków.
-drutowce, mszyce.
-Zalecana dawka: 100 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Ziemniaki zaprawiać zgodnie z technologią firmy Bayer AG.
Zaprawianie bulw wykonać w trakcie sadzenia używając zaprawiarek montowanych na
sadzarce lub sadzić sadzarkami wyposażonymi fabrycznie w takie urządzenia i obsługiwać
zgodnie z instrukcją ich obsługi.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować się
dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również
uszkodzeń fizycznych.
3. Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.
4. Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na
paszę i na cele konsumpcyjne.
5. Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka zebrać
aby zapobiec zatruciu.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): – NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ, (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.Dodano 2010-03-14 13:00
Przed kliknięciem opcję "KUP TERAZ", proszę o kontakt może na wybrany produkt będzie cena promocyjna ?
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.