Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Projektowanie i budowa jachtów żaglowych Milewsk

Projektowanie i budowa jachtów żaglowych   

 

autor:  Milewski
wydanie:  WM, Gdańsk, 1974 r,  
wymiary: 210x300 mm
stron:  366 
nakład: 8000
stan:    dobry, 
okładka: twarda 
nie wysyłam za pobraniem

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO   WSTĘPNE................

PRZEDMOWA.....".............

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ     .........

I.    WIADOMOŚCI   WPROWADZAJĄCE...........

Rozdział 1. Podział jachtów żaglowych............

1.1.  Kryterium  przeznaczenia   jachtu..........

1.2.  Kryterium wielkości, kształtu i konstrukcji kadłuba.....

1.3.  Kryterium   urządzeń   napędowych..........

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia z dziedziny projektowania jachtów żaglowych Rozdział 3. Dokumentacja techniczna............

3.1.  Rodzaje   dokumentacji.............

3.2.  Przybory rysunkowe  i pomocnicze..........

II.  PROJEKTOWANIE JACHTÓW  ŻAGLOWYCH........

Rozdział 4. Uwagi ogólne...............

Rozdział 5. Prace przygotowawcze.............

5.1.  Założenia  eksploatacyjne............

5.2.  Ustalenie   danych   wyjściowych   do   projektu.......

Rozdział   6.   Projekt   wstępny..............

6.1.  Ustalenie   zasadniczych   elementów   projektu.......

6.2.  Uwagi na temat projektowania jachtów regatowych.....

6.3.  Uwagi końcowe na temat projektu wstępnego.......

Rozdział  7. Kolejność  prac   przy   opracowywaniu  projektu  technicznego   . Rozdział 8. Opracowanie linii teoretycznych..........

8.1.  Projektowanie   linii   teoretycznych..........

Uzyskanie odpowiedniej wyporności i położenia środka wyporu .

Zapewnienie właściwej   stateczności   ks2tałtu.......

Redukcja  oporów  wodnych............

Przeciwdziałanie   dryfowi............

Próby modelowe...............

Dzielność   morska..............

Dostosowanie linii teoretycznych do zaiożonej konstrukcji kadłuba .

8.2.  Technika wykonywania rysunku linii teoretycznych.....

8.3.  Obliczenia   pływalności     ,............

Określanie   wielkości   pól   nieregularnych........

Określanie objętości  nieregularnych  brył......■    .

Określanie położenia środków ciężkości nieregularnych brył i figur

płaskich       .................

Określanie zwilżonej powierzchni kadłuba........

Określanie geometrycznych współczynników ksdłuba.....

Rozdział   9.   Projektowanie   osprzętu............

9.1.  Dobór powierzchni i układu ożaglowania........

Powierzchnia   ożaglowania............

Projektowanie   żagli   przymasztowych.........

Projektowanie   sztaksli.............

9.2.  Zrównoważenie     żaglowe............

9.3.  Projektowanie omasztowania i olinowania........

Dobór   układu   olinowania   stałego..........

Wyznaczanie sił występujących w omasztowaniu i olinowaniu . Projektowanie części konstrukcyjnych omasztowania i olinowania .

Rozdział 10. Projektowanie konstrukcji jachtów żaglowych......

10.1.  Rodzaje konstrukcji kadłuba        ............

10.2.  Podstawowe materiały stosowane w konstrukcji jachtów żaglowych

Drewno   lite.................

Sklejka.................

Metale.................

10.3.  Korozja   elektrochemiczna............

10.4.  Kryteria   doboru   układu   i   wymiarów   podstawowych   elementów

konstrukcji   kadłuba        .............

Zasady   projektowania   drewnianych   i   kompozycyjnych   kadłubów jachtów żaglowych według przepisów Lloyd's Register of Shipping Zasady projektowania sklejkowych jachtów żaglowych .

10.5.  Projektowanie   steru   i   urządzenia   sterowego.......      li

Powierzchnia   i   ukształtowanie   steru.........     1!

Określenie  średnicy  trzonu  sterowego.......                  II

Urządzenia  sterowe..............      1

10.6.  Technika wykonywania  kadłubowych rysunków  konstrukcyjnych  .      2 Rozdział H. Zagadnienia architektoniczne w projektowaniu jachtów żaglowych     2

11.1.  Funkcjonalność pomieszczeń............     2

Pomieszczenia jachtów regatowych....... .  .     .     .     2

Pomieszczenia   jachtów   turystycznych   .           .......     £

Pomieszczenia   jachtów   szkoleniowych.........     5

11.2.  Konstrukcja   urządzeń   mieszkalnych.........     '

11.3.  Estetyka   a   użyteczność   urządzeń   mieszkalnych......     \

Kolor yis tytka wnętrz mieszkalnych..........     .

Oświetlenie................     :

Forma mebli i innych urządzeń mieszkalnych.......     :

11.4.  Forma    nadbudowy..............     1

Rozdział   12.  Analiza  statecznościowa............

12.1. Analiza ciężarowa...............

12.2 Ciężar balastu,  jego  położenie  i  konstrukcja.......

12.3. Kryteria oceny stateczności jachtu żaglowego.......

Analiza stateczności jachtu żaglowego przy dużych kątach przechyłu

Stateczność dynamiczna.............

Uproszczona   analiza   stateczności..........

Ogólne uwagi na temat stateczności jachtów żaglowych ....

III. BUDOWA JACHTÓW ŻAGLOWYCH .      ..........

Rozdział   13.   Uwagi   ogólne...............

Rozdział 14. Przygotowanie do budowy...........

14.1.  Miejsce   budowy...............

14.2.  Narzędzia         ...............".

14.3.  Przygotowanie i magazynowanie  materiałów.......

14.4.  Wykonawstwo         .         ..............

Rozdział  15.  Trasowanie linii teoretycznych..........

Rozdział 16. Budowa kadłuba o drewnianej konstrukcji konwencjonalnej .

16.1.  Sposoby montażu kadłuba i kolejność prac       .     .     .      .

16.2.  Wykonanie zestawu trzonowego...........

Stępka.................

Dziobnica.................

Tylnica  i pawęż...............

16.3.  Wykonanie  i  montaż   szkieletu   kadłuba........

Wręgi..................

Denniki.................

Grodzie.................

Wzdłużniki  pokladnikowe  i  dżwigary   wantowe......

Wzdłużniki  oblowe..............

Wiązania  pokładu..............

Montaż   szkieletu  kadłuba............

Budowa w położeniu kadłuba  stępką w dół.......

16.4.  Poszywanie kadłuba i pokładu...........

Poszywanie na styk  (karawelowe)..........

Poszywanie na zakładkę (klinkierowe).........

Poszywanie przekątniowe (diagonalne) .     .     .     ,.--—--.

Poszywanie- listewkowe  („słomianka").........

Poszywanie pokładu..............

Rozdział 17. Uszczelnianie i konserwacja kadłubów drewnianych  ....

17.1.  Uszczelnianie.................

17.2.  Konserwacja................

Rozdział 18. Budowa kadłuba o konstrukcji sklejkowej.......

18.1.  Charakterystyczne cechy konstrukcji sklejkowej......

18.2.  Wykonanie   szkieletu   kadłuba    sklejkowego.......

18.3.  Poszywanie   kadłuba   sklejką...........

18.4.  Laminowanie kadłuba sklejkowego..........

Rozdział 19. Wykonanie i montaż elementów wyposażenia kadłubowego .

19.1. Zabezpieczenie   otworów   w   pokładzie.........

Pokładówki......,.....          .

Luki..................

Kokpity.......          .........

19.2.  Fundamenty    silników    pomocniczych.........

19.3.  Stery..................

19.4.  Niektóre urządzenia pokładowe...........

Podwiezie   burtowe   i  sztagowniki..........

Nadburcia         ................

19.5.  Miecze         .................

Rozdział  20.  Wykonanie masztów i innych   drzewc......

Rozdział   21.   Wykonanie   balastu.............

Rozdział 22.  Montaż  urządzeń maszynowych..........

22.1.  Wiercenie otworu wału śrubowego i montaż silnika.....

22.2.  Montaż instalacji maszynowych...........

Rurociąg spalinowy..............

Rurociąg   chłodzący..............

Instalacja paliwowa..............

Instalacja   zęzowa............■  .

22.3.  Ogólne uwagi na temat urządzeń maszynowych na jachcie żaglowym

Dobór  silnika         ...............

Dobór   śruby   napędowej.............

Linia  wałów.................

Zawory   zaburtowe..............

Zabezpieczenie  przeciwpożarowe..........

Rozdział 23. Wentylacja na jachcie żaglowym..........

Rozdział 24.   Zabudowa   wnętrza.............

24.1.  Instalacja sanitarna.............

Zbiorniki wody słodkiej.............

Rurociąg  wody   słodkiej.............

Rurociąg  wody   słonej            ............

Rurociąg   ściekowy..............

Instalacja   WC...............

24.2.  Instalacja gazowa...............

24.3.Wykonanie   i   montaż   umeblowania..........

Rozdział 25. Instalacja elektryczna na jachcie żaglowym           .....

25.1.  Źródła   energii   elektrycznej............

25.2.  Instalacja    oświetleniowa............

Dobór baterii akumulatorów oświetleniowych .......

Dobór oraz instalowanie przewodów i osprzętu oświetleniowego . Instalacja  świateł  nawigacyjnych   i  oświetlenia   zewnętrznego .

25.3.  Instalacja  rozruchowa.............

Rozdział 26. Ochrona stanu technicznego jachtu  podczas zimywania  .

ZAŁĄCZNIKI

1  — Schematy tabelek do obliczeń pływalności.......

A

2  — Wartości (------    występujące we współczynniku Taylora   /LWIA*

\ 100 /                                                                       -—■

s                       v

3  — Wartości a2'3 występujące we współczynniku  --------■    ....

A213

4 — Tabela   przeliczania   niektórych   ważniejszych   miar   metrycznych

i   angielskich...............

5  — Prawidłowy kształt i wymiary knag (wg N, G. Herreshoffa) .

6  — Ściągacze  do  olinowania  stałego o  prostej  konstrukcji  (projektu

autora)     .......     ..........

7  — Tabćla średnic nawierceń pod wkręty  do  drewna.....

8  — Winda   mieczowa   (konstrukcji   autora)........

9  — Wskazówki w zakresie przydatności różnych gatunków drewna na

poszczególne   części   konstrukcyjne   drewnianego   kadłuba   według

przepisów L. R...............

10 — Tabela niekorodujących stopów  metali   zalecanych  przez  przepisy L. R. do wykonywania łączników i okuć jachtów.....

LITERATURA            ....

ZRODŁA ILUSTRACJI I TABLIC INDEKS   RZECZOWY         

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.