Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

****** PRZENOŚNIKI Katalog C3 - spis UNIKAT******

 

 

PRZENOŚNIKI

Katalog C3

 

 

Autor: Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
Twarda okładka
Stron: 268
Format: A4
Stan: db
Wydawca: WCK Warszawa 1966r.

 

 

<<<>>> UNIKAT!!! nakład 3000 + 75 egz. <<<>>

 

 

W niniejszym katalogu zebrano dane dotyczące urządzeń transportu ciągłego produkowanych w Polsce i stosowanych w róż­nych gałęziach przemysłu.
Szczególną uwagę zwrócono na przenośniki zunifikowane, naj­bardziej rozpowszechnione i produkowane przez zakłady specja­listyczne. Konstrukcje indywidualne przedstawiono jedynie w ta­kich przypadkach, gdy produkcja tych przenośników bądź do nich podobnych ma charakter powtarzalny.
W katalogu nie uwzględniono górniczych przenośników taśmo­wych i zgrzebłowych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego oraz przenośników taśmowych stałych i przesuwnych, stosowanych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, siarki itp., jako urządzeń o wydajnościach, wymiarach i charakterze pracy prze­kraczających zakres stosowania w ogólnym budownictwie maszy­nowym. Nie omówiono bezcięgnowych przenośników z ośrod­kiem nośnym cieczowym (przenośniki hydrauliczne) i gazowym (przenośniki pneumatyczne), które powinny stanowić przedmiot oddzielnych opracowań. Nie objęto również katalogami przenoś­ników, produkowanych przez poszczególne resorty dla własnych, ściśle określonych potrzeb (np. w resorcie rolnictwa lub łącz­ności).
W części 1 katalogu zamieszczono podstawowe informacje, dotyczące wszystkich przenośników oraz orientacyjne obliczenia, niezbędne do ustalenia lub sprawdzenia głównych parametrów konstrukcyjnych dobieranych przenośników.
Część II stanowi zasadniczą treść katalogu. Zebrano tu opisy techniczne przenośników produkowanych w kraju. Opisy te opra­cowano na podstawie danych, zawartych w katalogach, materiałach informacyjnych i opracowaniach specjalnych poszczególnych biur konstrukcyjnych i projektowych lub zakładów produkujących omawiane urządzenia.
Informacje zawarte w katalogu ograniczono do najniezbędniejszych. W celu uzyskania dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji należy zwracać się bezpośrednio do producentów lub biur konstrukcyjnych i projektowych, projektujących odpowiednie urządzenia.
Przy samodzielnym wstępnym doborze przenośników zaleca się następującą metodę postępowania:
Posługując się zamieszczonymi w części I rozdz. 4 wzorami i wskazówkami należy obliczyć wydajność techniczną przenośnika, a następnie z tych wzorów określić główny parametr konstrukcyjny (np. szerokość taśmy lub kubełka). Dane te ułatwią dobór odpo­wiednich zespołów zunifikowanych z zestawień tabelarycznych, podanych przy każdym opisie zunifikowanych typów przenośników.
W przypadku założonej z góry wydajności należy tylko określić główny parametr konstrukcyjny i postępować jak wyżej.
Obliczenia wydajności technicznej i teoretycznej można do­konać korzystając z podanych w opisach przenośników zunifiko­wanych tabel teoretycznych wydajności W (podanych w m3/godz) przy różnych prędkościach.
Aby obliczyć wydajność w T/godz należy dokonać następują­cego przeliczenia:
Q= Wy (T/godz.) gdzie: y — ciężar usypowy transportowanego materiału w T/m3
Podobnie postępujemy dobierając odpowiednią wielkość me­chanizmu napędowego na podstawie obliczenia zapotrzebowania mocy wg podanych wzorów.
Przy doborze przenośników, dla których w opisach podano konkretne wartości wydajności i mocy napędu, można za pomocą wzorów dokonać obliczenia sprawdzającego. Należy zwrócić uwagę, że nie są to obliczenia pełne, co wynika z charakteru niniejszego opracowania. Bardziej zainteresowanych tymi zagadnieniami odsy­łamy do specjalistycznej literatury technicznej oraz opracowań wy­danych przez wspomniane wyżej biura, zestawienie których podano w bibliografii na końcu katalogu.

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

CZĘŚĆ I. WIADOMOŚCI OGÓLNE

1.   Podział przenośników

2.   Ekonomiczne i techniczne zasady doboru przenośników
2.1.  Obliczanie wydajności przenośników..................
2.2.  Obliczanie kosztów transportu przy użyciu przenośników

3.  Własności materiałów sypkich transportowanych za pomocą przenośników

4.   Obliczenia podstawowych parametrów przenośników
4.1.  Przenośniki taśmowe.......................
4.2.  Przenośniki członowe......................
4.3.  Przenośniki zgrzebłowe......................
4.4.  Pizenośniki kubełkowe......................
4.5.  Przenośniki śrubowe.......................

5.   Uwagi i wskazówki dotyczące składania i realizacji zamówień

6.   Informacja o produkcji nowej serii silników elektrycznych

7.   Informacja o nowych opracowaniach konstrukcyjnych i produkcji przenośników

 

CZĘŚĆ II. OPISY KATALOGOWE

1.   Przenośniki taśmowe
1.1.  Przenośniki taśmowe stałe nieckowe i płaskie dla przemysłu materiałów budowlanych, zunifikowane przez CBKUB — Warszawa, B = 400 -f-1200 mm.............
1.2.  Przenośniki taśmowe stałe nieckowe i płaskie ogólnego przeznaczenia, zunifikowane przez CBKM— Bytom, 5 = 4004-1400 mm
1.3.  Przenośniki taśmowe stałe nieckowe i płaskie górnicze powierzchniowe, zunifikowane przez BPZPMW „Separator" — Katowice, B = 400 -M 600 mm
1.4.  Przenośniki taśmowe stałe nieckowe i płaskie odlewnicze, zunifikowane przez „FAMO"—Kraków, B == 400, 500, 650 mm
1.5.  Przenośniki taśmowe stałe nieckowe PTw do transportu worków dla przemysłu młynarskiego, B = 650 mm
1.6.  Pizenośniki taśmowe stałe nieckowe PTS dla przemysłu spożywczego, B = 600 mm
1.7.  Przenośniki taśmowe przejezdne po szynach nieckowe i płaskie rewersyjne dla przemysłu materiałów budowlanych, zunufikowane przez CBKUB — Warszawa, 5 = 400-1-1000 mm
1.8.  Przenośniki taśmowe zwałowe przejezdne, B = 1000 mm, L = 25 m........
1.9.  Przenośniki taśmowe przenośne i przewoźne typu PT, B = 500 mm, L = 3^-30 m
1.10.  Przenośniki taśmowe przenośne nieckowe odlewnicze typu PTP-4, PTP-6, PTP-8, PTP-10, B = = 400 mm, L = 4-1-10 m
1.11.  Przenośniki taśmowe przewoźne nieckowe typu PT, B = 500 mm, L = 5-MO m
1.12.  Przenośniki taśmowe przewoźne nieckowe WP, B = 500 mm, L = 10, 15, 25 m
1.13.  Przenośniki taśmowe przewoźne nieckowe PT-15E i PT-15S, B = 500 mm, L — 15 m
1.14.  Przenośniki taśmowe przewoźne i nieckowe o dużej wydajności PTP-10/650 i PTP-25/650, B = = 650 mm, L = 10-^25 m (wykonanie prototypowe)
1.15.  Przenośnik taśmowy przewoźny nieckowy PT-6/800, B = 800 mm, L = 6 m.....
1.16.  Przenośnik taśmowy przewoźny nieckowy zwałowy PT-20/800, B = 800 mm, L = 20 m

2.   Przenośniki członowe
2.1.  Przenośniki członowe płytowe proste dla przemysłu materiałów budowlanych, zunifikowane przez CBKUB — Warszawa, B = 630, 800, 1250, 1400, 1600, 1800 mm
2.2.  Przenośniki członowe korytowe proste dla przemysłu materiałów budowlanych, zunifikowane przez CBKUB — Warszawa, B = 630, 800, 1250 mm............
2.3.  Przenośniki członowe płytowe i korytowe proste, zunifikowane przez CBKM — Bytom, B = 400, 500, 650, 800, 1000, 1250 mm
2.4.  Przenośniki członowe korytowe (łuskowe) dla przemysłu ceramiki budowlanej, B = 300, 400, 500, 600 mm
2.5.  Przenośnik płytkowy wieloczłonowy przejezdny „Jaszczurka", B = 650 mm, L = 15
2.6.  Przenośnik płytkowy przewoźny (stertownik) „Żyrafa", B = 650 mm, L = 9,28 m
2.7.  Przenośnik płytkowy dwuczłonowy przewoźny (stertownik) „Żyrafa 2 i 3", B =  650 mm, L = = 11,6 m
2.8.  Przenośnik płytkowy przenośny B = 350 mm, L = 2,5 i 4 m
2.9.  Przenośnik płytkowy przenośny, B = 600 mm, L = 5 m
2.10. Wózki do przenośników podwieszonych odlewniczych jedno- i dwuszynowe TWJ i TWD, Q = 250, 500, 1000, 2000, 3000 i 5000 kG

3.  Przenośniki zabierakowe — informacja

4.   Przenośniki kubełkowe
4.1.  Przenośniki kubełkowe proste odśrodkowe i grawitacyjne, zunifikowane przez CBKUB — War­szawa, B = 160, 250, 350, 450, 600 mm, H = 5-f-30 m............
4.2.  Przenośniki kubełkowe proste grawitacyjne, zunifikowane przez CBKM — Bytom, B = 160, 250, 350, 450 mm, H= 5-25 m
4.3.  Przenośniki kubełkowe proste odśrodkowe PCM, PCD, PPM i PPD dla przemysłu młynarskiego, według typoszeregu Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich w Toruniu, B = 100, 120, 140, 160, 200, 240 mm
4.4.  Przenośniki kubełkowe proste odlewnicze TPK-12 i TPK-20, B = 300 mm, H = 20 m
4.5.  Przenośnik kubełkowy prosty odśrodkowo-grawitacyjny XP-105, B = 250 mm, H = 18 m
4.6.  Przenośnik kubełkowy okrężny, B = 600 mm, L = 402 m...........

5.   Przenośniki śrubowe (ślimakowe)
5.1.  Przenośniki śrubowe, zunifikowane przez „Prosynchem" — Gliwice, D = 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm
5.2.  Przenośniki śrubowe, zunifikowane przez CBKUB — Warszawa, D = 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm
5.3.  Przenośniki śrubowe STM i STD dla przemysłu młynarskiego, według typoszeregu Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich w Toruniu, D = 125, 150, 180, 200, 250, 300 mm
5.4.  Przenośnik śrubowy pionowy, D = 400 mm, H = 3 m (wykonanie prototypowe)   ....

6.   Przenośniki wałkowe i krążkowe nie napędzane
6.1.  Przenośniki wałkowe odlewnicze nie napędzane, zunifikowane przez „FAMO" — Kraków, Q = 300, 600, 1200, 1250, kG
6.2.  Przenośniki wałkowe i krążkowe nie napędzane ogólnego przeznaczenia, zunifikowane przez CBKUB — Warszawa (wykonanie prototypowe), Q = 100, 200 kG
6.3.  Przenośniki wałkowe grawitacyjne typu PWG, B = 600 mm..........

7.   Przenośniki wstrząsowe
7.1.  Rynna potrząsalna 27.11, B = 650 mm, L = 60 m.............
7.2.  Podajniki korytkowe wstrząsowe odlewnicze PKZ, B = 400 mm.........
7.3.  Podajniki wibracyjne rynnowe PO, B = 400, 500, 900 mm...........
Podajniki wibracyjne rurowe PR, D = 250, 300 mm.............
7.4.  Przenośniki wibracyjne TO, B = 400, 500, 800 mm.............

Materiały źródłowe
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 11,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 7,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.