Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** RÓWNANIA FIZYKI MATEMATYCZNEJ ***** Spis!


zakupy.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 332 19 77

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44-100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
(032) 332 19 77
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

ING BANK ŚLĄSKI

52105012851000002326786247

opis.gif

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

RÓWNANIA FIZYKI MATEMATYCZNEJ

A.N. TICHONOW
A.A. SAMARSKI

TŁUMACZYLI
RYSZARD BITTNER
JANUSZ SUŁOCKI

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
WARSZAWA 1963

WYDANIE I

Waga 1080gram
Wymiary 24,5x 17,5cm.
634strony
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda płócienna + obwoluta
Drobne podniszczenia, małe naderwania i przybrudzenia obwoluty
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

SPIS RZECZY
Przedmowa
Rozdział   I
KLASYFIKACJA   RÓWNAŃ   RÓŻNICZKOWYCH   O   POCHODNYCH
CZĄSTKOWYCH
§ 1.  Klasyfikacja równań  o  pochodnych  cząstkowych rzędu drugiego  ....
1. Równania różniczkowe o dwu zmiennych niezależnych 7.— 2. Klasyfikacja równań rzędu drugiego z wieloma zmiennymi niezależnymi 13.— 3. Postacie kanoniczne równań liniowych o stałych współczynnikach 15.
Zadania do rozdziału I 
Rozdział II
RÓWNANIA TYPU HIPERBOLICZNEGO
§ 1.  Najprostsze zagadnienia prowadzące do równań typu hiperbolicznego. Stawia
nie warunków granicznych 
1. Równanie poprzecznych drgań struny Ii8. — 2. Równanie drgań podłużnych prętów i strun 21. — 3. Energia drgań struny 22.— 4. Wyprowadzenie równania drgań elektrycznych w przewodach 24. — 5. Poprzeczne drgania membrany 25. — 6. Równania hydrodynamiki i akustyki 27. — 7. Warunki brzegowe i początkowe 31. — 8. Redukcja zagadnienia ogólnego 35. — 9. Stawianie zagadnienia granicznego w przypadku wielu zmiennych 36. —10. Twierdzenie o jednoznaczności 37.
§ Z. Metoda propagacji fal 
1. Wzór d'Alemberta 41. — 2. Interpretacja fizyczna 43. — 3. Stabilność rozwiązania 48. — 4. Równanie struny na półprostej ł metoda przedłużeń 50.— 5. Zagadnienia graniczne dla odcinka ograniczonego 56. — 6. Rozpraszanie fali 59. — 7. Całkowe równanie drgań 62. — 8. Propagacja nieciągłości wzdłuż charakterystyk 65.
§ 3.  Metoda separacji zmiennych 
1. Równanie swobodnych drgań struny 69. — 2. Interpretacja rozwiązania 74. — 3. Przedstawianie dowolnych drgań jako superpozycji fal stojących 78. — 4. Równania nie jednorne  81. — 5. Pierwsze zagadnienie brzegowe w postaci ogólnej 87. — 6. Zagadnienie brzegowe ze stałymi warunkami niejednorodnymi 88. — 7. Zagadnienie bez warunków początkowych 90. — 8. Siła skupiona 94. — 9. Ogólny schemat metody separacji zmiennych 98.
§ 4.   Zagadnienia z danymi na charakterystykach 
1.  Postawienie   zagadnienia   195. — 2.   Metoda   kolejnych   przybliżeń   107.
5.  Rozwiązanie ogólnych równań liniowych typu hiperbolicznego .     .
1. Sprężone operatory różniczkowe 111. — 2. Całkowa postać rozwiązania 112. — 3. Interpretacja fizyczna funkcji Riemanna 115. — 4. Równanie o stałych współczynnikach 118.
Zadania  do  rozdziału  II
Dodatki   do  rozdziału  II
I. O drganiu strun w instrumentach muzycznych    . 
II. O  drganiu   prętów 
III. Drgania struny obciążonej 
1. Postawienie zagadnienia 128. — 2.f Drgania własne struny obciążonej 129. — 3. Struna z obciążeniem na końcu 132. — 4. Poprawki dla wartości własnych 133.
IV. Równania dynamiki gazów i teoria fal uderzeniowych 
1. Równanie dynamiki gazów. Prawo zachowania energii 134. — 2. Fale uderzeniowe. Warunki zgodności dynamicznej 136. — 3. Nieciągłości słabe 141.
V. Dynamika sorpcji gazów . 
1. Równania opisujące proces sorpcji gazu 145. — 2. Rozwiązania asymptotyczne 148.
VI. Analogie fizyczne 
R o z d z i a ł III
RÓWNANIA TYPU PARABOLICZNEGO
§ 1.  Najprostsze zagadnienia prowadzące do równań typu parabolicznego. Stawianie   zagadnień   granicznych 
1. Zagadnienie liniowego rozchodzenia się ciepła 159. — 2. Równanie dyfuzji 163. — 3. Rozchodzenie się ciepła w przestrzeni 164. — 4. Stawianie zagadnień granicznych 166. — 5. Zasada osiągnięcia kresu 171. — 6. Twierdzenie o jednoczesności 173. — 7. Twierdzenie o jednoznaczności dla prostej nieskończonej 175.
§ 2.  Metoda separacji zmiennych 
1. Zagadnienie brzegowe jednorodne 176. — 2. Funkcja źródła 180.—3. Zagadnienia graniczne o nieciągłym warunku początkowym 182. — 4. Niejednorodne równanie przewodnictwa cieplnego 188. — 5. Pierwsze zagadnienie brzegowe w postaci ogólnej
§ 3.  Zagadnienia  na   prostej 
1. Funkcje źródła dla obszaru nieograniczonego 194. — 2. Rozchodzenie się ciepła wzdłuż prostej 200. — 3. Zagadnienie graniczne dla półprostej 209.
§ 4.  Zagadnienie bez warunków początkowych 
Zadania do rozdziału III 
Dodatki   do  rozdziału   III
I. Fale   temperatury 
II. Wpływ  rozpadu  radioaktywnego  na  temperaturę skorupy  ziemskiej  .
III. Metoda  podobieństwa  w  teorii  przewodnictwa  ciepła    . 
1. Funkcja źródła dla prostej nieskończonej 229. — 2. Zagadnienia graniczne dla nieliniowego równania przewodnictwa cieplnego 232.
IV. Zagadnienie krzepnięcia 
V. Równanie Einsteina-Kołmogorowa 
VI. Funkcja  
1. Definicja funkcji S 241. — 2. Rozwinięcie funkcji S w szereg Fouriera 243.— 3. Zastosowanie funkcji d do budowy funkcji źródła 245.
Rozdział   IV
RÓWNANIA TYPU ELIPTYCZNEGO
§ 1.  Zagadnienia prowadzące do równania Laplace'a 
1. Stan ustalony pola cieplnego. Stawianie zagadnień brzegowych 248. — 2. Bezwirowy ruchu cieczy. Potencjały elektrostatyczne 249. — 3. Równanie Łapiącej w krzywoliniowym układzie współrzędnych 251. — 4. Niektóre szczególne rozwiązania równania Laplace'a 254. — 5. Funkcje harmoniczne a funkcje analityczne zmiennej zespolonej 255. — 6. Przekształcenie przez inwersją 257.
§ 2   Ogólne własności funkcji harmonicznych 
1. Wzory Greena. Całkowe przedstawienie rozwiązania 259. — 2. Niektóre podstawowe własności funkcji harmonicznych 263. — 3. Jednoznaczność i stabilność pierwszego zagadnienia brzegowego 266. — 4. Zagadnienie znieciągłymi warunkami brzegowymi 267. — 5. Punkty osobliwe izolowane 268.— 6. Regularność funkcji harmonicznej w nieskończoności 270. — 7. Zewnętrzne zagadnienie brzegowe. Jednoznaczność rozwiązania dla zagadnień dwu i trójwymiarowych 271. — 8. Drugie zagadnienie brzegowe. Warunek regularności w nieskończoności. Twierdzenie o jednoznaczności 273.
§ 3.  Rozwiązanie   zagadnień   brzegowych  dla  prostszych  obszarów  metodą  separacji   zmiennych     
1. Pierwsze zagadnienie brzegowe dla koła 276. — 2. Całka Poissona 281. — 3. Przypadek nieciągłych wartości brzegowych 283.
§ 4.  Funkcja  źródła 
1. Funkcja źródła dla równania Au =0 i jej podstawowe własności 285. — 2. Metoda obrazów elektrostatycznych i funkcja źródła dla kuli 289. — 3. Funkcja źródła dla koła 292. —4. Funkcja źródła dla półprzestrzeni 293
§ 5.  Teoria potencjału 
1. Potencjał, objętościowy 294. — 2. Zagadnienie płaskie. Potencjał logarytmiczny 296. — 3. Całki niewłaściwe 298. — 4. Pierwsze pochodne potencjału objętościowego 304. — 5. Drugie pochodne potencjału objętościowego 307. — 6. Potencjały powierzchniowe 310. — 7. Powierzchnie i krzywe Lapunowa 314.— 8. Nieciągłości potencjału warstwy podwójnej 316. — 9. Własności potencjału warstwy podwójnej 319. —10. Zastosowanie potencjałów powierzchniowych do rozwiązywania zagadnień brzegowych 323. —11. Równania całkowe odpowiadające zagadnieniom brzegowym 327.
§ 6.  Metoda   różnicowa 
1. Uwagi o metodzie różnicowej dla równania Laplace'a 331. — 2. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą kolejnych przybliżeń 333. — 3. Metody modelowania 335.
Zadania  do  rozdziału  IV 
Dodatki   do   rozdziału IV
I. Wyrażenie asymptotyczne na potencjał objętościowy 
II.  Zagadnienie elektrostatyki 
III. Podstawowe  zagadnienie  elektrosondażu 
IV Wyznaczenie  pól wektorowych 
V. Zastosowanie metody odwzorowania konforemnego w elektrostatyce  .
VI. Zastosowanie   metody  odwzorowania  konforemnego  w  hydromechanice
VII. Równania biharmoniczne . 
Rozdział  V
ROZCHODZENIE SIĘ FAL W PRZESTRZENI
1.   Zagadnienie z warunkami początkowymi* Metoda uśredniania 
1.   Metoda   uśredniania    368.— 2.   Metoda    zejścia    371. — 3.   Interpretacja fizyczna 372. — 4. Metoda odbicia 374.
§ 2.  Wzór całkowy 
1. Wyprowadzenie wzoru całkowego 375. — 2. Wnioski ze wzoru całkowego 378.
§ 3.  Drgania   obszarów   ograniczonych 
1. Metoda  separacji  zmiennych.  Fale  stojące 380. — 2.  Drgania  membrany prostokątnej 385. — 3. Drganie membrany kołowej 388.
Zadania  do  rozdziału  V 
Dodatki   do  rozdziału  V
I. Sprawozdanie równań teorii sprężystości do równania drgań 
II. Równania    pola    elektromagnetycznego 
1. Równania pola elektromagnetycznego i warunki brzegowe 398. — 2. Potencjały pola elektromagnetycznego 401. — 3. Pole elektromagnetyczne oscylatora 403.
Rozdział  VI
FALE CIEPLNE W PRZESTRZENI
§ 1.   Fale  cieplne  w  przestrzeni  nieograniczonej 
1. Funkcja działania temperaturowego skupienia źródła ciepła 410. — 2. Propagacja ciepła w przestrzeni nieograniczonej 414.
§ 2.   Propagacja  ciepła  w  obszarach  ograniczonych 
1. Metoda rozdzielenia zmiennych 418. — 2. Ostyganie walca kołowego 420 — 3. Wyznaczanie rozmiarów krytycznych 423.
§ 3.  Zagadnienia  brzegowe  dla  obszarów  o  zmiennych  granicach 
1. Wzór Greena dla równania przewodnictwa cieplnego i funkcja źródła 424. — 2. Rozwiązywanie zagadnienia brzegowego 428. — 3. Funkcja źródła dla odcinka 430.
§ 4.  Potencjały  cieplne 
1. Własności potencjałów cieplnych warstwy pojedynczej i podwójnej
482. — 2. Rozwiązywanie zagadnień brzegowych 434. 
Zadania do rozdziału VI 
Dodatki   do   rozdziału   VI
I. Dyfuzja   obłoku 
II. O  rozmagnesowaniu walca  objętego  uzwojeniem III. Metoda różnicowa dla równania przewodnictwa cieplnego
Rozdział   VII
RÓWNANIA TYPU ELIPTYCZNEGO (CIĄG DALSZY)
§ 1.  Podstawowe  zagadnienia  prowadzące  do  równania Av-\-cv=Q 
1. Drgania ustalone 452. — 2. Dyfuzja gazu przy występowaniu rozpadu i przy reakcjach lawinowych 453. — 3. Dyfuzja w ośrodku ruchomym 453. — 4. Stawianie wewnętrznych zagadnień brzegowych dla równania Av-ł-cv=0 454.
§ 2.  Funkcje działania źródeł punktowych 
1. Funkcje działania źródeł punktowych 455. — 2. Całkowe przedstawienie rozwiązania 457. — 3. Potencjały 460.
§ 3.  Zagadnienie  dla  obszaru nieograniczonego.  Zasada wypromieniowywania    
1. Równanie Av+cv~—f w przestrzeni nieograniczonej 463. — 2. Zasada granicznego pochłaniania 464. — 3. Zasada amplitudy granicznej 465. — 4. Warunki wypromieniowywania 4)67.
§ 4.  Zagadnienia matematyczne  teorii dyfrakcji      
1. Postawienie zagadnienia 472. — 2. Jednoznaczność rozwiązania zagadnienia dyfrakcji 473.— 3. Dyfrakcja na kuli 475.
Zadania do rozdziału VII . 4
Dodatki   do  rozdziału VII
I. Fale w rurach walcowych 
II. Drgania  elektromagnetyczne  w  pustych rezonatorach 
1. Drganie własne rezonatora wnękowego ^walcowego 494. — 2. Energia elektromagnetyczna drgań własnych 497. — 3. Wzbudzone drgania w rezonatorze wnękowym 499.
III. Efekt  naskórkowości 
IV. Rozprzestrzenianie się fal radiowych nad powierzchnią ziemi .     .
Uzupełnienie FUNKCJE SPECJALNE
WPROWADZENIE
1. Równania funkcji specjalnych 513. — 2. Stawianie zagadnień brzegowych w przypadku k(a)=O 914.
CZĘŚĆ   I.   FUNKCJE   WALCOWE
§ 1.  Funkcje walcowe 
1. Szeregi potęgowe 522. — 2. Wzory rekurencyjne 526. — 3. Funkcja rzędu połówkowego 527. — 4. Rząd asymptotyczny funkcji walcowych 528.
§ 2.  Zagadnienie brzegowe dla równania Bessela 
§ 3.  Różne rodzaje funkcji walcowych 
1. Funkcje Hankela 534. — 2. Funkcje Hankela i Neumanna 535. — 3. Funkcje o argumencie urojonym 5137. — 4. Funkcje K0 (x) 539.
§ 4.  Przedstawienie całkowe. Wzory asymptotyczne 
1. Przedstawienia całkowe dla funkcji rzędu całkowitego 543. — 2. Wzory asymptotyczne
§ 5.  Całka Fouriera — Bessela   i  niektóre   całki   zawierające   funkcje   Bessela   .
1. Całka Fouriera-Bessela 550. — 2. Niektóre całki zawierające funkcje Bessela 552.
§ 6.  Przedstawienie  funkcji walcowych  przez  całki  po  konturach 
1. Przedstawienie funkcji walcowych przez całki po konturach 555. — 2. Metoda punktu siodłowego. Wzory asymptotyczne 558.
CZĘŚĆ    II.    FUNKCJE    SFERYCZNE
§ 1.  Wielomiany Legendre'a 
1. Funkcja tworząca 563. — 2. Wzór rekurencyjny 565. — 3. Równanie Legendre'a 565. — 4. Ortogonalność wielomianów 566. — 5. Norma wielomianów Legendre'a 568. — 6. Wzór różniczkowy dla wielomianów Legendre'a 569. — 7. Wzór całkowy i ograniczność wielomianów Legendre'a 571. — 8. Funkcje dołączone 572.— 9. Zamkniętość układu funkcji dołączonych 574.
§ 2.  Wielomiany   harmoniczne   i   funkcje   sferyczne 
1. Wielomiany harmoniczne 576. — 2. Funkcje sferyczne 578. — 3. Ortogonalność układu funkcji sferycznych 581. — 4. Zupełność układu funkcji sferycznych 583. — 5. Rozwinięcie na funkcje sferyczne 584.
§ 3.  Niektóre   przykłady   zastosowań   funkcji   sferycznych 
1. Polaryzacja kuli w polu jednorodnym 587. — 2. Drgania .własne kuli 590. — 3. Zagadnienie zewnętrzne dla kuli 592.
CZĘŚĆ    III.    WIELOMIANY    CZEBYSZEWA-HERMITE'A   I    CZEBYSZEWA-LAGUERRE'A    .
§ 1.  Wielomiany   Czebyszewa-Hermite'a         
§ 2.  Wielomiany   Czebyszewa-Laguerre'a 
§ 3.  Najprostsze   zadania   dla   równania   Schrodingera 
1. Równanie Schrodingera 604. — 2. Oscylator harmoniczny 605. — 3. Rotator 607. — 4. Ruch elektronu w polu Columba 608.
Tablice całki błędów i niektórych funkcji walcowych 
Literatura   cytowana 
Skorowidz 

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 8,00zł.

Przesyłka priorytetowa 9,50zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 11,50zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 13,50zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.