Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TYPOWYCH

 

 

 

PROJEKTOWANIE

 

PROCESÓW

 

TECHNOLOGICZNYCH

 

TYPOWYCH CZĘŚCI MASZYN

 

 

 

Autor: M. Feld
Miękka okładka
Stron: 480
Format: B5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki technicznej i podniszczona okładka tak jak widać na zdjęciu
Wydawca: WNT Warszawa 1971r.

 

 

 

W książce omówiono wytyczne projektowania procesów technologicznycht dokumentację technologiczną, postacie materiałów wyjściowych (półfabrykatów), wielkości nad­datków obróbkowych i typizację procesów technologicz­nych. Rozpatrzono projektowanie procesu technologiczne­go dla części typu: tuleja, tarcza, dźwignia, części płaskie, korpusy, części drobne, koła zębate, ślimaki i ślimacznice. Podano również zasady technologii montażu oraz wytycz­ne opracowania dokumentacji technologicznej. W drugim wydaniu przy każdym typie procesu techno­logicznego zostały podane wymagania obróbkowe, tech-nologiczność konstrukcji, półfabrykaty i podział omawia­nych części. Ponadto procesy ramowe zostały uzupełnione obróbką b. dokładną.
Książka jest przeznaczona dla techników i inżynierów technologów obróbki skrawaniem oraz może stanowić po­moc dla studentów wydziałów mechanicznych — techno­logicznych wyższych szkół technicznych.

 

 

 

Spis treści:

 

Przedmowa

 

 

I. Wytyczne projektowania procesów technologicznych
A.  Dokumentacja konstrukcyjna
B.  Organizacja biura technologicznego
C.  Czynniki wpływające na proces technologiczny.

 

II.   Dokumentacja   technologiczna
A.  Karta technologiczna
B.  Instrukcja obróbki.
C.  Instrukcja uzbrojenia obrabiarki.
D.  Instrukcja  obróbki  cieplnej
E.  Instrukcja obróbki galwanicznej.
F.  Instrukcja kontroli.
G.  Instrukcja montażu.
H. Karta   kalkulacyjna
I. Spis pomocy warsztatowych
J. Strona tytułowa
K. Kolejność opracowywania dokumentacji technologicznej 

 

III.   Półfabrykaty
A.  Rodzaje półfabrykatów
B.  Czynniki wpływające na dobór półfabrykatu
C.  Wytyczne projektowania półfabrykatów.
1.   Projektowanie półfabrykatu z materiałów hutniczych
2.   Projektowanie półfabrykatu spawanego
3.   Projektowanie półfabrykatu w postaci  odkuwki.
4.   Projektowanie półfabrykatu w postaci  odlewu
5.   Półfabrykaty  z tworzyw sztucznych.
6.   Półfabrykaty wykonane metodą obróbki plastycznej na zimno
D.  Przygotowanie półfabrykatu do obróbki.

 

IV.   Rodzaje  obróbki  i  wielkości  naddatków
A.  Rodzaje   obróbki.
B.  Rodzaje naddatków i czynniki wpływające na ich wielkość
1.   Wielkości podstawowe w odniesieniu do naddatków.
2.   Naddatki na odcinanie.
3.   Naddatki   na   uchwycenie
4.   Zasada zmniejszania się błędów w czasie obróbki.
5.   Metoda określania wielkości naddatków na obróbkę skrawaniem
C.  Orientacyjne wielkości naddatków na obróbkę skrawaniem  
1.   Naddatki dla powierzchni zewnętrznych
2.   Naddatki dla otworów.
3.   Naddatki dla powierzchni czołowych.
4.   Naddatki dla płaszczyzn
5.   Naddatki na przeciąganie

 

V.  Podział części  maszyn wg podobieństwa technologicznego
A.  Typizacja procesów technologicznych
B.  Metody obróbki grupowej

 

VI.   Projektowanie procesu technologicznego dla części typu „wałek
A.  Wymagania obróbkowe
B.  Technologiczność konstrukcji
C.  Półfabrykaty 
D.  Podział części typu „wałek"
E.  Ramowe procesy technologiczne wałków stopniowanych 
1.   Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bez obróbki cieplnej.
2.   Ramowy   proces   technologiczny   wałka   stopniowanego   nawęgla-nego i hartowanego na niektórych powierzchniach.
3.   Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego hartowanego na całej długości lub na niektórych jego powierzchniach
4.   Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bardzo do­kładnego połączony  z  normalizowaniem  i  stabilizowaniem
F.  Ramowy  proces  technologiczny    wałka  stopniowanego    z  otworem osiowym
1.   Wykonanie otworu osiowego
2.   Wykonanie podstaw obróbkowych  dla    przeprowadzenia  obróbki kształtującej
G.  Ramowy proces technologiczny wałka niesztywnego.
1.   Wykonanie zabielenia pod podtrzymkę
2.   Toczenie  zgrubne.
H, Technologia wałka gładkiego

 

VII.   Projektowanie procesu technologicznego dla części typu „tuleja"
A.  Wymagania   obróbkowe.
B.  Technologiczność konstrukcji
C.  Półfabrykaty
D.  Podział części typu „tuleja"
E.  Uproszczone ramowe procesy technologiczne dla części typu „tuleja"
1.   Ramowy uproszczony proces technologiczny    tulei produkowanej jednostkowo
2.   Ramowy uproszczony proces technologiczny    tulei produkowanej seryjnie.
3.   Ramowy uproszczony proces    technologiczny tulei produkowanej wielkoseryjnie i masowo
F.  Ramowy proces technologiczny tulei dla produkcji seryjnej 
1.   Obróbka otworów na tokarce.
2.   Wykonanie wielowypustu lub wpustu w otworze   
3.   Wykonanie gwintów wewnętrznych.
4.   Obróbka bardzo dokładna otworu
G.  Ramowy uproszczony proces technologiczny z obróbką cieplną tulei w produkcji seryjnej.      .
1.   Obróbka wykańczająca otworu po obróbce cieplnej.
H. Projektowanie operacji obróbkowych na tokarki rewolwerowe .
1.   Wybór rodzaju i wielkości tokarki.
2.   Czynniki wpływające na tok planowania operacji.
3.   Wytyczne ustalenia liczby i kolejności zabiegów
4.   Dokumentacja technologiczna dla tokarek rewolwerowych
5.   Przykłady  opracowań  dokumentacji    technologicznej   na  tokarki rewolwerowe
I. Grupowa obróbka części typu  „tuleja".

 

VIII.   Projektowanie procesu technologicznego  dla części  typu  „tarcza" 
A.  Wymagania obróbkowe.
B.  Technologiczność konstrukcji  
C.  Półfabrykaty
D.  Podział części typu „tarcza".
E.  Ramowe procesy technologiczne części typu „tarcza".
1.   Ramowy proces technologiczny części typu „tarcza" w produkcji jednostkowej i małoseryjnej.
2.   Ramowy proces technologiczny części typu „tarcza" w produkcji seryjnej.
F.  Projektowanie operacji obróbkowych na tokarki karuzelowe .
1.   Wybór rodzaju i wielkości tokarki karuzelowej
2.   Możliwości obróbki na tokarkach karuzelowych i przebieg plano­wania operacji.
3.   Dokumentacja technologiczna  dla tokarek karuzelowych  .
G.  Projektowanie operacji  obróbkowych  na obrabiarki  zespołowe  .

 

IX.   Projektowanie procesu technologicznego dla części typu „dźwignia"
A.  Wymagania obróbkowe.
B.  Technologiczność konstrukcji
C.  Półfabrykaty
D.  Podział  części  typu   „dźwignia".
E.  Ramowe procesy technologiczne dla części typu „dźwignia"
1.   Ramowy proces technologiczny dla dźwigni jednostronnej
2.   Ramowy proces technologiczny dla dźwigni dwustronnej — wer­sja I.
3.   Ramowy proces technologiczny dla dźwigni dwustronnej — wer­sja II  
F.  Przykłady procesów  technologicznych.

 

X.   Projektowanie procesu technologicznego dla części typu „korpus"
A.  Wymagania   obróbkowe.
B.  Technologiczność konstrukcji
C.  Półfabrykaty.
D.  Podział części typu „korpus"
E.  Ramowe procesy technologiczne dla części typu „korpus"
1.   Ramowy proces technologiczny dla korpusu jednolitego
2.   Ramowy proces technologiczny dla korpusu jednolitego z operacją odprężania w trakcie procesu.
3.   Ramowy proces technologiczny dla korpusu dzielonego
F.  Przykłady   opracowania   instrukcji   obróbkowych    dla   części   typu „korpus"

 

XI.   Projektowanie procesu technologicznego dla części „płaskich"
A.  Wymagania   obróbkowe.
B.  Technologiczność  konstrukcji.
C.  Półfabrykaty
D.  Podział  części  „płaskich".
E.  Ramowe procesy technologiczne.
1.   Ramowy  proces  technologiczny   dla  części  płaskich   bez  obróbki cieplnej — wersja I
2.   Ramowy proces    technologiczny dla części    płaskich bez obróbki cieplnej — wersja II.
3.   Ramowy   proces   technologiczny   dla   części   płaskich   z   obróbką cieplną hartowaniem.
4.   Ramowy   proces   technologiczny   dla   części   płaskich   z   obróbką cieplną nawęglaniem i hartowaniem niektórych powierzchni
5.   Ramowy   proces   technologiczny   dla   części   płaskich   z   obróbką cieplną cyjanowaniem.
6.   Ramowy   proces   technologiczny   dla   części   płaskich   z   obróbką cieplną  azotowaniem.
7.   Ramowy proces technologiczny dla części płaskich z otworami
8.   Ramowy proces technologiczny części typu „krzywka"

 

XII.  Projektowanie procesów technologicznych dla części „drobnych"
A. Podział automatów tokarskich, zasada ich pracy i przeznaczenie
1.   Zasada pracy i przeznaczenie automatów tokarskich wzdłużnych
2.   Zasada pracy i przeznaczenie automatów tokarskich poprzecznych
3.   Zasada pracy i przeznaczenie automatów tokarskich rewolwero­wych  
4.   Zasada pracy i przeznaczenie automatów tokarskich kłębkowych
5.   Zasada pracy i przeznaczenie automatów tokarskich    wielowrzecionowych
B.  Materiały obrabiane na automatach tokarskich.
C.  Projektowanie  procesów technologicznych   na  automaty  tokarskie  .
1.   Zasada koncentrowania operacji
2.   Wybór automatu.
3.   Wybór materiału wyjściowego.
4.   Wybór  rodzaju  narzędzi
D.  Dokumentacja technologiczna obróbki na automatach tokarskich .
1.   Obróbka na automacie tokarskim wzdłużnym
2.   Obróbka na automacie tokarskim rewolwerowym.
3.   Obróbka na automacie tokarskim poprzecznym
4.   Obróbka na automacie tokarskim wielowrzecionowym
5.   Porównanie wydajności.

 

XIII.   projektowanie procesu technologicznego dla części typu „koło zębate"
A.  Wymagania obróbkowe
B.  Technologiczność konstrukcji
C.  Półfabrykaty
D.  Podział części typu „koło zębate"'
E.  Dokładność wykonania kół zębatych
F.  Ramowe procesy technologiczne dla części typu ,,koło zębate"
1.   Ramowy    proces    technologiczny    koła    zębatego    bez    obróbki cieplnej  w produkcji małoseryjnej.
2.   Ramowy proces technologiczny koła zębatego bez obróbki cieplnej w produkcji  seryjnej.
3.   Ramowy proces technologiczny koła zębatego bez obróbki cieplnej w produkcji  wielkoseryjnej.
4.   Ramowy proces technologiczny koła    zębatego z obróbką cieplną hartowaniem
5.   Ramowy proces technologiczny koła  zębatego z obróbką  cieplną nawęglaniem i hartowaniem — wersja I
6.   Ramowy proces technologiczny koła zębatego z obróbką cieplną nawęglaniem i hartowaniem — wersja II
G.  Klasyfikacja i charakterystyka metod obróbki uzębień.
1.   Obróbka walcowych  kół zębatych o uzębieniu zewnętrznym
2.   Obróbka walcowych kół zębatych o uzębieniu wewnętrznym
3.   Obróbka   zębatek
4.   Obróbka kół zębatych stożkowych o zębach prostych
5.   Obróbka   przekładni   ślimakowych.
H. Sprawdzanie kół zębatych.
I. Przykłady  procesów technologicznych.

 

XIV. Technologia montażu
A.  Metody  montażu.
1.   Montaż z całkowitą zamiennością.
2.   Montaż z zastosowaniem selekcji
3.   Montaż  z zastosowaniem kompensacji
4.   Montaż z indywidualnym dopasowywaniem składanych elementów
B.  Formy  organizacyjne  montażu.
1.   Montaż stacjonarny
2.   Montaż potokowy
C.  Dokumentacja technologiczna montażu.

 

Literatura

Skorowidz
 

*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 12,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 7,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.