Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Słońce w architekturze - Twarowski

Słońce w architekturze - Twarowski

Stan: db- (zabrudzenia, pieczątka) Wydawnictwo:  Arkady 1960 Wydanie: I Stron:  253

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od autora

Rozdział pierwszy Wiadomości ogólne

I.   Słońce......................................................... ...........

II.    Promieniowanie............................................................................................................

1.          Promienie nadfiołkowe.........................................................................................

2.          Promienie podczerwone.......................................................................................

 

III.    Wpływ szerokości geograficznej na wielkość nasłonecznienia ....

IV.          Wpływ atmosfery na promieniowanie słoneczne...................................................

V.   Wpływ zachmurzenia, dymu ł pyłu nai promieniowanie słoneczne    .

VI.   Wpływ szyb na nasłonecznienie wnętrz..................................................................

VII.   Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka.............................................

1.          Bezpośrednie działanie promieni słonecznych na człowieka    ....

2.          Pośrednie działanie promieni słonecznych na człowieka .     .     .     .      .
VIII.   Wpływ promieni słońca na rozwój roślin ..........

Rozdział  drugi

Linijka słońca MT

I.   Wykreślanie cieni na planach...................................................................................

1.          Wyjaśnienie zasady konstrukcji linijki słońca...........................................       .

2.          Przykłady wykreślania cieni za pomocą linijki słońca .

II.   Odczytywanie czasu nasłonecznienia na planach .......

III.   Sposób  wyznaczania  usytuowania  i  wielkości  otworu  okiennego,   zapew­
niającego nasłonecznienie wyznaczonej przestrzeni w określonym czasie

1.          Wyznaczanie wysokości dolnej krawędzi otworu okiennego ....

2.          Wyznaczanie wysokości krawędzi górnej otworu okiennego ....

3.          Wyznaczanie  szerokości  okna...........................................................................

IV.    Warstwice   słoneczne   —•  granice    najwyższej   zabudowy   i   zadrzewienia
zapewniające   doprowadzenie   promieni   słonecznych   w   określonych   go­
dzinach do wyznaczonych wnętrz ł terenów...........................................................

V.   Uproszczona  metoda  wyznaczania  na  planie  granic  terenu  nasłonecznio­
nego w określonym czasie. Wielokąty słoneczne MT..........................................

1.          Sporządzanie  pomocniczego  wykresu.............................................................

2.          Wyznaczanie   granic  wysokości  zabudowy   zapewniających   nasłonecz­
nienie terenu w określonym czasie..........................................................

3.          Metoda wyznaczania na planie granic terenu nasłonecznionego w okreś­
lonym czasie ..........................................................................................................

VI.   Sposób  sprawdzania  na  modelu warunków nasłonecznienia w poszczegól­
nych porach roku przy pomocy linijki słońca.........................................................

Rozdział trzeci

Projektowanie osłon przeciwsłonecznych

I.   Uwagi ogólne..............................................................................................................

II.   Projektowanie osłon pionowych bocznych............................................................

III.  Projektowanie osłon poziomych jednolitych   ........................................... ,     .

IV.  Projektowanie osłon o różnych formach ustawionych równolegle do płasz­czyzny elewacji .................

V. Projektowanie osłon o różnych formach ustawionych równolegle do płasz­czyzny elewacji, zatrzymujących w określonym czasie promienie słoneczne i dopuszczających wymaganą część promieni również w określonym czasie

VI.   Projektowanie osłon ustawionych prostopadle do płaszczyzny elewacji . VII.   Osłony żaluzjowe     ........      ........

Rozdział czwarty

Nasłonecznienie   wnętrz   mieszkalnych   w   budownictwie   wieloro­dzinnym

I.   Rozwój   zagadnienia

przyjętych obecnie odległości 2H między równoległymi budynkami i przy projektowaniu dużej ilości małych mieszkań   jednotraktowych      ....

1.         Ustalenie   minimalnego   czasu   nasłonecznienia   w   dniach   21   marca
i 21 września mieszkań jednostronnych w budynkach prostych — dla
szerokości geograficznej Warszawy      ..........

2.        Ustalenie   minimalnego   czasu   nasłonecznienia   w   dniach   21   marca
i 21  września  mieszkań  dwustronnych  w  budynkach  prostych — dla
szerokości geograficznej Warszawy      ...      .......

3.        Metoda projektowania układów urbanistycznych zapewniających nasło­
necznienie mieszkań .     .     ........     .....

 

III.     Zapewnienie nasłonecznienia mieszkań w budynkach prostych w okresie
całego roku ...........     ..;....

IV.     Zapewnienie  właściwego   nasłonecznienia  wnętrz   mieszkalnych   w  zależ­
ności od ich przeznaczenia        .......     ......

 

1.         Ustalenie orientacji budynków i odstępów pomiędzy budynkami .

2.        Nasłonecznienie wnętrza przeznaczonego do pracy umysłowej

V.   Wpływ szerokości okna i obramowań dekoracyjnych na nasłonecznienie

Rozdział piąty

Nasłonecznienie wnętrz mieszkalnych i terenów zielonych w budo­wnictwie jednorodzinnym

I.   Budynki szeregowe ........     .........

1.          Nasłonecznienie  wnętrz w budynkach prostych  .......

2.         Wpływ formy budynku na nasłonecznienie      ........

3.         Nasłonecznienie terenów zielonych usytuowanych między budynkami    .
II.  Domki jednorodzinne wolnostojące      ...........

 

1.         Zabezpieczenie   dostępu  promieni   słonecznych  do   budynków,   których
oś podłużna pokrywa się z kierunkiem północ-południe. Ustalenie od­
stępów między budynkami, wielkości i formy działek oraz układu zieleni

2.        Zapewnienie  dostępu promieni  słońca  do  budynków  jednorodzinnych,
których      podłużna   jest   odchylona   od   kierunku   północ-południe.
Ustalenie wielkości i formy działki oraz układu zieleni .....

Rozdział szósty

Budownictwo usługowe

I.   Nasłonecznienie    żłobków,    przedszkoli,    ośrodków   wczasowych,   szpitali i  sanatoriów      ...........     ......

1.  Żłobki i przedszkola      .............     .

2.        Ośrodki   wczasowe   .........     ......

3.        Sanatoria i szpitale .............

II.  Nasłonecznienie budynków szkolnych ........     ...

III.     Urządzenia   sportowe     ...........      ....

IV.     Urządzenia widowiskowe na wolnym powietrzu  .      .      .....      .

Rozdział siódmy

Budownictwo inwentarskie — Wykorzystanie  nasłonecznienia  dla podniesienia produkcji drobiu, trzody chlewnej i bydła

I.   Ogólne wymagania zootechniczne.......'.....

II.   Wykorzystanie nasłonecznienia dla podniesienia produkcji drobiu .

1.   Budynki stałe, użytkowane  w ciągu całego roku albo tylko w okresie wiosny, lata i jesieni..............

2.   Pomieszczenia  przenośne  lub  sezonowe,  użytkowane   tylko   w  okresie wiosny, lata ł jesieni..............

3.   Wybiegi dla kur, indyków, kaczek i gasi .     ........

III.   Wykorzystanie promieni słonecznych dla podniesienia produkcji hodowlanej trzody chlewnej.................

1.   Chlewnie i wybiegi dla macior  i   dla   warchlaków......

2.   Chlewnie i wybiegi dla tuczników..........

IV.   Wykorzystanie nasłonecznienia dla podniesienia produkcji bydła    .

1.   Budynki stałe, użytkowane w okresie całego roku......

2.   Budynki otwarte  lub  częściowo  otwarte   .      .      .      .      .      .

3.   Wybiegi.......,                ........

Rozdział ósmy Helioplastyka

I.   Oświetlenie kompozycji plastycznych...........

1.   Dwie przeciwstawne teorie.............

2.   Wpływ bezpośredniego oświetlenia na kompozycje plastyczne .

3.   Metoda ustalania warunków oświetlenia kompozycji plastycznych   .

4.   Oświetlenie kompozycji umieszczonej we wnętrzu......

5.   Usytuowanie kompozycji plastycznej na terenie otwartym    ....

6.   Wystawy — muzea — zabytki............

II.   Projektowanie.................

1.   Helioplastyka kompozycji rzeźbiarskich.........

2.   Helioplastyka kompozycji rzeźbiarskich związanych  z  obiektem  archi­tektonicznym................

Rozdział dziewiąty Plastyka słoneczna bryły

I.  Nowe słoneczne miasta..............

II.   Metoda wykreślania na elewacji cieni o dowolnej godzinie.....

1.   Wykreślenie   szerokości   cienia>  rzuconego   o   dowolnej   godzinie  przez element pionowy...............

2.   Wykreślenie  szerokości  cieniai  rzuconego  o   dowolnej   godzinie  przez element poziomy.......,........

III.   Uwagi o wpływie barwy i faktury na grę cieni i świateł......

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.