Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SPRAWA POLSKA W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

ant-cor-left.gifant-middle.gifant-cor-right.gif

                Ex Libris Mustidara

Witam  !

Mam do zaoferowania następującą pozycję :

1. Wydawnictwo i rok wydania : PWN, WARSZAWA, 1965 .

2. Okładka i jej stan : twarda, płótno ;  stan :  plus db - jak na zdjęciu; lekko przybrudzona i lekko podniszczona.

3. Obwoluta i jej stan : nie ma .

4. Kartki i ich stan : liczy 838 stron ; stan : dobry - nie ma napisów, ale są pieczątki księgozbioru, na odwrocie strony tytułowej jest naklejona pocztówka z Karolem Strassburgerem, pierwsza strona - przed stroną tytułową - jest podklejona taśmą samoprzylepną i kilka stron jest lekko przybrudzonych; kartki są szyte; jeden właściciel.

5. Ilustracje :   nie ma.

6. Pełny tytuł i autor: "SPRAWA POLSKA W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. ZBIÓR DOKUMENTÓW";  komitet redakcyjny : T.CIEŚLAK, J.JURKIEWICZ, W.KOWALSKI, S.STANISŁAWSKA, S.ZABIEŁŁO;  wydanie I;  nakład : 1 650 .

7. Format : 17 cm x 24.5cm .

8. Koszt przesyłki poleconej : 8,50 zł.

9. Do wysyłki załączam rachunek.

10. Płatność : tylko z góry przelewem bankowym na konto albo przekazem pocztowym na konto lub na adres.

Polecam i zapraszam !!!

SPIS RZECZY
Od redakcji................VII
Wykaz skrótów . . .............X
Rozdział wstępny 1934—1939 oprac. J. JURKIEWICZ..... 1
Rozdział I oprać. S. STANISŁAWSKA
Kampania wrześniowa. Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji do czerwca 1941 r.
Wstęp .................. 40
Dokumenty . .......51
Rozdział II oprać. T. CIEŚLAK
Polityka rządu emigracyjnego od nawiązania stosunków polsko-radzieckichdo ich zawieszenia
Wstęp .......... ...210
Dokumenty............... 218
Rozdział III oprać. W. KOWALSKI
Kryzys polskiego rządu emigracyjnego. Powstanie i działalność Krajowej Rady Narodowej do lipca 1944 r.
Wstęp................352
Dokumenty...............360
Rozdział IV oprać. S. ZABIEŁŁO
Od powstania PKWN do utworzenia Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
Wstęp............... . 530
Dokumenty................ 538
Chronologia oprać. W. Kowalski........... 771
Indeks nazwisk oprać. S. Zabiełło.......... 794
Spis dokumentów............... 815

SPIS DOKUMENTÓW (ze względu na limit pojemności pliku spis jest tylko częściowy)
ROZDZIAŁ WSTĘPNY
1. 1934, styczeń 26, Berlin.—Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy 2
2. 1934, luty 5, Warszawa. — Fragmenty przemówienia min. J. Becka w Komisji Senatu o polskiej polityce zagranicznej 3
3. 1934, grudzień 16, Warszawa. — Depesza szyfrowa min. J. Becka do ambasady RP w Paryżu w sprawie stosunku rządu polskiego do projektu Paktu Wschodniego 4
4. 1935, marzec 22, Warszawa. — Depesza szyfrowa min. J. Becka do amb. J. Lipskiego w związku z wprowadzeniem powszechnej służby wojskowej w Niemczech 4
5. 1938, luty 23, Warszawa. — Notatka z rozmowy min. J. Becka z marszałkiem H. Goringiem 23 II 1938 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 5
6. 1938, marzec 19, Warszawa. — Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych streszczający notę polską do rządu litewskiego z 17 III 1938 6
7. 1938, czerwiec, Warszawa. — Odezwa Komunistycznej Partii Polski 7
8. 1938, wrzesień 23, [Moskwa]. — Ostrzeżenie rządu polskiego przez rząd ZSRR
w związku z przygotowaniami ze strony Polski aktu agresji przeciw Czechosłowacji 10
9. 1938, wrzesień 20, Praga. — Nota posła K. Papee do ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji z ultimatum w sprawie Zaolzia 11
10. 1938, październik 2, Warszawa. — Komunikat urzędowy PAT o przyjęciu ultimatum polskiego przez rząd czechosłowacki
11. 1938, październik 25, Berlin. — Fragment raportu amb. J. Lipskiego do min.J. Becka zawierający sprawozdanie z rozmowy z min. J. Ribbentropem 13
12. 1939, marzec 23, Warszawa. — Instrukcja min. J. Becka dla amb. E. Raczyń-skiego 14
13. 1939, marzec 26, Berlin. — Raport amb. J, Lipskiego do min, J. Becka zawierający sprawozdanie z rozmowy z min. J. Ribbentropem w sprawie żądań niemieckich 15
14. 1939, marzec 31, Londyn. — Oświadczenie w sprawie gwarancji brytyjskich dla Polski złożone przez premiera N. Chamberlaina w Izbie Gmin 18
15. 1939, kwiecień 6, Londyn. — Komunikat polsko-brytyjski o wizycie min. J. Becka w Londynie 19
16. 1939, kwiecień 28, Berlin. — Fragment przemówienia kanclerza A. Hitlera  w Reichstagu w sprawie wypowiedzenia polsko-niemieckiego paktu o nieagresji 19
17. 1939, maj 2, Warszawa. — Depesza min. J. Bećka do amb. J. Łukasiewicza w sprawie nieprzyjmowania przez Polskę gwarancji radzieckich 22
18. 1939, maj 5, Warszawa. — Przemówienie min. J. Becka wygłoszone na plenarnym posiedzeniu Sejmu w odpowiedzi na mowę kanclerza Rzeszy Niemieckiej 23
19. 1939, maj 13, [Warszawa]. — Depesza min. J. Becka do ambasady RP w Paryżu 27
20. 1939, maj 23, Warszawa. —'Raport amb. H. Moltkego do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanowiska J. Becka wobec zwrotu w stosunkach polsko-nie-mieokich 28

21. 1939, maj 23, Berlin. — Fragment protokołu konferencji w Kancelarii Rzeszy
w sprawie ataku na Polskę 28
22. 1939, czerwiec 9, [Warszawa]. — Depesza min. J. Becka do polskich placówek dyplomatycznych w sprawie stanowiska rządu polskiego wobec rokowań mocarstw zachodnich w ZSRR 31
23. 1939, sierpień 4, Gdańsk. — Nota Komisarza Generalnego RP w Gdańsku M. Cho-dackiego do Prezydenta Senatu Wolnego Miasta Greisera z żądaniem cofnięcia zarządzeń władz gdańskich w sprawie straży celnej 31
24. 1939, sierpień 9, Berlin. — Oświadczenie złożone przez sekretarza stanu E. Weiz-sackera charge d'affadres S. Lubomirskiemu w sprawie stosunków z Gdańskiem 32
25. 1939, sierpień 22, Obersalzberg. — Fragment przemówienia kanclerza A. Hitlera na odprawie z wyższymi dowódcami armii w sprawie rozpoczęcia ataku na Polskę 33
26. 1939, sierpień 23, Moskwa. — Pakt o nieagresji między Niemcami a Związkiem Radzieckim 33
27. 1939, sierpień 25, Londyn. — Układ o wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem W. Brytanii i Irlandii Północnej 35
28. 1939, sierpień 25, Londyn. — Tajny protokół do brytyjsko-polskiego układu
o wzajemnej pomocy 37
29. 1939, sierpień 31, Berlin. — Raport amb. J. Lipskiego do min. J. Becka z rozmowy z min. J. Ribbentropem 38
ROZDZIAŁ I
1. 1939, wrzesień 1, Westerplatte. — Meldunek komendanta Westerplatte, mjr H. Su-charskiego do Diowództwa Marynarki w Gdyni • 51
2. 1939, wrzesień 1, Berlin. — Proklamacja kanclerza A. Hitlera do armii niemieckiej 51
3. 1939, wrzesień 1, Berlin. — Ustawa o wcieleniu Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej z 1 XI 1939 52
4. 1939, wrzesień 1, Warszawa. — Depesza min. J. Becka do amb. E. Raczyń-skiego i amb. J. Łukasiewicza z żądaniem natychmiastowej pomocy sojuszników dla Polski 53
5. 1939, wrzesień 1, Paryż. — Depesza okólna min. G. Booneta do wszystkich placówek dyplomatycznych w sprawie rozmów dyplomatycznych w przededniu agresji niemieckiej na Polskę 54
6. 1939, wrzesień 1, Rzym. — Pismo amb. A. Francois Ponceta do min. G. Ciano w sprawie zgody Francji na konferencję Czterech Mocarstw 55
7. 1939, wrzesień 1, Budapeszt. — Depesza posła L. Vinci do min. G. Ciano w sprawie ewentualnego udziału Polski w proponowanej przez Mussolisniego konferencji 55
8. 1939, wrzesień 1, Warszawa. — Depesza amb. L. Noela do min. G. Bonneta w sprawie stanowiska Polski wobec konferencji pięciu 56
9. 1939, wrzesień 1, Londyn. — Pismo min. lorda Halifaxa do amb. H. Kennarda w sprawie interwencji min. J. Becka o dotrzymanie zobowiązań sojuszniczych W. Brytanii wobec Polski 56
10. 1939, wrzesień 1, Londyn. — Instrukcja min. lorda Halifaxa do amb. N. Hender-sona w sprawie demarche w Berlinie w związku z agresją Niemiec na Polskę 57
11. 1939, wrzesień 1, Londyn. — Uzupełnienie instrukcji min. lorda Halifaxa do amb. N. Hendersona w sprawie agresji Rzeszy na Polskę 57
12. 1939, wrzesień 2, Warszawa. — Komunikat rządu RP w sprawie agresji niemieckiej przeciw Polsce 58

13. 1939, wrzesień 2, Warszawa. — Drugi komunikat rządu RP w sprawie agresji Rzeszy na Polskę 58
14. 1939, wrzesień 2, Warszawa. — Depesza min. J. Becka do amb. E. Raczyńskiego i amb. J. Łukasiewicza w sprawie pomocy lotniczej dla Polski 59
15. 1939, wrzesień 2, Berlin. — Notatka amb. B. Attolico dla min. J. Ribbentropa w sprawie włoskich propozycji pokojowych 60
16. 1939, wrzesień 2, Londyn. — Notatka z rozmowy telefonicznej sir Aleksandra Cadogaoa z min. G. Bonnetem w sprawie włoskich propozycji pokojowych 60
17. 1939, wrzesień 2, Londyn. — Depesza miii. lorda Halifaxa do amb. N. Hendersona w sprawie stanowiska W. Brytanii wobec włoskich propozycji pokojowych 62
18. 1939, wrzesień 2, Warszawa. — Depesza amb. H. Kennarda do min. lorda Hali-faxa w sprawie apelu min. J. Becka o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez sojuszników Polski 63
19. 1939, wrzesień 2, Rzym. — Depesza amb. P. Loraine'a do min. lorda Halifaxa w sprawie wycofania się Włoch z propozycji pokojowych 63
20. 1939, wrzesień 2, Londyn. — Pismo min. lorda Halifaxa do amb. H. Kennarda w sprawie interwencji min. J. Becka o przyspieszenie terminu wypowiedzenia wojny Niemcom przez sojuszników Polski 64
21. 1939, wrzesień 3, Berlin. — List kanclerza A. Hitlera do B. Mussoliniego w sprawie włoskich propozycji pokojowych 65
22. 1939, wrzesień 3, Paryż. — Raport amb. R. Guariglia do min. G. Ciano w sprawie stosunku Francji do włoskich propozycji pokojowych 66
23. 1939, wrzesień 3, Warszawa. — Depesza amb. H. Kennarda do min. lorda Halifaxa w sprawie interwencji min. J. Becka o pomoc sojuszników dla Polski 67
24. 1939, wrzesień 3, Londyn. — Depesza min. lorda Halifaxa do amb. N. Hendersona zawierająca tekst wypowiedzenia wojny Niemcom przez W. Brytanię 67
25. 1939, wrzesień 3, Paryż. — Okólnik min. G. Bonneta do zagranicznych placówek dyplomatycznych akredytowanych prizy rządzie francuskim w sprawie notyfikacji stanu wojny między Francją a Niemcami 68
26. 1939, wrzesień 3, Londyn. — Aide-memoire amb. E. Raczyńskiego dla min. lorda Halifaxa w sprawie pomocy dla Polski
27. 1939, wrzesień 4, Rzym. — Komunikat Agencji Stefani o nieudanych próbach mediacji pokojowej ze strony rządu włoskiego 69
28. 1939, wrzesień 4, Paryż. — Protokół do polsko-francuskiego paktu pomocy wzajemnej 70
29. 1939, wrzesień 4, Paryż. — Raport amb. W. Bullitta o rozmowie z A. Legerem 71
30. 1939, wrzesień 5, Londyn. — Raport amb. E. Raczyńskiego do min. J. Becka o wykonaniu instrukcji w sprawie interwencji o natychmiastową akcję W. Brytanii 72
31. 1939, wrzesień 5, Warszawa. — Raport amb. A. Biddle'a do sekretarza stanu w sprawie ewakuacji Warszawy 72
32. 1939, wrzesień 6, Paryż. —Raport amb. W. Bullitta do sekretarza stanu w sprawie bezczynności sojuszników Polski 73
33. 1939, wrzesień 7. — Układ między rządami W. Brytanii, Francji i Polski w sprawie pożyczki dla Polski 73
34. 1939, wrzesień 9, Berlin. — Dyrektywa nr 3 kanclerza A. Hitlera w sprawie prowadzenia wojny 74
35. 1939, wrzesień 11, Bukareszt. — Depesza posła W. Fabriciusa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w sprawie internowania rządu polskiego w Rumunii 75
36. 1939, wrzesień 12, Berlin. — Depesza min. J. Ribbentropa do poselstwa niemieckiego w Bukareszcie w sprawie internowania rządu polskiego 76
37. 1939, wrzesień 13, [Londyn]. — Pismo gen. M. Norwid-Neugebauera do gen.E. Ironside'a w sprawie sukcesów niemieckich w kampanii przeciwko Polsce • 76

38. 1939, wrzesień 13, Paryż. — Fragment raportu amb. W. Bullitta w sprawie oceny sytuacji w Polsce przez N. Chamberlaina i E. Daladiera 77
39. 1939, wrzesień 14, [Londyn]. — Notatka z rozmowy gen. M. Norwid-Neuge-bauara z gen. F. Beaumont-Nesbitt w sprawie niedotrzymania przez W. Brytanię zobowiązań sojuszniczych wobec Polski 79
40. 1939, wrzesień 14, Bukareszt. — Raport posła W. Fabriciusa do min. J. Ribbentropa w sprawie stosunku rządu rumuńskiego do internowania uchodźców polskich 80
41. 1939, wrzesień 15, Londyn. — Raport amb. J. P. Kennedy'ego do sekretarza stanu o rozmowie z min. Hore-Belishą w sprawie sytuacji w Polsce i perspektyw wojny 81
42. 1939, wrzesień 15, Bukareszt. — Fragment raportu posła F. M. Giinthera do sekretarza stanu w sprawie przeniesienia siedziby rządu polskiego do Kut 82
43. 1939, wrzesień 17, Bukareszt. — Fragment raportu posła F. M. Giinthera do sekretarza stanu w sprawie decyzji o ewakuacji naczelnych władz polskich do Rumunii 83
44. 1939, wrzesień 17, Moskwa. — Nota min. W. Mołotowa doręczona amb. W. Grzy-bowskiemu w sprawie wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 83
45. 1939, wrzesień 18, [Londyn]. — Notatka o rozmowie gen. M. NoTwidfteugebauera z min. Hotre-Belisha w sprawie pomocy sojuszników dla Polski , 84
46. 1939, wrzesień 19, Berlin. — Depesza P. Schmidita do posła W. Fabrioiusa w sprawie internowania rządu polskiego w Rumunii 86
47. 1939, wrzesień 19, Bukareszt. — Fragment raportu posła F. M. Giintheria do sekretarza stanu w sprawie przyczyn interoowania rządu polskiego 86
48. 1939, wrzesień 21, — Aide-memoire rządu rumuńskiego do rządu polskiego w sprawie decyzji o internowaniu rządu RP
49. 1939, wrzesień 22, Moskwa. — Komunikat radziecko-oiemiecki w sprawie linii demarkacyjnej między niemiecką i radziecką strefą wojskową 89
50. 1939, wrzesień 23. — Zarządzenie prezydenta Rzeczypospolitej I. Mościckiego w sprawie wyznaczenia następcy 89
51. 1939, wrzesień 23, Berlin. — Memorandum amb. H. Moltkego w sprawie utworzenia polskiego państwa szczątkowego 90
52. 1939, wrzesień 26, Berlin. — Notatka sekretarza stanu E. Weizsackera w sprawie rozpoczynających się rokowań niemiecko-radzieckich w Moskwie 91
53. 1939, wrzesień 26, Berlin. — Notatka P. Schmidta z rozmowy kanclerza A. Hitlera z B. Dahlerusem w obecności marszałka H. Góringa w sprawie mediacji pokojowej 92
54. 1939, wrzesień 26, — Protest francuski przeciw nominacji gen. B. Wieniawy Długoszewskiego na stanowisko prezydenta
55. 1939, wrzesień 28, Moskwa. — Traktat radziecko-niemiecki o granicach i przyjaźni 97
56. 1939, wrzesień 28, Bukareszt. — Depesza amb. E. Raczyńskiego do ambasadora
RP w Paryżu w sprawie ustalenia ewentualnych kandydatów na prezydenta 98
57. 1939, wrzesień 29. — Zarządzenie prezydenta I. Mościckiego w sprawie wyznaczenia W. Raczkaewicza na następcę
58. 1939, wrzesień 29, Warszawa. — Ostatni komunikat Komendy Obrony Warszawy 98
59. 1939, wrzesień 30, Biioaz. — Akt rezygnacji prezydenta I. Mośoickiego 99
60. 1939, wrzesień 30, Waszyngton. — Nota amb. J. Potockiego do sekretarza stanu C. Hulla w sprawie kootynuowania stosunków dyplomatycznych rządu polskiego z rządem USA 99
61. 1939, październik 1, Paryż. — Akta dotyczące utworzenia zaprzysiężenia władz naczelnych RP 1

62. 1939, październik 1, Londyn. -— Fragment przemówienia radiowego W. Chui1-chilla w sprawie stosunku W. Brytanii do ZSRR 103
63. 1939, październik 2, Waszyngton. — Depesza sekretarza stanu C. Hulla do amb. W. Bullitta 104
64. 1939, październik 2, Berlin. — Fragment notatki sekretariatu Ministerstwa Sprcaw Zagranicznych Rzeszy na temat rozmowy kanclerza A. Hitlera z min. G. Ciano w sprawie utworzenia państwa szczątkowego na terenie Polski 105
65. 1939, październik 3, Berlin. — Notatka sekretarza stanu E. Weizsackera dla min.J. Ribbenitropa w sprawie hiszpańskich propozycji pokojowych 106
66. 1939, październik 8, Berlin. — Dekret kanclerza A. Hitlera o organizacji i administracji wschodnich terytoriów, włączonych do Rzeszy 107
67. 1939, październik 10. — Komunikat o powołaniu Komisji dla ustalenia przyczyn klęski wrześniowej 109
68. 1939, październik 10, Paryż. — Instrukcja gen. W. Sikorskiego dla kierowników placówek zagranicznych w sprawie zasad polityki i propagandy arządu RP 110
69. 1939, październik 12, Londyn. — Notatka sprawozdawcza amb. E. Raczyńskiego z rozmów min. A. Zaleskiego w Londynie 70. 1939, październik 20. — Sprawozdanie z konferencji kanclerza A. Hitlera z gen.W. Keitlem w sprawie polityki niemieckiej w okupowanej Polsce 113
71. Dekret kanclerza A. Hitlera o administracji okupowanych ziem polskich 114
72. 1939, październik 30, Berlin. — Zarządzenie Reichsfuhrera H. Himmlera w sprawie przesiedlenia obywateli polskich 115
73. 1939, październik 31, Warszawa. — Rozporządzenie gen. gub. H. Franka o zwalczaniu ruchu oporu w Generalnym Guberoaitorstwie 116
74. 1939, listopad 13. — Zarządzenie premiera W. Sikorskiego w sprawie powołania Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju 118
75. 1939, listopad 20, Londyn. — Notatka sprawozdawcza amb. E. Raczyńskiego na temat wizyty premiera W. Sikorskiego w Londynie 118
76. 1939, listopad 18, Londyn. — Umowa polsko-brytyjska w sprawie utworzenia polskiej marynarki wojennej w W. Brytanii
77. 1939, listopad 22, — Komunikat o przeniesieniu siedziby rządu RP do Angers 123
78. 1939, listopad 28, [Angersj. — Przemówienie radiowe premiera W. Sikorskiego w sprawie okrucieństw niemieckich w Polsce 123
79. 1939, listopad 28, Angers. — Fragment Biuletynu Informacyjnego MSZ nr 1 o pracach rządu RP 124
80. 1939, grudzień 9. — Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Rady Narodowej 126
81. 1940, styczeń 1. — Noworoczne przemówienie premiera W. Sikorskiego do członków rządu RP 127
82. 1940, styozeń 4, Paryż. — Polsko-francuski układ wojskowy 128
83. 1940, styczeń 4, Paryż. — Polsko-francuska umowa lotnicza 131
84. 1940, styczeń 9, Angers. — Tajny raport wicemin. Z. Gralińskiego z grudniowego zebrania Ligi Narodów 132
85. 1940, luty 8, Bruksela. — Raport charge d'affaires L. Litwińskiego do MSZ w Angers w sprawie likwidacji przedstawicielstw państw neutralnych w Warszawie 136
86. 1940, luty 15, Angers. — Depesza okólna min. A. Zaleskiego w sprawie stosunku Anglii, Francji i Polski do wojny fańsko-radzieckiej 137
87. 1940, luty 19, Angers. — Okólnik min. A. Zaleskiego do szefów placówek dyplomatycznych w sprawie polskich celów wojny 138
88. 1940, marzec 4, Berlin. — Fragmenty memorandum dyr. sekretariatu ministra spraw zagranicznych, dotyczące rozmowy w Karinhall marszałka H. Gódnga z podsekretarzem stanu Sumner Wellesem 3 III 1940 143

89. 1940, marzec 5, Angers. — Fragment przemówienia premiera W. Sikorskiego na IV posiedzeniu Rady Narodowej RP w sprawie przyczyn klęski wrześniowej i sytuacji w okupowanej przez Niemcy Polsce 144
90. 1940, marzec 8, Berlin. — Fragmenty listu kanclerza A. Hitlera do B. Mussoli-niego, dotyczące sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie 148
91. 1940, marzec 9, Waszyngton. — Fragment sprawozdania podsekretarza stanu Sumner-Wellesa z rozmów przeprowadzonych z premierem W. Sdkorskim i min. A. Zaleskim 150
92. 1940, marzec 20. — Interpelacja deputowanego G. Mandera i odpowiedź podsekretarza stanu R. Butlera w sprawie przedłożenia Radzie Ligi Narodów problemu agresji niemieckiej przeciw Polsce 150
93. 1940, kwiecień 16, Angers. — Odpowiedź min. A. Zaleskiego na zagadnienia poruszone podczas XI tajnego posiedzenia Rady Narodowej RP 151
94. 1940, kwiecień 16, Angers. — Oświadczenie wicemin. Z. Gralińskiego na XI tajnym posiedzeniu Rady Narodowej RP w sprawie stanu wojny między Polską a ZSRR 162
95. 1940, kwiecień 20. — Deklaracja rządów Polski, W. Brytanii i Francji potępiająca metody okupanta niemieckiego 163
96. 1940, kwiecień 23. — Komunikat o VIII posiedzeniu Najwyższej Rady Wojennej w Paryżu, w którym po raz pierwszy wzięli udział przedstawiciele Polski 164
97. 1940, maj 30, [Kraków]. — Protokół z posiedzenia władz okupacyjnych w sprawie akcji AB 165
98. 1940, czerwiec 5, Berno. — Depesza posła A. Ładosia w sprawie stosunku Włoch do Polski 168
99. 1940, czerwiec 11, Angers. — Depesza okólna min. A. Zaleskiego do placówek dyplomatycznych w sprawie stosunku Polski do Włoch 168
100. 1940, czerwiec 18, [Libourne]. — Depesza gen. W. Sikorskiego do Rakonia z nominacją na zastępcę Komendanta Głównego ZWZ 168
101. 1940, czerwiec 19, Londyn. — Depesza premiera W. Sikorskiego do Poselstwa RP w Bernie w sprawie przeniesienia władz naczelnych RP do W. Brytanii 169
102. 1940, czerwiec 19, [Londyn]. — Aide-memoire gen. W. Sikorskiego dla premiera W. Churchilla w sprawach dotyczących stosunków polsko-radzieckich 169
103. 1940, czerwiec 19, Londyn. — Depesza amb. E. Raczyńskiego do Poselstwa RP w Bernie w sprawie ewakuacji oddziałów polskich do Szwajcarii 170
104. 1940, czerwiec 20, Londyn. — Telegram W. Sikorskiego do I. Paderewskiego w sprawie ewakuacji naczelnych władz RP
105. 1940, czerwiec 22, Londyn. — Okólnik min. A. Zaleskiego w sprawie ewakuacji naczelnych władz polskich do Anglii 171
106. 1940, lipiec 1, [Londyn]. — Rozkaz Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego do Armii Polskiej 171
107. 1940, lipiec 18, Londyn. — Depesza prezydenta W. Raczkiewicza i min. A. Zaleskiego do I. Paderewskiego w sprawie dymisji premiera W. Sikorskiego 172
108. 1940, lipiec 19. — Komunikat w sprawie stosunków dyplomatycznych rządu RP z rządem Vichy 173
109. 1940, lipiec 20, Londyn. — Depesza prezydenta W. Raczkiewicza i min. A. Zaleskiego do I. Paderewskiego w sprawie zakończenia kryzysu rządowego 173
110. 1940, sierpień 5, [Londyn]. — Polsko-brytyjska umowa wojskowa wraz z załącznikiem i protokołem 173
111. 1940, sierpień 15, Londyn, — Tezy programowe rządu RP w Londynie 176
112. 1940, sierpień 22, Londyn—Depesza okólna min. A. Zaleskiego o możliwości użycia wojsk polskich przeciwko Włochom

113. 1940, sierpień 26, Berno. — Depesza I. Paderewskiego do premiera W. Sikor-skiego w związku z interwencją w sprawie zwrotu złota polskiego 179
114. 1940, sierpień 27, Berno. — Depesza I. Paderewskiego do min. A. Zaleskiego w sprawie stosunków polsko-włoskich 180
115. 1940, listopad 6 [Kraków]. — Fragment z Dziennika Hansa Franka zawierający protokół z posiedzenia władz okupacyjnych w sprawie przyszłych losów Generalnego Gubernatorstwa 180
116. 1940, listopad 11 [Londyn]. — Deklaracja polsko-czechosłowacka 181
117. 1940, listopad 21, Londyn. — Sprawozdanie z rozmowy min. A. Zaleskiego z min. lordem Halifaxem na temat rozmów brytyjsko-polskich zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym MSZ Nr 9 182
118. 1940, listopad 27, Londyn. — Nota min. lorda Halifaxa do min. A. Zaleskiego w sprawie uznania przez rząd brytyjski de facto władzy radzieckiej nad terenami Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 182
119. 1940, listopad 27, Londyn. — List min. A. Zaleskiego do min. J. Masaryka w sprawie mianowania charge d'affaires Polski przy rządzie czechosłowackim 184
120. 1940, grudzień 3, Londyn. — List premiera W. Sikorskiego do prezydenta E. Be-nesza w sprawie projektu konfederacji polsko-czechosłowackiej 184
121. 1940, grudzień 3, Londyn. — Uwagi premiera W. Sikorskiego w sprawie memorandum prezydenta E. Benesza, dotyczącego współpracy polsko-czechosłowackiej 185
122. 1941, luty 10, Londyn. — List premiera W. Sikorskiego do prezydenta E. Bene sza w sprawie granic Polski i Czechosłowacji 188
123. 1941, luty 16, [Londyn]. — Sprawozdanie amb. E. Raczyńskiego z rozmów premiera W. Sikorskiego z premierem W. Churchillem 189
124. 1941, luty, [Londyn]. — Uzupełniające sprawozdanie amb. E. Raczyńskiego z rozmowy premiera W. Sikorskiego z premierem W. Churchillem 191
125. 1941, luty 25, Londyn. — List prezydenta E. Benesza do premiera W. Sikorskiego w sprawie granic Polski i Czechosłowacji 194
126. 1941, czerwiec 2, Londyn. — Pismo okólne min. A. Zaleskiego w sprawie współpracy polsko-czechosłowackiej 197
127. 1941, czerwiec 4, [Londyn]. — Przemówienie premiera W. Sikorskiego na posiedzeniu Rady Narodowej RP o wynikach podróży do Kanady i USA 200
128. 1941, czerwiec 12, Londyn. — Rezolucja rządów walczących z agresją w sprawie dalszego prowadzenia walki 206
ROZDZIAŁ II
1. 1941, czerwiec 23, Londyn. — Mowa gen. W. Sikorskiego na temat „Polska a wojna rosyjsko-niemiecka" wygłoszona przez radio 218
2. 1941, lipiec 3, [Londyn]. — Pismo gen. W. Sikorskiego do min. A. Edena w sprawie wznowienia stosunków między Polską a ZSRR 221
3. 1941, lipiec 4, Londyn. — List amb. J. Winanta do Departamentu Stanu w sprawie radzieckich propozycji wznowienia stosunków polsko-radzieckich 222
4. 1941, lipiec 5, [Londyn]. — Protokół sporządzany przez sir Aleksandra Cadogana z rozmowy gen. W. Sikorskiego z amb. I. Majskim 223
5. 1941, lipiec 27, Londyn. — Depesza okólna min. A. Zaleskiego do kierowników placówek, zawiadamiająca o jego ustąpieniu
6. 1941, lipiec 30, Londyn. Układ między rządem ZSRR a rządem polskim 226
7. 1941, lipiec 30, Londyn. — Oświadczenie min. A. Edena na temat układu pol-sko-radzieckiego złożone w Izbie Gmin 227

8. 1941, sierpień 2, Londyn. — Pismo amb. A. Biddle'a do sekretarza stanu C. Hulla w sprawie ustąpienia kilku ministrów z rządu polskiego 229
9. 1941, sierpień 12, Moskwa. — Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o udzieleniu amnestii obywatelom polskim pozbawionym wolności na terytorium ZSRR 230
10. 1941, sierpień 14, Moskwa. — Polsko-radziecka umowa wojskowa w sprawie zorganizowania Armii Polskiej na terytorium ZSRR 230
11. 1941, sierpień, [Moskwa]. — Apel Wandy Wasilewskiej do narodu polskiego 232
12. 1941, wrzesień 20, [Londyn]. — Protest uczonych polskich przeciw niszczeniu kultury polskiej przez hitlerowców 234
13. 1941, wrzesień 24, Londyn. — Deklaracja rządu polskiego złożona na konferencji rządów W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych 235
14. 1941, październik 28, Londyn. — Memorandum rządu polskiego dla min. A. Edena streszczające instrukcje wysłane ambasadorom Polski w ZSRR i USA na temat stosunków polsko-radzieckich 237
15. 1941, październik 31, Londyn. — Okólnik min. E. Raczyńskiego o stosunku rządu polskiego do Komitetu Narodowego gen. de Gaulle'a 240
16. 1941, listopad 10, [Waszyngton]. — Deklaracja przedstawicieli Czechosłowacji, Grecji, Jugosławii i Polski na Międzynarodowej Konferencji Pracy 240
17. 1941, listopad 14, Moskwa. — Sprawozdanie z rozmowy amb. S. Kota z premierem J. Stalinem 241
18. 1941, listopad 14, Moskwa. — Depesza premiera J. Stalina do A. Harrimana o postulatach rządu polskiego 250
19. 1941, listopad 19, [Londyn]. — Komunikat PAT o podróży gen. W. Sikorskiego do ZSRR 250
20. 1941, listopad 30, Kujbyszew. — Depesza amb. S. Kota do min. E. Raczyńskiego wyjaśniająca sposób poruszenia kwestii armii polskiej w ZSRR podczas rozmowy z premierem Stalinem 250
21. 1941, grudzień 4, Moskwa. — Deklaracja rządu Rzeczypospolitej Polskiej i rządu, ZSRR 251
22. 1941, grudzień 6, [Londyn]. — Komunikat PAT o deklaracji polsko-radzieckiej 252
23. 1941, grudzień 17, Teheran. — List gen. W. Sikorskiego do premiera W. Chur-chilla o wynikach podróży do ZSRR 254
24. 1941, grudzień 31, Kujbyszew. — Komunikat o podpisaniu polsko-radzieckiej umowy o pożyczce dla rządu RP celem pomocy obywatelom polskim 257
25. 1942, styczeń 1, Waszyngton. — Deklaracja Narodów Zjednoczonych 258
26. 1942, styczeń 22, Kujbyszew. — Komunikat o podpisaniu umowy polsko-radzieckiej w sprawie pożyczki na utrzymanie Armii Polskiej w ZSRR 259
27. 1942, styczeń 23, Londyn. — Nota amb. A. Bogomołowa w sprawie wywiadu udzielonego przez min. E. Raczyńskiego dla „Sunday Times" 1111942 259
28. 1942, styczeń 23, Londyn. — Układ polsko-czechosłowacki w sprawie przyszłej konfederacji Polski i Czechosłowacji 260
29. 1942, styczeń 26, Londyn. — Notatka z rozmowy gen. W. Sikorskiego z sir Stafford Crippsem na temat stosunków polsko-radzieckich 261
30. 1942, luty 4, Buzułuk. — Depesza gen. W. Andersa do gen. W. Sikorskiego w sprawie wysłania oddziałów polskich na front
31. 1942, luty 7, Londyn. — Odpowiedź gen. W. Sikorskiego na depeszę gen. W. Andersa w sprawie warunków skierowania na front wojska polskiego 264
32. 1942, luty 25, [Londyn]. — Depesza PAT z Czang-Kingu o nawiązaniu stosunków polsko-chińskich 265
33. 1942, marzec 18, Moskwa. — Protokół rozmowy gen. W. Andersa z premierem J. Stalinem odbytej na Kremlu 265
34. 1942, marzec 24, Waszyngton. — Notatka z rozmowy gen. W. Sikorskiego z prezydentem F. Rooseveltem na temat roszczeń radzieckich 274

35. 1942, marzec. — List Polaków przebywających w ZSRR do prezydenta W. Racz-kiewicza 276
36. 1942, kwiecień 9, Londyn. — Oświadczenie gen. W. Sikorskiego dla premiera J. Stalina w sprawie kontynuowania rekrutacji Polaków w ZSRR do armii An-dersa 277
37. 1942, kwiecień 17, Londyn. — Odpowiedź min. A. Edena na memorandum min.
E. Raczyńskiego z 13 IV 1942 w sprawie rokowań brytyjsko-radzieckich 278
38. 1942, kwiecień 30, Londyn. — Uchwała rządu RP w sprawie pozostawienia na terytorium ZSRR części Polskich Sił Zbrojnych 281
39. 1942, maj 1, Warszawa. — Oświadczenie KC PPR o stosunku partii do rządu gen. W. Sikorskiego 281
40. 1942, maj 4, Kujbyszew. — Nota amb. S. Kota do min. W. Mołotowa w sprawie dalszej rekrutacji do Polskich Sił Zbrojnych
41. 1942, maj 13, Londyn. — Nota charge d'affaires ZSRR przy rządzie RP I. Czi-czajewa do min. E. Raczyńskiego zawierająca oświadczenie premiera J. Stalina dla premiera W. Sikorskiego 284
42. 1942, maj 14, Kujbyszew. — Nota min. W. Mołotowa do amb. S. Kota w sprawie rekrutacji do Polskich Sił Zbrojnych w 43. 1942, maj 27, Londyn. — Komunikat PAT o rozmowie gen. W. Sikorskiego z prezydentem E. Beneszem 286
44. 1942, czerwiec 9, Londyn. — Komunikat PAT o podziękowaniu rządu angielskiego za udział lotników polskich w operacjach powietrznych 286
45. 1942, czeirwiec 10, Londyn. — Nota min. E. Raczyńskiego wręczona amb. A. Bo-gomołowi w sprawie dalszej rekrutacji i ewakuacji na Środkowy Wschód Armii Polskiej w ZSRR 287
46. 1942, czerwiec 11, Londyn. — Oświadczenie gen. W. Sikorskiego złożone PAT w związku z podpisaniem układu brytyjsko-radzieckiego 289
47. 1942, czerwiec 24. — Komunikat PAT o ustanowieniu ambasad między Polską a Chinami 289
48. 1942, lipiec 1, Waszyngton. — Układ między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie rozciągnięcia na Polskę postanowień ustawy o Lend Lease 290
49. 1942, lipiec 18, [Londyn]. — Fragment listu premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie ewakuacji wojsk polskich z ZSRR 292
50. 1942, lipiec 30, [Londyn]. — Oświadczenie prezesa Rady Polonii Amerykańskiej F. Świetlika złożone z okazji rocznicy podpisania układu polsko-radzieckiego 293
51. 1942, sierpień 3, Londyn. — Streszczenie listu gen. W. Sikorskiego do premiera W. Churchilla w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z ZSRR 294
52. 1942, sierpień 7, Londyn. — Komunikat PAT o wymianie depesz między gen. W. Sikorskim i premierem J. Stalinem w związku z pierwszą rocznicą zawarcia umowy polsko-radzieckiej 295
53. 1942, październik 26, Londyn. — Pismo gen. W. Sikorskiego do premiera J. Stalina polecające nowego ambasadora polskiego, T. Romera 296
54. 1942, październik 31, Londyn. — Nota amb. A. Bogomołowa do min. E. Raczyńskiego w sprawie organizacji Armii Polskiej
55. 1942, listopad 28, [Londyn]. — Depesza Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego do dowódcy Armii Krajowej gen. S. Grota-Roweokiego 302
56. 1942, grudzień 1, [Warszawa]. — Odezwa PPR w sprawie powstania narodowego przeciwko okupantom hitlerowskim
57. 1943, styczeń 5, Londyn. — Wspólna deklaracja ostrzegawcza rządów Narodów Zjednoczonych przeciw grabieżom okupantów 307
58. 1943, styczeń 15, [Warszawa]. — List otwarty KC PPR do Delegatury Krajowej Rządu gen. W. Sikorskiego 308

59. 1943, styczeń 16, [Londyn]. — Komunikat PAT o wymianie depesz po wizycie gen. W. Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych 314
60. 1943, styczeń 16, Kujbyszew. — Nota Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych do ambasady RP w ZSRR w sprawie obywatelstwa polskiego Polaków w ZSRR . 315
61. 1943, styczeń 22, Londyn. — Nota rządu polskiego do rządów Narodów Zjednoczonych w sprawie nowej fali terroru niemieckiego w Polsce 316
62. 1943, styczeń, [Warszawa]. — Uchwała plenum KC PPR o sytuacji wojenno-po-litycznej i zadaniach partii 319
63. 1943, luty 9, Londyn. — List gen. W. Sikorskiego do premiera J. Stalina w sprawie przyjęcia amb. T. Romera 324
64. 1943, luty 20, Londyn. — Rezolucja Rady Narodowej RP w sprawie granic 325
65. 1943, luty 27, Moskwa. — Protokół z przebiegu rozmowy między amb. T. Romerem a premierem J. Stalinem z udziałem min. W. Mołotowa 326
66. 1943, marzec 1, Moskwa. — Oświadczenie TASS w związku z uchwałą rządu polskiego z 25 II1943 338
67. 1943, marzec 5, Londyn. — Komunikat PAT w sprawie granic wschodnich Polski zawierający odpowiedź na komunikat TASS z 1 III 1943 339
68. 1943, marzec 29, Londyn. — Nota min. E. Raczyńskiego do amb. A. Bogomołowa w sprawie obywatelstwa polskiego 340
69. 1943, kwiecień 16, Moskwa. — Komunikat Radzieckiego Biura Informacyjnego w sprawie wiadomości rozpowszechnianych przez władze Trzeciej Rzeszy o rzekomym rozstrzelaniu przez organy radzieckie w rejonie Smoleńska oficerów polskich 341
70. 1943, kwiecień 17, Londyn. — Oświadczenie rządu polskiego w sprawie odkrycia grobów oficerów polskich pod Smoleńskiem 342
71. 1943, kwiecień 21, Moskwa. — Pismo premiera J. Stalina do premiera W. Chur-chilla piętnujące postępowanie rządu polskiego w sprawie katyńskiej 343
72. 1943, kwiecień 24, Londyn. — Pismo premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie konfliktu polsko-radzieckiego 344
73. 1943, kwiecień 25, Moskwa. — Nota rządu radzieckiego o decyzji przerwania stosunków z rządem polskim 345
74. 1943, kwiecień 25, Londyn. — Pismo premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie konfliktu polsko-radzieckiego 347
75. 1943, kwiecień 25, Moskwa. — Pismo premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla w sprawie konfliktu polsko-radzieckiego 348
76. 1943, kwiecień 26, Waszyngton. — Pismo prezydenta F. Roosevelta do premiera J. Stalina w sprawie konfliktu polsko-radzieckiego 348
ROZDZIAŁ III
1. 1943, kwiecień 28, [Moskwa]. — Przemówienie radiowe Wandy Wasilewskiej do Polaków w Związku Radzieckim 360
2. 1943, kwiecień 28, [Londyn]. — Notatka kierownika PAT w Londynie S. Litauera o posunięciach rządu emigracyjnego w związku z zerwaniem stosunków polsko-radzieckich 362
3. 1943, kwiecień 29, [Moskwa]. — List premiera J. Stalina do prezydenta F. Roo-sevelta w sprawie decyzji rządu radzieckiego zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim 362
4. •1943, kwiecień 30, [Londyn]. — Fragmenty Okólnego Biuletynu Szyfrowego MSZ w Londynie do poselstwa RP w Bernie zawierające informacje o linii postępowania przyjętej przez rząd polski po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich 363

5. 1943, kwiecień 30, [Londyn]. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie stosunków polsko-radzieckich 364
6. 1943, maj 1, [Warszawa]. — Odezwa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej do narodu polskiego potępiająca politykę prowadzoną przez rząd gen. Sikorskiego 366
7. 1943, maj 4, [Moskwa]. — List premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla w sprawie stosunków polsko-radzieckich 369
8. 1943, maj 4, [Moskwa]. — Odpowiedzi J. Stalina na pytania Ralfa Parkera, korespondenta „New York Times" i „The Times"
9. 1943, maj 4, [Londyn]. — Oświadczenie min. A. Edena w Izbie Gmin w sprawie zerwania stosunków polsko-radzieckich
10. 1943, maj 6, [Londyn]. — Odpowiedź gen. W. Sikorskiego w „New York Times" na wywiad premiera J. Stalina z 4 V 1943 11. 1943, maj 6, [Moskwa]. :— Oświadczenie wicemin. A. Wyszyńskiego w sprawie stosunków polsko-radzieckich, złożone przedstawicielom prasy angielsko-amery-kańskiej 373
12. 1943, maj 9, Moskwa. — Komunikat o zgodzie rządu radzieckiego na formowanie polskiej dywizji na terytorium Związku
13. 1943, maj 12, [Londyn]. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie stosunków polsko-radzieckich 14. 1943, maj 25, [Londyn]. — Oświadczenie min. E. Raczyńskiego w sprawie stosunków polsko-czechosłowackich złożone na posiedzeniu Rady Narodowej RP 381
15. 1943, czerwiec 16, [Moskwa]. — Komunikat o zjeździe Związku Patriotów Polskich w Związku Radzieckim 383
16. 1943, czerwiec 16, [Moskwa]. — Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich w ZSRR 384
17. 1943, czerwiec 19, Londyn. — Depesza amb. A. Bogomołowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR dotycząca paktu radziecko-czechosłowackiego i u-działu w nim Polski 388
18. 1943, lipiec 6, [Londyn]. — Komunikat PAT o śmierci gen. W. Sikorskiego 390
19. 1943, lipiec 7, Londyn. Okólnik min. E. Raczyńskiego dla placówek dyploma-tyczno-konsularnych w związku ze śmiercią gen. W. Sikorskiego 390
20. 1943, lipiec 11, [Londyn]. — Okólnik ministra informacji i dokumentacji dla placówek zagranicznych Rządu RP informujący o celach i zadaniach polityki polskiej 391
21. 1943, lipiec 27, [Londyn]. — Fragmenty przemówienia premiera S. Mikołajczyka o programie nowego rządu polskiego, wygłoszonego na posiedzeniu Rady Narodowej RP 39i
22. 1943, sierpień 7, [Londyn]. — Fragment notatki min. T. Romera dotyczący rozmowy premiera S. Mikołajczyka z min. A. Edenem na temat zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce 394
23. 1943, sierpień 11, [Waszyngton]. — Aide-memoire Departamentu Stanu USA dla rządu radzieckiego w sprawie nawiązania stosunków polsko-radzieckich 395
24. 1943, sierpień 17, [Londyn]. — Notatka min. T. Romera o rozmowie z amb. A. Drexel-Biddle oraz z amb. sir Owen O'Maleeyem w sprawie anglo-amerykańskiej interwencji w Moskwie . 396
25. 1943, sierpień 22, [Warszawa]. — Depesza Delegatury Rządu na Kraj do premiera S. Mikołajczyka w sprawie stosunków polsko-węgierskich 398
26. 1943, sierpień 30, [Londyn]. — Depesza min. M. Seydy do Delegatury Rządu na Kraj w sprawie przyszłych zachodnich granic Polski 398
27. 1943, sierpień 30, [Waszyngton]. — Deklaracja prezydenta F. Roosevelta w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce 399
53 Sprawa Polska w II woj. świat.

28. 1943, wrzesień 1, [Moskwa]. — Komunikat Związku Patriotów Polskich o zgodzie rządu radzieckiego na utworzenie w ZSRR Korpusu Polskiego 400
29. 1943, wrzesień 1, m.p. — Depesza dowódcy I Korpusu gen. Z. Berlinga do Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych ZSRR marszałka J. Stalina zawierająca podziękowanie za pomoc w organizowaniu Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim
30. 1943, wrzesień 1, Warszawa. — Artykuł Władysława Gomułki-Wiesława o zadaniach obozu demokratycznego w Polsce
31. 1943, wrzesień 3, [Londyn]. — Fragmenty sprawozdania amb. E. Raczyńskiego z rozmowy z min. A. Edenem, po Konferencji w Quebec 403
32. 1943, wrzesień 6. — Fragment sprawozdania amb. E. Raczyńskiego z rozmowy z min. A. Edenem i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych W. Brytanii Sir Orme Sargentem na temat stosunków radziecko-czechosłowackich
33. 1943, wrzesień 9, [Londyn]. — Fragment sprawozdania amb. E. Raczyńskiego z rozmowy premiera S. Mikołajczyka z min. A. Edenem w sprawie nowych granic Polski 406
34. 1943, październik 6, [Londyn]. — List premiera W. Churchilla do min. A. Edena 0 stanowisku rządu W. Brytanii wobec spraw terytorialnych związanych z Polską i Związkiem Radzieckim 407
35. 1943, październik 9, Londyn. — Fragment notatki I sekretarza ambasady J. Za-rańskiego z rozmowy z F. Robertsem zawierający tekst odpowiedzi radzieckiej na amerykańskie aide-memoire z 11 VIII 1943 408
36. 1943, październik 25, [Moskwa]. — Fragment notatki wicemin. A. Korniejczuka z rozmowy z amb. Z. Fierlingerem dotyczący paktu radziecko-czechosłowackiego i udziału w nim Polski 409
37. 1943, październik 27, [Londyn]. — Instrukcja rządu RP dla dowództwa Armii Krajowej i delegata rządu w Kraju w sprawie akcji „Burza" 411
38. 1943, listopad 1, [Moskwa]. — Deklaracja trzech wielkich mocarstw o niemieckich zbrodniach popełnianych na terytoriach okupowanych i ukaraniu po wojnie ich sprawców 413
39. 1943, listopad 6, [Moskwa]. — Fragment przemówienia premiera J. Stalina na temat polityki rządu ZSRR w sprawie powojennej organizacji Europy 414
40. 1943, listopad 9, [Londyn]. — Fragment notatki I sekretarza ambasady J. Zarań-skiego z rozmowy z F. Robertsem w sprawie stosunków polsko-radzieckich 415
41. 1943, listopad 14, [Londyn]. — Biuletyn min. T. Romera do kierowników placówek zagranicznych, o rozmowach przeprowadzonych z min. A. Edenem po Konferencji Moskiewskiej 416
42. 1943, listopad 16, [Londyn]. — Depesza premiera W. Churchilla do szefa Sztabu Imperialnego gen. Allan Brooka w sprawie wykorzystania Polskich Sił Zbrojnych do bezpośrednich operacji wojennych 417
43. 1943, listopad 16, [Londyn]. — Memorandum rządu polskiego do rządu W. Brytanii zawierające postulaty polskie przed Konferencją Teherańską 418
44. 1943, listopad, Warszawa. — Fragmenty deklaracji programowej PPR pt. „O co walczymy", dotyczące polityki zagranicznej 420
45. 1943, listopad—grudzień, Moskwa. — Fragmenty projektu deklaracji programowej Polskiego Komitetu Narodowego opracowanego przez A. Lampego, dotyczące polityki zagranicznej 423
46. 1943, grudzień 1, [Teheran]. — Fragmenty dyskusji w sprawie Polski między przywódcami trzech wielkich mocarstw na Konferencji w Teheranie 427
47. 1943, grudzień 1, [Londyn]. •— Pismo min. T. Romera do amb. K. Morawskiego, zawierające informacje o działalności rządu polskiego w sprawie nawiązania stosunków polsko-radzieckich 429
48. 1943, grudzień 7, [Londyn]. — Tezy uchwalone przez Radę Ministrów w sprawie inkorporacji oraz okupacji wschodnich obszarów Niemiec 431

49. 1943, grudzień 12, [Moskwa]. — Protokół do Układu o Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej i Współpracy Powojennej między Republiką Czechosłowacką a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 434
50. 1943, grudzień 20, Kartagina. — Instrukcja premiera W. Churchilla dla min. A. Edena w sprawie rozpoczęcia rozmów z rządem polskim na temat nowych granic państwa polskiego 434
51. 1943, grudzień 20, [Londyn]. — Fragment biuletynu szyfrowego min. T. Romera dla posła RP w Bernie o rozmowach prowadzonych z min. A. Edenem oraz 0 stanowisku rządu RP wobec układu czechosłowacko-radzieckiego 435
52. 1943, grudzień, Warszawa. — Manifest Demokratycznych Organizacji Społeczno-Politycznych i Wojskowych 436
53. 1944, styczeń 1, [Warszawa]. — Komunikat prezydium Krajowej Rady Narodowej o pierwszym plenarnym posiedzeniu
54. 1944, styczeń 1. — Przemówienie ob. Janowskiego (B. Bieruta) wygłoszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu KRN
55. 1944, styczeń 1. — Przemówienie przedstawiciela Gwardii Ludowej ob. Turskiego (M. Spychalskiego) wygłoszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu KRN 445
56. 1944, styczeń 1, [Warszawa]. — Deklaracja Krajowej Rady Narodowej o zadaniach i programie Rady, uchwalona na pierwszym posiedzeniu KRN 447
57. 1944, styczeń 1, Warszawa. — Dekret Krajowej Rady Narodowej o powołaniu 1 organizacji Armii Ludowej 450
58. 1944, styczeń 1, [Warszawa]. — Depesza Krajowej Rady Narodowej do wszystkich państw i narodów sprzymierzonych
59. 1944, styczeń 1, [Warszawa]. — Depesza Krajowej Rady Narodowej do rządów ZSRR, W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia broni dla Armii Ludowej 451
60. 1944, styczeń 1, Warszawa. — Zarządzenie Krajowej Rady Narodowej w sprawie walk bratobójczych 451
61. 1944, styczeń 4, [Londyn]. — Fragment okólnego biuletynu szyfrowego min. T. Romera o nowej mediacji brytyjskiej w sprawie doprowadzenia do porozumienia polsko-radzieckiego 452
62. 1944, styczeń 5, [Londyn]. — Oświadczenie rządu polskiego w związku z przekroczeniem przez armię radziecką przedwojennej granicy polsko-radzieckiej 452
63. 1944, styczeń 6, [Marakesz]. — Depesza premiera W. Churchilla do prezydenta F. Roosevelta o rozmowach z prezydentem E. Beneszem w sprawie wyznaczenia nowych granic państwa polskiego 454
64. 1944, styczeń 11, [Moskwa]. — Komunikat TASS na temat oświadczenia rządu radzieckiego w sprawie stosunków polsko-radzieckich, stanowiącego odpowiedź na oświadczenie rządu polskiego z 5 11944 455
65. 1944, styczeń 11, [Londyn]. — Fragment depeszy naczelnego wodza gen. K. Sosn-kowskiego do dowódcy Armii Krajowej w sprawie warunków rozpoczęcia akcji „Burza" 456
66. 1944, styczeń 14, [Londyn]. — Odpowiedź rządu polskiego na oświadczenie rządu radzieckiego z 1111944, zawierająca apel do Stanów Zjednoczonych i W. Brytanii o pomoc w uregulowaniu stosunków polsko-radzieckich 457
67. 1944, styczeń 17, [Moskwa]. — Oświadczenie TASS w związku z deklaracją rządu polskiego z 15 11944 458
68. 1944, styczeń 19, [Londyn]. — Depesza min. T. Romera do amb. J. Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia przez rząd Stanów Zjednoczonych pośrednictwa w stosunkach polsko-radzieckich 458
69. 1944, styczeń 20, [Londyn]. — Fragment protokołu z rozmowy premiera S. Mi-kołajczyka z premierem W. Churchillem w sprawie zawarcia porozumienia polsko-radzieckiego 459

70. 1944, styczeń 23, [Moskwa]. — Nota min. W. Mołotowa do sekretarza stanu C. Hulla w sprawie amerykańskiej mediacji w stosunkach polsko-radzieckich 461
71. 1944, styczeń 23, [Londyn]. — Nota rządu polskiego przesłana do min. A. Edena celem wyjaśnienia stosunku W. Brytanii do nowych granic państwa polskiego 462
72. 1944, styczeń 23, [Warszawa]. — Komunikat prezydium Krajowej Rady Narodowej w związku z oświadczeniem rządu
73. 1944, styczeń 24, [Smoleńsk]. — Końcowa część raportu Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez Niemców polskich jeńców wojennych w lesie katyńskim 465
74. 1944, luty 1, [Waszyngton]. — Memorandum Departamentu Stanu do rządu polskiego o stanowisku Stanów Zjednoczonych w sprawie polskich granic wschodnich 466
75. 1944, luty 1, [Londyn]. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie porozumienia dotyczącego przyszłych granic Polski 467
76. 1944, luty 4, [Moskwa]. — List premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla w sprawie stosunków polsko-radzieckich
77. 1944, luty 11, [Waszyngton]. — List prezydenta F. Roosevelta do premiera J. Stalina w sprawie wznowienia stosunków
78. 1944, luty 12, Londyn. — Fragment depeszy rządu polskiego do Delegatury w Kraju, zawierającej streszczenie projektu depeszy premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina 473
79. 1944, luty 15, [Londyn]. — Dwie rezolucje polskiej Rady Ministrów w sprawie granic polskich i zmian personalnych
80. 1944, luty 16, [Moskwa]. — List premiera J. Stalina do prezydenta F. Roose-velta w sprawie warunków wznowienia stosunków polsko-radzieckich 475
81. 1944, luty 20, Londyn. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina zawierający nowe propozycje porozumienia polsko-radzieckiego 476
82. 1944, luty 21, [Londyn]. — Pismo premiera S. Mikołajczyka do premiera W. Churchilla w sprawie wysłania misji brytyjskiej do Polski 479
83. 1944, luty 22, [Londyn]. — Fragment oświadczenia premiera W. Churchilla w Izbie Gmin o stanowisku rządu brytyjskiego w sprawie granic państwa polskiego 480
84. 1944, luty 28, [Waszyngton]. — List prezydenta F. Roosevelta do premiera J. Stalina w sprawie porozumienia polsko-radzieckiego na podstawie propozycji premiera W. Churchilla z 20 II 481
85. 1944, luty, Warszawa. — Oświadczenie KC PPR w związku z atakami ugrupowań reakcyjnych na Polską Partię Robotniczą i Krajową Radę Narodową 482
86. 1944, marzec 3, [Moskwa]. — List premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla uchylający możność zawarcia porozumienia polsko-radzieckiego na podstawie linii demarkacyjnej 484
87. 1944, marzec 3, Moskwa — List premiera J. Stalina do prezydenta F. Roosevelta w sprawie stosunków polsko-radzieckich
88. 1944, marzec 4. — Okólny Biuletyn Szyfrowy min. T. Romera dla poselstwa w Bernie o aktualnych rokowaniach dyplomatycznych w sprawie polskiej 485
89. 1944, marzec 7, Londyn. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie prowadzenia dalszych rokowań celem nawiązania stosunków polsko-radzieckich 486
90. 1944, marzec 17, [Londyn]. — Depesza premiera S. Mikołajczyka do Delegatury w Kraju wyjaśniająca stanowisko rządu polskiego w rokowaniach prowadzonych z rządem W. Brytanii i rządem Związku Radzieckiego celem nawiązania stosunków polsko-radzieckich 487
91. 1944, marzec 21, Londyn. — List premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w związku z niepowodzeniem rokowań dotyczących Polski 488

92. 1944, marzec 23, [Moskwa]. — Odpowiedź premiera J. Stalina na list premiera W. Churchilla w sprawie niepowodzenia rokowań dotyczących Polski 489-
93. 1944, marzec b. d., [Warszawa]. — Wezwanie Krajowej Rady Narodowej do narodu polskiego w związku ze zbliżaniem się wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej 491
94. 1944, kwiecień 3, [Waszyngton]. — Odpowiedź prezydenta F. Roosevelta na list premiera S. Mikołajczyka w sprawie jego wizyty w Waszyngtonie 49S
95. 1944, kwiecień 12, Londyn. — Depesza rządu polskiego do Delegatury, zawierająca streszczenie rozmowy przeprowadzonej 9 IV 1944 przez premiera S. Mikołajczyka z premierem W. Churchillem w sprawie zaopatrzenia Armii Krajowej i wyjazdu S. Mikołajczyka do Stanów Zjednoczonych 494
96. 1944, kwiecień 13, Moskwa. — Rezolucja Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w sprawie dotychczasowej działalności politycznej i społecznej — opieka nad ludnością polską w ZSRR 495
97. 1944, kwiecień, Warszawa. — Odezwa pierwszomajowa wydana wspólnie przez KC PPR i Tymczasowy KC RPPS 497
98. 1944, maj 8, Moskwa. — Oświadczenie ks. S. Orlemańskiego, złożone przedstawicielom prasy radzieckiej i zagranicznej o wynikach swej wizyty w ZSRR 500
99. 1944, maj 16, Sumy. — Depesza Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR do marszałka J. Stalina w związku z rocznicą utworzenia w Związku Radzieckim Polskich Sił Zbrojnych 501
100. 1944, maj 21, Moskwa. — Oświadczenie prof. O. Langego o wynikach wizyty w ZSRR, złożone przedstawicielowi TASS 501
101. 1944, maj 22, Moskwa. — Komunikat o przyjęciu przez premiera J. Stalina pełnomocników Krajowej Rady Narodowej
102. 1944, maj 24, Londyn. — Fragment oświadczenia premiera W. Churchilla w Izbie Gmin o niepowodzeniu wysiłków rządu W. Brytanii w sprawie nawiązania stosunków polsko-radzieckich 502
103. 1944, maj 28, Moskwa. — Komunikat o uznaniu Krajowej Rady Narodowej przez Związek Patriotów Polskich 504
104. 1944, czerwiec 1, Warszawa. — Uchwała prezydium Krajowej Rady Narodowej w sprawie oświadczenia Związku Patriotów Polskich o uznaniu KRN za kierowniczy ośrodek walki o wolną i demokratyczną Polskę 505
105. 1944, czerwiec. — Z rozmów politycznych premiera S. Mikołajczyka w Waszyngtonie 505
106. 1944, czerwiec 14, Moskwa. — Oświadczenie pełnomocników Krajowej Rady Narodowej o wizycie w Związku 107. 1944, czerwiec 19, Waszyngton. — Depesza prezydenta F. Roosevelta do premiera J. Stalina w sprawie ewentualnej wizyty premiera S. Mikołajczyka w Związku Radzieckim 512
108. 1944, czerwiec 21, Londyn. — Depesza premiera S. Mikołajczyka do Delegatury rządu w Kraju o wynikach podróży do Stanów Zjednoczonych 51$
109. 1944, czerwiec 22, Moskwa. — Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o prawie obywatelstwa polskiego dla osób pełniących służbę w armii polskiej w Związku Radzieckim 514
110. 1944, czerwiec 24, Moskwa. — Odpowiedź premiera J. Stalina na depeszę prezydenta F. Roosevelta w sprawie wizyty premiera S. Mikołajczyka w Związku Radzieckim . 515
111. 1944, lipiec 11, Sumy. — Wezwanie Rady Wojennej Armii Polskiej w ZSRR do rodaków w kraju 516
112. 1944, lipiec 12, Waszyngton. — Fragmenty raportu amb. J. Ciechanowskiego o rozmowach w Departamencie Stanu w sprawie kredytów dla Armii Krajowej 517

113. 1944, lipiec 12, Londyn. — Oświadczenie premiera S. Mikołajeżyka o przejściu Armii Krajowej do akcji „Burza" 519
114. 1944, lipiec 15, Moskwa. — Projekt depeszy pełnomocników KRN i ZPP do premiera J. Stalina w sprawie konieczności stworzenia Tymczasowego Rządu Polskiego 519
115. 1944, lipiec 20. — Fragment listu premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie ewentualnej wizyty premiera S. Mikołajczyka w Związku Radzieckim 521
116. 1944, lipiec 20, Warszawa. — Postanowienie Krajowej Rady Narodowej o objęciu zwierzchnictwa nad Związkiem Patriotów Polskich w ZSRR 521
117. 1944, lipiec 20. — Protokół posiedzenia Delegatury Krajowej Rady Narodowej dla terenów wyzwolonych 522
118. 1944, lipiec, b. d. — Odezwa Krajowej Rady Narodowej do narodu polskiego w związku z wejściem Armii Radzieckiej na terytorium Polski 524
ROZDZIAŁ IV
1. 1944, lipiec 22, Warszawa. — Dekret Krajowej Rady Narodowej o powołaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 2. 1944, lipiec 22, Lublin. — Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do narodu polskiego 539
3. 1944, lipiec 23, [Moskwa]. ■— Depesza premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla zawiadamiająca o nawiązaniu kontaktu z PKWN 544
4. 1944, lipiec 25, Moskwa. — Depesza posła Czechosłowacji Z. Fierlingera do przewodniczącego PKWN E. Osóbki-
5. 1944, lipiec 25, [Londyn]. •— Depesza premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie wyjazdu premiera S. Mikołajczyka do Moskwy 545
6. 1944, lipiec 25, Londyn. — Komunikat PAT o proteście rządu emigracyjnego przeciwko powstaniu PKWN 546
7. 1944, lipiec 26, Moskwa. — Komunikat radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o stosunku Związku Radzieckiego do Polski 546
8. 1944, lipiec 26, Moskwa. — Komunikat o porozumieniu między PKWN a rządem radzieckim w sprawie stosunków między dowództwem radzieckim a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski 547
9. 1944, lipiec 27, Londyn. — Depesza sekretarza generalnego MSZ rządu emigracyjnego F. Frankowskiego do premiera S. Mikołajczyka w Kairze w sprawie jego podróży do Moskwy 550
10. 1944, lipiec 27, [Londyn]. — Depesza premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina o konieczności kompromisowego załatwienia sprawy polskiej 550
11. 1944, lipiec 28, [Moskwa]. — Depesza premiera J. Stalina do premiera W. Churchilla precyzująca stanowisko radzieckie w sprawie polskiej 551
12. 1944, sierpień 2, Londyn. — Komunikat PAT o oświadczeniu premiera W. Churchilla w Izbie Gmin w sprawie polskiej 551
13. 1944, sierpień 2, Londyn. — Komunikat służby radiowej rządu emigracyjnego o wybuchu powstania w Warszawie 552
14. 1944, sierpień 3, Moskwa. — Komunikat radziecki o przyjęciu premiera S. Mikołajczyka przez premiera J. Stalina 553
15. 1944, sierpień 3, Moskwa. — Protokół z rozmowy premiera S. Mikołajczyka z premierem J. Stalinem sporządzony przez delegację rządu emigracyjnego 553
16. 1944, sierpień 5, Moskwa. — Komunikat radziecki o przybyciu do Moskwy przewodniczącego KRN i członków PKWN 559
17. 1944, sierpień 9, Moskwa. — Oświadczenie Polpress w sprawie rozmów przedstawicieli PKWN z delegatami rządu emigracyjnego 560

18. 1944, sierpień 9, Moskwa. — Komunikat radziecki o przyjęciu przez premiera J. Stalina delegacji KRN i PKWN 560
19. 1944, sierpień 9, Moskwa. — Komunikat radziecki o przyjęciu premiera S. Mikołaj czyka przez premiera J. Stalina 561
20. 1944, sierpień 9, Moskwa. — Fragment protokołu sporządzonego przez delegację rządu emigracyjnego z drugiej rozmowy premiera S. Mikołajczyka z premierem J. Stalinem 561
21. 1944, sierpień 9, Moskwa. — Depesza premiera J. Stalina do prezydenta F. Roose-velta w sprawie rozmów z przedstawicielami polskiego rządu emigracyjnego 564
22. 1944, sierpień 10, [Londyn], — Depesza premiera W. Churchilla do premiera J. Stalina w sprawie rozmów moskiewskich i powstania warszawskiego 565
23. 1944, sierpień 10, Lublin. — Komunikat Polpress w sprawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o amnestii dla obywateli polskich, skazanych za przestępstwa popełnione na terytorium ZSRR 565
24. 1944, sierpień 10, [Belgrad]. — Depesza marszałka Tito z pozdrowieniami dla PKWN 565
25. 1944, sierpień 12, Moskwa. — Pismo przedstawiciela Francuskiego Rządu Tymczasowego R. Garreau do przewodniczącego PKWN potwierdzające odbiór notyfikacji 566
26. 1944, sierpień 12, [Waszyngton]. — Depesza prezydenta F. Roosevelta do premiera J. Stalina w sprawach polskich 566
27. 1944, sierpień 13, Moskwa. — Oświadczenie TASS w sprawie powstania warszawskiego 567
28. 1944, sierpień 15, Lublin. — Uchwała KRN przyjęta przed porządkiem dziennym przez aklamację 567
29. 1944, sierpień 17, Londyn. — Depesza premiera S. Mikołajczyka do Delegata w Kraju o wynikach rozmów moskiewskich
30. 1944, sierpień 28, Lublin. — Przemówienie przewodniczącego PKWN E. Osób-ki-Morawskiego o polityce zagranicznej
31. 1944, sierpień 29, [Londyn]. — Memorandum polskiego rządu emigracyjnego w sprawie wznowienia stosunków polsko-radzieckich 575
32. 1944, sierpień 30, Londyn. — Deklaracja rządu brytyjskiego o uznaniu Armii Krajowej jako części sojuszniczych sił 33. 1944, sierpień 31, Londyn. — Oświadczenie rządu emigracyjnego w związku z deklaracją angielsko-amerykańską o uznaniu AK jako kombatanta 578
34. 1944, sierpień, Warszawa. — Odezwa KC PPR do ludności Warszawy w sprawie walki o wyzwolenie stolicy 579
35. 1944, wrzesień 6, [Moskwa]. — Komunikat TASS o memorandum rządu polskiego z 29 VIII 1944 579
36. 1944, wrzesień 9, Lublin. — Komunikat polsko-radziecki o podpisaniu układów między PKWN a rządami USRR i BSRR w sprawie obustronnej ewakuacji ludności 580
37. 1944, wrzesień 29, Moskwa. — Komunikat polsko-radziecki o przyjęciu przedstawicieli PKWN przez premiera J. Stalina
38. 1944, wrzesień 30, [Londyn]. — Pismo prezydenta W. Raczkiewicza do gen. K. Sosnkowskiego w związku z udzieleniem mu dymisji 582
39. 1944, październik 1, [Lublin]. — Komunikat o piśmie generalnego dyrektora UNRRA w sprawie pomocy materialnej dla Polski 583
40. 1944, październik 3, [Londyn]. — Oświadczenie premiera S. Mikołajczyka w związku z upadkiem powstania
41. 1944, październik 10, [Moskwa]. — Fragment wspólnej depeszy premiera W. Churchilla i premiera J. Stalina do prezydenta F. Roosevelta informujący o pierwszych wynikach wspólnych rozmów m. in. w sprawie polskiej 584Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.